Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 72858

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Sp.zn. sukls11075/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Clarithromycin - Teva 250 mg

Clarithromycin - Teva 500 mg

Potahované tablety Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat
 3. Jak se Clarithromycin - Teva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Clarithromycin - Teva uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá

 • Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová antibiotika.
 • Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:
 • Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic).
 • Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin).
 • Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.
 • Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori , spojené s duodenálními vředy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat

Neužívejte Clarithromycin - Teva

 • jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, na jiná makrolidová antibiotika (např. erytromycin, azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid. Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se svým lékařem o alternativní léčbě.
 • jestliže Vám lékař řekl, že máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie)
 • jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční arytmie včetně Torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu
 • jestliže užíváte ergotaminové léčivé přípravky (obvykle se užívají při migréně)
 • jestliže užíváte cholesterol snižující léky (lovastatin nebo simvastatin)
 • jestliže trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus
 • jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy
 • jestliže užíváte tikagrelor (lék ředící krev)
 • jestliže užíváte ranolazin (užívaný k léčbě angíny)
 • jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clarithromycin - Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin
 • máte problémy s játry
 • máte problémy s ledvinami
 • trpíte srdečními potížemi
 • trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím
 • trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis
 • užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva) nebo inzulin
 • máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesémie)
 • máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi
 • užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Clarithromycin - Teva )

Další léčivé přípravky a Clarithromycin - Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE Clarithromycin - Teva pokud současně užíváte

 • ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)
 • terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)
 • pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)
 • cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)
 • simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)
 • další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin
 • tikagrelor (lék ředící krev)
 • ranolazin (užívaný k léčbě angíny)
 • kolchicin (užívaný k léčbě dny)

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků

 • kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin
 • léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin
 • léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin
 • léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin
 • léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. quetiapin
 • theofylin, používaný k léčbě astmatu
 • benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam
 • fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum
 • rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) - používané k léčbě některých infekcí
 • cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích
 • léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin
 • ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních pacientů
 • přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí
 • cilostazol (na léčbu křečí v nohách)
 • methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění)
 • vinblastin (léčba rakoviny)
 • omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží
 • tolterodin, používaný při častém močení
 • itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí
 • blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo poruch srdečního rytmu)
 • léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, repaglinid) nebo inzulín

Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím

Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Clarithromycin - Teva nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro matku nepřeváží nad riziky pro dítě. Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Clarithromycin - Teva obsahuje hlinitý lak tartrazinu a hlinitý lak červeně Allura AC

Hlinitý lak tartrazinu (E 102) a hlinitý lak červeně Allura AC (E 129) mohou způsobit alergické reakce.

3. Jak se Clarithromycin - Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.

Doporučené dávkování přípravku je popsáno níže: Dospělí včetně starších pacientů

 • Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání: Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.

Dospělí

 • Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori , spojené s duodenálními vředy: Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě infekce Helicobacter pylori.

Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.

Pacienti s poruchou jater nebo ledvin

Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku. Pokud máte tyto problémy, Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.

Použití u dětí a dospívajících

Děti do 12 let

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let, nicméně existují jiné lékové formy, např. perorální suspenze, které mohou být lékařem předepsány i pro děti do 12 let.

Děti nad 12 let

 • Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání: Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a)

Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva

Jetliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin - Teva

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Clarithromycin -

Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři

nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

 • alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, což může vést k potížím s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka
 • problémy se žlučníkem (cholestáza)4
 • zežloutnutí kůže (žloutenka), podráždění kůže, světlá stolice, tmavá moč, citlivé břicho nebo ztráta chuti k jídlu. Toto mohou to být příznaky hepatitidy (zánět jater) 4
 • změny srdečního rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus
 • vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens- Johnsonovým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění
 • pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva s těžkým nebo dlouhotrvajícím průjmem, který může obsahovat krev nebo hlen)
 • agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých krvinek se zvýšeným rizikem infekce); příznaky zahrnující vysokou teplotu a vředy v ústech a krku a nevysvětlitelné podlitiny a krvácení
 • zánět slinivky břišní - nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad
 • záchvaty
 • změny v srdečním rytmu (komorová tachykardie, komorová fibrilace)
 • selhání jater a žloutenka - zežloutnutí kůže a očního bělma, zvýšení jaterních enzymů v krvi

Další nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

 • žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem
 • změny chuti
 • bolesti hlavy
 • problémy se spánkem
 • změny v testech jaterních funkcí
 • vyrážka, zvýšené pocení
 • rozšíření cév (vazodilatace) Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100
 • plísňová infekce, vaginální infekce
 • krevní poruchy, jako např. změna počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce. Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech.
 • bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů 1 , svalové křeče
 • zvýšení času srážlivosti krve 3 , krvácení z nosu
 • změny v testech jaterních nebo ledvinových funkcí nebo krevních testech
 • kopřivka, svědění, vyrážka, ploché červené flíčky pokryté malými hrboly (makulopapulární vyrážka) 3 , puchýře na kůži, které jsou naplněné tekutinou (bulózní dermatitida)
 • ztráta chuti k jídlu, snížená chuť k jídlu
 • úzkost, nervozita 3
 • závrať, spavost, tremor (třes), poruchy hybnosti (diskyneze) 1
 • vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu
 • zánět žaludeční stěny a tenkého střeva, pálení žáhy 2 , nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání, flatulence (větry) 4 , bolest konečníku
 • zánět jícnu (ezofagitida) 1
 • zánět dutiny ústní nebo jazyka nebo tvorba vředů, pocit slabosti nebo nepohody, ztráta vědomí 1 , pocit celkové nevolnosti 4 , bolest na hrudi, abnormality na EKG
 • zimnice, únava, horečka 3
 • reakce z přecitlivělosti (alergické reakce)
 • změny hladin některých enzymů v krvi, prokázané krevními testy 1
 • astma 1
 • kašel a vykašlávání krve (známky plicní embolie) 1
 • celulitida 1 (kožní infekce způsobená bakterií)
 • infekce 3
 • srdeční zástava 1 (náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku selhání srdce)

Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000

 • necitlivost nebo mravenčení (parestezie)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • erysipel a erytrazma (infekce kůže)
 • snížený počet krevních destiček
 • zmatenost, změna ve vnímání reality a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace
 • zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním)
 • zabarvení jazyka
 • selhání ledvin, zánět ledvin
 • psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny, povznesený pocit nebo rozrušení, který působí neobvyklé chování (mánie)
 • ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu
 • ztráta sluchu
 • neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny
 • nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů
 • vyrážka po podání léku s eozinofilií (typ zvýšení počtu bílých krvinek) a systémovými příznaky (DRESS), akné
 • svalová slabost (myopatie), bolest svalů, rozpad svalových vláken (rhabdomyolýza) 2
 • zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči
 • prodloužený trombinový čas

1 Nežádoucí účinky hlášené jen pro prášek pro injekční roztok 2 Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s prodlouženým uvolňováním 3 Nežádoucí účinky hlášené jen pro granule pro perorální suspenzi 4 Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s okamžitým uvolňováním

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby to zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Clarithromycin - Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendávejte jej do jiné krabičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Clarithromycin - Teva obsahuje

 • Léčivou látkou je clarithromycinum. Jedna tableta obsahuje buď 250 mg nebo 500 mg klarithromycinu.
 • Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa, povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E 102), hlinitý lak červeně Allura AC (E 129), hlinitý lak indigokarmínu (E 132), vanilin.

Jak Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Clarithromycin - Teva 250 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7157“ na druhé straně. Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé straně.

Velikosti balení: Clarithromycin - Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 potahovaných tablet. Clarithromycin - Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

 • TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie
 • Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
 • Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
 • Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 18.8.2016

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 72858
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114322
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí jako jsou: - Infekce dolních dýchacích cest, např. bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic). - Infekce horních dýchacích cest, např. faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin). - Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. - Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.

Příbalový leták

CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG 16X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám