Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

CINIE 100 6X100MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68644

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 68644
Kód EAN: 8594739019553
Kód SÚKL: 102500
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Cinie se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovné příznaky obvykle zahrnující zrakové příznaky, jako záblesky světla, klikaté linie, hvězdy nebo vlny) i bez ní.

Příbalový leták

1/6 

 

sp.zn. sukls52755/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CINIE 100 

100 mg 

tablety 

sumatriptanum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je přípravek Cinie a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinie užívat  
3.  Jak se přípravek Cinie užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Cinie uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cinie a k čemu se používá 

 
Cinie je analgetikum a patří do skupiny přípravků proti migréně. Léčivou látkou Cinie je sumatriptan, což je 
agonista 5HT

1

 receptorů. 

 
Má se za to, že migrenózní bolesti hlavy jsou způsobeny rozšířením krevních cév. Cinie tyto cévy stahuje, a 
tak ulevuje migrenózní od bolesti hlavy. 
 
Cinie se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovné příznaky obvykle zahrnující zrakové příznaky, 
jako záblesky světla, klikaté linie, hvězdy nebo vlny) i bez ní. 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinie užívat 

 
Neužívejte přípravek Cinie: 

• 

jestliže jste alergický(á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

• 

pokud jste prodělal(a) infarkt

• 

pokud trpíte srdeční chorobou

• 

pokud máte příznaky, které by mohly o srdeční chorobě svědčit, jako je přechodná bolest na hrudi 
nebo pocit tlaku na hrudi; 

• 

pokud jste prodělal(a) mozkovou mrtvici nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA, méně závažnou 
formu mrtvice, která do 24 hodin odezní); 

• 

pokud máte problémy s krevním oběhem v dolních končetinách, které Vám způsobují při chůzi záchvaty 
bolesti (onemocnění periferních cév); 

• 

pokud máte významně zvýšený krevní tlak nebo pokud Váš tlak zůstává vysoký navzdory léčbě; 

2/6 

 

• 

pokud trpíte závažným postižením jater

• 

pokud užíváte či jste v poslední době užíval(a) léčiva obsahující ergotamin nebo deriváty ergotaminu 
(včetně methysergidu) nebo jiné triptany/agonisty 5-HT

1 

(jako je naratriptan, rizatriptan nebo 

zolmitriptan); 

• 

pokud užíváte či jste v poslední době užíval(a) léčiva pro terapii deprese, která patří do skupiny známé 
jako inhibitory monoaminooxidázy (MAO). 

 
Pokud jste toho názoru, že se Vás některý z uvedených problémů týká, či pokud si nejste jisti, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než použijete přípravek Cinie. 
 
Upozornění a opatření 
Před tím, než Vám lékař předepíše přípravek Cinie, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena migrénou a 
nikoli jinými stavy. 
 
Před užitím přípravku Cinie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se na Vás vztahuje jakákoli 
z následujících skutečností: 

• 

jste si vědomi, že máte problémy s játry nebo ledvinami

• 

pokud u Vás byla diagnostikována epilepsie či jiná choroba se sníženým prahem pro vznik epileptických 
záchvatů; 

• 

pokud jste si vědomi alergie na antibakteriální léčiva patřící do skupiny sulfonamidů; 

• 

pokud jste léčeni pro vysoký krevní tlak, jelikož bylo v malém počtu případů pozorováno, že 
sumatriptan zvyšuje krevní tlak; 

• 

pokud užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI, jako je fluoxetin, 
paroxetin, fluvoxamie nebo sertralin) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotonin noradrenalinu 
(SNRI, jako je venlafaxin). Po současném užívání SSRI/SNRI a sumatriptanu byla pozorována 
hyperreflexie (zesílené reflexy) a snížená koordinace; 

• 

pokud máte bolesti a/nebo pocit tíhy na hrudi nebo v hrdle. Tyto obtíže obvykle trvají krátce. Pokud 
však přetrvávají a Vy začnete mít obavy, nebo se zhorší, ihned se poraďte se svým lékařem; 

• 

pokud trpíte chronickými každodenními bolestmi hlavy. Příliš časté užívání přípravku Cinie může mít za 
následek zejména chronickou bolest hlavy. V takových případech byste měli informovat svého lékaře, 
jelikož bude možná nutné užívání přípravku Cinie přerušit; 

• 

pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění (jste např. diabetik, těžký kuřák nebo proděláváte 
náhradní terapii nikotinem), a zejména pokud jste žena po menopauze nebo muž nad 40 let s uvedenými 
rizikovými faktory, lékař by měl vyšetřit Vaše srdeční funkce před tím, než Vám předepíše přípravek 
Cinie. Ve velmi vzácných případech se po užití přípravku Cinie vyskytly závažné srdeční poruchy, i 
když nebyly zjištěny žádné známky srdeční choroby. Pokud máte jakékoli obavy, spojte se se svým 
lékařem. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Cinie 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
 
Některé  léky  mohou  ovlivnit  účinnost  přípravku  Cinie  a  ten  může  zase  ovlivnit  účinnost  jiných  léků. 
Informujte svého lékaře v případě, že užíváte: 

 

jiné léky proti migréně

 

ergotamin užívaný také k léčbě migrény, nebo podobné přípravky jako je methylsergid
Neužívejte přípravek Cinie současně s těmito přípravky. Přestaňte užívat tyto přípravky nejpozději 24 
hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte ergotamin následujících 6 hodin po užití přípravku 
Cinie; 

 

jiné triptany nebo agonisty 5-HT

1

 (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) taktéž užívané k 

léčbě migrény. Neužívejte přípravek Cinie ve stejnou dobu spolu s těmito přípravky. Přestaňte užívat 
tyto přípravky nejpozději 24 hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte jiné triptany nebo 5-
HT inhibitory následujících 24 hodin po užití přípravku Cinie; 

3/6 

 

 

léky pro léčbu deprese; 

 

inhibitory MAO. Neužívejte přípravek Cinie, pokud jste užíval(a) inhibitory MAO v minulých dvou 
týdnech (viz bod "Neužívejte přípravek Cinie"); 

 

SSRI  (inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu)/SNRI  (inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu  a  noradrenalinu).  Užívání  Cinie  spolu  s  těmito  přípravky  může  způsobit  serotoninový 
syndrom  (souhrn  symptomů,  které  zahrnují  neklid,  zmatenost,  pocení,  halucinace,  zesílené reflexy, 
svalový spasmus, chvění, zrychlený tlukot srdce a třes). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, ihned to 
sdělte svému lékaři; 

 

léky pro léčbu maniodepresivních

 

(bipolárních) poruch, jako je lithium. 

 
Při současném užívání sumatriptanu a bylinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum 
perforatum
) se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky. 
 
Těhotenství a kojení
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat  
Těhotenství: 
O bezpečnosti přípravku Cinie užívaného během těhotenství jsou k dispozici pouze omezené informace. 
Dosud získané údaje nenasvědčují o zvýšeném riziku malformací. Nedoporučuje se však užívat přípravek 
Cinie během těhotenství, pokud lékař neurčí jinak. 
 
Kojení: 
Sumatriptan, léčivá látka přípravku Cinie, je vylučován do mateřského mléka. Nekojte Vaše dítě v průběhu 
12 hodin poté, co jste užila přípravek Cinie. Pokud jste v průběhu těchto 12 hodin odstříkala jakékoliv 
mateřské mléko, znehodnoťte jej a nepodávejte je Vašemu dítěti.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jak migréna sama, tak její léčba přípravkem Cinie můžou přivodit ospalost. Pokud ospalost zpozorujete, 
nesmíte řídit ani ovládat stroje. 
 
Přípravek Cinie obsahuje laktózu.  
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Cinie užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Cinie nelze užívat jako prevenci záchvatů migrény, je určena k jejich léčbě. Přípravek Cinie je 
nutno užít co nejdříve poté, co se migrenózní bolest hlavy objeví, je však stejně účinný i když se užije 
později. 
 
Doporučená dávka pro dospělé je 50 mg sumatriptanu. U některých pacientů může být nutná dávka 100 mg. 
Pokud  přípravek  Cinie  nepřinese  okamžitou  úlevu,  není  pro  daný  záchvat  přínosné  užívat  více  tablet. 
Sumatriptan  lze  použít  při  dalším  záchvatu.  Pokud  migréna  po  první  dávce  ustoupí,  ale  pak  se  opět  vrátí, 
můžete užít další tabletu, pokud od použití první uplynuly alespoň dvě hodiny. 
 
Neužívejte více než 300 mg (šest 50 mg tablet, nebo tři 100 mg tablety) během 24 hodin. 
 
Užívání přípravku Cinie se nedoporučuje u dětí, dospívajících a u pacientů nad 65 let. 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater by měly být zváženy nižší dávky 25-50 mg. 

4/6 

 

 
Tablety polykejte vcelku a zapijte je vodou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinie, než byste měl(a) 
 
Příznaky  předávkování  jsou  totožné  s  příznaky  uvedenými  v  oddíle  4.  Pokud  jste  požil(a)  větší  množství 
tablet, obraťte se na lékaře či nemocnici. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Obraťte se na svého lékaře, pokud se potřebujete poradit: 
 
Následující závažné nežádoucí účinky se vyskytly, ale jejich přesná četnost není známa: 

-  Kožní alergické reakce: kožní vyrážka v podobě červených skvrn nebo kopřivky (kožní pupeny). 
-  Anafylaxe (závažná alergická reakce, projevující se jako otok očních víček, obličeje nebo rtů a náhlá 

dušnost, chvění nebo pocit tísně na hrudi). 

 
V případě jakékoli závažné alergické reakce přerušte užívání přípravku Cinie a ihned vyhledejte svého 
lékaře. 
 
Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následujícími frekvencemi: 
 
Časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

-  ospalost, závrať, pocit brnění; zvláštní pocity, včetně pocitů necitlivosti, brnění, pocitů tepla a chladu; 
-  přechodné zvýšení krevního tlaku (objevující se brzy použití přípravku), zrudnutí; 
-  nevolnost nebo zvracení; 
-  pocit napětí; tento pocit je obvykle přechodný (dočasný), avšak může být intenzivní a může 

postihnout kteroukoli oblast těla včetně hrudníku a krku; bolest svalů; 

-  dušnost (dechová nedostatečnost); 
-  bolest, pocity horka nebo chladu, tlaku či svírání. Tyto příznaky mohou být intenzivní a mohou 

postihnout jakoukoli část těla, včetně hrudníku a krku. 

-  pocit slabosti, únava. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout více než 1 z 10 000 pacientů): 

-  pokud je Vám prováděno vyšetření krve na jaterní funkce, přípravek Cinie může Vaše výsledky 

ovlivnit. 

 

-  Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit):nystagmus (mimovolní rychlé pohyby 

očních bulbů), skotomy (temné skvrny v zorném poli), třes a dystonie (mimovolní svalové stahy); 

-  záchvaty – obvykle u pacientů s předchozím výskytem epilepsie; 
-  poruchy zraku (záblesky, dvojité vidění, zhoršení zraku, ztráta zraku včetně permanentní ztráty), tyto 

poruchy však mohou být způsobeny také samotným záchvatem migrény; 

-  zrychlení srdeční frekvence, zpomalení srdeční frekvence, bušení srdce, nepravidelná srdeční akce, 

závažné komplikace postihující srdeční tepny, bolest na hrudi, infarkt, přechodné ischemické změny 
na EKG;snížení krevního tlak;, onemocnění, které se projevuje bledostí či modravým nádechem kůže 
a/nebo bolestí prstů rukou a/nebo nohou, uší, nosu anebo čelisti v důsledku působení chladu nebo 
stresu (Raynaudův fenomén);zánět tlustého střeva, který se může projevit jako bolest v levé části 
podbřišku a krvavý průjem; průjem;ztuhlost šíje, bolest kloubů; 

-  pocit úzkosti; 

5/6 

 

-  nadměrné pocení. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Cinie uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu ze „EXP“. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životního prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cinie obsahuje

 

Léčivou látkou je sumatriptanum (sumatriptan). 
 
Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím sumatriptanum 100 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, 
magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Cinie vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Cinie 100 mg jsou bílé, podlouhlé bikonvexní tablety. 
 
Velikosti balení: 
Krabička obsahující 1, 2,3, 4, 6, 12 nebo 18 tablet v OPA/Al/PVC aluminiových blistrech. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci

 

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 

6/6 

 

platí pouze pro Estonsko, Litvu, Lotyšsko: 
UAB, „Oriola Vilnius“, Laisvés pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litva 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Česká republika: 

Cinie 100 

Estonsko: 

Cinie 100 mg 

Lotyšsko: 

Cinie 100 tabletes 

Litva: 

Cinie 100 tabletės 

Maďarsko: 

Cinie 100 tabletta 

Polsko: 

Cinie 100 

Slovenská republika:  Cinie 100 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.5.2015 
 

Recenze

Recenze produktu CINIE 100 6X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CINIE 100 6X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám