Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CISORDINOL-ACUTARD INJ 1X2ML/100MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14376

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14376
Kód EAN:
Kód SÚKL: 97379
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Příbalový leták

1/6

 

sp.zn. sukls273295/2012 
a sp.zn. sukls128026/2013 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cisordinol-Acutard 

 50 mg/ml injekční roztok 

zuclopenthixoli acetas  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

   

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Cisordinol-Acutard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol-Acutard používat  

3. 

Jak se Cisordinol-Acutard používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Cisordinol-Acutard uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Cisordinol-Acutard a k čemu se používá 

 
 
Cisordinol-Acutard obsahuje léčivou látku zuklopenthixol. Cisordinol-Acutard patří do skupiny léčivých 
přípravků známých jako antipsychotika (nazývaných také neuroleptika). 
Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají 
upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci. 
 
Cisordinol-Acutard se užívá při léčbě akutních psychóz, obzvláště pokud je zapotřebí rychlý nástup 
účinku a působení po dobu 2-3 dnů. 
 
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol-Acutard z jiného důvodu. V případě nejasností se 
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol-Acutard předepsán. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol-Acutard používat 

 
Nepoužívejte Cisordinol-Acutard  
 

  jestliže jste alergický(á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže máte útlum vědomí. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cisordinol-Acutard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 
 

 

máte onemocnění jater 

 

se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty 

 

máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce) 

 

máte poruchu duševních funkcí následkem onemocnění nebo poškození mozku 

2/6

 

 

splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak) 

 

máte hypokalemii nebo hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi) nebo 
vrozený sklon k některé z nich 

 

se u Vás v minulosti vyskytlo onemocnění srdce a cév  

 

užíváte jiná antipsychotika 

 

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. Užívání 
podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.  
 

Děti a dospívající 
Přípravek Cisordinol-Acutard se u této věkové skupiny nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Cisordinol-Acutard
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
 
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

 

Tricyklická antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) 

 

Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku) 

 

Barbituráty a podobné přípravky způsobující pocit ospalosti 

  Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby) 

 

Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu) 

 

Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy) 

 

Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi) 

 

Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol-Acutard v krvi 

 
Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol-Acutard: 

 

Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, 
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium) 

 

Jiná antipsychotika (např. thioridazin). 

 
Cisordinol-Acutard a alkohol 
 
Cisordinol-Acutard může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby 
přípravkem Cisordinol-Acutard se nedoporučuje požívat alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství
 
 
Cisordinol-Acutard byste během těhotenství neměla používat, pokud to není nezbytně nutné. 
 
U novorozenců, jejichž matky používaly Cisordinol-Acutard v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře. 
 
Kojení 
Cisordinol-Acutard byste neměla používat, když kojíte, protože se v malém množství vylučuje do 
mateřského mléka. 

 

Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že Cisordinol ovlivňuje plodnost. Poraďte se, prosím, se svým 
lékařem. 
 

3/6

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Cisordinol-Acutard může způsobit ospalost a závratě. V takovém případě se vyvarujte řízení dopravních 
prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů do doby, než tyto příznaky odezní. 
 
3. 

Jak se Cisordinol-Acutard užívá 

 
Příslušný objem přípravku Cisordinol-Acutard je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového 
svalu.  
Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Obvykle se podává 1-3 ml (50-150 mg) přípravku. Tuto dávku lze opakovat za 2-3 dny. U některých 
pacientů může být zapotřebí podat druhou injekci 1-2 dny po první. Pokud je zapotřebí podat injekci o 
objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě místa podání. 
 
Starší osoby (nad 65 let) 
Může být zapotřebí snížit dávku. Maximální injekčně podaná dávka by měla být 100 mg. 
 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacientům s poruchou funkce jater se obvykle podávají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí. 
 
Použití u dětí 
Cisordinol-Acutard se u dětí nedoporučuje. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol-Acutard je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Délka léčby 
 
Tento přípravek není určen k dlouhodobé léčbě. Délka léčby by neměla přesáhnout 2 týdny. Během 
tohoto období byste měl(a) obdržet nejvýše 4 injekce a celkový objem podaného přípravku by neměl 
přesáhnout 8 ml (400 mg). 
 
Pokud bude nezbytná další léčba, Váš lékař Vám předepíše vhodný lék. 
 
Je důležité, abyste dokončil(a) léčebnou kúru přesně dle pokynů svého lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Cisordinol-Acutard, než jste měl(a 
Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. 
Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol-Acutard, než byste měla(a). 
 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: 

  Spavost 

 

Kóma 

 

Neobvyklé pohyby 

 

Křeče 

 

Šok 

 

Zvýšená nebo snížená tělesná teplota  

 

Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě 
podání nadměrné dávky přípravku Cisordinol-Acutard současně s léky ovlivňujícími činnost 
srdce 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

4/6

 

 
Podobně jako všechny léky, může i Cisordinol-Acutard způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, okamžitě navštivte svého lékaře nebo vyhledejte 
nemocnici.  
 
Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 
 

 

Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní 
dyskineze. 

 
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000): 
 

 

Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně 
s  pocením  a  zrychlením  srdeční  frekvence;  tyto  příznaky  mohou  být  známkou  vzácného 
neuroleptického maligního syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky. 

 

Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem 
žloutenky. 

 

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a 
zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit 
bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, 
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 

 
Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu 
léčby. 
 
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10): 
 

 

Spavost (somnolence), neschopnost klidně sedět nebo setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní 
pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)  

 

Sucho v ústech 

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10): 
 

 

Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce 
(palpitace) 

 

Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí 
(dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolest hlavy; pocity brnění, píchání či 
snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze 

 

Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové 
poruchy 

 

Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (závrať) 

 

Zduření nosní sliznice, obtížné nebo bolestivé dýchání (dušnost) 

 

Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v 
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem 

 

Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), zvýšení 
objemu moči (polyurie) 

 

Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus) 

 

Bolest svalů (myalgie) 

 

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

Únava, slabost (astenie), malátnost, bolest 

 

Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální touhy 
(pokles libida) 

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 
 

5/6

 

 

Zvýšení reflexů (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba (synkopa), 
neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), porucha řeči, snížení svalového napětí 
(hypotonie), křeče, migréna 

 

Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza) 

 

Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní zvuky 
(hyperakuzie), zvonění nebo šelest v uších (tinitus) 

 

Bolest břicha, pocit na zvracení, plynatost  

 

Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha 
pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu (seborea); 
zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku podkožního krvácení 
(purpura) 

 

Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená poloha 
hlavy (tortikolis, ztuhlost krku) 

 

Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti  

 

Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka 

 

Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie) 

 

Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce 

 

Odchylky v jaterních testech 

 

Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u žen, 
suchost poševní sliznice) 

 

Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální touhy (zvýšení libida), stavy 
zmatenosti 

 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000): 
 

 

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet určitých bílých krvinek 
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi 
(agranulocytóza) 

 

Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) 

 

Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená hladina 
krevních tuků (hyperlipidemie) 

 

Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická reakce) 

 

Zvětšení prsů u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání 
menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením 
nebo touhou (priapismus) 

 

Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG) 

 
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuklopenthixol byly zřídka zaznamenány 
tyto nežádoucí účinky:  
 

 

Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie, torsade 
de pointes) 

 

 

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí. 
 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve 
srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na níže uvedenou adresu.

 Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

 
 

6/6

 

5. 

Jak Cisordinol-Acutard uchovávat 

 
Tento přípravek obvykle uchovává Váš lékař nebo zdravotní sestra. 
 
Pokud jej uchováváte doma: 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Uchovávejte  ampulky  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cisordinol-Acutard

 

obsahuje 

 
Léčivou látkou je zuclopenthixoli acetas. 
1 ml přípravku Cisordinol-Acutard obsahuje zuclopenthixoli acetas 50 mg. 
 
Pomocnou látkou jsou střední nasycené triacylglyceroly. 
 
Jak Cisordinol-Acutard vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Cisordinol-Acutard injekční roztok o koncentraci 50 mg/ml je v bezbarvých skleněných ampulích o 
obsahu 1 ml (50 mg) nebo 2 ml (100 mg) a krabičce. 
 
Cisordinol-Acutard je čirý, nažloutlý olejový roztok prakticky prostý částic.  
Velikost balení: 1x1 ml, 1x2 ml, 10x1 ml a 10x2 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Zastoupení v České republice 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Lundbeck Česká republika s.r.o. 
Bozděchova 7 
150 00 Praha 5 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2015.
 

 

Recenze

Recenze produktu CISORDINOL-ACUTARD INJ 1X2ML/100MG

Diskuze

Diskuze k produktu CISORDINOL-ACUTARD INJ 1X2ML/100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám