Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CISORDINOL DEPOT INJ 10X1ML/200MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14371

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14371
Kód EAN: 9088880773444
Kód SÚKL: 86901
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls58900/2011 
a sukls128367/2013 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Cisordinol Depot 

 200 mg/ml injekční roztok 

Zuclopenthixoli decanoas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1.      Co je Cisordinol Depot a k čemu se používá 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol Depot používat  
3.      Jak se Cisordinol Depot používá  
4.      Možné nežádoucí účinky 
5.      Jak Cisordinol Depot uchovávat 
6.      Obsah balení a další informace 
 
1.      Co je Cisordinol Depot a k čemu se používá 
 
 
Cisordinol Depot obsahuje léčivou látku zuklopenthixol. Cisordinol Depot patří do skupiny léčivých 
přípravků známých jako antipsychotika (nazývaných také neuroleptika). 
Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a 
pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci. 
 
 
Cisordinol Depot se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz. 
 
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol Depot z jiného důvodu. V případě nejasností se 
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol Depot předepsán. 
 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol Depot používat 
 
Nepoužívejte Cisordinol Depot  
 

  jestliže jste alergický(á)  na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže máte útlum vědomí. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cisordinol Depot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 

 

máte onemocnění jater 

 

se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty 

 

máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce) 

 

máte poruchu duševních funkcí následkem onemocnění nebo poškození mozku 

2/7 

 

splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní 
tlak) 

 

máte hypokalemii či hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi) nebo 
vrozený sklon k některé z nich 

 

se u Vás v minulosti vyskytlo onemocnění srdce a cév  

 

užíváte jiná antipsychotika 

 

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno 
s tvorbou krevních sraženin v cévách 

 

užíváte přípravky, které snižují tvorbu krevních buněk  

 
Děti a dospívající 
Přípravek Cisordinol Depot se u této věkové skupiny nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Cisordinol Depot 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

 

Tricyklická antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) 

 

Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku) 

 

Barbituráty a podobné přípravky způsobující pocit ospalosti 

 

Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby) 

 

Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu) 

 

Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy) 

 

Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi) 

 

Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol Depot v krvi 

 
Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol Depot: 

 

Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, 
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium). 

 

Jiná antipsychotika (např. thioridazin). 

 
Cisordinol Depot a alkohol 
 
Cisordinol Depot může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby 
přípravkem Cisordinol Depot se nedoporučuje požívat alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
 
Cisordinol Depot byste během těhotenství neměla používat, pokud to není nezbytně nutné. 
 
U novorozenců, jejichž matky používaly Cisordinol Depot v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře. 
 
Kojení 
Cisordinol Depot byste neměla používat, když kojíte, protože se v malém množství vylučuje do 
mateřského mléka. 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že Cisordinol Depot ovlivňuje plodnost. Poraďte se, prosím, 
se svým lékařem. 

3/7 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Cisordinol Depot může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se 
vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky 
odezní. 
 
3.      Jak se Cisordinol Depot používá 
 
Příslušný objem přípravku Cisordinol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového 
svalu.  
Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete. 
 
Léčivá látka se mezi jednotlivými injekcemi postupně a ve stále stejném množství uvolňuje z místa 
podání injekce do krevního oběhu. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
 
Obvyklá dávka je 1-3 ml podaná v intervalu 1 až 4 týdny. 
 
Pokud je zapotřebí podat injekci o objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě 
místa podání. 
 
Pokud jste byl(a) léčen(a) přípravkem Cisordinol tablety a budete převáděn(a) na injekční formu léčby 
přípravkem Cisordinol Depot, můžete na doporučení lékaře užívat tablety během několika dní po 
podání první injekce. 
 
Váš lékař může během léčby rozhodovat o úpravě dávkování nebo intervalu mezi jednotlivými 
injekcemi. 
 
Starší osoby (nad 65 let) 
Dávka se obvykle pohybuje na spodní hranici dávkovacího rozmezí. 
 
 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacientům s poruchou funkce jater se obvykle podávají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.  
 
Použití u dětí 
Cisordinol Depot se u dětí nedoporučuje. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to 
svému lékaři či lékárníkovi. 
 
Délka léčby 
 
Je důležité, abyste lék dostával(a) pravidelně, i když se budete cítit zcela zdráv(a). Nemoc může 
přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků 
onemocnění.  
 
Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba ukončena. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Cisordinol Depot, než jste měl(a) 
 
Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. 
Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol Depot. Pokud se tak stane, mohou se 
vyskytnout níže popsané příznaky.  
 

4/7 

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: 

  Spavost 

 

Kóma 

 

Neobvyklé pohyby 

 

Křeče 

 

Šok 

 

Zvýšená nebo snížená tělesná teplota 

 

Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě 
podání nadměrné dávky přípravku Cisordinol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost 
srdce 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
4.      Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, neprodleně navštivte svého lékaře nebo 
vyhledejte nemocnici.  
 
Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 
 

 

Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní 
dyskineze 

 
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000): 
 

 

Horečka,  neobvyklá  svalová  ztuhlost  a  poruchy  vědomí,  obzvláště  pokud  se  vyskytnou 
současně  s  pocením  a  zrychlením  srdeční  frekvence;  tyto  příznaky  mohou  být  známkou 
vzácného  neuroleptického  maligního  syndromu,  který  byl  zaznamenán  při  léčbě  různými 
antipsychotiky.  

 

Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem 
žloutenky. 

 

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnující otok, bolest a 
zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na 
hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě 
lékařskou pomoc. 

 
Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu 
léčby. 
 
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10): 
 

 

Spavost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní 
pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)  

 

Sucho v ústech 

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10): 
 

 

Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení 
srdce (palpitace) 

 

Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí 
(dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolest hlavy; pocity brnění, píchání či 
snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze 

 

Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové 
poruchy 

 

Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (závrať) 

5/7 

 

Zduření nosní sliznice, obtížné nebo bolestivé dýchání (dušnost) 

 

Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v 
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem 

 

Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), 
zvýšení objemu moči (polyurie) 

 

Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus) 

 

Bolest svalů (myalgie) 

 

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

Únava, slabost (astenie), malátnost, bolest 

 

Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální 
touhy (pokles libida) 

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 
 

 

Zvýšení reflexů (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba 
(synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), porucha řeči, snížení 
svalového napětí (hypotonie), křeče, migréna 

 

Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza) 

 

Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní 
zvuky (hyperakuzie), zvonění nebo šelest v uších (tinitus) 

 

Bolest břicha, pocit na zvracení, plynatost  

 

Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha 
pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu 
(seborea);  zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku 
podkožního krvácení (purpura) 

 

Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená 
poloha hlavy (tortikolis, stočení krku, ztuhlost krku) 

 

Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti  

 

Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka 

 

Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie) 

 

Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce  

 

Odchylky v jaterních testech 

 

Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u 
žen, suchost poševní sliznice 

 

Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální touhy (zvýšení libida), stavy 
zmatenosti 

 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000): 
 

 

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet určitých bílých krvinek 
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi 
(agranulocytóza) 

 

Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) 

 

Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená 
hladina krevních tuků (hyperlipidemie) 

 

Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická 
reakce) 

 

Zvětšení prsů u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), 
vynechání menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním 
vzrušením nebo touhou (priapismus) 

 

Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG 

 
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuklopenthixoli decanoas, byly zřídka 
zaznamenány tyto nežádoucí účinky:  
 

 

Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie, 
torsade de pointes) 

 

 

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí. 

6/7 

 
 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
 
5.      Jak Cisordinol Depot uchovávat 
 
Tento přípravek  obvykle uchovává Váš lékař nebo zdravotní sestra. 
 
Pokud jej uchováváte doma: 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.     Obsah balení a další informace 
 
Co Cisordinol Depot obsahuje  
 
Léčivou látkou je zuclopenthixoli decanoas 

(zuklopenthixol-dekanoát)

Jeden ml přípravku Cisordinol Depot obsahuje 200 mg zuclopenthixoli decanoas. 
 
Pomocnou látkou jsou střední nasycené triacylglyceroly.  
 
Jak Cisordinol Depot vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Cisordinol Depot injekční roztok o koncentraci 200 mg/ml je balený v 1 ml ampulích a krabičce. 
 
Cisordinol Depot je čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic. 
Velikost balení: 1x 1 ml, 10x 1 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Zastoupení v České republice 
 

7/7 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Lundbeck Česká republika s.r.o. 
Bozděchova 7  
150 00 Praha 5 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2015. 

 

Recenze

Recenze produktu CISORDINOL DEPOT INJ 10X1ML/200MG

Diskuze

Diskuze k produktu CISORDINOL DEPOT INJ 10X1ML/200MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám