Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CISORDINOL-ACUTARD INJ 10X1ML/50MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14373

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14373
Kód EAN: 9088881015888
Kód SÚKL: 93252
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Příbalový leták

1/6
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263942/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Cisordinol-Acutard
50 mg/ml injekční roztok
Zuclopenthixoli acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cisordinol-Acutard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol-Acutard užívat
3. Jak se Cisordinol-Acutard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cisordinol-Acutard uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CISORDINOL-ACUTARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol-Acutard
Cisordinol-Acutard patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).
Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají
upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Cisordinol-Acutard užívá
Cisordinol-Acutard se užívá při léčbě akutních psychóz, obzvláště pokud je zapotřebí rychlý nástup
účinku a působení po dobu 2-3 dnů.
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol-Acutard z jiného důvodu. V případě nejasností se
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol-Acutard předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CISORDINOL-ACUTARD
UŽÍVAT
Neužívejte Cisordinol-Acutard
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Cisordinol-Acutard (viz kapitola Co obsahuje Cisordinol-Acutard).
Jestliže trpíte útlumem vědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol-Acutard je zapotřebí
jestliže trpíte onemocněním jater
jestliže se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty
jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo
organickými rozpouštědly)
2/6
jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní
tlak)
jestliže se u Vás vyskytuje hypokalemie nebo hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku nebo
hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich
jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
jestliže užíváte jiná antipsychotika
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami.
Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli
v minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí
účinky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte následující přípravky:
Tricyklická antidepresiva
Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)
Přípravky užívané k léčbě epilepsie
Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu)
Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)
Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi)
Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol-Acutard v krvi
Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol-Acutard:
Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid,
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
Jiná antipsychotika (např. thioridazin).
Interakce přípravku Cisordinol-Acutard a alkoholu
Cisordinol-Acutard může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby
přípravkem Cisordinol-Acutard se nedoporučuje požívat alkohol.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol-Acutard byste
neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Cisordinol-Acutard v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol-Acutard se v malém množství vylučuje do
mateřského mléka.
Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol-Acutard pouze pokud Vám lékař řekne,
že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.
3/6
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cisordinol-Acutard může způsobit ospalost a závratě. V takovém případě se vyvarujte řízení dopravních
prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů do doby, než tyto příznaky odezní.
3. JAK SE CISORDINOL-ACUTARD UŽÍVÁ
Dávkování a způsob užití
Příslušný objem přípravku Cisordinol-Acutard je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového
svalu.
Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete.
Dospělí
Obvykle se podává 1-3 ml (50-150 mg) přípravku. Tuto dávku lze opakovat za 2-3 dny. U některých
pacientů může být zapotřebí podat druhou injekci 1-2 dny po první. Pokud je zapotřebí podat injekci o
objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě místa podání.
Starší pacienti (nad 65 let)
Může být zapotřebí snížit dávku. Maximální injekčně podaná dávka by měla být 100 mg.
Děti
Dětem se nedoporučuje podávat Cisordinol-Acutard.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol-Acutard je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Délka léčby
Tento přípravek není určen k dlouhodobé léčbě. Délka léčby by neměla přesáhnout 2 týdny. Během
tohoto období byste měl/a obdržet nejvýše 4 injekce a celkový objem podaného přípravku by neměl
přesáhnout 8 ml (400 mg).
Pokud bude nezbytná další léčba, Váš lékař Vám předepíše vhodný lék.
Je důležité, abyste dokončil/a léčebnou kúru přesně dle pokynů Vašeho lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol-Acutard, než jste měl/a
Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol-Acutard, než byste měla/a.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
Ospalost
Kóma
Neobvyklé pohyby
Křeče
Šok
Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě užití
nadměrné dávky přípravku Cisordinol-Acutard současně s léky ovlivňujícími činnost srdce
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4/6
Podobně jako všechny léky, může i Cisordinol-Acutard způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, okamžitě navštivte Vašeho lékaře nebo vyhledejte
nemocnici.
Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní dyskineze
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):
Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně
s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou vzácného
maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky
Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem
žloutenky
Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu
léčby.
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět nebo setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní
pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)
Sucho v ústech
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce
(palpitace)
Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí
(dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či
snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze
Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové
poruchy
Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)
Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání
(dyspnoe)
Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), zvýšení
objemu moči (polyurie)
Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)
Bolesti svalů (myalgie)
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest
Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální
aktivity (pokles libida)
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba
(synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, snížení svalového
napětí (hypotonie), křeče, migréna
Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)
Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní zvuky
(hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)
5/6
Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha
pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu (seborea);
ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku podkožního
krvácení (purpura)
Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená poloha
hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)
Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti
Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)
Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce přípravku Cisordinol-Acutard
Odchylky v jaterních testech
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u žen,
suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)
Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální žádostivosti (zvýšení libida),
stavy zmatenosti
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi
(agranulocytóza)
Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená hladina
krevních tuků (hyperlipidemie)
Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická reakce)
Vývin poprsí u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání
menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením
nebo touhou (priapismus)
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuclopenthixoli acetas (léčivá látka
přípravku Cisordinol-Acutard), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:
Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
Torsade de pointes (zvláštní druh nepravidelného srdečního rytmu)
V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve
srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK CISORDINOL-ACUTARD UCHOVÁVAT
Tento přípravek je obvykle uchováván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Pokud jej uchováváte doma:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Cisordinol-Acutard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6/6
Uchovávejte při teplotě do 25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Cisordinol-Acutard
Léčivou látkou je zuklopenthixoli acetas.
1 ml přípravku Cisordinol-Acutard obsahuje 50 mg zuklopenthixol-acetátu.
Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly.
Jak Cisordinol-Acutard vypadá a co obsahuje balení
Cisordinol-Acutard injekční roztok o koncentraci 50 mg/ml je v bezbarvých ampulích o obsahu 1 ml (50
mg) nebo 2 ml (100 mg) a krabičce.
Cisordinol-Acutard je čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic.
Velikost balení: 1x1 ml, 1x2 ml, 10x1 ml a 10x2 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
150 00 Praha 5
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.2.2012

Recenze

Recenze produktu CISORDINOL-ACUTARD INJ 10X1ML/50MG

Diskuze

Diskuze k produktu CISORDINOL-ACUTARD INJ 10X1ML/50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám