Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii

CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Potahované tablety - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15992
Ke zmírnění obtíží při alergické rýmě (včetně sezónní i celoroční), alergickém zánětu spojivek a kožních alergických projevů provázených svěděním a vyrážkou.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Potahované tablety

Ke zmírnění obtíží při alergické rýmě (včetně sezónní i celoroční), alergickém zánětu spojivek a kožních alergických projevů provázených svěděním a vyrážkou.
1/5
Příloha č. 2a k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls28926/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VP
Cetirizin-ratiopharm 10 mg
potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Cetirizin-ratiopharm 10 mg musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cetirizin-ratiopharm 10 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívat
3. Jak se Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cetirizin-ratiopharm 10 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Cetirizin-ratiopharm 10 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku je cetirizin-dihydrochlorid. Cetirizin-ratiopharm 10 mg je přípravek proti
alergiím.
Cetirizin-ratiopharm 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke:
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Cetirizin-ratiopharm 10 mg
UŽÍVAT
Neužívejte Cetirizin-ratiopharm 10 mg
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance
kreatininu nižší než 10 ml/min.);
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Cetirizin-ratiopharm 10 mg, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce
příbuzné léčivé látky jiných přípravků);
- jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktosy, vrozený nedostatek laktasy nebo
poruchu vstřebávání glukosy a galaktosy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg je zapotřebí
- jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem, v případě potřeby budete
užívat sníženou dávku přípravku, kterou určí lékař;
- pokud máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl/a byste se před zahájením léčby
poradit se svým lékařem;
2/5
- mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem
užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se
ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.
Užívání přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek podáván těhotným ženám. Přestože náhodné užití léku by
nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte přípravek během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání
přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg v doporučených dávkách. Jestliže se chystáte řídit motorové
vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou
dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při
současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější
snížení pozornosti a schopnosti reakce.
Důležité informace o některých složkách přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se prosím s
ním ještě před zahájením léčby.
3. JAK SE Cetirizin-ratiopharm 10 mg UŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal/a o používání přípravku
odlišné pokyny. V takovém případě používejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete
pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku může být pouze částečný.
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Obvyklá dávka přípravku je:
pro dospělé a děti starší 12 let 10 mg (1 tableta) jednou denně;
pro děti ve věku od 6 do 12 let 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin
U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.
Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.
Jestliže jste užil/a více přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg, než jste měl/a
Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku přípravku než jste měl/a, informujte prosím svého lékaře,
který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
3/5
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost,
rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a
zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl/a užít Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Cetirizin-ratiopharm 10 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh.
Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100
až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1 000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10 000 až u 1 z 1
000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).
Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček.
Tělo jako celek:
časté: únava.
Srdeční poruchy:
vzácné: zrychlená srdeční činnost.
Poruchy oka:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule.
Poruchy zažívacího systému:
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha.
Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok).
Poruchy imunitního systému:
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti);
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti).
Poruchy jater a žlučových cest:
vzácné: abnormální funkce jater.
Vyšetření:
vzácné: zvýšení hmotnosti.
Poruchy nervové soustavy:
časté: závratě, bolesti hlavy;
méně časté: parestézie (zvláštní pocity na kůži);
vzácné: křeče a poruchy hybnosti;
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti.
4/5
Psychické poruchy:
časté: ospalost;
méně časté: agitovanost/rozrušení;
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost;
velmi vzácné: tiky.
Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením.
Poruchy dýchací soustavy:
časté: zánět hltanu, rýma.
Poruchy pokožky a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka;
vzácné: kopřivka;
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.
Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívat a
poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK Cetirizin-ratiopharm 10 mg UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Cetirizin-ratiopharm 10 mg obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum 10 mg v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry Y-1-7000 (oxid titaničitý,
hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400).
Jak Cetirizin-ratiopharm 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Cetirizin-ratiopharm 10 mg jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na
jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 7, 10 a 20 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
5/5
29.12. 2010

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: RATIOPHARM
Kód výrobku: 15992
Kód EAN: 4030096106191
Kód SÚKL: 10637
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cetirizin-ratiopharm 10 mg se užívá ke zmírnění obtíží při alergické rýmě (včetně sezónní i celoroční), alergickém zánětu spojivek a kožních alergických projevů provázených svěděním a vyrážkou, zejména při kopřivce u dospělých a dětí starších 6 let věku.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám