Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

CILOXAN OPH+ 1X5ML Ušní kapky, roztok

Kód výrobku: 16163

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CILOXAN OPH+ 1X5ML Ušní kapky, roztok

1/6
sp.zn.sukls106662/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

CILOXAN
Oční /ušní kapky, roztok
(Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento
přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CILOXAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILOXAN používat
3. Jak se CILOXAN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek CILOXAN uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK CILOXAN A K ČEM SE POUŽÍVÁ

CILOXAN je protibakteriální chemoterapeutikum, jež působí na široké spektrum baktérií
včetně očních a/nebo ušních infekcí.

Oční kapky:
CILOXAN je indikován pro léčbu vředů rohovky a povrchových infekcí oka a očních víček,
způsobených bakteriemi s předpokládanou nebo zjištěnou citlivostí na ciprofloxacin, a to u
dospělých, novorozených dětí (0-27 dnů), kojenců a batolat (28 dnů až 23 měsíců), dětí (2
11 let) a dospívajících (12 16 let).

Ušní kapky:
CILOXAN je také indikován u zánětů vnějšího zvukovodu, doprovázených silnou zánětlivou
reakcí, způsobenou bakteriemi, citlivými na ciprofloxacin. CILOXAN lze použít za přísné
kontroly ušního specialisty u dospělých, dospívajících a dětí ve věku starších než jeden rok.


2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CILOXAN POUŽÍVAT

Přípravek CILOXAN nepoužívejte

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciprofloxacin-hydrochlorid nebo na kteroukoli
další složku přípravku CILOXAN.

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiná antibiotika nazývaná chinolony.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILOXAN je zapotřebí:

Obecně:
- Přípravek CILOXAN je určen pro podání do očí nebo uší.
- Jestliže se příznaky onemocnění vrátí zpět nebo se stále zhoršují, poraďte se s ošetřujícím
lékařem. Při používání tohoto léčivého přípravku, zvláště pokud jej používáte delší dobu,
se můžete stát náchylnější k jiným infekcím.
- Jestliže si všimnete prvních známek kožní vyrážky nebo jiné reakce přecitlivělosti, včetně
kopřivky, svědění nebo dýchacích problémů, ukončete léčbu a okamžitě se poraďte
s ošetřujícím lékařem. Pokud dojde k závažné hypersenzitivní reakci, je nezbytné
okamžité pohotovostní léčení.
- Jestliže jste starší nebo pokud jste léčen (a) přípravky potlačujícími zánět s vlastnostmi
podobnými kortisonu, je u Vás během léčby přípravkem CILOXAN vyšší riziko
problémů se šlachami. Pokud zaznamenáte jakýkoli zánět nebo zánětlivý stav, ukončete
léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem. Pokud při použití tohoto léčiva nebo krátce
po jeho použití zaznamenáte bolest, otok nebo zánět šlach, ukončete léčbu a kontaktujte
svého lékaře.
- Tento lék používejte po celou dobu, na kterou Vám jej lékař předepsal. Pokud užíváte jiné
léčivé přípravky, přečtěte si prosím také bod Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky.

Oční kapky
- Přípravek CILOXAN může být použit k léčbě u dětí mladších 1 roku pouze pokud to
určil lékař.
- Během léčby přípravkem CILOXAN nepoužívejte kontaktní čočky (tvrdé ani měkké).

Ušní kapky
- Přípravek CILOXAN může být použit k léčbě u dětí mladších 1 roku, pokud to určil
lékař.
- Je nutné pečlivé sledování lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, vztahuje-li se na Vás některé z výše uvedených varování nebo
vztahovalo-li se na Vás v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte další oční přípravky, vyčkejte nejméně 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi.
Jestliže používáte také oční masti, aplikujte je až jako poslední.

Používání přípravku CILOXAN s jídlem a pitím
Neuplatňuje se.

Těhotenství a kojení
3/6
Během těhotenství a kojení přípravek CILOXAN nepoužívejte, pokud to Váš lékař nepovažuje
za nezbytné.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Určitou dobu po podání přípravku CILOXAN do očí, může být Vaše vidění rozostřené.
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, jestliže je Vaše vidění dočasně po
podání přípravku rozmazané.

Použití přípravku CILOXAN do uší neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CILOXAN oční kapky
Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, jež může oko podráždit
nebo může změnit barvu měkkých kontaktních čoček.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CILOXAN POUŽÍVÁ

Dodržujte pečlivě tyto pokyny, pokud Vám lékař nedá jiná doporučení. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Oční kapky:
Vředy na rohovce:
CILOXAN se musí podávat dospělým, novorozencům (0-27 dnů), kojencům a batolatům (28
dnů až 23 měsíců), dětem (2-11 let) a dospívajícím (12 16 let) v následujících intervalech, a to
i v noci:

První den: v prvních šesti hodinách vkápněte do postiženého oka 2 kapky každých
15 minut;
pak po zbytek dne vkápněte do postiženého oka 2 kapky každých 30 minut.
Druhý den: nakápněte do postiženého oka 2 kapky každou hodinu.
Od 3. do 14. dne: kapejte po 2 kapkách do postiženého oka každé 4 hodiny.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho byste měl (a) CILOXAN používat. Léčbu neukončujte
dříve, dokud Vám to nedovolí Váš lékař.

Povrchové bakteriální infekce oka a očních víček
První dva dny vkápněte 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku infikovaného oka (infikovaných
očí) každé dvě hodiny, kdy jste vzhůru. Poté, po dobu dalších 5 dnů, 1 nebo 2 kapky každé 4
hodiny, když jste vzhůru.

Po použití očních kapek jsou pro snížení systémového vstřebávání užitečná následující
opatření:
- Ponechejte oční víčko 2 minuty zavřené.
- Po dobu dvou minut přitiskněte prstem slzný kanálek.

Ušní kapky:
Ušní kapky se podávají dospělým a dětem starším jeden rok. Doporučuje se vyčištění zevního
zvukovodu postiženého ucha. Je příjemnější podávat roztok při pokojové teplotě, ještě lépe při
tělesné teplotě. Přípravek nakapejte do vnějšího zvukovodu následujícím způsobem: 3 až 4
kapky, dvakrát až čtyřikrát denně nebo častěji, je-li to nutné. Pacient má nejprve ležet na opačné
straně než je postižené ucho a má raději zůstat ležet v této pozici dalších pět až deset minut po
nakapání. Po místním očištění lze do zvukovodu také zastrčit napuštěný smotek gázy nebo
smotek vaty a nechat jej tam obvykle po jeden nebo dva dny, měl by se však nasytit přípravkem
4/6
dvakrát denně. Obecně by léčba neměla přesáhnout pět až deset dnů. Někdy může být léčba
prodloužena, poraďte se v tomto ohledu s ošetřujícím lékařem.

Jestliže se kapkou netrefíte do oka/ucha, zkuste to znova.

Jestliže jste použil (a) více přípravku CILOXAN, než jste měl (a)
Pokud jste aplikoval(a) do oka nebo ucha více přípravku CILOXAN než je třeba,
vypláchněte jej z oka nebo ucha vlažnou vodou.

Pokud jste přípravek CILOXAN náhodně požil(a), obraťte se na svého lékaře. Nepředpokládají
se však žádné závažné komplikace.

Jestliže jste zapomněl (a) přípravek CILOXAN použít
Pokračujte další plánovanou dávkou. Je-li však již téměř čas další dávky, zapomenutou dávku
vynechejte a vraťte se zpět k pravidelnému dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže používáte další léčivé přípravky ve formě očních kapek nebo oční masti
Vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými přípravky. Oční masti je třeba aplikovat jako
poslední.

Jestliže jste přestal (a) používat přípravek CILOXAN
Nepřestávejte používat tento léčivý přípravek předčasně, i když již zmizely příznaky
onemocnění. Pokud přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, mohou se Vám
příznaky vrátit.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CILOXAN nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do očí:

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):
- Účinky na oko: bílé usazeniny na povrchu oka (na rohovce), oční diskomfort,
zarudnutí očí.

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):
- Účinky na oko: poškození povrchu oka nebo skvrny na povrchu oka (na rohovce),
citlivost na světlo, zhoršené nebo rozmazané vidění, otok oka nebo očního víčka,
bolest oka, suché oko, abnormální pocity v oku, zvýšená tvorba slz, výtok z oka,
tvorba krust na okraji očního víčka, šupiny na očním víčku, zarudnutí očního víčka.
- Obecné nežádoucí účinky: bolest hlavy, nevolnost.

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):
- Účinky na oko: poškození oka, zánět oka, poškození povrchu oka (rohovky), dvojité
vidění, snížená citlivost oka, unavené oči, podráždění oka.
- Obecné nežádoucí účinky: přecitlivělost, závratě, bolest ucha, ječné zrno, rýma,
výtok z vedlejších nosních dutin, průjem, bolest břicha, zánět kůže, nesnášenlivost
léků, abnormální laboratorní testy.

5/6
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
- Účinky na oko: svědění oka.
- Obecné nežádoucí účinky: poruchy chuti.


Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po použití do ucha:

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):
- Účinky na ucho: bolest ucha, překrvení ucha, mokvání ucha, svědění ucha.
- Obecné nežádoucí účinky: slzení, bolest hlavy, zánět kůže, horečka.

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
- Účinky na ucho: ušní šelest.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK CILOXAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek CILOXAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a
krabičce za označením EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nedotýkejte se kapátka.

Lahvičku je třeba zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření, to zabraňuje vzniku infekce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CILOXAN obsahuje
- léčivou látkou je ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 3,5 mg (odpovídá
ciprofloxacinum 3 mg ) v 1 ml sterilních očních/ušních kapek.
- pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu 0,06 mg, trihydrát octanu
sodného, mannitol, kyselina octová 98%, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok kyseliny
chlorovodíkové 12 mol/l a/nebo hydroxidu sodného1 mol/l, čištěná voda.

Jak přípravek CILOXAN vypadá a co obsahuje toto balení
- Přípravek CILOXAN oční a ušní kapky, je čirý bezbarvý roztok, dodávaný v 5 ml
průhledné plastikové lahvičce s kapacím uzávěrem, DROP-TAINER se šroubovacím
polypropylenovým uzávěrem, v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
6/6
Alcon-Couvreur n. v., Puurs, Belgie.

Výrobce
Alcon-Couvreur n. v., Puurs, Belgie
Alcon Cusí S. A., S. A., Barcelona, Španělsko


Způsob výdeje: výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.7.2013

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 16163
Kód EAN: 5413895019951
Kód SÚKL: 89831
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Oční kapky Léčbě rohovkových vředů a bakteriálního zánětu spojivek u dospělých, novorozenců (0-27 dnů), kojenců a batolat (28 dnů až 23 měsíců), dětí (2-11 let) a dospívajících (12-16 let). Ušní kapky Léčba zánětů zvukovodu způsobených kmeny citlivými na ciprofloxacin u dospělých, mladistvých a dětí starších než 1 rok. Ciloxan lze použít, pokud je indikován ušním specialistou.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu CILOXAN OPH+ 1X5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CILOXAN OPH+ 1X5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám