Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Kód výrobku: 24527
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15646
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Ciplox je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ciprofloxacin. Oko: infekční konjunktivitida (zánět spojivek), keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivek), vřed rohovky. Profylaxe infekcí vyvolaných mikroby Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis (trachom). Prevence infekcí po operacích a úrazech oka. Ucho: zánět zevního zvukovodu, akutní a chronický zánět středního ucha, prevence infekcí při ušních operacích. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 12 let.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls28515/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CIPLOX
oční/ušní kapky, roztok
ciprofloxacini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ciplox.a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciplox používat
3. Jak se Ciplox používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ciplox uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CIPLOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Ciplox je ciprofloxacin. Ciprofloxacin je syntetické antibakteriální léčivo se
širokým spektrem účinku. Patří do skupiny fluorochinolonů. Účinkuje na původce mnoha infekčních
onemocnění tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu bakterií a brání jejich
množení. Ciplox je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ciprofloxacin.
Oko: infekční konjunktivitida (zánět spojivek), keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivek), vřed
rohovky. Profylaxe infekcí vyvolaných mikroby Neisseria gonorrheae a Chlamydia trachomatis
(trachom). Prevence infekcí po operacích a úrazech oka.
Ucho: zánět zevního zvukovodu, akutní a chronický zánět středního ucha, prevence infekcí při ušních
operacích.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE
CIPLOX POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ciplox,
jestliže jste přecitlivělí na ciprofloxacin a jiné deriváty chinolonů a/nebo na kteroukoli další složku
přípravku.

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciplox je zapotřebí:
když používáte měkké kontaktní čočky, Ciplox je obarvuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné
době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Interakce s jinými léky
nejsou dosud známy.

Strana 2 (celkem 4)
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro
užívání přípravku v těhotenství a kojícím matkám musí být zvlášť závažné důvody.
Vliv přípravku Ciplox na schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje
Vzhledem k možnému slzení po nakapání, nesmí být přípravek používán těsně před řízením
motorových vozidel nebo ovládáním strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Vzhledem k tomu, že tato látka odbarvuje
kontaktní čočky, zabraňte jejímu kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky musíte
před aplikací přípravku vyjmout z oka a nasadit si je opět až po 15 minutách od aplikace.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CIPLOX POUŽÍVÁ

Vždy používejte Ciplox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Oko: akutní infekce - 1 až 2 kapky do oka každých 15 až 30 minut; po potlačení akutní infekce může
lékař interval prodloužit. U mírných infekcí 1 - 2 kapky do oka 2 - 6krát denně. Akutní a chronický
trachom - 2 kapky do oka 2 až 4krát denně. Léčení trvá 1 - 2 měsíce, podle potřeby i déle.
Ucho: zahájení léčby - 2 až 3 kapky do ucha každé 2 až 3 hodiny; po potlačení akutní infekce lékař
může dávkový interval prodloužit. Délka léčby Ciploxem závisí na druhu a závažnosti infekce a určí ji
lékař podle klinické a bakteriologické odpovědi pacienta.

Před použitím si pečlivě umyjte ruce. Víčko se na lahvičce utáhne tak, aby propichovací špička uvnitř
víčka pronikla ústím hrdla. Po sejmutí uzávěru se jemným stiskem lahvičky nakape předepsané
množství kapek na určené místo. Nedotýkejte se rukou kapacího hrdla ani jeho špičkou infikovaného
místa. Po každém použití je třeba lahvičku pečlivě chránit uzávěrem.

Jestliže jste užil(a) použil(a) více Ciploxu, než jste měl(a) postižené oko propláchněte vlažnou
vodou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ciplox užijte další dávku podle původního plánu léčby. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ciplox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto
nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně
časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi
vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Oční poruchy

Velmi často

Často


bílé krystalické precipitáty (17 %).

krusty, krystalky a nebo šupinky na okrajích víček,
pocit cizího tělíska, svědění, hyperemie spojivek, a
poruchy chuti po nakapání (méně než 10 %).
Strana 3 (celkem 4)


Méně často
Vzácně

Velmi vzácně

zabarvení rohovky, keratopatie a nebo keratititida,
alergické reakce, otok víček, slzení, světloplachost,
infiltráty rohovky, nauzea a zhoršení zraku.

V ojedinělých případech bylo u ciprofloxacinu pro
oční použití pozorováno zastřené vidění, snížení
ostrosti vidění a rezidua léčby.

zastřené vidění, snížení ostrosti vidění a rezidua léčby

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK CIPLOX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Ciplox neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ciplox obsahuje:
Léčivou látkou je: ciprofloxacini hydrochloridum 3,33 mg (odpovídá ciprofloxacinum 3,0 mg) v 1 ml.
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina
chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci.
1 ml odpovídá 40 kapkám

Jak Ciplox vypadá a co obsahuje toto balení:
Ciplox je balen v polyethylenové kapací lahvičce s propichovacím uzávěrem, umožňující snadné
použití přípravku.

Velikost balení
Lahvička obsahuje 5 ml přípravku.Strana 4 (celkem 4)Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci
Cipla (UK) Ltd., The Old Post House,
Heath Road, Weybridge,
Surrey KT13 8TS,
Velká Británie

Výrobce
S&D Pharma CZ spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
S&D Pharma CZ spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.8.2012

Recenze

Recenze produktu CIPLOX OPH/ 5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CIPLOX OPH/ 5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze