Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 15894
Kód EAN: 8584005123701
Kód SÚKL: 56992
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a před diagnostickými výkony. Používá se též na léčbu slabých a středně silných bolestí. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let.

Příbalový leták

1/4
sp.zn. sukls20459/2009, sukls20460/2009
a k sp.zn. sukls25435/2013, sukls25436/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

Codein Slovakofarma 15 mg
Codein Slovakofarma 30 mg

Tablety
Codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Codein Slovakofarma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Codein Slovakofarma užívat
3. Jak se Codein Slovakofarma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Codein Slovakofarma uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Codein Slovakofarma a k čemu se používá

Kodein je opioidní alkaloid, který tlumí centrum pro kašel.
Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a dále k úlevě bolesti před diagnostickými
výkony. Používá se též k léčbě středně silné bolesti.
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 12 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Codein Slovakofarma užívat

Neužívejte přípravek Codein Slovakofarma
jestliže jste alergický(á) na kodein nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
při ztíženém vykašlávání hlenu, zejména při těžké formě onemocnění průdušek a plic,
při akutním astmatickém záchvatu,
při průjmech vzniklých v souvislosti s otravou nebo předávkováním léku a střevním zánětem po
léčbě širokospektrálními antibiotiky,
při paralytickém ileu (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede
k zablokování střev),
při závažném jaterním selhávání,
2/4
při poranění hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru),
jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Codein Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, aby mohl
zvážit jeho užívání, zejména jestliže
trpíte jaterním nebo ledvinným selháváním,
jste závislý(á) na alkoholu nebo jiných omamných látkách,
užíváte nebo jste v průběhu minulých dvou týdnů užíval(a) inhibitory MAO (léky určené k léčbě
deprese),
trpíte žlučníkovými kameny,
trpíte chronickým onemocněním průdušek a plic,
trpíte nemocí zvanou myastenia gravis,
trpíte zvětšením prostaty.

Při dlouhodobém podávání může dojít ke vzniku lékové závislosti a úporné zácpy.

Další léčivé přípravky a přípravek Codein Slovakofarma
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a),
nebo které možná budete užívat.
Přípravek Codein Slovakofarma zvyšuje účinek léků proti bolesti, vysokému krevnímu tlaku nebo léků,
které tlumí nervový systém (např. léky na spaní nebo uklidnění, proti alergii, úzkosti nebo depresi). Jeho
účinek ovlivňují inhibitory MAO a tymoleptika (léky určené k léčbě deprese), fysostigmin a neostigmin
(léky působící na vegetativní nervový systém), naloxon, nalorfin (léky určeny k léčbě předávkování opiáty
včetně kodeinu), pentazocin (silný lék proti bolesti) a buprenorfin (lék k terapii závislosti na opiátech). Při
současném užívání anticholinergik (léky užívané např. k uvolnění křečí vnitřních orgánů) může dojít ke
vzniku těžké zácpy nebo zadržení moči. Pro možnost vzniku úporné zácpy se rovněž nedoporučuje
současné užívání léků proti průjmu. Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol)
není vhodné, protože kodein může blokovat kašlací reflex.

Přípravek Codein Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem
V průběhu užívání se nesmí pít alkoholické nápoje, protože může dojít k zesílení tlumivého účinku nebo
k útlumu dechových funkcí.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství se může přípravek Codein Slovakofarma užívat pouze v nezbytně nutných případech a
až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby pro matku a jejími riziky pro
plod.
Podávání přípravku Codein Slovakofarma v průběhu těhotenství může negativně ovlivnit plod. Kodein
může způsobit útlum dýchání a abstinenční příznaky u novorozenců narozených matkám, které poslední 3
měsíce těhotenství užívaly kodein. Kodein se vylučuje do mateřského mléka a rovněž může mít negativní
vliv na novorozence. Z těchto důvodů se nedoporučuje jej užívat v těhotenství. V době kojení se přípravek
Codein Slovakofarma nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3/4
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci
a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Tuto činnost
můžete vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Codein Slovakofarma užívá

Vždy užívejte přípravek Codein Slovakofarma přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé i dospívající od 12 let je 1 tableta po 15 mg nebo 30 mg 3krát
denně.
Tablety se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Codein Slovakofarma než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Příznakem předávkování kodeinem je útlum dýchání. Může se objevit spavost až bezvědomí, většinou
spojené se zúžením zornic, často se zvracením, bolestmi hlavy, poruchou vylučování moči a stolice.
Vyskytuje se namodralé zbarvení kůže a sliznic, chladná kůže, ochabnutí kosterního svalstva a porucha
reflexů, někdy zpomalení srdeční činnosti a pokles krevního tlaku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Codein Slovakofarma
Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku
předchozí a vyčkejte na další dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Codein Slovakofarma
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Codein
Slovakofarma se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení.
Po vysazení potíže odeznívají během několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Pokud se u Vás vyskytne nevolnost, zvracení, zácpa, nechuť k jídlu a spavost, příp. dechové obtíže
vyhledejte neprodleně lékaře.

Při užívání přípravku Codein Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny
dle četnosti výskytu:
Časté (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob): závratě, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, zácpa.
Méně časté (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): poruchy spánku, vyrážka, kopřivka.
4/4
Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1.000 osob): poruchy zraku, zúžení zornice, poruchy sluchu, sucho
v ústech.
Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10.000 osob): nižší počet krevních destiček, euforie
(povznesená dobrá nálada), útlum dechového centra*.
Není známo (z dostupných údajů nelze zjistit): bušení srdce, zpomalení srdeční činnosti, útlum, zmatenost,
poruchy močení, nával horka, žlučníkové křeče, možnost vzniku lékové závislosti.
* na útlum dechového centra jsou citlivější děti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Codein Slovakofarma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek Codein Slovakofarma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Codein Slovakofarma obsahuje
Léčivou látkou je codeini phosphas hemihydricus 14,36 mg v 15mg tabletě a 28,72 mg ve 30 mg tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnezium-stearát.

Jak přípravek Codein Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami.
Velikost balení: 10 tablet po 15 mg nebo po 30 mg.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2013.

Recenze

Recenze produktu CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG 10X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CODEIN SLOVAKOFARMA 15 MG 10X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze