Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

CRINONE 8% 15X1.125GM Poševní gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25482

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR
Kód výrobku: 25482
Kód EAN: 8588003036827
Kód SÚKL: 23222
Držitel rozhodnutí: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR
Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění). Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6 

 

sp.zn.sukls238531/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

Crinone 8 % 

progesteronum 

vaginální gel 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Crinone 8 % a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crinone 8 % používat 

3. 

Jak se přípravek Crinone 8 % používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Crinone 8 % uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
 
1. 

Co je přípravek Crinone 8 % a k čemu se používá 

 
Crinone  8%  je  systematicky  působící  hormonální  přípravek  k vaginálnímu  použití.  Je  to 
hladký bílý až bezbarvý vaginální gel naplněný ve vaginálních aplikátorech k jednorázovému 
použití.  Dodává  se  v balení  obsahujících  6  nebo  15  jednorázových  aplikátorů  poskytujících 
kontrolované množství 1,125 g vaginálního gelu. 
 
Terapeutické indikace 
 

  Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) 

k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého 
oplodnění).  

  Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve 

dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené 
nedostatkem progesteronu. 

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crinone 8% používat

 

 

 
Nepoužívejte přípravek Crinone 8 %: 
 

Stránka 2 z 6 

 

  pokud jste přecitlivělá na progesteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  pokud máte vaginální krvácení neznámého původu, 

  pokud trpíte porfýrií (vrozená či získaná porucha narušující biosyntézu 

hematokrystalické části červeného hemoglobinu (červeného krevního barviva)), 

  zjištěné nádorové onemocnění prsu či pohlavních orgánů nebo podezření na ně, 
  akutní tvorba krevních sraženin v cévách související se zánětem cév (tromboflebitida), 

  ucpání cév (tromboembolická porucha), mozková mrtvice nebo známá anamnéza 

těchto chorob, 

  máte-li pokračující těhotenství s mrtvým plodem (zamlklý potrat), 

  kojení. 

 

Upozornění a opatření  

 
Existují určité stavy uvedené níže, které vyžadují zvláštní pozornost a radu lékaře, kterého je 
třeba vyhledat. Platí to i v případě, že se u Vás uvedené stavy vyskytly v minulosti: 
 

  vážné poškození jater (jaterní nedostatečnost), 

  krvácení mezi menstruacemi včetně všech případů nepravidelného vaginálního 

krvácení. 

 
Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné lékařské kontroly, během těchto kontrol je 
zvláště důležité vyloučení hyperplazie endometria (ztluštění děložní sliznice) při dlouhodobé 
léčbě. 
 
Před  zahájením  léčby  budou  u  Vás  provedena  lékařská  vyšetření  prsů  a  pánevních  orgánů. 
V případě  krvácení,  nepravidelného  krvácení  či  vaginálního  krvácení  neznámého  původu 
budou provedeny adekvátní diagnostické metody ke zjištění příčiny. 
 
Pokud vznikne během léčby přípravkem Crinone 8 % nebezpečí potratu, je třeba krevním 
testem (zvýšení obsahu hormonu hCG) nebo ultrazvukovým vyšetřením ověřit 
životaschopnost embrya. 
 
 
Progesteron coby léčivá látka přípravku Crinone 8 % může způsobit určitý stupeň zadržování 
tekutin. Pokud trpíte stavy spojenými s určitým stupněm poruchy rovnováhy tekutin v těle 
(např. epilepsie, migréna, astma, porucha funkce srdce a ledvin), je nutné zvláště pečlivé 
lékařské sledování. 
 
Pokud máte rizikové faktory týkající se trombotických poruch, budete pod pečlivým 
lékařským dohledem. Pokud se některý z příznaků trombotické poruchy u Vás projeví  
(tromboflebitida, cerebrovaskulární onemocnění, plicní embolie, trombóza) musí být 
podávání přípravku přerušeno. 
 
Dále pokud jste v minulosti trpěla depresí nebo jste-li diabetička, je nutné zvláště pečlivé 
sledování léčby lékařem. 
 
Děti  
Tento přípravek by neměl být používán u dětí. 

 

Stránka 3 z 6 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Crinone 8% 

Informujte, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat. Crinone 8 % by se neměl používat současně s jinými 
vaginálními přípravky. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Crinone 8% 
Přípravek obsahuje kyselinu sorbovou. 
Kyselina sorbová může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotenství 
Crinone 8 % není indikován k používání během těhotenství kromě použití v časném stadiu 
těhotenství při technikách asistované reprodukce (umělého oplodnění). 
Kojení 
Nepoužívejte v době kojení. 
 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Někteří lidé se cítí slabí při užívání přípravku Crinone 8 %. Buďte opatrná, když řídíte nebo 
obsluhujete stroje, dokud se neujistíte, že nejste přípravkem nikterak ovlivněna. Současné 
požívání alkoholu může ospalost dále prohloubit.

 

 
 
3. 

Jak se přípravek Crinone 8% používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku
 
Doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v 
rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění): 
Ode dne přenosu embrya se jednou denně zavádí do pochvy 1,125g Crinone 8 % vaginálního 
gelu (90 mg progesteronu). V léčbě se pokračuje po dobu 30 dnů, jakmile je laboratorně 
potvrzeno těhotenství. 
 
Sekundární amenorhea a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu: 
1,125g Crinone 8 % vaginálního gelu (90 mg progesteronu) má být zaváděno do pochvy 
každý druhý den od 15. do 25. dne estrogenového léčebného cyklu. 
 
 
Aplikace přípravku Crinone 8 % pomocí aplikátoru se provádí nejlépe ráno vleže, s mírně 
pokrčenými koleny. 

 
Vyjměte aplikátor ze zataveného obalu. V této chvíli ještě neodstraňujte šroubovací uzávěr. 
 
Několikrát s aplikátorem zatřepte, aby všechen obsah stekl k tenkému konci. 
 

Stránka 4 z 6 

 

Otevřete aplikátor, zaveďte jej hluboko do pochvy vleže a pevně stiskněte konec aplikátoru 
(viz obr. A-D). 
 
Každý aplikátor obsahuje 1,45 g vaginálního gelu a je navržen tak, aby poskytl kontrolované 
množství (1,125 g) gelu. 

Každý aplikátor je určen pouze k jednorázovému použití. Gel, který zůstane v aplikátoru, 
musí být vyhozen. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Crinone 8 %, než jste měla 
 
Předávkování je nepravděpodobné, neboť každá dávka se podává jednorázovým aplikátorem. 
V případě předávkování musí být léčba přípravkem ukončena. 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Crinone 8 % 
 
Nepoužívejte dvojitou dávku k náhradě zapomenuté dávky přípravku Crinone 8 %. Pokud si 
zapomenete vzít Crinone 8 % vaginální gel v normálním denním dávkování, nedělejte si 
starosti. Použijte dávku následující den, a pak pokračujte jako obvykle. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří: 
Časté (u 1/100 – 1/10 pacientů) 
bolest hlavy, ospalost, křeče, citlivost prsou. 

 

Méně časté (1/1 000 – 1/100 pacientů) až velmi vzácné (1/10 000 pacientů) 
krvácení (špinění) mezi menstruacemi, vaginální podráždění a jiné lehké reakce v místě 
aplikace, alergická reakce, která se obvykle projeví jako kožní vyrážka 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Crinone 8% uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP 
(zkratka používaná pro dobu použitelnosti).

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 

uvedeného měsíce. 

Stránka 5 z 6 

 

Nepoužívejte Crinone 8 %, pokud si všimnete viditelného poškození aplikátoru. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.       Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Crinone 8 % obsahuje 
 
Léčivou látkou je progesteron. Jedna dávka (1,125 g gelu) obsahuje 90 mg progesteronum. 
 
Přípravek  dále  obsahuje:  glycerol,  lehký  tekutý  parafín,  hydrogenovaný  palmojádrový  olej, 
karbomer 974P, kyselinu sorbovou, polykarbofil, hydroxid sodný, čištěnou vodu. 

 
 

Jak přípravek Crinone 8% vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Vaginální gel je naplněn do jednoho kusu bílého polyethylenového aplikátoru 
k jednorázovému použití, s odlamovacím uzávěrem „twist-off top“, určenému k intravaginální 
aplikaci. Každý aplikátor je zabalen a zataven ve fólii z papíru/hliníku/polyethylenu. 
 
 
Aplikátory jsou baleny v kartónových krabičkách obsahujících 6 nebo 15 kusů.  
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:   
Merck Serono Ltd., Feltham, Middlesex, Velká Británie 
 
Výrobce

 

Central Pharma (Contract Packaging) Ltd., Bedford, Bedfordshire, Velká Británie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  20.1.2016 
 
 

 

Stránka 6 z 6 

 

B

 

C

 

D

 

Recenze

Recenze produktu CRINONE 8% 15X1.125GM Poševní gel

Diskuze

Diskuze k produktu CRINONE 8% 15X1.125GM Poševní gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám