Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALTANA AG
Kód výrobku: 32891
Kód EAN: 4031083000973
Kód SÚKL: 49115
Držitel rozhodnutí: ALTANA AG
Controloc 20 mg se užívá k léčbě lehkých forem zánětů trávicí trubice (refluxní ezofagitida) a ke zmírnění jejich příznaků (např. pálení žáhy, kyselé říhání, bolesti při polykání). Dále se užívá při dlouhodobé léčbě a zábraně opakovaných zánětů trávicí trubice (refluxní ezofagitida). Ochrana před vznikem gastroduodenálních vředů, spojených s užíváním nesteroidních antirevmatik-antiflogistik u pacientů, kteří pokračují v užívání nesteroidních antirevmatik-antiflogistik. Upozornění Před zahájením užívání přípravku Controloc 20 mg je třeba vyloučit zhoubné nádory trávicí trubice nebo žaludku, neboť léčba zmírňuje i obtíže vyvolané těmito onemocněními a mohlo by tak dojít k opožděnému stanovení diagnózy.

Příbalový leták

1sp. zn. sukls50591/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Controloc 20 mg, enterosolventní tablety
(Pantoprazolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy,má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Controloc 20 mg a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Controloc 20 mg užívat.
3. Jak se Controloc 20 mg užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak Controloc 20 mg uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE CONTROLOC 20 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ.
Controloc je selektivní inhibitor protonové pumpy, lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku. Je užíván k
léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.
Controloc se používá:
Dospělí a mladiství od 12 let
- K léčbě příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního
obsahu zpět do jícnu), bolest při polykání) spojených s gastroezofageální refluxní chorobou v
důsledku návratu kyseliny ze žaludku zpět do jícnu.
- K dlouhodobé léčbě refluxní ezofagitidy (zánět jícnu doprovázený regurgitací žaludeční
kyseliny) a předcházení jejího návratu.
Dospělí
- K předcházení tvorby dvanáctníkových a žaludečních vředů vyvolaných nesteroidními
antiflogistiky (NSAID, např. ibuprofen) u rizikových pacientů, kteří musí NSAID užívat
dlouhodobě.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONTROLOC 20 MG
UŽÍVAT.
Neužívejte Controloc
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Controloc 20 mg (viz bod 6).
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové
pumpy.
2Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Controloc 20 mg je zapotřebí
- jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a
problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud
Controloc užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla být
ukončena.
- jestliže užíváte léky zvané NSAID dlouhodobě a byl Vám předepsán Controloc, neboť je u
Vás zvýšené riziko rozvoje žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko bude
vyhodnoceno ve vztahu k Vašim osobním rizikovým faktorům, jako je váš věk (65 let a více),
předchozí výskyt žaludečních či dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev.
- jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo rizikové faktory pro sníženou hladinu
vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující
množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem,
požádejte lékaře o konkrétní radu.
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:
- neúmyslné snížení hmotnosti
- opakované zvracení
- potíže při polykání
- zvracení krve
- bledost a pocit únavy (anémie)
- jestliže zaznamenáte krev ve stolici
- jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Controloc je
spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.
Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění,
protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže
Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.
Jestliže užíváte Controloc dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás bude pravidelně sledovat. Je nutné,
abyste mu při každé návštěvě ohlásil/a jakékoli nové a neobvyklé příznaky a události.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Controloc 20 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:
- léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo
erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože CONTROLOC může narušit jejich
správný účinek.
- fenprokumon či warfarin, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření.
- atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že
pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být
těhotná, nebo jestliže kojíte, přípravek Controloc 20 mg můžete užívat pouze v případě, že Váš lékař
rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro vaše nenarozené dítě či kojence.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky, jako závrať či porucha vidění, neměl/a byste řídit či
obsluhovat stroje.
33. JAK SE CONTROLOC 20 MG UŽÍVÁ.
Vždy užívejte přípravek Controloc 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kdy a jak se CONTROLOC 20 mg užívá?
Tablety se užívají jednu hodinu před jídlem, polykají se celé, nesmí se kousat ani drtit, a zapíjejí se
trochou vody.
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka je:
Dospělí a dospívající od 12 let:
Léčba příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání) spojených s
gastroezofageální refluxní chorobou
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2 4 týdnů,
nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno
opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby.
Dlouhodobá léčba refluxní ezofagitidy a předcházení jejího opakování
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Pokud dojde k návratu onemocnění, lékař může dávku
zdvojnásobit. V takovém případě můžete užívat tablety Controloc 40 mg, jednu tabletu denně. Po
vyléčení můžete dávku znovu snížit na jednu 20 mg tabletu denně.
Dospělí:
K předcházení dvanáctníkových a žaludečních vředů u pacientů, kteří musí NSAID užívat
dlouhodobě
Obvyklá dávka je jedna tableta denně.
Zvláštní skupiny pacientů:
Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, neměl/a byste užívat více než jednu 20 mg tabletu denně.
Děti do 12 let
Tyto tablety nejsou určeny pro děti do 12 let.
Jestliže jste užil/a více přípravku Controloc 20 mg, než jste měl/a.
Informujte lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy.
Jestliže jste zapomněl/a užít Controloc 20 mg.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vezměte si následující dávku v
obvyklém čase.
Jestliže jste přestal/a užívat Controloc 20 mg.
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, které se týkají užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Controloc nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
4Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tyto
tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší
nemocnici:
- Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání,
kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať s
velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
- Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového
zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/ rtů či genitálií
(Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.
- Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození
jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a
bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).
Další nežádoucí účinky jsou:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech,
bolest a nepříjemný pocit v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, pocit slabosti,
vyčerpání či celkově špatného zdraví, poruchy spánku.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Controloc, po dobu delší než 1 rok, můžete
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte
svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
poruchy chuti nebo kompletní ztráta chuti, poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka,
bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, vysoká horečka, otok
končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů.
- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
dezorientace.
- Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti),
pokles hladiny sodíku v krvi.
Pokud užíváte Controloc déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,
křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto
příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař
může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.
Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
zvýšená hladina jaterních enzymů.
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi ; prudký pokles kolujících bílých
krvinek v krvi, spojený s vysokou horečkou.
5- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení či častější tvorbu modřin, snížení
počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; současný abnormální pokles počtu
červených a bílých krvinek a destiček.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONTROLOC 20 MG UCHOVÁVAT.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Controloc 20 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu
za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pro HDPE lahvičky: Neužívejte tablety déle než 120 dní po prvním otevření lahvičky.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Controloc 20 mg obsahuje.
- Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu
(ve formě natrium-seskvihydrátu).
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro: Uhličitan sodný, mannitol (E421), krospovidon, povidon 360, kalcium-stearát;
Potahová vrstva: Hypromelosa 2910/3, povidon 25, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý
(E172), propylenglykol, disperse kopolymeru MA/EA 1:1 30%, polysorbát 80, natrium-lauryl-
sulfát, triethyl-citrát;
Potisk: šelak, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý
(E172), roztok amoniaku 30%.
Jak Controloc 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení.
Žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s potiskem P 20 na jedné straně.
Balení: HDPE lahvička s LDPE šroubovacím pojistným uzávěrem a Al/Al blistr bez kartonového
pouzdra nebo s kartonovým pouzdrem (blistrová kapsa).
Přípravek je dodáván v následujících velikostech balení:
Balení obsahují 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (2x49), 100, 112, 168
enterosolventních tablet.
Nemocniční balení obsahují 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14 nebo 5x28), 150 (10x15), 280
(20x14 a 10x28), 500, 700 (5x140) enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
Konstanz
Německo
Výrobce
Takeda GmbH
Oranienburg
Německo
Tento přípravek byl v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:
Název členského
státu
Název přípravku
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská
republika
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Pantoloc 20 mg-Filmtabletten, Zurcal 20 mg-Filmtabletten
Pantozol, Zurcale
Controloc
Controloc
Controloc 20 mg
Pantoloc
Controloc 20 mg
Somac 20 mg
Eupantol 20 mg, Inipomp 20 mg,
Pantozol 20 mg, Pantoprazol NYC 20 mg, Pantoprazol 20 mg Byk, Rifun
20 mg, Zurcal S 20 mg
Controloc 20 mg, Zurcazol 20 mg
Controloc 20 mg
Protium 20 mg gastro-resistant tablets
Pantorc, Pantopan, Pantecta, Peptazol
Controloc 20 mg
Controloc 20 mg
Pantozol 20, Panto-Byk20
Pantozol 20 mg
Somac
Controloc 20
Pantoc, Zurcal, Apton, Pantoprazol ALTAN 20 mg
Controloc 20 mg
Controloc 20 mg
Controloc 20 mg
Pantecta 20 mg comprimidos gastrorresistentes, Anagastra 20 mg
comprimidos gastrorresistentes
Ulcotenal 20 mg comprimidos gastrorresistentes
Pantoloc
Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne 2.1.2013.
7Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Škrétova 490/12
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Heads of Medicines
Agencies (HMA) http://www.hma.eu.

Recenze

Recenze produktu CONTROLOC 20 MG 100X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CONTROLOC 20 MG 100X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze