Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17949

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 17949
Kód EAN: 3838989503352
Kód SÚKL: 93460
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdečního svalu); zvláště vazospastické a chronické stabilní formy anginy pectoris. Cordipin retard mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls193899/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CORDIPIN retard 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

 (nifedipinum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V příbalové informaci naleznete: 
1. 

Co je přípravek Cordipin retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cordipin retard používat 

3. 

Jak se přípravek Cordipin retard užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cordipin retard uchovávat 

6. 

Další informace 

 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Cordipin retard patří do skupiny léků nazývajících se blokátory vápníkových kanálů. Zabraňuje  
průniku vápníku do buněk srdečního svalu a hladké  svaloviny  srdečních tepen. Rozšiřuje periferní 
cévy a snižuje vaskulární rezistenci. Omezením srdeční práce se snižuje přímo spotřeba kyslíku. 
Poptávka po kyslíku klesá také nepřímo, díky zmenšení námahy pro srdeční sval. Toto má za následek 
snížení krevního tlaku. Předchází a ulevuje od bolesti na hrudi způsobované nedostatečným zásobením 
srdečního svalu kyslíkem. 
Uvolňování nifedipinu při použití tablet s prodlouženým uvolňováním je pomalejší. Jeho účinek 
přetrvává po dobu 10 až 12 hodin. 
 
Přípravek Cordipin retard je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) a anginy  
pectoris (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdečního svalu);  zvláště 
vazospastické a chronické stabilní formy anginy pectoris. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CORDIPIN 
RETARD POUŽÍVAT 

 
NEUŽÍVEJTE přípravek Cordipin retard 

 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nifedipinum a jiné dihydropyridiny nebo na 
kteroukoliv jinou ze složek přípravku Cordipin retard. 

 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

 

Jestliže proděláváte kardiogenní šok (máte nedostatečné prokrvování orgánů, špatné zásobení 
kyslíkem a abnormálně nízký krevní tlak), trpíte pokročilou aortální stenózou (zúžení srdeční 
chlopně) a porfyrií (narušený metabolismus porfyrinu). 

 

Přípravek není určený k podávání dětem. 

 
 
Zvláštní pozornosti při používání přípravku Cordipin retard je zapotřebí 

 

2/4 

-  Pro užívání přípravku při srdeční nedostatečnosti, při srdečním infarktu nebo nestabilní angině  

pectoris musí být zvlášť závažné důvody.  

 
Na začátku léčby je třeba častějších kontrolních vyšetření. Týká se to zejména starších pacientů a těch, 
kteří trpí některým srdečním onemocněním (hypertrofickou kardiomyopatií, nestabilní anginou 
pectoris), cukrovkou, významným poškozením jater nebo vysoce zvýšeným tlakem v plicním 
vaskulárním systému (závažnější plicní hypertenzí). Váš lékař stanoví četnost kontrolních vyšetření. 
Při zahájení terapie a zvláště při současném užívání dalších skupin léků, které jsou určeny k léčbě 
vysokého krevního tlaku (například beta-blokátory), může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku 
(hypotenzi). Pokud k hypotenzi dojde, vyhledejte svého lékaře. 
Pokud během současného užívání přípravku Cordipin retard a betablokátorů zaznamenáte 
dýchavičnost při námaze a oteklé kotníky, vyhledejte svého lékaře. 
Pokud zaznamenáte zrychlený tlukot srdce a pocítíte bolest na hrudi nebo tlak na hrudi během léčby 
přípravkem Cordipin retard, vyhledejte svého lékaře před tím, než si vezmete další dávku. 
Podávání nifedipinu může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (zejména jaterních 
testů). Nifedipin může prodloužit krvácivost. 
Bezpečnost a účinnost přípravku Cordipin retard nebyla u dětí zkoumána, proto by tento přípravek 
neměl být podáván dětem. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo 
diuretika. Současné užívání těchto léků a přípravku Cordipin retard může zvyšovat vliv přípravku 
Cordipin retard na krevní tlak. 
Informujte také svého lékaře, pokud užíváte léky na srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, 
epilepsii, gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) vředy, tuberkulózu, chronickou bronchitidu 
nebo astma, bakteriální nebo virové infekce, houbová onemocnění, imunosupresiva (léky potlačující 
imunitní reakce) nebo antikoagulancia (léky tlumící krevní srážlivost). Současné užívání přípravku 
Cordipin retard a léků pro léčbu výše zmíněných onemocnění může změnit účinek těchto léků nebo 
účinnost přípravku Cordipin retard. 
Pokud Vás lékař pošle na methacholinový bronchiální provokační test, sdělte mu, že užíváte přípravek 
Cordipin retard. 
Před plánovanou operací svému lékaři sdělte, že užíváte přípravek Cordipin retard. 
 
Užívání přípravku Cordipin retard s jídlem a pitím 
Přípravek Cordipin retard můžete užívat před, během jídla nebo po jídle. 
Během léčby přípravkem Cordipin retard nepijte grapefruitovou šťávu nebo alkoholické nápoje. 
Alkohol a grapefruitová šťáva zvyšují vliv přípravku Cordipin retard na krevní tlak a četnost 
nežádoucích účinků.  
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Protože neexistuje žádný důkaz o bezpečném užívání tohoto přípravku během těhotenství, měla byste 
tento lék v období těhotenství užívat pouze na radu lékaře. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem 
Cordipin retard nebo plánujete otěhotnět, vyhledejte svého lékaře. 
Tento lék přechází do mateřského mléka, a proto se kojení během léčby nedoporučuje.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Cordipin retard významně ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
U citlivých jedinců přesto může způsobovat nadměrné snížení krevního tlaku a závrať, a přechodně 
snižovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, zvláště na počátku léčby nebo při současném užívání 
alkoholu. 

 

3/4 

 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte přípravek Cordipin retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování vždy stanoví lékař. 
Obvyklá počáteční a udržovací dávka přípravku Cordipin retard je 1 tableta dvakrát denně. Pokud je to 
nutné, lékař může zvýšit dávku na 2 tablety dvakrát denně.  
Každá tableta  se  má  zapít sklenicí  vody,  tablety  se nesmí  dělit,  rozmačkat  nebo  žvýkat  a  mohou  se 
užívat před, během jídla nebo po jídle. 
Cordipin retard mohou užívat pouze dospělí. 
 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Cordipin retard příliš silný nebo slabý, kontaktujte svého 
lékaře nebo lékárníka. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cordipin retard, než jste měl(a) 
Při požití velkého množství tablet může dojít k poklesu krevního tlaku nebo zpomalení srdeční akce, 
v závažnějších případech také k srdečnímu selhání a poruchám vědomí. Po požití velkého množství 
tablet je nutné co nejdříve vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Cordipin retard  
Užívejte svůj lék tak, jak Vám Váš lékař předepsal (pravidelně a ve stejný čas každý den). Pokud však 
zapomenete vzít svůj lék, pokračujte v léčbě další normální dávkou. Nezdvojujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cordipin retard 
Pokud přerušíte léčbu, může se opět objevit bolest na hrudi nebo zvýšený krevní tlak. Nepřerušujte 
léčbu, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cordipin retard nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy, zčervenání tváře, a otoky nohou; mnohem 
vzácněji: náhlý pokles krevního tlaku, závrať, kožní vyrážka, kopřivka, svědění, slabost, únava, 
zrychlený nebo nepravidelný a silný tlukot srdce , bolest na hrudi, nauzea (nevolnost), pálení žáhy, 
zácpa, průjem, svalové křeče, zduření dásní a potíže s dýcháním.  
 
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

4/4 

 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Cordipin retard obsahuje 
 
- Léčivou látkou je nifedipinum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje nifedipinum 20 
mg. 
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, glycerol - palmitostearát, mastek, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý,  natrium - lauryl - sulfát, magnesium - stearát, povidon, methakrylátový 
kopolymer typ A, oxid titaničitý (E171), makrogol, chinolinová žluť (E 104). 
 
Jak přípravek Cordipin retard vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety 
 
Velikost balení: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním balených v červeném PVC/PVDC-Al blistru 
(2 blistry po 15 tabletách) a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.11.2016 
 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního úřadu pro 
kontrolu léčiv. 
 
 

Recenze

Recenze produktu CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG

Diskuze

Diskuze k produktu CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám