Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 68968
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24998
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Cosopt free bez konzervačních přísad se předepisuje ke snížení zvýšeného očního tlaku při léčbě glaukomu v případech, kdy aplikace samotného beta-blokátoru v očních kapkách nestačí.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220937/2011
a příloha k sp.zn. sukls121829/2011, sukls19156/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Cosopt FREE bez konzervačních přísad 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok, jednodávkový obal
(dorzolamidum / timololum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cosopt FREE bez konzervačních přísad a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat Cosopt FREE bez konzervačních přísad
3. Jak se Cosopt FREE bez konzervačních přísad používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cosopt FREE bez konzervačních přísad uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Cosopt FREE bez konzervačních přísad A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Cosopt FREE bez konzervačních přísad obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamidum a timololum.
Dorzolamidum patří do skupiny léčivých látek nazývaných "inhibitory karboanhydrázy".
Timololum patří do skupiny léčivých látek nazývaných "beta-blokátory".
Tyto léčivé látky snižují různými mechanismy tlak v oku.
Cosopt FREE bez konzervačních přísad se předepisuje ke snížení zvýšeného očního tlaku při léčbě
glaukomu v případech, kdy aplikace samotného beta-blokátoru v očních kapkách nestačí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Cosopt FREE bez
konzervačních přísad POUŽÍVAT
Nepoužívejte Cosopt FREE bez konzervačních přísad
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dorzolamidhydrochlorid, timololmaleinát nebo
kteroukoli další složku přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad
jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako je astma, nebo těžký chronický
obstrukční zánět průdušek (závažné onemocnění plic, které může vést ke vzniku sípání, potížím s dechem
a/nebo dlouhotrvajícímu kašli)
jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu (nepravidelný tep)pokud trpíte
závažným onemocněním nebo postižením ledvin nebo máte v anamnéze ledvinové kameny
pokud máte nadměrně kyselou krev v důsledku hromadění chloridů v krvi (hyperchloremická
acidóza)
Pokud si nejste jisti, zda můžete tento lék používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
2/8
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad je zapotřebí
Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních nebo očních potížích, které máte v současnosti nebo jste
měl/a v minulosti:
koronární onemocnění srdce (příznaky mohou zahrnovat bolesti nebo tíseň na hrudi, dušnost nebo
dušení se), srdeční selhání, nízký krevní tlak.
poruchy srdečního rytmu, jako je zpomalený tep.
dýchací obtíže, astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc.
choroba zhoršující krevní oběh (jako je Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom).
cukrovka, protože timolol může maskovat známky a projevy nízké hladiny cukru v krvi.
zvýšenou účinnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a projevy této zvýšené
činnosti.
Informujte svého lékaře, že používáte Cosopt FREE bez konzervačních přísad před chirurgickou anestezií,
protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. Svého lékaře rovněž
informujte o jakékoli alergii nebo anafylaktických reakcích.
Sdělte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo pokud byla u Vás stanovena diagnóza myasthenie
gravis.
Jestliže se objeví podráždění oka nebo jakékoli nové postižení oka jako zarudnutí oka nebo otok očních
víček, kontaktujte ihned svého lékaře.
Pokud máte podezření, že Cosopt FREE bez konzervačních přísad vyvolává alergickou reakci nebo reakci
přecitlivělosti (například kožní vyrážku, zarudnutí nebo svědění oka), ihned přestaňte tento lék používat
a kontaktujte svého lékaře.
Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji oční infekce, poranění oka, operaci oka nebo došlo
k nějaké reakci, včetně rozvoje nových nebo ke zhoršení současných příznaků.
Aplikace přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad do oka může působit na celý organismus.
Cosopt FREE bez konzervačních přísad nebyl studován u pacientů nosících kontaktní čočky. Jestliže nosíte
měkké kontaktní čočky, musíte se před tím, než začnete tento lék používat, poradit se se svým lékařem.
Použití u dětí
S použitím přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad u dětí jsou jen omezené zkušenosti.
Použití u starších osob
Ve studiích s přípravkem COSOPT (s konzervačními přísadami) byly účinky přípravku COSOPT
(s konzervačními přísadami) u starších i mladších pacientů podobné.
Použití u osob s postižením funkce jater
Informujte svého lékaře o všech případných potížích s játry, které máte v současnosti nebo jste měl/a
v minulosti.
3/8
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Cosopt FREE bez konzervačních přísad může ovlivnit nebo může být ovlivněný dalšími léky,
které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte
nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce.
Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval další léky, včetně léků
vydávaných bez předpisu. . To je obzvláště nutné v případě, jestliže:
užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečního onemocnění (jako jsou blokátory
kalciových kanálů, beta-blokátory nebo digoxin).
užíváte léky k léčbě poruch nebo nepravidelností srdeční frekvence (jako jsou blokátory kalciových
kanálů, beta-blokátory nebo digoxin).
používáte jiné oční kapky, které obsahují beta-blokátory.
užíváte jiné inhibitory karboanhydrázy jako je acetazolamid.
užíváte inhibitory monoaminoxidázy (MAOI).
užíváte parasympatomimetické léky, které mohou být předepsány k udržení moči.
Parasympatomimetika jsou také speciálním typem léku, který je občas používán k dosažení normální
funkce střev.
užíváte narkotika jako je morfin k léčbě střední nebo těžké bolesti.
užíváte léky na cukrovku.
užíváte antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin.
užíváte léky obsahující sulfaskupinu.
užíváte chinidin (používá se k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Použití během těhotenství
Nepoužívejte přípravek Cosopt FREE bez konzervačních přísad, jestliže jste těhotná, pokud to nepovažuje
Váš lékař za nezbytné. .
Použití při kojení
Nepoužívejte Cosopt FREE bez konzervačních přísad, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do
mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v
období kojení. .
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie týkající se schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Používání přípravku Cosopt FREE
bez konzervačních přísad vyvolává nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění, které mohou ovlivnit Vaši
schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje. Po použití neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit
dobře nebo budete vidět jasně.
3. JAK SE Cosopt FREE bez konzervačních přísad POUŽÍVÁ
Vždy používejte Cosopt FREE bez konzervačních přísad, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat. Váš lékař stanoví vhodnou dávku
a délku léčby.
4/8
Obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (postižených očí) ráno a večer.
Jestliže používáte Cosopt FREE bez konzervačních přísad spolu s jinými očními kapkami, je nutno kapky
aplikovat s odstupem nejméně 10 minut.
Bez porady se svým lékařem dávku tohoto léku neměňte.
Dbejte na to, aby se špička jednodávkové pipety nedotkla oka ani okolí oka. Mohlo by dojít ke kontaminaci
baktériemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka, dokonce až ke ztrátě
zraku. Aby se zamezilo možné kontaminaci jednodávkové pipety, vyhýbejte se kontaktu špičky
jednodávkové pipety s jakýmkoli povrchem.
Návod k použití
Roztok přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad z jednodávkové pipety je nutno použít okamžitě
po otevření nádobky a aplikovat jej do postiženého oka (postižených očí). Protože po otevření samostatné
jednodávkové pipety nelze zachovat sterilitu, je nutno před použitím otevřít nový obal a zbývající obsah
okamžitě po podání zlikvidovat.
1. Otevřete sáček, který obsahuje 15 jednodávkových pipet. V každém sáčku jsou tři stripy po
5 jednodávkových pipetách.
2. Nejprve si umyjte ruce a pak odlomte jednu pipetu ze stripu a otáčením otevřete uzávěr, jak je
ukázáno na obrázku.

3. Zakloňte hlavu a stáhněte si mírně dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.
4. Do postiženého oka (postižených očí) aplikujte podle doporučení lékaře jednu kapku. Každá pipeta
obsahuje dostatek roztoku pro obě oči.
5. Po vkápnutí Cosopt FREE bez konzervačních přísad stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti
5/8
nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se timolol nedostala do zbytku těla.
6. Oko na chvíli zavřete a asi na jednu minutu stlačte prstem vnitřní koutek oka. To pomůže zabránit
výtoku oční kapky slzným kanálkem.
7. Po nakapání použitou pipetu zlikvidujte, i když je v ní ještě zbytek roztoku, aby nedošlo ke
kontaminaci roztoku bez konzervačních přísad.
8. Zbývající pipety uchovávejte v sáčku; tyto zbývající pipety je nutno použít do 15 dnů po otevření
sáčku. Pokud 15 dnů po otevření sáčku zbývají nějaké pipety, je třeba je bezpečně vyhodit a otevřít
nový sáček. Je důležité pokračovat v užívání očních kapek podle pokynů Vašeho lékaře.
Jestliže jste použil/a více přípravku Cosopt FREE bez konzervačních přísad než jste měl/a
Pokud jste do oka aplikoval/a příliš mnoho kapek nebo spolkl/a část obsahu pipety, může se Vám kromě
jiného točit hlava, můžete mít potíže s dýcháním nebo pocit, že se Vám zpomalila srdeční frekvence. Ihned
vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl/a použít Cosopt FREE bez konzervačních přísad
Je důležité, abyste Cosopt FREE bez konzervačních přísad používal/a tak, jak Vám předepsal Váš lékař.
Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku, vynechanou
dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a používat Cosopt FREE bez konzervačních přísad
Jestliže chcete ukončit používání tohoto léčivého přípravku, kontaktujte nejprve svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i Cosopt FREE bez konzervačních přísad způsobit nežádoucí účinky, i
když ne u každého.
Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí
účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a)
s lékařem.
Generalizované alergické reakce včetně otoku podkoží, které se mohou objevit na místech jako je obličej a
končetiny, a které mohou vést k zúžení dýchacích cest, což může způsobit potíže s polykáním nebo
dýcháním, kopřivku neboli svědivou vyrážku, lokalizovanou nebo generalizovanou vyrážku, svědění,
závažné náhlé život ohrožující alergické reakce.
Četnost dále uvedených možných nežádoucích účinků je definována pomocí následující zvyklosti:
velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
6/8
Následují nežádoucí účinky byly u přípravku Cosopt FREE nebo u jedné z jeho složek hlášeny během
klinického zkoušení nebo během post-marketingových zkušeností:
Velmi časté:
Pálení a bodání v očích, změny vnímání chutí.
Časté: Zarudnutí očí a kolem oka(očí), slzení a svědění oka(očí), eroze rohovky (poškození svrchní vrstvy
oční koule), otok a/nebo podráždění okolo oka (očí), pocit cizího předmětu v oku, snížení citlivosti rohovky
(neschopnost zaznamenat předmět v oku nebo nevnímání bolesti), bolest oka, suché oči, rozostřené vidění,
bolesti hlavy, zánět dutin (pocit napětí v nose nebo pocit ucpaného nosu), pocit nevolnosti,
slabost/vyčerpanost a únava
Méně časté:
Točení hlavy, deprese, zánět duhovky, poruchy vidění včetně refrakčních změn (v některých případech
v důsledku vysazení miotické léčby), pomalý tep, mdloby, dýchací obtíže (dušnost), poruchy trávení a
ledvinové kameny
Vzácné:
Systémový lupus erythematosus (imunitní choroba, která může způsobit zánět vnitřních orgánů), lechtání
nebo necitlivost v rukou a nohou, nespavost, noční můry, ztráta paměti, zesílení známek a příznaků
myastenie gravis (onemocnění svalů), pokles sexuální žádostivosti, mrtvice, dočasná krátkozrakost, která
se může po ukončení léčby vyřešit, odchlípnutí vrstvy pod sítnicí, která obsahuje cévy, k níž dojde po po
filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, pokles očních víček (což může vést k tomu, že oči
budou napůl zavřené), dvojité vidění, šupinatění víček, otok rohovky (s příznaky poruch vidění), nízký
nitrooční tlak, zvonění v uších, nízký krevní tlak, změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, městnavé
srdeční selhání (onemocnění srdce s dušností a otokem nohou v důsledku hromadění tekutin), otok
(hromadění tekutin), mozková ischémie (snížené prokrvení mozku), bolest na hrudi, bušení srdce (zrychlený
a/nebo nepravidelný tep), infarkt myokardu, , Raynaudův jev, otok rukou a nohou nebo studené ruce a
nohy a snížený oběh krve do rukou a nohou, křeče v nohou a/nebo bolesti v nohou při chůzi (klaudikace),
dušnost, zhoršená funkce plic, výtok z nosu nebo ucpaný nos, krvácení z nosu, sevření dýchacích cest v
plicích, kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem, kontaktní dermatitida, vypadávání vlasů, kožní
vyrážka bělavě stříbřitého vzhledu (psoriatiformní vyrážka), , Peyronieova choroba (která může způsobit
zakřivení penisu), reakce alergického typu, jako jsou vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech
možný otok rtů, očí a úst, sípání nebo těžké kožní reakce (StevensJohnsonův syndrom, toxická
epidermální nekrolýza).
Stejně jako jiné léky podávané do očí se timolol vstřebává do krve. To může vyvolat podobné nežádoucí
účinky, jaké se pozorují u betablokátorů podávaných ústy. Incidence nežádoucích účinků po topickém
podání do očí je nižší, než když se léky podávají například ústy nebo injekcí. Zaznamenané další nežádoucí
účinky zahrnují reakce pozorované u celé třídy betablokátorů, pokud se používají k léčení očních nemocí:
Není známo:
Nízké hladiny glukózy v krvi, srdeční selhání, jistý typ poruchy srdečního rytmu, bolesti břicha, zvracení,
bolesti svalů nevyvolané námahou, sexuální dysfunkce
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK Cosopt FREE bez konzervačních přísad UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7/8
Neotevřené sáčky s přípravkem Cosopt FREE bez konzervačních přísad nepoužívejte po datu uvedeném ve
formě šesti číslic za písmeny EX (nebo EXP) na fóliovém obalu. První dvě číslice uvádějí měsíc; poslední
čtyři číslice uvádějí rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 30 C.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Cosopt FREE bez konzervačních přísad můžete používat 15 dnů po prvním otevření sáčku.
Po uplynutí této doby všechny nepoužité jednodávkové obaly zlikvidujte.
Otevřený jednodávkový obal se zbytky roztoku po prvním použití okamžitě zlikvidujte.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Cosopt FREE bez konzervačních přísad obsahuje
- Léčivými látkami jsou dorzolamidum a timololum.
- Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidum (ve formě 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a 5 mg
timololum (ve formě 6,83 mg timololi maleas).
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát citronanu sodného, hydroxid sodný a voda na
injekci.
Jak Cosopt FREE bez konzervačních přísad vypadá a co obsahuje toto balení
Cosopt FREE bez konzervačních přísad je čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok.
Každý hliníkový sáček obsahuje 15 jednodávkových obalů z LDPE, které obsahují 0,2 ml roztoku.
Velikosti balení:
30 0,2 ml (2 sáčky po 15 jednodávkových obalech)
60 0,2 ml (4 sáčky po 15 jednodávkových obalech)
120 0,2 ml (8 sáčků po 15 jednodávkových obalech)
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme Chibret
Waarderweg 39 Clerrmont Ferrand Cedex
2031 BN HAARLEM Francie
Nizozemsko
Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
8/8
COSOPT
Dánsko:
TESOL
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.5.2012

Recenze

Recenze produktu COSOPT FREE BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD20MG/ML+5MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK 120X0,2ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu COSOPT FREE BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD20MG/ML+5MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK 120X0,2ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze