Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 100996
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107946
- Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru: - srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV); - akutní respirační selhání; - těžkou infekci nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz Upozornění). - Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. - Léčba nestabilní anginy pectoris a nonQ infarktu myokardu při současném podávání kyseliny acetylsalicylové. - Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 8


Příloha č. 1 k vyrozumění o opravě sdělení sp.zn. sukls243117/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clexane forte
enoxaparinum natricum
injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Clexane forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clexane forte užívat
3. Jak se přípravek Clexane forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Clexane forte uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK X A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Clexane forte je enoxaparin sodný. Enoxaparin sodný patří do skupiny léků
nazývaných nízkomolekulární hepariny.

Clexane forte účinkuje dvojím způsobem:
1. zabraňuje zvětšování vytvořených krevních sraženin, které se již vytvořily
2. zabraňuje tvorbě krevních sraženin v krvi

Přípravek Clexane forte je možné použít
k léčbě krevních sraženin, které se již vytvořily v krvi
k zabránění tvorby krevních sraženin v následujících situacích:
o nestabilní angina pectoris (pokud se do srdce nedostává dostatečné množství krve)
o po jakékoli velké operaci, nebo pokud jste dlouhodobě připoutaný(á) na lůžko kvůli nemoci
o pokud jste prodělal(a) srdeční záchvat
o pro zabránění vzniku krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje (používá seu pacientů, kteří mají
problémy s ledvinami)


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLEXANE FORTE
POUŽÍVAT

Neužívejte Clexane forte:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na enoxaparin sodný nebo na jakoukoli další složku
přípravku Clexane forte (viz bod 6. Další informace), mezi příznaky alergické reakce patří vyrážka,
problémy s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka
Stránka 2 z 8

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na heparin nebo jiné nízkomolekulární hepariny, jako je např.
tinzaparin nebo dalteparin
- pokud máte problémy s tím, že se Vám snadno tvoří modřiny anebo příliš lehce začnete krvácet
- pokud máte žaludeční nebo střevní vřed
- pokud jste prodělal(a) mozkovou příhodu způsobenou krvácením do mozku

Jestliže se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jistý(á),
kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití Clexane forte je zapotřebí

Dříve než použijete tento léčivý přípravek, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
máte vysoký krevní tlak
máte problémy s ledvinami
máte mechanickou srdeční chlopeň
jste někdy měl(a) modřiny a krvácení způsobené heparinem
jste někdy měl(a) mozkovou příhodu (mrtvici)
jste někdy měl(a) žaludeční vřed
jste se nedávno podrobil(a) operaci oka nebo mozku
máte cukrovku anebo onemocnění zvané diabetická retinopatie (problémy s krevními cévami v oku
způsobenými cukrovkou)
máte jakékoli problémy s krví
trpíte podvýživou nebo máte nadváhu
je Vám je více než 80 let

Pokud si nejste jistý(á), zda se něco z výše uvedeného týká i Vás, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Clexane forte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pokud užíváte, nebo jste v poslední době užíval(a) ještě jiné další léky, včetně léků, které jsou dostupné
bez lékařského předpisu anebo rostlinných přípravků, řekněte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Je to proto, že přípravek Clexane forte může ovlivnit způsob účinku jiných léků a
některé jiné léky mohou mít vliv na účinkování přípravku Clexane forte.

Neužívejte tento léčivý přípravek a informujte svého lékaře:
pokud užíváte lék zvaný heparin (užívá se k léčbě krevních sraženin).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
warfarin používá se k ředění krve
aspirin, dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel nebo jiné léky (používají se na zastavení tvorby
krevních sraženin)
injekce dextranu (používá se jako náhrada objemu krve)
ibuprofen, diklofenak, ketorolak anebo jné léky (používají se k léčbě bolesti a otoku při artritidě
nebo při jiných chorobách)
prednisolon, dexametazon nebo jiné léky pro léčbu astmatu, revmatoidní artritidy a dalších
onemocnění
odvodňovací tablety (diuretika), jako je např. spironolakton, triamteren nebo amilorid. Tyto
přípravky mohou při současném užívání s přípravkem Clexane forte způsobit zvýšení hladiny
draslíku v krvi.
Lékař Vám může některý lék změnit nebo nařídí pravidelné kontroly krve, aby ověřil, že Vám jejich
současné užívání s přípravkem Clexane forte nijak neškodí.

Operace a anestetika
Pokud se chystáte podstoupit spinální punkci (odběr míšního moku) nebo operaci, při níž budou použity
tlumivé léky zvané epidurální nebo spinální anestetika, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek
Stránka 3 z 8

Clexane forte.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Než začnete užívat přípravek Clexane forte, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo si
myslíte, že byste mohla být těhotná. Máte-li mechanickou srdeční chlopeň, nesmíte v těhotenství užívat
tento lék z důvodu zvýšeného rizika tvorby krevních sraženin. Lékař Vám podá více informací.

Kojení
Jestliže užíváte přípravek Clexane forte, neměla byste kojit. Plánujte-li kojení, řekněte to svému lékaři.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Clexane forte neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.


3. JAK SE CLEXANE FORTE POUŽÍVÁ

Dříve než použijete Clexane forte, může Vám lékař nebo zdravotní sestra provést test z krve.
Pokud jste v nemocnici, Clexane forte Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Je to proto,
že je nutné, podat lék formou injekce.
Po propuštění z nemocnice může být zapotřebí pokračovat v podávání přípravku Clexane forte
a budete si ho aplikovat sám (sama) (viz návod k použití uvedený níže).
Clexane forte se obvykle podává podkožní injekcí (subkutánně).

Pokud si nejste jistý(á), proč dostáváte Clexane forte nebo máte-li jakoukoli otázku ohledně množství
přípravku Clexane forte, které je Vám podáváno, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Kolik přípravku Clexane forte je třeba podat:
O dávce přípravku Clexane forte rozhodne lékař. Množství léku Clexane forte závisí na důvodu,
proč budete tento lék užívat.
Pokud máte problémy s ledvinami, můžete dostávat menší množství přípravku Clexane forte.

1) Léčba krevních sraženin, které se již vytvořily v krvi:
Obvyklá dávka je 150 anti-Xa IU/kg (1,5 mg/kg) podkožně jedenkrát denně nebo dávka 100 anti-
Xa IU/kg (1 mg/kg) podkožně dvakrát denně.
Clexane forte se podává průměrně 10 dní.

2) Zabránění vzniku krevních sraženin v následujících situacích:
nestabilní angina pectoris a srdeční záchvat typu NSTEMI (non-Q)
obvykle se podává dávka 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg), každých 12 hodin
Clexane forte se obvykle podává 2 až 8 dní. Lékař Vás požádá, abyste užíval(a) také
kyselinu acetylsalicylovou.

3) Zabránění vzniku krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje
Obvyklá dávka je 100 anti-Xa IU/kg (1 mg/kg)
Clexane forte se přidává do hadičky vedoucí ven z těla (arteriální část) na počátku dialýzy.
Účinek této dávky obvykle postačuje pro 4hodinovou dialýzu. Lékař nicméně může v případě
potřeby rozhodnout o podání dalšího enoxaparinu v dávce 50 anti-Xa IU/kg až 100 anti-
Xa IU/kg.

NÁVOD K POUŽITÍ: technika subkutánního podání (podkožní injekce)

Pokud si budete injekci aplikovat sám/sama, lékař nebo zdravotní sestra Vám před propuštěním
Stránka 4 z 8

z nemocnice ukáže, jak injekci podat. Je nutné, abyste přesně dodržoval/a jeho pokyny. Pokud máte
nějaké otázky, neobávejte se lékaře zeptat, poskytne Vám vysvětlení.

Správné subkutánní (podkožní) podání injekce je nezbytně nutné pro snížení bolestivosti a vzniku
modřin v místě vpichu.

Aby se předešlo náhodnému zapíchnutí jehly po injekci, jsou předplněné injekční stříkačky opatřeny
automatickým bezpečnostním mechanismem.

Příprava místa určeného pro injekci


Doporučeným místem pro podání injekce je tuk v dolní oblasti břicha.
Mělo by to být nejméně 5 cm od pupku směrem k bokům.
Před aplikací injekce si umyjte ruce. Zvolené místo očistěte (nemněte)
tampónem namočeným v alkoholu. Pro každou injekci si vyberte jiné
místo v dolní části břicha.


Příprava injekční stříkačky před použitím
Zkontrolujte datum použitelnosti na štítku nebo na papírové krabičce. Stříkačku nepoužívejte, pokud
datum již uplynulo.
Zkontrolujte, že injekční stříkačka není poškozena a že léčivý přípravek je čirý a neobsahuje částice. Jestliže je
stříkačka poškozena nebo lék není čirý, použijte jinou injekční stříkačku.


Předplněné injekční stříkačky obsahující 90 mg (9000 antiXa-IU/0,6 ml),
120 mg (12 000 antiXa-IU/0,8 ml) nebo 150 mg (15000antiXa-IU/1,0ml)
enoxaparinu sodného/voda na injekci
Sejměte z jehly ochranné víčko.
Nastavte dávku, která má být podána (pokud je to zapotřebí).
Množství léčivého přípravku pro aplikaci injekce musí být upraveno
podle hmotnosti pacienta. Proto je zapotřebí jakýkoliv nadbytek
léku před injekcí vytlačit. Stříkačku držte jehlou dolů (aby
vzduchová bublina zůstala ve stříkačce) a vytlačte nadbytečný
lék do vhodné nádoby.

POZN.: Jestliže přebytečný lék před aplikací injekce nevytlačíte,
bezpečnostní zařízení na konci injekce nebude aktivováno.

Není-li zapotřebí upravovat dávku, je předplněná injekční stříkačka
připravena k použití. Před podáním injekce nevytlačujte ze
Stránka 5 z 8

stříkačky vzduchovou bublinu.
Na špičce jehly se může objevit kapka. Pokud k tomu dojde,
stříkačku obraťte jehlou dolů a kapku před aplikací injekce
odstraňte poklepáním na stříkačku.


Aplikace injekce (všechny předplněné injekční stříkačky: 90 mg, 120 mg a 150 mg)Pohodlně si sedněte nebo lehněte a stiskněte kožní záhyb mezi palec
a ukazovák.

Jehlu držte v pravém úhlu ke kůži a vstříkněte injekci do kožního
záhybu. Kožní záhyb držte po celou dobu aplikace injekce. Použijte
všechen lék, který je obsažen ve stříkačce.Jakmile je píst úplně stisknutý, automaticky se aktivuje
bezpečnostní zařízení, které chrání použitou jehlu.
Pozn.: Píst musí být stlačen co nejvíce dolů, aby se aktivovalo
bezpečnostní zařízení.
Vytáhněte stříkačku vzhůru.
Místo vpichu se po aplikaci nemá masírovat.


Ihned injekční stříkačku odhoďte do nejbližší nádoby na ostré předměty.
Pro další informace kontaktujte svého lékaře.Jestliže jste si podal(a) více přípravku Clexane forte, než jste měl(a)
Pokud si myslíte, že jste si podal(a) příliš mnoho anebo příliš málo přípravku Clexane forte, oznamte to
ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře, a to i v případě, že nepociťujete žádný problém. Při náhodném
užití přípravku Clexane forte dítětem (vpíchnutí nebo polknutí) se okamžitě odeberte na pohotovost do
nemocnice.
Stránka 6 z 8


Jestliže jste si zapomněl(a) podat přípravek Clexane forte
Pokud si zapomenete podat dávku, udělejte to hned, jakmile si vzpomenete. Nepodávejte si
dvojnásobnou dávku v ten samý den, abyste vynechanou dávku nahradil(a). Budete-li si vést denní
záznamy, pomůže Vám to předejít vynechání dávky.

Jestliže jste si přestal(a) podávat přípravek Clexane forte
Je důležité pokračovat v užívání přípravku Clexane forte, dokud lékař nerozhodne o ukončení léčby.
Přestanete-li užívat lék dříve, mohla by se Vám vytvořit krevní sraženina, což může být velmi
nebezpečné.

Krevní testy
Užívání přípravku Clexane forte může ovlivnit výsledky některých krevních testů. Jestliže jdete na
vyšetření krve, je důležité informovat lékaře, že užíváte přípravek Clexane forte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clexane forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z těchto
nežádoucích účinků:
Alergická reakce. Může se projevit jako vyrážka, problémy s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
Pokud jste se někdy podrobil(a) spinální punkci anebo spinální anestézii a zaznamenal(a) jste
brnění, trnutí a svalovou slabost, zejména v dolní polovině těla. Stejně tak pokud jste ztratil(a)
kontrolu nad močovým měchýřem nebo střevy (takže jste neměl(a) kontrolu nad tím, kdy jít na
toaletu).
Náhlá silná bolest hlavy. Mohlo by jít o příznak krvácení do mozku.
Silné krvácení z rány.
Břicho citlivé na dotek nebo pocit vydutého břicha. Může jít o krvácení v břišní oblasti.
Bolestivá vyrážka nebo tmavočervené tečky pod kůží, které nezmizí, pokud je stlačíte. Mohou se
vyskytnout i růžové skvrny na kůži. S největší pravděpodobností se objevují v místech, kde byl
aplikován Clexane forte .


Co možná nejdříve informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý
z těchto nežádoucích účinků:
Jestliže máte mechanickou srdeční chlopeň, nemusela by být léčba přípravkem Clexane forte
dostatečná pro zabránění vzniku krevních sraženin. Můžete pociťovat obtíže s dýcháním, únavu
nebo potíže při cvičení, bolest na hrudníku, znecitlivění, nevolnost nebo ztrátu vědomí. Mohlo by jít
o příznaky způsobené krevní sraženinou v srdeční chlopni.
Tvoří se Vám snáze modřiny. Důvodem by mohla být porucha krve (trombocytopenie).
Cítíte bolest, otok nebo podráždění v místě, kde je aplikován Clexane forte. Tento stav se obvykle
upraví po několika dnech.

Další nežádoucí účinky, které můžete prodiskutovat s lékařem, pokud Vás znepokojují:
Změny ve výsledcích krevních testů, které jsou prováděny pro kontrolu funkcí jater. Po ukončení
léčby přípravkem Clexane forte se tyto změny obvykle vrátí zpět k normálním hodnotám.
Změny hladiny draslíku v krvi. Vyskytují se s vyšší pravděpodobností u pacientů, kteří mají
problémy s ledvinami nebo mají cukrovku. Lékař to může zjistit pomocí krevního testu..

Stránka 7 z 8

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK CLEXANE FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Clexane forte obsahuje

- Léčivou látkou je enoxaparinum natricum 15 000 antiXa-IU (150 mg) v 1 ml injekčního roztoku
v předplněných injekčních stříkačkách po 0,6; 0,8 a 1,0 ml injekčního roztoku.
- Pomocnou látkou je voda na injekci.


Jak Clexane forte vypadá a co obsahuje toto balení

Clexane forte je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok ve skleněné injekční stříkačce pro
jednorázové použití.

Velikost balení:
2x 9 000 antiXa-IU/0,6 ml
2x 12 000 antiXa-IU/0,8 ml
2x 15 000 antiXa-IU/1 ml
a
a
a
10x 9 000 antiXa-IU/0,6 ml
10x 12 000 antiXa-IU/0,8 ml
10x 15 000 antiXa-IU/1 ml

Stránka 8 z 8

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, 180 rue Jean Jaures, 94702 Maison Alfort, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.1.2013

Recenze

Recenze produktu CLEXANE FORTE 2X0.6ML/9KU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CLEXANE FORTE 2X0.6ML/9KU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze