Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 72858
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114322
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí jako jsou: - Infekce dolních dýchacích cest, např. bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic). - Infekce horních dýchacích cest, např. faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin). - Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. - Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.

Příbalový leták

1/6
Sp.zn.sukls47050/2013
Sp.zn.sukls51240/2011, sukls30687/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clarithromycin - Teva 250 mg
Clarithromycin - Teva 500 mg
Potahované tablety
Clarithromycinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V PŘÍBALOVÉ INFORMACI NALEZNETE:
1. Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat
3. Jak se Clarithromycin - Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Clarithromycin - Teva uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CLARITHROMYCIN - TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová
antibiotika.
Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:
Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie
(zánět plic).
Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět
vedlejších nosních dutin).
Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.
Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITHROMYCIN -
TEVA UŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE Clarithromycin Teva, jestliže
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na klarithromycin nebo na kteroukoli další složku přípravku
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiná makrolidová antibiotika, např. erythromycin
- trpíte hypokalemií (nízká hladina draslíku v krevním séru)
- trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus
- trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clarithromycin - Teva je zapotřebí, jestliže
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin
2/6
- máte problémy s játry
- máte problémy s ledvinami
- trpíte srdečními potížemi
- trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis
- užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva)
nebo inzulin

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
NEUŽÍVEJTE Clarithromycin-Teva pokud současně užíváte:
ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)
terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie)
pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)
cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)
simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)
další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím
Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete.

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků:
kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin
léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin
léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin
léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin
theofylin, používaný k léčbě astmatu
benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam
fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum
rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy používané k léčbě některých infekcí
cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích
léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin, cerivastatin nebo rosuvastatin
ritonavir, atazanavir, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV
pozitivních pacientů
přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí
sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí
omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží
tolterodin, používaný při častém močení
kolchicin, používaný k léčbě dny
itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí
verapamil, používaný k léčbě poruch srdečního rytmu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Clarithromycin - Teva není nedoporučen, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte
proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Clarithromycin - Teva
Hlinitý lak tartrazinu (E102) může způsobit alergickou reakci.
3/6


3. JAK SE CLARITHROMYCIN - TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte Clarithromycin - Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.

Obvyklé dávkování přípravku je popsáno níže:

Dospělí včetně starších pacientů a dětí nad 12 let
Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:
250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně.
Obvyklá délka léčby je 7-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění
příznaků.

Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy:
Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky
k léčbě infekce Helicobacter pylori.
Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte
užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.

Pacienti s poruchou jater nebo ledvin
Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku
přípravku.
Pokud máte tyto problémy, Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.

Děti do 12 let
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a)
Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití
přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.
Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou
informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva
Jetliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si
vzpomenete. Pokud není čas na užití další dávky, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku. Zbývající dávku si vezměte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin - Teva
Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus
léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clarithromycin - Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

4/6
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Clarithromycin -
Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší
nemocnici.
alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, což může vést k potížím
s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka
torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus
vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-
Johnsonůvým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění
dlouhodobý průjem, stolice při průjmu může obsahovat krev či hlen
Toto jsou závažné nežádoucí účinky, které se však vyskytují vzácně. Je možné, že budete potřebovat
vyhledat lékařskou pomoc.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10):
- žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem
- změny chuti nebo čichu, kovová nebo hořká chuť v ústech
- bolesti hlavy
- problémy se spánkem
- změny v testech jaterních funkcí
- vyrážka, zvýšené pocení
- návaly horka
- změny hladin dusíku v krvi v krevních testech

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby ze 100):
- plísňová infekce, vaginální bakteriální infekce
- krevní poruchy, jako např. snížení počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce.
Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech.
- bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů
- porucha srážlivosti krve, krvácení z nosu
- změny v testech jaterních a ledvinových funkcí a krevních testech
- poruchy jater nebo žlučníku
- žloutenka zažloutnutí kůže a bělma očí, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi
- kopřivka, svědění, vyrážka
- ztráta chuti k jídlu, snížená chuť k jídlu
- úzkost, nervozita, křik
- závrať, spavost, tremor (třes)
- vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu
- změny srdečního tepu/rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)
- zánět žaludeční stěny, nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání, flatulence (větry)
- pocit slabosti a nepohody, ztráta vědomí, letargie (netečnost), pocit celkové nevolnosti, bolest
na hrudi nebo jiná bolest, abnormality na EKG
- zimnice, únava, horečka
- reakce z přecitlivělosti (alergické reakce)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10 000):
- pozměněné vjemy (parestezie)
- necitlivost nebo mravenčení

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
- erysipel a erytrazma (infekce kůže)
- pseudomembranózní kolitida (střevní infekce se závažným nebo dlouhodobým průjmem,
v kterém může být krev nebo sliz)
- snížený počet krevních destiček
- agranulocytóza (vážný pokles bílých krvinek se zvýšením rizika infekce)
5/6
- zmatenost, změna ve vnímání reality a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace
- záchvaty
- změny srdečního rytmu (torsade de pointes, komorová tachykardie)
- zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním)
- zánět nebo tvorba vředů v ústech a na jazyku nebo zabarvení jazyka (ústní moučnivka)
- selhání ledvin, zánět ledvin
- pankreatitida (zánět slinivky břišní) nevolnost, zvracení, bolest břicha a zad
- anafylaktická reakce (vážná alergická reakce), kožní reakce jako jsou erupce, vyrážka, svědění,
zčervenání pokožky nebo její olupování
- psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny
- ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu
- ztráta sluchu
- špatné sny
- neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny
- nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů
- vyrážka po podání léku s eozinofilií (typ zvýšení bílých krvinek) a systémovými příznaky
(DRESS), akné
- myopatie (svalová slabost)
- zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu
určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést
krevní testy, aby to zjistil.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK CLARITHROMYCIN - TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendavejte jej do jiné krabičky.

Nepoužívejte Clarithromycin - Teva po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Clarithromycin - Teva obsahuje
- Léčivou látkou je clarithromycinum.
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa,
povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol
400, hlinitý lak tartrazinu (E102), hlinitý lak červeně Allura AC (E129), hlinitý lak indigokarmínu
(E132), vanilin.

Jak Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Jedna tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg.
6/6
Clarithromycin - Teva 250 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vyraženým 93 na jedné straně
a 7157 na druhé straně.
Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým 93 na jedné
straně a 7158 na druhé straně.

Velikosti balení:
Clarithromycin - Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a
120 potahovaných tablet.
Clarithromycin - Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a
100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
- TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie
- Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
- Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Manďarsko
- Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2013

Recenze

Recenze produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze