Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

CERVARIX 1X0.5ML PS+J Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102391

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 102391
Kód EAN: 8590335504349
Kód SÚKL: 29163
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je Cervarix a k čemu se používá Cervarix je vakcína určená k ochraně žen před onemocněními způsobenými infekcí lidskými papilomaviry (HPV) typu 16 a 18. Mezi tato onemocnění patří: - rakovina děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy), - předrakovinné léze na děložním čípku (změny v buňkách děložního čípku, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu). Cervarix nebude chránit před všemi typy lidského papilomaviru. HPV typy 16 a 18 jsou zodpovědné přibližně za 70% případů rakoviny děložního čípku. Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV typu 16 a 18. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve věku 15 až 25 let před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje tvorbu protilátek u dívek ve věku 10 až 14 let. Cervarix není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV. Cervarix se nepoužívá k léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují. Použití Cervarixu musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Cervarix i

njekční suspenze 

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV

 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 

protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému

, který využívá buněk 

Hi-5 Rix4446 získaných z Trichoplusia ni

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod  6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze. 
Zakalená bílá suspenze. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Cervarix je vakcína určená k podání jedincům ve věku od 9 let k prevenci premaligních ano-
genitálních lézí (cervikálních, vulválních, vaginálních a análních) a cervikálních a análních karcinom

ů, 

které jsou 

způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV). Důležité informace 

podporující tuto indikaci viz body 4.4 a 5.1. 
 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 
Dávkování 
 

Očkovací schéma závisí na věku subjektu. 
 

Věk v době podání první 

dávky 

Imunizace a schéma 

9 až 14 

let včetně* 

Dvě dávky každá po 0,5 ml. Druhá dávka se podává mezi 5 

a 13 

měsíci po první dávce 

od 15 let a starší 

Tři dávky každá po 0,5 ml v 0, 1, 6 měsících** 

 
*Pokud 

je druhá dávka vakcíny podána před 5. měsícem po první dávce, vždy má být podána třetí 

dávka. 

**Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, druhá dávka může být podána mezi 1 a 2,5 měsíci 
po první dávce a 

třetí dávka mezi 5 a 12 měsíci po první dávce. 

 

Potřeba podání posilovací dávky nebyla stanovena (viz bod 5.1). 
 

Doporučuje se, aby osoby, které dostanou jako první dávku vakcínu Cervarix, dokončily očkovací 

schéma rovněž vakcínou Cervarix (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 

(děti ve věku < 9 let) 

 

Cervarix se nedoporučuje podávat dětem mladším 9 let, protože pro tuto věkovou skupinu není 

dostatek údajů o bezpečnosti a imunogenicitě. 
 

Způsob podání 
 
Cervarix 

je určen k intramuskulární aplikaci do oblasti deltového svalu (viz body 4.4 a 4.5). 

 
Cervarix nesmí být v 

žádném případě aplikován intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici (viz bod 4.4). 
 
Pokud je vakcína Cervarix 

podána současně s jinou vakcínou v injekční formě, vakcíny mají být vždy 

podány do jiných míst (viz bod 4.5). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto 

přípravku. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se 

vyskytující anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. 
 

Zvláště u dospívajících se může jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou objevit po 
nebo i 

před očkováním synkopa (mdloba). Ta je během zotavení spojena s různými neurologickými 

příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické křeče končetin. Proto je 

důležité, aby byla v případě mdlob učiněna opatření k zamezení zranění. 
 

jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním má být podání vakcíny Cervarix odloženo. 

Avšak

, méně závažná infekce, jako je nachlazení, není kontraindikací k imunizaci. 

 
Tato vakcína nesmí být v 

žádném případě aplikována intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici. 
 

Stejně jako jiné vakcíny aplikované intramuskulárně, musí být i Cervarix podáván opatrně osobám 
s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním podání 

může 

u takových osob dojít ke krvácení. 
 

Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech očkovaných jedinců dosaženo ochranné imunitní 

odpovědi. 

Cervarix bude chránit pouze proti nemocem 

způsobeným HPV typy 16 a 18 a v určitém rozsahu proti 

nemocem způsobeným určitými dalšími příbuznými onkogenními HPV typy (viz bod 5.1). Proto je 
nutné i 

nadále pokračovat ve vhodných opatřeních proti sexuálně přenosným nemocem. 

 
Tato vakcína 

je určena pouze k profylaktickému podání a nemá žádný efekt na již aktivní HPV infekci 

nebo klinicky přítomné onemocnění. Neprokázalo se, že by vakcína měla terapeutický efekt. Vakcína 

proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu nebo cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). 

Rovněž není určená k prevenci progrese jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV nebo existujících 
HPV infekcí vyvolaných vakcinálními nebo nevakcinálními typy (viz bod 5.1 „

Účinnost u žen 

s prokázanou HPV-16 nebo HPV-18 infekci 

při vstupu do studie“). 

 

Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening. Vzhledem k tomu, že žádná vakcína není 

100% účinná a vakcína Cervarix neposkytuje ochranu proti všem typům HPV ani proti již existujícím 

infekcím HPV, zůstává pravidelný cervikální screening kriticky důležitý a má se provádět v souladu 

místními doporučeními. 

 

Délka ochrany nebyla přesně stanovena. Čas podání a potřeba podání posilovací dávky (posilovacích 
dávek) nebyly stanoveny. 
 
S výjimkou osob s asymptomatickou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV), u kterých jsou 
dostupná omezená data o 

imunogenicitě (viz bod 5.1), nejsou žádné údaje o použití vakcíny Cervarix 

osob se sníženou imunitní odpovědí, jako jsou pacienti podstupující imunosupresivní terapii. Stejně 

jako u jiných vakcín nemusí být u 

těchto jedinců dosaženo odpovídající imunitní odpovědi. 

 
Nejsou žádné údaje o 

bezpečnosti, imunogenicitě nebo účinnosti, na jejichž základě by bylo možné 

podpořit vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Cervarix s jinými vakcínami proti HPV. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Jedinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 3 měsíců před podáním první dávky 

vakcíny, byli ze všech klinických studií vyřazeni. 
 
Použití s jinými vakcínami 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou booster vakcínou obsahující difterii (d), tetanus 
(T) a pertusi [acelulární] (pa) s nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), bez klinicky relevantní interference s 

protilátkovou odpovědí na některou ze složek kterékoli 

z vakcín. Postupné podání kombinované vakcíny dTpa-IPV a 

následně jeden měsíc poté podané 

vakcíny Cervarix vedlo k vyvolání nižších anti-HPV-16 a anti-HPV-18 GMT ve srovnání se samotnou 
vakcínou Cervarix. Klinický význam tohoto pozorování není znám. 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A (inaktivovaná) 
a hep

atitidě B (rDNA) (Twinrix) nebo s vakcínou proti hepatitidě B (rDNA) (Engerix B). 

Při současném podání vakcín Cervarix a Twinrix nebyla žádná klinicky relevantní interference 
prot

ilátkové odpovědi na HPV a antigeny hepatitidy A prokázána. Střední průměr koncentrací 

protilátek anti-

HBs byl při současném podání významně nižší, ale klinický význam tohoto pozorování 

není znám, protože míra séroprotekce se nezměnila. Podíl subjektů, které dosáhly 
anti-HBs 

≥ 10mIU/ml byl při současném podání 98,3 % a po podání samotné vakcíny Twinrix 100 %. 

Podobné výsledky byly pozorovány, když vakcína Cervarix byla podána současně s vakcínou 
Engerix B, kde dosáhlo anti-

HBs ≥ 10mIU/ml 97,9 % subjektů, a po podání samotné vakcíny 

Engerix B 100 %. 
 

Pokud je Cervarix podán současně s jinou injekční vakcínou, musí být vakcíny aplikovány do různých 
míst. 
 
Použití s hormonální antikoncepcí 
 

klinických studiích používalo přibližně 60 % žen, kterým byl podán Cervarix, hormonální 

antikoncepci. Není důkaz, že by použití hormonální antikoncepce mělo vliv na účinnost vakcíny 
Cervarix. 
 

Použití se systémovými imunosupresivními léčivými přípravky 
 
Viz bod 4.4. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
Speciální studie zabývající se vakcinací 

těhotných žen nebyly provedeny. 

Data u 

těhotných žen 

shromážděná v rámci těhotenských registrů, epidemiologických studií a neúmyslné expozice 

průběhu klinických studií jsou nedostatečná k učinění závěru, zda očkování vakcínou Cervarix 

ovlivňuje riziko nežádoucích výsledků těhotenství, včetně spontánního potratu. 

Avšak během 

klinického vývojového programu bylo hlášeno celkem 10 476 

případů těhotenství včetně 5 387 žen, 

kterým byl podán Cervarix. Celkově byly poměry srovnatelného průběhu těhotenství (například 

normální průběh porodu, atypický průběh porodu včetně vrozených anomálií, předčasný porod 
a spontánní potrat) ve všech skupinách podobné. 
 

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu, graviditu, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3) 
 

Preventivně je vhodné vyhnout se použití vakcíny Cervarix v období těhotenství. Ženám, které jsou 

těhotné nebo se snaží otěhotnět, se doporučuje odložit nebo přerušit očkování až do ukončení 

těhotenství.

 

 
Kojení 
 

Účinek na kojené děti, jejichž matkám byla podávána vakcína Cervarix, nebyl v klinických studiích 
hodnocen. 
 

Očkování vakcínou Cervarix během kojení by se mělo provádět jen tehdy, pokud možné výhody 

očkování převáží možná rizika. 
 
Fertilita 
 
Data týkající se fertility nejsou dostupná. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a obsluhovat stroje nebyly provedeny.  Avšak,  některé 

účinků  zmíněných  v bodě 4.8  „Nežádoucí  účinky“  mohou  dočasně  ovlivnit  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 
 
V klinických studiích, do nichž byly zahrnuty dívky a 

ženy ve věku 10 až 72 let (v době zařazení bylo 

79,2 % z nich 

ve věku 10 až 25 let), byl Cervarix aplikován 16 142 ženám, zatímco v kontrolní 

skupině bylo 13 811 žen. U těchto subjektů byly po celou dobu studie sledovány závažné nežádoucí 

účinky. V předem definované podskupině subjektů (Cervarix = 8 130 oproti kontrolní 

skupině = 5 786) byly nežádoucí účinky sledovány po dobu 30 dní po podání injekce. Ve dvou 
klinických studiích, které zahrnovaly muže 

ve věku od 10 do 18 let, obdrželo 2 617 mužů vakcínu 

Cervarix a probíhalo u nich následné sledování s 

aktivním monitoringem bezpečnosti.  

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným po podání vakcíny byla bolest v místě vpichu, která 
se vyskytla v 78 % všech dávek. 

Většina těchto reakcí, které netrvaly dlouho, měla mírný až středně 

závažný 

průběh. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 

Nežádoucí účinky považované přinejmenším za možná související s vakcinací byly roztříděny podle 

četnosti výskytu. 
 

Četnost je vyjádřena následovně: 

Velmi časté (≥ 1/10); 

Časté (≥ 1/100 až < 1/10); 

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
 

Třídy orgánových systémů 

Četnost 
výskytu 

Nežádoucí účinky 

Klinické studie 
Infekce a infestace 

Méně časté  

Infekce horních cest dýchacích 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté 

Bolest hlavy 

Méně časté 

Z

ávrať 

Gastrointestinální poruchy 

Časté 

G

astrointestinální symptomy včetně nauzey, 

zvracení, průjmu a bolesti břicha 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Časté 

S

vědění/pruritus, vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté 

Myalgie 

Časté 

Arthralgie 

Celkové poruchy a reakce 

místě aplikace 

Velmi časté: 

Reakce v 

místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, 

otoku; únavy 

Časté 

H

orečka (≥ 38 °C) 

Méně časté 

Jiné reakce v 

místě vpichu, jako je indurace, 

lokální parestézie 

Postmarketingová data 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo* 

Lymfadenopatie 

Poruchy imunitního systému 

Není známo* 

Alergické reakce (včetně anafylaktických 

a anafylaktoidních reakcí), angioedém 

Poruchy nervového systému 

Není známo* 

Synkopa nebo vasovagální odpovědi na injekční 

podání, někdy doprovázené tonicko-klonickými 

křečemi (viz bod 4.4) 

*

Protože tyto příhody byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě určit jejich četnost. 

 
V klinických studiích p

ři srovnání osob s dřívější nebo současnou infekcí HPV s osobami negativními 

vůči DNA onkogenních HPV nebo séronegativními vůči protilátkám proti HPV-16 a HPV-18 byl 

pozorován podobný bezpečnostní profil. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 
 
 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, vakcíny proti papilomaviru, ATC kód: J07BM02 
 

Mechanismus účinku 
 

Cervarix je adjuvovaná neinfekční rekombinantní vakcína připravená z vysoce purifikovaných, viru 
podobných 

částic (virus-like particles, VLPs) hlavního kapsidového L1 proteinu onkogenních HPV 

typů 16 a 18. Protože VLPs neobsahují žádnou virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se 

nebo vyvolat onemocnění. Studie na zvířatech ukázaly, že účinnost L1 VLP vakcín je z velké části 

zprostředkována rozvojem humorální imunitní odpovědi. 
 
Odhaduje se, že HPV-16 a HPV-

18 jsou zodpovědné za přibližně 70 % cervikálních karcinomů, 90 % 

análních karcinomů, 70 % vulválních a vaginálních intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně 
souvisejících s HPV a 78 % análních intraepiteliálních neoplazií (AIN 2/3) 

vysokého stupně 

souvisejících s HPV. 

Další onkogenní typy HPV mohou rovněž způsobit ano-genitální karcinomy (přibližně 30 %). HPV 
45, -31 a -33 jsou 3 

nejčastější nevakcinální HPV typy identifikované u dlaždicobuněčného 

cervikálního karcinomu (12,1 %) a adenokarcinomu (8,5 %). 
 
Termín „premaligní ano-genitální léze“ v 

bodě 4.1 odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (CIN2/3), vulvální intraepiteliální neoplazii vysokého stupně (VIN2/3), vaginální 
intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (VaIN 2/3) a anální intraepiteliální neoplazii vysokého 

stupně (AIN 2/3). 
 
Klinické studie 
 

Klinická účinnost u žen ve věku 15 až 25 let 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla hodnocena ve dvou kontrolovaných, dvojitě zaslepených 
randomizovaných klinických studiích fáze II a III, které zahrnovaly celkem 19 778 

žen ve věku 15 až 

25 let. 
 
Klinická studie fáze II (studie 001/007) zahrnovala pouze ženy, které: 

m

ěly negativní testy na onkogenní HPV DNA typu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66 a 68; 

byly séronegativní na HPV-16 a HPV-18 a 

m

ěly normální cytologii. 

Primárním endpointem účinnosti byla incidentní infekce HPV-16 a/nebo HPV-18. Jako přídatný 

endpoint účinnosti byla hodnocena 12 měsíců přetrvávající infekce. 
 
Klinická studie fáze III (studie 008) zahrnovala ženy bez 

předchozího screeningu na přítomnost HPV 

infekce, tj. bez ohledu na vstupní cytologii a HPV sérologický a DNA status. 
Pri

márním endpointem účinnosti byl CIN2+ spojený s HPV-16 a/nebo HPV-18 (HPV-16/18). 

Cervikální intraepiteliální neoplazie (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) stupně 2 a 3 (CIN 2/3) 
a cervikální adenokarcinom in situ (AIS) byly v klinických studiích použity jako zástupné ukazatele 
cervikálního karcinomu. 
Sekundární endpointy zahrnovaly 6 a 12 

měsíců přetrvávající infekce. 

 

Infekce přetrvávající alespoň 6 měsíců se rovněž ukázala jako významný zástupný ukazatel 
cervikálního karcinomu u 

žen ve věku 15 až 25 let. 

 

Profylaktická účinnost proti infekci HPV-16/18 u populace, která se dosud nesetkala s onkogenními 
HPV typy 
 

Ženy (N = 1 

113) byly očkovány ve studii 001, účinnost byla hodnocena až po dobu 27 měsíců. 

Předem definovaná podskupina žen (N = 776) očkovaných ve studii 001 byla dále sledována ve studii 
007 po dobu 6,4 roku 

(přibližně 77 měsíců) po podání první dávky (střední doba sledování byla 

5,9 let). V 

kontrolní skupině se vyskytlo pět případů 12 měsíců přetrvávající infekce HPV-16/18 

(4 HPV-16; 1 HPV-18) a v 

očkované skupině se ve studii 001 vyskytnul jeden případ HPV-16. Ve 

studii 007 byla 100% 

účinnost vakcíny Cervarix proti 12 měsíců přetrvávající infekci HPV-16/18 

(95% CI: 80,5; 100). Vyskytlo se šestnáct 

případů přetrvávající infekce HPV-16 a pět případů 

p

řetrvávající infekce HPV-18; všechny případy byly v kontrolní skupině. 

 
Ve studii HPV-023 byly subjekty z brazilské kohorty (N = 437) studie 001/007 sledovány v 

průměru 

8,9 let (standardní odchylka 0,4 roku) po první dávce. Ve studii HPV-023 n

ebyly při ukončení studie 

očkované skupině žádné případy infekce nebo případy histopatologických lézí souvisejících s HPV-

16 nebo HPV-

18. Ve skupině s placebem byly 4 případy 6 měsíců přetrvávající infekce a 1 případ 

12 

měsíců přetrvávající infekce. Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou 

a skupinou s placebem z 

hlediska těchto endpointů studie. 

 

Profylaktická účinnost proti HPV-16/18 u žen, které se dosud nesetkaly s HPV-16 a/nebo HPV-18 
 
Primární anal

ýzy účinnosti byly ve studii HPV-008 provedeny v kohortě očkované podle protokolu 

(ATP kohorta: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny a byly DNA negativní a séronegativní 

měsíci 0 a DNA negativní v měsíci 6 pro HPV typ posuzovaný v analýze). Tato kohorta zahrnovala 

ženy s normální cytologií nebo nízkým 

stupněm cytologických změn (low grade cytology) při vstupu 

do studie a 

vyloučila pouze ženy se závažným stupněm cytologických změn (high-grade cytology) 

(0,5 

% celkové populace). Případy se započítávaly do ATP kohorty počínaje dnem 1 po 3. dávce 

vakcíny. 
 
Celkem 74 

% žen zařazených do studie se dosud nesetkalo s HPV-16 ani HPV-18 (tj. DNA negativní 

séronegativní při vstupu do studie). 

 

Byly provedeny dvě analýzy ve studii HPV-008. Analýza spouštěcí události, byla provedena v ATP 

kohortě, jakmile bylo dosaženo 36 případů CIN2+ asociovaných s HPV-16/18. Druhá analýza byla 
provedena na konci studie. 
 

Účinnost vakcíny proti CIN2+ jako primárnímu endpointu na konci studie je shrnuta v tabulce 1. 

doplňkové analýze byla účinnost vakcíny Cervarix hodnocena proti CIN3+ lézím asociovaným 

s HPV-16/18. 
 
Tabulka 

1: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade léze) 

asociovaným s HPV-16/18 (ATP kohorta) 

Endpoint HPV-16/18 

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n

(2) 

CIN2+ 

97 

94,9 % (87,7; 98,4) 

CIN3+ 

24 

91,7 % (66,6; 99,1) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

   ATP: zahrnuje ženy, které obdržely 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18) 

(2)

  

včetně 4 případů CIN2+ a 2 případů CIN3+, u kterých byl v lézi identifikován jiný onkogenní HPV 

typ společně s HPV-16 nebo HPV-18. Tyto případy byly vyřazeny z analýzy, při které se přiřazoval 
HPV typ k

 

dané lézi (type assignment analýzy) (viz sekce pod tabulkou). 

(3)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 

analýze spouštěcích událostí byla účinnost 92,9 % (96,1% CI: 79,9; 98,3) proti CIN2+ a 80 % 

(96,1% CI: 0,3; 98,1) proti CIN3+. Navíc byla demonstrována statisticky významná účinnost vakcíny 

proti CIN2+ individuálně spojená s HPV-16 a HPV-18. 
 

Dále byly zkoumány případy s mnohočetnými HPV typy, kde se hodnotily HPV typy za pomocí PCR 

(polymerázové řetězové reakce) v alespoň jednom ze dvou předcházejících cytologických vzorků. 
Cílem bylo provést k 

již detekovaným HPV typům v lézi tzv. typově specifickou analýzu, aby se 

rozpoznaly HPV typy, které jsou s 

největší pravděpodobností zodpovědné za lézi. Tato dodatečná 

„post-

hoc“ analýza vyloučila případy (ve vakcinované skupině i v kontrolní skupině), které neměly 

kauzální souvislost s HPV-16 nebo HPV-18 infekcemi získanými v 

průběhu klinické studie. 

Na základě této typově specifické „post-hoc“ analýzy se vyskytl 1 případ CIN2+ ve skupině očkované 
ve srovnání s 92 

případy v kontrolní skupině [účinnost 98,9 % (95% CI: 93,8; 100)] a žádný případ 

CIN3+ ve 

skupině očkovaných ve srovnání s 22 případy v kontrolní skupině [účinnost 100 % (95% 

CI: 81,8; 100)] na konci studie. 
 
V analýze 

spouštěcích událostí byla v ATP kohortě pozorována účinnost vakcíny proti CIN1 

související s HPV-16/18 94,1 % (96,1% CI: 83,4; 98,5)

. Účinnost vakcíny ve stejné kohortě proti 

CIN1+ souvisejících s HPV-16/18 byla 91,7 % (96,1% CI: 82,4; 96,7). V analýze na konci studie byla 

ATP kohortě účinnost vakcíny proti CIN1 související s HPV-16/18 92,8 % (95% CI: 87,1; 96,4). 

 
V analýze na konci studie byly v 

ATP kohortě související s HPV-16 nebo HPV-18 pozorovány 

případy VIN2+ nebo VaIN2+ ve skupině, která obdržela vakcínu a 7 případů v kontrolní skupině. 

Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou a skupinou kontrolní z hlediska 

těchto endpointů studie. 
 

Účinnost vakcíny v ATP kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 2. 
 
Tabulka 

2: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (ATP 

kohorta) 

Endpoint HPV-16/18  

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce 

35/7 182 

588/7 137 

94,3 % (92,0; 96,1) 

12 

měsíců přetrvávající 

infekce 

26/7 082 

354/7 038 

92,9 % (89,4; 95,4) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18)

 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 
V analýze spoušt

ěcích událostí byly výsledky účinnosti 94,3 % (96,1% CI: 91,5; 96,3) proti 6 měsíců 

p

řetrvávající infekci a 91,4% (96,1% CI: 89,4; 95,4) proti 12 měsíců přetrvávající infekci. 

 
Ú

činnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s prokázanou infekcí HPV-16 nebo HPV-18 při vstupu do 

studie. 
 
Nebyl žádný d

ůkaz o ochraně před onemocněním vyvolaným HPV typy, na které byly subjekty při 

vstupu do studie HPV DNA pozitivní. Nicmén

ě jedinci, kteří již byli před očkováním infikováni 

jedním z typ

ů HPV obsažených ve vakcíně (HPV DNA pozitivní), byli chránění před klinickým 

onemocn

ěním způsobeným zbývajícím typem HPV. 

 

10 

Ú

činnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s nebo bez předchozí infekce nebo onemocnění. 

 

Celková očkovaná kohorta (total vaccinated cohort, TVC) zahrnovala všechny subjekty, které dostaly 

alespoň jednu dávku vakcíny, bez ohledu na jejich HPV DNA status, cytologii a sérologický status na 

počátku studie. Tato kohorta zahrnovala ženy s nebo bez současné a/nebo předchozí infekce HPV. 

Případy se započítávaly do TVC kohorty počínaje dnem 1 po první dávce vakcíny. 
Odha

dovaná účinnost je u TVC nižší, kohorta zahrnuje ženy již s existující infekcí/lézemi, u kterých 

se neočekává, že by byly ovlivněny očkováním vakcínou Cervarix. 
TVC se 

může přibližovat obecné populací žen ve věkovém rozmezí 15 – 25 let. 

 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti cervikálním lézím vysokého stupně souvisejícím s HPV-16/18, 
na konci studie je shrnuta v tabulce 3. 
 
Tabulka 

3: Účinnost očkování proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade) souvisejícím 

s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint 

HPV-

16/18 

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie 

(2)

 

Cervarix 

(N = 8 694) 

Kontrola 

(N = 8 708) 

účinnosti (95% CI) 

CIN2+ 

90 

228 

60,7 % (49,6; 69,5) 

CIN3+ 

51 

94 

45,7 % (22,9; 62,2) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu 

na HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. Tato kohorta zahrnuje ženy 

s již existující infekcí/lézemi. 

(2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 4: 
 
Tabulka 

4: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint HPV-

16/18  

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce

 

504/8 863 

1 227/8 870 

60,9 % (56,6; 64,8) 

12 

měsíců 

přetrvávající infekce

 

335/8 648 

767/8 671 

57,5 % (51,7; 62,8) 

N =  

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu 

na HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

Celkový dopad očkování na cervikální HPV onemocnění 
 
Ve studii HPV-

008 byla incidence cervikálních lézí vysokého stupně srovnávána mezi skupinou, která 

obdržela placebo, a 

očkovanou skupinou bez ohledu na typ HPV DNA v lézi. V kohortě TVC a TVC-

naivní byla účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně hodnocena na konci studie 
(tabulka 5). 
TVC-naivní kohorta je podmnožinou TVC kohorty a zahrnuje ženy s normální cytologií a ženy, které 
byly HPV DNA negativní pro 14 

onkogenních HPV typů a séronegativní na HPV-16 a HPV-18 při 

vstupu do studie. 

11 

 
Tabulka 

5: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně bez ohledu na HPV DNA typ 

v lézi 

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

Kontrola 

účinnosti 

(95% CI) 

případy  

případy 

CIN2+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

61 

5 452 

172 

64,9 % (52,7; 74,2) 

TVC

(2)

 

8 694 

287 

8 708 

428 

33,1 % (22,2; 42,6) 

CIN3+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

5 452 

44 

93,2 % (78,9; 98,7) 

TVC

(2)

 

8 694 

86 

8 708 

158 

45,6 % (28,8; 58,7) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

(1)

 

TVC-naivní: zahrnuje všechny 

očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny), 

které měly normální cytologii a které byly při vstupu HPV DNA negativní na 14 onkogenních typů 
HPV a séronegativní na HPV-16 a HPV-18. 

(1) 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu 

na HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu. 

 (3) 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce

 

 
V analýze na konci studie 

Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku 

děložním (včetně kličkové elektrochirurgické excize [LEEP], konizace studeným nožem a laserových 

zákroků) o 70,2 % (95% CI: 57,8; 79,3) u TVC-naivní populace a o 33,2 % (95% CI: 20,8; 43,7) 
u TVC. 
 

Zkřížená protektivní účinnost 
 

Zkřížená protektivní účinnost vakcíny Cervarix proti histopatologickým a virologickým endpointům 
(perzistentní infekce) byla hodnocena ve studii HPV-008 pro 12 nevakcinálních onkogenních HPV 

typů. Studie nebyla určena k vyhodnocení účinnosti proti onemocněním způsobeným jednotlivými 

HPV typy. Analýza účinnosti proti primárnímu endpointu nebyla přesně interpretovatelná z důvodu 

mnohočetných ko-infekcí v CIN2+ lézích. Na rozdíl od histopatologických endpointů, virologické 

endpointy byly mnohočetnými infekcemi ovlivněny méně. 
 

typů HPV-31, 33 a 45 byla prokázána konzistentní zkřížená protektivita proti 6 měsíců přetrvávající 

infekci a CIN2+ lézím, což byly endpointy ve všech studovaných kohortách. 
 

Účinnost vakcíny na konci studie proti 6 měsíců přetrvávající infekci a CIN 2+ lézím asociovaným 
s jednotlivými nevakcinálními onkogenními HPV typy je shrnuta v tabulce 6 (ATP kohorta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
Tabulka 

6: Účinnost vakcíny u nevakcinálních onkogenních HPV typů 

ATP

(1)

 

HPV typ 

měsíců přetrvávající infekce 

CIN2+ 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti 

(95% CI) 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti 

(95% CI) 

Typy příbuzné s HPV-16 (A9 druhy) 
HPV-31 

58 

247 

76,8 % 

(69,0; 82,9) 

40 

87,5 % 

(68,3; 96,1) 

HPV-33 

65 

117 

44,8 % 

(24,6; 59,9) 

13 

41 

68,3 % 

(39,7; 84,4) 

HPV-35 

67 

56 

-19,8 % 

(< 0; 17,2) 

62,5 % 

(< 0; 93,6) 

HPV-52 

346 

374 

8,3 % 

(< 0; 21,0) 

24 

33 

27,6 % 

(< 0; 59,1) 

HPV-58 

144 

122 

-18,3 % 

(< 0; 7,7) 

15 

21 

28,5 % 

(< 0; 65,7) 

Typy příbuzné s HPV-18 (A7 druhy) 
HPV-39 

175 

184 

4,8 % 

(< 0; 23,1) 

16 

74,9 % 

(22,3; 93,9) 

HPV-45 

24 

90 

73,6 % 

(58,1; 83,9) 

11 

81,9 % 

(17,0; 98,1) 

HPV-59 

73 

68 

-7,5 % 

(< 0; 23,8) 

80,0 % 

(< 0; 99,6) 

HPV-68 

165 

169 

2,6 % 

(< 0; 21,9) 

11 

15 

26,8 % 

(< 0; 69,6) 

Další typy 
HPV-51 

349 

416 

16,6 % 

(3,6; 27,9) 

21 

46 

54,4 % 

(22,0; 74,2) 

HPV-56 

226 

215 

-5,3 % 

(< 0; 13,1) 

13 

46,1 % 

(< 0; 81,8) 

HPV-66 

211 

215 

2,3 % 

(< 0; 19,6) 

16 

56,4 % 

(< 0; 84,8) 

n = 

počet případů 

(1)  

ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 a DNA 

negativní v 

měsíci 6 pro příslušný HPV typ. 

Byly spočítány limity intervalu spolehlivosti týkající se účinnosti vakcíny. Pokud se objevuje hodnota 0, tj. 
dolní hranice CI < 

0, účinnost není považována za statistický významnou. 

 

Účinnost proti CIN3 byla prokázána pouze pro HPV-31, a ochrana proti AIS nebyla doložena pro žádný z HPV 

typů. 

 

Klinická účinnost u žen ve věku 26 let a starších 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla posouzena ve dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii 
fáze III (HPV-015) tak, že zahrnovala celkové množství 5 778 

žen ve věku 26 – 72 let (medián: 

37,0 let). Studie byla provedena v Severní Americe, Latinské Americe, Asii a 

Evropě. Finální analýza 

byla provedena při ukončení studie 7 let po 1. vakcinaci. 
 

Primárním endpointem byla kombinace virologického a histopatologického ukazatele:

 

šestiměsíční 

perzistence infekce související s HPV 16/18 a/nebo CIN1+. Primární analýzy 

účinnosti byly 

provedeny v ATP 

skupině a TVC skupině, které zahrnovaly 

podskupinu až 15 % žen s anamnézou 

infekce související s HPV nebo s 

onemocněním (definováno jako dvou nebo více po sobě jdoucích 

abnormálních s

těrů, abnormálních kolposkopií nebo biopsií nebo léčba děložního hrdla po 

abnormálníc

h stěrech nebo kolposkopických nálezech). Zahrnutí této podskupiny dovolilo posouzení 

profylaktické účinnosti v populaci, která pravděpodobně odrážela situaci v reálném světě, protože 

dospělé ženy jsou věkovou skupinou, na kterou je obecně zacílen cervikální screening. 

 

Účinnost vakcíny po vyhodnocení studie je shrnuta v následující tabulce. 

13 

 

Neexistuje žádný důkaz o tom, zda je prevence přetrvávající infekce, která trvá po dobu alespoň 

měsíců, odpovídajícím zástupným ukazatelem prevence rakoviny děložního hrdla u žen ve věku 

26 let a starších. 
 
Tabulka 7 - 

Účinnost vakcíny na závěr studie ve studii HPV-015 

Endpoint 

ATP

(1)

 

TVC

(2)

 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

n/N

 

n/N 

n/N 

n/N 

HPV-16/18 

6M PI a/nebo 

CIN1+ 

7/1852 

71/1818 

90,5 %  

(78,6; 96,5) 

93/2768 

209/2778 

56.8 % (43,8; 

67,0) 

6M PI 

6/1815 

67/1786 

91,4 %  

(79,4; 97,1) 

74/2762 

180/2775 

60 % (46,4; 70,4) 

CIN2+ 

1/1852 

6/1818 

83,7 % (<0; 

99,7) 

33/2733 

51/2735 

35,8 % (<0; 61,0) 

ASC-US+ 

3/1852 

47/1818 

93,8 %  

(79,9; 98,9) 

38/2727 

114/2732 

67,3 % (51,4; 

78,5) 

6M PI 

u subjek

tů 

séropozitivních 

pouze při 

vstupu do studie   

3/851 

13/837 

78 %  

(15,0; 96,4) 

 42/1211 

 65/1192 

38,7 % (6,3; 

60,4) 

Zkřížená protektivní účinnost 

HPV-31 

6MPI 

10/2073 

29/2090 

65,8 %  

(24,9; 85,8) 

51/2762 

71/2775 

29 % (<0; 52,5) 

HPV-45 

6MPI  

9/2106 

30/2088 

70,7 %  

(34,2; 88,4) 

22/2762 

60/2775 

63,9 %  

(38,6; 79,6) 

HPV-31 

ASC-US+ 

5/2117 

23/2127 

78,4 %  

(39,1; 94,1) 

34/2727 

55/2732 

38,7 %  

(2,0; 62,3) 

HPV-45 

ASC-US+  

5/2150 

23/2125 

78,7 %  

(40,1; 94,1) 

13/2727 

38/2732 

66,1 %  

(32,7; 84,1) 

N = 

počet subjektů v každé skupině 

N = 

počet subjektů hlášených alespoň s jednou události v každé skupině 

6M PI = 6 

měsíců přetrvávající infekce 

CI = Interval spolehlivosti 
ASC-US =

 

atypické 

buňky (abnormální cytologie) 

(1)

 3 dávky vakcíny, DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 (není-li uvedeno) a DNA negativní v měsíci 6 pro 

odpovídající HPV typ (HPV-16 a/nebo HPV-18) 

(2)

 

alespoň jedna dávka vakcíny, bez ohledu na HPV DNA a sérologický status (není-li uvedeno) v měsíci 0 

včetně 15 % subjektů s předchozí anamnézou HPV onemocnění/infekce 

 

Účinnost proti ≥ ASC-US (abnormální cytologie) spojená s onkogenními nevakcinálními typy byla 
37,2% (96,2% CI [21,3; 50,1]) (ATP). 
 

Účinnost proti CIN1 + bez ohledu na typ HPV detekovaný v lézi byla 22,9% (96,2% CI [4,8; 37,7]) 
(TVC). 
 
Ne

existuje důkaz o ochraně proti onemocnění vyvolaném HPV u subjektů ve věku 25 let a starších, 

kteří byli při vstupu do studie DNA pozitivní a/nebo měli abnormální cytologii.

 

 
Imunogenicita 
 

Imunitní odpověď po základním očkovacím schématu vakcínou Cervarix 
 
Pro HPV vakcíny nebyla v souvislosti s 

ochranou proti CIN stupně 2 nebo 3 nebo proti přetrvávající 

infekci spojené s 

typy HPV obsaženými ve vakcíně určena žádná minimální hladina protilátek. 

 

14 

Protilátková odpověď vůči HPV-16 a HPV-18 byla měřena přímo za použití typově specifického 
ELISA testu (verze 2, MedImmune methodology, modifikováno firmou GSK), který koreluje 

pseudovirionovým neutralizačním testem (PBNA). 

 

Imunogenicita indukovaná třemi dávkami vakcíny Cervarix byla hodnocena u 5 465 žen ve věku od 
9 do 55 let a u více než 800 

mužů ve věku 10 až 18 let. 

 
V klinických studiích došl

o jeden měsíc po třetí dávce u více než 99 % původně séronegativních 

subjektů k sérokonverzi u obou HPV typů 16 a 18. Vakcínou indukované IgG geometrické střední titry 

(GMT) protilátek byly zřetelně nad titry protilátek pozorovanými u žen, které byly předtím infikované, 
ale u kterých došlo k 

vyčištění HPV infekce (přirozená infekce). Původně séropozitivní 

séronegativní subjekty dosáhly po očkování podobných titrů. 

 

Přetrvávání imunitní odpovědi po očkování vakcínou Cervarix 
 
Ve studii 001/007 zahrnující ženy, kterým bylo v 

době očkování 15 až 25 let, byla po dobu až 

76 

měsíců po očkování první dávkou hodnocena imunitní odpověď proti HPV-16 a HPV-18. Ve studii 

023 (podstudie 001/007) byla imunitní odpověď nepřetržitě hodnocena až do 113 měsíců. 92 subjektů 

ve skupině očkovaných mělo údaje imunogenicity [M107-M113] v intervalu po očkování první 

dávkou se střední dobou sledování 8,9 let. 100 % (95% CI: 96,1; 100) žen zůstalo séropozitivních pro 
HPV-16 a HPV-18 v testu ELISA. 
Vakcínou indukované IgG 

geometrické střední titry protilátek (GMT) dosahovaly u obou typů HPV-

16 a HPV-18 vrcholu v 7. 

měsíci a potom klesaly a dosáhly svého plateau od 18. měsíce až do 

intervalu [M107-M113]. 

GMT měřené testem ELISA byly u obou typů HPV-16 a HPV-18 stále ještě 

nejméně 10krát vyšší než ELISA GMT pozorované u žen, u kterých došlo k zotavení po přirozené 
HPV infekci. 
Ve studii 008 byla imunogenicita 

až do měsíce 48 podobná odpovědi pozorované ve studii 001. 

Podobný profil kinetiky byl pozorován u 

neutralizačních protilátek. 

 
V jiné klinické studii (studie 014) provedené u 

žen ve věku 15 až 55 let došlo po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Hodnoty GMT však byly 

u žen starších než 25 let nižší. 470 

subjektů (142 ve věku 15-25 let, 172 ve věku 26-45 let a 156 ve 

věku 46-55 let), které dokončily studii HPV-014 a obdržely 3 dávkové schéma, byli v prodloužené 
studii HPV-060 sledováni po dobu až 10 let. Deset let po podání první dávky bylo 100 

% subjektů ve 

věkové skupině 15-25 let, 99,2 % ve věkové skupině 26-45 let a 96,3 % ve věkové skupině 46-55 let 
stále séropozitivních na HPV-16 a 99,2 %, 93,7 % a 83,8 % na HPV-

18. Ve všech věkových 

skupinách, zůstaly GMT titry alespoň 5krát až 32krát u HPV-16 a 3krát až 14krát u HPV-18 nad 

těmito titry přítomnými u žen, které se zbavily přirozené infekce, pro oba antigeny. 
 

Důkaz anamnestické (imunitní paměť) odpovědi 
 
Ve studii 024 (podskupina studie 

001/007) byla podána provokační dávka vakcíny Cervarix 

65 

subjektům v průměrném intervalu 6,8 let po podání první dávky vakcíny. Byla pozorována 

anamnestická imunitní odpověď pro HPV-16 a HPV-18 (vyšetřeno testem ELISA) jeden týden a jeden 

měsíc po provokační dávce. GMT jeden měsíc po provokační dávce převyšovaly tyto pozorované 
hodnoty v porovnání s 

jedním měsícem po základním 3dávkovém očkovacím schématu. 

 

Překlenutí účinku vakcíny Cervarix od mladých dospělých žen k dospívajícím 
 
V souhrnných analýzách (HPV-029,-30 & -48), došlo u 

dívek ve věku 9 let k 99,7% sérokonverzi na 

typ HPV 16 a 100% sérokonverzi na typ HPV 18 a 

hlavně došlo k sérokonverzi po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) s GMT nejméně 1,4krát a 2,4krát vyšší v porovnání s dívkami ve věku 10 až 14 let 

a dospívajících a ženami 15 až 25 let. 
 
Ve dvou klinických studiích (HPV-012 & -013) provedených u 

dívek ve věku 10 až 14 let došlo po 

třetí dávce (v 7. měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18 s GMT nejméně 
2krát vyššími v 

porovnání se ženami ve věku 15 až 25 let. 

15 

 
V klinických studiích (HPV-070 a HPV-048) provedených u 

dívek ve věku 9 až 14 let, které obdržely 

2

dávkové očkovací schéma (měsíc 0, 6 nebo měsíc 0, 12) a u mladých žen ve věku 15 – 25 let, které 

obdržely vakcínu Cervarix podle standardního schématu měsíc 0, 1, 6, došlo jeden měsíc po druhé 
dávce u 

všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Imunitní odpověď po 2 dávkách 

dívek ve věku 9 až 14 let byla non-inferiorní k odpovědi po 3. dávce u žen ve věku 15 až 25 let. 

 
Na základě těchto údajů o imunogenicitě je odvozována účinnost vakcíny Cervarix pro věk 9 až 14 let. 
 

Trvání imunitní odpovědi u žen ve věku 26 let a starších 
 
Ve fázi III studie (HPV-015) u 

žen ve věku 26 let a starších všechny subjekty sérokonvertovaly jeden 

měsíc po třetí dávce. V 84. měsíci, tj. 78 měsíců po ukončení celkového očkovacího schématu, 99,3 % 
a 95,9 

% na začátku séronegativních žen zůstalo séropozitivních pro anti-HPV-16 a anti-HPV-18 

protilátky. Všechny v 

úvodu séropozitivní ženy zůstaly séropozitivní pro oba typy anti-HPV-16 a anti-

HPV-18 protilátek. Titry protilátek dosáhly vrcholu v 7. 

měsíci, pak postupně klesaly až do 

18. 

měsíce, kdy se ustálily do hodnot přítomných až do 84. měsíce. 

 
Imunogenicita u 

mužů ve věku 10 až 18 let 

 
Imunogenicita 

mužů byla posuzována ve 2 klinických studiích HPV-011 (N=173) a HPV-040 

(N=556). Data ukázala srovnatelnou imunogenicitu u 

mužů a žen. Ve studii HPV-011, sérokonverze 

všech jedinc

ů u obou HPV-16 a 18 a hladiny GMT byly non-inferiorní k těm, které byly pozorovány 

žen ve věku 15 až 25 let ve studii HPV-012. 

 

Překlenutí 

klinické účinnosti proti análním lézím a karcinomům

 

 

Nebyla provedena žádná studie účinnosti proti análním premaligním lézím s vakcínou Cervarix. 

Nicméně, studie provedené u dívek ve věku 9 až 14 let (studie HPV-071) a u žen ve věku 18 až 45 let 
(studie HPV-

010) shodně prokázaly vyšší imunitní odpověď u vakcíny Cervarix než u komparátoru, 

kterého jsou data k účinnosti proti análním premaligním lézím přesvědčivá a s prokázanou ochranou.  

 
Imunogenicita u žen infikovaných HIV virem 
 
V klinické studii HPV-020, která byla provedena v Jižní Africe, bylo 22 HIV neinfikovaných 
a 42 

HIV infikovaných jedinců (WHO klinické stadium 1; ATP kohorta pro imunogenicitu) očkováno 

vakcínou Cervarix. Jeden měsíc po třetí dávce (7. měsíc) byli všichni jedinci při použití ELISA assay 
séropozitivní pro oba typy HPV 16 a 18 a séropozitivita na oba typy HPV 16 a 18 byla setrvalá až do 
12. 

měsíce. Hodnoty GMT byly u HIV infikované skupiny nižší (bez překrývání 95% intervalu 

spolehlivosti). Klinická významnost tohoto pozorování je nejasná. Funkční protilátky nebyly 
stanoveny. Nejsou dostupné údaje o 

ochraně proti perzistentní infekci nebo prekancerózním lézím 

u HIV infikovaných žen. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Není relevantní. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, akutní 
toxicity, toxicity po opakovaném podávání, místní snášenlivosti, vlivu na fertilitu, embryofetální 

postnatální toxicitu (až do konce období laktace) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Sérologické údaje naznačují, že anti-HPV-16 a anti-HPV-18 protilátky prostupují u potkanů v období 
laktace do mléka. Není však známo, jestli vakcínou indukované protilátky prostupují do lidského 
mléka. 
 

16 

 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný (NaCl) 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) 

Voda na injekci 
 
Adjuvancia viz bod 2. 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Protože chybějí studie kompatibility, nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky. 
 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. 

 

Nicméně, stabilita při uchovávání mimo chladničku byla prokázána po dobu až 3 dnů při teplotě 8 °C 
až 25 °C nebo až 1 

den při teplotě 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má 

být zlikvidována. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
0,5 ml suspenze v jednodávkové 

lahvičce (sklo typu I) se zátkou (butylpryž). 

 
Velikosti balení jsou 1, 10 a 100 

lahviček. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Při uchovávání se v lahvičce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý 
supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah lahvičky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje 

jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 

17 

Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/419/001 
EU/1/07/419/002 
EU/1/07/419/003 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 20. 

září 2007. 

Datum posledního prodloužení registrace: 17. 

září 2012. 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

 

18 

1. 

NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 

Cervarix injekční suspenze, vícedávková 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV

 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 

protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému

, který využívá buněk 

Hi-5 Rix4446 získaných z Trichoplusia ni

 

Vakcína je ve vícedávkovém balení. Počet dávek v jedné lahvičce je uveden v bodě 6.5. 
  
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze. 
Zakalená bílá suspenze. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Cervarix je vakcína určená k podání jedincům ve věku od 9 let k prevenci premaligních ano-
genitálních lézí (cervikálních, vulválních. vaginálních a análních) a cervikálních a análních karcinom

ů, 

které jsou 

způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV). Důležité informace 

podporující tuto indikaci viz body 4.4 a 5.1. 
 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 
Dávkování 
 

Očkovací schéma závisí na věku subjektu. 
 
 
 
 

19 

Věk v době podání první 

dávky 

Imunizace a schéma 

9 až 14 

let včetně* 

Dvě dávky každá po 0,5 ml. Druhá dávka se podává mezi 5 a 13 měsíci 

po první dávce 

od 15 let a starší 

Tři dávky každá po 0,5 ml v 0, 1, 6 měsících** 

 
*Pokud je druhá dávka vakcíny podána 

před 5. měsícem po první dávce, vždy má být podána třetí 

dávka. 

**Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, druhá dávka může být podána mezi 1 a 2,5 měsíci 
po první dávce a 

třetí dávka mezi 5 a 12 měsíci po první dávce. 

 

Potřeba podání posilovací dávky nebyla stanovena (viz bod 5.1). 
 

Doporučuje se, aby osoby, které dostanou jako první dávku vakcínu Cervarix, dokončily očkovací 

schéma rovněž vakcínou Cervarix (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 

(děti ve věku < 9 let) 

 

Cervarix se nedoporučuje podávat dětem mladším 9 let, protože pro tuto věkovou skupinu není 

dostatek údajů o bezpečnosti a imunogenicitě. 
 

Způsob podání 
 

Cervarix je určen k intramuskulární aplikaci do oblasti deltového svalu (viz body 4.4 a 4.5). 
 
Cervarix nesmí být v 

žádném případě aplikován intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici (viz bod 4.4). 
 

Pokud je vakcína Cervarix podána současně s jinou vakcínou v injekční formě, vakcíny mají být vždy 
podány do jiných míst (viz bod 4.5). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto 

přípravku. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se 

vyskytující anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. 
 

Zvláště u dospívajících se může jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou objevit po 
nebo i 

před očkováním synkopa (mdloba). Ta je během zotavení spojena s různými neurologickými 

příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické křeče končetin. Proto je 

důležité, aby byla v případě mdlob učiněna opatření k zamezení zranění. 
 

jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním má být podání vakcíny Cervarix odloženo. 

Avšak, méně závažná infekce, jako je nachlazení, není kontraindikací k imunizaci. 
 
Tato vakcína nesmí být v 

žádném případě aplikována intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici. 

20 

 

Stejně jako jiné vakcíny aplikované intramuskulárně, musí být i Cervarix podáván opatrně osobám 
s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním 

podání může 

u takových osob dojít ke krvácení. 
 

Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech očkovaných jedinců dosaženo ochranné imunitní 

odpovědi. 

Cervarix bude chránit pouze proti nemocem 

způsobeným HPV typy 16 a 18 a v určitém rozsahu proti 

nemocem z

působeným určitými dalšími příbuznými onkogenními HPV typy (viz bod 5.1). Proto je 

nutné i 

nadále pokračovat ve vhodných opatřeních proti sexuálně přenosným nemocem. 

 
Tato vakcína

je určena pouze k profylaktickému podání a nemá žádný efekt na již aktivní HPV infekci 

nebo klinicky přítomné onemocnění. Neprokázalo se, že by vakcína měla terapeutický efekt. Vakcína 

proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu nebo cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). 

Rovněž není určená k prevenci progrese jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV nebo existujících 
HPV infekcí vyvolaných vakcinálními nebo nevakcinálními typy (viz bod 

5.1 „Účinnost u žen 

s prokázanou HPV-16 nebo HPV-

18 infekci při vstupu do studie“). 

 

Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening. Vzhledem k tomu, že žádná vakcína není 

100% účinná a vakcína Cervarix neposkytuje ochranu proti všem typům HPV ani proti již existujícím 

infekcím HPV, zůstává pravidelný cervikální screening kriticky důležitý a má se provádět v souladu 
s místními dopor

učeními. 

 

Délka ochrany nebyla přesně stanovena. Čas podání a potřeba podání posilovací dávky (posilovacích 
dávek) nebyly stanoveny. 
 
S výjimkou osob s asymptomatickou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV), u kterých jsou 
dostupná omezená data o imuno

genicitě (viz bod 5.1), nejsou žádné údaje o použití vakcíny Cervarix 

osob se sníženou imunitní odpovědí, jako jsou pacienti podstupující imunosupresivní terapii. Stejně 

jako u jiných vakcín nemusí být u 

těchto jedinců dosaženo odpovídající imunitní odpovědi. 

 
Nejsou žádné údaje o 

bezpečnosti, imunogenicitě nebo účinnosti, na jejichž základě by bylo možné 

podpořit vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Cervarix s jinými vakcínami proti HPV. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Jedin

ci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 3 měsíců před podáním první dávky 

vakcíny, byli ze všech klinických studií vyřazeni. 
 
Použití s jinými vakcínami 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou booster vakcínou obsahující difterii (d), tetanus 
(T) a pertusi [acelulární] (pa) s nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), bez klinicky relevantní interference s 

protilátkovou odpovědí na některou ze složek kterékoli 

z vakcín. Postupné podání kombinované vakcíny dTpa-IPV a 

následně jeden měsíc poté podané 

vakcíny Cervarix vedlo k vyvolání nižších anti-HPV-16 a anti-HPV-18 GMT ve srovnání se samotnou 
vakcínou Cervarix. Klinický význam tohoto pozorování není znám. 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A (inaktivovaná) 

hepatitidě B (rDNA) (Twinrix) nebo s vakcínou proti hepatitidě B (rDNA) (Engerix B). 

Při současném podání vakcín Cervarix a Twinrix nebyla žádná klinicky relevantní interference 

protilátkové odpovědi na HPV a antigeny hepatitidy A prokázána. Střední průměr koncentrací 
protilátek anti-

HBs byl při současném podání významně nižší, ale klinický význam tohoto pozorování 

není znám, protože míra séroprotekce se nezměnila. Podíl subjektů, které dosáhly 
anti-HBs 

≥  10mIU/ml byl při současném podání 98,3 % a po podání samotné vakcíny Twinrix 100%. 

Podobné výsledky byly pozorovány, když vakcína Cervarix byla podána současně s vakcínou 

21 

Engerix B, kde dosáhlo anti-HBs 

≥ 10mIU/ml 97,9 % subjektů, a po podání samotné vakcíny 

Engerix B 100 %. 
 

Pokud je Cervarix podán současně s jinou injekční vakcínou, musí být vakcíny aplikovány do různých 
míst. 
 
Použití s hormonální antikoncepcí 
 

klinických studiích používalo přibližně 60 % žen, kterým byl podán Cervarix, hormonální 

antikoncepci. Není důkaz, že by použití hormonální antikoncepce mělo vliv na účinnost vakcíny 
Cervarix. 
 

Použití se systémovými imunosupresivními léčivými přípravky 
 
Viz bod 4.4. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
Speciální studie zabývajíc

í se vakcinací těhotných žen nebyly provedeny. 

Data u 

těhotných žen 

shromážděná v rámci těhotenských registrů, epidemiologických studií a neúmyslné expozice 

průběhu klinických studií jsou nedostatečná k učinění závěru, zda očkování vakcínou Cervarix 

ovli

vňuje riziko nežádoucích výsledků těhotenství, včetně spontánního potratu. 

Avšak během 

klinického vývojového programu bylo hlášeno celkem 10 476 

případů těhotenství včetně 5 387 žen, 

kterým byl podán Cervarix. Celkově byly poměry srovnatelného průběhu těhotenství (například 

normální průběh porodu, atypický průběh porodu včetně vrozených anomálií, předčasný porod 
a spontánní potrat) ve všech skupinách podobné. 
 

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu, graviditu, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). 
 

Preventivně je vhodné vyhnout se použití vakcíny Cervarix v období těhotenství. Ženám, které jsou 

těhotné nebo se snaží otěhotnět, se doporučuje odložit nebo přerušit očkování až do ukončení 

těhotenství.

 

 
Kojení 
 

Účinek na kojené děti, jejichž matkám byla podávána vakcína Cervarix, nebyl v klinických studiích 
hodnocen. 
 

Očkování vakcínou Cervarix během kojení by se mělo provádět jen tehdy, pokud možné výhody 

očkování převáží možná rizika. 
 
Fertilita 
 
Data týkající se fertility nejsou dostupná. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a obsluhovat stroje nebyly provedeny.  Avšak,  některé 

účinků  zmíněných  v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“  mohou  dočasně  ovlivnit  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 

22 

 
V klinických studiích, do nichž byly zahrnuty dívky a 

ženy ve věku 10 až 72 let (v době zařazení bylo 

79,2 % z 

nich ve věku 10 až 25 let), byl Cervarix aplikován 16 142 ženám, zatímco v kontrolní 

skupině bylo 13 811 žen. U těchto subjektů byly po celou dobu studie sledovány závažné nežádoucí 

účinky. V předem definované podskupině subjektů (Cervarix = 8 130 oproti kontrolní 

skupině = 5 786) byly nežádoucí účinky sledovány po dobu 30 dní po podání injekce. Ve dvou 

klinických studiích, které zahrnovaly muže ve věku od 10 do 18 let, obdrželo 2 617 mužů vakcínu 
Cervarix a probíhalo u nich následné sledování s aktivním monitoringem 

bezpečnosti. 

 

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným po podání vakcíny byla bolest v místě vpichu, která 
se vyskytla v 78 

% všech dávek. Většina těchto reakcí, které netrvaly dlouho, měla mírný až středně 

závažný průběh. 
 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 

Nežádoucí účinky považované přinejmenším za možná související s vakcinací byly roztříděny podle 

četnosti výskytu. 
 

Četnost je vyjádřena následovně: 

Velmi časté (≥ 1/10); 

Časté (≥ 1/100 až <1/10); 

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
 

Třídy orgánových systémů 

Četnost 
výskytu 

Nežádoucí účinky 

Klinické studie 
Infekce a infestace 

Méně časté  

Infekce horních cest dýchacích 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté 

Bolest hlavy 

Méně časté 

Z

ávrať 

Gastrointestinální poruchy 

Časté 

Gastrointestinální symptomy 

včetně nauzey, 

zvracení, průjmu a bolesti břicha 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Časté 

S

vědění/pruritus, vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté 

Myalgie 

Časté 

Arthralgie 

Celkové poruchy a reakce 

místě aplikace 

Velmi časté: 

Reakce v 

místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, 

otoku; únavy 

Časté 

H

orečka (≥ 38 °C) 

Méně časté 

Jiné reakce v 

místě vpichu, jako je indurace, 

lokální parestézie 

Postmarketingová data 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo* 

Lymfadenopatie 

Poruchy imunitního systému 

Není známo* 

Alergické reakce (včetně anafylaktických 

a anafylaktoidních reakcí), angioedém 

Poruchy nervového systému 

Není známo* 

Synkopa nebo vasovagální odpovědi na injekční 

podání, někdy doprovázené tonicko-klonickými 

křečemi (viz bod 4.4) 

*

Protože tyto příhody byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě určit jejich četnost. 

 
V klinických studiích p

ři srovnání osob s dřívější nebo současnou infekcí HPV s osobami negativními 

vůči DNA onkogenních HPV nebo séronegativními vůči protilátkám proti HPV-16 a HPV-18 byl 

pozorován podobný bezpečnostní profil. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

23 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, vakcíny proti papilomaviru, ATC kód: J07BM02 
 

Mechanismus účinku 
 
Cervarix je adjuvovaná 

neinfekční rekombinantní vakcína připravená z vysoce purifikovaných, viru 

podobných částic (virus-like particles, VLPs) hlavního kapsidového L1 proteinu onkogenních HPV 

typů 16 a 18. Protože VLPs neobsahují žádnou virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se 

nebo vyvolat onemocnění. Studie na zvířatech ukázaly, že účinnost L1 VLP vakcín je z velké části 

zprostředkována rozvojem humorální imunitní odpovědi. 
 
Odhaduje se, že HPV-16 a HPV-18 jsou z

odpovědné za přibližně 70 % cervikálních karcinomů, 90 % 

análních karcinomů, 70 % vulválních a vaginálních intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně 
souvisejících s HPV a 78 % análních intraepiteliálních neoplazií (AIN 2/3) 

vysokého stupně 

souvisejících s HPV. 

Další onkogenní typy HPV mohou rovněž způsobit ano-genitální karcinomy (přibližně 30 %). HPV 
45, -31 a -33 jsou 3 

nejčastější nevakcinální HPV typy identifikované u dlaždicobuněčného 

cervikálního karcinomu (12,1 %) a adenokarcinomu (8,5 %). 
 
Termín „premaligní ano-genitální léze“ v 

bodě 4.1 odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (CIN2/3), vulvální intraepiteliální neoplazii vysokého stupně (VIN2/3), vaginální 
intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (VaIN 2/3) a anální intraepiteliální neoplazii vysokého 

stupně (AIN 2/3). 
 
Klinické studie 
 

Klinická účinnost u žen ve věku 15 až 25 let 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla hodnocena ve dvou kontrolovaných, dvojitě zaslepených 
randomizovaných klinických studiích fáze II a III, které zahrnovaly celkem 19 778 

žen ve věku 15 až 

25 let. 
 
Klinická studie fáze II (studie 001/007) zahrnovala pouze ženy, které: 

m

ěly negativní testy na onkogenní HPV DNA typu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66 a 68; 

byly séronegativní na HPV-16 a HPV-18 a 

měly normální cytologii. 

Primárním endpointem účinnosti byla incidentní infekce HPV-16 a/nebo HPV-18. Jako přídatný 

endpoint účinnosti byla hodnocena 12 měsíců přetrvávající infekce. 
 
Klinická studie fáze III (studie 008) zahrnovala ženy bez 

předchozího screeningu na přítomnost HPV 

infekce, tj. bez ohledu na vstupní cytologii a HPV sérologický a DNA status. 

Primárním endpointem účinnosti byl CIN2+ spojený s HPV-16 a/nebo HPV-18 (HPV-16/18). 
Cervikální intraepiteliální 

neoplazie (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) stupně 2 a 3 (CIN 2/3) 

a cervikální adenokarcinom in situ (AIS) byly v klinických studiích použity jako zástupné ukazatele 
cervikálního karcinomu. 

24 

Sekundární endpointy zahrnovaly 6 a 12 

měsíců přetrvávající infekce. 

 

Infekce přetrvávající alespoň 6 měsíců se rovněž ukázala jako významný zástupný ukazatel 
cervikálního karcinomu u 

žen ve věku 15 až 25 let. 

 

Profylaktická účinnost proti infekci HPV-16/18 u populace, která se dosud nesetkala s onkogenními 
HPV typy 
 
Ženy (N = 1 

113) byly očkovány ve studii 001, účinnost byla hodnocena až po dobu 27 měsíců. 

Předem definovaná podskupina žen (N = 776) očkovaných ve studii 001 byla dále sledována ve studii 
007 po dobu 6,4 roku 

(přibližně 77 měsíců) po podání první dávky (střední doba sledování byla 

5,9 let). V 

kontrolní skupině se vyskytlo pět případů 12 měsíců přetrvávající infekce HPV-16/18 

(4 HPV-16; 1 HPV-18) a v 

očkované skupině se ve studii 001 vyskytnul jeden případ HPV-16. Ve 

studii 007 byla 100% 

účinnost vakcíny Cervarix proti 12 měsíců přetrvávající infekci HPV-16/18 

(95% C

I: 80,5; 100). Vyskytlo se šestnáct případů přetrvávající infekce HPV-16 a pět případů 

přetrvávající infekce HPV-18; všechny případy byly v kontrolní skupině. 
 
Ve studii HPV-023 byly subjekty z brazilské kohorty (N = 437) studie 001/007 sledovány v 

průměru 

8,9 let (standardní odchylka 0,4 roku) po první dávce. Ve studii HPV-

023 nebyly při ukončení studie 

v o

čkované skupině žádné případy infekce nebo případy histopatologických lézí souvisejících s HPV-

16 nebo HPV-

18. Ve skupině s placebem byly 4 případy 6 měsíců přetrvávající infekce a 1 případ 

12 

měsíců přetrvávající infekce. Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou 

a skupinou s placebem z 

hlediska těchto endpointů studie. 

 

Profylaktická účinnost proti HPV-16/18 u žen, které se dosud nesetkaly s HPV-16 a/nebo HPV-18 
 

Primární analýzy účinnosti byly ve studii HPV-008 provedeny v kohortě očkované podle protokolu 
(ATP kohorta: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny a byly DNA negativní a séronegativní 

měsíci 0 a DNA negativní v měsíci 6 pro HPV typ posuzovaný v analýze). Tato kohorta zahrnovala 

ženy s 

normální cytologií nebo nízkým stupněm cytologických změn (low grade cytology) při vstupu 

do studie a vylo

učila pouze ženy se závažným stupněm cytologických změn (high-grade cytology) 

(0,5 

% celkové populace). Případy se započítávaly do ATP kohorty počínaje dnem 1 po 3. dávce 

vakcíny. 
 
Celkem 74 

% žen zařazených do studie se dosud nesetkalo s HPV-16 ani HPV-18 (tj. DNA negativní 

séronegativní při vstupu do studie). 

 

Byly provedeny dvě analýzy ve studii HPV-008. Analýza spouštěcí události, byla provedena v ATP 

kohortě, jakmile bylo dosaženo 36 případů CIN2+ asociovaných s HPV-16/18. Druhá analýza byla 
provedena na konci studie. 
 

Účinnost vakcíny proti CIN2+ jako primárnímu endpointu na konci studie je shrnuta v tabulce 1. 

doplňkové analýze byla účinnost vakcíny Cervarix hodnocena proti CIN3+ lézím asociovaným 

s HPV-16/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Tabulka 

1: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade léze) 

asociovaným s HPV-16/18 (ATP kohorta) 

Endpoint HPV-16/18 

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n

(2) 

CIN2+ 

97 

94,9 % (87,7; 98,4) 

CIN3+ 

24 

91,7 % (66,6; 99,1) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

   ATP: zahrnuje ženy, které obdržely 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18) 

(2)

  

včetně 4 případů CIN2+ a 2 případů CIN3+, u kterých byl v lézi identifikován jiný onkogenní HPV 

typ společně s HPV-16 nebo HPV-18. Tyto případy byly vyřazeny z analýzy, při které se přiřazoval 
HPV typ k dané lézi (type assignment analýzy) (viz sekce pod tabulkou). 

(3)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 

analýze spouštěcích událostí byla účinnost 92,9 % (96,1% CI: 79,9; 98,3) proti CIN2+ a 80% 

(96,1% CI: 0,3; 98,1) proti CIN3+. Navíc byla demonstrována 

statisticky významná účinnost vakcíny 

proti CIN2+ individuálně spojená s HPV-16 a HPV-18. 
 

Dále byly zkoumány případy s mnohočetnými HPV typy, kde se hodnotily HPV typy za pomocí PCR 

(polymerázové řetězové reakce) v alespoň jednom ze dvou předcházejících cytologických vzorků. 
Cílem bylo provést k 

již detekovaným HPV typům v lézi tzv. typově specifickou analýzu, aby se 

rozpoznaly HPV typy, které jsou s 

největší pravděpodobností zodpovědné za lézi. Tato dodatečná 

„post-

hoc“ analýza vyloučila případy (ve vakcinované skupině i v kontrolní skupině), které neměly 

kauzální souvislost s HPV-16 nebo HPV-18 infekcemi získanými v 

průběhu klinické studie. 

Na základě této typově specifické „post-hoc“ analýzy se vyskytl 1 případ CIN2+ ve skupině očkované 
ve srovnání s 92 

případy v kontrolní skupině [účinnost 98,9 % (95% CI: 93,8; 100)] a žádný případ 

CIN3+ ve skupině očkovaných ve srovnání s 22 případy v kontrolní skupině [účinnost 100 % (95% 
CI: 81,8; 100)] na konci studie. 
 

analýze spouštěcích událostí byla v ATP kohortě pozorována účinnost vakcíny proti CIN1 

související s HPV-16/18 94,1 

% (96,1% CI: 83,4; 98,5). Účinnost vakcíny ve stejné kohortě proti 

CIN1+ souvisejících s HPV-16/18 byla 91,7 % (96,1% CI: 82,4; 96,7). V analýze na konci studie byla 
v ATP 

kohortě účinnost vakcíny proti CIN1 související s HPV 16/18 92,8 % (95% CI: 87,1; 96,4). 

 
V analýze na konci studie byly v 

ATP kohortě související s HPV-16 nebo HPV-18 pozorovány 

případy VIN2+ nebo VaIN2+ ve skupině, která obdržela vakcínu a 7 případů v kontrolní skupině. 

Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou a skupinou kontrolní z hlediska 

těchto endpointů studie. 
 

Účinnost vakcíny v ATP kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

Tabulka 

2: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (ATP 

kohorta) 

Endpoint HPV-16/18  

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce 

35/7 182 

588/7 137 

94,3 % (92,0; 96,1) 

12 

měsíců přetrvávající 

infekce 

26/7 082 

354/7 038 

92,9 % (89,4; 95,4) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18)

 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 

analýze spouštěcích událostí byly výsledky účinnosti 94,3 % (96,1% CI: 91,5; 96,3) proti 6 měsíců 

přetrvávající infekci a 91,4% (96,1% CI: 89,4; 95,4) proti 12 měsíců přetrvávající infekci. 
 

Účinnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s prokázanou infekcí HPV-16 nebo HPV-18 při vstupu do 
studie. 
 

Nebyl žádný důkaz o ochraně před onemocněním vyvolaným HPV typy, na které byly subjekty při 

vstupu do studie HPV DNA pozitivní. Nicméně jedinci, kteří již byli před očkováním infikováni 
jedním z 

typů HPV obsažených ve vakcíně (HPV DNA pozitivní), byli chránění před klinickým 

onemocněním způsobeným zbývajícím typem HPV. 
 

Účinnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s nebo bez předchozí infekce nebo onemocnění. 
 

Celková očkovaná kohorta (total vaccinated cohort, TVC) zahrnovala všechny subjekty, které dostaly 

alespoň jednu dávku vakcíny, bez ohledu na jejich HPV DNA status, cytologii a sérologický status na 

počátku studie. Tato kohorta zahrnovala ženy s nebo bez současné a/nebo předchozí infekce HPV. 

Případy se započítávaly do TVC kohorty počínaje dnem 1 po první dávce vakcíny. 

Odhadovaná účinnost je u TVC nižší, kohorta zahrnuje ženy již s existující infekcí/lézemi, u kterých 

se neočekává, že by byly ovlivněny očkováním vakcínou Cervarix. 

TVC se může přibližovat obecné populací žen ve věkovém rozmezí 15 – 25 let. 
 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti cervikálním lézím vysokého stupně souvisejícím s HPV-16/18, 
na konci studie je shrnuta v tabulce 3. 
 
Tabulka 

3: Účinnost očkování proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade) souvisejícím 

s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint 

HPV-

16/18 

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie 

(2)

 

Cervarix 

(N = 8 694) 

Kontrola 

(N = 8 708) 

účinnosti (95% CI) 

CIN2+ 

90 

228 

60,7 % (49,6; 69,5) 

CIN3+ 

51 

94 

45,7 % (22,9; 62,2) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu na 

HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. Tato kohorta zahrnuje ženy s již 

existující infekcí/lézemi. 

(2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

27 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 4: 
 
Tabulka 

4: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint HPV-

16/18  

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce

 

504/8 863 

1 227/8 870 

60,9 % (56,6; 64,8) 

12 

měsíců 

přetrvávající infekce

 

335/8 648 

767/8 671 

57,5 % (51,7; 62,8) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu 

na HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

Celkový dopad očkování na cervikální HPV onemocnění 
 
Ve studii HPV-

008 byla incidence cervikálních lézí vysokého stupně srovnávána mezi skupinou, která 

obdržela placebo, a 

očkovanou skupinou bez ohledu na typ HPV DNA v lézi. V kohortě TVC a TVC-

naivní byla účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně hodnocena na konci studie 
(tabulka 5). 
TVC-naivní kohorta je podmnožinou TVC kohorty a zahrnuje ženy s normální cytologií a ženy, které 
byly HPV DNA negativní pro 14 

onkogenních HPV typů a séronegativní na HPV-16 a HPV-18 při 

vstupu do studie. 
 
Tabulka 

5: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně bez ohledu na HPV DNA typ 

v lézi 

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

Kontrola 

účinnosti 

(95% CI) 

případy  

případy 

CIN2+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

61 

5 452 

172 

64,9 % (52,7; 74,2) 

TVC

(2)

 

8 694 

287 

8 708 

428 

33,1 % (22,2; 42,6) 

CIN3+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

5 452 

44 

93,2 % (78,9; 98,7) 

TVC

(2)

 

8 694 

86 

8 708 

158 

45,6 % (28,8; 58,7) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

(1)

 

TVC-naivní: zahrnuje všechny 

očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny), 

které měly normální cytologii a které byly při vstupu HPV DNA negativní na 14 onkogenních typů 
HPV a séronegativní na HPV-16 a HPV-18. 

(1) 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu 

na HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu. 

 (3) 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce

 

 
V analýze na konci studie 

Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku 

děložním (včetně kličkové elektrochirurgické excize [LEEP], konizace studeným nožem a laserových 

zákroků) o 70,2 % (95% CI: 57,8; 79,3) u TVC-naivní populace a o 33,2 % (95% CI: 20,8; 43,7) 
u TVC. 
 

Zkřížená protektivní účinnost 
 

28 

Zkřížená protektivní účinnost vakcíny Cervarix proti histopatologickým a virologickým endpointům 
(perzistentní infekce) byla hodnocena ve studii HPV-008 pro 12 nevakcinálních onkogenních HPV 

typů. Studie nebyla určena k vyhodnocení účinnosti proti onemocněním způsobeným jednotlivými 

HPV typy. Analýza účinnosti proti primárnímu endpointu nebyla přesně interpretovatelná z důvodu 

mnohočetných ko-infekcí v CIN2+ lézích. Na rozdíl od histopatologických endpointů, virologické 

endpointy byly mnohočetnými infekcemi ovlivněny méně. 
 

typů HPV-31, 33 a 45 byla prokázána konzistentní zkřížená protektivita proti 6 měsíců přetrvávající 

infekci a CIN2+ lézím, což byly endpointy ve všech studovaných kohortách. 
 

Účinnost vakcíny na konci studie proti 6 měsíců přetrvávající infekci a CIN 2+ lézím asociovaným 
s jednotlivými nevakcinálními onkogenními HPV typy je shrnuta v tabulce 6 (ATP kohorta). 
 
Tabulka 

6: Účinnost vakcíny u nevakcinálních onkogenních HPV typů 

ATP

(1)

 

HPV typ 

měsíců přetrvávající infekce 

CIN2+ 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti 

(95% CI) 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti  

(95% CI) 

Typy příbuzné s HPV-16 (A9 druhy) 
HPV-31 

58 

247 

76,8 % 

(69,0; 82,9) 

40 

87,5 % 

(68,3; 96,1) 

HPV-33 

65 

117 

44,8 % 

(24,6; 59,9) 

13 

41 

68,3 %  

(39,7; 84,4) 

HPV-35 

67 

56 

-19,8 % 

(< 0; 17,2) 

62,5 %  

(< 0; 93,6) 

HPV-52 

346 

374 

8,3 % 

(< 0; 21,0) 

24 

33 

27,6 % 

(< 0; 59,1) 

HPV-58 

144 

122 

-18,3 % 

(< 0; 7,7) 

15 

21 

28,5 % 

(< 0; 65,7) 

Typy příbuzné s HPV-18 (A7 druhy) 
HPV-39 

175 

184 

4,8 % 

(< 0; 23,1) 

16 

74,9 % 

(22,3; 93,9) 

HPV-45 

24 

90 

73,6 % 

(58,1; 83,9) 

11 

81,9 % 

(17,0; 98,1) 

HPV-59 

73 

68 

-7,5 % 

(< 0; 23,8) 

80,0 % 

(< 0; 99,6) 

HPV-68 

165 

169 

2,6 % 

(< 0; 21,9) 

11 

15 

26,8 % 

(< 0; 69,6) 

Další typy 
HPV-51 

349 

416 

16,6 % 

(3,6; 27,9) 

21 

46 

54,4 % 

(22,0; 74,2) 

HPV-56 

226 

215 

-5,3 % 

(< 0; 13,1) 

13 

46,1 % 

(< 0; 81,8) 

HPV-66 

211 

215 

2,3 % 

(< 0; 19,6) 

16 

56,4 % 

(< 0; 84,8) 

n = 

počet případů 

(1)  

ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 a DNA 

negativní v 

měsíci 6 pro příslušný HPV typ. 

Byly spočítány limity intervalu spolehlivosti týkající se účinnosti vakcíny. Pokud se objevuje hodnota 0, tj. 
dolní hranice CI < 

0, účinnost není považována za statistický významnou. 

 

Účinnost proti CIN3 byla prokázána pouze pro HPV-31, a ochrana proti AIS nebyla doložena pro žádný z HPV 

typů. 

 

Klinická účinnost u žen ve věku 26 let a starších 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla posouzena ve dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii 
fáze III (HPV-015) tak, že zahrnovala celkové množství 5 778 žen 

ve věku 26 – 72 let (medián: 

29 

37,0 let). Studie byla provedena v Severní Americe, Latinské Americe, Asii a 

Evropě. Finální analýza 

byla provedena při ukončení studie 7 let po 1. vakcinaci. 
 

Primárním endpointem byla kombinace virologického a histopatologického ukazatele:

 

šestiměsíční 

perzistence infekce související s HPV 16/18 a/nebo CIN1+. Primární analýzy 

účinnosti byly 

provedeny v ATP 

skupiněa TVC skupině, které zahrnovaly 

podskupinu až 15 % žen s anamnézou 

infekce související s HPV nebo s 

onemocněním (definováno jako dvou nebo více po sobě jdoucích 

abnormálních stěrů, abnormálních kolposkopií nebo biopsií nebo léčba děložního hrdla po 

abnormálních stěrech nebo kolposkopických nálezech). Zahrnutí této podskupiny dovolilo posouzení 
profyla

ktické účinnosti v populaci, která pravděpodobně odrážela situaci v reálném světě, protože 

dospělé ženy jsou věkovou skupinou, na kterou je obecně zacílen cervikální screening

.

 

 

Účinnost vakcíny po vyhodnocení studie je shrnuta v následující tabulce. 
 

Neex

istuje žádný důkaz o tom, zda je prevence přetrvávající infekce, která trvá po dobu alespoň 

měsíců, odpovídajícím zástupným ukazatelem prevence rakoviny děložního hrdla u žen ve věku 

26 let a starších. 

 

Tabulka 7 - 

Účinnost vakcíny na závěr studie ve studii HPV-015 

Endpoint 

ATP

(1)

 

TVC

(2)

 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

n/N

 

n/N 

n/N 

n/N 

HPV-16/18 

6M PI a/nebo 

CIN1+ 

7/1852 

71/1818 

90,5 %  

(78,6; 96,5) 

93/2768 

209/2778 

56.8 % (43,8; 

67,0) 

6M PI 

6/1815 

67/1786 

91,4 %  

(79,4; 97,1) 

74/2762 

180/2775 

60 % (46,4; 70,4) 

CIN2+ 

1/1852 

6/1818 

83,7 % (<0; 

99,7) 

33/2733 

51/2735 

35,8 % (<0; 61,0) 

ASC-US+ 

3/1852 

47/1818 

93,8 %  

(79,9; 98,9) 

38/2727 

114/2732 

67,3 % (51,4; 

78,5) 

6M PI 

subjektů 

séropozitivních 

pouze při 

vstupu do studie   

3/851 

13/837 

78 %  

(15,0; 96,4) 

 42/1211 

 65/1192 

38,7 % (6,3; 

60,4) 

Zkřížená protektivní účinnost 

HPV-31 

6MPI 

10/2073 

29/2090 

65,8 %  

(24,9; 85,8) 

51/2762 

71/2775 

29 % (<0; 52,5) 

HPV-45 

6MPI  

9/2106 

30/2088 

70,7 %  

(34,2; 88,4) 

22/2762 

60/2775 

63,9 %  

(38,6; 79,6) 

HPV-31 

ASC-US+ 

5/2117 

23/2127 

78,4 %  

(39,1; 94,1) 

34/2727 

55/2732 

38,7 %  

(2,0; 62,3) 

HPV-45 

ASC-US+  

5/2150 

23/2125 

78,7 %  

(40,1; 94,1) 

13/2727 

38/2732 

66,1 %  

(32,7; 84,1) 

N = 

počet subjektů v každé skupině 

N = 

počet subjektů hlášených alespoň s jednou události v každé skupině 

6M PI = 6 

měsíců přetrvávající infekce 

CI = Interval spolehlivosti 
ASC-US =

 

atypické buňky (abnormální cytologie) 

(1)

 3 dávky vakcíny, DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 (není-li uvedeno) a DNA negativní v měsíci 6 pro 

odpovídající HPV typ (HPV-16 a/nebo HPV-18) 

(2)

 

alespoň jedna dávka vakcíny, bez ohledu na HPV DNA a sérologický status (není-li uvedeno) v měsíci 0 

včetně 15 % subjektů s předchozí anamnézou HPV onemocnění/infekce 

Účinnost proti ≥ ASC-US (abnormální cytologie) spojená s onkogenními nevakcinálními typy byla 
37,2% (96,2% CI [21,3; 50,1]) (ATP). 
 

Účinnost proti CIN1+ bez ohledu na typ HPV detekovaný v lézi byla 22,9% (96,2% CI [4,8; 37,7]) 
(TVC). 

30 

 

Neexistuje důkaz o ochraně proti onemocnění vyvolaném HPV u subjektů ve věku 25 let a starších, 

kteří byli při vstupu do studie DNA pozitivní a/nebo měli abnormální cytologii.

 

 
Imunogenicita 
 

Imunitní odpověď po základním očkovacím schématu vakcínou Cervarix 
 
Pro HPV vakcíny nebyla v souvislosti s 

ochranou proti CIN stupně 2 nebo 3 nebo proti přetrvávající 

infekci spojené s 

typy HPV obsaženými ve vakcíně určena žádná minimální hladina protilátek. 

 

Protilátková odpověď vůči HPV-16 a HPV-18 byla měřena přímo za použití typově specifického 
ELISA testu (verze 2, MedImmune methodology, modifikováno firmou GSK), který koreluje 

pseudovirionovým neutralizačním testem (PBNA). 

 

Imunogenicita indukovaná třemi dávkami vakcíny Cervarix byla hodnocena u 5 465 žen ve věku od 
9 do 55 let a u více než 800 

mužů ve věku 10 až 18 let. 

 

klinických studiích došlo jeden měsíc po třetí dávce u více než 99 % původně séronegativních 

subjektů k sérokonverzi u obou HPV typů 16 a 18. Vakcínou indukované IgG geometrické střední titry 

(GMT) protilátek byly zřetelně nad titry protilátek pozorovanými u žen, které byly předtím infikované, 
ale u kterých došlo k 

vyčištění HPV infekce (přirozená infekce). Původně séropozitivní 

a séronegativní subjekty dosáh

ly po očkování podobných titrů. 

 

Přetrvávání imunitní odpovědi po očkování vakcínou Cervarix 
 
Ve studii 001/007 zahrnující ženy, kterým bylo v 

době očkování 15 až 25 let, byla po dobu až 

76 

měsíců po očkování první dávkou hodnocena imunitní odpověď proti HPV-16 a HPV-18. Ve studii 

023 

(podstudie 001/007) byla imunitní odpověď nepřetržitě hodnocena až do 113 měsíců. 92 subjektů 

ve skupin

ě očkovaných mělo údaje imunogenicity [M107-M113] v intervalu po očkování první 

dávkou se střední dobou sledování 8,9 let. 100 % (95% CI: 96,1; 100) žen zůstalo séropozitivních pro 
HPV-16 a HPV-18 v testu ELISA. 
Vakcínou indukované IgG 

geometrické střední titry protilátek (GMT) dosahovaly u obou typů 

HPV-16 a HPV-18 vrcholu v 7. 

měsíci a potom klesaly a dosáhly svého plateau od 18. měsíce až do 

intervalu [M107-

M113]. GMT měřené testem ELISA byly u obou typů HPV-16 a HPV-18 stále ještě 

nejméně 10krát vyšší než ELISA GMT pozorované u žen, u kterých došlo k zotavení po přirozené 
HPV infekci. 
Ve studii 008 byla imunogenicita 

až do měsíce 48 podobná odpovědi pozorované ve studii 001. 

Podobný profil kinetiky byl pozorován u 

neutralizačních protilátek. 

 
V jiné klinické studii (studie 014) provedené u 

žen ve věku 15 až 55 let došlo po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Hodnoty GMT však byly 

u žen starších než 25 let nižší. 470 

subjektů (142 ve věku 15-25 let, 172 ve věku 26-45 let a 156 ve 

věku 46-55 let), které dokončily studii HPV-014 a obdržely 3 dávkové schéma, byli v prodloužené 
studii HPV-060 sledováni po dobu až 10 let. Deset let po podání první dávky bylo 100 

% subjektů ve 

věkové skupině 15-25 let, 99,2 % ve věkové skupině 26-45 let a 96,3 % ve věkové skupině 46-55 let 
stále séropozitivních na HPV-16 a 99,2 %, 93,7 % a 83,8 % na HPV-18. Ve vš

ech věkových 

skupinách, zůstaly GMT titry alespoň 5krát až 32krát u HPV-16 a 3krát až 14krát u HPV-18 nad 

těmito titry přítomnými u žen, které se zbavily přirozené infekce, pro oba antigeny. 
 

Důkaz anamnestické (imunitní paměť) odpovědi 
 
Ve studii 024 (podskupina studie 

001/007) byla podána provokační dávka vakcíny Cervarix 

65 

subjektům v průměrném intervalu 6,8 let po podání první dávky vakcíny. Byla pozorována 

anamnestická imunitní odpověď pro HPV-16 a HPV-18 (vyšetřeno testem ELISA) jeden týden a jeden 

měsíc po provokační dávce. GMT jeden měsíc po provokační dávce převyšovaly tyto pozorované 
hodnoty v porovnání s 

jedním měsícem po základním 3dávkovém očkovacím schématu. 

31 

 

Překlenutí účinku vakcíny Cervarix od mladých dospělých žen k dospívajícím 
 
V souhrnných analýzách (HPV-029,-30 & -48), došlo u 

dívek ve věku 9 let k 99,7% sérokonverzi na 

typ HPV 16 a 100% sérokonverzi na typ HPV 18 a 

hlavně došlo k sérokonverzi po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) s GMT nejméně 1,4krát a 2,4krát vyšší v porovnání s dívkami ve věku 10 až 14 let 

a dospívajících a ženami 15 až 25 let. 
 
Ve dvou klinických studiích (HPV-012 & -013) provedených u 

dívek ve věku 10 až 14 let došlo po 

třetí dávce (v 7. měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18 s GMT nejméně 
2krát vyššími v 

porovnání se ženami ve věku 15 až 25 let. 

 
V klinických studiích (HPV-070 a HPV-048) provedených u 

dívek ve věku 9 až 14 let, které obdržely 

2

dávkové očkovací schéma (měsíc 0, 6nebo měsíc 0, 12) a u mladých žen ve věku 15 – 25 let, které 

obdržely 

vakcínu Cervarix podle standardního schématu měsíc 0, 1, 6, došlo jeden měsíc po druhé 

dávce u 

všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Imunitní odpověď po 2 dávkách 

dívek ve věku 9 až 14 let byla non-inferiorní k odpovědi po 3. dávce u žen ve věku 15 až 25 let. 

 

Na základě těchto údajů o imunogenicitě je odvozována účinnost vakcíny Cervarix pro věk 9 až 14 let. 
 

Trvání imunitní odpovědi u žen ve věku 26 let a starších 
 
Ve fázi III studie (HPV-015) u 

žen ve věku 26 let a starších všechny subjekty sérokonvertovaly jeden 

měsíc po třetí dávce. V 84. měsíci, tj. 78 měsíců po ukončení celkového očkovacího schématu, 99,3 % 
a 95,9 

% na začátku séronegativních žen zůstalo séropozitivních pro anti-HPV-16 a anti-HPV-18 

protilátky. Všechny v úvodu sé

ropozitivní ženy zůstaly séropozitivní pro oba typy anti-HPV-16 a anti-

HPV-18 protilátek. Titry protilátek dosáhly vrcholu v 7. 

měsíci, pak postupně klesaly až do 

18. 

měsíce, kdy se ustálily do hodnot přítomných až do 84. měsíce. 

 
Imunogenicita u 

mužů ve věku 10 až 18 let 

 
I

munogenicita mužů byla posuzována ve 2 klinických studiích HPV-011 (N=173) a HPV-040 

(N=556). Data ukázala srovnatelnou imunogenicitu u 

mužů a žen. Ve studii HPV-011, sérokonverze 

všech jedinců u obou HPV-16 a 18 a hladiny GMT byly non-inferiorní k těm, které byly pozorovány 

žen ve věku 15 až 25 let ve studii HPV-012. 

 

Překlenutí 

klinické účinnosti proti análním lézím a karcinomům

 

 

Nebyla provedena žádná studie účinnosti proti análním premaligním lézím s vakcínou Cervarix. 

Nicméně, studie provedené u dívek ve věku 9 až 14 let (studie HPV-071) a u žen ve věku 18 až 45 let 
(studie HPV-

010) shodně prokázaly vyšší imunitní odpověď u vakcíny Cervarix než u komparátoru, 

kterého jsou data k účinnosti proti análním premaligním lézím přesvědčivá a s prokázanou ochranou. 

 
Imunogenicita u žen infikovaných HIV virem 
 
V klinické studii HPV-020, která byla provedena v Jižní Africe, bylo 22 HIV neinfikovaných 
a 42 

HIV infikovaných jedinců (WHO klinické stadium 1; ATP kohorta pro imunogenicitu) očkováno 

vakcínou Cervarix. Jeden měsíc po třetí dávce (7. měsíc) byli všichni jedinci při použití ELISA assay 
séropozitivní pro oba typy HPV 16 a 18 a séropozitivita na oba typy HPV 16 a 18 byla setrvalá až do 
12. 

měsíce. Hodnoty GMT byly u HIV infikované skupiny nižší (bez překrývání 95% intervalu 

spolehlivosti

). Klinická významnost tohoto pozorování je nejasná. Funkční protilátky nebyly 

stanoveny. Nejsou dostupné údaje o 

ochraně proti perzistentní infekci nebo prekancerózním lézím 

u HIV infikovaných žen. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Není relevantní. 

32 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, akutní 
toxicity, toxicity po opakovaném podávání, místní snášenlivosti, vlivu na fertilitu, embryofetální 

postnatální toxicitu (až do konce období laktace) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Sérologické údaje naznačují, že anti-HPV-16 a anti-HPV-18 protilátky prostupují u potkanů v období 
laktace do mléka. Není však známo, jestli vakcínou indukované protilátky prostupují do lidského 
mléka. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný (NaCl) 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) 

Voda na injekci 
 
Adjuvancia viz bod 2. 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Protože chybějí studie kompatibility, nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky. 
 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. 

 

Nicméně, stabilita při uchovávání mimo chladničku byla prokázana po dobu až 3 dnů při teplotě 8 °C 
až 25 °C nebo až 1 

den při teplotě 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má 

být zlikvidována. 
 

Po otevření je třeba vakcínu aplikovat ihned. Pokud není vakcína aplikována ihned, musí být 
uchovávána v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Pokud není během 6 hodin vakcína aplikována, musí být 

znehodnocena. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Použití po prvním otevření viz bod 6.3 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
1 ml suspenze v dvoudávkové 

lahvičce (sklo typu I) se zátkou (butylpryž). 

 
Velikosti balení jsou 1, 10 a 100 

lahviček. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

33 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Při uchovávání se v lahvičce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý 
supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah lahvičky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje 

jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 

Při použití vícedávkové lahvičky musí být k odebrání každé dávky (0,5 ml) použita sterilní jehla 

injekční stříkačka. Je třeba zamezit kontaminaci obsahu lahvičky. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/419/010 
EU/1/07/419/011 
EU/1/07/419/012 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 20.září 2007. 
Datum posledního prodloužení registrace: 

17.září 2012. 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky

 

http://www.ema.europa.eu. 

 

 

 

34 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Cervarix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV

 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 

protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému

, který využívá buněk 

Hi-5 Rix4446 získaných z Trichoplusia ni

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 
Zakalená bílá suspenze. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Cervarix je vakcína určená k podání jedincům ve věku od 9 let k prevenci premaligních ano-
genitálních lézí (cervikálních, vulválních, vaginálních a análních) a cervikálních a análních karcinom

ů, 

které jsou 

způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV). Důležité informace 

podporující tuto indikaci viz body 4.4 a 5.1. 
 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 
Dávkování 
 

Očkovací schéma závisí na věku subjektu. 
 

Věk v době podání první 

dávky 

Imunizace a schéma 

9 až 14 

let včetně* 

Dvě dávky každá po 0,5 ml. Druhá dávka se podává mezi 5 

a 13 

měsíci po první dávce 

35 

od 15 let a starší 

Tři dávky každá po 0,5 ml v 0, 1, 6 měsících** 

 
*Pokud je druhá dávka vakcíny podána 

před 5. měsícem po první dávce, vždy má být podána třetí 

dávka. 

**Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, druhá dávka může být podána mezi 1 a 2,5 měsíci 
po první dávce a 

třetí dávka mezi 5 a 12 měsíci po první dávce. 

 

Potřeba podání posilovací dávky nebyla stanovena (viz bod 5.1). 
 

Doporučuje se, aby osoby, které dostanou jako první dávku vakcínu Cervarix, dokončily očkovací 

schéma rovněž vakcínou Cervarix (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 

(děti ve věku < 9 let) 

 

Cervarix se nedoporučuje podávat dětem mladším 9 let, protože pro tuto věkovou skupinu není 

dostatek údajů o bezpečnosti a imunogenicitě. 
 

Způsob podání 
 

Cervarix je určen k intramuskulární aplikaci do oblasti deltového svalu (viz body 4.4 a 4.5). 
 
Cervarix nesmí být v 

žádném případě aplikován intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici (viz bod 4.4). 
 

Pokud je vakcína Cervarix podána současně s jinou vakcínou v injekční formě, vakcíny mají být vždy 
podány do jiných míst (viz bod 4.5). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto 

přípravku. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se 

vyskytující anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. 
 

Zvláště u dospívajících se může jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou objevit po 
nebo i 

před očkováním synkopa (mdloba). Ta je během zotavení spojena s různými neurologickými 

příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a tonicko-klonické křeče končetin. Proto je 

důležité, aby byla v případě mdlob učiněna opatření k zamezení zranění. 
 

jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním má být podání vakcíny Cervarix odloženo. 

Avšak, méně závažná infekce, jako je nachlazení, není kontraindikací k imunizaci. 
 
Tato vakcína nesmí být v 

žádném případě aplikována intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje 

o subkutánním podání vakcíny Cervarix nejsou k dispozici. 
 

Stejně jako jiné vakcíny aplikované intramuskulárně, musí být i Cervarix podáván opatrně osobám 
s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním 

podání může 

u takových osob dojít ke krvácení. 
 

Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech očkovaných jedinců dosaženo ochranné imunitní 

odpovědi. 

36 

Cervarix bude chránit pouze proti nemocem 

způsobeným HPV typy 16 a 18 a v určitém rozsahu proti 

nemocem z

působeným určitými dalšími příbuznými onkogenními HPV typy (viz bod 5.1). Proto je 

nutné i 

nadále pokračovat ve vhodných opatřeních proti sexuálně přenosným nemocem. 

 
Tato vakcína 

je určena pouze k profylaktickému podání a nemá žádný efekt na již aktivní HPV infekci 

nebo klinicky přítomné onemocnění. Neprokázalo se, že by vakcína měla terapeutický efekt. Vakcína 

proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu nebo cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). 

Rovněž není určená k prevenci progrese jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV nebo existujících 
HPV infekcí vyvolaných vakcinálními nebo nevakcinálními typy (viz bod 

5.1 „Účinnost u žen 

s prokázanou HPV-16 nebo HPV-

18 infekci při vstupu do studie“). 

 

Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening. Vzhledem k tomu, že žádná vakcína není 

100% účinná a vakcína Cervarix neposkytuje ochranu proti všem typům HPV ani proti již existujícím 

infekcím HPV, zůstává pravidelný cervikální screening kriticky důležitý a má se provádět v souladu 
s místními do

poručeními. 

 

Délka ochrany nebyla přesně stanovena. Čas podání a potřeba podání posilovací dávky (posilovacích 
dávek) nebyly stanoveny. 
 
S výjimkou osob s asymptomatickou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV), u kterých jsou 
dostupná omezená data o im

unogenicitě (viz bod 5.1), nejsou žádné údaje o použití vakcíny Cervarix 

osob se sníženou imunitní odpovědí, jako jsou pacienti podstupující imunosupresivní terapii. Stejně 

jako u jiných vakcín nemusí být u 

těchto jedinců dosaženo odpovídající imunitní odpovědi. 

 
Nejsou žádné údaje o 

bezpečnosti, imunogenicitě nebo účinnosti, na jejichž základě by bylo možné 

podpořit vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Cervarix s jinými vakcínami proti HPV. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Je

dinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 3 měsíců před podáním první dávky 

vakcíny, byli ze všech klinických studií vyřazeni. 
 
Použití s jinými vakcínami 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou booster vakcínou obsahující difterii (d), tetanus 
(T) a pertusi [acelulární] (pa) s nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), bez klinicky relevantní interference s 

protilátkovou odpovědí na některou ze složek kterékoli 

z vakcín. Postupné podání kombinované vakcíny dTpa-IPV a 

následně jeden měsíc poté podané 

vakcíny Cervarix vedlo k vyvolání nižších anti-HPV-16 a anti-HPV-18 GMT ve srovnání se samotnou 
vakcínou Cervarix. Klinický význam tohoto pozorování není znám. 
 

Cervarix může být současně podán s kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A (inaktivovaná) 

hepatitidě B (rDNA) (Twinrix) nebo s vakcínou proti hepatitidě B (rDNA) (Engerix B). 

Při současném podání vakcín Cervarix a Twinrix nebyla žádná klinicky relevantní interference 
protilátkové 

odpovědi na HPV a antigeny hepatitidy A prokázána. Střední průměr koncentrací 

protilátek anti-

HBs byl při současném podání významně nižší, ale klinický význam tohoto pozorování 

není znám, protože míra séroprotekce se nezměnila. Podíl subjektů, které dosáhly 
anti-HBs 

≥ 10mIU/ml byl při současném podání 98,3 % a po podání samotné vakcíny Twinrix 100 %. 

Podobné výsledky byly pozorovány, když vakcína Cervarix byla podána současně s vakcínou 
Engerix B, kde dosáhlo anti-HBs 

≥ 10mIU/ml 97,9 % subjektů, a po podání samotné vakcíny 

Engerix B 100 %. 
 

Pokud je Cervarix podán současně s jinou injekční vakcínou, musí být vakcíny aplikovány do různých 
míst. 
 
Použití s hormonální antikoncepcí 
 

37 

klinických studiích používalo přibližně 60 % žen, kterým byl podán Cervarix, hormonální 

antikoncepci. Není důkaz, že by použití hormonální antikoncepce mělo vliv na účinnost vakcíny 
Cervarix. 
 

Použití se systémovými imunosupresivními léčivými přípravky 
 
Viz bod 4.4. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
Speciální studie 

zabývající se vakcinací těhotných žen nebyly provedeny.

 Data u 

těhotných žen 

shromážděná v rámci těhotenských registrů, epidemiologických studií a neúmyslné expozice 

průběhu klinických studií jsou nedostatečná k učinění závěru, zda očkování vakcínou Cervarix 

ovlivňuje riziko nežádoucích výsledků těhotenství, včetně spontánního potratu. 

Avšak během 

klinického vývojového programu bylo hlášeno celkem 10 476 

případů těhotenství včetně 5 387 žen, 

kterým byl podán Cervarix. Celkově byly poměry srovnatelného průběhu těhotenství (například 

normální průběh porodu, atypický průběh porodu včetně vrozených anomálií, předčasný porod 
a spontánní potrat) ve všech skupinách podobné. 
 

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu, graviditu, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). 
 

Preventivně je vhodné vyhnout se použití vakcíny Cervarix v období těhotenství. Ženám, které jsou 

těhotné nebo se snaží otěhotnět, se doporučuje odložit nebo přerušit očkování až do ukončení 

těhotenství.

 

 
Kojení 
 

Účinek na kojené děti, jejichž matkám byla podávána vakcína Cervarix, nebyl v klinických studiích 
hodnocen. 
 

Očkování vakcínou Cervarix během kojení by se mělo provádět jen tehdy, pokud možné výhody 

očkování převáží možná rizika. 
 
Fertilita 
 
Data týkající se fertility nejsou dostupná. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a obsluhovat stroje nebyly provedeny.  Avšak,  některé 

účinků  zmíněných  v bodě 4.8  „Nežádoucí  účinky“  mohou  dočasně  ovlivnit  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 
 
V klinických studiích, do nichž byly zahrnuty dívky a 

ženy ve věku 10 až 72 let (v době zařazení bylo 

79,2 % z nich ve 

věku 10 až 25 let), byl Cervarix aplikován 16 142 ženám, zatímco v kontrolní 

skupině bylo 13 811 žen. U těchto subjektů byly po celou dobu studie sledovány závažné nežádoucí 

účinky. V předem definované podskupině subjektů (Cervarix = 8 130 oproti kontrolní 

skupině = 5 786) byly nežádoucí účinky sledovány po dobu 30 dní po podání injekce. Ve dvou 

klinických studiích, které zahrnovaly muže ve věku od 10 do 18 let, obdrželo 2 617 mužů vakcínu 
Cervarix a probíhalo u nich následné sledování s aktivním monitoring

em bezpečnosti. 

38 

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným po podání vakcíny byla bolest v místě vpichu, která 
se vyskytla v 78 

% všech dávek. Většina těchto reakcí, které netrvaly dlouho, měla mírný až středně 

závažný 

průběh. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce 
 

Nežádoucí účinky považované přinejmenším za možná související s vakcinací byly roztříděny podle 

četnosti výskytu. 
 

Četnost je vyjádřena následovně: 

Velmi časté (≥ 1/10); 

Časté (≥ 1/100 až < 1/10); 

Méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100). 
 
 

Třídy orgánových systémů 

Četnost 
výskytu 

Nežádoucí účinky 

Klinické studie 
Infekce a infestace 

Méně časté  

Infekce horních cest dýchacích 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté 

Bolest hlavy 

Méně časté 

Z

ávrať 

Gastrointestinální poruchy 

Časté 

G

astrointestinální symptomy včetně nauzey, 

zvracení, průjmu a bolesti břicha 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Časté 

S

vědění/pruritus, vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté 

Myalgie 

Časté 

Arthralgie 

Celkové poruchy a reakce 

místě aplikace 

Velmi časté: 

Reakce v 

místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, 

otoku; únavy 

Časté 

H

orečka (≥ 38 °C) 

Méně časté 

Jiné reakce v 

místě vpichu, jako je indurace, 

lokální parestézie 

Postmarketingová data 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo* 

Lymfadenopatie 

Poruchy imunitního systému 

Není známo* 

Alergické reakce (včetně anafylaktických 

a anafylaktoidních reakcí), angioedém 

Poruchy nervového systému 

Není známo* 

Synkopa nebo vasovagální odpovědi na injekční 

podání, někdy doprovázené tonicko-klonickými 

křečemi (viz bod 4.4) 

*

Protože tyto příhody byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě určit jejich četnost. 

 
V klinických studiích p

ři srovnání osob s dřívější nebo současnou infekcí HPV s osobami negativními 

vůči DNA onkogenních HPV nebo séronegativními vůči protilátkám proti HPV-16 a HPV-18 byl 

pozorován podobný bezpečnostní profil. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 
 
 

39 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, vakcíny proti papilomaviru, ATC kód: J07BM02 
 

Mechanismus účinku 
 
Cervarix je adjuvovaná 

neinfekční rekombinantní vakcína připravená z vysoce purifikovaných, viru 

podobných částic (virus-like particles, VLPs) hlavního kapsidového L1 proteinu onkogenních HPV 

typů 16 a 18. Protože VLPs neobsahují žádnou virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se 

nebo vyvolat onemocnění. Studie na zvířatech ukázaly, že účinnost L1 VLP vakcín je z velké části 

zprostředkována rozvojem humorální imunitní odpovědi. 
 
Odhaduje se, že HPV-16 a HPV-

18 jsou zodpovědné za přibližně 70 % cervikálních karcinomů, 90 % 

análních karcinomů, 70 % vulválních a vaginálních intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně 
souvisejících s HPV a 78 % análních intraepiteliálních neoplazií (AIN 2/3) 

vysokého stupně 

souvisejících s HPV. 

Další onkogenní typy HPV mohou rovněž způsobit ano-genitální karcinomy (přibližně 30 %). HPV 
45, -31 a -33 jsou 3 

nejčastější nevakcinální HPV typy identifikované u dlaždicobuněčného 

cervikálního karcinomu (12,1 %) a adenokarcinomu (8,5 %). 
 
Termín „premaligní ano-genitální léze“ v 

bodě 4.1 odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (CIN2/3), vulvální intraepiteliální neoplazii vysokého stupně (VIN2/3), vaginální 
intraepiteliální neoplazii 

vysokého stupně (VaIN 2/3) a anální intraepiteliální neoplazii vysokého 

stupně (AIN 2/3). 
 
Klinické studie 
 

Klinická účinnost u žen ve věku 15 až 25 let 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla hodnocena ve dvou kontrolovaných, dvojitě zaslepených 
randomizovaných klinických studiích fáze II a III, které zahrnovaly celkem 19 778 

žen ve věku 15 až 

25 let. 
 
Klinická studie fáze II (studie 001/007) zahrnovala pouze ženy, které: 

m

ěly negativní testy na onkogenní HPV DNA typu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

66 a 68; 

byly séronegativní na HPV-16 a HPV-18 a 

měly normální cytologii. 

Primárním endpointem účinnosti byla incidentní infekce HPV-16 a/nebo HPV-18. Jako přídatný 

endpoint účinnosti byla hodnocena 12 měsíců přetrvávající infekce. 
 
Klinická studie fáze III (studie 

008) zahrnovala ženy bez předchozího screeningu na přítomnost HPV 

infekce, tj. bez ohledu na vstupní cytologii a HPV sérologický a DNA status. 

Primárním endpointem účinnosti byl CIN2+ spojený s HPV-16 a/nebo HPV-18 (HPV-16/18). 
Cervikální intr

aepiteliální neoplazie (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) stupně 2 a 3 (CIN 2/3) 

a cervikální adenokarcinom in situ (AIS) byly v klinických studiích použity jako zástupné ukazatele 
cervikálního karcinomu. 
Sekundární endpointy zahrnovaly 6 a 12 

měsíců přetrvávající infekce. 

 

Infekce přetrvávající alespoň 6 měsíců se rovněž ukázala jako významný zástupný ukazatel 
cervikálního karcinomu u 

žen ve věku 15 až 25 let. 

 

Profylaktická účinnost proti infekci HPV-16/18 u populace, která se dosud nesetkala s onkogenními 
HPV typy 
 

40 

Ženy (N = 1 

113) byly očkovány ve studii 001, účinnost byla hodnocena až po dobu 27 měsíců. 

Předem definovaná podskupina žen (N = 776) očkovaných ve studii 001 byla dále sledována ve 
studii 007 po dobu 6,4 

roku (přibližně 77 měsíců) po podání první dávky (střední doba sledování byla 

5,9 let). V 

kontrolní skupině se vyskytlo pět případů 12 měsíců přetrvávající infekce HPV-16/18 

(4 HPV-16; 1 HPV-18) a v 

očkované skupině se ve studii 001 vyskytnul jeden případ HPV-16. Ve 

studii 007 byla 100% 

účinnost vakcíny Cervarix proti 12 měsíců přetrvávající infekci HPV-16/18 

(95% CI: 80,5; 100). Vyskytlo se šestnáct případů přetrvávající infekce HPV-16 a pět případů 

přetrvávající infekce HPV-18; všechny případy byly v kontrolní skupině. 
 
Ve studii HPV-023 byly subjekty z brazilské kohorty (N = 437) studie 001/007 sledovány v 

průměru 

8,9 let (standardní odchylka 0,4 roku) po první dávce. Ve studii HPV-

023 nebyly při ukončení studie 

očkované skupině žádné případy infekce nebo případy histopatologických lézí souvisejících s HPV-

16 nebo HPV-

18. Ve skupině s placebem byly 4 případy 6 měsíců přetrvávající infekce a 1 případ 

12 

měsíců přetrvávající infekce. Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou 

a skupinou s placebem z 

hlediska těchto endpointů studie. 

 

Profylaktická účinnost proti HPV-16/18 u žen, které se dosud nesetkaly s HPV-16 a/nebo HPV-18 
 

Primární analýzy účinnosti byly ve studii HPV-008 provedeny v kohortě očkované podle protokolu 
(ATP kohorta: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny a byly DNA negativní a séronegativní 

měsíci 0 a DNA negativní v měsíci 6 pro HPV typ posuzovaný v analýze). Tato kohorta zahrnovala 

ženy s 

normální cytologií nebo nízkým stupněm cytologických změn (low grade cytology) při vstupu 

do studie a 

vyloučila pouze ženy se závažným stupněm cytologických změn (high-grade cytology) 

(0,5 

% celkové populace). Případy se započítávaly do ATP kohorty počínaje dnem 1 po 3. dávce 

vakcíny. 
 
Celkem 74 

% žen zařazených do studie se dosud nesetkalo s HPV-16 ani HPV-18 (tj. DNA negativní 

séronegativní při vstupu do studie). 

 

Byly provedeny dvě analýzy ve studii HPV-008. Analýza spouštěcí události, byla provedena v ATP 

kohortě, jakmile bylo dosaženo 36 případů CIN2+ asociovaných s HPV-16/18. Druhá analýza byla 
provedena na konci studie. 
 

Účinnost vakcíny proti CIN2+ jako primárnímu endpointu na konci studie je shrnuta v tabulce 1. 

doplňkové analýze byla účinnost vakcíny Cervarix hodnocena proti CIN3+ lézím asociovaným 

s HPV-16/18. 
 
Tabulka 

1: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade léze) 

asociovaným s HPV-16/18 (ATP kohorta) 

Endpoint HPV-16/18 

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n

(2) 

CIN2+ 

97 

94,9 % (87,7; 98,4) 

CIN3+ 

24 

91,7 % (66,6; 99,1) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

   ATP: zahrnuje ženy, které obdržely 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18) 

(2)

  

včetně 4 případů CIN2+ a 2 případů CIN3+, u kterých byl v lézi identifikován jiný onkogenní HPV 

typ společně s HPV-16 nebo HPV-18. Tyto případy byly vyřazeny z analýzy, při které se přiřazoval 
HPV typ k dané lézi (type assignment analýzy) (viz sekce pod tabulkou). 

(3)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 

41 

analýze spouštěcích událostí byla účinnost 92,9 % (96,1% CI: 79,9; 98,3) proti CIN2+ a 80 % 

(96,1% CI: 0,3; 98,1) proti CIN3+. Navíc byla demonstrována statisticky významná 

účinnost vakcíny 

proti CIN2+ individuálně spojená s HPV-16 a HPV-18. 
 

Dále byly zkoumány případy s mnohočetnými HPV typy, kde se hodnotily HPV typy za pomocí PCR 

(polymerázové řetězové reakce) v alespoň jednom ze dvou předcházejících cytologických vzorků. 
Cílem bylo provést k 

již detekovaným HPV typům v lézi tzv. typově specifickou analýzu, aby se 

rozpoznaly HPV typy, které jsou s 

největší pravděpodobností zodpovědné za lézi. Tato dodatečná 

„post-

hoc“ analýza vyloučila případy (ve vakcinované skupině i v kontrolní skupině), které neměly 

kauzální souvislost s HPV-16 nebo HPV-18 infekcemi získanými v 

průběhu klinické studie. 

Na základě této typově specifické „post-hoc“ analýzy se vyskytl 1 případ CIN2+ ve skupině očkované 
ve srovnání s 92 

případy v kontrolní skupině [účinnost 98,9 % (95% CI: 93,8; 100)] a žádný případ 

CIN3+ ve s

kupině očkovaných ve srovnání s 22 případy v kontrolní skupině [účinnost 100 % (95% 

CI: 81,8; 100)] na konci studie. 
 

analýze spouštěcích událostí byla v ATP kohortě pozorována účinnost vakcíny proti CIN1 

související s HPV-16/18 94,1 % (96,1% CI: 83,4; 

98,5). Účinnost vakcíny ve stejné kohortě proti 

CIN1+ souvisejících s HPV-16/18 byla 91,7 % (96,1% CI: 82,4; 96,7). V analýze na konci studie byla 

ATP kohortě účinnost vakcíny proti CIN1 související s HPV-16/18 92,8 % (95% CI: 87,1; 96,4). 

 
V analýze na konci studie byly v 

ATP kohortě související s HPV-16 nebo HPV-18 pozorovány 

případy VIN2+ nebo VaIN2+ ve skupině, která obdržela vakcínu a 7 případů v kontrolní skupině. 

Studie nebyla určena k prokázání rozdílu mezi očkovanou skupinou a skupinou kontrolní z hlediska 

těchto endpointů studie. 
 

Účinnost vakcíny v ATP kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 2. 
 
Tabulka 

2: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (ATP 

kohorta) 

Endpoint HPV-16/18  

ATP kohorta

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

(N = 7 338) 

Kontrola 

(N = 7 305) 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce 

35/7 182 

588/7 137 

94,3 % (92,0; 96,1) 

12 

měsíců přetrvávající 

infekce 

26/7 082 

354/7 038 

92,9 % (89,4; 95,4) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 

a DNA negativní v 

měsíci 6 k příslušnému typu HPV (HPV-16 nebo HPV-18)

 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 40 měsíců po 3. dávce 

 

analýze spouštěcích událostí byly výsledky účinnosti 94,3 % (96,1% CI: 91,5; 96,3) proti 6 měsíců 

přetrvávající infekci a 91,4 % (96,1% CI: 89,4; 95,4) proti 12 měsíců přetrvávající infekci. 
 

Účinnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s prokázanou infekcí HPV-16 nebo HPV-18 při vstupu do 
studie. 
 

Nebyl žádný důkaz o ochraně před onemocněním vyvolaným HPV typy, na které byly subjekty při 

vstupu do studie HPV DNA pozitivní. Nicméně jedinci, kteří již byli před očkováním infikováni 
jedním z 

typů HPV obsažených ve vakcíně (HPV DNA pozitivní), byli chránění před klinickým 

onemocněním způsobeným zbývajícím typem HPV. 
 

Účinnost proti HPV typu 16 a 18 u žen s nebo bez předchozí infekce nebo onemocnění. 

42 

 

Celková očkovaná kohorta (total vaccinated cohort, TVC) zahrnovala všechny subjekty, které dostaly 

alespoň jednu dávku vakcíny, bez ohledu na jejich HPV DNA status, cytologii a sérologický status na 

počátku studie. Tato kohorta zahrnovala ženy s nebo bez současné a/nebo předchozí infekce HPV. 

Případy se započítávaly do TVC kohorty počínaje dnem 1 po první dávce vakcíny. 

Odhadovaná účinnost je u TVC nižší, kohorta zahrnuje ženy již s existující infekcí/lézemi, u kterých 

se neočekává, že by byly ovlivněny očkováním vakcínou Cervarix. 

TVC se může přibližovat obecné populací žen ve věkovém rozmezí 15 – 25 let. 
 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti cervikálním lézím vysokého stupně souvisejícím s HPV-16/18, 
na konci studie je shrnuta v tabulce 3. 
 
Tabulka 

3: Účinnost očkování proti cervikálním lézím vysokého stupně (high-grade) souvisejícím 

s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint 

HPV-

16/18 

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie 

(2)

 

Cervarix 

(N = 8 694) 

Kontrola 

(N = 8 708) 

účinnosti (95% CI) 

CIN2+ 

90 

228 

60,7 % (49,6; 69,5) 

CIN3+ 

51 

94 

45,7 % (22,9; 62,2) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu na 

HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. Tato kohorta zahrnuje ženy s již 

existující infekcí/lézemi. 

(2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

Účinnost vakcíny v TVC kohortě proti virologickým endpointům (6 a 12 měsíců přetrvávající infekce) 
asociovaným s HPV-16/18 na konci studie je shrnuta v tabulce 4: 
 
Tabulka 

4: Účinnost vakcíny proti virologickým endpointům souvisejícím s HPV-16/18 (TVC) 

Endpoint HPV-

16/18  

TVC

(1)

 

Analýza na konci studie

(2)

 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti (95% CI) 

n/N 

n/N 

měsíců přetrvávající 

infekce

 

504/8 863 

1 227/8 870 

60,9 % (56,6; 64,8) 

12 

měsíců 

přetrvávající infekce

 

335/8 648 

767/8 671 

57,5 % (51,7; 62,8) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

n = 

počet případů 

(1)

 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu na 

HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu do studie. 

 (2)

 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce 

 

Celkový dopad očkování na cervikální HPV onemocnění 
 
Ve studii HPV-

008 byla incidence cervikálních lézí vysokého stupně srovnávána mezi skupinou, která 

obdržela placebo, a 

očkovanou skupinou bez ohledu na typ HPV DNA v lézi. V kohortě TVC a TVC-

naivní byla účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně hodnocena na konci studie 
(tabulka 5). 
TVC-naivní kohorta je podmnožinou TVC kohorty a zahrnuje ženy s normální cytologií a ženy, které 
byly HPV DNA negativní pro 14 

onkogenních HPV typů a séronegativní na HPV-16 a HPV-18 při 

vstupu do studie. 
 

43 

Tabulka 

5: Účinnost vakcíny proti cervikálním lézím vysokého stupně bez ohledu na HPV DNA typ 

v lézi 

 

Analýza na konci studie

(3)

 

Cervarix 

Kontrola 

účinnosti 

(95% CI) 

případy  

případy 

CIN2+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

61 

5 452 

172 

64,9 % (52,7; 74,2) 

TVC

(2)

 

8 694 

287 

8 708 

428 

33,1 % (22,2; 42,6) 

CIN3+ 
TVC-
naivní

(1)

 

5 466 

5 452 

44 

93,2 % (78,9; 98,7) 

TVC

(2)

 

8 694 

86 

8 708 

158 

45,6 % (28,8; 58,7) 

N = 

počet subjektů zahrnutých v každé skupině 

(1)

 

TVC-naivní: zahrnuje všechny 

očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny), které 

měly normální cytologii a které byly při vstupu HPV DNA negativní na 14 onkogenních typů HPV 
a séronegativní na HPV-16 a HPV-18. 

(1) 

TVC: zahrnuje všechny očkované subjekty (které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny) bez ohledu na 

HPV DNA status, cytologii a 

sérologický status při vstupu. 

 (3) 

průměrná doba sledování byla 44 měsíců po 1. dávce

 

 
V analýze na konci studie 

Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku 

děložním (včetně kličkové elektrochirurgické excize [LEEP], konizace studeným nožem a laserových 

zákroků) o 70,2 % (95% CI: 57,8; 79,3) u TVC-naivní populace a o 33,2 % (95% CI: 20,8; 43,7) 
u TVC. 
 

Zkřížená protektivní účinnost 
 

Zkřížená protektivní účinnost vakcíny Cervarix proti histopatologickým a virologickým endpointům 
(perzistentní infekce) byla hodnocena ve studii HPV-008 pro 12 nevakcinálních onkogenních HPV 

typů. Studie nebyla určena k vyhodnocení účinnosti proti onemocněním způsobeným jednotlivými 

HPV typy. Analýza účinnosti proti primárnímu endpointu nebyla přesně interpretovatelná z důvodu 

mnohočetných ko-infekcí v CIN2+ lézích. Na rozdíl od histopatologických endpointů, virologické 

endpointy byly mnohočetnými infekcemi ovlivněny méně. 
 

typů HPV-31, 33 a 45 byla prokázána konzistentní zkřížená protektivita proti 6 měsíců přetrvávající 

infekci a CIN2+ lézím, což byly endpointy ve všech studovaných kohortách. 
 

Účinnost vakcíny na konci studie proti 6 měsíců přetrvávající infekci a CIN 2+ lézím asociovaným 
s jednotlivými nevakcinálními onkogenními HPV typy je shrnuta v tabulce 6 (ATP kohorta). 
 
Tabulka 

6: Účinnost vakcíny u nevakcinálních onkogenních HPV typů 

ATP

(1)

 

HPV typ 

měsíců přetrvávající infekce 

CIN2+ 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti 

(95% CI) 

Cervarix 

 

Kontrola 

 

účinnosti 

(95% CI) 

Typy příbuzné s HPV-16 (A9 druhy) 
HPV-31 

58 

247 

76,8 % 

(69,0; 82,9) 

40 

87,5 % 

(68,3; 96,1) 

HPV-33 

65 

117 

44,8 % 

(24,6; 59,9) 

13 

41 

68,3 % 

(39,7; 84,4) 

HPV-35 

67 

56 

-19,8 % 

(< 0; 17,2) 

62,5 % 

(< 0; 93,6) 

HPV-52 

346 

374 

8,3 % 

(< 0; 21,0) 

24 

33 

27,6 % 

(< 0; 59,1) 

HPV-58 

144 

122 

-18,3 % 

(< 0; 7,7) 

15 

21 

28,5 % 

(< 0; 65,7) 

44 

Typy příbuzné s HPV-18 (A7 druhy) 
HPV-39 

175 

184 

4,8 % 

(< 0; 23,1) 

16 

74,9 % 

(22,3; 93,9) 

HPV-45 

24 

90 

73,6 % 

(58,1; 83,9) 

11 

81,9 % 

(17,0; 98,1) 

HPV-59 

73 

68 

-7,5 % 

(< 0; 23,8) 

80,0 % 

(< 0; 99,6) 

HPV-68 

165 

169 

2,6 % 

(< 0; 21,9) 

11 

15 

26,8 % 

(< 0; 69,6) 

Další typy 
HPV-51 

349 

416 

16,6 % 

(3,6; 27,9) 

21 

46 

54,4 % 

(22,0; 74,2) 

HPV-56 

226 

215 

-5,3 % 

(< 0; 13,1) 

13 

46,1 % 

(< 0; 81,8) 

HPV-66 

211 

215 

2,3 % 

(< 0; 19,6) 

16 

56,4 % 

(< 0; 84,8) 

n = 

počet případů 

(1)  

ATP: zahrnuje ženy, které dostaly 3

 

dávky vakcíny, byly DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 a DNA 

negativní v 

měsíci 6 pro příslušný HPV typ. 

Byly spočítány limity intervalu spolehlivosti týkající se účinnosti vakcíny. Pokud se objevuje hodnota 0, tj. 
dolní hranice CI < 

0, účinnost není považována za statistický významnou. 

 

Účinnost proti CIN3 byla prokázána pouze pro HPV-31, a ochrana proti AIS nebyla doložena pro žádný z HPV 

typů. 

 

Klinická účinnost u žen ve věku 26 let a starších 
 

Účinnost vakcíny Cervarix byla posouzena ve dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii 
fáze III (HPV-015) tak, že zahrnovala celkové množství 5 778 

žen ve věku 26 – 72 let (medián: 

37,0 let). Studie byla provedena v Severní Americe, Latinské Americe, Asii a 

Evropě. Finální analýza 

byla provedena při ukončení studie 7 let po 1. vakcinaci. 
 

Primárním endpointem byla kombinace virologického a histopatologického ukazatele:

 

šestiměsíční 

perzistence infekce související s HPV 16/18 a/nebo CIN1+. Primární analýzy 

účinnosti byly 

provedeny v ATP 

skupině a TVC skupině, které zahrnovaly 

podskupinu až 15 % žen s anamnézou 

infekce související s HPV nebo s 

onemocněním (definováno jako dvou nebo více po sobě jdoucích 

abnormálních stěrů, abnormálních kolposkopií nebo biopsií nebo léčba děložního hrdla po 

abnormálních stěrech nebo kolposkopických nálezech). Zahrnutí této podskupiny dovolilo posouzení 

profylaktické účinnosti v populaci, která pravděpodobně odrážela situaci v reálném světě, protože 

dospělé ženy jsou věkovou skupinou, na kterou je obecně zacílen cervikální screening

 

Účinnost vakcíny po vyhodnocení studie je shrnuta v následující tabulce. 

 

Neexistuje žádný důkaz o tom, zda je prevence přetrvávající infekce, která trvá po dobu alespoň 

měsíců, odpovídajícím zástupným ukazatelem prevence rakoviny děložního hrdla u žen ve věku 

26 let a starších. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

Tabulka 7 - 

Účinnost vakcíny na závěr studie ve studii HPV-015 

Endpoint 

ATP

(1)

 

TVC

(2)

 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

Cervarix 

Kontrola 

Účinnost 

(96,2% CI) 

n/N

 

n/N 

n/N 

n/N 

HPV-16/18 

6M PI a/nebo 

CIN1+ 

7/1852 

71/1818 

90,5 %  

(78,6; 96,5) 

93/2768 

209/2778 

56.8 % (43,8; 

67,0) 

6M PI 

6/1815 

67/1786 

91,4 %  

(79,4; 97,1) 

74/2762 

180/2775 

60 % (46,4; 70,4) 

CIN2+ 

1/1852 

6/1818 

83,7 % (<0; 

99,7) 

33/2733 

51/2735 

35,8 % (<0; 61,0) 

ASC-US+ 

3/1852 

47/1818 

93,8 %  

(79,9; 98,9) 

38/2727 

114/2732 

67,3 % (51,4; 

78,5) 

6M PI 

subjektů 

séropozitivních 

pouze při 

vstupu do studie   

3/851 

13/837 

78 %  

(15,0; 96,4) 

 42/1211 

 65/1192 

38,7 % (6,3; 

60,4) 

Zkřížená protektivní účinnost 

HPV-31 

6MPI 

10/2073 

29/2090 

65,8 %  

(24,9; 85,8) 

51/2762 

71/2775 

29 % (<0; 52,5) 

HPV-45 

6MPI  

9/2106 

30/2088 

70,7 %  

(34,2; 88,4) 

22/2762 

60/2775 

63,9 %  

(38,6; 79,6) 

HPV-31 

ASC-US+ 

5/2117 

23/2127 

78,4 %  

(39,1; 94,1) 

34/2727 

55/2732 

38,7 %  

(2,0; 62,3) 

HPV-45 

ASC-US+  

5/2150 

23/2125 

78,7 %  

(40,1; 94,1) 

13/2727 

38/2732 

66,1 %  

(32,7; 84,1) 

N = 

počet subjektů v každé skupině 

N = 

počet subjektů hlášených alespoň s jednou události v každé skupině 

6M PI = 6 

měsíců přetrvávající infekce 

CI = Interval spolehlivosti 
ASC-US =

 

atypické buňky (abnormální cytologie) 

(1)

 3 dávky vakcíny, DNA negativní a séronegativní v 

měsíci 0 (není-li uvedeno) a DNA negativní v měsíci 6 pro 

odpovídající HPV typ (HPV-16 a/nebo HPV-18) 

(2)

 

alespoň jedna dávka vakcíny, bez ohledu na HPV DNA a sérologický status (není-li uvedeno) v měsíci 0 

včetně 15 % subjektů s předchozí anamnézou HPV onemocnění/infekce 

Účinnost proti ≥ ASC-US (abnormální cytologie) spojená s onkogenními nevakcinálními typy byla 
37,2% (96,2% CI [21,3; 50,1]) (ATP). 
 

Účinnost proti CIN1+ bez ohledu na typ HPV detekovaný v lézi byla 22,9% (96,2% CI [4,8; 37,7]) 
(TVC). 
 

Neexistuje důkaz o ochraně proti onemocnění vyvolaném HPV u subjektů ve věku 25 let a starších, 

kteří byli při vstupu do studie DNA pozitivní a/nebo měli abnormální cytologii.

 

 
Imunogenicita 
 

Imunitní odpověď po základním očkovacím schématu vakcínou Cervarix 
 
Pro HPV vakcíny nebyla v souvislosti s 

ochranou proti CIN stupně 2 nebo 3 nebo proti přetrvávající 

infekci spojené s 

typy HPV obsaženými ve vakcíně určena žádná minimální hladina protilátek. 

 

Protilátková odpověď vůči HPV-16 a HPV-18 byla měřena přímo za použití typově specifického 
ELISA testu (verze 2, MedImmune methodology, modifikováno firmou GSK), který koreluje 

pseudovirionovým neutralizačním testem (PBNA). 

 
Imunogenicita 

indukovaná třemi dávkami vakcíny Cervarix byla hodnocena u 5 465 žen ve věku od 

9 do 55 let a u více než 800 

mužů ve věku 10 až 18 let. 

 

46 

klinických studiích došlo jeden měsíc po třetí dávce u více než 99 % původně séronegativních 

subjektů k sérokonverzi u obou HPV typů 16 a 18. Vakcínou indukované IgG geometrické střední titry 

(GMT) protilátek byly zřetelně nad titry protilátek pozorovanými u žen, které byly předtím infikované, 
ale u kterých došlo k 

vyčištění HPV infekce (přirozená infekce). Původně séropozitivní 

séronegativní subjekty dosáhly po očkování podobných titrů. 

 

Přetrvávání imunitní odpovědi po očkování vakcínou Cervarix 
 
Ve studii 001/007 zahrnující ženy, kterým bylo v 

době očkování 15 až 25 let, byla po dobu až 

76 

měsíců po očkování první dávkou hodnocena imunitní odpověď proti HPV-16 a HPV-18. Ve 

studii 

023 (podstudie 001/007) byla imunitní odpověď nepřetržitě hodnocena až do 113 měsíců. 

92 

subjektů ve skupině očkovaných mělo údaje imunogenicity [M107-M113] v intervalu po očkování 

první dávk

ou se střední dobou sledování 8,9 let. 100 % (95% CI: 96,1; 100) žen zůstalo 

séropozitivních pro HPV-16 a HPV-18 v testu ELISA. 
Vakcínou indukované IgG 

geometrické střední titry protilátek (GMT) dosahovaly u obou typů 

HPV-16 a HPV-18 vrcholu v 7. 

měsíci a potom klesaly a dosáhly svého plateau od 18. měsíce až do 

intervalu [M107-

M113]. GMT měřené testem ELISA byly u obou typů HPV-16 a HPV-18 stále ještě 

nejméně 10krát vyšší než ELISA GMT pozorované u žen, u kterých došlo k zotavení po přirozené 
HPV infekci. 
Ve studii 

008 byla imunogenicita až do měsíce 48 podobná odpovědi pozorované ve studii 001. 

Podobný profil kinetiky byl pozorován u 

neutralizačních protilátek. 

 
V jiné klinické studii (studie 014) provedené u 

žen ve věku 15 až 55 let došlo po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Hodnoty GMT však byly 

u žen starších než 25 let nižší. 470 

subjektů (142 ve věku 15-25 let, 172 ve věku 26-45 let a 156 ve 

věku 46-55 let), které dokončily studii HPV-014 a obdržely 3 dávkové schéma, byli v prodloužené 
studii HPV-060 sledováni po dobu až 10 let. Deset let po podání první dávky bylo 100 

% subjektů ve 

věkové skupině 15-25 let, 99,2 % ve věkové skupině 26-45 let a 96,3 % ve věkové skupině 46-55 let 
stále séropozitivních na HPV-16 a 99,2 %, 93,7 % a 83,8 % na HPV-

18. Ve všech věkových 

skupinách, zůstaly GMT titry alespoň 5krát až 32krát u HPV-16 a 3krát až 14krát u HPV-18 nad 

těmito titry přítomnými u žen, které se zbavily přirozené infekce, pro oba antigeny. 
 

Důkaz anamnestické (imunitní paměť) odpovědi 
 
Ve studii 024 (podskupina studie 

001/007) byla podána provokační dávka vakcíny Cervarix 

65 

subjektům v průměrném intervalu 6,8 let po podání první dávky vakcíny. Byla pozorována 

anamnestická im

unitní odpověď pro HPV-16 a HPV-18 (vyšetřeno testem ELISA) jeden týden a jeden 

měsíc po provokační dávce. GMT jeden měsíc po provokační dávce převyšovaly tyto pozorované 
hodnoty v porovnání s 

jedním měsícem po základním 3dávkovém očkovacím schématu. 

 

Překlenutí účinku vakcíny Cervarix od mladých dospělých žen k dospívajícím 

 

V souhrnných analýzách (HPV-029,-30 & -48), došlo u 

dívek ve věku 9 let k 99,7% sérokonverzi na 

typ HPV 16 a 100% sérokonverzi na typ HPV 18 a 

hlavně došlo k sérokonverzi po třetí dávce 

(v 7. 

měsíci) s GMT nejméně 1,4krát a 2,4krát vyšší v porovnání s dívkami ve věku 10 až 14 let 

a dospívajících a ženami 15 až 25 let. 
 
Ve dvou klinických studiích (HPV-012 & -013) provedených u 

dívek ve věku 10 až 14 let došlo po 

třetí dávce (v 7. měsíci) u všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18 s GMT nejméně 
2krát vyššími v 

porovnání se ženami ve věku 15 až 25 let. 

 
V klinických studiích (HPV-070 a HPV-048) provedených u 

dívek ve věku 9 až 14 let, které obdržely 

2

dávkové očkovací schéma (měsíc 0, 6 nebo měsíc 0, 12) a u mladých žen ve věku 15 – 25 let, které 

obdržely vakcínu Cervarix podle standardního schématu měsíc 0, 1, 6, došlo jeden měsíc po druhé 
dávce u 

všech subjektů k sérokonverzi na oba typy HPV 16 a 18. Imunitní odpověď po 2 dávkách 

dívek ve věku 9 až 14 let byla non-inferiorní k odpovědi po 3. dávce u žen ve věku 15 až 25 let. 

 

47 

Na základě těchto údajů o imunogenicitě je odvozována účinnost vakcíny Cervarix pro věk 9 až 14 let. 
 

Trvání imunitní odpovědi u žen ve věku 26 let a starších 
 
Ve fázi III studie (HPV-015) u 

žen ve věku 26 let a starších všechny subjekty sérokonvertovaly jeden 

měsíc po třetí dávce. V 84. měsíci, tj. 78 měsíců po ukončení celkového očkovacího schématu, 99,3 % 
a 95,9 

% na začátku séronegativních žen zůstalo séropozitivních pro anti-HPV-16 a anti-HPV-18 

protilátky. Všechny v 

úvodu séropozitivní ženy zůstaly séropozitivní pro oba typy anti-HPV-16 a anti-

HPV-18 protilátek. Titry protilátek dosáhly vrcholu v 7. 

měsíci, pak postupně klesaly až do 

18. 

měsíce, kdy se ustálily do hodnot přítomných až do 84. měsíce. 

 
Imunogenicita u 

mužů ve věku 10 až 18 let 

 
I

munogenicita mužů byla posuzována ve 2 klinických studiích HPV-011 (N=173) a HPV-040 

(N=556). Data ukázala srovnatelnou imunogenicitu u 

mužů a žen. Ve studii HPV-011, sérokonverze 

všech jedinců u obou HPV-16 a 18 a hladiny GMT byly non-inferiorní k těm, které byly pozorovány 

žen ve věku 15 až 25 let ve studii HPV-012. 

 

Překlenutí 

klinické účinnosti proti análním lézím a karcinomům

 

 

Nebyla provedena žádná studie účinnosti proti análním premaligním lézím s vakcínou Cervarix. 

Nicméně, studie provedené u dívek ve věku 9 až 14 let (studie HPV-071) a u žen ve věku 18 až 45 let 
(studie HPV-

010) shodně prokázaly vyšší imunitní odpověď u vakcíny Cervarix než u komparátoru, 

kterého jsou data k účinnosti proti análním premaligním lézím přesvědčivá a s prokázanou ochranou. 

 
Imunogenicita u žen infikovaných HIV virem 
 
V klinické studii HPV-020, která byla provedena v Jižní Africe, bylo 22 HIV neinfikovaných 
a 42 

HIV infikovaných jedinců (WHO klinické stadium 1; ATP kohorta pro imunogenicitu) očkováno 

vakcínou 

Cervarix. Jeden měsíc po třetí dávce (7. měsíc) byli všichni jedinci při použití ELISA assay 

séropozitivní pro oba typy HPV 16 a 18 a séropozitivita na oba typy HPV 16 a 18 byla setrvalá až do 
12. 

měsíce. Hodnoty GMT byly u HIV infikované skupiny nižší (bez překrývání 95% intervalu 

spolehlivosti). Klinická významnost tohoto pozorování je nejasná. Funkční protilátky nebyly 
stanoveny. Nejsou dostupné údaje o 

ochraně proti perzistentní infekci nebo prekancerózním lézím 

u HIV infikovaných žen. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Není relevantní. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, akutní 
toxicity, toxicity po opakovaném podávání, místní snášenlivosti, vlivu na fertilitu, embryofetální 

postnatální toxicitu (až do konce období laktace) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Sérologické údaje naznačují, že anti-HPV-16 a anti-HPV-18 protilátky prostupují u potkanů v období 
laktace do mléka. Není však známo, jestli vakcínou indukované protilátky prostupují do lidského 
mléka. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný (NaCl) 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) 

48 

Voda na injekci 
 
Adjuvancia viz bod 2. 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Protože chybějí studie kompatibility, nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky. 
 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. 

 

Nicméně, stabilita při uchovávání mimo chladničku byla prokázána po dobu až 3 dnů při teplotě 8 °C 
až 25 °C nebo až 1 

den při teplotě 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má 

být zlikvidována. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
0,5 ml suspenze v 

předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (butylpryž) s jehlami 

nebo bez jehel. 
 
Velikosti balení jsou 1 a 10 

předplněných injekčních stříkaček s nebo bez jehel. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Při uchovávání se ve stříkačce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý 
supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah stříkačky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje 

jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 
Pokyny k 

podávání vakcíny předplněnou injekční stříkačkou 

 

 

 
 
1.  V jedné ruce držte 

tělo stříkačky  

(aniž byste ji drželi za píst) a kryt  

stříkačky odšroubujte otáčením proti  

směru hodinových ručiček. 
 
 
 
2.  Jehlu 

ke stříkačce připevníte tak,  

že budete jehlou nasazenou 

na stříkačku  

             

Píst stříkačky 

Tělo stříkačky 

Kryt 

stříkačky 

49 

ot

áčet po směru hodinových ručiček,  

dokud se nezamkne. 
 
 
 
 
3.  Pak o

dstraňte ochranný kryt jehly,  

což může jít někdy poněkud ztuha. 
 
 
 
 
 
 
4.  Aplikujte vakcínu. 

 

Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/419/004 
EU/1/07/419/005 
EU/1/07/419/006 
EU/1/07/419/007 
EU/1/07/419/008 
EU/1/07/419/009 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 20.září 2007. 
Datum posledního prodloužení registrace: 

17.září 2012. 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky

 

http://www.ema.europa.eu. 

 
 

 

Kryt jehly 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ 

ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

51 

A. 

VÝROBCI BIOLOGICKÉ L

ÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Názvy a adresy výrobců biologické léčivé látky 
 
GlaxoSmithKline Biologicals SA 
Parc de la Noire Epine 
rue Flemming  
20-1300 Wavre 
Belgium 
  

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
1330 Rixensart 
Belgie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
• 

Úřední propouštění šarží 

 

Podle článku 114 směrnice 2001/83/ES bude úřední propouštění šarží provádět některá státní laboratoř 

nebo laboratoř k tomuto účelu určená. 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky 

pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou uvedeny v 

seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti  farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném v RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 

Dále je třeba aktualizovaný RMP předložit: 

•  na žádost Evropské agentury pro lé

čivé přípravky, 

•   p

ři každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným zm

ěnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význa

čného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
 

 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 
 

 

54 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

JEDNODÁVKOVÁ LAHVIČKA, BALENÍ PO 1, 10, 100 KS 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Cervarix injekční suspenze 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
HPV typus 16 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

HPV typus 18 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

 

1

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

2

 

50 

mikrogramů 

 

2

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+

 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Chlorid sodný 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Voda na injekci 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční suspenze 

lahvička 

1 dávka (0,5 ml) 
 
10 

lahviček 

10x 1 dávka (0,5 ml) 
 
100 

lahviček 

100x 1 dávka (0,5 ml) 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intramuskulární podání. 

Před použitím protřepat. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 

55 

 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
Likvidujte v souladu s místními požadavky. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/419/001 – balení po 1 ks 
EU/1/07/419/002 – balení po 10 ks 
EU/1/07/419/003 – balení po 100 ks 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato 

 
 

 

56 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

VÍCEDÁVKOVÁ LAHVIČKA, BALENÍ PO 1, 10, 100 KS 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Cervarix injekční suspenze, vícedávková 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
HPV typus 16 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

HPV typus 18 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

 

1

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

2

 

50 

mikrogramů 

 

2

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+

 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Chlorid sodný 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Voda na injekci 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční suspenze 

lahvička 

2 dávky (1 ml) 
 
10 

lahviček 

10x 2 dávky (1 ml) 
 
100 

lahviček 

100x 2 dávky (1 ml) 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intramuskulární podání. 

Před použitím protřepat. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 

57 

 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ U

POZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

Po prvním otevření musí být vakcína aplikována ihned nebo během 6 hodin, pokud je uchovávána 

chladničce. 

 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
Likvidujte v souladu s místními požadavky. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/419/010 – balení po 1 ks 
EU/1/07/419/011 – balení po 10 ks 
EU/1/07/419/012 – balení po 100 ks 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato 

 

 

58 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA S JEHLOU NEBO BEZ JEHLY, 
BALENÍ PO 1, 10 KS 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Cervarix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
HPV typus 16 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

HPV typus 18 proteinum L1

1,2

 

20 

mikrogramů 

 

1

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

2

 

50 

mikrogramů 

 

2

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Chlorid sodný 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Voda na injekci 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční suspenze 

předplněná injekční stříkačka 

1 dávka (0,5 ml) 
 
10 

předplněných injekčních stříkaček 

10x 1 dávka (0,5 ml) 
 

předplněná injekční stříkačka + 1 jehla 

1 dávka (0,5 ml) 
 
10 

předplněných injekčních stříkaček + 10 jehel 

10x 1 dávka (0,5 ml) 
 

předplněná injekční stříkačka + 2 jehly 

1 dávka (0,5 ml) 
 
10 

předplněných injekčních stříkaček + 20 jehel 

10x 1 dávka (0,5 ml) 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

59 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intramuskulární podání. 

Před použitím protřepat. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
Likvidujte v souladu s místními požadavky. 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/419/008 – balení po 1 ks bez jehly 
EU/1/07/419/009 – balení po 10 ks bez jehly 
EU/1/07/419/004 – balení po 1 ks s 1 jehlou 
EU/1/07/419/006 – balení po 10 ks s 10 jehlami 
EU/1/07/419/005 – balení po 1 ks se 2 jehlami 
EU/1/07/419/007 – balení po 10 ks s 20 jehlami  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

60 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato 

 
 

 

61 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD

ĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU JEDNODÁVKOVÉ 

LAHVIČKY 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Cervarix 

Injekční suspenze 
 
i.m. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO PO

ČET DÁVEK 

 
1 dávka (0,5 ml) 
 
 
6. 

JINÉ 

 
 
 

 

62 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD

ĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU VÍCED

ÁVKOVÉ LAHVIČKY 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Cervarix 

Injekční suspenze 
 
i.m. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, 

OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
2 dávky (1 ml) 
 
 
6. 

JINÉ 

 
 
 
 

 

63 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD

ĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Cervarix 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 
 
i.m. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO PO

ČET DÁVEK 

 
1 dávka (0,5 ml) 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

65 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cervarix injekční suspenze 

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete tuto vakcínu, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si tuto příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci: 

1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

3. 

Jak se Cervarix podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Cervarix uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

 

Cervarix je vakcína určená k ochraně jedinců ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými 
infekcí lidskými papilomaviry (HPV). 
 

Mezi tato onemocnění patří: 

rakovina děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy) a rakovina řitě, 

předrakovinné poškození děložního čípku a řitě (změny v buňkách děložního čípku, zevních 

pohlavních orgánů, pochvy a řitě, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu). 

 
Typy lidských papilomavir

ů (HPV) obsažené ve vakcíně (HPV typy 16 a 18) jsou zodpovědné 

přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku, 90 % případů rakoviny řitě, 70 % 
prekancerózních poškození ženských 

zevních pohlavních orgánů a pochvy a 78 % prekancerózních 

poškození řitě. Další typy HPV mohou rovněž způsobit rakovinu oblasti řitě a genitálií. Očkovací látka 

Cervarix nechrání proti všem typům HPV. 
 

Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém 
organismu) protilátky proti HPV. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve 

věku 15 let a starší před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje 
tvorbu protilátek u dívek 

ve věku 9 až 14 let. 

 

Cervarix není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV. 
 
Cervarix se nepoužívá k 

léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují. 

 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

 
Vakcína Cervarix nesmí být podána 
 

66 

• 

Jestliže jste alergický(á) 

na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou 

bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře 

nebo jazyka. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím vakcíny Cervarix se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

• 

jestliže máte problémy s 

krvácivostí nebo se Vám snadno tvoří modřiny; 

• 

jestliže máte 

jakékoliv onemocnění, které snižuje Vaši odolnost vůči infekci, jako je například 

infekce HIV; 

• 

jestliže 

trpíte závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou. V takovém případě bude 

zřejmě nutné odložit očkování, dokud se neuzdravíte. Mírná infekce, jako je například 

nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom nejdříve informujte lékaře. 

 

Při injekčním podávání vakcíny nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u dospívajících). 

Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy při injekci 
omdleli. 
 

Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. 
 
Cervarix nechrání 

před onemocněními způsobenými infekcí HPV typu 16 nebo 18 osoby, které jsou 

již v 

době očkování nakaženy lidským papilomavirem typu 16 nebo 18. 

 

když Vás očkování může chránit před rakovinou děložního čípku, nenahrazuje pravidelné vyšetření 

děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru 

děložního čípku/PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí 

HPV) a v preventivních a 

ochranných opatřeních. 

 

Protože Cervarix nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru, mají se nadále používat 

vhodné prostředky na ochranu před HPV a pohlavně přenosnými chorobami. 
 

Cervarix nebude chránit před jinými onemocněními, která nejsou způsobena lidským papilomavirem. 

 

Další léčivé přípravky a Cervarix 

Cervarix může být během jedné návštěvy podán současně s kombinovanou booster (posilovací) 
vakcínou obsahující difterii (d - záškrt), tetanus (T) a pertusi [acelulární] (pa – dávivý kašel) 
s inaktivovanou poliomyelitidou nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), nebo s 

kombinovanou vakcínou proti hepatitidě (zánětu jater) A a B (Twinrix) nebo 

vakcínou proti hepatitidě B (Engerix B) do odlišného místa aplikace (jiná část Vašeho těla, např. druhá 
ruka). 
 

Cervarix nemusí mít optimální účinek, pokud se podává s léčivými přípravky, které potlačují imunitní 
systém. 
 

klinických studiích nesnižovala perorální antikoncepce (např. tablety) ochranu vyvolanou vakcínou 

Cervarix. 
 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současnosti užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat, nebo že jste v 

nedávné době dostal(a) jakoukoliv jinou 

vakcínu. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud 

jste těhotná, nebo během očkovacího období otěhotníte, nebo usilujete otěhotnět, doporučuje se 

očkování přerušit nebo odložit na dobu po ukončení těhotenství. 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než budete očkována touto vakcínou. 
 

67 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Je nepravděpodobné, že by Cervarix ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak, 

pokud se necítíte dobře, neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte jakýkoliv stroj. 
 
Cervarix obsahuje chlorid sodný 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na dávku, to znamená, že je 

podstatě „sodíku prostý“. 

 
 
3. 

Jak se Cervarix podává 

 
Jak se vakcína podává 

Vakcínu Cervarix bude lékař nebo zdravotní sestra podávat formou injekce do svalu v horní části paže. 
 
Kolik se vakcíny podává 

Cervarix je určen pro očkování jedinců od 9 let věku a starších. 
 

Celkový počet injekcí Vám bude podán na základě Vašeho věku v době podání první injekce. 
 

Pokud jste ve věku mezi 9 a 14 lety 
 
Obdržíte 2 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: podává se mezi 5 a 13 

měsíci po první injekci. 

 

Pokud jste ve věku 15 let nebo starší 
 
Obdržíte 3 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: 1 

měsíc po první injekci. 

Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci. 
 

případě nutnosti může být očkovací schéma pružnější. Prosím, požádejte svého lékaře o více 

informací. 
 
Pokud se jako 

první dávka podá Cervarix, doporučuje se, aby se očkovací schéma dokončilo vakcínou 

Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV). 
 

Cervarix se nedoporučuje podávat dívkám mladším 9 let. 
 
Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly. 
 

Jestliže jste zapomněl(a), kdy máte dostat další dávku vakcíny Cervarix 

Je důležité, abyste se ohledně dalších návštěv řídil(a) instrukcemi svého lékaře nebo sestry. Pokud 

zapomenete přijít k lékaři pro další dávku vakcíny, zeptejte se ho, kdy máte přijít příště. 
 

Pokud nedokončíte kompletní očkování (dvě nebo tři dávky dle Vašeho věku při očkování), nemusí se 
u Vás vyvinout nejlepší 

odezva na očkování a ochrana. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

68 

 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií provedených s vakcínou Cervarix, byly 
následující: 
 

♦ 

Velmi časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout více než 1x na 10 dávek vakcíny): 

•  bolest nebo 

nepříjemný pocit v místě vpichu injekce; 

•  zarudnutí nebo otok v 

místě vpichu injekce; 

•  bolest hlavy; 

• 

bolest svalů, svalová ochablost nebo slabost (není způsobeno cvičením); 

•  únava. 

 

♦ 

Časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 10 dávek, ale více než 1x 
na 100 dávek vakcíny): 

• 

gastrointestinální poruchy včetně pocitu na zvracení, zvracení, průjmu a bolesti břicha; 

• 

svědění, červená kožní vyrážka, kopřivka; 

• 

bolest kloubů; 

• 

horečka (≥ 38 °C). 

 

♦ 

Méně časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 100 dávek vakcíny, 
ale více než 1x na 1 000 dávek vakcíny): 

•  infekce horních cest dýchacích 

(infekce nosu, hrdla nebo průdušnice); 

• 

závrať; 

•  jiné reakce v 

místě vpichu, jako je tvrdá boule, mravenčení nebo pocit snížené citlivosti. 

 

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení vakcíny Cervarix na trh zahrnovaly: 
 

•  alergické reakce, které se projevují jako: 

svědivá vyrážka na rukou a na nohou, 

otoky kolem očí a otoky obličeje, 
potíže s dýcháním nebo polykáním, 
náhlý pokles krevního tlaku a 

ztráta vědomí. 

těmto reakcím zpravidla dochází ještě předtím, než opustíte ordinaci lékaře. Nicméně pokud by 

se některé tyto příznaky u Vašeho dítěte vyskytly, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 

• 

otok žláz na krku, podpaždí nebo tříslech, 

• 

mdloba někdy doprovázená třesem nebo ztuhlostí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u 

Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Cervarix uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tuto vakcínu 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 

vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

69 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cervarix obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou: 

 

Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému, který využívá 

buněk Hi-5 Rix4446 získaných z hmyzu Trichoplusia ni.

 

 

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný (NaCl), dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
(NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) a voda na injekci. 

 
Jak Cervarix vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Injekční suspenze. 
 
Cervarix je zakalená bílá suspenze. 
 
Cervarix je dostupný v balení po 1, 10 a 100 

jednodávkových lahvičkách (0,5 ml). 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 

 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел. + 359 2 953 10 34 
 

 
Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 

Česká republika 

GlaxoSmithKline s.r.o. 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. 

70 

Tel: + 420 2 22 00 11 11 
cz.info@gsk.com 
 

Tel.: + 36-1-2255300 
 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 
Tel: + 356 21 238131 
 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 

Nederland 

GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E 

Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

España 

GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 
Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel.: + 385 (0)1 6051999 
 

Portugal 

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 
 
România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL 
Tel: +40 (0)21 3028 208 
 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 495 5000 
 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 

Vistor hf. 

 

Sími: +354 535 7000 

 

 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 

 
Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 04 59 21 81 11 
 

 
Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 

 

Κύπρος 

  

Sverige 

71 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 
 

GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 

 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK 
Tel: +44 (0)800 221 441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou 

určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. Nicméně, stabilita při 

uchovávání 

mimo chladničku byla prokázána po dobu až 3 dnů při teplotě 8 °C až 25 °C nebo až 1 den 

při teplotě 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má být zlikvidována. 

Při uchovávání se v lahvičce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý 
supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah lahvičky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje 

jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

72 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cervarix injekční suspenze, vícedávková 

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete tuto vakcínu, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si tuto příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci: 

1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

3. 

Jak se Cervarix podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Cervarix uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

 

Cervarix je vakcína určená k ochraně jedinců ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými 
infekcí lidskými papilomaviry (HPV). 
 

Mezi tato onemocnění patří: 

rakovina 

děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy) a rakovina řitě, 

předrakovinné poškození děložního čípku a řitě (změny v buňkách děložního čípku, zevních 

pohlavních orgánů, pochvy a řitě, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu). 

 
Typy lidských papilomavir

ů (HPV) obsažené ve vakcíně (HPV typy 16 a 18) jsou zodpovědné 

přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku, 90 % případů rakoviny řitě, 70 % 
prekancerózních poškození ženských 

zevních pohlavních orgánů a pochvy a 78 % prekancerózních 

poškození řitě. Další typy HPV mohou rovněž způsobit rakovinu oblasti řitě a genitálií. Očkovací látka 

Cervarix nechrání proti všem typům HPV. 
 

Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém 
organismu) protilátky proti HPV. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve 

věku 15 let a starší před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje 
tvorbu protilátek u 

dívek ve věku 9 až 14 let. 

 
Cervarix není 

infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV. 

 
Cervarix se nepoužívá k 

léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují. 

 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

 
Vakcína Cervarix nesmí být podána 

• 

Jestliže jste alergický(á) 

na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou 

bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře 

nebo jazyka. 

73 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím vakcíny Cervarix se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

• 

jestliže máte problémy s 

krvácivostí nebo se Vám snadno tvoří modřiny; 

• 

jestliže 

máte jakékoliv onemocnění, které snižuje Vaši odolnost vůči infekci, jako je například 

infekce HIV; 

• 

jestliže 

trpíte závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou. V takovém případě bude 

zřejmě nutné odložit očkování, dokud se neuzdravíte. Mírná infekce, jako je například 

nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom nejdříve informujte lékaře. 

 

Při injekčním podávání vakcíny nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u dospívajících). 

Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy při injekci 
omdleli. 
 

Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. 
 

Cervarix nechrání před onemocněními způsobenými infekcí HPV typu 16 nebo 18 osoby, které jsou 
již v 

době očkování nakaženy lidským papilomavirem typu 16 nebo 18. 

 

když Vás očkování může chránit před rakovinou děložního čípku, nenahrazuje pravidelné vyšetření 

děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru 

děložního čípku/PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí 

HPV) a v preventivních a 

ochranných opatřeních. 

 

Protože Cervarix nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru, mají se nadále používat 

vhodné prostředky na ochranu před HPV a pohlavně přenosnými chorobami. 
 

Cervarix nebude chránit před jinými onemocněními, která nejsou způsobena lidským papilomavirem. 

 

Další léčivé přípravky a Cervarix 

Cervarix může být během jedné návštěvy podán současně s kombinovanou booster (posilovací) 
vakcínou obsahující difterii (d - záškrt), tetanus (T) a pertusi [acelulární] (pa – dávivý kašel) 
s inaktivovanou poliomyelitidou nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), nebo s 

kombinovanou vakcínou proti hepatitidě (zánětu jater) A a B (Twinrix) nebo 

vakcínou proti hepatitidě B (Engerix B) do odlišného místa aplikace (jiná část Vašeho těla, např. druhá 
ruka). 
 

Cervarix nemusí mít optimální účinek, pokud se podává s léčivými přípravky, které potlačují imunitní 
systém. 
 

klinických studiích nesnižovala perorální antikoncepce (např. tablety) ochranu vyvolanou vakcínou 

Cervarix. 
 
Informujte svého lé

kaře o všech lécích, které v současnosti užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat, nebo že jste v 

nedávné době dostal(a) jakoukoliv jinou 

vakcínu. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná, nebo během očkovacího období otěhotníte, nebo usilujete otěhotnět, doporučuje se 

očkování přerušit nebo odložit na dobu po ukončení těhotenství. 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než budete očkována touto vakcínou. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Je nepravděpodobné, že by Cervarix ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak, 

pokud se necítíte dobře, neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte jakýkoliv stroj. 

74 

 
Cervarix obsahuje chlorid sodný 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na dávku, to znamená, že je 

podstatě „sodíku prostý“. 

 
 
3. 

Jak se Cervarix podává 

 
Jak se vakcína podává 

Vakcínu Cervarix bude lékař nebo zdravotní sestra podávat formou injekce do svalu v horní části paže. 
 
Kolik se vakcíny podává 

Cervarix je určen pro očkování jedinců od 9 let věku a starších. 
 

Celkový počet injekcí Vám bude podán na základě Vašeho věku v době podání první injekce: 
 

Pokud jste ve věku mezi 9 a 14 lety 
 
Obdržíte 2 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: podává se mezi 5 a 13 

měsíci po první injekci. 

 

Pokud jste ve věku 15 let nebo starší 
 
Obdržíte 3 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: 1 

měsíc po první injekci. 

Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci. 
 

případě nutnosti může být očkovací schéma pružnější. Prosím, požádejte svého lékaře o více 

informací. 
 

Pokud se jako první dávka podá Cervarix, doporučuje se, aby se očkovací schéma dokončilo vakcínou 
Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV). 
 

Cervarix se nedoporučuje podávat dívkám mladším 9 let. 
 
Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly. 
 

Jestliže jste zapomněl(a), kdy máte dostat další dávku vakcíny Cervarix 

Je důležité, abyste se ohledně dalších návštěv řídil(a) instrukcemi svého lékaře nebo sestry. Pokud 

zapomenete přijít k lékaři pro další dávku vakcíny, zeptejte se ho, kdy máte přijít příště. 
 

Pokud nedokončíte kompletní očkování (dvě nebo tři dávky dle Vašeho věku při očkování), nemusí se 
u Vás vyvinou

t nejlepší odezva na očkování a ochrana. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií provedených s vakcínou Cervarix, byly 
následující: 

75 

 

♦ 

Velmi časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout více než 1x na 10 dávek vakcíny): 

•  bolest nebo 

nepříjemný pocit v místě vpichu injekce; 

•  zarudnutí nebo otok v 

místě vpichu injekce; 

•  bolest hlavy; 

• 

bolest svalů, svalová ochablost nebo slabost (není způsobeno cvičením); 

•  únava. 

 

♦ 

Časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 10 dávek, ale více než 1x 
na 100 dávek vakcíny): 

• 

gastrointestinální poruchy včetně pocitu na zvracení, zvracení, průjmu a bolesti břicha; 

• 

svědění, červená kožní vyrážka, kopřivka; 

• 

bolest kloubů; 

• 

horečka (≥ 38 °C). 

 

♦ 

Méně časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 100 dávek vakcíny, 
ale více než 1x na 1 000 dávek vakcíny): 

•  infekce horních cest dýchacích 

(infekce nosu, hrdla nebo průdušnice); 

• 

závrať; 

•  jiné reakce v 

místě vpichu, jako je tvrdá boule, mravenčení nebo pocit snížené citlivosti. 

 

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení vakcíny Cervarix na trh zahrnovaly: 
 

•  alergické reakce, které se projevují jako: 

svědivá vyrážka na rukou a na nohou, 

otoky kolem očí a otoky obličeje, 
potíže s dýcháním nebo polykáním, 
náhlý pokles krevního tlaku a 

ztráta vědomí. 

těmto reakcím zpravidla dochází ještě předtím, než opustíte ordinaci lékaře. Nicméně pokud by 

se některé tyto příznaky u Vašeho dítěte vyskytly, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 

• 

otok žláz na krku, podpaždí nebo tříslech, 

• 

mdloba někdy doprovázená třesem nebo ztuhlostí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u 

Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Cervarix uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tuto vakcínu 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 

vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Po otevření je třeba vakcínu aplikovat ihned. Pokud není vakcína aplikována ihned, musí být 
uchovávána v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Pokud není během 6 hodin vakcína aplikována, musí být 

znehodnocena. 
 

76 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cervarix obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou: 

 

Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému, který využívá 

buněk Hi-5 Rix4446 získaných z hmyzu Trichoplusia ni.

 

 

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný (NaCl), dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
(NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) a voda na injekci. 

 
Jak Cervarix vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Injekční suspenze. 
 
Cervarix je zakalená bílá suspenze. 
 
Cervarix je dostupný v balení po 1, 10 a 100 

dvoudávkových lahvičkách (1 ml). 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 

 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел. + 359 2 953 10 34 
 

 
Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 

Česká republika 

GlaxoSmithKline s.r.o. 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. 

77 

Tel: + 420 2 22 00 11 11 
cz.info@gsk.com 
 

Tel.: + 36-1-2255300 
 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 
Tel: + 356 21 238131 
 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 

Nederland 

GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E 

Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

España 

GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 
Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel.: + 385 (0)1 6051999 
 

Portugal 

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 
 
România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL 
Tel: +40 (0)21 3028 208 
 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 495 5000 
 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 

Vistor hf. 

 

Sími: +354 535 7000 

 

 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 

 
Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 04 59 21 81 11 
 

 
Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 

 

Κύπρος 

  

Sverige 

78 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 
 

GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 

 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK 
Tel: +44 (0)800 221 441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou 

určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. Nicméně, stabilita při 

uchovávání 

mimo chladničku byla prokázána po dobu až 3 dnů při teplotě mezi 8 °C až 25 °C nebo až 

den při teplotě mezi 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má být 

zlikvidována. 
 

Při uchovávání se v lahvičce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý 
supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah lahvičky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje 

jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 

Při použití vícedávkové lahvičky musí být k odebrání každé dávky (0,5 ml) použita sterilní jehla 

injekční stříkačka. Je třeba zamezit kontaminaci obsahu lahvičky. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 

79 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cervarix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete tuto vakcínu, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si tuto příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se 

svého lékaře nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci: 

1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

3. 

Jak se Cervarix podává 

4. 

Možné nežádoucí 

účinky 

5. 

Jak Cervarix uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Cervarix a k 

čemu se používá 

 

Cervarix je vakcína určená k ochraně jedinců ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými 
infekcí lidskými papilomaviry (HPV). 
 
Mezi tato 

onemocnění patří: 

rakovina děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy) a rakovina řitě, 

předrakovinné poškození děložního čípku a řitě (změny v buňkách děložního čípku, zevních 

pohlavních orgánů, pochvy a řitě, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu). 

 
Typy lidských papilomavir

ů (HPV) obsažené ve vakcíně (HPV typy 16 a 18) jsou zodpovědné 

přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku, 90 % případů rakoviny řitě, 70 % 
prekancerózních poškození ženských 

zevních pohlavních orgánů a pochvy a 78 % prekancerózních 

poškození řitě. Další typy HPV mohou rovněž způsobit rakovinu oblasti řitě a genitálií. Očkovací látka 

Cervarix nechrání proti všem typům HPV. 
 

Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém 
organismu) protilátky proti HPV. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve 

věku 15 let a starší před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje 
tvorbu protilátek u 

dívek ve věku 9 až 14 let. 

 
C

ervarix není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV. 

 
Cervarix se nepoužívá k 

léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují. 

 
Použití vakcíny Cervarix musí být v souladu s 

oficiálními doporučeními. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cervarix používat 

 
Vakcína Cervarix nesmí být podána 

• 

Jestliže jste alergický(á) 

na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou 

bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře 

nebo jazyka. 

80 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím vakcíny Cervarix se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

• 

jestliže máte problémy s 

krvácivostí nebo se Vám snadno tvoří modřiny; 

• 

jestliže 

máte jakékoliv onemocnění, které snižuje Vaši odolnost vůči infekci, jako je například 

infekce HIV; 

• 

jestliže 

trpíte závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou. V takovém případě bude 

zřejmě nutné odložit očkování, dokud se neuzdravíte. Mírná infekce, jako je například 

nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom nejdříve informujte lékaře. 

 

Při injekčním podávání vakcíny nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u dospívajících). 

Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy při injekci 
omdleli. 
 

Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. 
 

Cervarix nechrání před onemocněními způsobenými infekcí HPV typu 16 nebo 18 osoby, které jsou 
již v 

době očkování nakaženy lidským papilomavirem typu 16 nebo 18. 

 

když Vás očkování může chránit před rakovinou děložního čípku, nenahrazuje pravidelné vyšetření 

děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru 

děložního čípku/PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí 

HPV) a v preventivních a 

ochranných opatřeních. 

 

Protože Cervarix nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru, mají se nadále používat 
vh

odné prostředky na ochranu před HPV a pohlavně přenosnými chorobami. 

 

Cervarix nebude chránit před jinými onemocněními, která nejsou způsobena lidským papilomavirem. 

 

Další léčivé přípravky a Cervarix 

Cervarix může být během jedné návštěvy podán současně s kombinovanou booster (posilovací) 
vakcínou obsahující difterii (d - záškrt), tetanus (T) a pertusi [acelulární] (pa - dávivý kašel) 
s inaktivovanou poliomyelitidou nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV 
vakcíny), nebo s kombinovanou 

vakcínou proti hepatitidě (zánětu jater) A a B (Twinrix) nebo 

vakcínou proti hepatitidě B (Engerix B) do odlišného místa aplikace (jiná část Vašeho těla, např. druhá 
ruka). 
 

Cervarix nemusí mít optimální účinek, pokud se podává s léčivými přípravky, které potlačují imunitní 
systém. 
 

klinických studiích nesnižovala perorální antikoncepce (např. tablety) ochranu vyvolanou vakcínou 

Cervarix. 
 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současnosti užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat, nebo že jste v 

nedávné době dostal(a) jakoukoliv jinou 

vakcínu. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná, nebo během očkovacího období otěhotníte, nebo usilujete otěhotnět, doporučuje se 

očkování přerušit nebo odložit na dobu po ukončení těhotenství. 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než budete očkována touto vakcínou. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Je nepravděpodobné, že by Cervarix ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak, 

pokud se necítíte dobře, neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte jakýkoliv stroj. 

81 

 
Cervarix obsahuje chlorid sodný 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na dávku, to znamená, že je 

podstatě „sodíku prostý“. 

 
 
3. 

Jak se Cervarix podává 

 
Jak se vakcína podává 

Vakcínu Cervarix bude lékař nebo zdravotní sestra podávat formou injekce do svalu v horní části paže. 
 
Kolik se vakcíny podává 

Cervarix je určen pro očkování jedinců od 9 let věku a starších. 
 

Celkový počet injekcí Vám bude podán na základě Vašeho věku v době podání první injekce: 
 

Pokud jste ve věku mezi 9 a 14 lety 
 
Obdržíte 2 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: podává se mezi 5 a 13 

měsíci po první injekci. 

 

Pokud jste ve věku 15 let nebo starší 
 
Obdržíte 3 injekce: 
 
První injekce: ve zvolený den. 
Druhá injekce: 1 

měsíc po první injekci. 

Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci. 
 

případě nutnosti může být očkovací schéma pružnější. Prosím, požádejte svého lékaře o více 

informací. 
 

Pokud se jako první dávka podá Cervarix, doporučuje se, aby se očkovací schéma dokončilo vakcínou 
Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV). 
 

Cervarix se nedoporučuje podávat dívkám mladším 9 let. 
 
Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly. 
 

Jestliže jste zapomněl(a), kdy máte dostat další dávku vakcíny Cervarix 

Je důležité, abyste se ohledně dalších návštěv řídil(a) instrukcemi svého lékaře nebo sestry. Pokud 

zapomenete přijít k lékaři pro další dávku vakcíny, zeptejte se ho, kdy máte přijít příště. 
 

Pokud nedokončíte kompletní očkování dvě nebo tři dávky dle Vašeho věku při očkování, nemusí se 

Vás vyvinout nejlepší odezva na očkování a ochrana. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií provedených s vakcínou Cervarix, byly 
následující: 

82 

 

♦ 

Velmi časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout více než 1x na 10 dávek vakcíny): 

•  bolest nebo 

nepříjemný pocit v místě vpichu injekce; 

•  zarudnutí nebo otok v 

místě vpichu injekce; 

•  bolest hlavy; 

• 

bolest svalů, svalová ochablost nebo slabost (není způsobeno cvičením); 

•  únava. 

 

♦ 

Časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 10 dávek, ale více než 1x 
na 100 dávek vakcíny): 

• 

gastrointestinální poruchy včetně pocitu na zvracení, zvracení, průjmu a bolesti břicha; 

• 

svědění, červená kožní vyrážka, kopřivka; 

• 

bolest kloubů; 

• 

horečka (≥ 38 °C). 

 

♦ 

Méně časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1x na 100 dávek vakcíny, 
ale více než 1x na 1 000 dávek vakcíny): 

•  infekce horních cest dýchacích 

(infekce nosu, hrdla nebo průdušnice); 

• 

závrať; 

•  jiné reakce v 

místě vpichu, jako je tvrdá boule, mravenčení nebo pocit snížené citlivosti. 

 

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení vakcíny Cervarix na trh zahrnovaly: 
 

•  alergické reakce, které se projevují jako: 

svědivá vyrážka na rukou a na nohou, 

otoky kolem očí a otoky obličeje, 
potíže s dýcháním nebo polykáním, 
náhlý pokles krevního tlaku a 

ztráta vědomí. 

těmto reakcím zpravidla dochází ještě předtím, než opustíte ordinaci lékaře. Nicméně pokud by 

se některé tyto příznaky u Vašeho dítěte vyskytly, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 

• 

otok žláz na krku, podpaždí nebo tříslech, 

• 

mdloba někdy doprovázená třesem nebo ztuhlostí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u 

Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Cervarix uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tuto vakcínu 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni 

uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v 

původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 

83 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cervarix obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou: 

 

Papillomaviri humani

1

 typus 16 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

Papillomaviri humani

1

 typus 18 proteinum L1

2,3,4

 

20 

mikrogramů 

 

1

lidský papilomavirus = HPV 

 

2

adjuvovaný na AS04 obsahující: 

3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL)

3

 

50 

mikrogramů 

 

3

adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3

celkem 0,5 

miligramů Al

3+ 

 

4

L1 protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený 

rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému, který využívá 

buněk Hi-5 Rix4446 získaných z hmyzu Trichoplusia ni.

 

 

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný (NaCl), dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
(NaH

2

PO

4

.2 H

2

O) a voda na injekci. 

 
Jak Cervarix vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 
 
Cervarix je zakalená bílá suspenze. 
 
Cervarix je dostupný v balení po 1 a 10 

předplněných injekčních stříkačkách s jehlami nebo bez jehel. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 

 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел. + 359 2 953 10 34 
 

 
Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 

Česká republika 

GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
cz.info@gsk.com 
 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

84 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 
Tel: + 356 21 238131 
 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 

Nederland 

GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E 

Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

España 

GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 
Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel.: + 385 (0)1 6051999 
 

Portugal 

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 
 
România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL 
Tel: +40 (0)21 3028 208 
 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 495 5000 
 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 

Vistor hf. 

 

Sími: +354 535 7000 

 

 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 

 
Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel: + 39 04 59 21 81 11 
 

 
Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 

 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 

  

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 

85 

 

 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK 
Tel: +44 (0)800 221 441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou 

určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 
Po vyjmutí z 

chladničky by měla být vakcína Cervarix podána co nejdříve. Nicméně,stabilita při 

uchovávání 

mimo chladničku byla prokázána po dobu až 3 dnů při teplotě 8 °C až 25 °C nebo až 1 den 

při teplotě 25 °C až 37 °C. Není-li vakcína použita do konce tohoto období, má být zlikvidována. 
 

Při uchovávání se v předplněné injekční stříkačce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý 
bezbarvý supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny. 
 

Před aplikací musí být obsah předplněné injekční stříkačky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, 

zda neobsahuje jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. 
Je-

li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. 

 

Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána. 
 
Pokyny k 

podávání vakcíny předplněnou injekční stříkačkou 

 

 
 
1.  V jedné ruce držte 

tělo stříkačky  

(aniž byste ji drželi za píst) a kryt  

stříkačky odšroubujte otáčením proti  

směru hodinových ručiček. 
 
 
2. 

Jehlu ke stříkačce připevníte tak,  

že budete jehlou nasazenou na stříkačku  

otáčet po směru hodinových ručiček,  
dokud se nezamkne. 
 
 
 
3. 

Pak odstraňte ochranný kryt jehly,  

což může jít někdy poněkud ztuha. 
 
 
 
 
 
4.  Aplikujte vakcínu. 
 

          

Píst stříkačky 

Tělo stříkačky 

Kryt 

stříkačky 

Kryt jehly

 

 

86 

 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 

Recenze

Recenze produktu CERVARIX 1X0.5ML PS+J Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu CERVARIX 1X0.5ML PS+J Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám