Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CITALEC 20 ZENTIVA 20X20 MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42499

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 42499
Kód EAN: 8584005016874
Kód SÚKL: 17430
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese nebo panické poruchy bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Přípravek Citalec Zentiva je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby Citalec Zentiva působí preventivně a chrání před návratem nemoci. Přípravek Citalec Zentiva je určen pro dospělé.

Příbalový leták

1/9 

Sp.zn. sukls183890/2015 

 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

CITALEC 10 Zentiva 
CITALEC 20 Zentiva 

potahované tablety 

citalopramum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Citalec Zentiva a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat 
3.  Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Citalec Zentiva uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Citalec Zentiva a k čemu se používá 

 
Přípravek Citalec Zentiva je antidepresivum patřící do skupiny tzv. selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání serotoninu (SSRI). Citalopram, léčivá látka přípravku Citalec Zentiva, působí na centrální 
nervový systém. Přípravek Citalec Zentiva neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a 
nepůsobí tlumivě. 
 
Přípravek Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese, je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako 
jsou skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již 
zcela vymizely. V této fázi léčby přípravek Citalec Zentiva působí preventivně a chrání před návratem 
nemoci. 
 
Přípravek Citalec Zentiva je také vhodný k léčbě panické a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) 
bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. 
Přípravek Citalec Zentiva je určen pro dospělé pacienty. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalec Zentiva užívat 

 
Neužívejte přípravek Citalec Zentiva: 

jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

pokud se léčíte dalšími antidepresivy ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), nebo 
jste je užíval(a) kdykoliv v průběhu předchozích dvou týdnů. Váš lékař Vám řekne, jak máte 
léčbu citalopramem zahájit, když jste přestal(a) IMAO užívat (viz bod „Další léčivé přípravky a 
přípravek Citalec Zentiva“); 

2/9 

pokud užíváte antibiotika k léčbě vážné infekce (linezolid) viz bod „Další léčivé přípravky a 
přípravek Citalec Zentiva“; 

pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) 
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, 
jak srdce funguje); 

pokud užíváte přípravky na problémy srdečního rytmu, nebo jiné, které mohou srdeční rytmus 
ovlivnit (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Citalec Zentiva“). 

 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Citalec Zentiva se poraďte se svým lékařem, zejména v následujících případech: 

  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin (Váš lékař Vám může změnit dávkování), 

  Pokud máte cukrovku (bude možná třeba upravit Vaši antidiabetickou léčbu), 
  Pokud máte epilepsii, nebo se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty, 
  Pokud máte nějaký druh poruchy krvácení, 
  Pokud máte nízkou hladinu sodíku v krvi, 
  Pokud jste někdy měli mánii nebo záchvat paniky, 
  Pokud podstupujete léčbu elektrošoky (ECT), 
  Pokud užíváte třezalku tečkovanou, 
  Pokud máte srdeční problémy (vrozené prodloužení QT intervalu), nebo pokud Vás Váš lékař 

informoval o změněných krevních hladinách draslíku a hořčíku, 

  Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste 

v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat,  

  Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 
(močopudných léků), 

  Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při 

vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu, 

  Pokud máte oční problémy, jako např. některý druh glaukomu (zeleného zákalu), nebo jste 

někdy v minulosti měl(a) zelený zákal. 

 
U některých pacientů s bipolární (manio-depresivní) poruchou se může rozvinout manická fáze 
onemocnění. Ta je charakterizována neobvyklou a náhlou změnou nápadů, nepřiměřenou radostí a 
nadměrnou fyzickou aktivitou. Pokud se tyto příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře. 
Příznaky jako je neklid nebo obtíže sedět nebo stát v klidu se mohou objevit také v prvních týdnech 
léčby. Pokud se u Vás tyto symptomy objeví, ihned to oznamte svému lékaři. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 

- Jestliže 

jste 

mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému
, že máte deprese nebo 
úzkostnou poruchu, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování. 

3/9 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Citalec Zentiva by neměly běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, 
že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu 
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování 
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Citalec Zentiva 
pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal 
přípravek Citalec Zentiva pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu 
svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalec Zentiva, rozvine 
nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž 
dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Citalec Zentiva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a 
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. 
 
Užívání léků ze skupiny SSRI/SNRI (do které přípravek Citalec Zentiva patří), bývá spojováno 
s rozvojem akatizie (nepříjemného vnitřního pocitu neklidu s neschopností sedět v klidu a zůstat 
v klidu). Tyto příznaky se projevují nejčastěji v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás některý 
z těchto příznaku objeví, měli byste ihned informovat svého lékaře. 
 
Zvláštní informace vztahující se k Vašemu onemocnění 
Stejně tak jako ostatní přípravky užívané k léčbě depresí, nebo podobných onemocnění, se zlepšení 
nedostaví okamžitě. Po začátku léčby přípravkem Citalec Zentiva může trvat několik týdnů, než 
pocítíte nějaké zlepšení. U léčby panické poruchy to může trvat 2 až 4 týdny. Na počátku léčby mohou 
někteří pacienti pocítit zvýšenou úzkost, která však v průběhu další léčby ustoupí. Proto je velmi 
důležité, abyste přesně dodržovali pokyny lékaře a samovolně neukončovali užívání přípravku nebo 
neměnili dávkování bez konzultace s Vaším lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Citalec Zentiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Citalec Zentiva se nesmí užívat současně s následujícími léčivy: 
  Antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Léčba přípravkem Citalec 

Zentiva se nesmí zahájit dříve než za 14 dní po ukončení léčby pomocí IMAO nebo minimálně 
jeden den po ukončení léčby moklobemidem. Léčba moklobemidem nebo IMAO by se neměla 
zahajovat ještě minimálně sedm dní po ukončení léčby citalopramem. 

Selegilin, jiný inhibitor z této skupiny, používaný při léčbě Parkinsonovy choroby, může být 
užíván současně v dávce nepřevyšující 10 mg denně. 

  Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. 

antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), 
tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, 
nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika 
(astemizol, mizolastin).  

 
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 

 

Přípravek Citalec Zentiva a následující látky se mohou spolu kombinovat pouze s opatrností: 

  sumatriptan nebo jiné triptany (používané k úlevě při záchvatu migrény), 
  tramadol (lék proti bolesti), 
  tryptofan (lék proti depresi), 
  linezolid (antibiotikum), 
  imipramin, desipramin (k léčbě deprese), 
  rostlinná léčiva s obsahem třezalky tečkované, 
  lithium (používané k léčení poruch nálad), 

4/9 

  nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a léky omezující srážlivost krve, jako je kyselina 

acetylsalicylová, dipyramidol a tiklopidin mohou zvyšovat riziko krvácení, 

  léky k léčbě duševních chorob (atypická antipsychotika, fenothiaziny, tricyklická 

antidepresiva) mohou zvyšovat riziko krvácení, 

  metoprolol (používaný k léčení vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních poruch a 

k předcházení migrény), 

  cimetidin (používaný k předcházení a léčení žaludečních vředů), 
  léky, které snižují práh vzniku záchvatů (ostatní antidepresiva, neuroleptika jako jsou 

fenothiaziny, thioxanteny a butyrofenony; meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion), 

  léky, které snižují krevní hladiny draslíku a hořčíku. 

 
Přípravek Citalec Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Citalec Zentiva se může užívat nezávisle na jídle a pití. Konzumace alkoholických nápojů se 
při léčbě citalopramem nedoporučuje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Citalec Zentiva by se měl během těhotenství užívat opatrně a pouze v případě, že jeho 
přínos pro matku převáží nad jakýmkoliv nebezpečím pro plod. V průběhu těhotenství byste se měla 
vyvarovat náhlého ukončení léčby. 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Citalec Zentiva. 
Užívání látek podobných přípravku Citalec Zentiva během těhotenství, zvláště v posledních 3 
měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní 
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním. Tyto příznaky se 
obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, 
okamžitě kontaktujte dětského lékaře. 
 
Kojení 
Citalopram přechází do mateřského mléka, avšak jeho vliv na kojence není znám. Z tohoto důvodu by 
měly ženy, které tento lék užívat potřebují, uvažovat o přerušení kojení. Poraďte se proto se svým 
lékařem. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to 
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Citalec Zentiva neovlivňuje rozumové schopnosti ani hybnost a schopnost koordinace 
pohybů. Pacienti, kteří užívají léčiva působící na nervový systém, však mohou mít do určité míry 
zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost buď vlivem vlastní nemoci, nebo působením 
užívaných léků. Poraďte se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat. 
 
Přípravek Citalec Zentiva obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, 
než tento léčivý přípravek začnete užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Citalec Zentiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

5/9 

 
Tablety o síle 20 mg mají půlicí rýhu. Tablety lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Pokud není lékařem předepsáno jinak, je doporučeno následující dávkování: 
 
Dospělí 

 

Deprese 
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně. 
 

 

Panické poruchy 
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 mg denně. Váš 
lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně. 
 

  Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) 

Doporučené zahajovací dávkování je 20 mg jedenkrát denně. Dávka může být lékařem zvýšena 
maximálně na 40 mg denně. 

 
Starší pacienti (nad 65 let věku) 
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší 
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. 

 

Pacienti s poruchou funkce jater by neměli dostávat dávku vyšší než 20 mg denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících  
Citalopram by se dětem nebo dospívajícím podávat neměl; další informace viz bod 2. 
 
Tablety přípravku Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba 
zapít dostatečným množstvím vody. 
 
Trvání léčby 
Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2 - 4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby 
panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení. Nutná délka podávání je obvykle alespoň 
6 měsíců, aby se zabránilo návratu onemocnění. V případě periodického depresivního onemocnění je 
potřebná udržovací léčba po dobu několika let, aby se zabránilo dalším návratům onemocnění. Při 
ukončování léčby je nutné postupně snižovat dávku v průběhu několika týdnů. Přesnou délku léčby a 
dávky určí vždy lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalec Zentiva, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem. Symptomy předávkování 
mohou zahrnovat: nevolnost, závratě, rychlé nebo pomalé bušení srdce, třes, ospalost, křeče, změny 
srdečního rytmu, bezvědomí, zvracení, nízký nebo vysoký krevní tlak, neklid, nadměrné rozšíření oční 
zornice (mydriáza), strnulost, při níž pacient nereaguje na podněty a může být vzbuzen pouze 
energickým fyzickým podnětem (stupor), pocení, namodralé zbarvení kůže (cyanóza), rychlejší a/nebo 
hlubší dýchání než je obvyklé (hyperventilace). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalec Zentiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže zapomenete vzít tabletu či několik tablet, vezměte příští tabletu v obvyklém čase a normálně 
pokračujte v dalším užívání. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalec Zentiva 
Délku období postupného vysazování citalopramu by měl určit Váš lékař. 
 

6/9 

Předčasné přerušení léčby může mít za následek zhoršení nebo návrat nemoci (příznaků), pro které 
byla léčba zahájena. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky z vysazení (závratě, změny 
v hmatu a to včetně snížení nebo změny vnímání dotyku na rukou a nohou, problémy se spaním a to 
nespavost a intenzivní sny, neklid nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, 
bolest hlavy, průjem, velmi rychlý a nepravidelný srdeční rytmus, emoční labilita, podrážděnost, 
poruchy zraku), proto má být léčba ukončována postupně. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek Citalec Zentiva je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při 
léčbě přípravkem Citalec Zentiva, jsou mírné a vyskytují se pouze přechodně. Výrazněji se projevují 
během prvních dvou týdnů léčby a zpravidla ustupují s mizením depresivních příznaků. 
 
U následujících reakcí bylo zjištěno, že závisí na dávce: zvýšené pocení, sucho v ústech, ospalost, 
nespavost, průjem, nevolnost a malátnost. 
Často nelze odlišit, zda se nežádoucí účinek rozvinul v důsledku léčby anebo se jedná o příznak 
samotné nemoci. 
 
Pokud se u Vás objeví následující příznaky, měl(a) byste přestat přípravek Citalec Zentiva užívat a 
ihned navštívit svého lékaře. 
  Vysoká horečka, pocit neklidu (agitovanost), zmatenost, chvění s rychlými, mimovolními záškuby 

svalu nebo celých skupin svalů (myoklonus), můžou naznačovat rozvoj závažného stavu zvaného 
serotoninový syndrom. 

  Otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, problémy s dýcháním nebo otokem (alergická, 

anafylaktická reakce). 

  Neobvyklé krvácení včetně krvácení ze zažívacího traktu. 
  Nízká koncentrace sodíku v krvi, která může způsobit únavu, zmatenost, třes svalů. 

  Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 

známého jako torsade de pointes. 

 
Při užití léčivé látky citalopram byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 léčených pacientů): 

  Ospalost, nespavost, bolest hlavy, 

  sucho v ústech, nevolnost, 

  zvýšené pocení. 

 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 léčených pacientů): 

  Nechutenství, snížení tělesné hmotnosti, 

  pocit neklidu (agitovanost), snížení libida (pohlavní touhy), úzkost, nervozita, zmatenost, 

abnormální orgasmus (u žen), abnormální sny, 

  třes, snížení nebo změna vnímání dotyku nebo pocitů v rukou a nohou (parestézie), závratě, 

problémy s pozorností, 

  zvonění v uších, 
  zívání, 

  průjem, zvracení, problémy s vyprazdňováním (zácpa), 
  svědění kůže, 
  bolest svalů, otok a bolesti v kloubech, 

7/9 

  problémy získat a udržet erekci, impotence, problémy s ejakulací nebo její selhání, 
  únava. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 léčených pacientů): 

  Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti, 
  agrese, pocit, že člověk jen pozoruje své jednání a nemá nad ním kontrolu (depersonalizace), 

halucinace, mánie, 

  krátká ztráta vědomí způsobená nedostatečným krevním zásobením mozku (synkopa), 
  nadměrné rozšíření očních zornic (mydriáza), 
  pomalý nebo rychlý srdeční rytmus, 
  kopřivka, úbytek vlasů, vyrážka, červené nebo nachové skvrny na kůži, krvácení do podkoží 

(purpura), větší citlivost na světlo než obvykle (fotosenzitivita), 

  abnormálně silná a dlouhá menstruace v pravidelných intervalech (menoragie), 

  zadržování moči, 
  otok. 

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 léčených pacientů): 

  Křeče typu grand mal (se ztrátou vědomí), pohybové poruchy, které zahrnující oslabené volní 

pohyby a pohyby mimovolní (dyskineze), poruchy chuti, 

  krvácení, 
  zánět jater, 
  horečka. 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  Snížení počtu krevních destiček, které se může projevit bezbolestně, jako kulaté a nachové 

skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších skvrn, krvácející dásně, krvácení z nosu, 
modřiny vznikající i z malého úrazu (trombocytopénie), 

  přecitlivělost, 
  hormonální problémy, které se mohou projevit narušením vylučování vody, 

  nízká hladina draslíku ve Vaší krvi, 

  záchvat paniky, svírání nebo skřípání zubů, neklid, sebevražedné myšlenky a chování, 

  křeče, neurologické poruchy charakterizované změnami ve svalovém napětí, nedostatkem 

volních pohybů nebo abnormálními mimovolními pohyby (extrapyramidová porucha), 
nepříjemné pocity vnitřního neklidu s neschopností sedět v klidu nebo zůstat v klidu 
(akatizie), pohybové poruchy, 

  zrakové poruchy, 

  pocity závrati při rychlém vzpřímení do stoje (ortostatická hypotenze), 
  krvácení z nosu, 
  krev nebo tmavé částečky, podobající se kávovým zrnům, krev ve stolici nebo dehtově černá 

stolice (gastrointestinální krvácení), 

  změny v jaterních testech, 
  nachové skvrny na kůži větší než 1cm, způsobené únikem krve do tkání a to z popraskaných 

krevních cév (ekchymóza), náhlý rozvoj otoku, který se projeví v podkoží (angioedém), 

  děložní krvácení v nepravidelných intervalech, zejména uprostřed menstruačního cyklu, 

přetrvávající bolestivá erekce penisu, která nesouvisí se sexuální aktivitou (priapismus), 
spontánní vylučování mléka (galaktorea) u mužů nebo u žen bez spojitosti s kojením. 

 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

8/9 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Citalec Zentiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn ve vzhledu tablet. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje přípravek Citalec Zentiva 
Léčivou látkou je citalopramum (citalopram). 
Citalec 10 Zentiva: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 12,49 mg, což odpovídá citalopramum 
10,00 mg. 
 
Citalec 20 Zentiva: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 24,98 mg, což odpovídá citalopramum 
20,00 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný 
škrob, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová 
soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-stearát, oxid 
titaničitý), makrogol 6000. 
 
Jak přípravek Citalec Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní (dvojvypuklé) potahované tablety. 
Tablety o síle 20 mg  mají půlicí rýhu. 
 
Balení obsahuje 20, 30, 50, 60, 90, 100 potahovaných tablet. 
Tablety jsou zabaleny v blistru a papírové krabičce. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 

9/9 

 
Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká 
republika 

CITALEC 10 Zentiva 
CITALEC 20 Zentiva 

Estonsko 

CITALEC 10, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
CITALEC 20, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Slovenská 
republika 

CITALEC 10 Zentiva 
CITALEC 20 Zentiva 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.11.2015
 
 

Recenze

Recenze produktu CITALEC 20 ZENTIVA 20X20 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CITALEC 20 ZENTIVA 20X20 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám