Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X125ML/62.5MG Šampon

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76221

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X125ML/62.5MG Šampon

1/5
sp.zn.sukls106497/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Clobex 500 mikrogramů/g šampon
Clobetasoli propionas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Clobex 500 mikrogramů/g šampon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost dříve, než začnete přípravek Clobex 500
mikrogramů/g šampon používat
3. Jak se přípravek Clobex 500 mikrogramů/g šampon používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Clobex 500 mikrogramů/g šampon uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/g ŠAMPON A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Clobex šampon obsahuje léčivou látku zvanou klobetasol-propionát, která patří do skupiny
léků zvaných topické kortikosteroidy (nebo steroidy). Topické kortikosteroidy se dále dělí do
skupin v závislosti na jejich účinnosti. Klobetasol-propionát je vysoce účinným
kortikosteroidem. Topické znamená, že se má používat pouze na povrch kůže. Topické
steroidy potlačují zčervenání, svědění a zánět související se stavy kůže.
Psoriáza (lupénka) skalpu (kůže pokrývající lebku pod vlasy) je způsobena tím, že se kožní
buňky vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Clobex šampon se používá u dospělých pro léčbu
středně těžké psoriázy skalpu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CLOBEX 500 mikrogramů/g POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Clobex 500 mikrogramů/g šampon
jestliže jste alergický/á (přecitlivělá) na klobetasol-propionát nebo na kteroukoli další
složku přípravku Clobex šampon. Ověřte si je, prosím, přečtením v seznamu
pomocných látek uvedených níže. Pokud ano, musíte o tom před zahájením léčby
informovat svého lékaře.
2/5
Pokud máte bakteriální, virové, plísňové či parazitární infekce kůže, jako je opar,
plané neštovice, herpes zoster (pásový opar), impetigo (druh vyrážky na tváři),
kroužkový lišej (druh plísně), plísňové onemocnění na nohou, afty, tuberkulózu kůže
nebo onemocnění kůže způsobené syfilis (příjicí).
Jestliže máte vředové rány (mokvající rány) na skalpu.
U dětí mladších 2 let.
Nenanášejte šampon do očí (riziko glaukomu, což je vysoký nitrooční tlak).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clobex 500 mikrogramů/g šampon je
zapotřebí
Jestliže byl tento přípravek předepsán pro dítě nebo dospívajícího mladšího 18 let,
musíte další pokračování v používání přípravku konzultovat s lékařem každý týden.
Přípravek Clobex šampon může být použit pouze na skalp. Nepoužívejte jej jako
pravidelně používaný šampon nebo na jiné oblasti těla. Nepoužívejte přípravek Clobex
šampon jako sprchový gel, přípravek na mytí těla nebo koupelovou pěnu.
Při léčbě skalpu přípravkem Clobex šampon nesmíte léčenou oblast zakrývat:
například se nesmí používat sprchovací čepice. Mohlo by to způsobit proniknutí léčivé
látky kůží a ovlivnění jiných částí těla.
Při používání přípravku Clobex šampon předcházejte styku s obličejem, očními víčky,
podpažím, rozpraskanou kůží a s oblastí pohlavních orgánů. Pokud přípravek stéká ze
skalpu, okamžitě omyjte steklý přípravek vodou.
Pokud se přípravek Clobex šampon dostane do očí, vymyjte postižené oko důkladně
vodou. Pokud přetrvává podráždění, poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Pokud nezaznamenáte zlepšení lupénky na skalpu, informujte o tom svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Nepoužívejte přípravek Clobex šampon, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, aniž by Vám
k tomu dal lékař jasný pokyn.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Clobex šampon nemá žádný vliv nebo má velice malý vliv na schopnost řídit
dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOBEX 500 mikrogramů/g ŠAMPON POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Clobex šampon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá denní dávka dostatečná pro
pokrytí celého skalpu je množství odpovídající zhruba polovině lžíce (okolo 7,5 ml).
Pokud Vás lékař nepoučil jinak, umyjte si ruce a naneste přípravek Clobex šampon přímo na
suchý skalp jednou denně a věnujte pozornost pokrytí a promasírování postižených míst.
Nepoužívejte velká množství přípravku Clobex šampon. Použijte pouze množství potřebné
k pokrytí suchého skalpu. Po nanesení si pečlivě umyjte ruce. Nechte přípravek působit po
3/5
dobu 15 min bez zakrývání a poté přidejte vodu, propláchněte a vysušte si vlasy obvyklým
způsobem. Pokud je třeba více šamponu k umytí vlasů, použijte svůj běžný šampon.
Nepřidávejte na vlasy více šamponu Clobex.
Lékař Vám řekne, jak dlouho máte používat přípravek Clobex šampon pro potlačení lupénky
skalpu. Léčba nemá normálně trvat déle než 4 týdny. Avšak pokud se lupénka skalpu
významně zlepšila před skončením léčby, poraďte se, prosím, se svým lékařem. Oproti tomu,
pokud nelze na konci léčby pozorovat zlepšení, sdělte to svému lékaři. Tato léčba vyžaduje
pečlivý dohled; v pravidelných intervalech byste měl/a ke svému lékaři chodit na kontroly.
Nepoužívejte přípravek Clobex šampon déle, než Vám nařídil lékař.
Nicméně Vás může lékař požádat, abyste v budoucnu používal/a přípravek Clobex šampon
znovu po určité přestávce v používání.
Pokud byl tento přípravek předepsán dětem nebo dospívajícím ve věku 2 až 18 let, je
nutné plnit pokyny dané Vaším lékařem. Před pokračováním v léčbě je každý týden nutná
kontrola u lékaře.
Pokud jste užíval/a přípravek Clobex šampon po mnohem delší dobu, než jste měl/a,
navštivte, prosím, svého lékaře. Tento přípravek slouží pouze pro použití na skalp.
Nepolykejte jej. Pokud náhodně došlo k polknutí, nejsou malá množství škodlivá. Pokud si
nejste jist/a, vyhledejte ihned lékaře.
Jestliže zapomenete přípravek Clobex šampon použít, nepoužívejte při příštím nanesení
dvojnásobnou dávku k vyrovnání zapomenuté dávky. Navraťte se k pravidelnému používání.
Pokud vynecháte několik dávek, oznamte to svému lékaři.
Jestliže přestanete přípravek Clobex šampon používat, navštivte svého lékaře. Může se
stát, že při zastavení používání přípravku Clobex šampon dojde ke zhoršení onemocnění,
zejména pokud se používal po delší dobu. Oznamte svému lékaři, zda pozorujete takové
zhoršení stavu kůže.
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clobex šampon nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující časté nežádoucí účinky postihují méně než 1 člověka z 10: nepříjemné
pocity na kůži, akné a pálení či bodání v očích.
Následující méně časté nežádoucí účinky postihují méně než 1 ze 100 lidí: podráždění
kůže, svědění, kopřivka, viditelné drobné cévy nebo zeslabení pokožky okolo léčených
oblastí.
Ty jsou obvykle mírné až střední povahy.
Pokud máte pocit pálení či zčervenání léčených oblastí, nepoužívejte přípravek Clobex
šampon, dokud tyto příznaky nezmizí.
4/5
Zastavte užívání léku a informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zjistíte, že se Váš
stav během léčby zhoršuje (to nastává s větší pravděpodobností, pokud jste užíval/a
přípravek Clobex šampon po delší než předepsanou dobu) nebo pokud zaznamenáte
otok očních víček, obličeje nebo rtů, jelikož můžete být alergický/á na přípravek nebo
můžete mít nějakou infekci kůže.
Používání velkých množství nebo ponechání přípravku na skalpu po dobu delší než 15
min může:
- způsobit ztenčení kůže, takže může snadněji dojít k jejímu poškození.
- umožnit průchod léčivé látky kůží; to může ovlivnit jiné části těla, zejména u dětí a
v těhotenství.
Dlouhodobě opakované léčebné kůry s topickými steroidy mohou občas způsobit
akné, výsevy vřídků (velké pupínky), změny růstu vlasů a zbarvení kůže. Mohou se
objevit znatelné strie (rýhy), tečkovité krvácení pod kůží (modřinky), zvýrazněné
povrchové žíly, erytém (zčervenání kůže) a kontaktní dermatitida (místní kožní reakce
z přecitlivosti).
Pokud máte růžovku (projevuje se jako závažné zčervenání kůže na nosu a okolo nosu),
může použití přípravku Clobex šampon na obličej způsobit její zhoršení.
Nanesení přípravku Clobex šampon může vyvolávat periorální dermatitidu (skvrnitou
červenou vyrážku okolo úst).
Nanesení přípravku Clobex šampon na kůži může způsobovat ztenčení kůže, a proto by
se nikdy neměl používat na obličej nebo na jiné oblasti kůže, než je skalp.
Pokud máte neobvyklé obtíže, které si nemůžete vysvětlit, sdělte to co nejdříve svému
lékaři.
Pokud se kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud
zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
sdělte to, prosím, svému lékaři či lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CLOBEX 500 mikrogramů/g ŠAMPON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Clobex šampon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
Zlikvidujte lahvičku 4 týdny po prvním otevření.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Clobex šampon obsahuje
Léčivou látkou je clobetasoli propionas (klobetasol-propionát).
Jeden gram přípravku Clobex šampon obsahuje 500 mikrogramů léčivé látky klobetasol-
propionátu.
5/5
Pomocnými látkami jsou: ethanol, kokosbetain, natrium-lauromakrogol-sulfát, kationová
forma hyetelosy, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové a čištěná voda.
Jak přípravek Clobex šampon vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Clobex šampon je viskózní (vazký, hustý), poloprůhledný, bezbarvý až světle žlutý
kapalný šampon s alkoholovou vůní.
Přípravek Clobex šampon ve velikosti balení 60 ml nebo 125 ml je dostupný v lahvičkách
z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým odtrhávacím uzávěrem.
Lahvička z polypropylenu s vysokou hustotou (HDPE) na 30 ml je opatřena
polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. Lahvičky obsahují 30, 60 nebo 125 ml šamponu
(na trhu nemusí být všechny velikosti balení).
Přípravek je pouze na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4
20, av.A.Prothin
92927 La Défense Cedex
FRANCIE
Výrobce:
Laboratoires Galderma
Z.I.-Montdésir
74540, Alby-sur-Chéran
Francie
Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech pod těmito názvy:
Velká Británie, Itálie, Irsko a Portugalsko: Etrivex 500 mikrogramů/g šampon
Francie, Německo, Belgie, Polsko, Španělsko, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko,
Rakousko, Island, Česká republika, Norsko, Řecko, Slovenská republika a Finsko: Clobex
500 mikrogramů/g šampon
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.8.2013
Vysvětlivky zkratek na obalu
EXP = použitelné do

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 76221
Kód EAN: 3499320002875
Kód SÚKL: 37402
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Klobetasol-propionát je vysoce účinným kortikosteroidem. "Topické" znamená, že by se měl používat pouze na povrch kůže. Lokální steroidy potlačují zčervenání, svědění a zánět související se stavy kůže. Psoriáza (lupénka) skalpu (kůže pokrývající lebku pod vlasy) je způsobena tím, že se kožní buňky vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Clobex šampon se používá u dospělých pro léčbu středně těžké psoriázy skalpu nebo ke zmírnění její závažnosti.

Recenze

Recenze produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X125ML/62.5MG Šampon

Diskuze

Diskuze k produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X125ML/62.5MG Šampon

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám