Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

CINIE 100 4X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68643

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 68643
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102499
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Cinie se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovné příznaky obvykle zahrnující zrakové příznaky, jako záblesky světla, klikaté linie, hvězdy nebo vlny) i bez ní.

Příbalový leták

1Příloha č. 1k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls212535/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CINIE 100
tablety
Sumatriptanum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je CINIE 100 tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CINIE 100 tablety užívat
3. Jak se CINIE 100 tablety používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku CINIE 100 tablety
6. Další informace
1. CO JE CINIE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ ?
Cinie je analgetikum ze skupiny přípravků proti migréně. Léčivou látkou Cinie je sumatriptan, což
je agonista 5HT1 receptorů.
Má se za to, že migrenózní bolesti hlavy jsou způsobeny rozšířením krevních cév. Cinie tyto cévy
stahuje a tak ulevuje migrenózní bolesti hlavy.
Cinie se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovné příznaky obvykle zahrnující zrakové
příznaky, jako záblesky světla, klikaté linie, hvězdy nebo vlny) i bez ní.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK
CINIE ?
Neužívejte přípravek Cinie:
pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na sumatriptan nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku
Cinie;
pokud jste prodělal/a infarkt;
pokud trpíte srdeční chorobou;
pokud máte příznaky, které by mohly o srdeční chorobě svědčit, jako je přechodná bolest na
hrudi nebo pocit tlaku na hrudi;
pokud jste prodělal/a mozkovou mrtvici nebor tranzientní ischemickou ataku (TIA, méně
závažnou formu mrtvice, která do 24 hodin odezní);
2 pokud máte problémy s krevním oběhem v dolních končetinách, které vám způsobují při chůzi
záchvaty bolesti (onemocnění periferních cév);
pokud máte významně zvýšený krevní tlak, nebo pokud Váš tlak zůstává vysoký navzdory
léčbě;
pokud trpíte závažným postižením jater;
pokud užíváte či jste v poslední době užíval/a léčiva obsahující ergotamin nebo deriváty
ergotaminu (včetně methysergidu) nebo jiné agonisty triptanu nebo 5-HT1 agonisty (jako je
naratriptan, rizatriptan nebo zolmitriptan);
pokud užíváte či jste v poslední době užíval/a léčiva pro terapii deprese, která patří do skupiny
známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAO).
Pokud jste toho názoru, že se Vás některý z uvedených problémů týká, či pokud si nejste jisti,
poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete Cinie.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CINIE 100 je zapotřebí:
Před tím, než Vám lékař předepíše přípravek Cinie, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena
migrénou a nikoli jinými stavy
.Před užíváním Cinie informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících
skutečností:
jste si vědomi, že máte problémy s játry nebo ledvinami;
pokud u Vás byla diagnostikována epilepsie či jiná choroba se sníženým prahem pro vznik
epileptických záchvatů;
pokud jste si vědomi alergie na antibakteriální léčiva patřící do skupiny sulfonamidů;
pokud jste léčeni pro vysoký krevní tlak, jelikož bylo v malém počtu případů pozorováno, že
sumatriptan zvyšuje krevní tlak;
pokud užíváte selektivní inhibitory opětovného vychytávání serotoninu (SSRI SSRIs jako je
fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine nebo sertralin) nebo inhibitory zpětného vychytávání
serotonin noradrenalinu (SNRIs, jako je venlafaxine). Po současném užívání SSRIs/SNRIs a
sumatriptanu byla pozorována hyperreflexie (zvýšené reflexy) a snížená koordinace;
pokud máte bolesti a/nebo pocit tíhy na hrudi nebo v hrdle. Tyto obtíže obvykle trvají krátce.
Pokud však přetrvávají a Vy začnete mít obavy, nebo se zhorší, ihned se poraďte se svým
lékařem;
pokud trpíte chronickými každodenními bolestmi hlavy. Příliš časté užívání přípravku Cinie
může mít za následek zejména chronickou bolest hlavy. V takových případech byste měli
informovat svého lékaře, jelikož bude možná nutné užívání přípravku Cinie přerušit;
pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění (jste např. diabetik, těžký kuřák nebo
proděláváte náhradní terapii nikotinem), a zejména, pokud jste žena po menopauze nebo muž
nad 40 let s uvedenými rizikovými faktory, lékař by měl vyšetřit Vaše srdeční funkce před tím,
než Vám předepíše přípravek Cinie. Ve velmi vzácných případech se po užití přípravku Cinie
vyskytly závažné srdeční poruchy, i když nebyly zjištěny žádné známky srdeční choroby.
Pokud máte jakékoli obavy, spojte se se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Cinie a ten může zase ovlivnit účinnost jiných léků.
Informujte svého lékaře v případě, že užíváte:
jiné léky proti migréně,
3 ergotamin užívaný také k léčbě migrény, nebo podobné přípravky jako je methylsergide.
Neužívejte přípravek Cinie současně s těmito přípravky. Přestaňte užívat tyto přípravky
nejpozději 24 hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte ergotamin následujích 6 hodin
po užití přípravku Cinie.
Jiné triptany nebo 5-HT1 agonisty (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) taktéž užívané k
léčbě migrény. Neužívejte přípravek Cinie ve stejnou dobu spolu s těmito přípravky. Přestaňte
užívat tyto přípravky nejpozději 24 hodin před užíváním přípravku Cinie. Neužívejte jiné
triptany nebo 5-HT inhibitory následujích 24 hodin po užití přípravku Cinie.
léky pro léčbu deprese ;
Neužívejte přípravek Cinie, pokud jste užíval/a inhibitory MAO v minulých dvou týdnech (viz.
bod "Neužívejte přípravek Cinie")
SSRIs (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)/ SNRIs (inhibitory zpětného vychytávání
serotonin noradrenalinu). Užívání Cinie spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový
syndrom (souhrn symptomů které zahrnují neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšené
reflexy, svalový spasmus, chvění, zvýšený tlukot srdce a třes. Pokud se u Vás tyto příznaky
objeví, ihned je sdělte svému lékaři.
léky pro léčby maniodepresivních (bipolárních) poruch, jako je lithium.
Při současném užívání sumatriptanu a bylinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou
(Hypericum perforatum) se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Těhotenství:
Před užíváním léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
O bezpečnosti přípravku Cinie užívaného během těhotenství jsou k dispozici pouze omezené
informace. Dosud získané údaje údaje nenasvědčují o zvýšeném riziku malformací. Nedoporučuje
se však užívat přípravek Cinie během těhotenství, pokud lékař neurčí jinak.
Kojení:
Před užíváním léku během kojení se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.
Sumatriptan, aktivní látka přípravku Cinie, je vylučován do mateřského mléka. Nekojte vaše dítě v
průběhu 12-ti hodin poté, co jste užila přípravek Cinie. Pokud jste v průběhu těchto 12-ti hodin
odstříkala jakékoliv mateřské mléko, znehodnoťte jej a nepodávejte je vašemu dítěti. Vystavení
dítěte léku můžete minimalizovat přerušením kojení po užití sumatriptanu na dobu 12 hodin.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Migréna sama může přivodit ospalost, tak jako její léčba. Pokud ospalost zpozorujete, nesmíte řídit
ani ovládat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Cinie
Přípravek Cinie obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte intolerancí k některým
cukrům, poraďte se s ním před užíváním tohoto léku.
43. JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVEK CINIE
Přípravek Cinie užívejte vždy přesně podle instrukcí lékaře. Pokud si nejste jisti, ujistěte se u svého
lékaře nebo lékárníka.
Přípravek Cinie nelze užívat jako prevenci záchvatů migrény, je určena k jejich léčbě. Přípravek
Cinie je nutno užít co nejdříve poté, co se migrenózní bolest hlavy objeví, je však stejně účinná i
když se užije později.
Obvyklá dávka pro dospělé je 50 mg sumatriptanu. U některých pacientů může být nutná dávka 100
mg. Pokud přípravek Cinie nepřinese okamžitou úlevu, není pro daný záchvat přínosné užívat více
tablet. Sumatriptan lze použít při dalším záchvatu. Pokud migréna po první dávce ustoupí, ale pak se
opět vrátí, můžete užít další tabletu, pokud od použití první uplynuly alespoň dvě hodiny.
Neužívejte více než 300 mg (šest 50 mg tablet, nebo tři 100 mg tablety) během 24 hodin.
Užívání přípravku Cinie se nedoporučuje u dětí, dospívajících a u pacientů nad 65 let.
U pacientů s mírným až středně závažným postižením jater by měly být zváženy nižší dávky - 25-50
mg.
Tablety polykejte vcelku a zapijte je vodou.
Pokud jste užil/a více tablet Cinie, než byste měl/a
Příznaky předávkování jsou totožné s příznaky uvedenými v oddíle 4 Možné nežádoucí účinky.
Pokud jste požil/a větší množství tablet, obraťte se na lékaře či nemocnici.
V případě, že máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Cinie může, jako všechna léčiva, způsobit nežádoucí účinky, které se však neprojeví u každého.
Pokud je potřebujete prohovořit, obraťte se na svého lékaře
Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následujícími frekvencemi:
časté : v 1 až 10 případech na každých 100 pacientů
méně časté: v 1 až 10 případech na každých 1.000 pacientů
vzácné: v 1 až 10 případech na každých 10.000 pacientů
velmi vzácné: v méně nežli 1 případě na každých 10.000 pacientů
neznámé : frekvence nelze z dostupných údajů určit.
Alergické reakce
Neznámé: Kožní alergické reakce: Kožní vyrážka v podobě červených skvrn nebo kopřivky (kožní
pupeny).
Anafylaxe (závažná alergická reakce, projevující se jako otok očních víček, obličeje nebo rtů a náhlá
dušnost, chvění nebo pocit tísně na hrudi).
5V případě jakékoli závažné alergické reakce přerušte užívání přípravku Cinie a ihned vyhledejte
svého lékaře.
Účinky na nervový systém
Časté: Ospalost, závrať, pocit brnění. Zvláštní pocity, včetně pocitů necitlivosti, brnění, pocitů tepla
a chladu.
Neznámé: Nystagmus (mimovolní rychlé pohyby očních bulbů), skotomy (temné skvrny v zorném
poli), třes a dystonie (mimovolné svalové stahy).
Záchvaty obvykle u pacientů s epilepsií v anamnéze.
Účinky na zrak
Neznámé: Poruchy zraku (záblesky, dvojité vidění, zhoršení zraku, ztráta zraku včetně permanentní
ztráty), tyto poruchy mohou však být způsobeny samotným záchvatem migrény.
Účinky na srdce
Neznámé: Zrychlení srdeční frekvence, zpomalení srdeční frekvence, bušení srdce, nepravidelná
srdeční akce, závažné komplikace postihující srdeční tepny, bolest na hrudi, infarkt, přechodné
ischemické změny na EKG.
Účinky na cévy
Časté: Přechodné zvýšení krevního tlaku (objevující se brzy po léčbě), zrudnutí.
Neznámé: Snížení krevního tlaku, které se projevuje bledostí či modravým nádechem kůže a/nebo
bolestí prstů rukou a/nebo nohou, uší, nosu anebo čelisti v důsledku působení chladu nebo stresu
(Raynaudův fenomén).
Účinky na trávicí ústrojí
Časté: Nevolnost nebo zvracení
Neznámé: Průjem. Zánět (části) tlustého střeva, který se může projevit jako bolest v levém
podbřišku a krvavý průjem.
Účinky na svaly a skelet
Časté: Pocit napětí. Tento pocit je obvykle přechodný (dočasný), avšak může být intenzivní a může
postihnout kteroukoli oblast těla včetně hrudníku a krku. Bolest svalů.
Neznámé: Ztuhlost šíje, bolest kloubů.
Účinky na psychiku
Neznámé: Pocit úzkosti.
Účinky na kůži
Neznámé: Nadměrné pocení.
Účinky na dýchací ústrojí
Časté: Dušnost (dechová nedostatečnost).
Všeobecné nežádoucí účinky
Časté: Bolest, pocit horka nebo chladu, tlaku a tísně.
6Tyto příznaky mohou být intenzivní a mohou postihnout kteroukoli oblast těla včetně hrudníku a
krku. Pocit slabosti, únavy.
Účinky na výsledky vyšetření
Velmi vzácné: Pokud je Vám prováděno vyšetření krve na jaterní funkce, přípravek Cinie může vaše
výsledky ovlivnit.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK CINIE
Uchovejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek Cinie po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životního prostředí..
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Cinie obsahuje
Léčivou látkou je sumatriptanum.
Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím 100 mg sumatriptanum.
Pomocné látky : monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,
magnesium-stearát.
Jak přípravek Cinie vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Cinie 100 mg jsou bílé, podlouhlé bikonvexní tablety
Velikosti balení:
Krabička obsahující 1, 2,3, 4, 6, 12 nebo 18 tablet v OPA/Al/PVC aluminiových blistrech.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Výrobc :
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
7Tento přípravek je registrovaný v členských státech evropského hospodářského prostoru pod
následujícími názvy:
Česká republika: Cinie 100 a 50
Estonsko: Cinie 100 a 50
Lotyšsko: Cinie 100 a 50 mg tabletes
Litva: Cinie 100 a 50 mg tablets
Polsko: Cinie 100 a 50
Slovensko: Cinie 100 a 50
Maďarsko: Cinie 100 a 50 mg tabletta
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.6.2012.

Recenze

Recenze produktu CINIE 100 4X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CINIE 100 4X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám