Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA 30X15MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14503

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14503
Kód EAN: 8594739028487
Kód SÚKL: 75433
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

Příbalový leták

1příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263585/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CHLORPROTHIXEN 15 Léčiva
Chlorprothixeni hydrochloridum
potahované tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva užívat
3. Jak se přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Účinná látka chlorprothixen ovlivňuje přenos informací mezi buňkami v mozku a tím může
příznivě působit při duševních onemocněních. Je účinný při potlačování projevů poruch
chování a prožívání, snižuje agresivitu a má celkový zklidňující účinek.
Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě
schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu,
agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho
zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
jestliže jste přecitlivělý(á)/ alergický(á) na účinnou látku chlorprothixen nebo thioxantheny
nebo některou pomocnou látku,
při útlumu krvetvorby,
útlumu centrální nervové soustavy (i po otravě léky nebo alkoholem),
při oběhovém zhroucení nebo u hlubokého bezvědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva je zapotřebí
2Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Chlorprothixen
15 Léčiva. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte.
Informujte svého lékaře, týká-li se vás některé z níže uvedených onemocnění či stavů;
- trpíte epilepsií, parkinsonismem či mentální retardací,
- pravidelně požíváte alkohol či užíváte drogy s tlumivým účinkem na centrální nervovou
soustavu,
- trpíte poruchou srdeční činnosti, těžším onemocnění jater a ledvin, poruchou krvetvorby,
plicním onemocněním, zbytněním prostaty, glaukomem (zelený zákal), onemocnění
zvaném myasthenia gravis, cukrovkou,
- jste těhotná nebo kojíte,
- býváte vystaven(a) vysokým teplotám,
- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, který bude prováděn při celkovém nebo místním
znecitlivění (např. i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva.
Během léčby Chlorprothixenem 15 Léčiva se nesmějí pít alkoholické nápoje, není vhodné
slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva a některých jiných léků současně užívaných se
mohou navzájem ovlivňovat.
Chlorprothixen 15 Léčiva například zesiluje účinky léků proti bolesti, na spaní a na léčbu
některých duševních chorob, zesiluje tlumivé účinky alkoholu.
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat
nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Chlorprothixen 15 Léčiva
Užívání přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva s jídlem a pitím
Potahované tablety se užívají při jídle, polykají se celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka,
aby se zabránilo podráždění žaludku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném
těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Chlorprothixen 15 Léčiva v posledním trimestru
(poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost
a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u
vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Během léčby se nedoporučuje kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je proto možno vykonávat pouze na
základě výslovného souhlasu lékaře.
3Důležité informace o některých složkách přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva
Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje
azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování určuje vždy lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění.
Obvyklé dávky pro dospělé a mladistvé jsou 1 3 tablety 3 4krát denně, pro děti 1 2
tablety 3krát denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší. Večerní dávka na noc bývá obvykle
vyšší než dávky přes den.
Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje až do vymizení příznaků
onemocnění. Je-li třeba léčbu přerušit, dávka se snižuje postupně. Náhlé přerušení léčby může
mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.
Tablety se užívají s jídlem, polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Chlorprothixen 15 Léčiva, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování; ospalost, apatii až bezvědomí, vznikají poruchy dýchání, snížení
krevního tlaku (ten se může objevit za několik hodin a přetrvávat 2-3 dny), zrychlená srdeční
činnost, horečka, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby, zúžení zorniček.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se
budete cítit lépe. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek
nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ihned vyhledejte lékaře při objevení se některých závažnějších reakcí, jako jsou obtíže při
mluvení, polykání, nekontrolovatelné pohyby či slabost končetin, svalové křeče v obličeji,
krku či v zádech, bolesti na hrudi, bušení srdce, sípot nebo neobvyklá únava.
Ihned vyhledejte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků: krevní
sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
4končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací
obtíže.
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle frekvence výskytu na:
Časté (u 1-10 ze 100 léčených pacientů): přibývání na váze, zrychlená činnost srdce (zvláště
při náhlém zvýšení dávky), zácpa, ospalost, únava, bolest hlavy, závratě, sklon k mdlobě při
postavení.
Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených pacientů): mimovolné stahování svalů způsobující
abnormální pohyby a pozice (častější u dětí a mladistvých z počátku léčby a mizí do 1-2 dnů
po jejím vysazení), neschopnost vydržet v klidu, poruchy svalového napětí a pohybu, sucho
v ústech,
Vzácné (u 1-10 z 10000 léčených pacientů): záchvaty podobné epilepsii, porucha vidění, pocit
ucpaného nosu, žaludeční nevolnost, kožní vyrážka, zvýšená citlivost pokožky na světlo,
svědění, začervenání pokožky, ekzém, porucha tělesné termoregulace, reakce z přecitlivělosti,
netečnost, zvýšený neklid.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů): zvýšená hladina hormonu prolaktinu
v krvi, zpomalení srdeční činnosti, srdeční zástava, poruchy krvetvorby, tzv.neuroleptický
maligní syndrom (vysoká tělesná teplota, ztuhlost svalů, neschopnost pohybu až bezvědomí),
astma, otok hrtanu, zvýšené vylučování kyseliny močové do moči, syndrom podobný lupus
erythemotodus (zánětlivé onemocnění postihující kůži, klouby i vnitřní orgány), zvýšená
hladina cukru v krvi, žloutenka způsobená poruchou odtoku žluči, poruchy menstruace,
zvětšení prsních žláz u mužů, tvorba a vylučování mléka prsní žlázou mimo období kojení.
Velmi vzácně při mnohaleté léčbě vysokými dávkami může vzniknout poškození sítnice oka,
ukládání depozit v čočce nebo v rohovce.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený
počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je chlorprothixeni hydrochloridum 15 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosa, kalcium-stearát,
mastek, hypromelosa 2910/5, makrogol 300 a 6000, hlinitý lak oranžové žluti.
Jak přípravek Chorprothixen 15 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: oranžové potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 7,1 mm.
5Velikost balení: 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k.s., Praha, Česká republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.2.2012

Recenze

Recenze produktu CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA 30X15MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA 30X15MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám