Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

CEZERA 5 MG 30X5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137350

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 137350
Kód EAN:
Kód SÚKL: 137174
Držitel rozhodnutí: KRKA

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls186348/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Cezera 5 mg 

potahované tablety 

levocetirizini dihydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Cezera 5 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cezera 5 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Cezera 5 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cezera 5 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cezera 5 mg a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Cezera 5 mg je levocetirizin. 
Cezera 5 mg je léčivý přípravek k léčbě alergie. 
 
Používá se k léčbě příznaků onemocnění (symptomů) spojených s: 

alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy); 

kopřivkou. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cezera 5 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Cezera 5 mg: 

jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid nebo na jiné antihistaminikum nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 
10 ml/min). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Cezera 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání  přípravku  Cezera  5  mg  se  nedoporučuje  u  dětí  do  6  let,  protože  potahované  tablety 
neumožňují úpravu dávky. 
Jestliže  nemůžete  vyprazdňovat  močový  měchýř  (při  potížích  jako  poranění  míchy  nebo  zvětšená 
prostata), poraďte se se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cezera 5 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

 

 

 
Přípravek Cezera 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Opatrnosti  je  třeba  při  současném  podávání  přípravku  Cezera  5  mg  a  alkoholu  nebo  jiných  látek 
působících na mozek. 
U  citlivých  pacientů  může  současné  podávání  přípravku  Cezera  5  mg  a  alkoholu  nebo  jiných  látek 
působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti. 
Přípravek Cezera 5 mg se může užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Informujte svého lékaře, jste-li těhotná, snažíte-li se otěhotnět, nebo jestliže kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří  pacienti  užívající  přípravek  Cezera  5  mg  mohou  pociťovat  ospalost,  únavu  a  vyčerpání. 
Plánujete-li  řízení  vozidla,  účastnit  se  potenciálně  nebezpečných  činností  nebo  obsluhovat  stroje, 
měl(a)  byste  nejprve  vyčkat  a  vyzkoušet  svou  reakci  na  lék.  Speciální  testy  však  prokázaly,  že 
u zdravých  osob  po  podání  levocetirizinu  v doporučené  dávce  nedochází  k negativnímu  ovlivnění 
pozornosti, reaktivity nebo schopnosti řídit. 
 
Přípravek Cezera 5 mg obsahuje laktosu 
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete 
užívat tento léčivý přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Cezera 5 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let věku je jedna tableta denně. 
 
Starší pacienti od 65 let věku 
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin  může  být  dávka  snížena  podle  závažnosti  onemocnění  ledvin. 
U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař. 
 
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí přípravek Cezera 5 mg užívat. 
 
Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku. 
 
U pacientů  s poruchou  funkce  ledvin  i  jater  může  být  dávka  snížena  podle  závažnosti  onemocnění 
ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař. 
 
Použití u dětí 
Přípravek Cezera 5 mg, tablety, se nedoporučuje podávat dětem do 6 let věku. 
 
Jak a kdy máte přípravek Cezera 5 mg užívat? 
Pouze pro perorální užívání (užití ústy). 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Jak dlouho máte užívat přípravek Cezera 5 mg? 
Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař. 

 

 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera 5 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cezera 5 mg, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. 
U dětí se zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost. 
 
Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Cezera 5 mg předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, 
který rozhodne o dalších opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cezera 5 mg nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána 
Vaším  lékařem,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pouze 
vyčkejte do doby, kdy máte užít další dávku a vezměte ji dle rozpisu Vašeho lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cezera 5 mg 
Ukončení  léčby  přípravkem  Cezera  5  mg  by  nemělo  mít  žádné  nepříznivé  účinky.  Příznaky 
onemocnění se mohou znovu objevit, ale neměly by být horší, než před zahájením léčby. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
Vyčerpání a bolesti břicha. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
Byly  hlášeny  i  další  nežádoucí  účinky  jako  palpitace  (bušení  srdce),  zvýšená  srdeční  frekvence, 
záchvaty,  mravenčení,  závratě,  synkopa  (mdloba),  třes,  dysgeuzie  (zkreslení  vnímání  chuti),  pocit 
otáčení  či  pohybu,  poruchy  vidění,  rozmazané  vidění,  bolestivé  nebo  obtížné  močení,  neschopnost 
zcela  vyprázdnit  močový  měchýř,  otoky,  pruritus  (svědění),  vyrážka,  kopřivka  (otok,  zčervenání 
a svědění  kůže),  kožní  výsev,  dušnost,  zvýšení  tělesné  hmotnosti,  bolest  svalů,  bolest  kloubů, 
agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu 
nebo  posedlost  sebevraždou,  hepatitida  (zánět  jater),  abnormální  jaterní  funkce,  zvracení,  zvýšená 
chuť k jídlu, nevolnost a průjem. 
 
Při prvních známkách reakce přecitlivělosti přestaňte přípravek Cezera 5 mg užívat a obraťte se ihned 
na  svého  lékaře.  Příznaky  reakce  přecitlivělosti  mohou  být  následující:  otok  úst,  jazyka,  obličeje 
a/nebo hrdla, dýchací nebo polykací obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles 
krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Cezera 5 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cezera 5 mg obsahuje 

Léčivou  látkou  je  levocetirizini  dihydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje 
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý  a  magnesium-stearát  v jádru  tablety;  monohydrát  laktosy,  hypromelosa  6cP;  oxid 
titaničitý (E171); makrogol 3000 a triacetin v potahové vrstvě (viz bod 2). 

 
Jak přípravek Cezera 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní (vypouklé) se zkosenými hranami. 
Tablety se dodávají v baleních obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných 
tablet v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 

Název léčivého přípravku 

Litva,  Estonsko,  Bulharsko,  Maďarsko,  Polsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Slovenská republika 

Cezera 

Česká republika 

Cezera 5 mg 

Dánsko, Rakousko 

 Levocetirizin Krka 

Španělsko 

 Levocetirizina Krka 

Řecko 

 Levocet 

 

 

 

Irsko, Nizozemsko, Francie 

 Levocetirizine Krka 

Itálie 

 Levocetirizina Krka 

Německo 

 Levocetirizin TAD 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.10.2016 

Recenze

Recenze produktu CEZERA 5 MG 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CEZERA 5 MG 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám