Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

CRESTOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18835

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18835
Kód EAN: 8595106401346
Kód SÚKL: 49692
Crestor se podává pacientům na snížení zvýšené koncentrace tuků v krvi v případech, kdy jiná opatření jako např. dietní režim, tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti, nejsou dostatečně účinná. Crestor užívají pacienti: - při zvýšených koncentracích cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémie typu IIa včetně dědičných poruch při familiární hypercholesterolémii při heterozygótní formě); - při zvýšených koncentracích cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená dyslipidémie typu IIb); - při dědičně zvýšených koncentracích cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolémii (homozygótní forma), buď samostatně nebo jako doplněk k dietě a k jiné léčbě na snížení koncentrace lipidů (např. LDL aferéza).

Příbalový leták

1/8

 

sp.zn. sukls51984/2016 

 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Crestor 5 mg potahované tablety 

Crestor 10 mg potahované tablety 
Crestor 20 mg potahované tablety 
Crestor 40 mg potahované tablety 

rosuvastatinum calcicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Crestor a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crestor užívat 

3. 

Jak se přípravek Crestor užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Crestor uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Crestor a k čemu se používá 

 
Přípravek Crestor patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako statiny. 
 
Byl Vám předepsán přípravek Crestor, protože

Máte  vysokou  hladinu  cholesterolu.  Máte  tedy  zvýšené  riziko  srdeční  příhody  nebo 
mozkové  mrtvice.  Přípravek  Crestor  se  používá  u dospělých,  dospívajících  a  dětí  od 
6 let k léčbě vysokého cholesterolu. 

 
Lékař Vám doporučil užívat statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita 
nevedly  k normalizaci  hladiny  cholesterolu.  V nastavené  dietě  a  fyzické  aktivitě  budete 
pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Crestor. 
 
nebo 
 

Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice 
a podobných zdravotních komplikací. 

 
Srdeční  příhody,  mozková  mrtvice  a  jiné  podobné  zdravotní  komplikace  mohou  být 
způsobeny  onemocněním,  které  se  označuje  jako  ateroskleróza.  Ateroskleróza  vzniká  na 
podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách. 
 

Proč je důležité užívat přípravek 

Crestor

 

2/8

 

Přípravek  Crestor se  používá  k ovlivnění  hladiny  látek  tukového  charakteru  v krvi,  přičemž 
nejčastěji se jedná o cholesterol. 
 
V krvi  se  vyskytují  různé  typy  cholesterolu,  tzv.  „špatný“  cholesterol  (LDL-C)  a  „dobrý“ 
cholesterol (HDL-C). 

Přípravek Crestor snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ 
cholesterolu. 

Přípravek Crestor účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu 
a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve. 

 
U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, 
neboť  se  neprojevuje  žádnými  příznaky  (tito  lidé  se  cítí  zdrávi).  Pokud  se  však  tento  stav 
ponechá bez léčby, tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich 
zúžení. 
 
Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, 
což se projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi 
se  snižuje  riziko  srdečních  příhod,  mozkové  mrtvice  a  jiných  podobných  zdravotních 
komplikací. 
 
Přípravek  Crestor  užívejte  pravidelně  a  to  i  v době,  kdy  se  hladina  Vašeho  cholesterolu 
dostala  na  správnou  úroveň,  neboť  působí  preventivně  proti  tomu,  aby  se  hladina 
cholesterolu opět zvyšovala
 a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte 
pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crestor užívat 

 

Neužívejte přípravek 

Crestor

 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  přípravek  Crestor  nebo  na  kteroukoliv  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Jestliže  jste  těhotná  nebo  kojíte.  Pokud  otěhotníte  až  v průběhu  léčby  přípravkem 
Crestor, přestaňte ihned užívat přípravek Crestor a informujte ošetřujícího lékaře
Ženy  v plodném  věku  by  měly  v průběhu  léčby  přípravkem  Crestor  užívat  vhodnou 
antikoncepci. 

Jestliže máte poruchu jater

Jestliže máte vážnou poruchu ledvin

Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů

Jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů. 

Pokud  některý  z bodů  uvedených  výše  platí  i  pro  Vás,  nebo  máte  pochybnosti,  navštivte 
znovu svého lékaře. 
 

Nejvyšší dávku přípravku 

Crestor

, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech 

Jestliže máte střední poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře). 

Jestliže máte poruchu štítné žlázy

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů
výskyt  svalových  problémů  v minulosti  u Vás  nebo  ve  Vaší  rodině  nebo  svalové 
problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu. 

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu

Jestliže  jste  asijského  původu  (Japonci,  Číňané,  Filipínci,  Vietnamci,  Korejci  a 
Indové) 

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. 

 

3/8

 

Pokud  některý  z bodů  uvedených  výše  platí  i pro  Vás,  nebo  máte  pochybnosti,  navštivte 
znovu svého lékaře

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Crestor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Jestliže máte onemocnění ledvin

Jestliže máte onemocnění jater

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů
výskyt  svalových  problémů  u Vás  nebo  ve  Vaší  rodině  nebo  svalové  problémy  při 
užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud 
se  dostaví  nevysvětlitelná  svalová  bolest,  zvláště  pokud  se  necítíte  dobře  nebo  máte 
zvýšenou  teplotu.  Informujte  lékaře  nebo  lékárníka  i  v případě,  že  svalová  slabost  je 
trvalá. Lékař může provést další kontrolní vyšetření a podle výsledků vyšetření zahájit 
léčbu. 

Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu

Jestliže máte poruchu štítné žlázy

Jestliže  užíváte  jiné  léky  nazývané  fibráty  ke  snížení  hladiny  cholesterolu.  Čtěte, 
prosím,  tento  leták  pečlivě,  i  když  jste  již  užíval(a)  jiné  léky  ke  snížení  hladiny 
cholesterolu. 

Jestliže  užíváte  léky  k léčbě  infekcí  zahrnující  infekci  HIV  nebo  infekční  zánět 
jater  typu  C
,  např.  protivirové  léčivé  přípravky  s ritonavirem  a  lopinavirem  a/nebo 
atazanavirem, čtěte, prosím, „Další léčivé přípravky a přípravek Crestor“ níže ohledně 
dalších informací. 

Jestliže  užíváte  nebo  jste  v posledních  7 dnech  užíval(a)  léčivý  přípravek 
obsahující  kyselinu  fusidovou
  (k léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve 
formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Crestor může vést k závažným 
svalovým obtížím (rabdomyolýza), viz „Další léčivé přípravky a přípravek Crestor“. 

Jestliže  je  Vám  více  než  70 let  (neboť  v tomto  případě  je  třeba,  aby  lékař  zvolil 
správnou počáteční dávku přípravku Crestor). 

Jestliže máte těžké dýchací obtíže. 

Jestliže  jste  asijského  původu  -  Japonci,  Číňané,  Filipínci,  Vietnamci,  Korejci  a 
Indové. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Crestor. 

 
Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti: 

Neužívejte přípravek Crestor 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo 
lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoli dávku přípravku Crestor

 
Statiny  mohou  u malého  počtu  lidí  ovlivnit  játra.  To  lze  prokázat  kontrolním  vyšetřením, 
které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní 
vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Crestor. 
 
V průběhu  léčby  tímto  přípravkem  bude  lékař  sledovat,  zda  nemáte  diabetes  mellitus 
(cukrovka) nebo zda u Vás existuje riziko rozvoje cukrovky. Pravděpodobnost rizika rozvoje 
cukrovky je u pacientů, kteří mají vysokou hladinu cukru a tuků v krvi, mají nadváhu a mají 
vysoký krevní tlak. 
 
Děti a dospívající 
 

Jestliže je pacientovi méně než 6 let: přípravek Crestor nesmí užívat děti mladší než 
6 let. 

Jestliže je pacientovi méně než 18 let: přípravek Crestor 40 mg není vhodný pro děti 
a dospívající mladší než 18 let. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Crestor 

4/8

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i o lécích,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu. 
 
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujích léků: 

Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů). 

Warfarin nebo jiná léčiva (klopidogrel) používaná ke snížení srážlivosti krve. 

Fibráty  (např.  gemfibrozil,  fenofibrát)  nebo jiné léky  ke  snížení  hladiny  cholesterolu, 
např. ezetimib. 

Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku). 

Erythromycin (antibiotikum). 

Kyselinu fusidovou (antibiotikum – viz níže a „Upozornění a opatření“). 

Perorální antikoncepci, „pilulky“. 

-  Hormonální  substituční  léčbu  nebo  protivirové  léčivé  přípravky  jako  je  ritonavir 
s lopinavirem  a/nebo  atazanavirem  nebo  simeprevir  k léčbě  infekcí  zahrnující  HIV  nebo 
infekční zánět jater typu C – viz „Upozornění a opatření“. Účinek těchto léčivých přípravků 
se  může  měnit  při  současném  podávání  s přípravkem  Crestor  a  nebo  tyto  léčivé  přípravky 
mohou měnit účinnost přípravku Crestor. 
-  Pokud  potřebujete  užívat  kyselinu  fusidovou  perorálně  (ústy)  k léčbě  bakteriální 
infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám 
poradí,  kdy  bude  bezpečné  v léčbě  přípravkem  Crestor  znovu  pokračovat.  Užívání 
přípravku Crestor s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, citlivosti 
nebo bolesti (příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4

 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte  přípravek  Crestor
,  pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte.  Pokud  otěhotníte  až 
v průběhu  léčby  přípravkem  Crestor,  vysaďte  přípravek  Crestor  okamžitě,  jakmile  to 
zjistíte,  a  informujte  lékaře.  Ženy  v plodném  věku  by  měly  užívat  vhodnou  antikoncepci, 
pokud užívají přípravek Crestor. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Většina  lidí  může  v průběhu  užívání  přípravku  Crestor  řídit  motorová  vozidla  nebo 
obsluhovat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to i Váš 
případ, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Crestor obsahuje laktosu. 
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  špatně  snášíte  některé  cukry  (laktosa,  mléčný  cukr),  informujte 
o tom lékaře předtím, než budete užívat přípravek Crestor. 
 
Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Obsah balení a další informace“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Crestor užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávky pro dospělé 
Pokud užíváte přípravek Crestor ke snížení vysoké hladiny cholesterolu 
Počáteční dávka
 
Léčba přípravkem Crestor musí být zahájena dávkou  5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že 
jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na: 

5/8

 

 

Hladině cholesterolu ve Vaší krvi. 

Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice. 

Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků. 

 
Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  jaká  zahajovací  dávka  pro  Vás  bude 
nejvhodnější. 
 
Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže: 

Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). 

Je Vám více než 70 let

Máte středně těžké poškození funkce ledvin. 

Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie). 

 
Zvyšování dávky a maximální denní dávka 
Pouze  lékař  rozhodne  o zvýšení  dávky.  Dávka  přípravku  Crestor  má  být  přizpůsobena  pro 
každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout 
o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař 
předepsal  počáteční  dávku  10 mg,  může  dále  rozhodnout  o zvýšení  na  20 mg  a  případně 
40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. 
 
Maximální  denní  dávka  přípravku  Crestor  je  40 mg.  Tato  dávka  je  určena  pro  pacienty 
s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice. 
U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg. 
 
Jestliže  užíváte  přípravek  Crestor  ke  snížení  rizika  srdečních  a  mozkových  příhod  a 
podobných zdravotních komplikací: 
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší 
dávku. 
 
Užívání u dětí a dospívajících ve věku 6-17 let 
Rozmezí  dávek  u dětí  a  dospívajících  ve  věku  od  6  do  17 let  je  5  až  20 mg  jednou  denně. 
Obvyklá  počáteční  dávka  je  5 mg  denně.  Lékař  může  postupně  dávku  přípravku  Crestor 
zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka přípravku Crestor pro 
děti ve věku od 6 do 17 let je 10 nebo 20 mg v závislosti na onemocnění, které se má léčit. 
Dávku užívejte jednou denně. Děti nesmí užívat přípravek Crestor 40 mg
 
Jak tablety užívat 
Tablety  spolkněte  celé  a  zapijte  vodou.  Přípravek  Crestor  užívejte  jednou  denně  spolu 
s jídlem  nebo  mimo  jídlo.  Tablety  můžete  užívat  kdykoliv  v průběhu  dne,  ale  užívejte  je 
v určitou denní dobu, neboť tak předejdete tomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku. 
 
Pravidelné kontroly cholesterolu 
Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo 
žádoucích  hladin  cholesterolu  a  zda  jsou  tyto  hladiny  trvalé.  Lékař  pak  může  rozhodnout 
o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Crestor, než jste měl(a) 
Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší poradnu. 
 
Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci, informujte lékaře, že užíváte přípravek 
Crestor. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Crestor 

6/8

 

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Crestor 
Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Crestor. Hladiny cholesterolu se 
mohou po přerušení léčby opět zvýšit. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zaptejte se  svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout  u každého.  Je  však  důležité,  abyste  věděl(a),  které  nežádoucí  účinky  to  mohou 
být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby. 
 
Léčbu přípravkem Crestor ukončete okamžitě pokud se u Vás dostaví alergická reakce: 
 

obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla. 

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání. 

nesnesitelné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok. 

 
Přestaňte užívat přípravek Crestor a informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat 
křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a)
. Svalové příznaky jsou 
častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část 
lidí  pociťuje  nepříjemnou  svalovou  bolest  a  křeče,  které  se  vzácně  mohou  vyvinout  ve 
svalové poškození (rabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100) 

Bolest hlavy. 

Bolest břicha. 

Zácpa. 

Nevolnost, pocit na zvracení. 

Bolest svalů. 

Slabost. 

Závratě. 

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit 
léčbu přípravkem Crestor (pouze Crestor 40 mg). 

Cukrovka (diabetes mellitus). Pravděpodobnost je vyšší, pokud máte vysokou hladinu 
cukrů  a  tuků  v krvi,  máte  nadváhu  a  vysoký  krevní  tlak.  V průběhu  léčby  Vás  bude 
lékař sledovat. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000) 

Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce. 

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit 
léčbu přípravkem Crestor (pouze Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1000 až 10000) 

Těžké  alergické  reakce  –  příznaky  zahrnují  otok  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla, 
potíže  s polykáním  a  dýcháním,  silné  svědění  kůže  s pupínky,  které  se  rozlévají  a 
vytvářejí  otok.  Pokud  se  taková  reakce  u Vás  dostaví,  okamžitě  přestaňte  užívat 
přípravek Crestor
 a volejte lékařskou pomoc. 

7/8

 

Poškození  svalů  u dospělých  –  přestaňte  užívat  přípravek  Crestor  a  informujte 
lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů
, která trvá déle 
než jste čekal/a. 

Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní) 

Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí). 

Zánět jater. 

Stopy krve v moči. 

Poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou). 

Bolesti kloubů. 

Ztráta paměti. 

Zvětšování prsou u mužů (gynekomastie). 

 
Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí: 

Průjem. 

Stevens-Johnson syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí 
a pohlavních orgánů) s tvorbou vředů. 

Kašel. 

Dušnost. 

Edémy (otoky). 

Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny. 

Sexuální potíže. 

Deprese. 

Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku. 

Poranění šlach. 

Trvalá svalová slabost. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Crestor uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  - 
krabičce/blistru  za  Použitelné  do:,  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

8/8

 

Co přípravek Crestor obsahuje 
Léčivou  látkou  je  rosuvastatinum.  Jedna  potahovaná  tableta  přípravku  Crestor  obsahuje 
rosuvastatinum  calcicum  (vápenatou  sůl  rosuvastatinu)  v množství,  které  odpovídá  5 mg, 
10 mg, 20 mg nebo 40 mg rosuvastatinu. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  fosforečnan  vápenatý,  krospovidon, 
magnesium-stearát,  hypromelosa,  triacetin,  oxid  titaničitý  (E171),  červený  oxid  železitý 
(E172) – Crestor 10 mg, 20 mg, 40 mg, žlutý oxid železitý (E172) – Crestor 5 mg. 
 
Jak přípravek Crestor vypadá a co obsahuje toto balení 
Jedno balení obsahuje 28, 56 nebo 98 potahovaných tablet. Papírová krabička. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Crestor  5 mg  potahované  tablety  –  žluté  kulaté  tablety  s vyraženým  ZD4522  a  5  na  jedné 
straně a bez označení na druhé straně. 
 
Crestor 10 mg potahované tablety – růžové kulaté tablety s vyraženým ZD4522 a 10 na jedné 
straně a bez označení na druhé straně. 
 
Crestor 20 mg potahované tablety – růžové kulaté tablety s vyraženým ZD4522 a 20 na jedné 
straně a bez označení na druhé straně. 
 
Crestor  40 mg  potahované  tablety  –  růžové  oválné  tablety  s vyraženým  ZD4522  na  jedné 
straně a 40 na druhé straně. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobci 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 
AstraZeneca GmbH, Wedel, Německo 
AstraZeneca Reims, Reims Cedex 2, Francie 
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06.01.2017 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese 

www.sukl.cz

 

Recenze

Recenze produktu CRESTOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CRESTOR 10 MG 28X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám