Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

CIPLOX OPH/ 5ML Ušní kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24527

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Kód výrobku: 24527
Kód EAN: 8901117292574
Kód SÚKL: 15646
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Ciplox je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ciprofloxacin. Oko: infekční konjunktivitida (zánět spojivek), keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivek), vřed rohovky. Profylaxe infekcí vyvolaných mikroby Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis (trachom). Prevence infekcí po operacích a úrazech oka. Ucho: zánět zevního zvukovodu, akutní a chronický zánět středního ucha, prevence infekcí při ušních operacích. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 12 let.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls170836/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 
 

 

CIPLOX 

oční/ušní kapky, roztok 

ciprofloxacini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
–  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
–  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
–  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li známky onemocnění

 

jako Vy. 

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Ciplox.a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciplox používat 
3. Jak se Ciplox používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Ciplox uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Ciplox a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Ciplox je ciprofloxacin. Ciprofloxacin je syntetické antibakteriální léčivo se 
širokým spektrem účinku. Patří do skupiny fluorochinolonů. Účinkuje na původce mnoha infekčních 
onemocnění tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu bakterií a brání jejich 
množení. Ciplox je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ciprofloxacin.  
 
Oko: infekční konjunktivitida (zánět spojivek), keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivek), vřed 
rohovky.  Profylaxe  infekcí  vyvolaných  mikroby  Neisseria  gonorrheae  a  Chlamydia  trachomatis 
(trachom)
.  Prevence  infekcí  po  operacích  a  úrazech  oka.  Přípravek  mohou  používat  dospělí, 
novorozenci (0-27 dní), kojenci a batolata (28 dní až 23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12 až 16 
let). 
 
Ucho: zánět zevního zvukovodu, akutní a chronický zánět středního ucha, prevence infekcí při ušních 
operacích.  
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 1 roku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciplox používat 
 
Nepoužívejte Ciplox, 
jestliže jste přecitlivělí na ciprofloxacin a jiné deriváty chinolonů a/nebo na kteroukoli další složku 
přípravku.  
 

 

Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Ciplox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obecně: 
-  Přípravek Ciplox je určen pro podání do očí nebo uší. 
-  Jestliže se příznaky onemocnění vrátí zpět nebo se stále zhoršují, poraďte se s ošetřujícím lékařem. 

Při používání tohoto léčivého přípravku, zvláště pokud jej používáte delší dobu, se můžete stát 
náchylnější k jiným infekcím. 

Jestliže si všimnete prvních známek kožní vyrážky nebo jiné reakce přecitlivělosti, včetně 

kopřivky, svědění nebo dýchacích problémů, ukončete léčbu a okamžitě se poraďte s ošetřujícím 
lékařem. Pokud dojde k závažné hypersenzitivní reakci, je nezbytné okamžité pohotovostní léčení. 

Jestliže jste starší nebo pokud jste léčen(a) přípravky potlačujícími zánět s vlastnostmi 

podobnými kortisonu, je u Vás během léčby přípravkem Ciplox vyšší riziko problémů se 
šlachami. Pokud zaznamenáte jakýkoli zánět nebo zánětlivý stav, ukončete léčbu a okamžitě se 
poraďte se svým lékařem. Pokud při použití tohoto léčiva nebo krátce po jeho použití zaznamenáte 
bolest, otok nebo zánět šlach, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře.  

-  Tento lék používejte po celou dobu, na kterou Vám jej lékař předepsal. Pokud užíváte jiné léčivé 

přípravky, přečtěte si prosím také bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“. 

 
Oční kapky 
-  Přípravek Ciplox může být použit k léčbě u dětí od narození. 
-  Během léčby přípravkem Ciplox nepoužívejte kontaktní čočky (tvrdé ani měkké). 
 
Ušní kapky 
-  Přípravek Ciplox může být použit k léčbě u dětí od 1 roku. 
-  Je nutné pečlivé sledování lékařem.  
 
Poraďte se se svým lékařem, vztahuje-li se na Vás některé z výše uvedených varování nebo 
vztahovalo-li se na Vás v minulosti. 
 
Další léčivé přípravky a Ciplox 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.  
 
Pokud používáte další oční přípravky, vyčkejte nejméně 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi. 
Jestliže používáte také oční masti, aplikujte je až jako poslední. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Během těhotenství a kojení přípravekCiplox nepoužívejte, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Určitou dobu po podání přípravku Ciplox do očí, může být Vaše vidění rozmazané. 
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, jestliže je Vaše vidění dočasně po podání 
přípravku rozmazané. 
 
Použití přípravku Ciplox do uší neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ciplox obsahuje benzalkonium-chlorid. 
Benzalkonium-chlorid  může  způsobit  podráždění  očí.  Vzhledem  k tomu,  že  tato  látka  odbarvuje 
kontaktní čočky, zabraňte jejímu kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky musíte 
před aplikací přípravku vyjmout z oka a nasadit si je opět až po 15 minutách od aplikace. 
 
 

 

3. Jak se Ciplox používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Oko: akutní infekce - 1 až 2 kapky do oka každých 15 až 30 minut; po potlačení akutní infekce může 
lékař interval prodloužit. U mírných infekcí 1 - 2 kapky do oka 2 - 6krát denně. Akutní a chronický 
trachom - 2 kapky do oka 2 až 4krát denně. Léčení trvá 1 - 2 měsíce, podle potřeby i déle.  
 
Ucho: zahájení léčby - 2 až 3 kapky do ucha každé 2 až 3 hodiny; po potlačení akutní infekce lékař 
může dávkový interval prodloužit. Délka léčby Ciploxem závisí na druhu a závažnosti infekce a určí ji 
lékař podle klinické a bakteriologické odpovědi pacienta.  
 
Před použitím si pečlivě umyjte ruce. Víčko se na lahvičce utáhne tak, aby propichovací špička uvnitř 
víčka pronikla ústím hrdla. Po sejmutí uzávěru se jemným stiskem lahvičky nakape předepsané 
množství kapek na určené místo. Nedotýkejte se rukou kapacího hrdla ani jeho špičkou infikovaného 
místa. Po každém použití je třeba lahvičku pečlivě chránit uzávěrem. 
 
Jestliže jste užil(a) použil(a) více Ciploxu, než jste měl(a), postižené oko propláchněte vlažnou 
vodou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Ciplox užijte další dávku podle původního plánu léčby. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout. 
 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do očí: 
- Poruchy chuti, svědění. 
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková 
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka. 
- Při očním podání ciprofloxacinu bylo pozorováno v ojedinělých případech rozmazané vidění, snížená 
zraková ostrost a usazeniny na povrchu oka.. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po použití do ucha: 
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková 
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka. 
- Při ušním použití složky vzácně způsobují citlivost. Avšak stejně jako u všech látek aplikovaných na 
kůži může vždy dojít k alergické reakci na kteroukoli složku přípravku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  

 

Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak Ciplox uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Ciplox obsahuje: 
Léčivou látkou je: ciprofloxacini hydrochloridum 3,33 mg (odpovídá ciprofloxacinum 3,0 mg) v 1 ml.  
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina 
chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci.  
1 ml odpovídá 40 kapkám 
 
Jak Ciplox vypadá a co obsahuje toto balení: 
Ciplox je balen v polyethylenové kapací lahvičce s propichovacím uzávěrem, umožňující snadné 
použití přípravku.  
 
Velikost balení 
Lahvička obsahuje 5 ml přípravku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla (UK) Ltd., 

 

Dixcart House, Addlestone Road,  
Bourne Business Park,  
Addlestone Surrey,  
KT15 2LE, 

Velká Británie 
 
Výrobce 

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o., 
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery ( areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
S&D Pharma CZ spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 06.07.2017. 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu CIPLOX OPH/ 5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CIPLOX OPH/ 5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám