Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR
Kód výrobku: 25482
Kód EAN: 8588003036827
Kód SÚKL: 23222
Držitel rozhodnutí: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR
Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění). Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls12628/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Crinone 8 %
(Progesteronum)
vaginální gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Crinone 8 % a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crinone 8 % používat
3. Jak se přípravek Crinone 8 % používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Crinone 8 % uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CRINONE 8 % A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Crinone 8% je systematicky působící hormonální přípravek k vaginálnímu použití. Je to
hladký bílý až bezbarvý vaginální gel naplněný ve vaginálních aplikátorech k jednorázovému
použití. Dodává se v balení obsahujících 6 nebo 15 jednorázových aplikátorů poskytujících
kontrolované množství 1,125 g vaginálního gelu.

Terapeutické indikace

Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska)
k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého
oplodnění).
Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve
dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené
nedostatkem progesteronu.


Stránka 2 z 5

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CRINONE 8 % POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Crinone 8 %:

pokud jste přecitlivělá na progesteron nebo kteroukoli další složku přípravku Crinone
8 %,
pokud máte vaginální krvácení neznámého původu,
pokud trpíte porfýrií (vrozená či získaná porucha narušující biosyntézu
hematokrystalické části červeného hemoglobinu (červeného krevního barviva)),
zjištěné nádorové onemocnění prsu či pohlavních orgánů nebo podezření na ně,
akutní tvorba krevních sraženin v cévách související se zánětem cév (tromboflebitida),
ucpání cév (tromboembolická porucha), mozková mrtvice nebo známá anamnéza
těchto chorob,
máte-li pokračující těhotenství s mrtvým plodem (zamlklý potrat),
kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Crinone 8 % je zapotřebí:

Existují určité stavy uvedené níže, které vyžadují zvláštní pozornost a radu lékaře, kterého je
třeba vyhledat. Platí to i v případě, že se u Vás uvedené stavy vyskytly v minulosti:

Vážné poškození jater (jaterní nedostatečnost),
Krvácení mezi menstruacemi včetně všech případů nepravidelného vaginálního
krvácení.

Těhotenství a kojení:

Crinone 8 % není indikován k používání během těhotenství kromě použití v časném stadiu
těhotenství při technikách asistované reprodukce (umělého oplodnění).
Kojení:
Nepoužívejte v době kojení.

Na co je třeba dávat pozor u dětí a starých lidí?
Tento přípravek by neměl být používán u dětí.

Jaká jsou nutná opatření?
Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné lékařské kontroly, během těchto kontrol je
zvláště důležité vyloučení hyperplazie endometria (ztluštění děložní sliznice) při dlouhodobé
léčbě.

Před zahájením léčby budou u Vás provedena lékařská vyšetření prsů a pánevních orgánů.
V případě krvácení, nepravidelného krvácení či vaginálního krvácení neznámého původu
budou provedeny adekvátní diagnostické metody ke zjištění příčiny.

Pokud vznikne během léčby přípravkem Crinone 8 % nebezpečí potratu, je třeba krevním
testem (zvýšení obsahu hormonu hCG) nebo ultrazvukovým vyšetřením ověřit
životaschopnost embrya.

Stránka 3 z 5

Crinone 8 % kromě jiných pomocných látek obsahuje kyselinu sorbovou. Kyselina sorbová
může způsobit místní zánětlivé kožní reakce.

Progesteron coby léčivá látka přípravku Crinone 8 % může způsobit určitý stupeň zadržování
tekutin. Pokud trpíte stavy spojenými s určitým stupněm poruchy rovnováhy tekutin v těle
(např. epilepsie, migréna, astma, porucha funkce srdce a ledvin), je nutné zvláště pečlivé
lékařské sledování.

Pokud máte rizikové faktory týkající se trombotických poruch, budete pod pečlivým
lékařským dohledem. Podud se některý z příznaků trombotické poruchy u Vás projeví
(tromboflebitida, cerebrovaskulární onemocnění, plicní embolie, trombóza) musí být
podávání přípravku přerušeno.

Dále pokud jste v minulosti trpěla depresí nebo jste-li diabetička, je nutné zvláště pečlivé
sledování léčby lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří lidé se cítí slabí při užívání přípravku Crinone 8 %. Buďte opatrná, když řídíte nebo
obsluhujete stroje, dokud se neujistíte, že nejste přípravkem nikterak ovlivněna. Současné
požívání alkoholu může ospalost dále prohloubit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte, prosím, svého lékaře či lékárníka, pokud užíváte nebo jste nedávno užívala nějaké
jiné léky, i volně prodejné. Crinone 8 % by se neměl používat současně s jinými vaginálními
přípravky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Crinone 8%:
Přípravek obsahuje kyselinu sorbovou.
Kyselina sorbová může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).3. JAK SE PŘÍPRAVEK CRINONE 8 % POUŽÍVÁ

Crinone 8 % vždy užívejte přesně dle pokynů lékaře. Řiďte se návodem k použití, jinak
přípravek nemusí správně účinkovat.

V jakém množství a jak často máte používat přípravek Crinone 8 %?

Doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v
rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění)
Ode dne přenosu embrya se jednou denně zavádí do pochvy 1,125g Crinone 8 % vaginálního
gelu (90 mg progesteronu). V léčbě se pokračuje po dobu 30 dnů, jakmile je laboratorně
potvrzeno těhotenství.

Sekundární amenorhea a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu.
1,125g Crinone 8 % vaginálního gelu (90 mg progesteronu) má být zaváděno do pochvy
každý druhý den od 15. do 25. dne estrogenového léčebného cyklu.


Stránka 4 z 5


Jak a kdy se má přípravek Crinone 8 % používat?

Aplikace přípravku Crinone 8 % pomocí aplikátoru se provádí nejlépe ráno vleže, s mírně
pokrčenými koleny.

Vyjměte aplikátor ze zataveného obalu. V TÉTO CHVÍLI JEŠTĚ NEODSTRAŇUJTE
ŠROUBOVACÍ UZÁVĚR.

Několikrát s aplikátorem zatřepte, aby všechen obsah stekl k tenkému konci.

Otevřete aplikátor, zaveďte jej hluboko do pochvy vleže a pevně stiskněte konec aplikátoru
(viz obr. A-D).

Každý aplikátor obsahuje 1,45 g vaginálního gelu a je navržen tak, aby poskytl kontrolované
množství (1,125 g) gelu.
Každý aplikátor je určen pouze k jednorázovému použití. Gel, který zůstane v aplikátoru,
musí být vyhozen.

Jestliže jste užila více přípravku Crinone 8 %, než jste měla:

Předávkování je nepravděpodobné, neboť každá dávka se podává jednorázovým aplikátorem.
V případě předávkování musí být léčba přípravkem ukončena.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Crinone 8 %

Nepoužívejte dvojitou dávku k náhradě zapomenuté dávky přípravku Crinon 8 %. Pokud si
zapomenete vzít Crinone 8 % vaginální gel v normálním denním dávkování, nedělejte si
starosti. Použijte dávku následující den, a pak pokračujte jako obvykle.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Crinone 8 % nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:
Časté (u 1/100 1/10 pacientů)
bolest hlavy, ospalost, křeče, citlivost prsou.

Méně časté (1/1 000 1/100 pacientů) až velmi vzácné ( 1/10 000 pacientů)
krvácení (špinění) mezi menstruacemi, vaginální podráždění a jiné lehké reakce v místě
aplikace, alergická reakce, která se obvykle projeví jako kožní vyrážka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CRINONE 8 % UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Stránka 5 z 5

Nepoužívejte přípravek Crinone 8 % po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužívejte Crinone 8 %, pokud si všimnete viditelného poškození aplikátoru.


7. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Crinone 8 % obsahuje

Léčivou látkou je progesteron. Jedna dávka (1,125 g gelu) obsahuje 90 mg progesteronum.

Přípravek dále obsahuje: glycerol, lehký tekutý parafín, hydrogenovaný palmojádrový olej,
karbomer 974P, kyselinu sorbovou, polykarbofil, hydroxid sodný, čištěnou vodu.

Držitel rozhodnutí o registraci: Serono Ltd., Feltham, Middlesex, Velká Británie

Výrobce: Central Pharma (Contract Packaging) Ltd.., Bedford,
Bedfordshire, Velká Británie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2012

Recenze

Recenze produktu CRINONE 8% 15X1.125GM Poševní gel

Diskuze

Diskuze k produktu CRINONE 8% 15X1.125GM Poševní gel

Přidat nový příspěvek do diskuze