Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG 10X15MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15894

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15894
Kód EAN: 8584005123701
Kód SÚKL: 56992
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a před diagnostickými výkony. Používá se též na léčbu slabých a středně silných bolestí. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let.

Příbalový leták

 

1/6 

sp. zn. sukls61677/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Codein Slovakofarma 15 mg tablety 
Codein Slovakofarma 30 mg tablety 

codeini phosphas hemihydricus 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Codein Slovakofarma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Codein Slovakofarma užívat 

3. 

Jak se přípravek Codein Slovakofarma užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Codein Slovakofarma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Codein Slovakofarma a k čemu se používá 

 
Tento léčivý přípravek obsahuje kodein. Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní analgetika, 
což jsou léky zmírňující bolest. Kodein zároveň tlumí centrum pro kašel.  
 
Přípravek Codein Slovakofarma užívají dospělí:  

k léčbě dráždivého kašle různého původu; 

k úlevě od bolesti před diagnostickými výkony; 

k úlevě od bolesti v kombinaci s jinými léky proti bolesti. 

 
Přípravek Codein Slovakofarma užívají dospívající ve věku 12–18 let: 

k léčbě dráždivého kašle různého původu; 

ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako 
je samotný paracetamol nebo ibuprofen. 

 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let. 
 
 

 

2/6 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Codein Slovakofarma užívat 

 
Neužívejte přípravek Codein Slovakofarma 

jestliže jste alergický(á) na kodein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

pokud máte útlum dýchání (respirační depresi); 

pokud je Vám méně než 12 let; 

při ztíženém vykašlávání hlenu, zejména při těžké formě onemocnění průdušek a plic; 

při akutním astmatickém záchvatu; 

při průjmech vzniklých v souvislosti s otravou nebo předávkováním léku a střevním zánětem po 
léčbě širokospektrálními antibiotiky; 

při paralytickém ileu (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede 
k zablokování střev); 

při závažném jaterním selhání; 

při poranění hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru); 

k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0–18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí z 
důvodu rizika rozvoje závažných a život ohrožujících nežádoucích účinků; 

pokud kojíte; 

pokud víte, že metabolizujete velmi rychle kodein na morfin. 

 
Dospívající ve věku nad 12 let  
Kodein není doporučen u dospívajících s narušenou respirační funkcí pro léčbu kašle. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Codein Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže 

trpíte jaterním nebo ledvinným selháváním; 

jste závislý(á) na alkoholu nebo jiných omamných látkách; 

užíváte nebo jste v průběhu minulých dvou týdnů užíval(a) inhibitory MAO (léky určené k léčbě 
deprese) nebo sedativa; 

trpíte žlučníkovými kameny nebo podstoupíte operaci žlučových cest; 

trpíte chronickým onemocněním průdušek a plic; 

trpíte zánětlivým onemocněním střev; 

trpíte autoimunitním onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myastenia gravis); 

trpíte zvětšením prostaty; 

jste starší pacient; 

trpíte poruchou vědomí; 

užíváte léky patřící do skupiny benzodiazepinů (léky užívané na léčbu úzkosti, strachu a při 
poruchách spánku). 

 
Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti a 
kašle. Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U některých 
jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto dostatečnou úlevu 
od bolesti a úlevu od kašle. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože 
dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících 
nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé nebo 
mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, nechutenství. 
 
Při dlouhodobém podávání může dojít ke vzniku lékové závislosti a úporné zácpy. 
 

 

3/6 

Další léčivé přípravky a přípravek Codein Slovakofarma 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, a to zejména: 

metacholon (sedativum) a erythromycin (antibiotikum) mohou způsobit přechodný 
extrapyramidový syndrom (mimovolní pohyby); 

některá antidepresiva (např. inhibitory MAO nebo tymoleptika), fysostigmin a neostigmin (léky 
působící na vegetativní nervový systém, užívané k léčbě např. zeleného zákalu nebo myastenia 
gravis) zvyšují analgetický účinek přípravku Codein Slovakofarma;  

naloxon, nalorfin (léky určené k léčbě předávkování opioidy včetně kodeinu), pentazocin (silný lék 
proti bolesti) a buprenorfin (lék k terapii závislosti na opioidech) snižují analgetický účinek 
přípravku Codein Slovakofarma; 

léky proti bolesti/proti horečce (přípravek Codein Slovakofarma zvyšuje jejich účinek); 

léky, které tlumí nervový systém (např. léky na spaní nebo uklidnění, proti alergii, úzkosti nebo 
depresi, některé léky proti bolesti- tzv. opioidní analgetika a léky k terapii psychóz) zvyšují 
sedativní účinek nebo útlum dýchacích funkcí; 

anticholinergika (léky užívané např. k uvolnění křečí vnitřních orgánů) mohou způsobit vznik těžké 
zácpy nebo zadržení moči; 

léky proti průjmu mohou způsobit vznik úporné zácpy; 

léky na léčbu vysokého krevního tlaku (přípravek Codein Slovakofarma zvyšuje jejich účinek); 

látky na odkašlávání (např. ambroxol) - není vhodné souběžné užívání s kodeinem, protože kodein 
může blokovat kašlací reflex. 

 
Přípravek Codein Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem 
Je nutné se vyvarovat současného užívání kodeinu s alkoholem, protože může dojít k zesílení tlumivého 
účinku nebo k útlumu dechových funkcí. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během těhotenství se může přípravek Codein Slovakofarma užívat pouze v nezbytně nutných případech a 
až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby pro matku a jejími riziky pro 
plod. Podávání přípravku Codein Slovakofarma v průběhu těhotenství může negativně ovlivnit plod. 
Kodein může způsobit útlum dýchání a abstinenční příznaky u novorozenců narozených matkám, které 
poslední 3 měsíce těhotenství užívaly kodein.  
Neužívejte kodein během kojení. Kodein a morfin (metabolit kodeinu) přecházejí do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci 
a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Tuto činnost 
můžete vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Codein Slovakofarma obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Codein Slovakofarma užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

4/6 

 
Léčba dráždivého kašle 
Dospělí a dospívající ve věku 12–18 let 
Doporučená dávka tohoto přípravku pro dospělé i dospívající od 12 let je 1 tableta po 15 mg nebo 30 mg 
3krát denně. U dospělých je jako maximální dávka proti kašli doporučeno 120 mg/den. 
 
Léčba bolesti 
Dospělí a dospívající ve věku 12–18 let 
Doporučená dávka je 1 tableta po 15 mg anebo 30 mg 3krát denně. 
Tuto dávku lze užít až 4krát denně v intervalech, které nesmí být kratší než 6 hodin. Maximální denní 
dávka nesmí přesáhnout 240 mg během 24 hodin. 
 
Děti mladší 12 let 
Přípravek Codein Slovakofarma není určen dětem mladším 12 let vzhledem k riziku vzniku závažných 
dýchacích potíží. 
 
Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Tablety se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Codein Slovakofarma než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 
Příznakem předávkování kodeinem je útlum dýchání. Může se objevit spavost až bezvědomí, většinou 
spojené se zúžením zornic, často se zvracením, bolestmi hlavy, poruchou vylučování moči a stolice. 
Vyskytuje se namodralé zbarvení kůže a sliznic, chladná kůže, ochabnutí kosterního svalstva a  porucha 
reflexů, někdy zpomalení srdeční činnosti a pokles krevního tlaku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Codein Slovakofarma 
Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte 
zapomenutou dávku a užijte další dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Codein Slovakofarma 
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Codein 
Slovakofarma se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. 
Po vysazení potíže odeznívají během několika dnů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Při užívání přípravku Codein Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny 
dle četnosti výskytu: 
Časté (může postihnout až 1 z 10 osob):  

závratě, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, zácpa. 

 

 

5/6 

Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 osob):  

poruchy spánku, vyrážka, kopřivka. 

 
Vzácné (může postihnout až 1 z 1 000 osob):  

poruchy zraku, zúžení zornice, poruchy sluchu, sucho v ústech. 

 
Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 osob):  

nižší počet krevních destiček, euforie (povznesená dobrá nálada), útlum dechového centra (na útlum 
dechového centra jsou citlivější děti). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  

bušení srdce, zpomalení srdeční činnosti, útlum, zmatenost, poruchy močení, nával horka, 
žlučníkové křeče, možnost vzniku lékové závislosti. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek Codein Slovakofarma uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv známek poškození. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Codein Slovakofarma obsahuje 

Léčivou látkou je codeini phosphas hemihydricus 14,36 mg v 15mg tabletě a 28,72 mg ve 30 mg 
tabletě. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnezium-
stearát. 

 
Jak přípravek Codein Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami. 

 

6/6 

Průhledný bezbarvý PVC/Al blistr, krabička. 
Velikost balení: 10 tablet po 15 mg nebo po 30 mg. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
16. 8. 2017 

Recenze

Recenze produktu CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG 10X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG 10X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám