Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

COPAXONE 20 MG/ML 28X20MG/ML Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 72936

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - COPAXONE 20 MG/ML 28X20MG/ML Injekční roztok

sp. zn. sukls60026/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Copaxone 20 mg/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

glatirameri acetas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Copaxone 20 mg/ml a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Copaxone 20 mg/ml používat 

3. 

Jak se přípravek Copaxone 20 mg/ml používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Copaxone 20 mg/ml uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK COPAXONE 20 mg/ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml je lék ovlivňující způsob, kterým pracuje Váš imunitní systém (řadí se 
mezi imunomodulátory). Předpokládá se, že příznaky roztroušené sklerózy (RS) jsou způsobeny 
poruchou v imunitním systému. To způsobuje vznik zánětlivých míst v mozku a míše. 
 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml se používá ke snížení počtu ataků RS (relapsů). Nebylo prokázáno, že 
by přípravek pomohl, pokud trpíte formou RS bez relapsů nebo s minimem relapsů. Přípravek 
Copaxone 20 mg/ml nemusí mít vliv na dobu trvání ataky RS nebo na míru obtíží během ataky. 
 
Přípravek se používá k léčení pacientů, kteří jsou schopni chodit bez pomoci. 
 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml může být rovněž užit u pacientů, u nichž se příznaky objevily poprvé, 
což naznačuje vysoké riziko rozvoje RS. Předtím než zahájíte léčbu, lékař vyloučí jakékoli jiné 
důvody, které by mohly tyto příznaky vysvětlit. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
COPAXONE 20 mg/ml POUŽÍVAT
 

 
Nepoužívejte přípravek Copaxone 20 mg/ml 
-  Jestliže jste alergický(á) na glatiramer acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Copaxone 20 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

  pokud máte potíže s ledvinami nebo srdcem, protože to může vyžadovat pravidelné 

laboratorní testy a kontroly Vašeho zdravotního stavu. 

 
Děti 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml není určen k léčbě dětí do 12 let věku. 
 

2/7 

Starší pacienti 
Zvláštní studie používání přípravku Copaxone 20 mg/ml u starších pacientů nebyly provedeny. 
Poraďte se s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Copaxone 20 mg/ml 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem o doporučeních týkajících se léčby přípravkem Copaxone během těhotenství 
a/nebo kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Copaxone 20 mg/ml ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK COPAXONE 20 mg/ml POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Denní dávka u dospělých a mladistvých ve věku 12 let a starších je jedna předplněná stříkačka (20 mg 
glatiramer acetátu) podaná podkožně (subkutánně). 
 
Je velmi důležité injikovat přípravek Copaxone 20 mg/ml správným způsobem: 

  Výhradně do tkáně pod pokožkou (podkoží) – viz níže uvedený Návod k použití. 

  Podle instrukcí lékaře. Užijte pouze dávku předepsanou lékařem. 

  Nikdy nepoužívejte stejnou injekční stříkačku dvakrát. Nepoužitý přípravek nebo odpad 

musíte bezpečně zlikvidovat. 

  Nemíchejte nebo nepodávejte obsah předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml 

společně s jiným přípravkem. 

  Pokud roztok obsahuje částice, nepoužívejte ho. Použijte novou injekční stříkačku. 

 
Při prvním použití přípravku Copaxone 20 mg/ml dostanete přesné pokyny a budete pod dohledem 
lékaře nebo zdravotní sestry. Budou u Vás, jakmile si píchnete injekci a také následující půlhodinu, 
aby se ujistili, že nemáte žádné problémy. 
 
Návod k použití 
 
Před použitím přípravku Copaxone 20 mg/ml si pozorně přečtěte tento návod

 

Před vpíchnutím injekce se ujistěte, že máte vše potřebné: 

  Jeden blistr s přípravkem Copaxone 20 mg/ml 

 

Nádoba na likvidaci použitých jehel a stříkaček

 

  Při každé injekci vyjměte z krabičky pouze jeden blistr s předplněnou stříkačkou. Ponechejte 

všechny ostatní stříkačky v krabičce. 

  Pokud jste injekční stříkačku uchovával/a v chladničce, vyjměte blistr se stříkačkou nejméně 

20 minut před injekcí, aby se roztok ohřál na pokojovou teplotu. 

 

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. 

 
Pokud chcete pro aplikaci injekce použít COPAXONE autoinjektor, řiďte se, prosím, instrukcemi pro 
použití dodanými spolu s COPAXONE autoinjektorem. 
 
Vyberte si místo vpichu podle obrázku 1. 

3/7 

Existuje sedm míst na Vašem těle, která jsou vhodná pro vpíchnutí injekce: paže, stehna, hýždě a 
břicho. V každé oblasti vpichu je více míst pro vpíchnutí injekce. Každý den si zvolte jiné místo 
vpichu injekce. Snížíte tím riziko podráždění nebo bolesti v místě vpichu. Střídejte místa vpichu i 
v rámci jedné oblasti. Nepoužívejte pokaždé přesně stejné místo vpichu. 

 
Upozornění: 
Nevpichujte injekci do místa, které je bolestivé nebo má abnormální barvu nebo ve 
kterém cítíte tuhé uzlíky či hrudky. 

Doporučuje se naplánovat si schéma střídání míst vpichu a zaznamenávat si je do kalendáře. Na 
Vašem těle mohou být místa obtížně dosažitelná pro samostatné vpíchnutí injekce (jako je zadní strana 
paže). Pokud chcete tato místa využít, je možné, že budete potřebovat něčí pomoc. 
 

 

 
Jak provést injekci: 

  Vyjměte stříkačku z jejího ochranného blistru sloupnutím zadního víčka blistru. 

  Odstraňte kryt z jehly. 

  Jemně 

stlačte kůži ukazovákem a palcem volné ruky (obrázek 2).

 

 

 

 

  Vpíchněte jehlu do kůže podle obrázku 3. 

  Vpíchněte léčivý přípravek tak, že rovnoměrně stlačíte píst až dolů, dokud injekční stříkačka 

nebude prázdná. 

 

4/7 

 

 

  Injekční stříkačku a jehlu vytáhněte směrem kolmo nahoru. 

  Vložte stříkačku do nádoby určené k likvidaci použitých jehel a stříkaček. Nevyhazujte 

použité stříkačky do domácího odpadu, ale vyhoďte je do kontejneru zabezpečeného proti 
propíchnutí, tak jak Vám poradí lékař nebo zdravotní sestra. 

 
Jestliže se domníváte, že účinek přípravku Copaxone 20 mg/ml je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte 
to svému lékaři. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Copaxone 20 mg/ml, než jste měl(a) 
Ihned informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Copaxone 20 mg/ml 
Podejte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, nepoužívejte však dvojitou dávku, abyste nahradil/a 
dávku vynechanou. Následující dávku si podejte za 24 hodin. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Copaxone 20 mg/ml 
Nepřestávejte používat přípravek Copaxone 20 mg/ml bez konzultace se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Alergické reakce (přecitlivělost) 
Vzácně se mohou objevit závažné alergické reakce na tento přípravek. 
 
Přestaňte používat přípravek Copaxone 20 mg/ml a vyhledejte neprodleně lékaře nebo navštivte 
nejbližší lékařskou pohotovostní službu
, pokud zpozorujete jakékoli známky těchto nežádoucích 
účinků: 

  vyrážka (červené tečky nebo kopřivka) 

  otok víček, tváře nebo rtů 

  náhlá dušnost 

  křeče (záchvaty) 

  mdloba 

 
Další reakce po podání injekce (bezprostřední postinjekční reakce) 
Je to méně časté, ale během několika minut po podání přípravku Copaxone 20 mg/ml se může u 
některých osob objevit jeden nebo více z následujících příznaků. Ty normálně nepůsobí žádné potíže a 
obvykle odezní během půl hodiny. 
Nicméně pokud následující příznaky přetrvávají déle než 30 minut, kontaktujte neprodleně lékaře 
nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu:
 

  návaly (zčervenání kůže s pocitem horka) na hrudi nebo ve tváři (vazodilatace) 

  dušnost (dyspnoe) 

  bolest na hrudi 

  bušení srdce a rychlý puls (palpitace, tachykardie) 

 

5/7 

U přípravku Copaxone 20 mg/ml byly hlášeny tyto nežádoucí účinky 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

  infekce, chřipka 

  úzkost, deprese 

  bolest hlavy 

  nevolnost 

  kožní vyrážka 

  bolest kloubů nebo zad 

  pocit slabosti, reakce pokožky v místě vpichu, které zahrnují zarudnutí kůže, bolest, vznik 

podlitin, svědění, otok tkáně, zánět a reakce přecitlivělosti (tyto reakce v místě vpichu nejsou 
neobvyklé a jejich intenzita za normálních okolností časem klesá), nespecifikovaná bolest 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

  zánět dýchacích cest, žaludeční chřipka, opar rtů, zánět uší, rýma, absces dásní, vaginální 

kvasinková infekce 

  nemaligní kožní výrůstky (nezhoubné nádory kůže), výrůstky tkáně (nádory) 

  otok mízních uzlin 

  alergické reakce 

  ztráta chuti k jídlu, přibývání na váze 

  nervozita 

  poruchy chuti, zvýšené napětí svalů, migréna, potíže s řečí, mdloby, třes 

  dvojité vidění, potíže s očima 

  ušní potíže 

  kašel, senná rýma 

  potíže v oblasti konečníku, zácpa, zubní kaz, zažívací potíže, obtížné polykání, inkontinence 

stolice, zvracení 

  abnormální testy funkce jater 

  tvorba podlitin, nadměrné pocení, svědění, kožní potíže, kopřivka 

  bolest v krku 

  nutkání vyprázdnit močový měchýř, časté močení, neschopnost dostatečně vyprázdnit měchýř 

  zimnice, otok obličeje, ztráta podkožní tkáně v místě injekce, místní reakce, periferní otok, 

otok v důsledku zadržování tekutin, horečka 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

  absces, zánět kůže a podkožních měkkých tkání, vředy, pásový opar, zánět ledvin 

  rakovina kůže 

  zvýšený počet bílých krvinek, snížený počet bílých krvinek, zvětšení sleziny, snížený počet 

krevních destiček, změna tvaru bílých krvinek 

  zvětšená štítná žláza, zvýšená funkce štítné žlázy 

  nízká tolerance alkoholu, dna, zvýšená hladina tuků v krvi, více sodíku v krvi, snížení 

sérového ferritinu 

  zvláštní sny, zmatenost, euforická nálada, vidění, slyšení, pociťování nebo vnímání 

neexistujících věcí (halucinace), agresivita, abnormálně dobrá nálada, změny osobnosti, 
sebevražedné pokusy 

  znecitlivění a bolest rukou (syndrom karpálního tunelu), duševní poruchy, záchvat (křeče), 

problémy se psaním a čtením, svalové křeče, problémy s pohybem, svalový spasmus, zánět 
nervů, neobvyklé nervosvalové spojení vedoucí k abnormální svalové funkci, mimovolní 
rychlý pohyb očních bulbů, paralýza, podklesávání nohou (paréza peroneálního nervu), stav 
nevědomí (stupor), poruchy zrakového nervu vedoucí k problémům se zrakem 

  šedý zákal, poškození rohovky, suché oko, krvácení do oka, pokleslá oční víčka, rozšíření 

zornice, abnormální vidění nebo ztráta zraku 

  nadbytečný srdeční stah, pomalý srdeční puls, občasný rychlý srdeční puls 

  křečové žíly 

6/7 

  opakovaná zástava dýchání, krvácení z nosu, neobvykle rychlé nebo hluboké dýchání 

(hyperventilace), pocit stažení hrdla, potíže s plícemi, neschopnost dýchat kvůli zúžení hrdla 
(pocit dušení) 

  zánět tlustého střeva, polypy v tlustém střevě, zánět tenkého střeva, říhání, jícnový vřed, zánět 

dásní, krvácení z konečníku, zvětšené slinné žlázy 

  žlučové kameny, zvětšená játra 

  otok kůže a měkkých tkání, kontaktní kožní vyrážka, bolestivé červené puchýřky, puchýřky na 

kůži 

  otok, zánět a bolest kloubů (artritida nebo osteoartritida), zánět a bolest fluidních váčků 

v oblasti kloubu (vyskytujících se u některých kloubů), bolest v boku, snížení množství 
svalové hmoty 

  krev v moči, ledvinové kameny, problémy s močovým ústrojím, abnormality moči 

  potrat 

  nateklé prsy, obtížné dosažení erekce, výhřez pánevních orgánů, přetrvávající erekce, potíže 

s prostatou, potíže s varlaty, neobvyklé výsledky stěru PAP (abnormální stěr děložního čípku), 
krvácení z pochvy, vaginální potíže 

  cysta, kocovina, nízká tělesná teplota (hypotermie), nespecifický zánět, destrukce tkání 

v místě injekce, problémy se sliznicemi 

  potíže po očkování 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK COPAXONE 20 mg/ml UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). 
Předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml mohou být maximálně jeden měsíc uchovávány 
mimo chladničku při teplotě 15° C - 25° C. To můžete udělat pouze jedenkrát. Jestliže nebyly 
předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml po jednom měsíci použity a jsou stále 
v původním obalu, musí být vráceny do chladničky. 
 
Chraňte před mrazem. 
 
Uchovávejte předplněné stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a krabičce za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte předplněné stříkačky, jestliže jsou v roztoku patrné částice. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
 

7/7 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Copaxone 20 mg/ml obsahuje 

Léčivou látkou je glatirameri acetas. 1 ml injekčního roztoku (obsah jedné předplněné 

stříkačky) obsahuje glatirameri acetas 20 mg. 

Pomocnými látkami jsou mannitol a voda na injekci. 

 
Jak přípravek Copaxone 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je sterilní, čirý roztok 
bez viditelných částic. 
Pokud roztok obsahuje částice, vyhoďte ho a začněte znova. Použijte novou stříkačku. 
 
Přípravek Copaxone 20 mg/ml je dostupný v baleních obsahujících 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních 
stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo v multipaku obsahujícím 3 krabičky a v každé je 
30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nizozemsko 
 
Norton Healthcare Limited T/A IVAX Pharmaceuticals UK (Teva Runcorn) 
Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate 
Runcorn, Cheshire, WA7 3FA 
Velká Británie 
 
Tento léčivý přípravek je v  členských státech EHP registrován pod názvem Copaxone 20 
mg/ml: 
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Velká Británie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 3. 2017 

Informace o produktu

Kód výrobku: 72936
Kód EAN: 8595187811034
Kód SÚKL: 37038

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Copaxone 20 mg/ml se používá ke snížení počtu ataků u ambulantních pacientů (tj. schopných chodit bez pomoci) s relapsující - remitentní roztroušenou sklerózou (R-R RS) charakterizovanou alespoň 2 ataky neurologické poruchy v průběhu předchozího dvouletého období. Copaxone se nemá používat při léčbě primární nebo sekundární progresivní RS. Copaxone neovlivňuje délku ani intenzitu ataků roztroušené sklerózy.

Recenze

Recenze produktu COPAXONE 20 MG/ML 28X20MG/ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu COPAXONE 20 MG/ML 28X20MG/ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám