Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

COROTROP 10X10ML/10MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96698

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Kód výrobku: 96698
Kód EAN: 8595116521973
Kód SÚKL: 125097
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
- Krátkodobá intravenózní léčba akutní fáze chronického srdečního selhání u pacientů nedostatečně reagujících na běžnou perorální terapii; - Krátkodobá intravenózní léčba pacientů s nízkým srdečním výdejem po kardiochirurgických výkonech. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls72158/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Corotrop 

10 mg/10 ml 

injekční roztok 

milrinonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Corotrop a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corotrop používat 

3. 

Jak se přípravek Corotrop používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Corotrop uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 

1. 

Co je přípravek Corotrop a k čemu se používá 

 

Léčivou látkou obsaženou v přípravku Corotrop je milrinon. Milrinon patří do skupiny léků, které se 
nazývají inhibitory fosfodiesterázy. 
Milrinon zesiluje stahování srdečního svalstva a rozšiřuje krevní cévy, aby se mohla krev snáze dostat 
do krevního oběhu a tím se usnadnila činnost srdce. 

 

Přípravek Corotrop se používá: 

Ke krátkodobé intravenózní léčbě akutní fáze chronického srdečního selhání (kdy srdce není 

schopno dopravit dostatek krve do celého těla) u pacientů nedostatečně reagujících na 
běžnou  perorální léčbu. 

Ke krátkodobé intravenózní léčbě pacientů s nízkým srdečním výdejem po kardiochirurgických 

výkonech. 

 

Přípravek Corotrop lze užít u dětí: 

Ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin) závažného městnavého srdečního selhání (kdy srdce není 
schopno dopravit dostatek krve do celého těla), pokud běžná terapie nebyla účinná. 

Ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin) při akutním srdečním selhání po operaci srdce, kdy 

srdce  není schopno dopravit dostatek krve do celého těla. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corotrop používat   

Neužívejte přípravek Corotrop 
-  Jestliže jste alergický(á) na milrinon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  Při závažné hypovolemii (snížení objemu obíhající krve). 

2/7 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem: 

Pokud máte srdeční infarkt nebo jste jej v nedávné době prodělal(a). 

Pokud máte závažné problémy se srdečními chlopněmi, jako je zúžení, ztluštění nebo ucpání 
chlopní. 

Jestliže máte nestejnoměrný nebo nepravidelný srdeční tep. Může se také projevovat jako bušení 
srdce, závrať, mdloby nebo dušnost. 

Pokud máte nízký krevní tlak, který může být příčinou závratí nebo mdlob. 

Pokud jste již dříve užíval(a) diuretika (tzv. močopudné léky), které u Vás zapříčinily 
problémy se srdcem. 

Pokud máte nízkou hladinu draslíku v krvi. Lékař může provést krevní testy, aby hladinu 
draslíku zkontroloval. 

Jestliže máte poruchu funkce ledvin. 

 

Použití u dětí 
Váš lékař před podáním infuze ověří velké množství parametrů, jako například srdeční rytmus a krevní 
tlak. Provede také několik krevních testů. Infuze nebude Vašemu dítěti podána, pokud nebude mít 
stabilní srdeční rytmus a krevní tlak. 

 

Informujte svého lékaře pokud: 

Má Vaše dítě poruchu funkce ledvin. 

Pokud se Vaše dítě narodilo předčasně nebo mělo nízkou porodní váhu. 

Má Vaše dítě srdeční potíže nazývající se otevřená tepenná (Botallova) dučej (ductus arteriosus 
persistens), kdy propojení mezi dvěma cévami (aortální a pulmonální tepnou) zůstává otevřené, 
místo toho, aby se uzavřelo. 

V těchto případech Váš lékař zváží léčbu přípravkem Corotrop. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Corotrop 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Upozorněte lékaře, zejména pokud užíváte: 

 

digoxin (k léčbě srdečních potíží); 

 

diuretika (močopudné léky); 

 

léčivé přípravky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris, jako 
je amlodipin, nifedipin či felodipin. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
T ěhotenst ví  
Bezpečnost milrinonu v těhotenství dosud nebyla prokázána. Milrinon smí být použit v těhotenství 
pouze v případě, kdy potenciální přínos léčby převažuje možné riziko pro plod. 

 

 Kojení  
Není k dispozici dostatek údajů týkajících se vylučování milrinonu do lidského mateřského mléka. 
Při  rozhodování, zda ukončit kojení nebo léčbu milrinonem, lékař zváží přínos kojení pro Vaše dítě 
a přínos pro Vás. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Corotrop obsahuje glukosu a sodík 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se svým lékařem,  než  začnete 
tento  léčivý přípravek používat. 

 

3/7 

 

Tento  přípravek  obsahuje méně než  1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě  je  „bez 
sodíku“. 

 

3. 

Jak se přípravek Corotrop používá 

 

Přípravek je možno podávat jen pacientům v nemocnici na jednotce intenzívní péče za pečlivého 
sledování oběhových parametrů. 

 

Léčba milrinonem bude zahájena úvodní dávkou, po které následuje kontinuální infuze. Přesnou dávku 
přípravku vždy určí lékař. 

 

Dávkování u dospělých 
Zahajovací dávka: 50 g/kg tělesné hmotnosti, podávaná pomalou infuzí(10 minut). 
Udržovací dávka: infuze 0,375 až 0,750 g/kg/min. Maximální denní dávka je 1,13 mg/kg. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Úprava dávkování je nutná. Úvodní dávku není třeba upravovat, rychlost infuze udržovací dávky však 
může být nutné snížit podle závažnosti poruchy funkce ledvin. 

 

Podávání u dětí
Váš lékař by měl podat Vašemu dítěti počáteční intravenózní dávku mezi 50 a 75 g/kg, a to po dobu 
30 až 60 minut. 
Následující nitrožilní infuze v dávce 0,25 až 0,75 g/kg by měla být zahájena na základě odpovědi 
organismu dítěte na léčbu a dle možného výskytu nežádoucích účinků. Přípravek Corotrop může  být 
podáván po dobu nejvýše 35 hodin. 

 

Během infuze bude Vaše dítě podrobně sledováno, lékař bude sledovat několik parametrů, jako 
například rytmus srdce a krevní tlak, aby mohl posoudit odpověď organismu dítěte na léčbu a možný 
výskyt nežádoucích účinků. 

 

Starší pacienti: 
Za předpokladu normální funkce ledvin Vám nebude lékař dávku upravovat. 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Corotrop, než jste měl(a) 
Vysoké dávky milrinonu mohou způsobit závratě a mdloby kvůli nízkému krevnímu  tlaku a 
nepravidelnou činnost srdce (arytmie). V případě výskytu těchto stavů musí být podávání  milrinonu 
přerušeno. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Výskyt pozorovaných nežádoucích účinků je definován následovně: 
 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

  Bolesti hlavy mírné a střední intenzity. 

  Poruchy srdečního rytmu (tzv. ventrikulární ektopická aktivita, setrvalá nebo nesetrvalá 

komorová tachykardie, supraventrikulární arytmie), 

  Nízký krevní tlak (hypotenze). 

4/7 

 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): 

  Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie).* 

*u kojenců a dětí se riziko vzniku trombocytopenie významně zvyšuje s trváním infuze a výskyt je 
častější u dětí než u dospělých. 

  Nízká hladina draslíku (hypokalemie). 
  Třes. 

  Porucha srdečního rytmu (komorová fibrilace), onemocnění srdce (angina pectoris), bolest 

na hrudi. 

  Abnormální výsledky jaterních testů. 

 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 

  Anafylaktický šok (akutní reakce z přecitlivělosti doprovázená poklesem krevního tlaku, 

otokem tkání, event. dušením). 

  Poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes). Život ohrožující arytmie nejsou časté, 

a jestliže se vyskytnou, jsou často spojeny s určitými dříve  působícími faktory, jako jsou již 
existující poruchy srdečního rytmu, metabolické abnormality (např.  hypokalemie - nízká 
hladina draslíku), zvýšené hladiny digoxinu nebo zavedení katetru. 

  Zúžení průdušek bronchů (bronchospasmus). 
  Kožní reakce, např. vyrážka. 

 
Není  známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  Krvácení do srdce u dětí (intraventrikulární hemoragie), které může být smrtelné. Potíže 

se srdečním rytmem se u dětí vyskytují méně často než u dospělých pacientů. 

  Otevřená tepenná (Botallova) dučej (tzv. perzistující ductus arteriosus). Jedná se o 

vrozenou vadu srdce, kdy přetrvává propojení dvou hlavních tepen, aorty a plicnice, 
ačkoliv by mělo  být již uzavřeno. Tento stav může zapříčinit nahromadění tekutin v 
plicích, krvácení, poškození střeva  nebo části střeva a může být potenciálně smrtelný. 

  Reakce v místě vpichu. 

  Selhání ledvin z důvodu současné hypotenze. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Corotrop uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za zkratkou „EXP“. 
Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

5/7 

 

prostředí. 

 
 

6. 

Obsah balení a další informace   

Co přípravek Corotrop obsahuje 

-  Léčivou látkou je milrinonum. 10 ml injekčního roztoku obsahuje milrinonum 10 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou kyselina mléčná, glukosa, roztok hydroxidu sodného 0,1 mol/l nebo 

kyselina mléčná k úpravě pH, voda na injekci. 

 

Jak přípravek Corotrop vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina bez viditelných částic. 
Velikost balení: 10 ampulek po 10 ml. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

 Držitel rozhodnutí o registraci  
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 

 

 V ýr obci  
Sanofi Winthrop Industrie, Ambarés, Francie   
Delpharm Dijon, Quétigny, Francie 

 
 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.16.3.2016. 

 

 

 

6/7 

 

 Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:  

 

Přípravek je možno podávat jen pacientům hospitalizovaným na jednotce intenzívní péče za pečlivého 
monitorování hemodynamických parametrů. 

 

Dávkování 
 Dospělí pacienti  
Léčba milrinonem se zahajuje bolusem, po kterém následuje kontinuální infuze podle následujícího 
schématu: 

úvodní dávka: bolus 50 g/kg tělesné hmotnosti, podávaný pomalu (10 minut), 

udržovací dávka: infuze 0,375 až 0,750 g/kg/min. 

 

Rychlost infuze je nutné upravit podle hemodynamické a klinické odpovědi. Maximální denní dávka 
je 1,13 mg/kg. 
Délka léčby závisí na individuální odpovědi pacienta. Přípravek byl kontinuálně podáván až po dobu 5 
dní, ačkoliv obvyklé je podávání po dobu 48 - 72 hodin. 

 

Bolusová dávka může být podána neředěná, udržovací infuzi se doporučuje ředit. 
Jako rozpouštědlo lze použít 0,45% roztok chloridu sodného, 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% 
dextrosu. Milrinon nesmí být rozpuštěn v intravenózní infuzi s natrium bikarbonátem. Naředěný 
roztok spotřebujte do 24 hodin. 
Milrinon nesmí být podáván v jedné infuzi s furosemidem nebo bumetanidem vzhledem k možnému 
vzniku precipitátu. 

 

Tabulka 1 uvádí úvodní dávku v mililitrech (ml) milrinonu (1 mg/1 ml) při určité hmotnosti pacienta 
(kg). 

 

Tabulka 1. Úvodní dávka (ml) 
(při použití koncentrace 1 mg/1 ml) 

 

Tělesná hmotnost pacienta (kg) a objem milrinonu (ml)

 

kg

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

90

 

100

 

110

 

120

 

   ml  

 

1,5  

 

2,0  

 

2,5  

 

3,0  

 

3,5  

 

4,0  

 

4,5  

 

5,0  

 

5,5  

 

6,0  

 

 

Úvodní dávku je možné podávat neředěnou, naředění do celkového objemu 10 nebo 20 ml však může 
zjednodušit vizualizaci rychlosti infuze (10 minut). 

 

Tabulka 2. Udržovací dávka 
(kontinuální intravenózní infuze) 

 

 

Rychlost infuze

 

Celková denní dávka 

(24 hod)

 

Minimální

 

0,375 g/kg/min

 

0,59 mg/kg/min

 

Standardní

 

0,50 g/kg/min

 

0,77 mg/kg/min

 

Maximální

 

0,75 g/kg/min

 

1,13 mg/kg/min

 

 

 Zvláštní skupiny pacientů  
Pacienti s poruchou funkce ledvin: 
Úprava dávkování je nutná. Při úpravě dávkování se vychází z údajů u pacientů s  poruchou funkce 
ledvin, kteří však netrpí městnavým srdečním selháním, a projevuje se u nich významné zvýšení 
terminálního poločasu eliminace milrinonu. Úvodní dávku není třeba upravovat, rychlost infuze 
udržovací dávky však může být nutné snížit podle závažnosti poruchy funkce ledvin (clearance 
kreatininu, viz Tabulka 3): 

7/7 

 

 

Clearance kreatininu

 

Rychlost infuze

 

(ml/min/1,73 m

2

)

 

(g/kg/min)

 

5

 

0,20

 

10

 

0,23

 

20

 

0,28

 

30

 

0,33

 

40

 

0,38

 

50

 

0,43

 

 

Pediatrická populace
V publikovaných studiích bylo použito dávkování pro kojence a děti: 
- počáteční intravenózní dávka 50 až 75 g/kg podaná během 30 až 60 minut 
- intravenózní kontinuální infuze: má být podávána v dávce 0,25 až 0,75 g/kg/min po dobu nejvýše 

35 hodin na základě hemodynamické odpovědi a možného  výskytu nežádoucích účinků. 

Recenze

Recenze produktu COROTROP 10X10ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu COROTROP 10X10ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám