Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CIFLOXINAL 20X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20075

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 20075
Kód EAN: 8595026430129
Kód SÚKL: 87105
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek je určen pro pacienty od 18 let. Pouze výjimečně ho lze podat dětem a adolescentům ve věku od 5 do 17 let za předpokladu, že nelze použít jiná antibiotika a pokud přínos léčby převáží možná rizika (jedná se o závažné, život ohrožující infekce, např. infekce u cystické fibrózy, infekce při nádorových onemocněních, respirační infekce). Cifloxinal se používá v následujících případech: - infekce dýchacího ústrojí; - infekce močového ústrojí; - infekce gynekologické; - gonokokové infekce; - infekce ORL (ušní, nosní a krční oblasti); - nitrobřišní infekce; - infekce oční; - infekce kostí, kloubu, kůže a měkkých tkání; - infekční záněty nitroblány srdeční; - bakteriální záněty mozkových blan; - různé nosokomiální infekce (tj. získané v souvislosti s pobytem v nemocnici); - preventivní podávání zejména v chirurgii.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn.sukls245125/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CIFLOXINAL 250 mg 

potahované tablety 

ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Cifloxinal 250 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cifloxinal 250 mg užívat 
3.  Jak se Cifloxinal 250 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Cifloxinal 250 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Cifloxinal 250 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  Cifloxinal  250 mg  je  chemoterapeutikum  náležející  do  skupiny  fluorochinolonů.  Léčivou 
látkou  je  ciprofloxacin.  Ciprofloxacin  zabíjí  bakterie,  které  způsobují  infekce.  Působí  pouze  na 
specifické kmeny bakterií. 
 
Dospělí 
Cifloxinal 250 mg se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí: 
-  infekce dýchacích cest, 
-  dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin, 
-  infekce močových cest, 
-  infekce varlat, 
-  infekce pohlavních orgánů u žen, 
-  infekce trávicího traktu a břicha, 
-  infekce kůže a měkké tkáně, 
-  infekce kostí a kloubů, 
-  k léčbě  nebo  prevenci  infekcí  u pacientů  s velmi  nízkým  počtem  bílých  krvinek  (závažná 

neutropenie), 

-  k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis, 
-  expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená). 
Jestliže  máte  závažnou  infekci,  nebo  když  je  infekce  způsobena  více  než  jedním  typem  bakterie, 
můžou Vám být současně s přípravkem Cifloxinal 250 mg předepsána ještě jiná antibiotika. 
 
Děti a dospívající 
Cifloxinal  250 mg  se  za  odborného  dohledu  specialisty  používá  u dětí  a  dospívajících  k léčbě 
následujících bakteriálních infekcí: 
-  infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou, 
-  komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida), 
-  expozice inhalační formy antraxu (očekávaná nebo potvrzená). 

2/8 

Ciprofloxacin může být u dětí a dospívajících použit také k léčbě dalších závažných infekcí, je-li to 
považováno za vhodné. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cifloxinal 250 mg užívat 

 
Neužívejte Cifloxinal 250 mg, jestliže 
-  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku,  jiné  chinolonové  léky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  užíváte tizanidin (viz bod 2, Další léčivé přípravky a Cifloxinal 250 mg). 
 
Upozornění a opatření 
Před zahájením léčby přípravkem Cifloxinal 250 mg 
Informujte svého lékaře, jestliže: 
-  jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit, 
-  trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, 
-  jste  v minulosti  měl(a)  problémy  se  šlachami  při  předchozí  léčbě  chemoterapeutiky,  jako  je 

Cifloxinal 250 mg, 

-  máte myastenii gravis (typ svalové slabosti), 
-  jste v minulosti měl(a) abnormální srdeční rytmus (arytmii). 
 
Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým 
QT  intervalem  (je  vidět  na  EKG,  elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti)  nebo  máte  tuto  poruchu 
v rodinné anamnéze, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku 
v krvi),  máte  velmi  pomalou  srdeční  činnost  (bradykardie),  máte  slabé  srdce  (srdeční  selhávání), 
v minulosti  jste  prodělal(a)  srdeční  příhodu  (infarkt  myokardu),  jste  žena  nebo  starší  pacient  nebo 
pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod 2, Další léčivé přípravky a 
Cifloxinal 250 mg). 
Při  léčbě  některých  infekcí  pohlavního  ústrojí  Vám  může  lékař  předepsat  současně  s ciprofloxacinem 
i jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení během 3 dnů léčby, informujte svého lékaře. 
 
Během léčby přípravkem Cifloxinal 250 mg 
Okamžitě  informujte  svého  lékaře,  jestliže  během  užívání  přípravku  Cifloxinal  250 mg  nastane 
kterákoli  z níže  uvedených  situací.  Váš  lékař  rozhodne,  zda  je  nutné  léčbu  přípravkem  Cifloxinal 
250 mg ukončit. 
-  Závažné,  náhlé  alergické  reakce  (anafylaktická  reakce/šok,  angioedém).  Dokonce  i  po  první 

dávce  existuje  malá  pravděpodobnost,  že  zaznamenáte  závažné  alergické  reakce  s následujícími 
příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, pocit na zvracení nebo mdloby, nebo závrať, když 
vstáváte.  Jestliže  toto  nastane,  ihned  přestaňte  užívat  Cifloxinal  250 mg  a  okamžitě 
kontaktujte svého lékaře.
 

-  Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň 

léčen(a) kortikosteroidy. Záněty a přetržení šlach se mohou vyskytnout již po 48 hodinách léčby, 
nebo  se  také  mohou  vyskytnout  i  několik  měsíců  po  ukončení  léčby  přípravkem  Cifloxinal 
250 mg.  Při  první  známce  jakékoli  bolesti  nebo  zánětu  přestaňte  Cifloxinal  250 mg  užívat  a 
bolestivé  místo  udržujte  v klidu.  Vyvarujte  se  zbytečného  pohybu,  který  by  mohl  zvýšit  riziko 
natržení šlachy. 

-  Trpíte-li  epilepsií  nebo  jinými  neurologickými  poruchami,  například  cerebrální  ischemií 

(nedokrvení  mozku)  nebo  mrtvicí,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky  spojené  s centrálním 
nervovým  systémem.  Nastane-li  taková  situace,  okamžitě  přestaňte  Cifloxinal  250 mg  užívat 
a kontaktujte svého lékaře. 

-  Po prvním užití přípravku Cifloxinal 250 mg můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li 

depresí  nebo  psychózou,  při  léčbě  přípravkem  Cifloxinal  250 mg  se  mohou  Vaše  příznaky 
zhoršit.  Ve  vzácných  případech  může  deprese  nebo  psychóza  vyvrcholit  sebevražednými 
myšlenkami,  pokusem  o sebevraždu  nebo  dokonanou  sebevraždou.  Nastane-li  taková  situace, 
okamžitě přestaňte Cifloxinal 250 mg užívat a kontaktujte svého lékaře. 

3/8 

-  Můžete  zaznamenat  symptomy  neuropatie  (nezánětlivého  postižení  nervů)  jako  bolest,  pálení, 

brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte  Cifloxinal 
250 mg užívat a kontaktujte svého lékaře. 

-  Při užívání antibiotik nebo chemoterapeutik, včetně přípravku Cifloxinal 250 mg, nebo dokonce 

několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé 
formy,  nebo  pokud  by  Vaše  stolice  obsahovala  krev  nebo  sliz,  okamžitě  přestaňte  užívat 
Cifloxinal 250 mg, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení 
funkce střev a kontaktujte svého lékaře. 

-  Jestliže  je  třeba,  abyste  podstoupil(a)  odběr  vzorku  krve  nebo  moči,  informujte  svého  lékaře 

nebo personál laboratoře, že užíváte Cifloxinal 250 mg. 

-  Cifloxinal  250 mg  může  způsobit  poškození  jater.  Jestliže  zpozorujete  jakékoli  příznaky, 

například  ztrátu  chuti  k jídlu,  žloutenku  (žloutnutí  kůže),  tmavou  moč,  svědění,  nebo  citlivost 
žaludku, přestaňte užívat Cifloxinal 250 mg a kontaktujte okamžitě svého lékaře. 

-  Cifloxinal 250 mg může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím může být také Vaše odolnost 

proti  infekcím  snížena.  Jestliže  se  u Vás  vyskytne  infekce  s příznaky,  jako  jsou  horečka 
a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce, 
jako  jsou  bolest  v krku/hltanu/ústech,  případně  s onemocněním  močových  cest,  okamžitě 
vyhledejte  lékaře.  Bude  třeba  udělat  krevní  testy  ke  zjištění  případného  snížení  počtu  bílých 
krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku. 

-  Informujte svého  lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem  glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie. 

-  Informujte svého lékaře, jestliže máte nemocné ledviny, protože je možné, že bude třeba upravit 

dávku. 

-  Když  užíváte  Cifloxinal  250 mg,  Vaše  pokožka  bude  citlivější  na  sluneční  nebo  ultrafialové 

(UV)  záření.  Nevystavujte  pokožku  silnému  slunečnímu  nebo  umělému  UV  světlu  (například 
v soláriu). 

-  Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Cifloxinal 250 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Neužívejte  Cifloxinal  250 mg  současně  s tizanidinem,  neboť  to  by  mohlo  způsobit  nežádoucí 
účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2, Neužívejte Cifloxinal 250 mg, jestliže). 
Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: 
např.  antiarytmika  (léky  používané  na  poruchy  srdečního  rytmu  jako  např.  chinidin,  hydrochinidin, 
disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklická  antidepresiva,  některé  léky  proti 
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika. 
O následujících  lécích  je  známo,  že  u nich  dochází  ke  vzájemnému  ovlivnění  účinku  s přípravkem 
Cifloxinal 250 mg. Užívání přípravku Cifloxinal 250 mg současně s těmito léky může ovlivnit jejich 
léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte: 
-  antagonisty vitaminu K (např. warfarin) nebo jiná perorální antikoagulancia (na ředění krve), 
-  probenecid (na dnu), 
-  methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů), 
-  theofylin (na potíže s dýcháním), 
-  tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy), 
-  olanzapin (antipsychotikum), 
-  klozapin (antipsychotikum), 
-  ropinirol (na Parkinsonovu nemoc), 
-  fenytoin (na epilepsii), 
-  metoklopramid (na pocit na zvracení a zvracení), 
-  cyklosporin (na kožním onemocnění, revmatoidní artritidu a při transplantaci orgánů), 
-  glibenklamid (na cukrovku). 
 
Cifloxinal 250 mg může zvýšit hladiny následujících látek v krvi: 
-  pentoxifylin (na oběhové poruchy), 
-  kofein, 

4/8 

-  duloxetin (na depresi, poškození nervů způsobené cukrovkou nebo inkontinenci), 
-  lidokain (na problémy se srdcem nebo při anestezii), 
-  sildenafil (např. na poruchy erekce), 
-  agomelatin (k léčbě deprese), 
-  zolpidem (k léčbě poruch spánku). 
 
Některé  léky  snižují  účinek  přípravku  Cifloxinal  250 mg.  Informujte  svého  lékaře,  jestliže  užíváte 
nebo chcete užívat následující přípravky: 
-  antacida, 
-  omeprazol, 
-  minerální doplňky, 
-  sukralfát, 
-  polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer), 
-  léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa. 
 
Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před 
nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Cifloxinal 250 mg. 
 
Cifloxinal 250 mg s jídlem a pitím 
I  když  neužíváte  Cifloxinal  250 mg  současně  s jídlem,  v průběhu  léčby  nejezte  ani  nepijte  mléčné 
výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit 
vstřebávání léčivé látky. 
Pamatujte na to, abyste Cifloxinal 250 mg zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Je lepší vyhnout se užívání přípravku Cifloxinal 250 mg, jestliže jste těhotná. Informujte svého lékaře, 
plánujete-li otěhotnět. 
Neužívejte Cifloxinal 250 mg, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka 
a mohl by poškodit Vaše dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cifloxinal  250 mg  může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé neurologické 
nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na 
Cifloxinal 250 mg. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře. 
 
 
3. 

Jak se Cifloxinal 250 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Váš  lékař  Vám  přesně  vysvětlí, jak  Cifloxinal  250 mg  užívat,  také  jak  často  a jak  dlouho.  To  bude 
záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte. 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  máte  problém  s ledvinami,  protože  je  možné,  že  dávkování  bude 
potřeba upravit. 
Léčba trvá  obvykle  5  až  21  dnů,  u závažných  infekcí  však  může  trvat  déle. Tablety  užívejte  přesně 
podle  pokynů  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  kolik  tablet  máte  užívat  a  jakým  způsobem  je  máte 
užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
a.  Tablety  polykejte  s dostatečným  množstvím  vody.  Tablety  nežvýkejte,  neboť  jejich  chuť  není 

dobrá. 

b.  Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. 
c.  Tablety  můžete  užívat  v době  jídla  nebo  mezi  jídly.  Vápník,  který  je  součástí  jídla,  neovlivní 

významně vstřebávání. Cifloxinal 250 mg však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko 
nebo  jogurt,  nebo  s džusy  obohacenými  o minerály  (např.  pomerančový  džus  obohacený 
o kalcium). 

 

5/8 

Pamatujte na to, abyste Cifloxinal 250 mg zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cifloxinal 250 mg, než jste měl(a) 
Pokud  užijete  více  tablet  přípravku,  než  máte  předepsáno,  vyhledejte  okamžitě  lékařskou  pomoc. 
Vezměte si se sebou krabičku, abyste ji mohl(a) ukázat lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Cifloxinal 250 mg 
Vezměte  si  normální  dávku,  jakmile  to  bude  možné,  a  pak  užijte  následující  dávku  v běžném  čase. 
Pokud  však  již  téměř  nastal  čas  na  další  dávku,  opomenutou  dávku  vynechejte  a  pokračujte  podle 
předpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dokončete celou 
léčbu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Cifloxinal 250 mg 
Je  důležité,  abyste  dokončil(a)  celou  léčbu,  i  když  se  za  několik  dnů  začnete  cítit  lépe.  Jestliže 
přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky 
infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás vyvinout rezistence na antibiotika. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  pocit na zvracení, průjem, 
-  bolesti kloubů u dětí.  
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  fungální (houbová) superinfekce, 
-  vysoká koncentrace eosinofilů (typ bílých krvinek), 
-  ztráta chuti k jídlu (anorexie), 
-  hyperaktivita nebo neklid, 
-  bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti, 
-  zvracení, tupá bolest v žaludku, problémy s trávením, nadýmání, 
-  zvýšené množství některých látek v krvi (aminotransferázy a/nebo bilirubin), 
-  vyrážka, svědění, kopřivka, 
-  bolest kloubů u dospělých, 
-  špatná funkce ledvin, 
-  bolest kostí a kloubů, pocit slabosti nebo horečka, 
-  zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi). 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 
-  zánět  střev  (kolitida)  spojený  s užíváním  antibiotik  nebo  chemoterapeutik  (ve  velmi  vzácných 

případech může být smrtelný) (viz bod 2, Upozornění a opatření), 

-  změny  v počtu  krevních  buněk  (leukopenie,  leukocytóza,  neutropenie,  anemie),  zvýšený  nebo 

snížený počet krevních destiček (trombocyty), 

-  alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém), 
-  zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), 
-  zmatenost,  dezorientace,  úzkostné  reakce,  divné  sny,  deprese  (potenciálně  vedoucí 

k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k sebevraždě) nebo halucinace, 

-  mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz 

bod 2, Upozornění a opatření), nebo závratě, 

-  zrakové problémy (např. dvojité vidění), 
-  ušní šelest nebo ztráta sluchu, zhoršení sluchu, 

6/8 

-  zrychlený srdeční tep (tachykardie), 
-  rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba, 
-  dýchavičnost, včetně astmatických příznaků, 
-  jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater), 
-  citlivost na světlo (viz bod 2, Upozornění a opatření), 
-  bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče, 
-  selhání ledvin, krev a krystaly v moči (viz bod 2, Upozornění a opatření), zánět močových cest, 
-  retence tekutin nebo nadměrné pocení, 
-  zvýšené hladiny enzymové amylázy. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 
-  snížení  počtu  červených  krvinek  (hemolytická  anemie);  nebezpečný  pokles  typu  bílých  krvinek 

(agranulocytóza); pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), jež 
může být smrtelný, a úbytek kostní dřeně, který může být rovněž smrtelný (viz bod 2, Upozornění 
a opatření), 

-  závažné alergické reakce (anafylaktické reakce nebo anafylaktický šok, který může být smrtelný – 

sérová porucha) (viz bod 2, Upozornění a opatření), 

-  mentální  poruchy  (psychotické  reakce  potenciálně  vedoucí  k sebevražedným  myšlenkám, 

pokusům o sebevraždu nebo k sebevraždě) (viz bod 2, Upozornění a opatření), 

-  migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze, narušení čichu, tlak na mozek (zvýšený nitrolební 

tlak), 

-  poruchy barevného vidění, 
-  zánět cévních stěn (vaskulitida), 
-  pankreatitida (zánět slinivky břišní), 
-  odumírání  velkého  množství  jaterních  buněk  (nekróza  jater),  velmi  vzácně  vedoucí  k život 

ohrožujícímu selhání jater, 

-  drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například 

možný  Stevensův-Johnsonův  syndrom  nebo  toxická  epidermální  nekrolýza,  které  mohou  vést 
k úmrtí), 

-  svalová  slabost,  zánět  šlach,  natržení  šlach  –  zejména  velké  šlachy  na  patě  (Achillova  šlacha); 

zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2, Upozornění a opatření). 

 
Frekvence výskytu není známá (z dostupných údajů nelze určit): 
-  příznaky  postižení  nervového  systému,  jako  jsou  bolest,  pálení,  štípání,  brnění  a/nebo  slabost 

končetin, 

-  abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsades de 

pointes),  poruchy  srdečního  rytmu  (nazývané  prodloužení  QT  intervalu,  viditelné  na  EKG, 
elektrickém záznamu činnosti srdce), 

-  pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky), 
-  ovlivnění krevní srážlivosti (u pacientů léčených antagonisty vitamínu K), 
-  pocit rozjařenosti (mánie), pocit optimismu zvýšené aktivity (hypománie), reakce z přecitlivělosti, 

tzv. DRESS (poléková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Cifloxinal 250 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

7/8 

Tento  léčivý  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní  teplotní  podmínky  uchovávání.  Uchovávejte 
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
„Použitelné do:“ a EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cifloxinal 250 mg
 obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  ciprofloxacini  hydrochloridum  monohydricum.  Jedna  potahovaná  tableta 

obsahuje  ciprofloxacini  hydrochloridum  monohydricum  291 mg  odpovídající  ciprofloxacinum 
250 mg. 

-  Dalšími  složkami  jsou  kukuřičný  škrob,  granulovaná  mikrokrystalická  celulosa,  krospovidon, 

povidon  25,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  hypromelosa  2506/5, 
hypromelosa 2506/15, oxid titaničitý, makrogol 4000. 

 
Jak Cifloxinal 250 mg
 vypadá a co obsahuje toto balení 
Cifloxinal 250 mg jsou bílé potahované tablety čočkovitého tvaru, o průměru 11 mm. 
Cifloxinal 250 mg je dodáván v balení po 10, 20 nebo 200 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
11.2.2016 

8/8 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Odborná lékařská rada/doporučení
 
Chemoterapeutika  se  užívají  k léčbě  bakteriálních  infekcí.  Proti  virovým  infekcím  nejsou  účinná. 
Jestliže  Vám  předepsal  lékař  chemoterapeutika,  jsou  určena  pouze  k léčbě  Vašeho  současného 
onemocnění. I přes léčbu chemoterapeutiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká 
rezistence: některá chemoterapeutika přestanou účinkovat. 
Nesprávné užívání chemoterapeutik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k: 
-  množství užívaných chemoterapeutik, 
-  frekvenci užívání, 
-  délce léčby, 
můžete  přispět  k vytvoření  bakteriální  rezistence,  a  tak  prodloužit  léčbu  nebo  snížit  účinnost 
chemoterapeutik. 
 
Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku: 
1.  Používejte chemoterapeutika pouze, jsou-li Vám předepsána. 
2.  Důsledně dodržujte předepsané dávkování. 
3.  Chemoterapeutika  nikdy  znovu  bez  lékařského  předpisu  neužívejte,  a  to  ani  k léčbě  podobného 

onemocnění. 

4.  Svá chemoterapeutika nikdy nepodávejte další osobě; nemusí se k léčbě jejího onemocnění hodit. 
5.  Po  ukončení  léčby  veškeré  nespotřebované  léky  vraťte  do  lékárny,  aby  mohly  být  správně 

zlikvidovány. 

 

Recenze

Recenze produktu CIFLOXINAL 20X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CIFLOXINAL 20X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám