Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CITALOPRAM-TEVA 20 MG 100X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65414

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CITALOPRAM-TEVA 20 MG 100X20MG Potahované tablety

 

1/9 

sp.zn. sukls135091/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Citalopram-Teva 20 mg 

potahované tablety 

citalopramum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Citalopram-Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram-Teva užívat  

3. 

Jak se Citalopram-Teva užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Citalopram-Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Citalopram-Teva a k čemu se používá 

 

 

Přípravek Citalopram-Teva patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu (SSRI). 

 

Přípravek Citalopram-Teva se používá k léčbě deprese (depresivních epizod). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram-Teva užívat  

 
Neužívejte přípravek Citalopram-Teva 

  jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku Citalopram-Teva 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže souběžně užíváte antidepresiva zvaná inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například 

selegilin nebo moklobemid) nebo jestliže jste tyto léčivé přípravky užíval(a) během posledních 
dvou týdnů.  

  pokud jste léčen(a) linezolidem (antibiotikum) a nejste přitom pečlivě sledován(a) včetně 

monitorování krevního tlaku. 

  pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) 

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, 
jak srdce funguje). 

  pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. 

Viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Citalopram-Teva“. 
 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Citalopram-Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,pokud: 

  trpíte cukrovkou, léčba přípravkem Citalopram-Teva může narušit kontrolu glykémie (kontrolu 

hladiny cukru v krvi). 

  trpíte epilepsií nebo záchvaty křečí, protože je možné, že se u Vás vyskytnou křeče v souvislosti 

s léčbou antidepresivy. 

 

2/9 

  podstupujete elektroléčbu. 
  jste v minulosti trpěl(a) mánií/hypománií, musí být citalopram užíván opatrně a jestliže dojde 

k přechodu do manické fáze, musí být vysazen. 

  máte onemocnění ledvin nebo jater. Citalopram se nedoporučuje podávat u pacientů se závažnou 

poruchou ledvin. 

  máte poruchu krvácivosti. Přípravek Citalopram-Teva může vyvolat krvácení. 
  užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz bod „Další léčivé přípravky a 

Citalopram-Teva“). 

  máte žaludeční vředy nebo jste v minulosti měl(a) krvácení do žaludku nebo do střeva. 
  máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi. 
  trpíte psychotickými stavy s depresivními epizodami. 
  jste měl(a) takzvaný serotoninový syndrom. Kombinace příznaků jako jsou neklid, třes, svalové 

stahy a přehřátí může naznačovat rozvoj tohoto stavu.  Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí 
být okamžitě přerušena. 

  pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné 

době prodělal(a) srdeční záchvat  

  pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 
(močopudných léků). 

  pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, 

může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. 

  pokud máte potíže se zrakem, jako je určitý typ glaukomu (zelený oční zákal). 
  Během prvních několika týdnů léčby se u pacientů užívajících antidepresiva mohou vyskytnout 

příznaky jako je neklid a neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu. U pacientů, u kterých se 
vyskytnou uvedené příznaky, může být zvyšování dávek škodlivé. 

  Citalopram musí být vysazen u pacientů, u kterých se vyskytnou křeče (epilepsie) nebo se zvýší 

frekvence křečí. Pacienti s nestabilní (nekontrolovanou) epilepsií se musí vyvarovat užívání 
citalopramu. Pacienti s kontrolovanou epilepsií musí být pečlivě sledováni. 

  Citalopram se nesmí užívat ve stejnou dobu jako přípravky se serotonergním účinkem zahrnující 

léčiva proti bolesti a přípravky používané k léčbě migrény (viz „Další léčivé přípravky a 
Citalopram-Teva“). 

  Citalopram se musí užívat s obezřetností u pacientů s nízkou hladinou sodíku. 

 
Léčba přípravkem Citalopram-Teva nesmí být náhle ukončena, protože se mohou u Vás vyskytnout 
reakce z vysazení (viz bod 3). 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese 
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než 
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 

Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, 
kteří byli léčeni antidepresivy. 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a 
požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, 
pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem 
chování. 
 
Děti a dospívající 
Citalopram-Teva by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u 
pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu 
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání 
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Citalopram-Teva pacientům 

 

3/9 

do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal 
Citalopram-Teva pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. 
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram-Teva, rozvine nebo zhorší 
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé 
bezpečností účinky přípravku Citalopram-Teva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání 
a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. 
 
Další léčivé přípravky a Citalopram-Teva 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
NEUŽÍVEJTE CITALOPRAM-TEVA
 

  Pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, 

např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, 
haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např.sparfloxacin, 
moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá 
antihistaminika (astemizol, mizolastin).  
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 

  Pokud užíváte antidepresiva ze skupiny nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je 

fenelzin, isokarboxazid a tranylcypromin, neužívejte přípravek Citalopram-Teva po dobu 14 dnů 
po ukončení léčby takzvanými ireverzibilními IMAO. Neužívejte přípravek Citalopram-Teva po 
určenou dobu po ukončení léčby reverzibilními IMAO (např. moklobemid), jak je uvedeno 
v příbalové informaci pro reverzibilní IMAO. Neužívejte IMAO po dobu 7 dnů od ukončení léčby 
přípravkem Citalopram-Teva. Neužívejte přípravek Citalopram-Teva jestliže souběžně užíváte 
IMAO selegilin v dávce vyšší než 10 mg/den. 

  Pokud užíváte pimozid (antipsychotický přípravek). Citalopram-Teva nesmí být užíván spolu 

s pimozidem vzhledem k vlivu této kombinace na srdeční funkci. 

  Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby) 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době některý 
z následujících léků: 

  Jiné léčivé přípravky, které mají serotonergní účinek, jako sumatriptan, jiné triptany nebo 

tryptofan (viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí“). 

  Antikoagulancia (přípravky k prevenci proti srážení krve), např. warfarin, aspirin (kyselina 

acetylsalicylová), dipyridamol nebo tiklopidin. 

  Přípravky, které snižují práh pro vznik epileptického záchvatu – např. neuroleptika, meflochin 

nebo bupropion. 

 

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

 

  Přípravky na léčbu bolesti a zánětu zvané nesteroidní antirevmatika (NSA), jako např. ibuprofen, 

ketoprofen nebo diklofenak. 

  Přípravky na léčbu bolesti, jako je tramadol (viz „Upozornění a opatření“). 

 

Přípravky na léčbu depresí, např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin.

 

  Přípravky na léčbu migrény, např. sumatriptan a jiné triptany (viz „Upozornění a opatření“). 
  Přípravky na léčbu srdečního selhání, např. metoprolol. 
  Přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, risperidon nebo chlorpromazin.  
  Přípravky na léčbu žaludečních vředů, např. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol nebo cimetidin. 
  Přípravky, které snižují hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi, jelikož tyto stavy mohou zvyšovat 

riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu, torsade de pointes). 

  Linezolid (antibiotikum) 

 
Přípravek Citalopram-Teva s jídlem, pitím a alkoholem 
Po dobu léčby přípravkem Citalopram-Teva se nedoporučuje pít alkohol. 
Přípravek Citalopram-Teva se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 

 

4/9 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
S užíváním  citalopramu  během  těhotenství  existují  pouze  omezené  zkušenosti.  Pokud  jste  těhotná 
nebo  těhotenství  plánujete,  smíte  užívat  Citalopram-Teva,  pouze  pokud  Váš  lékař  rozhodl,  že  je  to 
absolutně nezbytné. 
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalopram-Teva. Užívání 
látek podobných přípravku Citalopram-Teva během těhotenství, zvláště v jeho posledních 3 měsících, 
může  u  dětí  zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze 
novorozenců,  který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle 
projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě 
kontaktujte dětského lékaře. 
 
Užívání přípravku Citalopram-Teva nesmíte ukončit náhle. Jestliže užíváte přípravek Citalopram-Teva 
během posledních 3 měsíců těhotenství, oznamte to svému lékaři, protože Vaše dítě by mohlo mít po 
narození určité příznaky. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. 
Mohou zahrnovat nespavost nebo potíže s krmením, potíže s dýcháním, namodralou kůži, pocit horka 
či chladu, zvracení, ustavičný pláč, ztuhlost nebo ochablost svalů, netečnost, třes, neklid nebo křeče. 
Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře, který Vám 
poradí. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Kojení 
Citalopram se v malém množství vylučuje do mateřského mléka a hrozí riziko účinku na dítě. 
Jestliže užíváte Citalopram-Teva, oznamte to svému lékaři, než začnete kojit. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to 
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Citalopram-Teva může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a 
neobsluhujte stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Citalopram-Teva působí. Jestliže si nejste 
něčím jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Citalopram-Teva obsahuje laktosu. 
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Citalopram-Teva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Citalopram-Teva  se  má  užívat  v jedné  dávce,  ráno  nebo  večer.  Tablety  se  mohou 
užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety se mají polykat celé a zapíjí se vodou nebo jinou tekutinou. 
Účinek  přípravku  Citalopram-Teva  se  neprojeví  ihned.  Antidepresivní  účinek  nelze  očekávat 
dříve  než  za  2  týdny.  Léčba  má  pokračovat,  dokud  nejste  4-6  měsíců  bez  příznaků.  Léčba 
přípravkem  Citalopram-Teva  musí  být  ukončována  pomalu.  Doporučuje  se  během  1-2  týdnů 
postupně snižovat dávku. I kdybyste se cítil(a) lépe, nepřestávejte užívat přípravek Citalopram-
Teva,  pokud  Vám  to  lékař  neřekne.  Nikdy  neměňte  dávkování  přípravku,  dokud  se  o  tom 
neporadíte s lékařem. 

 

5/9 

 
Obvyklé dávkování je: 
 
Dospělí 
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) 
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. 
Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Citalopram-Teva se nemá používat k léčbě dětí a dospívajících do 18 let (viz bod “ 
Upozornění a opatření “). 
 
Snížená funkce jater 
Pacientům s mírně až středně sníženou funkcí jater se má podávat zahajovací dávka 10 mg denně.  
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. Tito pacienti musí být 
klinicky sledováni. Zvýšená opatrnost a zvlášť opatrné dávkování se doporučuje u pacientů se závažně 
sníženou funkcí jater. 
 
Snížená funkce ledvin 
U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin není nutná úprava dávky. Použití 
přípravku Citalopram-Teva u pacientů se závažným poškozením ledvin se nedoporučuje, jelikož pro 
tyto pacienty nejsou dostupné žádné informace. 
 
Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby 
Léčba se nesmí přerušit náhle. Při ukončování léčby přípravkem Citalopram-Teva musí být dávka 
v průběhu 1-2 týdnů postupně snižována, aby se zabránilo reakcím z vysazení (viz bod „Jestliže jste 
přestal(a) užívat přípravek Citalopram-Teva“ a bod „Možné nežádoucí účinky“). 
Jestliže se následně po snížení dávky v rámci ukončování léčby objeví nesnesitelné příznaky, potom 
by měla být podávána poslední předepsaná dávka. Následně by Váš lékař měl pokračovat ve snižování 
dávky, ale mnohem pozvolněji. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram-Teva, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram-Teva, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Příznaky předávkování zahrnují: ospalost, stav blízký bezvědomí, se zjevnou psychickou netečností, 
sníženou schopností reagovat na podněty nebo bezvědomím, křeče, změny EKG (např. prodloužený 
QT interval), nepravidelnost srdečního rytmu, nevolnost, zvracení, změnu barvy pokožky, pocení, 
zrychlené dýchání. Mohou se vyskytnout příznaky serotoninového syndromu (viz bod “Možné 
nežádoucí účinky”), zejména v případě, že jste zároveň užil(a) i další léčivé přípravky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalopram-Teva  
Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalopram-Teva  
Nepřestávejte užívat tento přípravek, pokud Vám to lékař neřekl. 
Protože by se po přerušení léčby  mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat dávku 
postupně, v 1-2 týdenních rozestupech. 
Reakce  z vysazení  zahrnují:  závratě,  mravenčení,  pocit  elektrického  šoku,  sníženou  citlivost, 
nespavost,  abnormální  sny,  neklid,  úzkost,  nevolnost  nebo  zvracení,  třes,  zmatenost,  pocení,  bolesti 
hlavy, průjem, zrychlenou srdeční činnost (palpitace – bušení srdce), citovou nestabilitu, podrážděnost 
a  poruchy  zraku.  Většina  těchto  reakcí  je  mírné  intenzity  a  samovolně  vymizí,  ale  u  některých 
pacientů mohou být reakce závažné. 
 

 

6/9 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. U některých pacientů se mohou vyskytnout závažné alergické reakce. Je to 
velmi vzácný, ale závažný nežádoucí účinek. 
Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat 
citalopram a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní oddělení 
nemocnice: 

  Otok rtů, tváře a krku (alergická reakce) vedoucí k závažným potížím s polykáním nebo 

dýcháním. 

  Šok (výrazný pokles krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý puls, studená vlhká kůže, 

snížené vědomí) způsobený náhlým a rychlým roztažením cév, v důsledku závažné reakce 
přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce). 

  Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 

známého jako torsade de pointes. 

 
U pacientů léčených tímto typem antidepresiv (SSRI) byl hlášen serotoninový syndrom. Kontaktujte 
svého lékaře, jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, třesavka, svalové záškuby a úzkost, neboť tyto 
příznaky mohou znamenat vznik tohoto syndromu. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být 
okamžitě přerušena. 
 
Během užívání citalopramu nebo záhy po ukončení léčby byly hlášeny sebepoškození, myšlenky na 
sebepoškození  a  sebevražedné  myšlenky/chování  (viz  bod  2  „Upozornění  a  opatření  “).  Pokud  se  u 
Vás  kdykoli  vyskytnou  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  sebevraždu,  okamžitě  kontaktujte  svého 
lékaře, nebo jděte do nemocnice. 
 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s přibližnou četností vyjádřenou jako: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 

  ospalost, potíže se spánkem 
  bolesti hlavy 
  nepravidelný srdeční tep 
  nevolnost, sucho v ústech 
  zvýšené pocení 
  pocit slabosti (astenie)  

 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

  snížení tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu  
  neklid, poruchy koncentrace, abnormální sny (neobvyklé a intenzivní sny), ztráta paměti, úzkost, 

snížení sexuální chuti, ztráta citů nebo nadšení, zmatenost, nervozita 

  mravenčení nebo snížená citlivost. 
  třes, závratě, zvonění v uších (tinitus), bolest svalů a kloubů 
  vodnatá rýma, svědění v nose, zánět dutin (bolesti a tlak v obličeji, které se zhoršují v předklonu, 

ucpaný nos, bolest v krku a kašel, bolesti hlavy, horečka, bolest ucha, bolest zubů nebo bolest 
horní čelisti) 

  poruchy trávení/pálení žáhy, zvracení, bolest žaludku, plynatost, zvýšená produkce slin, průjem, 

zácpa. 

  potíže s močením (např. s kontrolou močení) 
  neschopnost ženy dosáhnout orgasmu, impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci), 

poruchy ejakulace 

  svědění 

 

7/9 

  únava, zívání 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

  váhový přírůstek, zvýšená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu 
  pocit optimismu, veselosti a pocit životní pohody (euforie), agresivita, oploštělé emoce, 

lhostejnost, halucinace, mánie, celkově nepříjemný pocit nebo znepokojení 

  mdloby 
  zpomalený srdeční tep, rychlý srdeční tep 
  kašel 
  kopřivka, vypadávání vlasů, vyrážka, snadná tvorba podlitin, zvýšená citlivost na sluneční záření, 

rozšířené zornice 

   problémy s močením 
  otoky rukou a nohou 
  abnormálně silná a prodloužená menstruace 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000),  

  krvácení, např. vaginální, žaludeční, krvácení kůže a sliznic 
  křeče, mimovolní (nechtěné) pohyby, poruchy chuti 
  neúmyslné a bezúčelné pohyby 
  zánět jater (hepatitida) 
  snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších pacientů (které způsobuje halucinace, 

zmatenost, záchvaty, nedostatek energie a svalové křeče nebo slabost) 

  horečka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie), která může zvýšit krvácení nebo tvorbu 

podlitin 

  záchvaty paniky, skřípání zubů, neklid 
  nepřiměřené vylučování hormonu ADH (projevující se nadměrnou tvorbou moči) 
  záchvaty, poruchy volních pohybů jako je třes, záškuby (tiky), změny svalového napětí, zpomalení 

pohybů, nechtěné a/nebo nepravidelné svalové pohyby, které se objevují v obličeji, 
psychomotorický neklid horních a dolních končetin (akatizie) 

  poruchy vidění 
  závratě při náhlém vzpřímení  
  změny na elektrickém záznamu srdeční činnosti (prodloužení QT intervalu na EKG) 
  krvácení z nosu 
  krvácení do žaludku a střev 
  porucha krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza) 
  náhlé otoky kůže a sliznic 
  abnormální jaterní testy 
  abnormální vylučování mléka z prsu (galaktorea) 
  nepravidelné menstruační krvácení 
  bolestivá erekce u mužů 
  nízké hladiny draslíku v krvi 

 
Protože by se po náhlém přerušení léčby mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat 
dávku postupně během 1-2 týdnů.  
Reakce  z vysazení  zahrnují:  závratě,  mravenčení,  pocit  elektrického  šoku,  sníženou  citlivost, 
nespavost,  intenzivní  sny,  neklid,  úzkost,  nevolnost  nebo  zvracení,  třes,  zmatenost,  pocení,  bolesti 
hlavy, průjem, zrychlenou srdeční činnost (palpitace – bušení srdce), citovou nestabilitu, podrážděnost 
a poruchy zraku. Většina těchto reakcí je mírné intenzity a samovolně vymizí. 
 
Většina nežádoucích účinků obvykle vymizí v průběhu několika dnů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

8/9 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Citalopram-Teva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Citalopram-Teva obsahuje: 

  Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum (citalopram-hydrobromid). 

Citalopram-Teva 20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 
24,98 mg, což odpovídá citalopramum 20 mg. 

  Pomocnými látkami jsou 

o

  Jádro tablety: kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy (E466), glycerol (E422), monohydrát 

laktosy, magnesium-stearát (E470b), kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460i). 

o

  Potahová vrstva: hypromelosa (E464), mikrokrystalická celulosa (E460i), makrogol-2000-

stearát (E431), oxid titaničitý (E171). 

 
Jak přípravek Citalopram-Teva vypadá a co obsahuje toto balení: 
Citalopram-Teva 20 mg jsou oválné bílé tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. 
Velikosti balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 120 potahovaných tablet v krabičce, 
jednodávkový blistr 50 x 1 potahovaná tableta. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 

  Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 
  Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie:   

 

Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten 

Česká republika:  

Citalopram-Teva 20 mg 

Dánsko:  

 

Citalopram Teva 20 mg 

Estonsko:  

 

Citalopram-Teva 20 mg 

Irsko:    

 

Citalopram Teva 20 mg film-coated tablets 

Litva:    

 

Citalopram-Teva 20 mg plévele dengtos tabletės 

 

9/9 

Lotyšsko:  

 

Citalopram Teva 20 mg 

Nizozemsko:    

Citalopram 20 PCH, filmomhulde tabletten 20 mg 

Norsko:  

 

Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 20 mg 

Slovenská republika:   Citalopram Teva 20 mg 
Švédsko:  

 

Citalopram Teva, 20 mg filmdragerad tablett 

Velká Británie:   

Citalopram 20 mg tablets 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.10.2014 
 
 

Informace o produktu

Kód výrobku: 65414
Kód EAN: 8594056568932
Kód SÚKL: 98958

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Cialopram Teva se používá k léčbě deprese (depresivní epizody).

Recenze

Recenze produktu CITALOPRAM-TEVA 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CITALOPRAM-TEVA 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám