Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137167
Kód EAN: 8595173620152
Kód SÚKL: 129836

Příbalový leták

1Sp. zn. sukls192417/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO POUŽIVATELE
Clindamycin Kabi 150 mg/ml
(clindamycinum)
Injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestry nebo
zdravotnického pracovníka.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi,
zdravotní sestře nebo zdravotnickému pracovníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml užívat
3. Jak se přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml a k čemu se používá
Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje léčivou látku klindamycin (ve formě fosfátu). Přípravek
Clindamycin Kabi 150 mg/ml je antibiotikum.
Clindamycin Kabi 150 mg/ml se používá k léčbě závažných infekcí vyvolaných mikroorganismy
citlivými na klindamycin. Klindamycin představuje alternativní léčbu aerobních infekcí v případech,
kdy jiné antimikrobiální přípravky jsou neúčinné nebo kontraindikované (t.j. v případě alergie na
peniciliny). V případě anaerobních infekcí může být klindamycin brán jako lék první volby.
Klindamycin se používá k léčbě:
- infekcí kostí a kloubů
- chronické infekce vedlejších nosních dutin
- infekce dolních cest dýchacích
- břišních infekcí (peritonitida)
- infekce pohlavních orgánů
- infekce kůže a měkkých tkání
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml užívat
Neužívejte přípravek Clindamycin Kabi
Jestliže jste alergický(á) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další
složku přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml.
Clindamycin Kabi 150 mg/ml se nesmí podávat nedonošeným dětem a novorozencům.
Upozornění a opatření
2Před užitím přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem,
zdravotní sestrou nebo zdravotnickým pracovníkem
- jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin,
- jestliže máte problémy s funkcí svalů, např. myasthenia gravis (patologická slabost svalů) nebo
Parkinsonovu nemoc (takzvanou třaslavou obrnu)
- jestliže jste v minulosti trpěl(a) gastrointestinálním onemocněním (např. dřívějším zánětem
tlustého střeva)
- jestliže trpíte jakoukoli alergií, např. přecitlivělostí na penicilin, protože jsou známy případy
alergických reakcí na klindamycin u osob se známou přecitlivělostí na penicilin.
Informujte svého lékaře, jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti.
Po prvním podání se mohou objevit závažné alergické reakce. V tomto případě musí Váš lékař ukončit
okamžitě podávání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml a zahájit urgentní standardní léčbu.
Je nutné vyhnout se rychlému podání intravenózní injekce, které může vyvolat nežádoucí účinky.
Při dlouhodobém podávání (déle než 3 týdny) je nutná pravidelná kontrola krevního obrazu a funkce
jater a ledvin.
Při dlouhodobém a opakovaném podávání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml se může objevit
infekce kůže a sliznic způsobená mikroorganismy necitlivými na klindamycin. To může mít za
následek výskyt plísňové infekce.
Během léčby klindamycinem se mohou objevit závažné infekce tlustého střeva (kolitidy). Proto
informujte okamžitě svého lékaře, jestliže máte průjem během léčby nebo 3 týdny po léčbě, zvláště
tehdy, jestliže je stolice hlenovitá nebo krvavá.
Klindamycin se nesmí užívat k léčbě akutních virových infekcí dýchacího ústrojí.
Klindamycin není vhodný k léčbě zánětu mozkových blan (meningitidy).
Děti
Zvláštní pozornost musí být věnována dětem mladším 3 let, protože benzylalkohol může způsobit
toxické reakce.
Další léčivé přípravky a přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml
Informujte svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestru nebo zdravotnického pracovníka o všech lécích,
které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete
užívat/používat.
Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml nemá být podáván v kombinaci s přípravky obsahujícími
erythromycin, jelikož nelze vyloučit vzájemné snížení účinku.
Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml se nemá podávat po léčbě linkomycinem.
Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml může zvyšovat účinek myorelaxancií (léků uvolňujících
svaly), což může vést k neočekávaným, život ohrožujícím příhodám během chirurgického zákroku.
Obecně je potvrzeno, že se může snížit účinek perorálních antikoncepčních přípravků, pokud jsou
podávány současně s přípravkem Clindamycin Kabi 150 mg/ml. Z těchto důvodů během léčby
přípravkem Clindamycin Kabi 150 mg/ml by měla být použita jiná přídatná nehormonální
antikoncepce.
Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, jestliže:
3- jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná. Váš lékař rozhodne po zvážení rizika a přínosu
Vaší léčby klindamycinem, jak podávat přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml.
- kojíte. Tento přípravek může přestupovat do mateřského mléka. U kojených dětí se může objevit
senzibilita (vznik přecitlivělosti), průjem a plísňová infekce.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete jakýkoliv léčivý přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mohou se u Vás objevit závratě, únava nebo bolesti hlavy při užívání tohoto léčivého přípravku.
Pokud máte tyto příznaky, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.
Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje chlorid sodný a benzylalkohol.
Informujte, prosím, svého lékaře, jestliže máte dietu se sníženým obsahem sodíku. Vezme v úvahu, že
1 ml přípravku Clindamycin Kabi obsahuje 8,5 mg sodíku.
Benzylalkohol může být příčinou toxických reakcí a anafylaktoidních reakcí u kojenců a dětí mladších
3 let.
3. Jak se přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml užívá
Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml se podává intramuskulární injekcí (do svalu) jako nezředěný
roztok nebo intravenózní infuzí (do žíly) jako zředěný roztok. Obvykle ho podává lékař nebo zdravotní
sestra.
Váš lékař určí Vaši správnou léčebnou dávku klindamycinu.
Dospělí a dospívající starší 12 let dostávají obvykle
- při léčbě méně komplikovaných infekcí:
812 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml denně (což odpovídá 1,2-1,8 g klindamycinu),
- při léčbě závažných infekcí:
1218 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml (což odpovídá 1,82,7 g klindamycinu) ve 2-4
stejných dávkách.
Normální maximální denní dávka pro dospělé a dospívající starší než 12 let je 18 ml přípravku
Clindamycin Kabi 150 mg/ml (což odpovídá 2,7 g klindamycinu) ve 2-4 stejných dávkách. U život
ohrožujících infekcí mohou být podávány dávky až 4,8 g/den.
U pacientů s poruchou jater a ledvin je metabolismus klindamycinu snížen. Nicméně ve většině
případů není nutné dávku přizpůsobit. Doporučuje se sledovat hladinu klindamycinu v krvi.
Klindamycin není dialyzovatelný. Proto není nutná další dávka před nebo po hemodialýze.
Použití u dětí
V závislosti na závažnosti a místě infekce, děti od 4 týdnů do 12 let dostávají 1540 mg klindamycinu
na kg tělesné hmotnosti ve 3-4 stejných dávkách.
Délka léčby závisí na onemocnění a jeho vývoji.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka,
zdravotní sestry nebo zdravotnického pracovníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) až velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10
osob)
- Poruchy trávicího ústrojí, jako je nevolnost, zvracení, bolesti břicha nebo průjem.
Tyto příznaky jsou většinou slabé a vymizí během nebo po ukončení léčby.
- Ezofagitida (zánět jícnu) a stomatitida (zánět ústní sliznice).
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob)
- Mírné, dočasné zvýšení sérových transamináz (jaterní enzymy, jejichž sledování se používá ke
kontrole činnosti jater).
- Intramuskulární injekce může vyvolat místní podráždění, bolest, ztvrdnutí svalu (zduření)
a sterilní absces v místě vpichu.
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)
- Intravenózní (nitrožilní) podání může vyvolat bolest a tromboflebitidu (zánět žil).
- Rychlá intravenózní injekce může být příčinou reakcí, které se projeví návalem horka, pocitem na
zvracení nebo vzácně vážnými kardiovaskulárními problémy (např. poklesem krevního tlaku a
srdeční zástavou).
- Alergické kožní reakce, jako exantém, stejně tak pruritus (svědění) a kopřivka (s vystouplými
červenými okraji kůže).
- Méně častý je účinek způsobující nervosvalovou blokádu (blokace přenosu nervových impulsů k
svalu).
- Vratné účinky: krevní abnormality, jako je eozinofilie (zvýšení eozinofilních buněk), leukopenie
(nedostatek bílých krvinek), sklon ke krvácení (trombocytopenie) a snížení granulocytů v krvi
(granulocytopenie).
- Jestliže se vyskytne závažný přetrvávající průjem během prvních třech týdnů po ukončení léčby,
musí být vzato v úvahu, že se může jednat o pseudomembranózní kolitidu (způsobenou převážně
bakterií Clostridium difficile). Tato kolitida, která může být vyvolána podáváním antibiotik, může
být život ohrožující a vyžaduje vhodnou okamžitou léčbu.
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob)
- Rychlá intravenózní injekce může způsobit nežádoucí účinky v podobě závažných
kardiovaskulárních problémů (např. pokles krevního tlaku a srdeční zástavu)
- Léková horečka, svědění, zánět vaginální sliznice a zánět kůže (s olupováním kůže a/nebo
s tvorbou malých puchýřů).
- Otoky (Quinckeho edém, otoky kloubů), erythema exudativum multiforme (např. Steven-
Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom (obojí jsou život ohrožující onemocnění kůže s částečnými
kožními erupcemi nebo s rozsáhlým odlučováním kůže).
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob)
- Závažné akutní alergické reakce, např. anafylaktický šok z důvodu přecitlivělosti (silný pokles
krevního tlaku, bledost, slabý a rychlý puls, vlhká kůže, snížené vědomí) se mohou vyskytnout
dokonce již po prvním podání. V takovémto případě musí být léčba přípravkem Clindamycin Kabi
okamžitě ukončena a musí být zahájena vhodná pohotovostní opatření.
- Záněty kloubů (polyartritida).
- Dočasná hepatitida (zánět jater) s cholestatickou žloutenkou.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- Změny chutě a čichu.
- Bolesti hlavy.
- Ospalost.
- Závratě.
5Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi,
zdravotní sestře nebo zdravotnickému pracovníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.
Nepoužívejte přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml, jestliže je zabarven, obsahuje sraženinu nebo
jiné částice.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je clindamycinum.
1 ml roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).
Jedna 2ml ampulka obsahuje clindamycinum 300 mg.
Jedna 4ml ampulka obsahuje clindamycinum 600 mg.
Jedna 6ml ampulka obsahuje clindamycinum 900 mg.
Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (18 mg ve 2 ml, 36 mg ve 4 ml a 54 mg v 6 ml), dinatrium-
edetát, hydroxid sodný k úpravě pH a voda na injekci.
Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Clindamycin Kabi 150 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě zbarvený roztok v bezbarvé skleněné ampulce
obsahující 2 ml, 4 ml nebo 6 ml injekčního roztoku.
Velikosti balení: 5 a 10 ampulek
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Hameln Pharmaceuticals GmbH, Hameln, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Country Trade Name
Belgie Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml oplossing for injectie
Bulharsko Clindamycin Kabi 150 mg/ml
Česká republika Clindamycin Kabi 150 mg/ml, injekční roztok
Německo Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung
Řecko Clindamycin Kabi 150 mg/ml
6Finsko Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos
Maďarsko Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekció
Irsko Clindamycin 150 mg/ml solution for injection
Itálie Clindamicina Kabi 150 mg/ml soluzione iniettabile
Lucembursko Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung
Nizozemsko Clindamycine Kabi 150 mg/ml oplossing voor Injectie
Polsko Clindamycin Kabi 150 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Slovenská republika Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekčný roztok
Španělsko Clindamicina Fresenius Kabi 150 mg/ml inyectable
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.5.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
K jednorázovému použití. Jakékoliv nepoužité množství přípravku by mělo být znehodnoceno
v souladu s místními požadavky. Nepoužívejte přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml, jestliže
obsahuje částice nebo jestliže je roztok silně zabarven. Rekonstituované roztoky se musí vizuálně
zkontrolovat. Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic. Rekonstituovaný přípravek je
pouze k jednorázovému použití a jakýkoliv nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován v souladu
s místními požadavky.
Chemická a fyzikální stabilita byla stanovena na 48 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického
hlediska by naředěný roztok měl být použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba a
podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být delší než 24 hodin při
teplotě 2-8 °C pokud zředění nebylo prováděno v kontrolovaných a validovaných aseptických
podmínkách.
Clindamycin Kabi 150 mg/ml musí být před podáním intravenózní infuzí ředěn a výsledná
koncentrace nesmí přesáhnout 12 mg klindamycinu v 1 ml a délka infuze by měla být nejméně 1040
min (nepřesahující 30 mg/min).
Pokud kompatibilita není vyzkoušena, infuzní roztok musí být vždy podáván samostatně. Clindamycin
Kabi 150 mg/ml se ředí 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% roztokem glukózy nebo Ringer
laktátem.
Vysvětlivky k potisku na ampulky:
Clindamycin Kabi 150 mg/ml solution for injection Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok
Clindamycin Clindamycinum
EXP doba použitelnosti
Batch no číslo šarže
For i.v. or i.m. use nitrožilní nebo nitrosvalové podání

Recenze

Recenze produktu CLINDAMYCIN KABI 150 MG/ML 10X4ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CLINDAMYCIN KABI 150 MG/ML 10X4ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze