Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

COMPETACT 15 MG/850 MG 180 Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 69505

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 69505
Kód EAN: 8594012696389
Kód SÚKL: 27813
Držitel rozhodnutí: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Competact tablety se používjí na léčbu diabetu mellitu II. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). Tento typ cukrovky se obvykle objevuje v dospělosti.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Competact 15 mg/850 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 
hydrochloridum 850 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Tablety jsou bílé až bělavé, protáhlé a potahované, s označením „15 / 850“ na jedné straně a „4833M“
na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Competact je indikován jako léčivý přípravek druhé volby k léčbě dospělých pacientů s 
diabetes mellitus 2. typu, a to zejména pacientů s nadváhou, u kterých není možno dosáhnout 
dostatečné úpravy glykemie užíváním maximální tolerované dávky samotného perorálního 
metforminu.

Po zahájení léčby pioglitazonem má být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících (např. 
snížení HbA

1c

). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem má být 

ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě má být trvání dosaženého přínosu 
léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Doporučená dávka přípravku Competact je 30 mg pioglitazonu denně plus 1700 mg metformin-
hydrochloridu denně (této dávky je dosaženo při užívání jedné tablety Competact 15 mg/850 mg 
dvakrát denně).

Předtím, než je pacient převeden na léčbu přípravkem Competact, má být zvážena titrace dávky 
pioglitazonu, který se přidá k optimální dávce metforminu.

Pokud je to klinicky vhodné, může být zvážen přímý přechod z monoterapie metforminem na léčbu 
přípravkem Competact.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti
Vzhledem k tomu, že je metformin vylučován ledvinami a starší pacienti mívají sníženou renální 
funkci, má být funkce ledvin u starších pacientů užívajících přípravek Competact pravidelně 
monitorována (viz body 4.3 a 4.4).

3

Léčba má být zahájena s co nejnižšími dávkami a tyto dávky mají být zvyšovány postupně, zejména 
pokud je pioglitazon podáván v kombinaci s inzulínem (viz bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem
metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy
funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých
3-6 měsíců.

Maximální denní dávka metforminu má být rozdělena nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zvážením
léčby metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou
zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Pokud není k dispozici odpovídající síla přípravku Competact, je třeba použít jednotlivé složky
namísto fixní kombinace dávky.

GFR ml/min

Metformin

Pioglitazonum

60–89

Maximální denní dávka je 3 000 mg.
V souvislosti se zhoršením funkce

ledvin může být zváženo
snížení dávky.

Žádná úprava dávky
Maximální denní dávka je 45 mg.

45–59

Maximální denní dávka je 2 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

30–44

Maximální denní dávka je 1 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

< 30

Metformin je kontraindikován.

Porucha funkce jater
Přípravek Competact by neměli užívat pacienti s poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Competact u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje. 

Způsob podání

Tablety se mají polykat a zapít sklenicí vody. Užívání přípravku Competact s jídlem nebo těsně po 
jídle může snížit gastrointestinální příznaky spojené s léčbou metforminem.

4.3

Kontraindikace

Podávání přípravku Competact je kontraindikováno u pacientů:
-

s hypersenzitivitou na léčivou látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

-

se srdečním selháním nebo se srdečním selháním v anamnéze (NYHA stupeň I až IV)

-

s probíhající nebo prodělanou rakovinou močového měchýře

-

s nevyšetřenou makroskopickou hematurií

-

s akutním nebo chronickým onemocněním, které může vyvolat tkáňovou hypoxii, jako např. 
srdeční nebo respirační selhání, infarkt myokardu v nedávné době, šok

4

-

s poruchou funkce jater

-

s akutní otravou alkoholem, alkoholismem

-

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

-

s diabetickým prekómatem

-

Závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min)

-

v akutním stavu, který by mohl vést ke snížení funkce ledvin, jako např.:
- dehydratace
- těžká infekce
- šok

-

při intravaskulárním podání jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4)

-

při kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Neexistují klinické zkušenosti s podáváním pioglitazonu v trojkombinaci s ostatními perorálními 
antidiabetickými léčivými přípravky.

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje 
při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci 
metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být 
Competact dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva, 
diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s opatrností. Další rizikové 
faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně 
kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně 
jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz body 4.3 a 
4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. Laktátová acidóza je 
charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií 
následovanou kómatem. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání Competact a 
vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve (< 
7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr 
laktát/pyruvát.

Renální funkce

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných
intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být
dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

U starších pacientů bývá snížená funkce ledvin častá a asymptomatická. Zvláštní opatrnosti je třeba v 
situacích, kdy může dojít ke vzniku poruchy funkce ledvin, například při zahájení terapie 
antihypertenzivy nebo diuretiky a při zahájení léčby NSAID.

Retence tekutin a srdeční selhání

Pioglitazon může způsobit retenci tekutin, která může vést k exacerbaci nebo prohloubení srdečního
selhání. Při léčbě pacientů s alespoň jedním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečního selhání (např. 
předchozí infarkt myokardu nebo symptomatická ischemická choroba srdeční nebo u starších 
pacientů) lékaři mají zahájit léčbu nejnižší dostupnou dávkou pioglitazonu a dávku postupně zvyšovat.
Pacienti, obzvláště pokud mají sníženou srdeční rezervu, mají být sledováni, zda se u nich neobjeví 

5

symptomy nebo známky srdečního selhávání, přírůstek tělesné hmotnosti nebo edémy. 
Z postmarketingového období byly hlášeny případy srdečního selhání u pacientů léčených 
pioglitazonem v kombinaci s inzulinem nebo u pacientů se srdečním selháním v anamnéze. Vzhledem 
k tomu, že oba léky, inzulín a pioglitazon, mohou způsobovat retenci tekutin, může souběžné užívání 
inzulínu a přípravku Competact zvyšovat riziko edémů. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny 
případy periferního edému a srdečního selhání u pacientů užívajících souběžně pioglitazon a
nesteroidní antiflogistika včetně selektivních inhibitorů COX-2. V případě zhoršení srdečních funkcí 
je třeba léčbu přípravkem Competact přerušit.

U pacientů mladších 75 let s diabetes mellitus 2. typu a preexistujícím makrovaskulárním 
onemocněním byla provedena studie zaměřená na hodnocení kardiovaskulárních výsledků léčby 
pioglitazonem. Ke stávající antidiabetické a kardiovaskulární terapii byl až po dobu 3,5 roku přidán 
pioglitazon nebo placebo. Tato studie ukázala zvýšený počet hlášení srdečního selhání, nicméně tato 
skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii. 

Starší pacienti

Pouze s opatrností má být zváženo současné podání pioglitazonu s inzulínem u starších pacientů, 
protože tato kombinace zvyšuje riziko vážného srdečního selhání.

Před zahájením léčby a v jejím průběhu u starších pacientů má být vzhledem k rizikům souvisejícím s 
věkem (zvláště rakovina močového měchýře, zlomeniny a srdeční selhání) pečlivě zvážen přínos a 
rizika léčby.

Rakovina močového měchýře

Případy karcinomu močového měchýře byly zjištěny v metaanalýze kontrolovaných klinických 
hodnocení častěji s pioglitazonem (19 případů z 12 506 pacientů, 0,15 %), než v kontrolních 
skupinách (7 případů z 10 212 pacientů, 0,07 %), HR=2,64 (95 % CI 1,11-6,31, p=0,029). 
Po vyloučení pacientů, u kterých byla expozice studijnímu přípravku kratší než 1 rok v okamžiku 
diagnózy karcinomu močového měchýře, bylo 7 případů (0,06 %) ve skupině pioglitazonu a 2 případy 
(0,02 %) v kontrolní skupině. Epidemiologické studie také naznačily malé zvýšení rizika karcinomu 
močového měchýře u diabetických pacientů léčených pioglitazonem, přestože ne ve všech studiích 
bylo zjištěno statisticky významné zvýšené riziko.

Před zahájením léčby pioglitazonem mají být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny 
močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, expozice některým profesním nebo 
chemoterapeutickým látkám, např. cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti).
Před zahájením léčby pioglitazonem má být vyšetřena případná makroskopická hematurie.

Pacienti mají být poučeni, že by měli okamžitě hlásit svému lékaři makroskopickou hematurii nebo 
jiné symptomy jako dysurii nebo náhlé nucení na močení, které se objeví během léčby.

Sledování jaterních funkcí

Při postmarketingovém sledování bylo u pioglitazonu vzácně hlášeno zvýšení hladin jaterních enzymů 
a hepatocelulární dysfunkce (viz bod 4.8). Velmi vzácně byly pozorovány i fatální případy, vztah 
k pioglitazonu však nebyl potvrzen.
Proto se u pacientů léčených přípravkem Competact doporučuje pravidelná kontrola jaterních enzymů. 
Kontrola jaterních transamináz má být provedena u všech pacientů před zahájením léčby přípravkem 
Competact. Léčbu přípravkem Competact není možno zahájit u pacientů se zvýšenou hladinou 
jaterních transamináz (ALT > 2,5násobek horní hranice normy) nebo s jinými příznaky onemocnění 
jater. 

Po zahájení léčby přípravkem Competact je doporučena kontrola hladiny jaterních enzymů 
v pravidelných intervalech dle posouzení klinického stavu. Dojde-li během léčby přípravkem 
Competact ke zvýšení hodnot ALT na trojnásobek horní hranice, je třeba jaterní testy co nejdříve 

6

zopakovat. Pokud je i nadále hodnota ALT trojnásobně vyšší oproti normě, musí být léčba přípravkem 
Competact přerušena. Pokud se u kteréhokoli pacienta objeví příznaky onemocnění jater, jako jsou 
např. nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava, nechutenství a/nebo tmavá moč, musí být 
jaterní testy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat v léčbě přípravkem Competact, by mělo 
být podloženo klinickým zhodnocením stavu pacienta a výsledky laboratorních testů. Objeví-li se 
žloutenka, musí být léčba léčivým přípravkem přerušena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

V klinických studiích s pioglitazonem bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti související s dávkou, 
které může být způsobeno hromaděním tuku a v některých případech spojeno s retencí tekutin. 
V některých případech může být zvýšení hmotnosti symptomem srdečního selhání, a proto by měla 
být hmotnost pečlivě kontrolována.

Hematologie

V průběhu léčby pioglitazonem došlo k mírnému snížení střední hodnoty hemoglobinu (relativní 
snížení o 4 %) a hematokritu (relativní snížení o 4,1 %) což odpovídá hemodiluci. Podobné změny 
byly pozorovány u metforminu (relativní snížení hemoglobinu o 3-4 % a hematokritu o 3,6-4,1 %).

Hypoglykemie

U pacientů užívajících pioglitazon v dvojkombinaci se sulfonylureou může být přítomno vyšší riziko 
hypoglykemie související s dávkou léků a může být nezbytná redukce dávky sulfonylurey.

Poruchy zraku

Při podávání thiazolidindionů, včetně pioglitazonu, byly v postmarketingovém období hlášeny případy 
nově vzniklého diabetického makulárního edému nebo zhoršení již existujícího edému se sníženou 
zrakovou ostrostí. U řady pacientů se zároveň vyskytl periferní edém. Není jasné, zda existuje přímá 
spojitost mezi pioglitazonem a makulárním edémem, ale lékaři předepisující tento přípravek by si měli 
být vědomi nebezpečí výskytu makulárního edému u pacientů, kteří si stěžují na sníženou zrakovou 
ostrost; v případě potřeby nutno konzultovat s oftalmologem.

Operace

Vzhledem k tomu, že přípravek Competact obsahuje metformin-hydrochlorid, je nutno jeho podávání 
přerušit v době operace s celkovou, spinální nebo epidurální anestezií. Léčba může být znovu zahájena 
nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce byla 
znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

Podávání jodovaných kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní
látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Competact má být
vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu
zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena
renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Syndrom polycystických ovárií

V důsledku zvýšeného účinku inzulínu může vést léčba pioglitazonem k obnovení ovulace u pacientek 
se syndromem polycystických ovárií. Tyto pacientky mohou otěhotnět. Mají si toho být vědomy 
a přejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem má být přerušena (viz bod 4.6).

7

Ostatní

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích 
účinků z randomizovaných, kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. (viz bod 4.8).

Vypočítaná incidence zlomenin byla 1,9 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených pioglitazonem 
oproti 1,1 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizika 
zlomenin u žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.

Některé epidemiologické studie naznačily podobně zvýšené riziko fraktur u mužů i žen.Riziko 
zlomenin má být vzato do úvahy při dlouhodobé léčbě pacientů pioglitazonem (viz bod 4.8).

Pioglitazon má být používán se zvýšenou opatrností v případě současného podávání inhibitorů (např. 
gemfibrozil) nebo induktorů (např. rifampicin) cytochromu P450 2C8. Je zapotřebí důkladná kontrola 
glykemie. Má být také zvážena úprava dávky v doporučeném rozmezí nebo změna antidiabetické 
léčby (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné formální interakční studie s přípravkem Competact nebyly prováděny. Následující sdělení 
vycházejí z informací dostupných pro jednotlivé léčivé látky (pioglitazon a metformin).

Metformin

Souběžné použití se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech
hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Competact musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání
nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu
vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové
acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE
inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a diuretik, zvláště kličkových. Při zahájení nebo
užívání takových přípravků v kombinaci s Competact je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

U kationaktivních léčivých přípravků, které se vylučují ledvinovou tubulární sekrecí (např. cimetidin), 
může dojít k interakci s metforminem z důvodu soutěžení o společné ledvinové tubulární transportní 
systémy. Studie provedená u sedmi zdravých dobrovolníků ukázala, že cimetidin podávaný v množství 
400 mg dvakrát denně zvyšuje systémovou expozici metforminu (AUC) o 50 % a C

max

o 81 %. Proto 

je při současném podávání katioanktivních léčivých přípravků vylučovaných ledvinovou tubulární 
sekrecí třeba pečlivě sledovat glykemii, případně upravit dávkování v rámci doporučených dávek či 
změnit diabetickou léčbu.

Pioglitazon

Bylo hlášeno, že současné podávání pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) 
vedlo k trojnásobnému zvýšení AUC pioglitazonu. Vzhledem k možnému zvýšení výskytu 
nežádoucích účinků souvisejících s dávkou může být zapotřebí snížit dávku pioglitazonu, pokud je 
podáván současně s gemfibrozilem. Je zapotřebí důkladná kontrola glykemie (viz bod 4.4). Současné 
podávání pioglitazonu s rifampicinem (induktor cytochromu P450 2C8) má za následek snížení AUC 

8

pioglitazonu o 54 %. Pokud je podáván pioglitazon společně s rifampicinem, může být zapotřebí 
zvýšení dávky pioglitazonu. Je zapotřebí důkladná kontrola glykemie (viz bod 4.4).

Glukokortikoidy (podávané systémově nebo lokálně), beta-2-agonisty a diuretika mají vnitřní 
hyperglykemizující aktivitu. Pacient by měl být o této skutečnosti informován a měly by být 
prováděny časté kontroly glykemie, zejména na začátku léčby. V případě nutnosti by měla být v 
průběhu léčby těmito léčivými přípravky nebo po přerušení jejich podávání dávka antidiabetika 
upravena.

ACE-inhibitory mohou snižovat hladiny krevní glukózy. V případě nutnosti by měla být v průběhu 
léčby těmito léčivými přípravky nebo po přerušení jejich podávání dávka antidiabetika upravena.

Ve studiích interakcí se ukázalo, že pioglitazon neovlivňuje významně farmakokinetiku nebo 
farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Ve studiích u lidí nebyla zjištěna 
indukce hlavních indukovatelných podtypů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 a 3A4. V in vitro studiích 
nebyla zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromu P450. Nepředpokládají se žádné interakce 
s látkami, které jsou těmito enzymy metabolizovány, jako je např. perorální antikoncepce, 
cyklosporin, blokátory vápníkového kanálu a inhibitory HMGCoA reduktázy.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Pro přípravek Competact nejsou dostupné žádné preklinické ani klinické údaje týkající se expozice v 
době těhotenství nebo laktace.

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Užívání přípravku Competact se nedoporučuje ženám ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci. 
Pokud si pacientka přeje otěhotnět, má být léčba přípravkem Competact přerušena.

Těhotenství

Riziko související s pioglitazonem
Adekvátní údaje o podávání pioglitazonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
neprokázaly teratogenní účinky, ale prokázaly fetotoxicitu související s farmakologickými účinky (viz 
bod 5.3).

Riziko související s metforminem
Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky. Malé klinické zkoušky neprokázaly, že by 
metformin způsoboval malformace.

Přípravek Competact nemá být podáván během těhotenství. Pokud pacientka otěhotní, má být léčba 
přípravkem Competact přerušena.

Kojení

Bylo zjištěno, že se pioglitazon i metformin vylučují do mléka kojících potkanů. Není známo, zda 
kojení vede k expozici dítěte léčivému přípravku. Kojící pacientky proto nesmí přípravek Competact 
užívat (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie fertility s pioglitazonem na zvířatech neprokázaly žádný vliv na kopulaci, oplodnění nebo index 
fertility

Pokud byl metformin podáván v dávkách dosahujících 600 mg/kg/den, což je přibližně trojnásobek 
maximální doporučené denní dávky pro člověka, založené na srovnání s povrchem těla, fertilita samců 
ani samic potkanů nebyla ovlivněna.

9

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Competact nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje. 
Nicméně pacienti, kteří zaznamenají poruchy vidění, by měli řídit a obsluhovat stroje s opatrností.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinická hodnocení byla prováděna s přípravkem Competact tablety a pioglitazonem podávaným 
souběžně s metforminem (viz bod 5.1). Na počátku léčby se mohou objevit bolest břicha, průjem, 
ztráta chuti k jídlu, nauzea a zvracení. Tyto nežádoucí účinky jsou velmi časté, ale obvykle v mnoha 
případech spontánně zmizí. Laktátová acidóza je vážný nežádoucí účinek, který se může velmi vzácně 
(< 1/10 000) objevit (viz bod 4.4), a ostatní nežádoucí účinky jako například zlomeniny kostí, zvýšení 
tělesné hmotnosti a otok se mohou objevit často (≥ 1/100 až < 1/10), (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Následuje výčet nežádoucích účinků, které byly hlášeny z dvojitě zaslepených klinických studií a 
z postmarketingového sledování (MedDRA klasifikace, uvedeno podle orgánových systémů 
a absolutní frekvence). Frekvence nežádoucích účinků je definována: velmi časté (≥1/10); časté 
(≥ 1/100 až 

1/10); méně časté (≥ 1/1000 až  1/100); vzácné (≥ 1/10000 až  1/1000); velmi 

vzácné (

 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé třídě orgánových systémů

jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence výskytu a klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků

Pioglitazon

Metformin

Competact

Infekce a infestace

infekce horních cest dýchacích

časté

časté

Sinusitida

méně časté

méně časté

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 
(zahrnující cysty a polypy)
rakovina močového měchýře

méně časté

méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému
Anémie

časté

Poruchy imunitního systému
hypersenzitivita a alergické reakce 

1

není známo

není známo

Poruchy metabolismu a výživy
snížená absorpce vitamínu B12

2

velmi vzácné velmi vzácné

laktátová acidóza

velmi vzácné velmi vzácné

Poruchy nervového systému
Hypoestezie

časté

časté

Nespavost

méně časté

méně časté

bolest hlavy

časté

poruchy chuti

časté

časté

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 
(zahrnující cysty a polypy)
rakovina močového měchýře

méně časté

méně časté

Poruchy oka 
poruchy zraku

3

časté

časté

makulární edém

není známo

není známo

10

Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků

Pioglitazon

Metformin

Competact

Gastrointestinální poruchy

4

bolest břicha

velmi časté

velmi časté

Průjem

velmi časté

velmi časté

Flatulence

méně časté

ztráta chuti k jídlu

velmi časté

velmi časté

Nauzea

velmi časté

velmi časté

Zvracení

velmi časté

velmi časté

Poruchy jater a žlučových cest
Hepatitida

5

není známo

není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Erytém

velmi vzácné velmi vzácné

Svědění

velmi vzácné velmi vzácné

Kopřivka

velmi vzácné velmi vzácné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové 
tkáně
zlomeniny kostí

6

časté

časté

bolesti kloubů

časté

Poruchy ledvin a močových cest
Hematurie

časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu
erektilní dysfunkce

časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
edém

7

časté

Vyšetření
zvýšení tělesné hmotnosti

8

časté

časté

zvýšení hladiny alanin-aminotransferázy

9

není známo

není známo

abnormální jaterní testy

5

není známo

není známo

Popis vybraných nežádoucích účinků

1

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených pioglitazonem hlášeny hypersenzitivní reakce. 

Tyto reakce zahrnovaly anafylaxi, angioedém a kopřivku.

2

Dlouhodobé užívání metforminu bývá spojováno se sníženou absorpcí vitamínu B12 společně se 

snížením jeho hladiny v séru. Trpí-li pacient megaloblastickou anémií, doporučuje se tuto etiologii 
zvážit.

3

Poruchy zraku byly hlášeny především v počátku léčby a souvisely s přechodnými změnami turgoru 

a indexu lomu oční čočky při změnách hladin krevního cukru. 

4

Gastrointestinální poruchy se objevují nejčastěji na začátku terapie, přičemž ve většině případů samy 

odezní.

5

Ojedinělé případy: Abnormální nálezy jaterních testů nebo hepatitida, která mizí po přerušení 

podávání metforminu.

6

Byla provedena souhrnná analýza zlomenin hlášených jako nežádoucí účinek v randomizovaných, 

dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných komparátorem, které zahrnovaly 8 100 
pacientů léčených pioglitazonem a 7 400 pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5 roku. 
Byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6 %) ve srovnání 
s komparátorem (1,7 %). Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených 
pioglitazonem (1,3 %) oproti komparátoru (1,5 %). V 3,5leté studii PROactive došlo ke zlomeninám u 
44 z 870 (5,1 %, 1,0 zlomenina na 100 pacientoroků) pacientek léčených pioglitazonem ve srovnání se 
zlomeninami u 23 z 905 (2,5 %, 0,5 zlomeniny na 100 pacientoroků) pacientek léčených 

11

komparátorem. Pozorovaný rozdíl rizika zlomenin vyplývající z této studie je proto u žen užívajících 
pioglitazon 0,5 zlomeniny na 100 pacientoroků. U mužů léčených pioglitazonem (1,7 %) nebylo 
pozorováno zvýšení rizika zlomenin oproti komparátoru (2,1 %). Po uvedení přípravku na trh byly 
hlášeny zlomeniny kostí jak u mužů, tak u žen (viz bod 4.4).

7

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s použitím léčivých látek se u skupiny léčené metforminem 

a pioglitazonem vyskytl otok u 6,3 % pacientů, zatímco při doplnění léčby metforminem o 
sulfonylureu se otok vyskytl u 2,2 % pacientů. Otoky byly mírné až středně závažné a obvykle 
nevyžadovaly ukončení léčby.

8

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s použitím léčivých látek bylo u pacientů s monoterapií 

pioglitazonem průměrné zvýšení tělesné hmotnosti 2-3 kg za rok. V kombinačních studiích 
pioglitazonu podávaného s metforminem činilo průměrné zvýšení 1,5 kg za rok. 

9

V klinických studiích s pioglitazonem byl výskyt více než trojnásobného zvýšení ALT nad horní 

hranici normy stejný jako u placeba, ale menší než ve srovnávacích skupinách s metforminem 
a sulfonylureou. Průměrné hladiny jaterních enzymů se při podávání pioglitazonu snížily.

V kontrolovaných klinických studiích byl výskyt srdečního selhání stejný u pioglitazonu jako 
ve skupinách léčených metforminem, sulfonylureou či při podávání placeba, ale byl vyšší při 
kombinovaném podávání s inzulínem. Ve studii u pacientů s preexistujícím významným 
makrovaskulárním onemocněním byl výskyt závažného srdečního selhání po přidání pioglitazonu ke 
stávající terapii zahrnující inzulín vyšší o 1,6 % oproti placebu, přidanému ke stávající terapii.
Nicméně tato skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii. V této studii bylo u pacientů, kteří 
dostávali pioglitazon a inzulín, pozorováno vyšší procento pacientů se srdečním selháním ve věku 
≥ 65 let ve srovnání s pacienty pod 65 let věku (9,7 % ve srovnání se 4,0 %). U pacientů na inzulínu 
bez pioglitazonu byla incidence srdečního selhání 8,2 % ve věku ≥ 65 let ve srovnání s 4,0 % u 
pacientů pod 65 let. Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno srdeční selhání při podávání 
pioglitazonu a častěji však v případech podávání v kombinaci s inzulínem nebo u pacientů se srdečním 
selháním v anamnéze (viz bod 4.4). 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pacienti v klinických studiích užívali pioglitazon v dávkách vyšších, než je doporučená maximální 
dávka 45 mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120 mg/den po čtyři dny a poté 180 mg/den 
po sedm dní bez jakýchkoli příznaků.

Výrazné předávkování metforminem (nebo současné riziko vzniku laktátové acidózy) může vést k 
laktátové acidóze, což je stav vyžadující neodkladnou lékařskou péči a hospitalizaci pacienta.

Nejúčinnější metodou odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza.

12

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetika, kombinace perorálních léků snižujících hladinu glukózy 
v krvi, ATC kód: A10BD05.

Přípravek Competact obsahuje dvě antihyperglykemické léčivé látky s doplňujícím se mechanismem 
účinku užívané ke zlepšení kompenzace diabetu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: pioglitazon 
patřící do skupiny thiazolidindionů a metformin-hydrochlorid patřící do skupiny biguanidů.

Thiazolidindiony působí zejména snížením inzulínové rezistence a biguanidy působí hlavně snížením 
tvorby endogenní glukózy v játrech.

Kombinace pioglitazonu a metforminu
V randomizované dvojitě zaslepené studii s paralelními skupinami byly hodnoceny kombinované 
tablety s fixní dávkou pioglitazonu 15 mg/metforminu 850 mg podávané dvakrát denně (N=201), 
pioglitazon 15 mg podávaný dvakrát denně (N=189) a metformin 850 mg podávaný dvakrát denně 
(N=210) u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se střední výchozí hodnotou HbA

1C

9,5 %. Předchozí 

antidiabetické léčivé přípravky byly vysazeny na 12 týdnů před měřeními výchozí hodnoty. Po 24 
týdnech léčby byl primární cílový parametr - střední změna HbA

1c

ve srovnání s výchozí hodnotou -

1,83 % ve skupině s kombinovanými tabletami, versus -0,96 % ve skupině s pioglitazonem (p<0,0001) 
a -0,99 % ve skupině s metforminem (p<0,0001). 

Bezpečnostní profil pozorovaný v této studii odrážel známé nežádoucí účinky pozorované u 
jednotlivých přípravků a nenaznačoval existenci nových bezpečnostních rizik.

Pioglitazon
Účinky pioglitazonu jsou pravděpodobně zprostředkovány snížením inzulínové rezistence. Zdá se, že 
pioglitazon účinkuje prostřednictvím aktivace specifických jaderných receptorů (gama receptor 
aktivovaný proliferátorem peroxizomu), která vede ke zvýšení citlivosti na inzulín v buňkách jater, 
tukové tkáně a kosterního svalstva u zvířat. Zjistilo se, že léčba pioglitazonem snižuje tvorbu glukózy 
v játrech a zvyšuje periferní eliminaci glukózy v případě inzulínové rezistence.

U pacientů s diabetes mellitus 2. typu se vlivem léčby pioglitazonem zlepšily hodnoty glykemie 
nalačno i po jídle. Zlepšení kontroly glykemie je spojeno se sníženou koncentrací inzulínu nalačno 
i po jídle. Za účelem stanovení doby, po které dochází k selhání léčby (definované jako přítomnost 
HbA

1c

 8,0 % po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie 

srovnávající monoterapii pioglitazonem vs. gliklazidem. Ve srovnání s pioglitazonem Kaplan-
Meierova analýza prokázala kratší dobu do selhání léčby u pacientů léčených gliklazidem. Po dvou 
letech byla kontrola glykemie (definovaná jako HbA

1c

 8,0 %) udržena u 69 % pacientů léčených 

pioglitazonem ve srovnání s 50 % pacientů léčených gliklazidem. Ve dvouleté studii srovnávající 
kombinované podávání metforminu společně s pioglitazonem nebo gliklazidem byla kontrola 
glykemie, měřené jako průměrná změna HbA

1c

od počáteční hodnoty, v prvním roce léčby podobná 

v obou skupinách. Ve druhém roce bylo zhoršení HbA

1c

menší u pioglitazonu ve srovnání 

s gliklazidem.

V placebem kontrolované studii byli pacienti, u kterých přes tříměsíční optimalizační léčbu inzulínem 
nebylo dosaženo úpravy glykemie, randomizováni po dobu 12 měsíců do skupiny s podáváním 
pioglitazonu nebo placeba. U pacientů ve skupině s pioglitazonem došlo k redukci HbA

1c

o 0,45 % ve 

srovnání s pacienty léčenými pouze inzulínem a ve skupině léčené pioglitazonem byla dávka inzulínu 
snížena.

Analýza HOMA (homeostasis model assessment) uvádí zlepšení funkce beta-buněk a zvýšení 
citlivosti na inzulín při podávání pioglitazonu. Dvouleté klinické studie ukázaly přetrvání tohoto 
účinku.

13

V jednoletých klinických studiích pioglitazon konzistentně statisticky významně snižoval poměr 
albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem.

Účinek pioglitazonu (45 mg v monoterapii versus placebo) byl studován v malé 18týdenní studii 
u diabetiků 2. typu. Podávání pioglitazonu vedlo k signifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti, přičemž 
množství viscerálního tuku bylo významně sníženo, zatímco objem extraabdominálního tuku vzrostl. 
Takovéto změny distribuce tělesného tuku při podávání pioglitazonu provázelo zlepšení citlivosti 
na inzulín. Ve většině klinických studií bylo v porovnání s placebem pozorováno snížení celkové 
plazmatické hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvýšení hladiny HDL cholesterolu a 
malé, ale klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu. Při srovnání s placebem, 
metforminem nebo gliklazidem v klinických studiích trvajících až dva roky pioglitazon redukoval 
celkové plazmatické hladiny triglycedridů a volných mastných kyselin a zvyšoval hladinu HDL 
cholesterolu. Ve srovnání s placebem pioglitazon nezvýšil statisticky významně hladinu LDL 
cholesterolu, zatímco u metforminu a gliklazidu bylo pozorováno její snížení. Ve 20týdenní studii 
pioglitazon redukoval jak hladinu triglyceridů nalačno, tak zlepšil postprandiální hypertriglyceridemii 
svým účinkem na absorbované triglyceridy i na triglyceridy syntetizované v játrech. Tyto účinky byly 
nezávislé na účinku pioglitazonu na glykemii a byly statisticky významně odlišné od účinků 
glibenklamidu.

V klinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřené na hodnocení kardiovaskulárních 
výsledků léčby, bylo 5 238 pacientů s diabetes mellitus 2. typu a preexistujícím významným 
makrovaskulárním onemocněním randomizováno k přidání pioglitazonu nebo placeba k již podávané 
antidiabetické a kardiovaskulární terapii po dobu až 3,5 roku. Průměrný věk studijního souboru byl 
62 let, průměrné trvání diabetu 9,5 let. Přibližně jedna třetina pacientů byla léčena inzulínem v 
kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientů do studie byl alespoň 
jeden z následujících nálezů: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, perkutánní srdeční intervence 
nebo bypass koronární artérie, akutní koronární syndrom, ischemická choroba srdeční nebo obstrukční 
onemocnění periferních artérií. Téměř polovina pacientů prodělala před vstupem do studie srdeční 
infarkt a přibližně 20 % pacientů cévní mozkovou příhodu. U přibližně poloviny studijního souboru 
byla přítomna nejméně dvě vstupní kritéria kardiovaskulárních příhod. Téměř všechny subjekty 
(95 %) užívaly kardiovaskulární léčivé přípravky (betablokátory, ACE inhibitory, angiotensin II 
antagonisty, blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, aspirin, statiny, fibráty).

Ačkoli studie nebyla úspěšná s ohledem na primární cílový parametr, který zahrnoval mortalitu z 
jakéhokoli důvodu, nefatální infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, akutní koronární syndrom, 
závažnou amputaci nohy, koronární revaskularizaci a revaskularizaci dolních končetin, výsledky 
naznačují, že nejsou žádné dlouhodobé kardiovaskulární problémy související s používáním 
pioglitazonu. Nicméně došlo ke zvýšení výskytu edémů, nárůstu tělesné hmotnosti a srdečního 
selhání. Nebylo pozorováno zvýšení mortality z důvodu srdečního selhávání.

Metformin
Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky, snižující plazmatické hladiny glukózy 
nalačno i po jídle. Nestimuluje sekreci inzulínu a nevyvolává tedy hypoglykemii.

Metformin může působit třemi mechanismy účinku:

-

snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy

-

ve svalech působí mírné zvýšení citlivosti na inzulín a zlepšuje vychytávání a utilizaci periferní 
glukózy

-

zpomalením absorpce glukózy ze střeva

Metformin stimuluje tvorbu intracelulárního glykogenu působením na glykogensyntázu.
Metformin zvyšuje transportní kapacitu specifického typu membránových glukózových přenašečů 
(GLUT-1 a GLUT-4).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus, a to nezávisle na účinku na glykemii.

14

V kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studiích bylo prokázáno, že 
metformin v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a 
triglyceridů.

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní úpravy 
glykemie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených 
metforminem po selhání samotné diety prokázala:

-

významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině 
užívající metformin (29,8 příhod/1000 pacientoroků) oproti skupině léčené samotnou dietou 
(43,3 příhod/1000 pacientoroků), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo 
inzulínem v monoterapii (40,1 příhod/1000 pacientoroků), p=0,0034

-

významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin 7,5 
příhod/1000 pacientoroků, samotná dieta 12,7 příhod/1000 pacientoroků, p=0,017

-

významné snížení absolutního rizika celkové mortality: skupina užívající metformin 13,5 
příhod/1000 pacientoroků oproti skupině léčené samotnou dietou 20,6 příhod/1000 pacientoroků 
(p=0,011) a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 
příhod/1000 pacientoroků (p=0,021)

-

významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1000 
pacientoroků, samotná dieta 18 příhod/1000 pacientoroků (p=0,01).

Pediatrická populace
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem Competact u všech podskupin pediatrické populace s diabetes mellitus 2. typu (informace 
o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Competact

Bioekvivalenční studie se zdravými dobrovolníky ukázaly, že přípravek Competact je bioekvivalentní 
podávání pioglitazonu a metforminu ve formě samostatných tablet.

Při podávání přípravku Competact zdravým dobrovolníkům nemělo jídlo žádný vliv na AUC a C

max 

pioglitazonu. Nicméně v případě metforminu byla po jídle střední hodnota AUC a C

max

nižší (13 % a 

28 %). Požití jídla zpozdilo T

max

přibližně o 1,9 hod v případě pioglitazonu a o 0,8 hod v případě 

metforminu.

V následujícím textu jsou uvedeny farmakokinetické vlastnosti jednotlivých léčivých látek obsažených 
v přípravku Competact.

Pioglitazon

Absorpce
Pioglitazon se po perorálním podání rychle vstřebává, maximální plazmatické koncentrace 
nezměněného pioglitazonu je obyčejně dosaženo 2 hodiny po podání. V rozmezí dávky 2-60 mg bylo 
zjištěno lineární zvyšování plazmatické koncentrace závislé na velikosti dávky. Rovnovážného stavu 
je dosaženo po 4-7 dnech podávání léčiva. Opakované podávání nevede ke kumulaci látky ani jejích 
metabolitů. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání. Absolutní biologická dostupnost pioglitazonu je 
vyšší než 80 %.

Distribuce
Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu u člověka je 0,25 l/kg.

Pioglitazon a všechny jeho aktivní metabolity se výrazně vážou na plazmatické bílkoviny (

 99 %).

Biotransformace

15

Pioglitazon je významně metabolizován v játrech prostřednictvím hydroxylace alifatických 
methylenových skupin, k čemuž dochází převážně prostřednictvím cytochromu P450 2C8, i když se 
těchto procesů menší měrou účastní i jiné izoformy. Tři ze šesti identifikovaných metabolitů jsou 
účinné (M-II, M-III a M-IV). Vezmeme-li do úvahy aktivitu, koncentrace a vazbu na plazmatické 
bílkoviny, pioglitazon a metabolit M-III mají stejnou účinnost. Metabolit M-IV je asi 3x účinnější než 
pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální.

in vitro studiích nebylo zjištěno, že by pioglitazon inhiboval některý podtyp cytochromu P450. 
U člověka nedochází k indukci hlavních indukovatelných izoenzymů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 
a 3A4.

V interakčních studiích se ukázalo, že pioglitazon nemá významný vliv na farmakokinetiku 
nebo farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Současné podávání 
pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) nebo rifampicinem (induktor 
cytochromu P450 2C8) má za následek zvýšení, resp. snížení plazmatické koncentrace pioglitazonu 
(viz bod 4.5).

Eliminace
Po perorálním podání radioaktivně značeného pioglitazonu u člověka bylo větší množství zachyceno 
ve stolici (55 %) a menší množství v moči (45 %). U zvířat bylo v moči a stolici zjištěno pouze malé 
množství nezměněného pioglitazonu. U člověka je střední hodnota poločasu eliminace nezměněného 
pioglitazonu 5-6 hodin, jeho aktivních metabolitů 16-23 hodin.

Starší osoby
U osob ve věku 65 let a více je farmakokinetika pioglitazonu v rovnovážném stavu podobná 
farmakokinetice u mladších osob.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pacienti s poruchou funkce ledvin mají nižší plazmatické hladiny pioglitazonu a jeho metabolitů než
osoby s normální funkcí ledvin, i když hodnota clearance výchozí nemetabolizované látky po 
perorálním podání je podobná u obou skupin. Z tohoto důvodu se nemění ani koncentrace volného 
(nevázaného) pioglitazonu.

Pacienti s poruchou funkce jater
Celková plazmatická koncentrace pioglitazonu se mění pouze při zvětšení distribučního objemu. 
Z tohoto důvodu je vlastní clearance snížena zároveň s vyšším podílem volné frakce pioglitazonu.

Metformin

Absorpce
Po podání perorální dávky metforminu je T

max

dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická 

dostupnost 500 mg metforminu v tabletách je u zdravých dobrovolníků přibližně 50-60 %. Po 
perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20-30 %.

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že 
farmakokinetika absorpce metforminu je nelineární. V obvyklých dávkách metforminu a při běžném 
dávkovém schématu je dosaženo plazmatických koncentrací v ustáleném stavu za 24-48 hodin a 
hodnoty jsou obvykle nižší než 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala 
maximální plazmatická koncentrace metforminu (C

max

) 4 µg/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Jídlo snižuje rozsah absorpce metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg bylo 
pozorováno 40% snížení maximální plazmatické koncentrace, 25% snížení AUC a prodloužení času 
nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto snížení 
není znám.

16

Distribuce
Vazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální 
krevní hladina je nižší než maximální plazmatická hladina a objevují se přibližně ve stejnou dobu. 
Červené krvinky představují pravděpodobně sekundární kompartment distribuce. Střední Vd se 
obvykle pohybuje v rozmezí 63-276 litrů.

Biotransformace
Metformin je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity.

Eliminace
Renální clearance metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že je metformin vylučován 
glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po podání perorální dávky činí zdánlivý terminální poločas 
eliminace přibližně 6,5 hodiny. Při poruše funkce ledvin je renální clearance snížena úměrně clearance 
kreatininu. Poločas eliminace je proto prodloužen, což vede ke zvýšení hladiny metforminu v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

S kombinovaným přípravkem Competact nebyly prováděny žádné studie na zvířatech. Následující 
údaje vycházejí ze studií prováděných se samotným pioglitazonem nebo samotným metforminem.

Pioglitazon

V toxikologických studiích bylo po opakovaném podávání pioglitazonu myším, potkanům, psům 
a opicím pravidelně pozorováno zvýšení objemu plazmy spojené s hemodilucí, anémií a reverzibilní 
excentrickou hypertrofií srdce. Kromě toho bylo zjištěno zmnožení tukové tkáně a zvýšení infiltrace. 
Tyto nálezy byly pozorovány u všech druhů při plazmatických koncentracích čtyřnásobných a nižších, 
než jakých je dosahováno při dávkách používaných v klinické praxi. Ve studiích na zvířatech bylo 
zjištěno omezení růstu plodu, které je možno přičíst účinku pioglitazonu na snížení hyperinzulinémie 
u matky a zvýšení inzulínové rezistence v těhotenství, čímž se snižuje dostupnost metabolických 
substrátů potřebných pro růst plodu.

V početných in vitro in vivo studiích zkoumajících genotoxický potenciál se tato vlastnost 
u pioglitazonu nepotvrdila. U potkanů, jimž byl podáván pioglitazon až po dobu 2 let, byl pozorován 
zvýšený výskyt hyperplazie (samci i samice) a nádorů (samci) epitelu močového měchýře. 

Tvorba a výskyt močových kamenů s následným podrážděním a hyperplazií byla stanovena jako 
mechanický základ pro pozorovanou tumorigenní odpověď potkaních samců. 
24měsíční studie těchto mechanických příčin u potkaních samců prokázala, že podávání pioglitazonu 
vede ke zvýšené incidenci hyperplastických změn v močovém měchýři. Okyselení dietou výskyt 
nádorů významně snižovalo, avšak neeliminovalo jejich výskyt. Výskyt mikrokrystalů zhoršil 
hyperplastickou odpověď, ale nebyl považován za primární příčinu hyperplastických změn. Vliv na 
lidský organismus, vzhledem k tumorigenní odpovědi u potkaních samců, nelze vyloučit.

U myší obou pohlaví nebyl výskyt nádorů při podávání pioglitazonu zaznamenán. Hyperplazie 
močového měchýře nebyla zjištěna u psů ani opic, kterým byl podáván pioglitazon po dobu 
až 12 měsíců.

Na zvířecím modelu familiární adenomatózní polypózy (FAP) vedla léčba dalšími dvěma 
thiazolidindiony ke zvýšenému výskytu nádorů v tlustém střevě. Význam tohoto nálezu není znám.

Metformin

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity 
neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

17

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety
Mikrokrystalická celulóza
Povidon K30
Sodná sůl kroskarmelózy
Magnesium-stearát

Potah tablety
Hypromelóza
Makrogol 8000
Mastek
Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistry.
Balení po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 112, 180.
Multipack obsahující 196 (2 balení po 98) tablet a Al/Al perforované jednodávkové blistry v balení 
60 x 1 tableta.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/354/001
EU/1/06/354/002
EU/1/06/354/003
EU/1/06/354/004
EU/1/06/354/005

18

EU/1/06/354/006
EU/1/06/354/007
EU/1/06/354/008
EU/1/06/354/009
EU/1/06/354/010
EU/1/06/354/011
EU/1/06/354/012

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. července 2006
Datum posledního prodloužení registrace: 25 dubna 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

19

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

20

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

Delpharm Novara S.r.l.
Via Crosa, 86
28065 Cerano (NO)
Itálie

Takeda Ireland Limited
Bray Business Park
Kilruddery
County Wicklow
Irsko

Lilly S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid
Španělsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

 na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

 při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

21

Další opatření k minimalizaci rizik 

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne edukační balíček všem lékařům, u nichž se očekává 
preskripce/použití pioglitazonu. Před vlastní distribucí preskripčního návodu v každém členském státě 
nechá držitel rozhodnutí o registraci schválit národní kompetentní autoritou obsah i strukturu 
edukačního materiálu současně s komunikačním plánem.

Tento edukační balíček je zaměřen na posílení povědomí o důležitých identifikovaných rizicích 
rakoviny močového měchýře a srdečního selhání a obsahuje celková doporučení, určená k 
optimalizaci poměru přínos-riziko u pacienta.

Edukační balíček pro lékaře by měl obsahovat: Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci 
a preskripční návod.

Preskripční návod zdůrazní následující:

Kritéria výběru pacientů, včetně toho, že Pioglitazon by neměl být používán jako lék první 
volby a zdůraznění potřeby pravidelného hodnocení léčebného přínosu.

Riziko rakoviny močového měchýře a relevantní doporučení k minimalizaci rizika.

Riziko srdečního selhání a relevantní doporučení k minimalizaci rizika.

S ohledem na rizika související s věkem (obzvlášť rakovina močového měchýře, zlomeniny a 

srdeční selhání) opatrnost při použití u starších pacientů.

22

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

23

A. OZNAČENÍ NA OBALU

24

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (S BLUE BOXEM)
(MIMO MULTIPACK BALENÍ)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Competact 15 mg/850 mg potahované tablety
pioglitazonum/metformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 
hydrochloridum 850 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety.
14 tablet
28 tablet
30 tablet
50 tablet
56 tablet
60 tablet
90 tablet
98 tablet
112 tablet
180 tablet
60 x 1 tableta

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

25

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/354/001 14 tablet
EU/1/06/354/002 28 tablet
EU/1/06/354/003 30 tablet
EU/1/06/354/004 50 tablet
EU/1/06/354/005 56 tablet
EU/1/06/354/006 60 tablet
EU/1/06/354/007 90 tablet
EU/1/06/354/008 98 tablet
EU/1/06/354/010 112 tablet
EU/1/06/354/009 180 tablet
EU/1/06/354/012 60 x 1 tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Competact 15 mg/850 mg

26

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ OBAL (BEZ BLUE BOXU)
POUZE PRO MULTIPACK BALENÍ (98 TABLET)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Competact 15 mg/850 mg potahované tablety
pioglitazonum/metformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 
hydrochloridum 850 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety
98 tablet
Multipack balení obsahuje 2 balení a každé 98 potahovaných tablet.
Balení v multipack balení nejsou prodávána jednotlivě.

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

27

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/06/354/011

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Competact 15 mg/850 mg

28

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL (S BLUE BOXEM)
POUZE PRO MULTIPACK BALENÍ (2 x 98 TABLET)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Competact 15 mg/850 mg potahované tablety
pioglitazonum/metformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 
hydrochloridum 850 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Multipack balení obsahuje: 196 potahovaných tablet (2 balení po 98).

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

29

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/06/354/011 2x98 tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Competact 15 mg/850 mg

30

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Competact 15 mg/850 mg tablety
pioglitazonum/metformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda (logo)

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

PRO KALENDÁŘNÍ BALENÍ
Blistr se 7 tabletami

Blistr se 14 tabletami

Po 

Po 1

Po 2

Út 

Út 1

Út 2

Stř

Stř 1

Stř 2

Čt

Čt 1

Čt 2

Pá 1

Pá 2

So

So 1

So 2

Ne

Ne 1

Ne 2

31

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

32

Příbalová informace: informace pro pacienta

Competact 15 mg/850 mg potahované tablety

pioglitazonum/metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je přípravek Competact a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Competact užívat

3.

Jak se přípravek Competact užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Competact uchovávat 

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Competact a k čemu se používá

Přípravek Competact obsahuje pioglitazon a metformin. Je to antidiabetický lék, který se používá u 
dospělých k léčbě diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu), pokud léčba 
samotným metforminem není dostatečná. Tento 2. typ cukrovky se obvykle objevuje v dospělosti, 
zejména u pacientů s nadváhou a tam, kde buď není produkován dostatek inzulínu (hormon, který 
kontroluje hladinu krevního cukru), nebo kde nemůže být vlastní inzulín efektivně využit. Po 3 až 6 
měsících od začátku léčby Váš lékař zkontroluje, zda má přípravek Competact správný účinek.

Trpíte-li cukrovkou 2. typu, přípravek Competact pomáhá upravit hladinu Vašeho krevního cukru tím, 
že pomůže Vašemu organismu lépe využívat vlastní inzulín.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Competact užívat 

Neužívejte přípravek Competact:
-

jestliže jste alergický(á) na pioglitazon, metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl(a) v minulosti.

-

jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu, máte závažné oběhové problémy, včetně 
šoku, nebo dýchací potíže.

-

máte-li onemocněním jater.

-

jestliže pijete velké množství alkoholu (buď denně, nebo čas od času).

-

pokud máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoká hladina
glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti,
laktátovou acidózou (viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je
onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést
k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost
nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.

-

jestliže máte nebo jste měl(a) rakovinu močového měchýře.

-

jestliže máte krev v moči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil.

-

pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin. 

-

jestliže máte závažnou infekcí nebo jste dehydratován(a).

33

-

půjdete-li brzy na určitý typ rentgenového vyšetření, při kterém Vám bude do krevního oběhu 
vpravena kontrastní látka, sdělte to svému lékaři, protože na určitou dobu před vyšetřením a po 
něm musíte přípravek Competact přestat užívat.

-

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Než začnete přípravek Competact užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem (viz také 
bod 4):
-

jestliže máte problémy se srdcem. U některých pacientů s dlouhotrvajícím diabetes mellitus a 
srdečním onemocněním nebo předchozí mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni pioglitazonem a 
inzulínem zároveň, došlo k rozvoji srdečního selhání. Informujte co nejdříve svého lékaře,
pokud zaznamenáte příznaky srdečního selhání, jako je neobvyklá dušnost nebo rychlý nárůst 
tělesné hmotnosti nebo ohraničený otok (edém).

-

jestliže Váš organismus zadržuje vodu (retence tekutin) nebo máte problémy se selháváním 
srdce, zvláště pokud jste starší 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky, které mohou rovněž 
způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého lékaře.

-

jestliže máte zvláštní typ oční choroby, která se nazývá makulární edém (otok zadní části oka), 
sdělte svému lékaři, pokud si všimnete jakékoli změny zraku.

-

jestliže máte cysty na vaječnících (syndrom polycystických ovárií). Zde může být vyšší riziko 
otěhotnění, protože při užívání přípravku Competact můžete mít znovu ovulaci. Používejte 
vhodnou antikoncepci, abyste se vyhnula neplánovanému těhotenství.

-

jestliže máte jaterní problémy. Před začátkem užívání přípravku Competact Vám bude odebrána 
krev, aby byla zkontrolována funkce jater. Tyto kontroly se mohou pravidelně opakovat. 
Informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky jaterní poruchy (například 
pocit na zvracení bez vysvětlení, zvracení, bolest žaludku, únava, ztráta chuti k jídlu a/nebo 
tmavá moč), protože by měly být zkontrolovány Vaše jaterní funkce. 

Mohou se objevit změny ve Vašem krevním obrazu (anémie).

Riziko laktátové acidózy
Přípravek Competact může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný
jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové
acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění
nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoli
stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním
závažném onemocnění srdce).
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám
poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Competact na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může
souviset s dehydratací 
(významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu,
horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který
Vám poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Competact a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční

pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav
může vést ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

- zvracení,
- bolest žaludku (bolest břicha),
- svalové křeče,
- celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,
- problémy s dýcháním,
- snížení tělesné teploty a srdečního tepu.

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici.

34

Během léčby přípravkem Competact bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně
jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin.

Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Competact v období
během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem
Competact ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.

Hypoglykemie

Pokud užíváte přípravek Competact společně s dalšími antidiabetickými léky, je pravděpodobnější, že 
by hladina Vašeho krevního cukru mohla klesat pod normální hodnoty (hypoglykemie). Jestliže se u 
Vás projeví příznaky hypoglykemie, jako např. slabost, závratě, zvýšené pocení, zrychlený srdeční tep, 
poruchy zraku nebo potíže se soustředěním, sněste trochu cukru, aby se Vám hladina cukru v krvi opět 
zvýšila. Pokud si nejste jisti, jak tyto příznaky rozpoznat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Doporučujeme, abyste měli stále u sebe kostky cukru, bonbóny, sušenky nebo ovocný džus s obsahem 
cukru.

Zlomeniny kostí
U pacientů, zejména u žen, užívajících pioglitazon byla pozorována vyšší četnost zlomenin kostí. Tuto 
skutečnost vezme při léčbě cukrovky Váš lékař v úvahu.

Děti a dospívající
Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Competact

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při
vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Competact ukončit před nebo v době
podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Competact ukončit a kdy ji můžete
znovu zahájit.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi
a funkce ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Competact. Je zvláště důležité uvést
následující:
-

gemfibrozil (užívá se ke snížení hladiny cholesterolu)

-

rifampicin (užívá se k léčbě tuberkulózy a jiných infekcí)

-

cimetidin (užívá se ke snížení žaludeční kyselosti)

-

glukokortikoidy (užívají se k léčbě zánětu)

-

beta-2-agonisté (užívají se k léčbě astmatu)

-

léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika),

-

léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory 
COX-2, jako je ibuprofen a celecoxib),

-

určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro 
angiotenzin II).

Přípravek Competact s alkoholem
Během užívání přípravku Competact se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může
zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“).

Těhotenství a kojení
-

musíte sdělit svému lékaři, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo 
plánujete otěhotnět. Užívání přípravku Competact v těhotenství se nedoporučuje. Pokud si 
přejete otěhotnět, Váš lékař Vám doporučí přerušit léčbu tímto přípravkem.

-

neužívejte přípravek Competact, pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě (viz výše v části 
„Neužívejte přípravek Competact“).

35

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek neovlivní Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, buďte však 
opatrný(á), pokud se u Vás objeví poruchy zraku.

3.

Jak se přípravek Competact užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta dvakrát denně. V případě potřeby Vám lékař může 
naordinovat jiné dávkování. Pokud máte sníženou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší 
dávku přípravku, kterou může být nutné podávat ve formě jednosložkových tablet pioglitazonu a 
metforminu.

Tabletu byste měl(a) spolknout a zapít sklenicí vody. Měl(a) byste užívat své tablety s jídlem nebo 
těsně po jídle, abyste snížil(a) příznaky žaludeční nevolnosti.

Držíte-li při cukrovce zvláštní dietu pro diabetiky, pokračujte v ní i při léčbě přípravkem Competact.

Pravidelně sledujte svoji váhu, v případě jejího zvýšení to sdělte lékaři.

Lékař Vás v průběhu léčby přípravkem Competact bude pravidelně zvát k odběrům krve z důvodů 
kontroly funkce Vašich jater. Alespoň jednou za rok (nebo častěji, pokud jste již starší osoba nebo 
máte problémy s ledvinami) Vám lékař zkontroluje správnou funkci ledvin. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Competact, než jste měl(a)
Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte to 
okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Váš krevní cukr by mohl klesnout pod normální hladinu a tuto 
hladinu lze zvýšit požitím cukru. Doporučuje se nosit s sebou kostku cukru, sladkost, sušenku nebo 
slazený ovocný džus.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Competact, než jste měl(a), může se u Vás projevit laktátová 
acidóza. (viz bod „Upozornění a opatření“ výše).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Competact
Užívejte přípravek Competact každý den, jak Vám bylo předepsáno. Zapomenete-li si dávku vzít, pak 
zapomenutou dávku vynechte a vezměte si následující dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Competact
K dosažení správného léčebného účinku je třeba přípravek Competact užívat každý den. Pokud jste 
přestal(a) užívat přípravek Competact, může se zvýšit hladina krevního cukru. Informujte svého lékaře 
dříve, než přestanete lék užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přípravek Competact může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale
velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění
a opatření“). Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Competact

36

a kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke
kómatu.

U pacientů užívajících přípravek Competact byla zaznamenána rakovina močového měchýře a to s 
frekvencí méně častou (může postihnout až 1 ze 100 lidí). Projevy a příznaky zahrnují krev v moči, 
bolest při močení nebo náhlé nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, 
informujte o tom co nejdříve svého lékaře.

Zlomeniny kostí se vyskytly často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u žen užívajících Competact a 
byly hlášeny i u mužů (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit) užívajících Competact. Pokud 
pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Bylo hlášeno rozmazané vidění v důsledku otoku (nebo přítomnosti tekutiny) v zadní části oka 
(makulární edém) (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit). Pokud se u Vás tyto příznaky 
objeví poprvé, sdělte to neprodleně svému lékaři. Také pokud již máte rozmazané vidění a příznaky se 
zhorší, sdělte to neprodleně svému lékaři. 

U pacientů užívajících přípravek Competact byly hlášeny alergické reakce (četnost výskytu nelze 
z dostupných údajů určit).
Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne 
závažná alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů, jazyka nebo krku, který může způsobit 
dechové nebo polykací obtíže.

Následující nežádoucí účinky se vyskytly u některých pacientů užívajících přípravek Competact.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

bolest žaludku

-

pocit na zvracení (nauzea)

-

zvracení

-

průjem

-

ztráta chuti k jídlu

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

místní otoky (edémy)

-

zvýšení tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy

-

infekce dýchacího ústrojí

-

poruchy zraku

-

bolesti kloubů

-

impotence

-

krev v moči

-

chudokrevnost (anémie)

-

snížená citlivost

-

poruchy chuti

Méně časté
-

zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida)

-

nadýmání

-

nespavost (insomnie)

Velmi vzácné
-

snížení hladiny vitamínu B

12

v krvi

-

zčervenání kůže

-

svědění kůže

-

vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka) 

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

37

-

zánět jater (hepatitida)

-

játra nepracují tak, jak by měla (změny hladiny jaterních enzymů)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Competact uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Competact obsahuje
-

Léčivými látkami jsou pioglitazonum a metformini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 
pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini hydrochloridum 
850 mg.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, povidon K 30, sodná sůl kroskarmelózy, 
magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 8000, mastek a oxid titaničitý.

Jak přípravek Competact vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety (tablety) jsou bílé až bělavé, protáhlé, konvexní, s označením „15 / 850“ na jedné 
straně a „4833M“ na straně druhé.
Dodávají se v Al/Al blistrech v baleních po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 112, 180, jako multipack po 
196 (2 x 98) tabletách nebo v Al/Al perforovaných jednodávkových blistrech obsahujících 60 x 1 
tabletu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko.

Výrobce
Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irsko
Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Itálie
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium
Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600

38

takeda-belgium@takeda.com

България
Такеда България
Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium
Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország
Lilly Hungária Kft. 
Tel: + 36 1 328 5100

Danmark
Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 11 11

Malta
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601

Deutschland
Takeda GmbH
Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 30 60 25 800

Eesti
Takeda Pharma A/S
Tfl: +45 46 77 11 11

Norge
Takeda AS
Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 
Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich
Takeda Pharma Ges.m.b.H
Tel: +43(0)800 20 80 50

España
Lilly S.A.
Tel: + 34 (91) 663 50 00

Polska
Takeda Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 608 13 00

France
Takeda France
Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal
Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351 21 412 6600

Hrvatska
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Tel: +385 1 377 88 96

România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: +40 21 4023000

Ireland
Takeda Products Ireland Limited
Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija
Takeda GmbH, Podružnica Slovenija
Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

39

Italia
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: +358 (0)9 8545250

Κύπρος
Takeda Pharma A/S
Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige
Takeda Pharma AB
Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 6 7 364 000

United Kingdom
Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0)1628 537 900

Tato příbalová informace byla naposledy revidována (MM/RRRR).

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky:

40

Příloha IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY

41

Vědecké závěry
Metformin, samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky, je považován za léčbu první 
volby u diabetu mellitu 2. typu a v Evropské unii je široce používán. V současné době není používání 
metforminu u pacientů se selháním ledvin v rámci EU sjednoceno. V závislosti na členském státě a 
přípravku je metformin kontraindikován u pacientů s různým stádiem středně závažného selhání 
ledvin. Má se za to, že v zájmu Evropské unie je přehodnotit přiměřenost současných doporučení pro 
léčivé přípravky obsahující metformin s ohledem na použití u pacientů se středně závažným selháním 
ledvin a s přihlédnutím k dostupným informacím o riziku laktátové acidózy. Tito pacienti tvoří 
rozsáhlou populaci, která v současné době nemusí mít přístup k přínosům metforminu v rámci Unie.

Proto dne 25. ledna 2016 Nizozemsko zahájilo postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES a 
požádalo výbor CHMP o hodnocení dopadu výše uvedených obav na poměr přínosů a rizik léčivých 
přípravků obsahujících metformin a o vydání stanoviska, zda by měla být příslušná rozhodnutí 
o registraci zachována, pozměněna, pozastavena nebo zrušena.

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení
V léčbě diabetu mellitu 2. typu u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin byly prokázány 
přínosy metforminu spočívající ve snížení kardiovaskulárního rizika a mortality z jakýchkoliv příčin. 
Léčba metforminem navíc zpomaluje další zhoršení funkce ledvin a u této populace pacientů má další 
významné mikro- a makrovaskulární přínosy.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s použitím metforminu u diabetiků patří 
mírné až středně závažné gastrointestinální potíže včetně průjmu, nevolnosti, zvracení, bolesti břicha a 
snížené chuti k jídlu. Kromě laktátové acidózy je celkový bezpečnostní profil metforminu u pacientů 
se středně závažnou poruchou funkce ledvin podobný jako bezpečnostní profil u pacientů s normální 
funkcí ledvin.

Riziko laktátové acidózy je v klinické praxi velmi vzácné a ve většině případů je zaznamenáno pouze 

v podmínkách neodkladné péče. Navíc přestože nelze vyloučit příčinnou souvislost, s největší 
pravděpodobností jsou příčinou laktátové acidózy jiné faktory než metformin.

Celkově se metformin ve snížených dávkách bezpečně používá u pacientů se středně závažnou poruchou 

funkce ledvin, aniž by docházelo k významnému zvýšení hladin metforminu nebo plazmatického laktátu. 
Navíc používání metforminu u středně závažné poruchy funkce ledvin doporučují nedávno vydané 
klinické pokyny pro léčbu diabetu mellitu 2. typu. Vzhledem k existenci jasné souvislosti mezi funkcí 
ledvin a expozicí metforminu lze na základě předložených údajů dospět k doporučené denní dávce 
2 000 mg/den a 1 000 mg/den u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin stádia 3a, resp. 3b.

Závěrem lze říci, že případné zvýšené riziko laktátové acidózy by bylo možné dostatečně snížit 
u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (GFR vyšší než 30 ml/min) jasným doporučením 
dávkování, dalším sledováním hladin GFR před léčbou a během léčby a aktualizacemi upozornění a 
opatření v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci. Kromě toho bude běžná minimalizace rizik 
rozšířena o souhrnný přehled týkající se laktátové acidózy na základě pravidelně aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti (PSUR) a cíleného dotazníku.

Na základě vyhodnocení všech dostupných údajů o bezpečnosti a účinnosti poměr přínosů a rizik 
léčivých přípravků obsahujících metformin zůstává i nadále příznivý a doporučuje se pozměnit 
rozhodnutí o registraci s ohledem na používání těchto přípravků u poruchy funkce ledvin.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl výbor CHMP k závěru, že poměr přínosů a rizik je 
pro léčivé přípravky obsahující metformin příznivý za předpokladu provedení výše uvedených změn 
v informacích o přípravku.

42

Zdůvodnění stanoviska výboru CHMP

Vzhledem k těmto důvodům:

 Výbor CHMP zvážil postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES u léčivých přípravků 

obsahujících metformin.

 Výbor CHMP přezkoumal souhrn údajů předložených držiteli rozhodnutí o registraci 

o bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků obsahujících metformin v léčbě diabetu mellitu 
2. typu u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (GFR 30–59 ml/min) se 
zaměřením na riziko laktátové acidózy.

 Výbor CHMP dospěl k závěru, že existují důkazy z klinických a epidemiologických studií, ze 

kterých vyplývají přínosy používání léčivých přípravků obsahujících metformin u pacientů se 
středně závažnou poruchou funkce ledvin (GFR 30–59 ml/min).

 Výbor CHMP posoudil důkazy z epidemiologických studií, které ukázaly, že laktátová acidóza 

je velmi vzácné onemocnění, které se vyskytuje nejčastěji u pacientů s akutní poruchou funkce 
ledvin nebo kardiorespiračním onemocněním nebo sepsí. Nedávné vědecké údaje dospěly 
k závěru, že hlavními příčinami laktátové acidózy jsou kardiogenní nebo hypovolemický šok, 
závažné srdeční selhání, závažné trauma a sepse, tudíž laktátová acidóza není primárně 
vyvolána léčbou metforminem.

 Výbor CHMP usoudil, že publikace v lékařské literatuře prokázaly, že u pacientů se středně 

závažnou poruchou funkce ledvin může být metformin bezpečně používán ve snížené dávce. 
Kromě toho publikované epidemiologické studie ukazují, že metformin je v klinické praxi 
podle současných klinických pokynů často používán u pacientů se středně závažnou poruchou 
funkce ledvin bez výrazného zvýšení rizika laktátové acidózy nebo jiných závažných 
nežádoucích účinků.

 Výbor CHMP byl toho názoru, že riziko laktátové acidózy lze u pacientů se středně závažnou 

poruchou funkce ledvin minimalizovat prostřednictvím jasného doporučení ohledně 
dávkování, dalšího sledování hladin GFR před a během léčby a aktualizace upozornění a 
opatření v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace. Kromě toho bude běžná 
farmakovigilanční činnost rozšířena o souhrnný přehled a cílený dotazník sledování případů 
laktátové acidózy, které mají být předloženy v následujících zprávách o bezpečnosti.

Stanovisko výboru CHMP

Výbor CHMP tedy nadále považuje poměr přínosů a rizik pro přípravky obsahující metformin za 
příznivý za předpokladu, že v informacích o přípravku budou provedeny příslušné změny.

Výbor CHMP proto doporučuje změnu podmínek udělení rozhodnutí o registraci pro přípravky 
obsahující metformin.

Recenze

Recenze produktu COMPETACT 15 MG/850 MG 180 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu COMPETACT 15 MG/850 MG 180 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám