Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 25596
Kód EAN: 8594739027510
Kód SÚKL: 13940
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Kdy se používá Chloe? Chloe je určena pro léčbu onemocnění podmíněných androgeny (mužskými pohlavními hormony) u žen. Jedná se např. o akné, zvláště výrazné formy a formy doprovázené seboreou nebo zánětem nebo o nodózní - uzlovité formy (akné papulopustulosa, akné nodulocystica), androgenní alopécie (ztráta vlasů) a lehké formy hirsutismu (nadměrného ochlupení).

Příbalový leták

1/11

Sp.zn. sukls141221/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Chloe
potahované tablety
ethinylestradiolum/cyproteroni acetas

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o
bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Chloe a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chloe užívat
3. Jak se přípravek Chloe užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Chloe uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Chloe a k čemu se používá

Každá potahovaná aktivní tableta Chloe obsahuje dva různé hormony: cyproteron - acetát
(progestagen s antiandrogenními vlastnostmi) a ethinylestradiol (estrogen).

Chloe se používá k léčbě kožních onemocnění, jako je akné, velmi mastná kůže a nadměrný růst
ochlupení u žen v plodném věku. Vzhledem k antikoncepčním vlastnostem by Vám přípravek měl být
předepsán pouze v případě, že Váš lékař považuje za vhodnou léčbu hormonální antikoncepci.
Přípravek Chloe byste měla užívat pouze v případě, že se stav Vaší kůže nezlepšil po užívání jiných
způsobů léčby akné, včetně lokální léčby a antibiotik.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chloe užívat

Neužívejte přípravek Chloe
Vztahuje-li se na Vás kterákoli z dále vyjmenovaných možností, upozorněte na tuto skutečnost lékaře
dříve, než začnete užívat Chloe. Váš lékař Vám možná navrhne jinou léčbu:
Jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo cyproteron acetát nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Jestliže užíváte další hormonální antikoncepční přípravek.
Jestliže máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu v dolní končetině (trombózu), plicích
(plicní embolie) nebo jiné části těla.
2/11

Jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které by mohlo být známkou možného
vzniku srdečního infarktu v budoucnosti (např. angina pectoris, která způsobuje silnou bolest
na hrudníku) nebo minimrtvice (tranzitorní ischemická ataka).
Jestliže máte (nebo jste někdy měla) srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.
Jestliže máte onemocnění, které může zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin ve Vašich
tepnách. To platí pro následující onemocnění:
o diabetes (cukrovka) s postižením krevních cév,
o velmi vysoký krevní tlak,
o velmi vysoká hladina tuku ve Vaší krvi (cholesterolu nebo triglyceridů).
Jestliže máte problémy s tvorbou krevních sraženin (např. při nedostatečnosti proteinu C).
Jestliže máte (nebo jste někdy měla) migrénu (silná bolest poloviny hlavy) s poruchami
vidění.
Jestliže máte nebo jste někdy měla pankreatitidu (zánět slinivky břišní) spojenou se zvýšenou
hladinou krevních tuků.
Jestliže máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.
Jestliže máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony
(například prsu nebo pohlavních orgánů).
Jestliže máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.
Jestliže máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.
Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.
Jestliže kojíte.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání Chloe poprvé,
okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální
antikoncepční metody.

Chloe není určena pro muže.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Chloe se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V tomto letáku jsou popsány některé situace, za kterých byste měla přerušit užívání nebo za kterých
může být spolehlivost Chloe snížena. Za těchto situací byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo
byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou
bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody
mohou být nespolehlivé, protože Chloe ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního
hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Chloe rovněž účinkuje jako perorální antikoncepce. Vy a Váš lékař budete muset zvažovat všechny
podmínky, které normálně platí pro bezpečné užívání perorální hormonální antikoncepce.

Je-li Chloe užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, je třeba
takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař Vám vše vysvětlí. Proto, pokud se to týká právě Vás,
informujte svého lékaře dříve, než Chloe začnete užívat, a to zejména v případě, že:
- kouříte
- máte cukrovku
- máte nadváhu
- máte vyšší krevní tlak
- máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu
- máte zánět žil (zánět povrchových žil)
- máte křečové žíly
- někdo z Vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici
- trpíte migrénou
- trpíte epilepsií
3/11

- máte Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu
cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi
- někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu
- máte onemocnění jater nebo žlučníku
- máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
- máte systémový lupus erythematodes (SLE chronické onemocnění postihující různé orgány, ale
zejména kůži celého těla)
- máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS poruchy krevní srážlivosti, které způsobují
zejména selhání ledvin)
- máte srpkovitou anémii
- máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo
v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny
krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes,
nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta - Sydenhamova chorea)
- máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano
vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání Chloe poprvé, znovu se
objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Chloe nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Kdy musíte kontaktovat svého lékaře
Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:
zpozorujete jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v této
příbalové informaci. Nezapomeňte také na údaje týkající se Vašich přímých příbuzných.
si nahmatáte bulku v prsu;
se chystáte začít užívat jiné léky (viz také Další léčivé přípravky a přípravek Chloe);
víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem
nejméně čtyři týdny předem);
máte neobvyklé, silné poševní krvácení;
jste zapomněla užívat tablety z nového balení v průběhu prvního týdne a měla jste v předešlých 7
dnech pohlavní styk;
máte těžší průjem;
se nedostavilo menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná
(nezačínejte užívat nové balení, dokud se neporadíte s lékařem).

Přestaňte užívat tablety a ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže si všimnete možných známek
krevní sraženiny. Příznaky jsou popsány v bodě 2 Chloe a krevní sraženiny (trombóza).

Chloe a krevní sraženiny (trombóza)

Užívání přípravku Chloe u Vás může mírně zvyšovat riziko výskytu krevní sraženiny (tzv. trombózy).
Pravděpodobnost, že se u Vás při užívání přípravku Chloe vyskytne krevní sraženina, je pouze mírně
zvýšená v porovnání se ženami, které neužívají přípravek Chloe ani žádné antikoncepční pilulky. Toto
onemocnění nekončí vždy úplným uzdravením a 1 až 2 % případů může mít smrtelný průběh.

Krevní sraženiny v žíle
Krevní sraženina v žíle (tzv. žilní trombóza) může způsobit neprůchodnost žíly. Může se vyskytnout
v žilách dolní končetiny, plic (plicní embolie) nebo jakéhokoli jiného orgánu.
U žen užívajících kombinované antikoncepční přípravky se v porovnání se ženami, které kombinované
přípravky neužívají, zvyšuje riziko, že dojde ke vzniku takových sraženin. Riziko vzniku krevní
sraženiny v žíle je nejvyšší během prvního roku, kdy žena užívá antikoncepční přípravek nebo poté, co
4/11

jej znovu začne užívat nebo přejde na jeho užívání nejméně po jednom měsíci neužívání antikoncepce.
Toto riziko není tak vysoké jako riziko vzniku krevní sraženiny v těhotenství.

Riziko vzniku krevních sraženin v žíle u uživatelek kombinovaných antikoncepčních přípravků dále
zvyšuje:
- vyšší věk;
- kouření. Jestliže užíváte hormonální antikoncepční přípravky, jako je přípravek Chloe,
důrazně Vám doporučujeme, abyste přestala kouřit, zejména v případě, že je Vám více
než 35 let;
- pokud měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladém věku krevní sraženinu v dolní
končetině, plicích nebo jiném orgánu;
- pokud máte nadváhu;
- pokud musíte na operaci nebo jestliže jste dlouhodobě upoutána na lůžko kvůli zranění nebo
onemocnění nebo jestliže máte dolní končetinu v sádře.

Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených možností, je důležité, abyste informovala svého
lékaře, že užíváte přípravek Chloe, protože je možné, že léčbu bude nutno ukončit. Váš lékař Vás
může požádat, abyste přestala užívat přípravek Chloe několik týdnů před operací nebo v době, kdy
budete méně pohyblivá. Váš lékař Vám rovněž sdělí, kdy můžete po návratu k plné pohyblivosti začít
znovu používat přípravek Chloe.

Krevní sraženiny v tepně
Krevní sraženina v tepně může být příčinou závažných problémů. Například krevní sraženina v
srdeční tepně může způsobit srdeční infarkt, v mozku může způsobit cévní mozkovou příhodu.
Užívání kombinovaných antikoncepčních přípravků bývá spojeno se zvýšeným rizikem vzniku
krevních sraženin v tepnách. Toto riziko dále zvyšuje:
- vyšší věk;
- kouření. Jestliže užíváte hormonální antikoncepční přípravky, jako je přípravek Chloe,
důrazně Vám doporučujeme, abyste přestala kouřit, zejména v případě, že je Vám více
než 35 let;
- pokud máte nadváhu;
- pokud máte vysoký krevní tlak;
- pokud měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladém věku srdeční infarkt nebo cévní
mozkovou příhodu;
- pokud máte vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)
- pokud míváte migrény;
- pokud máte problém se srdcem (postižení chlopní, poruchu rytmu).

Příznaky krevních sraženin

Přestaňte užívat tablety a ihned navštivte svého lékaře, jestliže si všimnete možných známek
krevní sraženiny, jako je například:
- neobvyklý náhlý záchvat kašle;
- silná bolest na hrudníku, která může vyzařovat do levé paže;
- dušnost;
- neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;
- částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;
- porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči;
- náhlé změny sluchu, čichu nebo chuti;
- závrať nebo mdloba;
- slabost nebo necitlivost jakékoli části Vašeho těla;
- silná bolest břicha;
- silná bolest nebo otok některé dolní končetiny.

5/11

Uzdravení z výskytu krevní sraženiny není vždy úplné. Vzácně může dojít k závažné trvalé invaliditě
nebo dokonce může být průběh výskytu krevní sraženiny smrtelný.
Brzy po porodu je riziko výskytu krevních sraženin u žen zvýšeno, takže se musíte zeptat svého
lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Chloe.

Chloe a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku,
které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí
v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je
možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě
vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Pokud
pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
U žen dlouhodobě užívajících pilulku byl častěji popsán výskyt rakoviny děložního hrdla. Tento nález
však nemusí souviset s užíváním pilulky, ale může souviset se sexuálním chováním a dalšími faktory.

Pravidelné kontroly
Pokud budete užívat Chloe, Váš lékař Vás bude zvát na pravidelné kontroly.

Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech tohoto letáku.

Další léčivé přípravky a přípravek Chloe
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.
Některé léky mohou účinnost Chloe ovlivnit. Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například
primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě
tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir), dále antibiotika
(například peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) k léčbě jiných infekčních onemocnění a rostlinné
látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad). I Chloe může ovlivnit
působení jiných léků, např. působení cyklosporinu (lék snižující aktivitu imunitního systému pacienta)
a lamotriginu (přípravek k léčbě epilepsie).
Také informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který Vám předepíše nějaký lék
(případně lékárníka vydávajícího lék), že Chloe užíváte. Sdělí vám, zda potřebujete použít další
antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Přípravek Chloe s jídlem a pitím
Tabletu spolkněte celou, v případě potřeby zapijte vodou.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Chloe nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíteli si, že byste těhotná mohla být. Pokud byste měla
podezření, že jste těhotná během užívání Chloe, je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře.
Chloe se nesmí během kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla.

Přípravek Chloe obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se před použitím tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.


3. Jak se přípravek Chloe užívá

6/11

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

K dosažení léčebného účinku a antikoncepční ochrany musí být Chloe užívána pravidelně.
Nepravidelné užívání Chloe může vést k intermenstruačnímu krvácení (krvácení mezi menstruací) a
může ovlivnit léčebný účinek a antikoncepční spolehlivost.

Kdy a jak tablety užívat
Balení Chloe obsahuje 28 potahovaných tablet. Prvních 21 dní se užívají žlutooranžové (účinné)
tablety, dalších 7 dní tablety bílé (neúčinné). Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu,
zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Během posledních 7 dnů cyklu užívání (28 dní) by se měla
dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 - 3 dny po 21. dni cyklu užívání Chloe.
Další balení začněte užívat první den po využívání předchozího balení nezávisle na tom, zda krvácení
ještě pokračuje.

Délka užívání
Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho je užívání přípravku Chloe potřebné.
Doba léčby závisí na závažnosti klinického obrazu. Obecně platí, že by léčba měla probíhat po dobu
několika měsíců.

Doporučuje se pokračovat v užívání Chloe ještě alespoň 3 - 4 cykly po vymizení příznaků. Pokud
se příznaky po vysazení tablet znovu objeví, léčbu lze zopakovat.

Užívání prvního balení Chloe
Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
Začněte užívat Chloe první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Takto Chloe
účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.
Chloe můžete také začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě
další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky
Užívání Chloe můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to
znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení obsahovalo i
inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat Chloe den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li
si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i
později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po využívání
poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky).
Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)
Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu Chloe užít následující den v tutéž dobu.
Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další antikoncepční
metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen
(IUD)
Chloe začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát
nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další
antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu
Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním Chloe vyčkala až do
první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud
kojíte a chcete Chloe užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

7/11

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu
Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Chloe, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet Chloe najednou. Užijete-li
více tablet najednou, může Vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení.
Zjistíte-li, že Chloe požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Chloe
pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla užít aktivní tabletu, spolehlivost
pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte
v obvyklou dobu.

pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být aktivní tableta užita, spolehlivost
pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko
narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala
tabletu na začátku nebo na konci užívání aktivních tablet (prvních 21 dní cyklu užívání). Měla
byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta
Poraďte se s Vaším lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další
antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce).

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte.
Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte
používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční
opatření.

1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití
poslední aktivní tablety z balení stávajícího. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání
aktivních tablet druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době
užívání tablet

nebo

2) Ukončete užívání aktivních tablet ze současného balení a zahajte 7 dní užívání placebo tablet.
Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet
z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný
den jako obvykle.

Tablety vynechané ve 4.týdnu
Omyly v užívání těchto placebo tablet lze ignorovat, protože neobsahují léčivé látky. S užíváním
aktivních tablet začněte ve správný den.
8/11


Pokud jste zapomněla užít aktivní tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo,
můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.


Více než 1 vynechaná
tableta v cyklu
Poraďte se s lékařem.

Ano

1. týden Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním
tablet

Ne

Užijte vynechanou tabletu.
7 dnů používejte další antikoncepční opatření.
Dokončete užívání z balení.

Pouze 1 vynechaná tableta 2. týden Užijte vynechanou tabletu.
(Opoždění o více než 12
hod.)
Dokončete užívání z balení.

Užijte vynechanou tabletu.
Dokončete užívání z balení.
Vynechejte interval užívání placebo tablet.
Pokračujte s dalším balením aktivní
tablety.

3. týden Nebo

Přerušte užívání z balení.
Zahajte interval užívání placebo tablet
(maximálně 7 dní včetně vynechané tablety).
Pokračujte s dalším balením-aktivní tablety.

Co dělat, když

máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)
Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Chloe se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3
- 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle
pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

chcete oddálit krvácení
Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat aktivní tablety z dalšího balení Chloe ihned po
využívání aktivních tablet stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete,
dokud nevyužíváte aktivní tablety. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání.
V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak
začněte užívat po využívání všech 28 tablet.

chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení
9/11

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4
týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval s užíváním
placebo-tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý
(o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval
s užíváním placebo-tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu
nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání
následujícího balení.

se objeví neočekávané krvácení
Jako u každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení
(špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete
potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle
vymizí, jakmile si Vaše tělo na Chloe zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže
přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se
s lékařem.

dojde k vynechání krvácení
Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla jste těžší průjem ani
neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání jako
obvykle.
Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.
Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky
Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány
v odstavcích: Chloe a krevní sraženiny (trombóza)/Chloe a rakovina.
Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky
Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami Chloe, i když nemusely být Chloe
způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání
a obvykle se časem zmírňují.
Nežádoucí účinky jsou rozděleny dle frekvence výskytu na:

Časté (mohou postihnout až 1 pacientku z 10): bolest hlavy, nevolnost, bolest prsů, napětí prsů,
depresivní nálady, změny nálad.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacientku ze 100): migréna, zvracení, zadržování tekutin v těle,
zvětšení prsů, změny sexuální touhy.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacientku z 1 000): zhoršená snášenlivost kontaktních čoček, reakce
přecitlivělosti, změny poševní sekrece, sekrece z prsů, žilní krevní sraženiny.

Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit): změny tělesné hmotnosti, různé kožní reakce,
jiné zažívací poruchy.

10/11

Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li závažný
nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by
mohla být způsobena přípravkem Chloe.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Chloe uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávat v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Chloe obsahuje
Aktivní (účinné) tablety:
Jedna žlutooranžová potahovaná tableta obsahuje léčivé látky: ethinylestradiolum (0,035 mg) a
cyproteroni acetas (2 mg).
Ostatní pomocné látky: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, koloidní oxid hlinitý, magnesium-stearát.
Potah. tablety: Monohydrát laktosy, Hypromelosa 2910/15, Oxid titaničitý (E 171), Makrogol 4000,
Žlutý oxid železitý, Černý oxid železitý, Červený oxid železitý E 172.
Neúčinné (placebo) bílé tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, koloidní oxid hlinitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Chloe vypadá a co obsahuje toto balení
Aktivní tablety jsou žlutooranžové kulaté bikonvexní potahované tablety.
Neaktivní (placebo) tablety jsou bílé bikonvexní nepotahované tablety.
Velikost balení: 28 potahovaných tablet
3 x 28 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


11/11

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Chloe
Slovenská republika: Chloe
Litva: Chloe 35 mikrogramai /2 mg plvele dengtos tablets
Lotyšsko: Chloe 35 mikrogramu/2 mg apvalkots tabletes

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.9.2013.

Recenze

Recenze produktu CHLOE 3X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CHLOE 3X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze