Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 14853
Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety

Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch.
Page 1/9
sp.zn. sukls31302/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cipralex 10 mg
potahované tablety
escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Cipralex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat
3. Jak se Cipralex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cipralex uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Cipralex a k čemu se používá

Cipralex obsahuje léčivou látku escitalopram. Cipralex patří do skupiny antidepresiv, nazývaných
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny
ovlivňují serotoninový systém tím, že zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového
systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.
Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných
poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná
porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když
potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat

Neužívejte Cipralex

jestliže jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
jestliže současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny MAO inhibitorů, včetně
selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek
užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum).
jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a)
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření
vyhodnotí, jak srdce funguje).
jestliže užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus
ovlivnit (viz bod 2 Další léčivé přípravky a Cipralex).

Upozornění a opatření
Page 2/9

Před použitím přípravku Cipralex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím,
svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař
měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:
jestliže máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Cipralex poprvé objeví záchvaty nebo
vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 Možné nežádoucí
účinky).
jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování
přípravku.
jestliže máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Cipralex může narušit rovnováhu
glukosy. Může být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi.
jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení nebo k tvorbě modřin.
jestliže podstupujete elektrokonvulzivní terapii.
jestliže máte ischemickou chorobu srdeční.
jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste
v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.
jestliže máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudné přípravky).
jestliže budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při
vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s očima jako je určitý typ glaukomu
(zvýšený nitrooční tlak).

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou
aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat
sedět či stát v klidu. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás takové příznaky objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající
Cipralex není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů
do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích
účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně
agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Cipralex pacientům do 18 let předepsat,
pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Cipralex pacientovi
mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů
Page 3/9
do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Cipralex, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených
příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku
Cipralex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové
skupině zkoumány.

Další léčivé přípravky a Cipralex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:
Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivou látku fenelzin,
iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto
přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Cipralex. Po ukončení
léčby přípravkem Cipralex je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z
těchto přípravků.
Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
Ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).
Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
Antibiotikum linezolid.
Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan.
Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
Sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení
silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin
(antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto
přípravky mohou zvýšit hladinu escitalopramu v krvi.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení
bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia). Tyto přípravky mohou zvýšit sklon ke
krvácení.
Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia).
Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Cipralex kontrolu
srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravku proti srážení krve.
Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol
(užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.
Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) a antidepresiva (tricyklická
antidepresiva a SSRI) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.
Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob), klomipramin
a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být
potřeba upravit dávku přípravku Cipralex.
Přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, za těchto podmínek zvyšují
riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Neužívejte Cipralex, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční
rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty,
pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin,
moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá
antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Cipralex s jídlem, pitím a alkoholem

Cipralex může být užíván společně s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 Jak se Cipralex užívá).

Stejně jako při užívání jiných přípravků, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby přípravkem
Cipralex, i když se nepředpokládá jejich vzájemná interakce.

Page 4/9
Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět, oznamte to svému lékaři. Pokud jste těhotná nebo
kojíte, neužívejte Cipralex, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Cipralex během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho
novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže,
záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi,
svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný
pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto
příznaků, neprodleně vyhledejte svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte Cipralex. Užívání látek
podobných přípravku Cipralex během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit
riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN),
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.

Pokud je Cipralex užíván během těhotenství, nesmí být nikdy náhle vysazen.

Předpokládá se, že se escitalopram vylučuje do mateřského mléka.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu
spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud nebudete vědět, jak na Vás Cipralex působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a
obsluhovat stroje.

3. Jak se Cipralex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Deprese
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může tuto
dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha
Úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg v jedné denní dávce během prvního týdne léčby. Následně
se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může v
závislosti na Vaší odpovědi na léčbu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg
denně.

Generalizovaná úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař Vám může
dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku
zvýšit na maximálně 20 mg denně.
Page 5/9

Starší pacienti (nad 65 let)
Doporučená úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku
zvýšit až na 10 mg denně.

Děti a dospívající
Cipralex by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a dospívajících. Více informací viz bod 2 Čemu
musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat.

Cipralex můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte,
protože chutnají hořce.

Pokud je třeba, tablety můžete rozdělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru.
Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety, viz obrázek.


Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když
potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Cipralex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud byste léčbu
ukončil(a) příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat
nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cipralex, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Cipralex než jste měl(a), vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo
navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, když nebudete pociťovat žádné příznaky nebo
potíže. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení,
změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změna rovnováhy tělních tekutin/solí. Krabičku/obal
přípravku Cipralex vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cipralex

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a)
užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku
v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku
nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cipralex

Neukončujte léčbu přípravkem Cipralex, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou
kúru, doporučuje se vysazovat Cipralex postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Pokud přestanete Cipralex užívat, obzvláště pokud je přerušení léčby náhlé, mohou se u Vás
vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky jsou při ukončení léčby přípravkem Cipralex časté.
Riziko je vyšší, pokud léčba přípravkem Cipralex byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo
vysazení proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní
během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou být těžké nebo trvat delší dobu (2-3 měsíce
nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení po ukončení léčby přípravkem
Page 6/9
Cipralex, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je
vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění
(mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v
hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy,
nevolnost (nauzea), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění),
pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, emoční nestabilita nebo podrážděnost, průjem (řídká
stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být
také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře nebo
navštivte nemocnici:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
Neobvyklé krvácení, včetně krvácení do trávicího traktu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 00 osob):
Otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická
reakce)
Vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o
příznaky vzácného serotoninového syndromu
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit ):
Obtížné močení
Záchvaty (křeče), viz také bod Upozornění a opatření
Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poruchy funkce jater/hepatitidy
(zánět jater)
Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes
Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod Upozornění a opatření

Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
Nevolnost (nauzea)
Bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida)
Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchavé
pocity v kůži
Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
Zvýšené pocení
Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné
dosahování orgasmu)
Page 7/9
Únava, horečka
Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)
Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti
Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloba (synkopa)
Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové poruchy, zvonění v uších (tinitus)
Vypadávání vlasů
Nadměrné menstruační krvácení
Nepravidelný menstruační cyklus
Pokles tělesné hmotnosti
Rychlý srdeční tep
Otoky rukou a nohou
Krvácení z nosu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
Agresivita, odosobnění, halucinace
Pomalý srdeční tep

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
Snížená hladina sodíku v krvi (příznaky jsou pocity nevolnosti a nemoci, svalová slabost nebo
zmatenost)
Závratě při rychlém vstávání v důsledku poklesu krevního tlaku (ortostatická hypotenze)
Odchylky v jaterních testech (zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi)
Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)
Bolestivá erekce (priapismus)
Známky zvýšeného krvácení, např. krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza) Náhlý otok kůže
nebo sliznic (angioedém)
Zvýšené množství vylučované moči (nepřiměřená sekrece ADH)
Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí
Mánie
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí
Změna srdečního rytmu (nazývaná prodloužení QT intervalu, pozorovaná na EKG,
elektrickém záznamu srdeční činnosti).

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako
escitalopram (léčivá látka přípravku Cipralex):

Motorický neklid (akatizie)
Ztráta chuti k jídlu

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Cipralex uchovávat

Page 8/9
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce za
označením Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cipralex obsahuje

Léčivou látkou je escitalopramum (escitalopram). Jedna tableta přípravku Cipralex obsahuje
escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Dalšími pomocnými látkami jsou:
Jádro: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, sodná sůl kroskarmelosy a
magnesium-stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 400 a oxid titaničitý (E 171).

Jak Cipralex vypadá a co obsahuje toto balení

Cipralex je ve formě potahovaných tablet o síle 10 mg.
Popis tablet: oválné, bílé potahované tablety s půlicí rýhou, na jedné straně označené písmeny E a
Lpo obou stranách rýhy.

Cipralex je dostupný v následujících baleních:

Blistr (transparentní) v papírové krabičce
14, 28, 56 a 98 tablet

Blistr (bílý) v papírové krabičce
14, 20, 28, 50, 100 a 200 tablet

Polypropylenová lahvička
100 a 200 tablet

HDPE lahvička
100 a 200 tablet

Jednotkové balení
49x1, 56x1, 98x1, 100x1 a 500x1 tableta

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dánsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
Tel:+420 225 275 600

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Page 9/9

Rakousko: Cipralex
Belgie: Sipralexa
Bulharsko: Cipralex
Kypr: Cipralex
Česká republika: Cipralex
Dánsko: Cipralex
Estonsko: Cipralex
Finsko: Cipralex
Francie: Seroplex
Německo: Cipralex
Řecko: Cipralex
Maďarsko: Cipralex
Island: Cipralex
Irsko: Lexapro
Itálie: Cipralex
Lotyšsko: Cipralex
Litva: Cipralex
Lucembursko: Sipralexa
Malta: Cipralex
Nizozemsko: Lexapro
Norsko: Cipralex
Polsko: Cipralex
Portugalsko: Cipralex
Rumunsko: Cipralex
Slovenská republika: Cipralex
Slovinsko: Cipralex
Španělsko: Cipralex
Švédsko: Cipralex
Velká Británie: Cipralex

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.9.2013


Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14853
Kód EAN: 5702157150809
Kód SÚKL: 34053
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Recenze

Recenze produktu CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety

Diskuze (2)

Diskuze k produktu CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Cipralex, jedinečný lék

(0) 29/12/2015

Trpěla jsem velkými depresemi, které jsem léčila přehnanou pílí a fyzickou činností. Po tomto léku mohu žít v klidu a dost odpočívat. Žiji s pocity štěstí, které jsem už neznala.

Vstoupit do diskuze

- Vydržte

(0) 12/06/2008

Pokud Vám tento lék Váš lékař napsal, nemusí to být vůbec na onemocnení, které jsou uváďeny v příbalové informaci.Mne osobne tento lék zatím vždy zabral(i když bohužel většinou až tak po 14ti dnech a předtim jsem měla uváděne nežádoucí účinky)a to na "věc", která není uvedena v příbalové informaci.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám