Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

CERAZETTE 84X75RG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19217
K zabránění otěhotnění.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K zabránění otěhotnění.

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19217
Kód EAN: 8595145700493
Kód SÚKL: 33786
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Proč se přípravek Cerazette používá? K zabránění otěhotnění. Užívá-li se Cerazette správně (bez vynechání tablety), možnost otěhotnění je velmi malá.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls127995/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CERAZETTE
75 mikrogramů tablety k perorálnímu podání
(desogestrelum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Tato příbalová informace Vám poskytne informace o výhodách a rizicích Cerazette. Také Vám
poradí, jak správně Cerazette užívat a kdy se poradit s lékařem o svém zdravotním stavu. Máte-li
jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cerazette a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette užívat
3. Jak se přípravek Cerazette užívá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cerazette uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CERAZETTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cerazette se užívá k zabránění otěhotnění. Cerazette obsahuje malé množství jednoho druhu ženských
pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Cerazette hovoří jako o čistě
gestagenní pilulce nebo o minipilulce. Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě
gestagenní pilulky, neboli minipilulky, vedle gestagenu ještě hormon estrogen.

Většina čistě gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku
spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek.
Cerazette se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů
dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má Cerazette vysokou
kontracepční účinnost.

Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Cerazette použít u žen s intolerancí vůči estrogenům
a u kojících matek. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Cerazette může docházet k
vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné
krvácení.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CERAZETTE UŽÍVAT

Cerazette, jako všechny hormonální kontraceptiva, nechrání proti infekci způsobené HIV (AIDS)
nebo jiným pohlavně přenosným nemocem.

Neužívejte přípravek Cerazette
Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kteroukoli složku přípravku Cerazette.
2
Jestliže máte trombózu. Trombóza je vznik krevní sraženiny v cévě (např. na noze (hluboká
žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)).
Jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater a
Vaše jaterní funkce ještě nejsou v normálním stavu.
Jestliže máte nádor nebo podezření na něj, který je citlivý na pohlavní steroidy, jako jsou určité
typy rakoviny prsu.
Jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Poraďte se s Vaším lékařem před tím, než začnete přípravek Cerazette užívat, jestliže se u Vás
vyskytuje některý z těchto stavů. Váš lékař Vám může doporučit používání některé nehormonální
metody kontracepce.
Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání přípravku Cerazette, poraďte se
neprodleně s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cerazette
Uvědomte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Cerazette užívat jestliže
jste v minulosti měla rakovinu prsu.
máte zhoubný nádor jater, jelikož nelze vyloučit možný vliv přípravku Cerazette.
jste v minulosti měla trombózu.
máte diabetes mellitus (cukrovku).
máte epilepsii (viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
máte tuberkulózu (viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
máte vysoký krevní tlak.
máte nebo jste v minulosti měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště
v obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
Pokud užíváte přípravek Cerazette při kterémkoli z těchto stavů, může být nutné, aby jste byla pečlivě
sledována. Váš lékař Vám může vysvětlit, co máte dělat.

Snížená denzita kostí
Estrogeny jsou důležité pro zachování pevnosti Vašich kostí. Po dobu užívání přípravku Cerazette je
hladina přirozeného estrogenu estradiolu v krvi srovnatelná s hladinou obvyklou v první polovině
přirozeného menstruačního cyklu a snížena ve srovnání s druhou polovinou přirozeného cyklu. Není
známo, zda to má nějaký vliv na pevnost kostí.

Rakovina prsu
Pravidelně svá prsa kontrolujte a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co nejdříve
svého lékaře.

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku,
které pilulky neužívají. Po ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení
užívání pilulek je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen
mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je u žen užívajících
pilulky ve vyšším věku nárůst diagnostikovaných případů rakoviny prsu vyšší. Na délce užívání
pilulek záleží již méně.

U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 20
let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o necelý 1 případ
navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10 000
žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá
výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U
každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40
3
let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným
případům.

Riziko rakoviny prsu u uživatelek pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je Cerazette, se zdá být
stejné jako u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale důkaz je méně přesvědčivý.

Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících pilulky je méně často v pokročilém stádiu
než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny
prsu způsoben užíváním pilulek. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a
karcinom prsu je tak odhalen dříve.

Trombóza
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také Kdy
musíte vyhledat lékaře).

Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v
hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého
vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. plicní
embolii, jejíž následky mohou být fatální. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní
dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství.

Riziko je vyšší u žen užívajících pilulky než u těch, které je neužívají. Předpokládá se, že riziko při
užívání pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Cerazette, je nižší než u pilulek
obsahujících i estrogeny (kombinované pilulky).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích a přírodních přípravcích, které užíváte
nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou správnou funkci přípravku Cerazette narušit. Týká se to léků pro léčbu
epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbamazepin, felbamat a fenobarbital),
tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
infekce HIV (např. ritonavir), nebo jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin),
žaludeční nevolnosti (aktivní uhlí)
depresivních nálad (rostlinný přípravek z třezalky tečkované).
Váš lékař Vám sdělí, zda máte používat ještě další dodatečná kontracepční opatření a jak dlouho.

Přípravek Cerazette může narušit účinek jiných léků, může buď zvyšovat účinky (např. léčivé
přípravky obsahující cyklosporin) nebo je snižovat.

Vaginální krvácení

Během užívání přípravku Cerazette se může objevit nepravidelné vaginální krvácení. Může být slabé
jako špinění, které nemusí vyžadovat vložku nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá
menstruace a vyžaduje použití hygienických prostředků. Je také možné, že nebudete mít vůbec žádné
krvácení. Nepravidelné krvácení není známkou toho, že by kontracepční ochrana přípravku Cerazette
byla snížena. Obecně platí, že nemusíte nic podnikat, pouze pokračovat v užívání přípravku Cerazette.
Nicméně, jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, poraďte se se svým lékařem.

Ovariální cysty

Při používání všech hormonálních antikoncepčních přípravků s nízkou dávkou hormonů, se mohou na
vaječnících vytvořit drobné váčky naplněné tekutinou. Ty se nazývají ovariální cysty. Obvykle samy
zmizí. Někdy mohou vyvolat mírnou bolest břicha. Vážnější problémy mohou způsobit jen vzácně.

4
Těhotenství a kojení

Těhotenství
Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by mohly být těhotné, nesmí přípravek Cerazette užívat.

Kojení
Přípravek Cerazette lze užívat v období kojení. Cerazette neovlivňuje tvorbu mléka nebo jeho kvalitu.
Nicméně malé množství účinné látky přípravku Cerazette přechází do mateřského mléka.

Zdraví dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly přípravek Cerazette, bylo sledováno až
do jejich věku dva a půl roku. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl shledán.

Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Cerazette, obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Cerazette na pozornost a soustředění.

Důležitá informace k některým složkám přípravku Cerazette
Cerazette obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám bylo některým Vaším lékařem oznámeno, že
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, prosím oznamte to Vašemu lékaři dříve než začnete přípravek
Cerazette užívat.

Použití u dospívajících
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Pravidelné prohlídky
Při užívání přípravku Cerazette Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha těchto
prohlídek bude do velké míry záviset na Vašem zdravotním stavu.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost,
neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);
se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);
jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);
se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost
mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dutinu děložní);
má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem
nejméně 4 týdny předem);
máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;
máte podezření, že byste mohla být těhotná.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CERAZETTE UŽÍVÁ?

Kdy a jak máte tablety užívat?
Jedno balení přípravku Cerazette obsahuje 28 tablet. Na přední straně balení jsou mezi tabletami
vytištěny šipky. Když balení otočíte a podíváte se na zadní stranu, uvidíte dny v týdnu vytištěné na
fólii. Každému dni v týdnu odpovídá jedna tableta.

Pokaždé, když načnete nové balení přípravku Cerazette, si vezměte tabletu z horní řady. Nezačínejte
libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít tabletu z
horní řady označenou (vzadu) zkratkou ST (středa). Pokračujte v užívání tablet každý den jednu
5
dokud nebude balení spotřebováno, přitom vždy postupujte ve směru šipek. Pohledem na zadní stranu
balení můžete snadno zjistit, zda jste ten den tabletu již užila.

Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou.
Při užívání přípravku Cerazette se může vyskytnout krvácení, ale v užívání tablet musíte dál
pokračovat jako obvykle. Když balení spotřebujete, načněte další den nové tj. nepřerušujte užívání
tablet a nečekejte, až se dostaví krvácení.

Zahájení užívání prvního balení přípravku Cerazette

Pokud jste v současné době neužívala žádnou hormonální kontracepci
Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu
přípravku Cerazette. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.
S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte v
prvním cyklu použít ještě další metodu kontracepce (bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů
užívání tablet.

Při přechodu z kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti
Přípravek Cerazette můžete začít užívat den následující po poslední tabletě z Vašeho současného
balení pilulek nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. žádnou přestávku v
užívání tablet, kroužku nebo náplasti). Pokud Vaše současné balení pilulek obsahuje i neaktivní
tablety, můžete užívání přípravku Cerazette zahájit den následující po užití poslední aktivní tablety
(pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit
těmito instrukcemi, žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.

Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo po
období s placebo tabletami Vašeho dosavadního kontraceptiva. Jestliže se budete řídit těmito
instrukcemi, používejte během prvního cyklu ještě další doplňkovou kontracepční metodu
(bariérovou metodu) prvních 7 dní užívání tablet.

Při přechodu z jiné čistě gestagenní pilulky (minipilulky)
Užívání původních minipilulek můžete ukončit a užívání přípravku Cerazette zahájit kterýkoliv
den. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.

Při přechodu z injekčně podávaného kontraceptiva, implantátu nebo nitroděložního tělíska
uvolňujícího gestagen (IUD)
Přípravek Cerazette začněte užívat v době určené pro další injekci nebo v den odstranění Vašeho
implantátu nebo IUD. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.

Jestliže jste právě porodila
Přípravek Cerazette můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu Vašeho dítěte. Pokud
začnete s užíváním později, je nutné používat během prvních 7 dnů prvního cyklu doplňkovou
metodu kontracepce (bariérovou metodu). Jestliže již nechráněný pohlavní styk proběhl, je nutné
před začátkem používání přípravku Cerazette vyloučit těhotenství. Další informace pro kojící
matky lze nalézt v odstavci Těhotenství a kojení v bodě 2. Rovněž Vám může poradit Váš lékař.

Po spontánním nebo vyvolaném potratu
Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít jednu nebo více tablet Cerazette
Uplynula-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, doba kratší než 12 hodin, ke snížení
spolehlivosti přípravku Cerazette nedošlo. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a
následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu.

6
Uplynulo-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, více než 12 hodin, spolehlivost přípravku
Cerazette může být snížena. Čím větší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je
riziko narušení kontracepčního účinku. Poslední vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si
vzpomenete a následující tablety užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní užívání tablet
používejte navíc další metodu kontracepce (bariérovou metodu). Pokud jste vynechala jednu nebo
více tablet v prvním týdnu užívání tablet a měla jste pohlavní styk v průběhu jednoho týdne před
vynecháním tablety, existuje možnost otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem)
Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše. Pokud zvracíte nebo užijete aktivní
uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety přípravku Cerazette nebo máte silný průjem, účinná látka se
nemusí dostatečně vstřebat.

Jestliže jste užila více přípravku Cerazette, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku Cerazette
najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u žen nebo dívek slabé vaginální
krvácení. Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete přestat užívat přípravek Cerazette
S užíváním přípravku Cerazette můžete přestat kdykoliv chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním,
nejste již chráněna proti otěhotnění.

Pokud máte nějaké další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i Cerazette nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s užíváním antikoncepce jsou popsány v odstavci Rakovina
prsu a Trombóza v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette
užívat. Prosím přečtěte si tento bod pro další informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku Cerazette hlásily následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytující se u více než
100 uživatelek) jsou:
Méně časté (vyskytující se u
více než jedné na 1 000
uživatelek, ale ne více než jedné
na 100 uživatelek) jsou:
Vzácné (vyskytující se u méně
než jedné na 1 000 uživatelek)
jsou:
změna nálady, depresivní
nálada, pokles sexuální aktivity
(libido)
vaginální infekce vyrážka (rash), kopřivka,
bolestivé modro-červené
vyvýšeniny na kůži (erythema
nodosum) (toto jsou kožní
reakce)

bolest hlavy obtíže s nošením kontaktních
čoček

nevolnost zvracení
akné vypadávání vlasů
bolest v prsou, nepravidelná
nebo žádná menstruace
bolestivá menstruace,
ovariální cysta

nárůst tělesné hmotnosti únava

7
Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsů. Jestliže se u Vás objeví
symptomy angioedému, jako je oteklý obličej, jazyk nebo hltan; obtíže s polykáním; nebo kopřivka a
potíže s dýcháním, měly byste okamžitě navštívit svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.


5. JAK PŘÍPRAVEK CERAZETTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Tablety uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cerazette obsahuje
Léčivá látka je: desogestrelum (75 mikrogramů)
Pomocné látky jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, alfa-tokoferol, monohydrát laktózy,
kukuřičný škrob, povidon, kyselina stearová, hypromelóza, makrogol 400, mastek, oxid titaničitý
(E 171) (viz také Důležitá informace k některým složkám přípravku Cerazette v bodě 2)

Jak přípravek Cerazette vypadá a co obsahuje toto balení
Jeden blistr obsahuje 28 bílých kulatých tablet. Tablety mají kód KV nad 2 na jedné straně a
Organon* na straně druhé. Krabička obsahuje 1, 3 nebo 6 blistrů, každý jednotlivě balený v sáčku.

Ne všechny velikosti balení jsou vždy na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V.Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobce:
N.V. Organon, Oss, Nizozemsko
Organon (Ireland) Ltd., Swords, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.11.2013

Recenze

Recenze produktu CERAZETTE 84X75RG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CERAZETTE 84X75RG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám