Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

CORSIM 10 20X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 69805

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 69805
Kód EAN:
Kód SÚKL: 13248
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Lékař Vám předepsal Corsim ke snížení zdravotních rizik spojených s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Pokud trpíte ICHS nebo u Vás existuje riziko vzniku ICHS (protože máte diabetes, anamnézu cévní mozkové příhody nebo jiného postižení cév), Corsim Vám dokáže prodloužit život tím, že sníží riziko infarktu myokardu nebo jiných kardiovaskulárních komplikací, a to bez ohledu na hodnotu koncentrace cholesterolu v krvi. Corsim snižuje množství cholesterolu ve Vaší krvi. Corsim snižuje koncentraci LDL-cholesterolu ("špatného" cholesterolu) a tukových látek (které se označují termínem triglyceridy nebo triacylglyceroly) v krvi a zvyšuje koncentraci HDL-cholesterolu ("dobrého") cholesterolu. Jedná se o zástupce skupiny léků nazývaných inhibitory reduktázy hydroxymetylglutaryl-koenzymu A (hydroxymetylglutaryl-coenzyme A [HMG-CoA] reductase inhibitors). LDL-cholesterol se nazývá "špatný" cholesterol, protože se jedná o cholesterol, který ucpává Vaše tepny. Na druhé straně se předpokládá, že HDL-cholesterol odstraňuje LDL-cholesterol z cév, a proto se považuje za "dobrý" cholesterol. Corsim významně snižuje koncentraci LDL ("špatného" cholesterolu) a triglyceridů a zvyšuje přitom koncentraci HDL ("dobrého" cholesterolu). U většiny lidí nejsou bezprostředně přítomny příznaky vysokého cholesterolu. Lékař Vám může stanovit hodnoty cholesterolu jednoduchým testem. Navštěvujte svého lékaře pravidelně, sledujte své hodnoty cholesterolu a dohodněte si své cílové hodnoty se svým lékařem.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41730-32/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORSIM 10
CORSIM 20
CORSIM 40
potahované tablety
(simvastatinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Corsim a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsim užívat
3. Jak se Corsim užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Corsim uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CORSIM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Corsim obsahuje účinnou látku simvastatin, patřící do skupiny léků ovlivňujících hladinu
tuků v krvi. Tyto léky snižují množství cholesterolu a dalších tuků nazývaných triglyceridy ve Vaší
krvi.
Corsim se používá současně s dietou
ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi v případě, že pouze dieta s nízkým obsahem
tuku a jiná opatření (např. cvičení, snížení hmotnosti) byla neúčinná,
ke snížení dědičné vysoké hladiny cholesterolu v krvi (homozygotní familiární
hypercholesterolemie), eventuelně současně s další léčbou,
ke snížení rizika onemocnění věnčitých tepen v srdci, jestliže trpíte kornatěním tepen
(arterioskleróza) či cukrovkou, a to i v případě, že jsou vaše hladiny cholesterolu normální.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CORSIM UŽÍVAT
Neužívejte Corsim, jestliže
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simvastatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Corsim,
byla u vás stanovena diagnóza aktivního onemocnění jater,
jste těhotná nebo kojíte,
užíváte některý z následujících přípravků:
- antimykotika itrakonazol nebo ketokonazol
- antibiotika erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin
2/5
- inhibitory proteázy HIV (jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir)
- antidepresivum nefazodon.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Corsim je zapotřebí
Informujte svého lékaře o všech případných zdravotních problémech, které máte nebo jste měli, a
o jakýchkoli alergiích.
Jestliže během léčby přípravkem Corsim zaznamenáte nevysvětlitelnou bolest ve svalech, citlivost při
stlačení svalu nebo svalovou slabost, ihned vyhledejte lékaře. Přípravek Corsim může vyvolat svalové
obtíže a někdy až rozpad svalové hmoty s křečemi ve svalech, horečkou a hnědočerveným zbarvením
moči. Riziko rozpadu svalové hmoty je vyšší při vyšších dávkách.
Jestliže se vás týká některá z následujících situací, můžete mít vyšší riziko rozpadu svalové hmoty:
je vám více než 70 let,
trpíte problémy s ledvinami,
máte problémy se štítnou žlázou (a neberete na ně žádné léky),
vy nebo některý blízký příbuzný trpíte dědičnou svalovou poruchou,
v minulosti jste měl/a svalové obtíže během léčby simvastatinem, jinými statiny nebo fibráty (jiné
léky na snížení hladiny cholesterolu).
Informujte svého lékaře v případě, že máte těžké respirační (dechové) selhávání.
Sdělte svému lékaři, pokud konzumujete větší množství alkoholu nebo jste prodělali onemocnění
jater.
Váš lékař možná bude chtít před zahájením léčby přípravkem Corsim a během ní provést jednoduché
vyšetření krve, aby mohl zkontrolovat správnou funkci jater.
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Protože užívání přípravku Corsim v kombinaci s kterýmkoli z následujících léků může zvýšit riziko
svalových potíží (viz Možné nežádoucí účinky), je naprosto nezbytné informovat lékaře, pokud
užíváte:
cyklosporin,
danazol,
antimykotika (jako např. itrakonazol nebo ketokonazol),
deriváty kyseliny fibrinové (jako např. gemfibrozil a bezafibrát),
antibiotika erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin,
inhibitory proteázy HIV (jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir),
antidepresivum nefazodon,
amiodaron (lék používaný k léčbě nepravidelné srdeční akce),
verapamil nebo diltiazem (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo
jiných postižení srdce),
velké dávky (1 g/den nebo více) niacinu nebo kyseliny nikotinové.
Kromě výše uvedených léků informujte Vašeho lékaře také, pokud užíváte antikoagulancia (léky
zabraňující tvorbě krevních sraženin, jako jsou např. warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol)
nebo fenofibrát (lék snižující hladinu tuků v krvi).
3/5
Užívání přípravku Corsim s jídlem a pitím
Grepová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně
přípravku Corsim. Proto je nutno vyvarovat se konzumace grepové šťávy.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Corsim nesmí užívat ženy, které jsou těhotné, snaží se otěhotnět nebo se domnívají, že jsou těhotné.
Pokud během léčby přípravkem Corsim otěhotníte, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte
svého lékaře.
Ženy užívající Corsim nesmí kojit.
Děti
Nedoporučuje se podávat Corsim dětem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by Corsim negativně ovlivňoval Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat
stroje. Pokud ale řídíte vozidlo nebo obsluhujete stroje, je třeba mít na paměti, že vzácně byly
popsány případy závratí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Corsim
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE CORSIM UŽÍVÁ
Vždy užívejte Corsim přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem.
Obvyklá zahajovací dávka je 20 mg nebo 40 mg denně, užitá v jedné dávce večer. Lékař Vám může
dávku upravit na maximální hodnotu 80 mg denně, užitou v jedné dávce večer. Lékař Vám může
předepsat nižší dávky, hlavně pokud užíváte některé výše uvedené léky nebo trpíte některými typy
postižení ledvin.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Corsim, než jste měl(a)
Pokud užijete více přípravku Corsim, než Vám předepsal lékař, obraťte se na svého lékaře nebo
lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Corsim
Užívejte Corsim podle předpisu. Pokud ale vynecháte dávku, neberte si další dávku navíc. Postačí,
když si vezmete další dávku v obvyklou dobu.
Jestliže jste přestal(a) užívat Corsim
Užívejte Corsim tak dlouho, dokud Vám lékař neřekne, že ho máte přestat užívat. Pokud přestanete
Corsim užívat, mohou se Vaše hodnoty cholesterolu opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Corsim nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
4/5
Celkově je Corsim dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou většinou mírné a krátkodobé.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto: velmi časté
(vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob), časté (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob),
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob), vzácné (vyskytují se u 1 až 10 z 10000
léčených osob), velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených osob), není známo (z
dostupných údajů nelze určit).
Vzácné:
- bolest svalů, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče; trávicí poruchy (bolesti břicha, zácpa,
plynatost, špatné zažívání, průjem, nevolnost, zvracení); slabost, bolesti hlavy, závratě,
mravenčení, necitlivost nebo slabost paží a dolních končetin, potíže s funkcí jater, zánět jater,
anemie, vyrážka, svědění, vypadávání vlasů a přecitlivělost (alergické reakce včetně otoků
obličeje, jazyka a hrdla, které mohou mít za následek potíže při dýchání, bolest nebo zánět
kloubů, zánět cév, neobvyklá tvorba modřin, kožní vyrážky a otoky, kopřivka, citlivost kůže na
sluneční záření, horečka, dušnost a celková nevolnost).
Velmi vzácné:
- porucha paměti, nespavost.
Není známo:
- deprese, intersticiální plicní onemocnění (onemocnění plic s přetrvávajícím kašlem a/nebo
dušností nebo horečkou), erektilní dysfunkce (sexuální potíže);
- při užívání některých léků ze skupiny statinů byly také hlášeny poruchy spánku včetně nočních
můr, ztráta paměti a sexuální dysfunkce (sexuální poruchy);
- cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
Pokud u sebe zpozorujete bolest svalů, citlivost svalů nebo svalovou slabost, okamžitě vyhledejte
svého lékaře. Ve vzácných případech může být totiž postižení svalů závažné, a to včetně rozpadu
svalů vedoucího k postižení ledvin.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u nemocných užívajících vyšší dávky přípravku Corsim a u nemocných
s poruchou funkce ledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK CORSIM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co Corsim obsahuje
- Léčivou látkou je simvastatinum.
Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg.
Corsim 20: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg.
Corsim 40: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.
5/5
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob,
butylhydroxyanisol (E320), kyselina askorbová, kyselina citronová, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/6 a 2910/15, červený a žlutý oxid
železitý (E172), triethyl-citrát, oxid titaničitý (E171), povidon 40.
Jak Corsim vypadá a co obsahuje toto balení
Corsim 10: oválné, bikonvexní, potahované tablety, broskvového zbarvení s půlicí rýhou na jedné
straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Corsim 20: nahnědlé, oválné, bikonvexní, potahované tablety.
Corsim 40: cihlově červené, oválné, bikonvexní, potahované tablety.
Tablety jsou dodávány v blistrovém balení po 20, 30, 50, 60 nebo 100 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.3.2013

Recenze

Recenze produktu CORSIM 10 20X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CORSIM 10 20X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám