Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

CONDROSULF 800 GRA 90X4GM/800MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24022

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 24022
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14824
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.
Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů (vzniklých opotřebováním) zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls188212/2010 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CONDROSULF 800 mg  

Granule pro perorální roztok 

Chondroitini natrii sulfas 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci : 
1.  Co je přípravek CONDROSULF  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF  užívat 
3.  Jak se přípravek CONDROSULF  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek CONDROSULF  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

 

 
1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
 
Léčivou  látkou  přípravku  CONDROSULF    je  chondroitinsulfát,  který  je  jednou  z  hlavních 
součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve 
tkáni  vodu.  Zabezpečuje  tím  mechanické  a  elastické  vlastnosti  chrupavky.  Při  artrotických 
degenerativních  procesech  dochází  ke  snižování  obsahu  chondroitinsulfátu  v chrupavce 
působením  specifických  enzymů  (lytických  enzymů),  které  vedou  k  degeneraci  chrupavky. 
Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke 
zhoršení  funkce  kloubu.  Chondroitinsulfát  potlačuje  aktivitu  enzymů,  které  poškozují 
chrupavku,  podporuje  látkovou  výměnu  v  chrupavce  a  zlepšuje  mechanicko-elastické 
vlastnosti  chrupavky.  Podávání  přípravku  CONDROSULF  zajišťuje  přívodem 
chondroitinsulfátu  obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky 
(chondrocytů). 
 
Přípravek  CONDROSULF  je  určen  k léčbě  degenerativních  onemocnění  kloubů,  zejména 
kolenního  (gonartrózy)  nebo  kyčelního  (koxartrózy)  mírného  až  středního  stupně  a  artrózy 
kloubů prstů ruky.  
 

 

2/4 

Osteoartróza  je  onemocnění,  které  způsobuje  bolesti  a  funkční  omezení  kloubů.    Typickým 
příznakem  osteoartrózy  kolene  je  námahová  bolest,  která  vzniká  při  chůzi  a  tzv.  startovací 
bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. 
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové 
oblasti  zad.  Pacient  má  obtíže  se ohnout,  aby  si  zavázal  tkaničky,  oblékl  ponožky  apod. 
Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při výskytu klidových bolestí kloubů, 
otoku  nebo  zarudnutí  kloubu,  zvýšené  teploty  či  úbytku  tělesné  hmotnosti  se  o  další  léčbě 
poraďte s lékařem. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek CONDROSULF : 

  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na  kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku CONDROSULF se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Během zahajovací fáze léčby mohou být 

nutné opakované kontroly hladiny krevního cukru. 

Děti a dospívající 
Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF 
Dosud není známé vzájemné působení  (interakce) s jinými léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve,  než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat.  
 
Řízení dopravních  prostředků  a obsluha strojů: 
Studie  hodnotící  účinky  na    schopnost  řídit  a  používat  stroje  nebyly  provedeny.  Při  použití 
přípravku  se  nepředpokládá  jeho  vliv  na  tyto  schopnosti.  Pokud  se  ovšem  cítíte  unavený(á) 
nebo máte bolesti hlavy, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat. 
 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku CONDROSULF  
Tento  přípravek  obsahuje  70  mg  sodíku  v jednom  sáčku  granulí.  Nutno  vzít  v  úvahu  u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce. 
 

 

3/4 

 
 
3.   JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF  UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Obvykle se užívá  přípravek CONDROSULF následovně:  
 
Dospělí 
Zahajovací léčba
 po dobu 2 týdnů:  
2krát denně  1 sáček granulí  
 
Udržovací léčba
 po dobu 2 až 3 měsíců:  
1krát denně  1 sáček granulí .  
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry. 
 
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti)  je třeba upozornit 
na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem CONDROSULF nadále 
pokračovat. 
 
Granule  je nutné nejprve vysypat ze sáčku do sklenice a rozpustit ve vodě. Přípravek 
CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se zažívacími 
obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.  

 

 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF,  než jste měl(a): 
Nejsou  známy  žádné  případy  náhodného  nebo  záměrného  předávkování.  Pokud  jste  užil/a 
více  přípravku  CONDROSULF  než  se  doporučuje,  měl(a)  byste  informovat  svého  lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF : 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle 
doporučeného podávání. 
 
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných) 
 
Velmi vzácně  se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo 
nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.  
Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují též velmi zřídka. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

 

4/4 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek CONDROSULF obsahuje: 
Léčivá látka: jeden sáček granulí  obsahuje  chondroitini natrii sulfas  800 mg  
Pomocné látky:  bezvodá kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, pomerančové aroma, 
oranžová žluť, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sorbitol. 
 
Jak přípravek CONDROSULF vypadá a co obsahuje toto balení:   
Lékovou formou přípravku jsou granule oranžové barvy s pomerančovou chutí a vůní 
Velikost balení: 30 nebo 90 sáčků po 4 g granulí  
 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce
:  
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika, 
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko; 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015. 
 

Další  zdroje  informací  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci
IBI, spol. s r.o. 
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 
Tel.: 00420 221 111 500, fax: 00420 222 247 428 
e-mail: 

ibi@ibi.cz

 

 

Recenze

Recenze produktu CONDROSULF 800 GRA 90X4GM/800MG

Diskuze

Diskuze k produktu CONDROSULF 800 GRA 90X4GM/800MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám