Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72858

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 72858
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114322
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí jako jsou: - Infekce dolních dýchacích cest, např. bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic). - Infekce horních dýchacích cest, např. faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin). - Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. - Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.

Příbalový leták

1/8 

Sp.zn. sukls11075/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Clarithromycin - Teva 250 mg 
Clarithromycin - Teva 500 mg 

Potahované tablety 

Clarithromycinum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat 

3. 

Jak se Clarithromycin - Teva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Clarithromycin - Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá 

 

 

Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová 

antibiotika. 

 

Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou: 

  Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie 

(zánět plic). 

  Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět 

vedlejších nosních dutin). 

  Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. 

  Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat 

 
Neužívejte Clarithromycin - Teva 

jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, na jiná makrolidová antibiotika (např. erytromycin, 
azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid. 
Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se 
se svým lékařem o alternativní léčbě. 

jestliže Vám lékař řekl, že máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie) 

jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční 
arytmie včetně Torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický 
záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu  

2/8 

jestliže užíváte ergotaminové léčivé přípravky (obvykle se užívají při migréně) 

jestliže užíváte cholesterol snižující léky (lovastatin nebo simvastatin) 

jestliže trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus 

jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy 

jestliže užíváte tikagrelor (lék ředící krev) 

jestliže užíváte ranolazin (užívaný k léčbě angíny) 

jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny) 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Clarithromycin - Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin 

máte problémy s játry 

máte problémy s ledvinami 

trpíte srdečními potížemi 

trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím 

trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis 

užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva) 
nebo inzulin 

máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesémie) 

máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi  

užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky 
obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Clarithromycin - Teva

 
 
Další léčivé přípravky a Clarithromycin - Teva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
NEUŽÍVEJTE Clarithromycin - Teva pokud současně užíváte 

  ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény) 

  terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii) 

  pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění) 

  cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží) 

  simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu) 

  další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin 

  tikagrelor (lék ředící krev) 

  ranolazin (užívaný k léčbě angíny) 

  kolchicin (užívaný k léčbě dny) 
 
 
Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků 

 

kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin 

 

léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin 

 

léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin 

 

léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin 

 

léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. quetiapin 

 

theofylin, používaný k léčbě astmatu 

 

benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam 

 

fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum 

 

rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) – používané k léčbě 

některých infekcí 

 

cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích 

 

léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin 

3/8 

 

ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k 

léčbě HIV pozitivních pacientů 

 

přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí 

 

sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí 

 

cilostazol (na léčbu křečí v nohách) 

 

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění) 

 

vinblastin (léčba rakoviny) 

 

omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží 

 

tolterodin, používaný při častém močení 

 

itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí 

 

blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního 

tlaku nebo poruch srdečního rytmu) 

 

léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, 

repaglinid) nebo inzulín 

 
Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím 
Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Clarithromycin - Teva nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro 
matku nepřeváží nad riziky pro dítě. 
Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte 
proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce. 
 
Clarithromycin - Teva obsahuje hlinitý lak tartrazinu a hlinitý lak červeně Allura AC  
Hlinitý lak tartrazinu (E 102) a hlinitý lak červeně Allura AC (E 129) mohou způsobit alergické 
reakce. 
 
 
3. 

Jak se Clarithromycin - Teva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody. 
 
Doporučené dávkování přípravku je popsáno níže: 
Dospělí včetně starších pacientů 

  Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání: 
Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 
500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva 
dny po odeznění příznaků. 
 
Dospělí 

  Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy: 
Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky 
k léčbě infekce Helicobacter pylori. 

4/8 

Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte 
užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem. 
 
Pacienti s poruchou jater nebo ledvin 
Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku 
přípravku. 
Pokud máte tyto problémy, Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti do 12 let 
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let, nicméně existují jiné 
lékové formy, např. perorální suspenze, které mohou být lékařem předepsány i pro děti do 12 let. 
 
Děti nad 12 let 

  Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání: 
Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit na 500 mg 
dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po 
odeznění příznaků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a) 
Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití 
přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. 
Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou 
informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva 
Jetliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si 
vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin - Teva 
Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus 
léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Závažné nežádoucí účinky 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Clarithromycin - 
Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři
 nebo navštivte pohotovost v nejbližší 
nemocnici. 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 

 

alergické  reakce,  jako  je  otok  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  krku,  což  může  vést  k potížím 
s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka

1

 

 

problémy se žlučníkem (cholestáza)

4

 

 

zežloutnutí kůže (žloutenka), podráždění kůže, světlá stolice, tmavá moč, citlivé břicho nebo 
ztráta chuti k jídlu. Toto mohou to být příznaky hepatitidy (zánět jater)

4

  

5/8 

 

změny srdečního rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)  
 

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

 

torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus 

 

vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-
Johnsonovým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění 

 

pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva s těžkým nebo dlouhotrvajícím průjmem, 
který může obsahovat krev nebo hlen) 

 

agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých krvinek se zvýšeným rizikem infekce); příznaky 
zahrnující vysokou teplotu a vředy v ústech a krku a nevysvětlitelné podlitiny a krvácení 

 

zánět slinivky břišní - nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad 

 

záchvaty 

 

změny v srdečním rytmu (komorová tachykardie, komorová fibrilace) 

 

selhání jater a žloutenka - zežloutnutí kůže a očního bělma, zvýšení jaterních enzymů v krvi 

 
 
Další nežádoucí účinky 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu: 
 
Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 

žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem 

změny chuti  

bolesti hlavy 

problémy se spánkem 

změny v testech jaterních funkcí 

vyrážka, zvýšené pocení 

rozšíření cév (vazodilatace) 

6/8 

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 

plísňová infekce, vaginální infekce 

krevní poruchy, jako např. změna počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce. 
Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech. 

bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů

1

, svalové křeče

3

 

zvýšení času srážlivosti krve 

3

, krvácení z nosu

2

 

změny v testech jaterních nebo ledvinových funkcí nebo krevních testech  

kopřivka, svědění, vyrážka, ploché červené flíčky pokryté malými hrboly (makulopapulární 
vyrážka)

3

, puchýře na kůži, které jsou naplněné tekutinou (bulózní dermatitida)

1

 

ztráta chuti k jídlu, snížená chuť k jídlu 

úzkost, nervozita

3

 

závrať, spavost, tremor (třes), poruchy hybnosti (diskyneze)

1

 

vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu 

zánět žaludeční stěny a tenkého střeva, pálení žáhy

2

, nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání, 

flatulence (větry)

4

, bolest konečníku

2

 

zánět jícnu (ezofagitida)

1

 

zánět dutiny ústní nebo jazyka nebo tvorba vředů, pocit slabosti nebo nepohody, ztráta vědomí

1

pocit celkové nevolnosti

4

, bolest na hrudi, abnormality na EKG  

zimnice, únava, horečka

3

 

reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) 

změny hladin některých enzymů v krvi, prokázané krevními testy

1

 

astma

1

 

kašel a vykašlávání krve (známky plicní embolie)

1

 

celulitida

(kožní infekce způsobená bakterií) 

infekce

3

 

srdeční zástava

(náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku selhání srdce) 

 
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000 

necitlivost nebo mravenčení (parestezie) 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

erysipel a erytrazma (infekce kůže) 

snížený počet krevních destiček 

zmatenost, změna ve vnímání reality a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace 

zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním) 

zabarvení jazyka 

selhání ledvin, zánět ledvin 

psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny, povznesený pocit nebo 
rozrušení, který působí neobvyklé chování (mánie) 

ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu 

ztráta sluchu 

neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny 

nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů 

vyrážka po podání léku s eozinofilií (typ zvýšení počtu bílých krvinek) a systémovými příznaky 
(DRESS), akné 

svalová slabost (myopatie), bolest svalů, rozpad svalových vláken (rhabdomyolýza)

2

 

zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči 

prodloužený trombinový čas 

 

1

Nežádoucí účinky hlášené jen pro prášek pro injekční roztok 

2

 Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s prodlouženým uvolňováním 

3

 Nežádoucí účinky hlášené jen pro granule pro perorální suspenzi 

4

 Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s okamžitým uvolňováním 

 
 

7/8 

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu 
určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést 
krevní testy, aby to zjistil. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Clarithromycin - Teva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendávejte jej do jiné krabičky. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Clarithromycin - Teva obsahuje 
-  Léčivou látkou je clarithromycinum. Jedna tableta obsahuje buď 250 mg nebo 500 mg 

klarithromycinu. 

-  Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa, 

povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171), 
makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E 102), hlinitý lak červeně Allura AC (E 129), hlinitý lak 
indigokarmínu (E 132), vanilin. 

 
Jak Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Clarithromycin - Teva 250 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně 
a „7157“ na druhé straně. 
Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné 
straně a „7158“ na druhé straně. 
 
Velikosti balení: 
Clarithromycin - Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 
120 potahovaných tablet. 
Clarithromycin - Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 
100 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 

TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie 

8/8 

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko 

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 18.8.2016 

Recenze

Recenze produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám