Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19218

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety

 

sp.zn.sukls99513/2016 
a sp.zn.sukls130235/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

CERAZETTE 

0,075 mg, potahované tablety  

desogestrelum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Cerazette a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette užívat                      

3. 

Jak se přípravek Cerazette užívá               

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cerazette uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Cerazette a k čemu se používá 

 
Cerazette se užívá k zabránění otěhotnění. Cerazette obsahuje malé množství jednoho druhu ženských 
pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Cerazette hovoří jako o čistě 
gestagenní pilulce (POP = progesteron only pill). Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují 
čistě gestagenní pilulky (POP) vedle gestagenu ještě hormon estrogen.  
 
Většina čistě gestagenních pilulek (POP) působí především tak, že zabraňují průniku spermií do 
dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. Cerazette se 
liší od většiny čistě gestagenních pilulek (POP) v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů 
dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má Cerazette vysokou 
kontracepční účinnost.  
 
Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Cerazette použít u žen s intolerancí vůči estrogenům 
a u kojících žen. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Cerazette může docházet k vaginálnímu 
krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cerazette užívat    

 
Cerazette, jako všechna hormonální antikoncepce, nechrání proti infekci způsobené HIV (AIDS) nebo 
jiným pohlavně přenosným nemocem. 
 
Neužívejte přípravek Cerazette 
 

jestliže jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte trombózu. Trombóza je tvorba krevní sraženiny v cévě [např. na noze (hluboká 
žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)]. 

jestliže máte nebo jste měla žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater a 
Vaše jaterní funkce ještě nejsou v normálním stavu. 

jestliže máte nebo je u Vás podezření na rakovinu, která je citlivá na pohlavní steroidy, jako 
jsou určité typy rakoviny prsu. 

jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 

 
Poraďte se s Vaším lékařem před tím, než začnete přípravek Cerazette užívat, jestliže se u Vás 
vyskytuje některý z těchto stavů. Váš lékař Vám může doporučit používání některé nehormonální 
metody kontracepce. 
Projeví-li se kterýkoliv z těchto stavů poprvé během užívání přípravku Cerazette, poraďte se 
neprodleně s lékařem.  
 
Upozornění a opatření 
 
Uvědomte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Cerazette užívat, jestliže 

jste měla rakovinu prsu. 

máte rakovinu jater, jelikož nelze vyloučit možný vliv přípravku Cerazette. 

jste měla trombózu. 

máte diabetes mellitus (cukrovku). 

máte epilepsii (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Cerazette“). 

máte tuberkulózu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Cerazette“). 

máte vysoký krevní tlak. 

máte nebo jste měla chloasma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji); 
pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.  

Pokud užíváte přípravek Cerazette při kterémkoli z těchto stavů, může být nutné, abyste byla pečlivě 
sledována. Váš lékař Vám může vysvětlit, co máte dělat. 
 
Rakovina prsu 
Pravidelně svá prsa kontrolujte, a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co 
nejdříve svého lékaře. 
 
U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, 
které pilulky neužívají. Po ukončení užívání pilulek se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení 
užívání pilulek je riziko stejné jako u žen, které pilulky nikdy neužívaly. Rakovina prsu u žen 
mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je počet 
diagnostikovaných případů rakoviny prsu navíc vyšší, pokud věk, do kterého žena užívá tablety, je 
vyšší. Na délce užívání pilulek záleží již méně. 
 
U každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 20 
let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o necelý 1 případ 
navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10 000 
žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 30 let věku, bývá 
výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným případům. U 
každých 10 000 žen, které pilulky užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před dovršením 40 
let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160 jinak diagnostikovaným 
případům. 
 
Riziko rakoviny prsu u uživatelek pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Cerazette, se 
zdá být stejné jako u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale důkaz je méně přesvědčivý. 
 
Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících pilulky je méně často v pokročilém stádiu 
než rakovina prsu u žen, které pilulky neužívají. Není známo, zda je rozdíl v riziku vzniku rakoviny 
prsu způsoben užíváním pilulek. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a 
rakovina prsu je tak odhalena dříve. 

 

 
Trombóza 
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také 
„Pravidelné prohlídky“). 
 
Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází 
v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého 
vzniku v žíle, může se dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím způsobí tzv. „plicní 
embolii“, jejíž následky mohou být fatální. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní 
dojít bez ohledu na to, zda pilulky užíváte, či nikoliv. Může rovněž vzniknout během těhotenství.  
 
Riziko je vyšší u žen užívajících pilulky než u těch, které je neužívají. Předpokládá se, že riziko při 
užívání pilulek obsahujících pouze gestagen, jako je přípravek Cerazette, je nižší než u pilulek 
obsahujících i estrogeny (kombinované pilulky).  
 
Děti a dospívající 
 
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cerazette 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích a rostlinných přípravcích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užívala nebo které možná budete užívat. Také informujte jakéhokoliv lékaře nebo zubního 
lékaře, kteří předepisují jiné léky (nebo Vašeho lékárníka), že užíváte přípravek Cerazette. Sdělí Vám, 
zda je třeba používat dodatečná antikoncepční opatření (například kondomy) a pokud ano, jak dlouho, 
nebo zda musíte změnit užívání jiných léčivých přípravků, které potřebujete. 
 
Některé léky  

mohou mít vliv na krevní hladinu přípravku Cerazette 

mohou snižovat efektivitu ochrany před otěhotněním 

mohou způsobit neočekávané krvácení. 

Týká se to léků k léčbě:  

epilepsie (např. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamát,  topiramát a 
fenobarbital),  

tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin), 

infekce HIV (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz),  

infekce virem hepatitidy C (např. boceprevir, telaprevir), 

jiného infekčního onemocnění (např. griseofulvin), 

vysokého krevního tlaku v cévách plic (bosentan),  

depresivních nálad (rostlinný přípravek z třezalky tečkované), 

některých bakteriálních infekcí (např.klarithromycin, erythromycin), 

plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol), 

vysokého krevního tlaku (hypertenze), anginy pectoris nebo některých poruch srdečního rytmu 
(např. diltiazem). 

 
Pokud užíváte léčivé nebo rostlinné přípravky, které mohou snižovat účinnost přípravku Cerazette, 
měla byste také používat bariérovou antikoncepční metodu. Vliv jiného léčivého přípravku na 
přípravek Cerazette může trvat až 28 dní po vysazení přípravku, proto je nutné používat dodatečnou 
antikoncepční metodu po celou tuto dobu. Váš lékař Vám sdělí, zda máte používat ještě další 
dodatečná antikoncepční opatření a pokud ano, jak dlouho. 
 
Přípravek Cerazette může narušit účinek jiných léků, může buď zvyšovat jejich účinky (např. léčivé 
přípravky obsahující cyklosporin) nebo je snižovat (např. lamotrigin). 
 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 

 

Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, neužívejte přípravek Cerazette. 
 
Kojení 
Přípravek Cerazette lze užívat v období kojení. Přípravek Cerazette neovlivňuje tvorbu mateřského 
mléka nebo jeho kvalitu. Nicméně malé množství léčivé látky přípravku Cerazette přechází do 
mateřského mléka. 
 
Zdraví dětí kojených po dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly přípravek Cerazette, bylo sledováno až 
do jejich věku dva a půl roku. Vliv na růst a vývoj dětí nebyl shledán. 
 
Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Cerazette, obraťte se na svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
 
Nebyl pozorován žádný vliv přípravku Cerazette na pozornost a soustředění. 
 
Přípravek Cerazette obsahuje laktózu 
 
Přípravek Cerazette obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám některý lékař sdělil, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, prosím oznamte to Vašemu lékaři dříve, než začnete přípravek 
Cerazette užívat.  
 
Pravidelné prohlídky 
 
Pokud užíváte přípravek Cerazette, Váš lékař Vám sdělí, abyste chodila na pravidelné prohlídky. 
Četnost a povaha těchto prohlídek bude obecně záviset na Vašem zdravotním stavu. 
 
Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže: 

máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost, 
neobvyklý kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu); 

se u Vás náhle dostaví silná bolest břicha nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);  

jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu); 

se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (možnost 
mimoděložního těhotenství, tedy těhotenství mimo dělohu); 

má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem 
nejméně 4 týdny předem); 

máte neobvyklé, silné vaginální krvácení; 

máte podezření, že byste mohla být těhotná

 
 
3. 

Jak se přípravek Cerazette užívá    

 
Kdy a jak máte tablety užívat? 
 
Jedno balení přípravku Cerazette obsahuje 28 tablet. Na přední straně balení jsou mezi tabletami 
vytištěny šipky. Když balení otočíte a podíváte se na zadní stranu, uvidíte dny v týdnu vytištěné na 
fólii. Každému dni v týdnu odpovídá jedna tableta.  
 
Pokaždé, když načnete nové balení přípravku Cerazette, si vezměte tabletu z horní řady. Nezačínejte 
libovolnou tabletou. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít tabletu 
z horní řady označenou (vzadu) zkratkou ST (středa). Pokračujte v užívání tablet – každý den jednu – 

 

dokud nebude balení spotřebováno, přitom vždy postupujte ve směru šipek. Pohledem na zadní stranu 
balení můžete snadno zjistit, zda jste ten den tabletu již užila.  
 
Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. 
Při užívání přípravku Cerazette se může vyskytnout krvácení, ale v užívání tablet musíte dál 
pokračovat jako obvykle. Když balení spotřebujete, načněte další den balení nové – tj. nepřerušujte 
užívání tablet a nečekejte, až se dostaví krvácení. 
 
Zahájení užívání prvního balení přípravku Cerazette  
 
 

Pokud jste v posledním měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci 
Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu 
přípravku Cerazette. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat.  
S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte po 
dobu prvních 7 dnů užívání tablet v tomto cyklu použít ještě další metodu antikoncepce 
(bariérovou metodu). 

 
 

Při přechodu z kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti 
Přípravek Cerazette můžete začít užívat v den následující po poslední tabletě z Vašeho 
současného balení pilulek nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. žádnou 
přestávku v užívání tablet, kroužku nebo náplasti). Pokud Vaše současné balení pilulek 
obsahuje i neaktivní tablety, můžete užívání přípravku Cerazette zahájit v den následující po 
užití poslední aktivní tablety (pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, žádnou další kontracepční metodu 
nemusíte používat.  
Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo po 
období s placebo tabletami Vaší dosavadní antikoncepce. Jestliže se budete řídit těmito 
instrukcemi, používejte během prvních 7 dní užívání tablet v prvním cyklu ještě další 
doplňkovou kontracepční metodu (bariérovou metodu). 

 

 

Při přechodu z jiné čistě gestagenní pilulky 
Užívání původních čistě gestagenních pilulek můžete ukončit a užívání přípravku Cerazette 
zahájit kterýkoliv den. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat. 

 
 

Při přechodu z injekčně podávaného kontraceptiva, implantátu nebo nitroděložního 
tělíska uvolňujícího gestagen (IUD) 
Přípravek Cerazette začněte užívat v době určené pro další injekci nebo v den odstranění 
Vašeho implantátu nebo IUD. Žádnou další kontracepční metodu nemusíte používat. 

 
 

Jestliže jste právě porodila: 
Přípravek Cerazette můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu Vašeho dítěte. Pokud 
začnete s užíváním později, je nutné používat doplňkovou metodu kontracepce (bariérovou 
metodu), dokud nedokončíte prvních 7 dnů užívání tablet. Jestliže již nechráněný pohlavní styk 
proběhl, je nutné před začátkem užívání přípravku Cerazette vyloučit těhotenství. Další 
informace pro kojící matky lze nalézt v bodě 2 „Těhotenství a kojení“. Rovněž Vám může 
poradit Váš lékař. 

 
 

Po spontánním nebo vyvolaném potratu 
Poraďte se se svým lékařem. 

 
Jestliže jste zapomněla užít jednu nebo více tablet Cerazette
 
 
 

Uplynula-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, doba kratší než 12 hodin, ke snížení 
spolehlivosti přípravku Cerazette nedošlo. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a 
následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu. 

 

 

 

Uplynulo-li od okamžiku, kdy jste si měla tabletu vzít, více než 12 hodin, spolehlivost 
přípravku Cerazette může být snížena. Čím větší počet po sobě následujících tablet jste 
vynechala, tím větší je riziko snížení kontracepčního účinku. Poslední vynechanou tabletu si 
vezměte ihned, jakmile si vzpomenete a následující tablety užívejte v obvyklou dobu. Během 
následujících 7 dní užívání tablet používejte navíc další metodu kontracepce (bariérovou 
metodu). Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v prvním týdnu užívání tablet a měla jste 
pohlavní styk v průběhu jednoho týdne před vynecháním tablet, existuje možnost otěhotnění. 
Poraďte se se svým lékařem. 

 
Jestliže trpíte gastrointestinálními potížemi (např. zvracení, těžký průjem) 
 
Platí stejná opatření jako při vynechání tablety v odstavci výše. Pokud zvracíte nebo užijete aktivní 
uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety přípravku Cerazette nebo máte silný průjem, léčivá látka se 
nemusí dostatečně vstřebat. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Cerazette, než jste měla  
 
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku Cerazette

 

najednou. Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u dívek slabé vaginální krvácení. 
Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže chcete přestat užívat přípravek Cerazette 
 
S užíváním přípravku Cerazette můžete přestat kdykoliv chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním, 
nejste již chráněna proti otěhotnění.  
 
Pokud máte nějaké další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Závažné nežádoucí účinky související s užíváním přípravku Cerazette jsou popsány v bodech 
„Rakovina prsu“ a „Trombóza“ v bodě 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 
Cerazette užívat“. Prosím přečtěte si tento bod pro další informace a případně kontaktujte svého 
lékaře. 
 
Během užívání přípravku Cerazette se může objevit nepravidelné vaginální krvácení. Může se jednat o 
slabé špinění, které nemusí vyžadovat vložku, nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá 
menstruace a vyžaduje použití hygienických prostředků. Je také možné, že nebudete mít vůbec žádné 
krvácení. Nepravidelné krvácení není známkou toho, že by kontracepční ochrana přípravku Cerazette 
byla snížena. Obecně platí, že nemusíte nic podnikat, pouze pokračovat v užívání přípravku Cerazette. 
Nicméně jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, poraďte se se svým lékařem. 
 
Uživatelky přípravku Cerazette hlásily následující nežádoucí účinky
Časté (vyskytující se u více než 
1 na 100 uživatelek) jsou: 

Méně časté (vyskytující se u 
více než 1 na 1 000 uživatelek, 
ale ne více než 1 na 100 
uživatelek) jsou: 

Vzácné (vyskytující se u méně 
než 1 na 1 000 uživatelek) jsou: 

   změna nálady, depresivní 

nálada, pokles sexuální 
aktivity (libido) 

   vaginální infekce 

   vyrážka, kopřivka, bolestivé 

modro-červené vyvýšeniny 
na kůži (erythema nodosum) 

 

(jedná se o kožní reakce) 

 

   bolest hlavy 

   obtíže s nošením kontaktních 

čoček 

 

   nevolnost (nauzea) 

   zvracení 

 

   akné 

   vypadávání vlasů 

 

   bolest prsou, nepravidelná 

nebo žádná menstruace 

   bolestivá menstruace, 

ovariální cysta 

 

   nárůst tělesné hmotnosti 

   únava 

 

 
Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsů.  
 
Jestliže se u Vás objeví symptomy angioedému, jako je oteklý obličej, jazyk nebo hltan; obtíže 
s polykáním; nebo kopřivka a potíže s dýcháním, měla byste okamžitě navštívit svého lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.

 

 

Jak přípravek Cerazette uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce/sáčku/blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v původním sáčku, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí. Použijte během 1 měsíce od data prvního otevření sáčku. 
 
Účinná látka etonogestrel vykazuje riziko pro životní prostředí ryb. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cerazette obsahuje 
 

Léčivou látkou je desogestrelum (0,075 mg) 

Dalšími složkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, alfa-tokoferol, kukuřičný škrob, 
povidon, kyselina stearová, hypromelóza, makrogol 400, mastek, oxid titaničitý (E 171), 
monohydrát laktózy (viz také „Přípravek Cerazette obsahuje laktózu“ v bodě 2) 

 
Jak přípravek Cerazette vypadá a co obsahuje toto balení 
 

 

Jeden blistr přípravku Cerazette obsahuje 28 bílých kulatých potahovaných tablet. Tablety mají kód 
KV nad číslicí 2 na jedné straně a Organon* na straně druhé. Krabička obsahuje 1, 3 nebo 6 blistrů, 
každý jednotlivě balený v sáčku.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
N.V. Organon, P.O Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko 
 
Výrobce: 
N.V.Organon, Oss, Nizozemsko 
Organon (Ireland) Ltd., Swords, Irsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 10. 2016 
 

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19218
Kód EAN: 8595145700509
Kód SÚKL: 43375
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč se přípravek Cerazette používá? K zabránění otěhotnění. Užívá-li se Cerazette správně (bez vynechání tablety), možnost otěhotnění je velmi malá.

Příbalový leták

CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CERAZETTE 168X75RG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám