Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

CONDROSULF 800 TBL OBD 90X800MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24020

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 24020
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14822
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.
Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů (vzniklých opotřebováním) zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a u artrózy kloubů prstů. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls188208/2010 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CONDROSULF 800 mg  

Potahované tablety

   

 

Chondroitini natrii sulfas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, pro-
tože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lé-

kárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uve-
deny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je přípravek CONDROSULF  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF  užívat 
3.  Jak se přípravek CONDROSULF  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek CONDROSULF  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Léčivou látkou přípravku CONDROSULF  je chondroitinsulfát, který  je jednou z hlavních 
součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve 
tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických 
degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce 
působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky. 
Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke 
zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují 
chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické 
vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku CONDROSULF zajišťuje přívodem 
chondroitinsulfátu  obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky 
(chondrocytů). 

Přípravek  CONDROSULF  je  určen  k léčbě  degenerativních  onemocnění  kloubů,  zejména 
kolenního  (gonartrózy)  nebo  kyčelního  (koxartrózy)  mírného  až  středního  stupně  a 
osteoartrózy kloubů prstů ruky.  

 

Osteoartróza  je  onemocnění,  které  způsobuje  bolest  a  funkční  omezení  kloubů.    Typickým 
příznakem  osteoartrózy  kolene  je  námahová  bolest,  která  vzniká  při  chůzi  a  tzv.  startovací 
bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. 
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové 
oblasti  zad.  Pacient  má  obtíže  se ohnout,  aby  si  zavázal  tkaničky,  oblékl  ponožky  apod. 
Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při výskytu klidových bolestí kloubů, 
otoku  nebo  zarudnutí  kloubu,  zvýšené  teploty  či  úbytku  tělesné  hmotnosti  se  o  další  léčbě 
poraďte s lékařem. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF  UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek CONDROSULF  

  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  tohoto pří-

pravku (uvedenou v bodě 6) 

 

Upozornění a opatření 

Děti a dospívající 

Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF  

Dosud není známé vzájemné působení  (interakce) s jinými léčivými přípravky. 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Pokud se ovšem 
cítíte unavený(á) nebo máte bolesti hlavy, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat. 
 

3.   JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF  UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Obvykle se užívá  přípravek CONDROSULF následovně:  

Dospělí 

Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:  

 

2krát denně 1 potahovaná tableta  

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:  

1krát denně 1 potahovaná tableta  

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry. 

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba upozornit 
na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem CONDROSULF  nadále 
pokračovat. 

Přípravek CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se 
zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku CONDROSULF, než jste měl(a): 

Nejsou  známy  žádné  případy  náhodného  nebo  záměrného  předávkování.  Pokud  jste  užil(a) 
více  přípravku  CONDROSULF  než  se  doporučuje,  měl(a)  byste  informovat  svého  lékaře 
nebo lékárníka.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CONDROSULF : 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  dále 
dle doporučeného podávání. 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 nemocných) 

Velmi vzácně  se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo 
nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.  

Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují též velmi zřídka. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

  

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 

5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek CONDROSULF  obsahuje: 

Léčivou látkou je chondroitini natrii sulfas 800 mg  

Pomocnými látkami je magnesium stearát a potahovaná soustava Opadry OY-S-28903 bílá 

(hypromelosa 2910/5, makrogol 4000, oxid titaničitý). 

 
Jak přípravek CONDROSULF vypadá a co obsahuje toto balení:   
Lékovou formou přípravku jsou potahované tablety. 

Popis přípravku: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní  tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 

Velikost balení: 30 nebo 90 potahovaných tablet  

Držitel rozhodnutí o registraci:  
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  

 
Výrobce
:  

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika  

vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko; 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015. 

 

Další zdroje informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele 
rozhodnutí o registraci

IBI, spol. s r.o. 

Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 

Tel.: 00420 221 111 500, fax: 00420 222 247 428 

e-mail: 

ibi@ibi.cz

 

 

Recenze

Recenze produktu CONDROSULF 800 TBL OBD 90X800MG

Diskuze

Diskuze k produktu CONDROSULF 800 TBL OBD 90X800MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám