Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

CELSENTRI 300 MG 60X300MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102384

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102384
Kód EAN: 8595060903337
Kód SÚKL: 29219
Přípravek Celsentri je antiretrovirový lék, používaný v léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu-1 (HIV-1). Jeho účinná složka, maravirok, patří do skupiny léků, které se nazývají antagonisté CCR5. Přípravek Celsentri musí být užíván v kombinaci s jinými přípravky používanými k léčbě HIV.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 25 mg. 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna 25mg potahovaná tableta obsahuje 0,14 mg sójového 
lecithinu. 
 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 75 mg. 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna 75mg potahovaná tableta obsahuje 0,42 mg sójového 
lecithinu. 
 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna 150mg potahovaná tableta obsahuje 0,84 mg sójového 
lecithinu. 
 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna 300mg potahovaná tableta obsahuje 1,68 mg sójového 
lecithinu. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
 
Modré bikonvexní oválné potahované tablety o 

rozměrech přibližně 4,6 mm x 8,0 mm a s označením 

„MVC 25“. 
 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
 
Modré bikonvexní oválné potahované tablety o 

rozměrech přibližně 6,74 mm x 12,2 mm 

a s 

označením „MVC 75“. 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
 
Modré bikonvexní oválné potahované tablety o 

rozměrech přibližně 8,56 mm x 15,5 mm 

a s 

označením „MVC 150“. 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 

 
Modré bikonvexní oválné potahované tablety o 

rozměrech přibližně 10,5 mm x 19,0 mm 

a s 

označením „MVC 300“. 

 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek CELSENTRI je v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky indikován 

léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 2 let a starších a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

infikovaných jen prokazatelným CCR5-tropním HIV-

1, kteří již byli léčeni (viz body 4.2 a 5.1). 

 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba má být zahájena lékařem se zkušenostmi v léčbě infekce HIV. 
 
Dávkování 
 

Za použití dostatečně validované a citlivé detekční metody musí být ještě před podáním přípravku 
CELSENTRI 

potvrzeno na nově odebraném vzorku krve, že je detekován pouze CCR5-tropní HIV-1 

(tj. 

CXCR4 nebo dvojitě/smíšeně tropní virus není prokázán). V klinických studiích s přípravkem 

CELSENTRI byl použit Monogram Trofile assay (viz body 4.4 a 5.1). Virový tropismus 

nemůže být 

spolehlivě potvrzen z léčebné anamnézy a hodnocení uchovávaných vzorků. 
 

současné době neexistují údaje o opakovaném použití přípravku CELSENTRI u pacientů, kteří mají 

nyní prokázaný pouze CCR5-tropní HIV-1, ale v 

anamnéze mají selhání přípravku CELSENTRI 

(nebo jiného CCR5 antagonisty) 

při infekci CXCR4 nebo dvojitě/smíšeně tropního viru. Neexistují 

žádné údaje týkající se p

řechodu z léčivého přípravku odlišné antiretrovirové třídy na přípravek 

CELSENTRI u 

pacientů s utlumenou virovou infekcí. Mají být zváženy alternativní možnosti léčby. 

 

Dospělí 
Do

poručená dávka přípravku CELSENTRI je 150 mg (se silným inhibitorem CYP3A se silným 

induktorem CYP3A nebo bez něj), 300 mg (bez silného inhibitoru nebo induktoru CYP3A) nebo 
600 

mg dvakrát denně (se silným induktorem CYP3A bez silného inhibitoru CYP3A) v závislosti na 

interakci se současně podávanou antiretrovirovou léčbou a s ostatními léčivými přípravky (viz 
bod 4.5). 
 

Děti od věku 2 let a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je založena na tělesné hmotnosti (kg) a nemá překročit 

doporučenou dávku pro dospělé. Není-li dítě schopno spolknout tablety CELSENTRI, má se předepsat 
perorální roztok (20 mg/ml) (viz 

souhrn údajů o přípravku pro CELSENTRI perorální roztok). 

 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI se liší v závislosti na interakcích se současnou 
antiretrovirovou 

léčbou a dalšími léčivými přípravky. Dávkování u dospělých viz bod 4.5. 

 
Mnoho léčivých přípravků má významný vliv na expozici maraviroku vzhledem k lékovým 

interakcím. Před stanovením dávky přípravku CELSENTRI podle tělesné hmotnosti se řiďte 
tabulkou 2 v bodu 

4.5, abyste správně určili odpovídající dávku pro dospělé. Odpovídající 

pediatrickou dávku lze získat podle tabulky 

1 níže. Pokud si nejste jistý, poraďte se s lékárníkem. 

 

Tabulka 1: 

Doporučené dávkování u dětí ve věku 2 roky a starších a s tělesnou hmotností 

alespoň 10 kg 
 

Dávka pro 

dospělé* 

Sou

běžná léčba 

D

ávka přípravku CELSENTRI u dětí na základě tělesné 

hmotnosti 

10 až 

méně než 20 kg 

20 až 

méně než 

30 kg 

30 až 

méně než 

40 kg 

alespoň 

40 kg 

150 mg 

dvakrát denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

jsou silnými 
inhibitory CYP3A 
(s induktorem 
CYP3A nebo bez 

něj) 

50 mg 

dvakrát denně 

75 mg 

dvakrát denně 

100 mg 

dvakrát denně 

150 mg 

dvakrát denně 

300 mg 

dvakrát denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

nejsou silnými 
inhibitory CYP3A 
nebo silnými 
induktory CYP3A 

Podpůrné údaje pro tyto dávky 

nejsou k dispozici. 

300 mg 

dvakrát denně 

300 mg 

dvakrát denně 

600 mg 

dvakrát denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

jsou induktory 
CYP3A (bez 
silného inhibitoru 
CYP3A) 

Podpůrné údaje pro tyto dávky nejsou k dispozici a CELSENTRI 

se nedoporučuje u dětí užívajících současně léčivé přípravky, které 
by u 

dospělých vyžadovaly dávku 600 mg dvakrát denně. 

 

* Založeno na lékových interakcích (viz bod 4.5) 

 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti 
Zkušenosti s podáváním u 

pacientů nad 65 let jsou omezené (viz bod 5.2), přípravek CELSENTRI má 

být podáván u této 

skupiny pacientů s opatrností. 

 
Porucha funkce ledvin 

dospělých pacientů s clearance kreatininu ˂ 80 ml/min, kteří také dostávají silné inhibitory 

CYP3A4, je nutno upravit dávkovací interval maraviroku na 150 mg jednou 

denně (viz body 4.4 

a 4.5). 
 

Příklady látek/režimů s takto silnou inhibiční aktivitou CYP3A4 jsou: 
 

•  inhibitory proteázy potencované ritonavirem (s výjimkou tipranaviru/ritonaviru); 

•  kobicistat; 

•  itrakonazol, vorikonazol, klarithromycin a telithromycin; 

•  telaprevir a boceprevir. 

 

dospělých pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr ˂ 30 ml/min), kteří dostávají silné 

inhibitory CYP3A4, je nutno 

přípravek CELSENTRI používat s opatrností (viz body 4.4 a 5.2). 

 

Nejsou dostupné žádné údaje pro doporučení specifické dávky pro pediatrické pacienty s poruchou 

funkce ledvin. Proto je nutno užívat přípravek CELSENTRI u této populace s opatrností. 
 
Porucha funkce jater 

Dostupné údaje u 

dospělých pacientů s poruchou funkce jater jsou omezené a pro doporučení 

specifické dávky pro pediatrické pacienty nejsou dostupné žádné údaje. P

řípravek CELSENTRI má 

být proto u 

pacientů s poruchou funkce jater užíván s opatrností (viz body 4.4 a 5.2). 

 
Pediatri

čtí pacienti (děti mladší než 2 roky nebo s tělesnou hmotností nižší než 10 kg) 

Bezpečnost a účinnost přípravku CELSENTRI nebyly u dětí mladších než 2 roky nebo s tělesnou 
hmotností nižší než 10 kg stanoveny (viz bod 5.2). K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

Způsob podání 
 
Perorální podání. 

Přípravek CELSENTRI může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hype

rsenzitivita na léčivou látku nebo arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku 

uvedenou v 

bodě 6.1. 

 
4.4 

Zvláštní upozor

nění a opatření pro použití 

 
Obecné 
 

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národním

i doporučeními. 

 

Porucha funkce jater 
 

Bezpečnost a účinnost maraviroku u pacientů se signifikantním průvodním postižením jater nebyly 

stanoveny. 
 
V souvislosti s 

užíváním maraviroku byly hlášeny případy hepatotoxicity a selhání jater se známkami 

alergie. Navíc bylo v 

průběhu studií s maravirokem u již dříve léčených subjektů s infekcí HIV 

pozorováno zvýšení jaterních nežádoucích účinků, ačkoliv nedošlo k celkovému zvýšení 

abnormálních nálezů jaterní funkce stupně 3-4 (ACTG) (viz bod 4.8). Hepatobiliární poruchy hlášené 

při léčbě dříve neléčených pacientů byly méně časté a v rámci léčebných skupin rovnoměrně 
zastoupené (viz bod 4.8). Pacienti s 

již přítomnou jaterní dysfunkcí, včetně chronické aktivní 

hepatitidy, mohou mít zvýšený výskyt abnormálních nálezů jaterních funkcí během antiretrovirové 

léčby a mají být monitorováni v souladu se standardní praxí. 
 

Ukončení podávání maraviroku musí být vždy zvažováno u kteréhokoliv pacienta se známkami nebo 

příznaky akutní hepatitidy, zejména jestliže je podezření na hypersenzitivitu na lék nebo u pacientů se 
zvýšenými jaterními aminotransferázami v kombinaci s 

vyrážkou nebo jinými systémovými příznaky 

potenciální hypersenzitivity 

(např. svědivá vyrážka, eosinofilie nebo zvýšené IgE). 

 
Údaje o 

pacientech současně infikovaných virem hepatitidy typu B a/nebo C jsou omezené (viz 

bod 5.1). P

ři léčbě těchto pacientů je nezbytná opatrnost. V případě současné antivirové léčby 

hepatitidy typu B a/nebo C 

si, prosím, prostudujte příslušné dokumenty souhrn údajů o přípravku 

těchto léčivých přípravků. 

 
Vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním maraviroku u 

pacientů s poruchou funkce jater má 

být t

ento přípravek u těchto pacientů užíván s opatrností (viz body 4.2 a 5.2). 

 
Závažné kožní a hypersenzitivní reakce 
 

pacientů užívajících maravirok byly hlášeny hypersenzitivní reakce včetně závažných a potenciálně 

život ohrožujících případů, ve většině případů při užívání v kombinaci s dalšími léčivými přípravky, 

které jsou spojovány s 

těmito reakcemi. Tyto reakce zahrnovaly vyrážku, horečku a někdy orgánovou 

dysfunkci a selhání jater. Pokud dojde k 

rozvoji známek nebo příznaků závažných kožních nebo 

hypersenzitivních reakcí, je nutné ihned 

ukončit podávání maraviroku a dalších suspektních léčiv. Je 

zapotřebí monitorovat klinický stav a odpovídající krevní testy a zahájit příslušnou symptomatickou 

léčbu. 
 

Kardiovaskulární bezpečnost 
 

pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním jsou o podávání maraviroku k dispozici 

pouze omezené údaje. Proto je třeba zvláštní opatrnosti, pokud jsou tito pacienti léčeni maravirokem. 
V pivotních studiích s 

dříve léčenými pacienty byly případy koronárního onemocnění hlášeny častěji 

po podání maraviroku než po podání placeba 

(11 během 609 pacientoroků vs. 0 během 

111 

pacientoroků následné léčby). Při léčbě dříve neléčených pacientů se tyto příhody vyskytovaly 

podobně nízkou četností u maraviroku i u kontrolní léčby (efavirenz). 

 
Posturální hypotenze 
 
Když byl maravirok podáván ve studii se zdravými dobrovolníky v dávkách vyšších, než je 

doporučeno, byly pozorovány případy symptomatické posturální hypotenze s vyšší frekvencí než 
u placeba. Je-li maravirok podáván u 

pacientů spolu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že snižují 

krevní tlak, je nutná opatrnost. 

Rovněž u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, pacientů, 

u nichž jsou rizikové faktory pro posturální hypotenzi nebo s posturální hypotenzí v anamnéze, je 
nutná opatrnost. U 

pacientů s kardiovaskulárními onemocněními může být zvýšené riziko 

kardiovaskulárních nežádoucích účinků vyvolaných posturální hypotenzí. 
 
Porucha funkce ledvin 
 

pacientů se závažnou renální nedostatečností, kteří jsou léčeni účinnými inhibitory CYP3A nebo 

potencovanými inhibitory proteáz a 

maravirokem, se může projevit zvýšené riziko posturální 

hypotenze. Toto rizik

o je následkem případných nárůstů maximálních koncentrací maraviroku, je-li 

maravirok podáván současně se silnými inhibitory CYP3A nebo potencovanými inhibitory proteáz. 
 
Syndrom imunitní rekonstituce 
 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí v době zahájení kombinované antiretrovirové 

terapie (CART) se může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
patogeny a 

může způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků. Takové reakce byly 

nejčastěji pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například 
o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii 

způsobenou patogenem Pneumocystis jiroveci (dříve známou jako Pneumocystis carinii). Jakékoli 

příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba. Při 

imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), 

avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 

zahájení léčby. 
 
Tropismus 
 
Maravirok má být užíván jako 

součást kombinované antiretrovirové terapie. Maravirok má být co 

nejvhodněji kombinován s ostatními antiretrovirotiky, na které je pacientův virus citlivý (viz bod 5.1). 
 
Maravirok má být užíván, je-li prokazatelný pouze CCR5-tropní HIV-1 (tj. CXCR4 nebo 

dvojitě/smíšeně tropní virus není prokázán), potvrzený přiměřeně validovanou a citlivou detekční 
metodou (viz body 4.1, 4.2 a 5.1). V klinických studiích s maravirokem byl použit Monogram Trofile 

assay. Virový tropismus nemůže být spolehlivě potvrzen z léčebné anamnézy nebo hodnocení 
uchovávaných 

vzorků. 

 

pacientů infikovaných HIV-1 se po čase objevují změny virového tropismu. Je proto třeba zahájit 

léčbu krátce po testu tropismu. 
 

předchozího  neprokazatelného CXCR4-tropního viru menší virové populace se profil  rezistence 

jiným třídám antiretrovirových přípravků ukázal být podobný profilu nalezenému u CCR5-tropního 

viru. 
 

Na základě výsledků klinické studie se nedoporučuje užívat maravirok k léčbě dosud neléčených 

pacientů (viz bod 5.1). 
 
Úprava dávkování 
 
L

ékaři mají zajistit, že je provedena odpovídající úprava dávkování maraviroku, pokud je podáván 

současně se silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo jeho induktory, protože může být ovlivněna 
koncentrace maraviroku a 

jeho terapeutický účinek (viz body 4.2 a 4.5). Prostudujte si, prosím, 

příslušné souhrny údajů o přípravku ostatních antiretrovirových léčivých přípravků používaných 
v kombinaci. 
 
Osteonekróza 
 

Ačkoliv se předpokládá, že příčina je multifaktoriální (včetně podávání kortikosteroidů, konzumace 
alkoholu, závažné imunosuprese, vysokého 

body mass indexu), případy osteonekrózy byly hlášeny 

zejména u 

pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo s dlouhotrvající expozicí kombinované 

antiretrovirové 

léčbě (CART). Pacientům musí být doporučeno, aby vyhledali lékařskou pomoc, 

pokud mají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo problémy při pohybu. 
 
Potenciální 

účinek na imunitu 

 
Antagonisté CCR5 

mohou potenciálně zhoršit imunitní odpověď na některé infekce. To je nutno brát 

úvahu při léčbě takových infekcí, jako jsou aktivní tuberkulóza a invazivní mykotické infekce. 

V pivotních studiích byl výskyt infekcí 

charakteristicky se vyskytujících při AIDS podobný mezi 

ramenem s maravirokem a ramenem s placebem. 
 
Sójový lecithin 
 
P

řípravek CELSENTRI obsahuje sójový lecithin. 

Jestliže je pacient hypersenzitivní na arašídy nebo sóju, nesmí 

přípravek CELSENTRI užívat. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Maravirok 

je substrátem cytochromu P450 CYP3A4. Současné podávání maraviroku s léčivými 

přípravky, které indukují CYP3A4, může snížit koncentraci maraviroku a snížit tak jeho terapeutický 

účinek. Současné podávání maraviroku s léčivými přípravky, které inhibují CYP3A4, může zvýšit 
plazmatickou koncentraci maraviroku. Pokud je maravirok 

současně podáván se silnými inhibitory 

a/nebo induktory CYP3A4, 

doporučuje se úprava dávkování maraviroku. Podrobnější informace 

současně podávaných léčivých přípravcích jsou poskytnuty níže (viz tabulka 2). 

 
Studie lidských jaterních mikros

omů a rekombinantních enzymatických systémů prokázaly, že 

v klinicky významných koncentracích maravirok neinhibuje žádný z hlavních enzym

ů P450 

(CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A4). Maravirok nevykazoval 

klinicky významný účinek na farmakokinetiku midazolamu, perorálních kontraceptiv ethinylestradiolu 
a levonorgestrelu ani na 

poměr 6β-hydroxykortisol/kortisol v moči, což nenaznačuje žádnou inhibici 

nebo indukci CYP3A4 in vivo

Při vyšší expozici maraviroku nelze vyloučit možnou inhibici 

CYP2D6

. Podle klinických údajů a údajů in vitro je potenciál maraviroku ovlivnit farmakokinetiku 

současně podávaných léčivých přípravků nízký. 
 

Renální clearance představuje přibližně 23 % celkové clearance maraviroku, pokud je maravirok 
podáván bez 

inhibitorů CYP3A4. Vzhledem k tomu, že se na ní podílejí jak pasivní, tak aktivní 

procesy, existuje zde možnost kompetice o tuto cestu eliminace s ostatními 

léčivými látkami 

vylučovanými ledvinami. Nicméně současné podávání maraviroku s tenofovirem (substrát pro renální 
eliminaci) a kotrimoxazolem (obsahujícím trimethoprim, inhibitor transportu kationt

ů v ledvinách) 

neprokázalo účinek na farmakokinetiku maraviroku. Navíc současné podávání maraviroku 
s lamivudinem/zidovudinem neprokázalo žádný 

účinek maraviroku na farmakokinetiku lamivudinu 

(

který je primárně vylučován ledvinami) nebo zidovudinu (který není metabolizován cytochromem 

P450 a 

je vylučován ledvinami). Maravirok in vitro inhibuje P-glykoprotein (IC

50

 je 183 

μmol). 

Farmakokinetiku digoxinu in vitro 

však maravirok významně neovlivňuje. Nelze vyloučit, že 

maravirok může zvyšovat expozici dabigatran-etexilátu, substrátu P-glykoproteinu. 
 
Tabulka 2: Interakce s 

ostatními léčivými přípravky a doporučené dávky pro dospělé

a

 

 
 

Léčivý přípravek podle 
terapeutických oblastí 

(dávka přípravku 
CELSENTRI použitá ve 
studii) 

Účinky na hladiny léčivé látky 

Změna geometrického průměru, 
pokud není uvedeno jinak 

Doporučení týkající se 

současného podávání 

dospělých 

ANTIINFEKTIVA 

 

 

Antiretrovirotika 

 

 

Látky ovlivňující farmakokinetiku 
Kobicistat 

Interakce nebyly studovány. 
 

Kobicistat je účinný inhibitor 
CYP3A. 

Dávka přípravku CELSENTRI 

má být snížena na 150 mg 

dvakrát denně, je-li přípravek 
podáván s režimem obsahujícím 
kobicistat. 

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) 
Lamivudin 150 mg 2x 

denně (BID) 
(maravirok 300 mg BID) 

Lamivudin AUC

12

: ↔ 1,13 

Lamivudin C

max

: ↔ 1,16 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Žádná významná interakce 

nepozorována/neočekávána. 
CELSENTRI 300 mg 2x 

denně 

a NRTI mohou být podávány 

současně bez úpravy dávky. 

Tenofovir 300 mg každý 
den (QD) 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↔ 1,03 

Maravirok C

max

: ↔ 1,03 

Koncentrace tenofoviru 

neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Zidovudin 300 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Zidovudin AUC

12

: ↔ 0,98 

Zidovudin C

max

: ↔ 0,92 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Inhibitory integrázy 

 

 

Elvitegravir/ritonavir 
150/100 mg každý den 
(QD) 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 2,86 (2,33-3,51) 

Maravirok C

max

: ↑ 2,15 (1,71-2,69) 

Maravirok C

12

: ↑ 4,23 (3,47-5,16) 

 
Elvitegravir AUC

24

: ↔ 1,07 

(0,96-1,18) 
Elvitegravir C

max

: ↔ 1,01 (0,89-1,15) 

Elvitegravir C

24

: ↔ 1,09 (0,95-1,26) 

Elvitegravir jako jediná látka je 
indikován pouze v kombinaci 

některými potencovanými PI. 

 

Neočekává se, že by elvitegravir 
sám o 

sobě ovlivňoval expozici 

maraviroku klinicky 

významným způsobem 

pozorovaný účinek je 

vlastností ritonaviru. 
 
Prot

o má být dávka přípravku 

CELSENTRI modifikována 

podle doporučení pro současné 
podávání s 

příslušnou kombinací 

PI/ritonaviru (viz „Inhibitory 
HIV proteázy HIV“). 

Raltegravir 400 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,86 

Maravirok C

max

: ↓ 0,79 

 
Raltegravir AUC

12

: ↓ 0,63 

Raltegravir C

max

: ↓ 0,67 

Raltegravir C

12

: ↓ 0,72 

Žádná klinicky významná 
interakce nebyla pozorována. 
CELSENTRI 300 

mg 2x denně 

a raltegravir mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI) 
Efavirenz 600 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,55 

Maravirok C

max

: ↓ 0,49 

Koncentrace efavirenzu 

neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka 

přípravku CELSENTRI 

má být zvýšena na 600 mg 2x 

denně, pokud je současně 
podáván s efavirenz

em při 

absenci PI nebo jiného silného 
inhibitoru CYP3A4. Kombinace 
s efavirenzem + PI, viz 

doporučení níže. 

Etravirin 200 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,47 

Maravirok C

max

: ↓ 0,40 

 
Etravirin AUC

12

: ↔ 1,06 

Etravirin C

max

: ↔ 1,05 

Etravirin C

12

: ↔ 1,08 

Etravirin je schválen pouze pro 
použití s potencovanými 
inhibitory proteázy. Kombinace 
s etravirinem + PI, viz níže. 

Nevirapin 200 mg BID 
(maravirok 300 mg jedna 
dávka) 

Maravirok AUC

12

: ↔ porovnáno ke 

kontrolám v minulosti 
Maravirok C

max

: ↑ porovnáno ke 

kontrolám v minulosti 
Koncentrace nevirapinu 

neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Srovnání k 

expozicím při 

kontrolách v minulosti 

naznačuje, že CELSENTRI 
300 mg 2x 

denně a nevirapin 

mohou být podávány 

současně 

bez úpravy dávky. 

Inhibitory proteázy HCV 
Boceprevir 800 mg TID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,02 (2,53; 3,59) 

Maravirok C

max

: ↑ 3,33 (2,54; 4,36) 

Maravirok C

12

: ↑ 2,78 (2,40-3,23) 

Koncentrace bocepreviru 

pravděpodobně nejsou ovlivněny 

současným podáváním maraviroku 

(na základě historických údajů 

způsobu vylučování bocepreviru). 

Při současném podávání 
s boceprevirem se podává 
maravirok 150 mg dvakrát 

denně. 

10 

Telaprevir 750 mg TID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 9,49 (7,94; 

11,34) 
Maravirok C

max

: ↑ 7,81 (5,92; 10,32) 

Maravirok C

12

: ↑ 10,17 (8,73-11,85) 

Koncentrace telapreviru 

pravděpodobně nejsou ovlivněny 

současným podáváním maraviroku 

(na základě historických údajů 

způsobu vylučování telapreviru). 

Při současném podávání 
s telaprevirem se podává 
maravirok 150 mg dvakrát 

denně. 

Inhibitory proteázy HIV (PI) 
Atazanavir 400 mg QD 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,57 

Maravirok C

max

: ↑ 2,09 

Koncentrace atazanaviru neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván s PI; 

kromě kombinace 
s tipranavirem/ritonavirem, kde 

dávka přípravku CELSENTRI 
má být 300 

mg 2x denně. 

Atazanavir/ritonavir 
300 mg/100 mg QD 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 4,88 

Maravirok C

max

: ↑ 2,67 

Koncentrace atazanaviru/ritonaviru 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Lopinavir/ritonavir 
400 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,95 

Maravirok C

max

: ↑ 1,97 

Koncentrace lopinaviru/ritonaviru 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Sachinavir/ritonavir 
1000 mg/100 mg BID 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 9,77 

Maravirok C

max

: ↑ 4,78 

Koncentrace sachinaviru/ritonaviru 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Darunavir/ritonavir 
600 mg/100 mg BID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 4,05 

Maravirok C

max

: ↑ 2,29 

Koncentrace darunaviru/ritonaviru 
byly konzistentní s údaji v minulosti. 

Nelfinavir 

Údaje pro současné podání 
s nelfinavirem jsou omezené. 
Nelfinavir je silný inhibitor CYP3A4 

předpokládá se, že by mohl zvýšit 

koncentrace maraviroku. 

Indinavir 

Údaje pro současné podání 
s indinavirem jsou omezené. Indinavir 
je silný inhibitor CYP3A4. Analýzy 

populační farmakokinetiky ve 
studiích 3. 

fáze naznačují, že snížení 

dávky maraviroku, pokud je podáván 

současně s indinavirem, poskytuje 

dostatečnou expozici maraviroku. 

Tipranavir/ritonavir 
500 mg/200 mg BID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↔ 1,02 

Maravirok C

max

: ↔ 0,86 

Koncentrace tipranaviru/ritonaviru 
byly konzistentní s údaji v minulosti. 

11 

Fosamprenavir/ritonavir 
700 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID)  

Maravirok AUC 

12

: ↑ 2,49 

Maravirok C

max

: ↑ 1,52 

Maravirok C

12

: ↑ 4,74 

 
Amprenavir AUC

12

: ↓ 0,65 

Amprenavir C

max

: ↓ 0,66 

Amprenavir C

12

: ↓ 0,64 

 
Ritonavir AUC

12

: ↓ 0,66 

Ritonavir C

max

: ↓ 0,61 

Ritonavir C

12

: ↔ 0,86 

Současné podávání se 
nedo

poručuje. Pozorované 

významné snížení C

min

 

amprenaviru může u pacientů 
vést k virologickému selhání. 

NNRTI + PI 

 

 

Efavirenz 600 mg QD + 
lopinavir/ritonavir 
400 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 2,53 

Maravirok C

max

: ↑ 1,25 

Koncentrace efavirenzu, 

lopinaviru/ritonaviru neměřeny, žádný 

účinek se neočekává. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván 

současně s efavirenzem a PI 

(kromě tipranaviru/ritonaviru, 
kde dávka má být 600 mg 2x 

denně). 
 

Současné podávání 

CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

Efavirenz 600 mg QD + 
sachinavir/ritonavir 
1000 mg/100 mg BID 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 5,00 

Maravirok C

max

: ↑ 2,26 

Koncentrace efavirenzu, 

sachinaviru/ritonaviru neměřeny, 
žád

ný účinek se neočekává. 

Efavirenz 
a atazanavir/ritonavir nebo 
darunavir/ritonavir 

Nebylo hodnoceno. Na základě 
rozsahu inhibice 
atazanavirem/ritonavirem nebo 
darunavirem/ritonavirem za 

nepřítomnosti efavirenzu, se 

očekávají zvýšené expozice. 

Etravirin 
a darunavir/ritonavir 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 3,10 

Maravirok C

max

: ↑ 1,77 

 
Etravirin AUC

12

: ↔ 1,00 

Etravirin C

max

: ↔ 1,08 

Etravirin C

12

: ↓ 0,81 

 
Darunavir AUC

12

: ↓ 0,86 

Darunavir C

max

: ↔ 0,96 

Darunavir C

12

: ↓ 0,77 

 
Ritonavir AUC

12

: ↔ 0,93 

Ritonavir C

max

: ↔ 1,02 

Ritonavir C

12

: ↓ 0,74 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 
s etravirinem a PI. 
 

Současné podávání 
CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

12 

Etravirin 
a lopinavir/ritonavir, 
sachinavir/ritonavir nebo 
atazanavir/ritonavir 

Nebylo studováno. Na základě 
rozsahu inhibice 
lopinavirem/ritonavirem, 
sachinavirem/ritonavirem nebo 

atazanavirem/ritonavirem při absenci 

etravirinu, se očekává zvýšená 
expozice. 

ANTIBIOTIKA 

 

 

Sulfamethoxazol/ 
trimethoprim 
800 mg/160 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↔ 1,11 

Maravirok C

max

: ↔ 1,19 

Koncentrace 
sulfamethoxazolu/trimethoprimu 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně 
a sulfamethoxazol/trimethoprim 
mohou být pod

ávány současně 

bez úpravy dávkování. 

Rifampicin 600 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

:

 

↓ 0,37 

Maravirok C

max

: ↓ 0,34 

Koncentrace rifampicinu neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI má být 
zvýšena na 600 

mg 2x denně, 

pokud je podáván 

současně 

rifampicinem při absenci 

silného inhibitoru CYP3A4. 
Tato úprava dávky nebyla 
sledována u 

HIV pacientů. Viz 

také bod 4.4. 

Rifampicin + efavirenz 

Kombinace se dvěma induktory 

nebyly studovány. Může existovat 
riziko suboptimálních hladin 
s rizikem 

ztráty virologické odpovědi 

a rozvoje rezistence. 

Současné podávání 
CELSENTRI a rifampicinu + 

efavirenzu se nedoporučuje. 

Rifabutin + PI 

Nehodnoceno. Rifabutin je 
považován za slabší induktor než 

rifampicin. Při kombinaci rifabutinu 
s inhibitory proteázy, které jsou 
silnými inhibitory CYP3A4, se 

očekává výsledný inhibiční účinek na 
maravirok. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván 

současně s rifabutinem a PI 

(kromě tipranaviru/ritonaviru, 
kde dávka má být 300 mg 2x 
d

enně). Viz také bod 4.4. 

 

Současné podávání 
CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

Klarithromycin, 
telithromycin 

Nehodnoceno, ale oba jsou silné 
inhibitory CYP3A4 a 

očekává se 

zvýšení koncentrací maraviroku. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván 

současně s klarithromycinem 
a telithromycinem. 

ANTIEPILEPTIKA 
Karbamazepin, 
fenobarbital, 
fenytoin 

Nehodnoceno, ale oba jsou silné 
induktory CYP3A4 a 

očekává se 

snížení koncentrací maraviroku. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být zvýšena na 600 mg 

dvakrát denně, pokud je 

podáván současně 
s karbamazepinem, 
fenobarbitalem nebo fenytoinem 

bez přítomnosti silného 
inhibitoru CYP3A4. 

ANTIMYKOTIKA 

 

 

13 

Ketokonazol 400 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

tau

: ↑ 5,00 

Maravirok C

max

: ↑ 3,38 

Koncentrace ketokonazolu neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 
s ketokonazolem. 

Itrakonazol  

Nehodnoceno. Itrakonazol je silný 
inhibitor CYP3A4 a 

očekává se 

zvýšená expozice maraviroku. 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 
s itrakonazolem. 

Flukonazol 

Flukonazol je považován za středně 

silný inhibitor CYP3A4. Studie 

populační farmakokinetiky navrhují, 
že dávka maraviroku nevyžaduje 
úpravu. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně má být podávána 
s opatrností, pokud je podáván 

současně s flukonazolem. 

ANTIVIROTIKA 

 

 

Léky proti HCV  

Pegylovaný interferon a ribavirin 
nebyly hodnoceny, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a pegylovaný interferon 
nebo ribavirin mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

NÁVYKOVÉ LÉKY 

 

 

Methadon 

Nebyl hodnocen, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a methadon mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

Buprenorfin 

Nebyl hodnocen, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a buprenorfin mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

HYPOLIPIDEMIKA 
Statiny 

Nebyly hodnoceny, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a statiny mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

ANTIARYTMIKA 
Digoxin 0,25 mg 
Jednotlivá dávka 
(maravirok 300 mg BID) 

Digoxin. AUC

t:

 

↔ 1,00 

Digoxin. C

max

: ↔ 1,04  

Koncentrace maraviroku nebyly 

měřeny, žádná interakce se 

neočekává. 

CELSENTRI 300 mg dvakrát 

denně a digoxin mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 
 

Účinek maraviroku na digoxin 
v dávce 600 mg BID nebyl 
studován. 

PERORÁLNÍ KONTRACEPTIVA 
Ethinylestradiol 30 

μg QD 

(maravirok 100 mg BID) 

Ethinylestradiol AUC

t:

 

↔ 1,00 

Ethinylestradiol C

max

: ↔ 0,99 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a ethinylestradiol mohou 

být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

Levonorgestrel 150 

μg QD 

(maravirok 100 mg BID) 

Levonorgestrel AUC

12:

 

↔ 0,98 

Levonorgestrel C

max

: ↔ 1,01 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a levonorgestrel mohou 

být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

SEDATIVA 
Benzodiazepiny 

 

 

14 

Midazolam 7,5 mg jedna 
dávka 
(maravirok 300 mg BID) 

Midazolam AUC: ↔ 1,18 
Midazolam C

max

: ↔ 1,21 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a midazolam mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY 

Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum

Při současném podávání maraviroku 

třezalkou tečkovanou se očekává 

podstatné snížení koncentrací 

maraviroku, což může mít za 
následek suboptimální hladiny a vést 

ke ztrátě virologické odpovědi 
a možné rezistenci k maraviroku. 

Současné podávání maraviroku 

třezalky tečkované nebo 

přípravků obsahujících třezalku 

tečkovanou se nedoporučuje. 

a

 D

oporučené dávkování maraviroku při současném podání antiretrovirové léčby a jiných léčivých přípravků viz tabulka 1. 

 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
O užívání maraviroku u 

těhotných žen jsou dostupné jen omezené údaje. Vliv maraviroku na 

těhotenství u člověka není znám. Studie provedené na zvířatech ukazují reprodukční toxicitu při 
vysoké expozici. Primární farmakologická aktivita (afinita k receptoru CCR5) byla u studovaných 

druhů omezená (viz bod 5.3). Maravirok má být užíván v době těhotenství pouze v případě, kdy 

očekávaný přínos léčby zcela jasně převáží možná rizika pro plod. 
 
Kojení 
 
Není známo, zda je maravirok 

vylučován do lidského mléka. Dostupné toxikologické údaje u zvířat 

prokázaly vysokou exkreci maraviroku do mléka. Primární farmakologická aktivita (afinita 
k receptoru CCR5) byla u studovaných 

druhů omezená (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence/kojence 

nelze vyloučit. 
 
Dopor

učuje se, aby ženy infikované HIV své děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu HIV. 

 
Fertilita 
 

účincích maraviroku na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje. U laboratorních potkanů 

neměl maravirok žádné nežádoucí účinky na samčí nebo samičí fertilitu (viz bod 5.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Maravirok 

může mít slabý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je nutno 

informovat, 

že při léčbě maravirokem byly hlášeny závratě. Při posuzování pacientovy schopnosti řídit 

motorová vozidla, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje je nutno vzít v úvahu klinický stav pacienta 

profil nežádoucích účinků maraviroku. 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Dospělí 
Hodnocení nežádoucích 

účinků týkajících se léčby je založeno na souhrnných údajích pocházejících 

ze dvou klinických hodnocení fáze 2b/3 u 

dříve léčených dospělých pacientů (MOTIVATE 1 

a MOTIVATE 2) a 1 studie s 

dříve neléčenými pacienty (MERIT) infikovanými CCR5-tropním virem 

HIV-1 (viz body 4.4 a 5.1). 
 

Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky během klinických hodnocení fáze 2b/3 byly nauzea, 

průjem, únava a bolest hlavy. Tyto nežádoucí účinky byly časté (≥ 1/100 až < 1/10). 

15 

 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
 

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). Nežádoucí účinky a abnormální laboratorní 

nálezy uvedené níže ne

zohledňují expozici. 

 

Tabulka 

3: Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích nebo po uvedení na trh 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Četnost 

Infekce a infestace 

Pneumonie, ezofageální kandidóza 

méně časté 

Novotvary benigní, maligní 

blíže neurčené (zahrnující cysty 

a polypy) 

Karcinom 

žlučovodu, difuzní 

velkobuněčný B-lymfom, Hodgkinova 
choroba, metastázy do kostí, metastázy 
do jater, metastázy do peritonea, 
nazofaryngeální karcinom, ezofageální 
karcinom 

vzácné 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Anémie 

časté 

Pancytopenie, granulocytopenie 

vzácné 

Poruchy metabolismu a výživy 

Anorexie 

časté 

Psychiatrické poruchy 

Deprese, insomnie 

časté 

Poruchy nervového systému 

Záchvaty 

křečí a záchvatové stavy 

méně časté 

Srdeční poruchy 

Angina pectoris 

vzácné 

Cévní poruchy 

Posturální hypotenze (viz bod 4.4) 

méně časté 

Gastrointestinální poruchy 

Bolesti břicha, flatulence, nauzea 

časté 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Zvýšení alaninaminotransferázy, 
zvýšení aspartátaminotransferázy 

časté 

Hyperbilirubinemie, zvýšení 
gamaglutamyltransferázy 

méně časté 

Toxická hepatitida, selhání jater, jaterní 
cirhóza, zvýšení krevní alkalické 
fosfatázy 

vzácné 

Selhání jater se známkami alergie 

velmi vzácné 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Vyrážka 

časté 

Stevens-

Johnsonův syndrom/toxická 

epidermální nekrolýza 

vzácné/není 
známo 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a 

pojivové tkáně 

Myozitida, zvýšení hladiny 
kreatinfosfokinázy v krvi 

méně časté 

Svalová atrofie 

vzácné 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Selhání ledvin, proteinurie 

méně časté 

Celkové poruchy a reakce v 

místě 

aplikace 

Astenie 

časté 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Byly hlášeny hypersenzitivní reakce s pozdním nástupem vyskytující se typicky 2-6 

týdnů po zahájení 

léčby a zahrnující vyrážku, horečku, eosinofilii a poruchy jater (viz také bod 4.4). Poruchy kůže a jater 

se mohou vyskytnout buď jednotlivě nebo v kombinaci. 
 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí v době zahájení kombinované antiretrovirové 

terapie (CART) se může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. 

Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 

hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 

zahájení léčby (viz bod 4.4). 

16 

 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, zejména u pacientů se všeobecně známými rizikovými faktory, 

pokročilým onemocněním HIV nebo dlouhodobou expozicí kombinované antiretrovirové léčbě 
(CART). 

Její četnost není známa (viz bod 4.4). 

 

Byly hlášeny případy synkopy způsobené posturální hypotenzí. 
 
Abnormální laboratorní nálezy 
 
Tabulka 4 ukazuje incidenci 

≥ 1 % abnormálních nálezů stupně 3-4 (dle kritérií ACTG) založenou na 

maximální změně hodnot laboratorních vyšetření bez ohledu na výchozí hodnoty. 
 

Tabulka 4: Incidence 

≥ 1 % abnormálních nálezů stupně 3-4 (dle kritérií ACTG) 

založená 

na maximální změně hodnot laboratorních vyšetření (bez ohledu na výchozí 

hodnoty) ve studiích MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2 (Souhrnná analýza, až do 
48 

týdnů) 

 
 

Laboratorní ukazatel 

Limit 

Maravirok 300 mg 

2x 

denně + OBT 

N = 421* 

(%) 

Placebo + OBT 

 

N = 207* 

(%) 

Poruchy jater a 

žlučových 

cest 

 

 

 

Aspartátaminotransferáza 

> 5,0x ULN 

4,8 

2,9 

Alaninaminotransferáza 

> 5,0x ULN 

2,6 

3,4 

Celkový bilirubin 

> 5,0x ULN 

5,5 

5,3 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

 

Amyláza 

> 2,0x ULN 

5,7 

5,8 

Lipáza 

> 2,0x ULN 

4,9 

6,3 

Poruchy krve a lymfatických 
cest 

 

 

 

Celkový počet neutrofilů 

< 750/mm

3

 

4,3 

1,9 

ULN: Horní mez normálu (Upper Limit of Normal) 
OBT: Optimised Background Therapy (optimalizovaná základní terapie) 

* Procenta založená na celkovém počtu pacientů, u kterých byl daný laboratorní ukazatel 

hodnocen 

 
K posouzen

í dlouhodobé bezpečnosti maraviroku byly studie MOTIVATE prodlouženy na více než 

96 

týdnů s observační fází prodlouženou na 5 let. Dlouhodobá bezpečnost/vybrané cílové parametry 

(LTS/SE) zahrnovaly úmrtí, příhody definované jako AIDS, selhání jater, infarkt myokardu/srdeční 
ischemii, malignity, rhabdomyolýzu a 

další závažné infekční stavy při léčbě maravirokem. Výskyt 

těchto vybraných cílových parametrů u pacientů na maraviroku v této observační fázi byl konzistentní 
s výskytem pozorovaným v 

dřívějších obdobích studií. 

 

dosud neléčených pacientů byl výskyt abnormálních nálezů stupně 3 a 4 (dle kritérií ACTG) 

skupiny léčené maravirokem a efavirenzem podobný. 

 
Pediatrická populace 
 

Profil nežádoucích účinků u pediatrických pacientů je založen na 48týdenních údajích o bezpečnosti 
ze studie A4001031, v níž 103 

pacientů infikovaných HIV-1 již dříve léčených ve věku 2 až 18 let 

dostávalo maravirok dvakrát denně s optimalizovanou základní léčbou (OBT). Obecně byl 

bezpečnostní profil u pediatrických pacientů podobný profilu pozorovanému v klinických studiích 

dospělých. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

17 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Symptomy 
 

Nejvyšší dávka podaná během klinických hodnocení byla 1 200 mg. Nežádoucí účinek limitující 
velikost dávky byla posturální hypotenze. 
 
Prodloužení intervalu QT bylo pozorováno u 

psů a opic při plazmatických hladinách 6, resp. 

12násobně vyšších ve srovnání s očekávanou hladinou u člověka při maximální doporučené dávce 
300 

mg dvakrát denně. Nicméně během klinických hodnocení 3. fáze při užívání doporučené dávky 

maraviroku a ani ve specifické studii farmakokinetiky s cílem zhodnotit potenciál maraviroku 
k prodloužení intervalu QT nebylo pozorováno žádné klinicky významné prodloužení intervalu QT ve 
srovnání s placebem + OBT. 
 

Léčba 
 

případě předávkování maravirokem neexistuje specifické antidotum. Léčba předávkování má 

sestávat z 

obecných podpůrných opatření, včetně udržování pacienta v poloze naznak, důkladného 

stanovení vitálních funkcí pacienta, krevního tlaku a EKG. 
 
Pokud je indikováno, eliminace neabsorbovaného aktivního maraviroku se má dosáhnout zvracením 
nebo výplachem žaludku. Podávání aktivního uhlí 

může být použito jako pomoc při odstraňování 

neabsorbované aktivní látky. Vzhledem k tomu, že vazba maraviroku na bílkoviny 

je středně silná, 

může být při odstraňování tohoto léku prospěšná také dialýza. Další léčba má být podle doporučení 
národního toxikologického centra, pokud je k dispozici. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci, jiná antivirotika, ATC kód: 
J05AX09 
 
Mechanis

mus účinku 

 
Maravirok je zástupcem terapeutické skupiny pojmenované antagonisté CCR5. Maravirok se 

selektivně váže na lidský chemokinový receptor CCR5 a zabraňuje tak CCR5-tropnímu HIV-1 ve 

vstupu do buněk. 
 
Antivirová aktivita in vitro 
 
Maravirok nevykazuje žádnou aktivitu in vitro 

proti virům používajícím CXCR4 jako svůj vstupní 

koreceptor (

dvojitě-tropní nebo CXCR4-tropní viry, níže souhrnně nazývané „CXCR4-používající“ 

viry). 

Sérově nastavená hodnota EC90 u 43 primárních HIV-1 klinických izolátů byla 0,57 

(0,06-10,7) ng/ml 

bez významných změn mezi odlišnými testovanými podtypy. Antivirová aktivita 

maraviroku proti HIV-2 nebyla hodnocena. Další podrobnosti naleznete v bodu farmakologie 

Evropské veřejné hodnotící zprávy (EPAR) pro přípravek CELSENTRI na webových stránkách 

Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). 
 

18 

Pokud byl používán s 

ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky v buněčné kultuře, kombinace 

maraviroku nebyla antagonistická s 

řadou NRTI, NNRTI, PI nebo s inhibitorem fúze HIV 

enfuvirtidem. 
 
Rezistence 
 
K úniku 

viru před maravirokem může dojít dvěma způsoby: selekcí viru, který může použít CXCR4 

jako svůj vstupní koreceptor (CXCR4-používající virus), nebo selekcí viru, který nadále používá 

výhradně CCR5 (CCR5-tropní virus). 
 
In vitro 
Varianty HIV-1 se sníženou vnímavostí k maraviroku byly selektovány in vitro po 

několikerém 

pasážování dvou CCR5-

tropních virů (0 laboratorních kmenů, 2 klinické izoláty). Viry rezistentní 

k maravirok

u zůstaly CCR5-tropní a neobjevila se žádná přeměna CCR5-tropního viru na 

CXCR4-používající virus. 
 
Fenotypová rezistence 

Křivky odpovědi na koncentraci u virů rezistentních na maravirok byly fenotypicky charakterizovány 

křivkami, které nedosahovaly 100% inhibice v testech užívajících sériové ředění maraviroku. Tradiční 
sledování 

změn IC

50

/IC

90

 nebyl parametr použitelný k 

měření fenotypové rezistence, neboť tyto 

hodnoty byly někdy nezměněny navzdory významně snížené citlivosti. 
 
Genotypová rezistence 
Muta

ce byly nalezeny nahromaděné v obalovém glykoproteinu gp120 (virový protein, který se váže na 

koreceptor CCR5). 

Pozice těchto mutací nebyla konsistentní mezi různými izoláty. Proto význam 

těchto mutací pro vnímavost na maravirok u jiných virů není znám. 
 

Zkřížená rezistence in vitro 
Klinické izoláty HIV-1 rezistentní k 

nukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy (NRTI), 

nenukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy (NNRTI), inhibitorům proteázy (PI) a enfuvirtidu 
byly všechny citlivé k maraviroku v 

buněčné kultuře. Viry rezistentní na maravirok, které se objevily 

in vitro

zůstaly citlivé na inhibitor fúze enfuvirtid a inhibitor proteázy sachinavir. 

 
In vivo 

Léčba pacientů s předchozí léčbou 
V pivotních studiích (MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) byly u 7,6 

% pacientů v období 4-6 týdnů 

zaznamenány 

změny mezi screenovaným a výchozím výsledkem tropismu z CCR5 na CXCR4 nebo 

dvojitě/smíšeně tropní. 
 

Selhání léčby u pacientů s CXCR4-používajícím virem 
 
CXCR4-

používající virus byl prokázán při selhání léčby u přibližně 60 % subjektů, u kterých selhala 

léčba maravirokem, oproti 6 % subjektů, u kterých došlo k selhání léčby v rameni s placebem + OBT. 

Aby se zjistil pravděpodobný původ CXCR4-používajícího viru během léčby, byla provedena 
podrobná klonální analýza vir

ů od reprezentativní skupiny 20 subjektů (16 subjektů z ramene 

s maravirokem a 4 subjekty z ramene s placebem + OBT), u kterých byl v 

době selhání léčby prokázán 

CXCR4-používající virus. Tato analýza odhalila, že spíš než z mutace CCR5-

tropního viru přítomného 

na začátku se CXCR4-tropní virus objevil z již dříve existujícího rezervoáru CXCR4-používajících 

virů neprokázaného v počátku léčby. Analýza tropismu následující po selhání léčby maravirokem 

pacientů s CXCR4-používajícím virem, kteří však měli CCR5 virus prokázaný na začátku léčby, 

ukázala, že populace 

virů se vrátila zpět k CCR5 tropismu u 33 z 36 pacientů po alespoň 35denním 

následném sledování 

po ukončení léčby. 

 

době selhání léčby u pacientů s CXCR4-používajícím virem se na základě dostupných údajů 

ukázalo, že profil rezistence k ostatním antiretro

virotikům je podobný profilu rezistence 

u CCR5-

tropní populace na začátku léčby. A proto se při výběru léčebného režimu musí předpokládat, 

19 

že viry tvořící část dříve neprokázané CXCR4–používající populace (tj. menšinová populace virů) 
mají stejný profil rezistence jako CCR5-tropní populace. 
 

Selhání léčby u pacientů s CCR5-tropním virem 
 
Fenotypová rezistence: U 

pacientů s CCR5-tropním virem během selhání léčby maravirokem mělo 22 

z 58 

pacientů virus se sníženou senzitivitou k maraviroku. Výzkumnými virologickými analýzami na 

reprezentativní skupině pacientů bylo identifikováno, že u zbývajících 36 pacientů nebyl prokázán 
virus se sníženou senzitivitou. U 

těchto pacientů byly nalezeny ukazatele naznačující nízkou 

compliance [nízké a kolísající hladiny a 

často také vypočítané vysoké skóre zbytkové senzitivity OBT 

(optimised background therapy)]. U 

pacientů, u kterých selhává léčba a kteří mají pouze virus R5, 

může být léčba maravirokem považována stále za účinnou, jsou-li hodnoty maximální procentuální 
inhibic

e (MPI) ≥ 95 % (Phenosense Entry assay). Zbytková aktivita in vivo nebyla u virů s hodnotami 

MPI < 95 % stanovena. 
 
Genotypová rezistence 
 

Klíčové mutace (V3-loop) nemohou být v současnosti kvůli vysoké variabilitě sekvence V3 a nízkému 

počtu analyzovaných vzorků navrženy. 
 
Pediatrická populace 
 
Podle analýzy ve 48. týdnu (N = 103) byl u 5/23 (22 

%) jedinců ve virologickém selhání detekován 

non-CCR5-

tropní virus. Jeden další jedinec měl při virologickém selhání CCR5-tropní virus se 

sníženou citlivostí na maravirok, i 

když ten nebyl uchován do konce léčby. U jedinců s virologickým 

selháním se obvykle objevovala nízká compliance jak k maraviroku tak i základním antiretrovirovým 

součástem jejich režimu. Celkově byly mechanismy rezistence na maravirok pozorované u této již 

dříve léčené pediatrické populace podobné mechanismům pozorovaným u dospělé populace. 
 
Klinické výsledky 
 
Studie u 

pacientů s CCR5-tropními viry, kteří již podstoupili léčbu 

Klinická účinnost maraviroku (v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky) na 
plazmatickou hladinu HIV RNA a 

počet CD4+ buněk byla zkoumána ve dvou pivotních 

randomizovaných dvojitě zaslepených multicentrických hodnoceních (MOTIVATE 1 
a MOTIVATE 2, n = 1076) u 

pacientů infikovaných CCR5-tropním virem HIV-1, jak bylo stanoveno 

Monogram Trofile Assay. 
 
Pacienti

, kteří byli vhodní pro tyto studie, měli předchozí expozici léčivým přípravkům alespoň ze 

3 skupin antiretrovirotik 

[≥ 1 nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI), 

≥ 1 nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI), ≥ 2 inhibitory proteázy (PI), a/nebo 
enfurvirtid] nebo 

měli prokázanou rezistenci k nejméně jednomu členu každé skupiny. Pacienti byli 

randomizováni v 

poměru 2:2:1 - maravirok 300 mg (ekvivalent dávky) jednou denně, dvakrát denně 

nebo placebo - v kombinaci s 

nejvhodnější léčbou sestávající se z 3 až 6 antiretrovirových léčivých 

přípravků (kromě nízkodávkovaného ritonaviru). OBT byla vybrána na základě předchozí léčby 
pacienta a výchozího stanovení genotypu a fenotypu virové rezistence. 
 

Tabulka 5: Demografické a 

výchozí parametry pacientů (souhrnná analýza studií 

MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) 
 
 

Demografické a výchozí parametry 

Maravirok 

300 

mg 2x denně 

+ OBT 

 

N = 426 

Placebo + OBT 

 
 

N = 209 

Věk (roky) 

46,3 

45,7 

20 

(Rozmezí, roky) 

21-73 

29-72 

Mužské pohlaví  

89,7 % 

88,5 % 

Rasa (bílá/černá/ostatní) 

85,2 %/12 %/2,8 % 

85,2 %/12,4 %/2,4 % 

Průměrná výchozí plazmatická HIV-1 RNA 
(log

10

 kopií/ml) 

4,85 

4,86 

Medián výchozího počtu CD4+ buněk 

(buňky/mm

3

(rozmezí, buňky/mm

3

 

166,8 

(2,0-820,0) 

 

171,3 

(1,0-675,0) 

Pacienti s 

virovou náloží při screeningu 

> 100 000 kopií/ml 

179 (42,0 %) 

84 (40,2 %) 

Pacienti s 

výchozím počtem CD4+ buněk 

≤ 200 buněk/mm

3

 

250 (58,7 %) 

118 (56,5 %) 

Počet pacientů (v procentech) se skóre GSS: 
 

 

 

 

≥ 3 

 

102 (23,9 %) 
138 (32,4 %) 

80 (18,8 %) 

104 (24,4 %) 

 

51 (24,4 %) 
53 (25,4 %) 
41 (19,6 %) 
59 (28,2 %) 

Test rezistence technikou GenSeq 
 
Do pivotních klinických studií 

byly zahrnuty omezené počty pacientů jiných ras než bělochů, a proto 

jsou dostupné údaje u 

těchto pacientů velmi omezené. 

 

Průměrný nárůst počtu CD4+ buněk oproti výchozí hodnotě u pacientů, u kterých došlo k selhání 

léčby se změnou tropismu na dvojitý/smíšený nebo CXCR4 tropismus, ve skupině s režimem 
maravirok 300 

mg dvakrát denně + OBT (+56 buněk/mm

3

), 

byl větší než nárůst pozorovaný ve 

skupině pacientů, u kterých selhala léčba placebem + OBT (+13,8 buněk/mm

3

) bez ohledu na 

tropismus. 
 

Tabulka 6: Výsledky 

účinnosti v týdnu 48 (souhrnně pro studie MOTIVATE 1 

a MOTIVATE 2) 
 
 

Výsledky 

Maravirok 

300 mg 2x 

denně 

+ OBT 

 

N = 426 

Placebo + 

OBT 

 

N = 209 

Rozdíl

1

 

(Interval 

spolehlivosti

2

Průměrná změna výchozí 
HIV-1 RNA 
(log kopií/ml) 

-1,837 

-0,785 

-1,055 

(-1,327, -0,783) 

Pro

cento pacientů s HIV-1 

RNA < 400 kopiemi/ml 

56,1 % 

22,5 % 

Pravděpodobnost: 4,76 

(3,24, 7,00) 

Pro

cento pacientů s HIV-1 

RNA < 50 kopiemi/ml 

45,5 % 

16,7 % 

Pravděpodobnost: 4,49 

(2,96, 6,83) 

Průměrná změna výchozího 

počtu CD4+ buněk 

(buňky/µl) 

122,78 

59,17 

63,13 

(44,28, 81,99)

2

 

p hodnoty < 0,0001 

2

 

Pro všechny konečné výsledky byly intervaly spolehlivosti 95 %, kromě změny výchozí HIV-1 

RNA, který byl 97,5 %. 

 
V retrospektivní analýze studií MOTIVATE s 

citlivějším stanovením screeningu tropismu (metodou 

Trofile-

ES) byly podíly odpovědí (˂ 50 kopií/ml ve 48. týdnu) u pacientů s pouze CCR5tropním virem 

detekovaným na počátku 48,2 % u jedinců léčených maravirokem + OBT (n = 328) a 16,3 % u jedinců 

léčených placebem + OBT (n = 178). 
 

21 

Režim maravirok 300 

mg dvakrát denně + OBT měl superioritu oproti placebu + OBT napříč všemi 

analyzovanými 

podskupinami pacientů (viz tabulka 7).

 

Pacienti s 

velmi nízkým výchozím počtem 

CD4+ 

buněk (tj. < 50 buněk/µl) měli méně příznivý výsledek. Tato podskupina měla vysoký stupeň 

nepříznivých prognostických markerů, tj. rozsáhlou rezistenci a vysoké výchozí virové zátěže. Avšak 

významný léčebný přínos maraviroku oproti placebu + OBT byl i tak prokázán (viz tabulka 7). 
 

Tabulka 7

: Podíl pacientů, u kterých bylo dosaženo < 50 kopií/ml ve 48. týdnu podle 

podskupin (souhrnně pro studie MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) 
 
 

Podskupiny 

HIV-1 RNA < 50 kopií/ml 

Maravirok 300 mg 

2x 

denně + OBT 

N = 426 

Placebo + OBT 

 

N = 209 

Screening HIV-1 RNA (kopie/ml): 
 

< 100 000 

 

≥ 100 000 

 

58,4 % 
34,7 % 

 

26,0 % 

9,5 % 

Výchozí 

počet CD4+ (buňky/µl): 

 

< 50 

 

50-100 

 

101-200 

 

201-350 

 

≥ 350 

 

16,5 % 
36,4 % 
56,7 % 
57,8 % 
72,9 % 

 

2,6 % 

12,0 % 
21,8 % 
21,0 % 
38,5 % 

Počet aktivních antiretrovirotik u OBT

1

 

0 

 

 

2 

 

≥ 3 

 

32,7 % 
44,5 % 
58,2 % 

62 % 

 

2,0 % 
7,4 % 

31,7 % 
38,6 % 

1

Podle GSS skóre. 

 
Studie u non-CCR5-

tropních pacientů, kteří již byli léčeni 

Studie A4001029 bylo průzkumné hodnocení u pacientů infikovaných dvojitě/smíšeně nebo CXCR4 
tropním HIV-1 s podobným designem jako studie MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2. V této studii 
nebyly prokázány ani superiorita, ani non-inferiorita oproti placebu + OBT, 

ačkoliv nebyl zaznamenán 

žádný nežádoucí dopad na virovou 

zátěž nebo počet CD4+ buněk. 

 
Studie u 

dosud neléčených pacientů 

R

andomizovaná dvojitě slepá studie (MERIT) sledovala účinnost maraviroku oproti efavirenzu, oba 

v kombinaci se zidovudinem/lamivudinem (n = 721, 1:1). Po 48 

týdnech léčby nedosáhl maravirok 

noninferiority oproti efavirenzu pro cílovou hodnotu HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (65,3 % vs. 69,3 %, 
dolní mez intervalu spolehlivosti -11,9 

%). Více pacientů léčených maravirokem ukončilo léčbu pro 

nedo

statečnou účinnost (45 vs. 15) a mezi těmito pacienty s nedostatečnou účinností byl podíl získané 

rezistence na NRTI 

(hlavně na lamivudin) vyšší v rameni užívajícím maravirok. Méně pacientů 

ukončilo léčbu maravirokem kvůli nežádoucím účinkům (15 vs. 49). 
 
Studie u 

pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a/nebo hepatitidy C 

H

epatální bezpečnost maraviroku v kombinaci s jinými antiretrovirotiky u pacientů infikovaných 

HIV-1 s HIV RNA < 50 kopií/ml a 

současně infikovaných virem hepatitidy C a/nebo hepatitidy B byla 

hodnocena v 

multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. 

70 

jedinců (Child-Pugh Class A, n = 64; Child-Pugh Class B, n = 6) bylo randomizováno do skupiny 

s maravirokem a 67 

jedinců (Child-Pugh Class A, n = 59; Child-Pugh Class B, n = 8) bylo 

randomizováno do skupiny s placebem. 
 
Primárním cílem bylo hodnotit výskyt abnormalit ALT 

stupně 3 a 4 ve 48. týdnu [> 5x nad hladinou 

normálu (ULN), pokud výchozí ALT ≤ ULN; nebo > 3,5x nad hladinou normálu, pokud výchozí ALT 
> ULN]. Jeden jedinec v 

každém rameni léčby dosáhl primárního cíle do 48. týdne (v 8. týdnu 

u placeba a v 36. 

týdnu ve skupině s maravirokem). 

22 

 
Studie u 

již dříve léčených pediatrických pacientů infikovaných CCR5-tropním HIV-1 

Studie A4001031 je otevřená multicentrická studie u pediatrických pacientů (ve věku 2 roky až méně 
než 18 let) infikovaných CCR5-tropním HIV-1 stanoveným pomocí Trofile assay s 

rozšířenou 

citlivostí. 

Bylo požadováno, aby jedinci měli ve screeningu HIV-1 RNA vyšší než 1 000 kopií na ml. 
 
Všichni jedinci (n = 103) dost

ávali maravirok dvakrát denně a OBT. Dávkování maraviroku bylo 

založeno na 

velikosti tělesného povrchu a dávky byly upraveny podle toho, zda jedinec dostával silné 

inhibitory a/nebo induktory CYP3A. 
 
U pediatrických pa

cientů s úspěšným testem tropismu byl detekován smíšený/CXCR4-tropní virus 

přibližně 40 % vzorků screeningu (přibližně 30 % u 2-6letých a 45 % u 12-18letých), což zdůrazňuje 

význam testování tropismu také u pediatrické populace. 
 

Populace byla tvořena 52 % žen a 69 % černochů s průměrným věkem 10 let (rozmezí 2 roky až 
17 

let). Na počátku byla průměrná hodnota plazmatické HIV-1 RNA 4,3 log

10

 kopií/ml (rozmezí 2,4 

až 6,2 log

10

 

kopií/ml), průměrný počet CD4+ buněk byl 551 buněk/mm

3

 (rozmezí 1 až 

1 654 

buněk/mm

3

) a 

průměr CD4+ v % byl 21 % (rozmezí 0 % až 42 %). 

 
Ve 48. týdnu dosáhlo 48 

% jedinců léčených maravirokem a OBT plazmatické HIV-1 RNA nižší než 

48 kopií/ml a 65 

% jedinců dosáhlo plazmatické HIV-1 RNA nižší než 400 kopií/ml; použita byla 

analýza selh

ání ekvivalentů chybění, převodu nebo ukončení. Průměrný nárůst počtu CD4+ buněk od 

počátku do 48. týdne byl 247 buněk/mm

3

 (5 %). 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
 
Absorpce maraviroku 

je proměnlivá s četnými vrcholy. Mediánu nejvyšší plazmatické koncentrace 

maraviroku po podání jednorázové dávky 

300mg komerčních tablet zdravým dobrovolníkům je 

dosaženo po 2 hodinách (rozmezí 0,5 až 4 hodiny)

. Farmakokinetika perorálně podaného maraviroku 

není v 

rozmezí dávkování úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost 100mg dávky je 23 % 

předpokládá se, že při 300 mg bude 33 %. Maravirok je substrátem pro efluxní transportér 

P-glykoprotein. 
 

Současné podávání 300mg tablety a vysoce tučné snídaně snížilo u zdravých dospělých dobrovolníků 
C

max

 a AUC maraviroku o 33 % a 

současné podávání 75 mg perorálního roztoku a vysoce tučné 

snídaně snížilo u zdravých dospělých dobrovolníků AUC maraviroku o 73 %. Studie s tabletami 

prokázaly snížení vlivu potravy při vyšších dávkách. 
 
Ve studiích u 

dospělých (s užitím tabletové lékové formy) nebo v pediatrické studii (s užitím jak 

tablet, tak i perorálního roztoku) neexistovala žádná stravovací omezení. Výsledky neukázaly na žádné 
problémy s 

příslušnou účinností nebo bezpečností spojené s podáváním s jídlem nebo nalačno. Proto 

může být maravirok v tabletách i perorálním roztoku při doporučeném dávkování užíván s jídlem nebo 
bez 

něj u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg (viz 

bod 4.2). 
 
Distribuce 
 
Maravirok 

se váže (přibližně 76 %) na lidské plazmatické proteiny a vykazuje středně vysokou afinitu 

k albuminu a kyselému alfa-

1 glykoproteinu. Distribuční objem maraviroku je přibližně 194 l. 

 
Biotransformace 
 
Studie u 

člověka a in vitro studie s použitím lidských jaterních mikrosomů a exprimovaných enzymů 

ukázaly, že maravirok 

je metabolizován hlavně systémem cytochromu P-450 na metabolity, které jsou 

23 

proti HIV-1 v 

podstatě neaktivní. In vitro studie naznačují, že CYP3A4 je hlavním enzymem 

zodpovědným za metabolismus maraviroku. In vitro studie také naznačují, že polymorfní enzymy 
CYP2C9, CYP2D6 a CYP2C19 se význam

ně nepodílejí na metabolismu maraviroku. 

 
Maravirok 

je hlavní cirkulující složkou (přibližně 42 % radioaktivity) po perorálním podání jednotlivé 

dávky 300 mg. Nejvýznam

nějším cirkulujícím metabolitem u člověka je sekundární amin (přibližně 

22 % radioaktivity) vzniklý N-

dealkylací. Tento polární metabolit nevykazuje žádnou význačnou 

farmakologickou aktivitu. Ostatní metabolity jsou produkty monooxidace a jsou pouze menšími 
složkami plazmatické radioaktivity. 
 
Eliminace 
 
Byla provedena studie látkové bilance/exkrece s použitím jednotlivé dávky 300 mg maraviroku 

značeného 

14

C. 

Během 168 hodin bylo nalezeno přibližně 20 % radionuklidu v moči a 76 % ve stolici. 

Maravirok byl hlavní 

složkou přítomnou v moči (průměrně 8 % dávky) a ve stolici (průměrně 25 % 

dávky). Zbylá část byla vyloučena jako metabolity. Po intravenózním podání (30 mg) byl poločas 
maraviroku 13,2 hod, 22 

% dávky bylo vyloučeno nezměněno v moči a hodnoty celkové clearance 

a renální clearance byly 44,0 l/hod, resp. 10,17 l/hod. 
 

Zvláštní populace pacientů: 
 
Pediatrická populace 
Intenzivní farmakokinetika maraviroku byla hodnocena u 50 

již dříve léčených pediatrických pacientů 

ve věku 2 až 18 let infikovaných CCR5-tropním HIV-1 (tělesná hmotnost 10,0 až 57,6 kg) ve fázi 

studie A4001031, která se zaměřila na stanovení dávky. Dávky byly ve dnech s intenzivním 
hodnocením farmakokinetiky podávány s potravou a 

optimalizovány tak, aby během dávkovacího 

intervalu bylo dosaženo p

růměrných koncentrací (C

avg

) vyšších než 100 ng/ml; jinak byl maravirok 

podáván s 

jídlem nebo bez jídla. Počáteční dávka maraviroku byla odvozena od dávek pro dospělé za 

použití velikosti tělesného povrchu (BSA) 1,73 m

2

 

pro děti a rozmezí BSA (m

2

) pro dospívající. Dále 

bylo dávkov

ání založeno na tom, zda jedinci dostávali jako součást OBT silné inhibitory CYP3A 

(38/50), silné induktory CYP3A (2/50) 

nebo jiné současně podávané léčivé přípravky, které nejsou 

silnými inhibitory CYP3A nebo silnými induktory CYP3A (10/50). Vzácná farmakokinetika byla 
hodnocena u 

všech jedinců včetně dalších 47 jedinců dostávajících silné inhibitory CYP3A, kteří se 

neúčastnili fáze pro stanovení dávky. Vliv silných inhibitorů a/nebo induktorů CYP3A na 
farmakokinetické parametry maraviroku u 

pediatrických pacientů byl podobný vlivu pozorovanému 

dospělých. 

 
Rozmezí BSA (m

2

) byla modifikována podle rozmezí tělesné hmotnosti (kg), aby se zjednodušilo 

dávkování a 

snížily omyly při dávkování (viz bod 4.2). Použití dávek pro rozmezí tělesné hmotnosti 

(kg) při léčbě dětí a dospívajících již dříve léčených nakažených HIV-1 vede k expozicím maraviroku 
podobným expozicím pozorovaným u 

již dříve léčených dospělých dostávajících doporučené dávky 

spolu s 

průvodní medikací. Farmakokinetika maraviroku u pediatrických pacientů mladších než 2 roky 

nebyla stanovena (viz bod 4.2). 
 
Starší osoby 
Byla provedena p

opulační analýza studií fáze 1/2a a 3 (16-65 let věku) a žádný vliv věku nebyl 

pozorován (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
Ve studii byla srovnávána farmakokinetika jednorázové dávky 300 mg maraviroku u 

subjektů se 

závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min, n = 6), v terminálním stadiu renálního 

onemocnění a u zdravých dobrovolníků (n = 6). Geometrický průměr AUC

inf 

(CV%) maraviroku byl 

následující: zdraví dobrovolníci (normální funkce ledvin) 1 348,4 ng·hod/ml (61 %); závažná porucha 
funkce ledvin 4 367,7 ng·hod/ml (52 %); 

terminální stadium renálního onemocnění (podání po 

dialýze) 2 677,4 ng·hod/ml (40 %) a terminální stadium renální

ho onemocnění (podání před dialýzou) 

2 805,5 ng·hod/ml (45 %). C

max

 (CV%) byla 335,6 ng/ml (87 %) u 

zdravých dobrovolníků (normální 

funkce ledvin), 801,2 ng/ml (56 %) u závažné poruchy funkce ledvin, 576,7 ng/ml (51 %) 

24 

u terminálního stadia renálního onemo

cnění (podání po dialýze) a 478,5 ng/ml (38 %) u terminálního 

stadia renálního onemocnění (podání před dialýzou). Dialýza měla minimální efekt na expozici 

subjektů v terminálním stadiu renálního onemocnění. Expozice pozorované u subjektů se závažnou 

poruchou funkce ledvin a v 

terminálním stadiu renálního onemocnění se pohybovaly v rozmezí 

pozorovaném během studií s jednorázovou dávkou 300 mg maraviroku u zdravých dobrovolníků 
s normální funkcí ledvin. Proto nejsou nutné úpravy dávek u 

pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří 

užívají maravirok bez silného inhibitoru CYP3A4 (viz body 4.2, 4.4 a 4.5).

 

 
Tato studie navíc porovnávala farmakokinetiky opakovaného podání dávek maraviroku v kombinaci 
se sachinavirem/ritonavirem 1 000/100 

mg 2x denně (silný inhibitor CYP3A4) po dobu 7 dnů 

subjektů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 50 a ≤ 80 ml/min, n = 6) a středně závažnou 

poruchou funkce ledvin (CLcr 

≥ 30 a ≤ 50 ml/min, n = 6) se zdravými dobrovolníky (n = 6). Subjekty 

užívaly 150 mg maraviroku v 

různých intervalech (zdraví dobrovolníci - každých 12 hodin, mírná 

porucha funkce ledvin - každých 24 hodin

, středně závažná porucha funkce ledvin - každých 

48 hodin

). Průměrná koncentrace (Cavg) maraviroku během 24 hodin byla 445,1 ng/ml u subjektů 

s normální funkcí ledvin, 338,3 ng/ml u 

subjektů s mírnou poruchou funkce ledvin a 223,7 u subjektů 

se 

středně závažnou poruchou funkce ledvin. Průměrná koncentrace maraviroku během 24-48 hodin 

byla u 

subjektů se středně závažnou poruchou funkce ledvin nízká (Cavg: 32,8 ng/ml). Proto může 

subjektů s poruchou funkce ledvin volba intervalu dávkování delšího než 24 hodin způsobit 

inadekvátní 

expozice během 24-48 hodin. 

 

pacientů s poruchou funkce ledvin užívajících maravirok současně se silnými inhibitory CYP3A4 je 

nutná úprava dávky (viz body 4.2, 4.4 a 4.5). 
 
Porucha funkce jater 
Maraviro

k je primárně metabolizován a eliminován játry. Studie porovnávala farmakokinetiku 

jednorázové dávky 300 mg maraviroku u 

pacientů s mírnou (Child-Pugh Class A, n = 8), a středně 

závažnou (Child-Pugh Class B, n = 8) poruchou funkce jater ve srovnání se zdravými subjekty (n = 8). 
Koeficienty geometric

kého průměru pro C

max 

a AUC

last

 byly o 11 %, resp. 25 %, vyšší u 

subjektů 

s mírnou poruchou funkce jater a o 32 %, resp. 46 %, vyšší u subjekt

ů se středně závažnou poruchou 

funkce jater oproti subjekt

ům s normální funkcí jater. Vlivy středně závažné poruchy funkce jater 

mohou být podceněny vzhledem k omezeným údajům u pacientů se sníženou metabolickou kapacitou 
a se zvýšenou renální clearance u 

těchto subjektů. Výsledky by proto měly být interpretovány 

s opatrností. Farmakokinetika maraviroku nebyla zkoumána u 

subjektů se závažnou poruchou funkce 

jater (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Rasa 
 
Žádný významný rozdíl mezi 

bělošskými, asijskými a černošskými subjekty nebyl pozorován. 

Farmakokinetika u ostatních ras nebyla hodnocena. 
 
Pohlaví 
 
Žádné významné rozdíly ve farmakokinetice nebyly pozorovány. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Primární farmakologická aktivita (afinita k receptoru CCR5) byla 

přítomná u opic (100 % receptorů 

obsazených) a omezená u 

myší, potkanů, králíků a psů. U myší a lidských jedinců, kteří postrádají 

CCR5 receptor následkem genetické delece, nebyly hlášeny žádné významné 

nepříznivé následky. 

 
Studie in vitro a in vivo ukázaly, že maravirok má potenciál zvýšit QTc interval v supraterapeutických 
dávkách bez známek arytmie. 
 
Studie toxicity s opakovanými dávkami na potkanech identifikovaly játra jako primární cílový orgán 

toxického působení (zvýšení aminotransferáz, hyperplazie žlučovodu a nekróza). 
 

25 

V 6

měsíční studii na transgenních myších a 24měsíční studii na potkanech byl hodnocen kancerogenní 

potenciál maraviroku. U myší nebylo hlášeno žádné statisticky významné zvýšení výskytu nádor

ů po 

systémových expozicích v rozmezí od 7 do 39násobku lidské expozice (založeno na AUC 
nenavázaného maraviroku 

měření 0-24 hod) při dávce 300 mg dvakrát denně. U potkanů při 

systémové

 

expozici 21násobku očekávané lidské expozice způsobovalo podávání maraviroku 

adenomy štítné žlázy spojené s 

adaptivními změnami jater. Tyto nálezy jsou považovány za málo 

významné u lidí. 

Kromě toho byly ve studiích na potkanech hlášeny cholangiokarcinom (u 2 

z 60 

samců při 900 mg/kg) a cholangiom (u 1 z 60 samic při 500 mg/kg) při systémové expozici 

nejméně 15násobku očekávané expozice volnému maraviroku u lidí. 
 
Maravirok nebyl mutagenní ani genotoxický v 

řadě testů in vitro a in vivo zahrnujících test reverzních 

mutací u bakterií, chromozomových aberací 

lidských lymfocytů a mikrojader kostní dřeně potkanů. 

 
Maravirok 

nenarušoval páření nebo plodnost samců ani samic potkanů a neovlivňoval sperma 

ošetřovaných samců potkanů až do 1 000 mg/kg. Expozice dávce této hladiny odpovídala 39násobku 
odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 mg dvakrát den

ně. 

 
Studie embryofetálního vývoje byly provedeny u 

potkanů a králíků při dávkách až 39 a 34násobku 

odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 

mg dvakrát denně. Ve studii s králíky 

mělo 7 plodů vnější anomálie při dávkách toxických pro matky a jeden plod při střední dávce 
75 mg/kg. 
 
Studie pre- a postnatálního vývoje byly provedeny na potkane

ch při dávkách až 27násobku 

odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 

mg dvakrát denně. Byl zaznamenán 

mírný 

nárůst pohybové aktivity u potkaních samců, kterým byly podávány vysoké dávky, a to jak 

u od

stavených mláďat, tak u dospělých, zatímco u samic nebyly pozorovány žádné účinky. Ostatní 

charakteristiky vývoje

 

těchto potomků, včetně plodnosti a reprodukční výkonnosti, nebyly podáváním 

maravirok

u matkám ovlivněny. 

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
 
Mikrokrystalická celulosa 

Hydrogenfosforečnan vápenatý 

Sodná sůl karboxymethylškrobu 
Magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva tablety 
 
Polyvinylalkohol 

Oxid titaničitý (E171) 
Makrogol 3350 
Mastek 
Sójový lecithin 
Hlinitý lak indigokarmínu (E132) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
5 let. 

26 

 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
 

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 

uzávěrem a zapečetěné pomocí tepla hliníkovou fólií/polyethylenem obsahující 120 potahovaných 
tablet. 
 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
 

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 

uzávěrem a zapečetěné pomocí tepla hliníkovou fólií/polyethylenem obsahující 120 potahovaných 
tablet. 
 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
 

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 

uzávěrem a zapečetěné pomocí tepla hliníkovou fólií/polyethylenem obsahující 180 potahovaných 
tablet. 
 
Blistry z polyvinylchloridu (PVC) se zadní hliníkovou fólií v  

krabičce obsahující 30, 60, 

90 potahovaných tablet a 

vícečetná balení obsahující 180 (2x 90) potahovaných tablet. 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
 

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 

uzávěrem a zapečetěné pomocí tepla hliníkovou fólií/polyethylenem obsahující 180 potahovaných 
tablet. 
 
Blistry z polyvinylchloridu (PVC) se zadní hliníkovou fólií v  

krabičce obsahující 30, 60, 

90 potahovaných tablet a 

vícečetná balení obsahující 180 (2x 90) potahovaných tablet. 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

27 

CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
EU/1/07/418/011 
 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
EU/1/07/418/012 
 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
EU/1/07/418/001 (180 tablet) 
EU/1/07/418/002 (30 tablet) 
EU/1/07/418/003 (60 tablet) 
EU/1/07/418/004 (90 tablet) 
EU/1/07/418/005 (2x 90 tablet – 

vícečetné balení) 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
EU/1/07/418/006 (180 tablet) 
EU/1/07/418/007 (30 tablet) 
EU/1/07/418/008 (60 tablet) 
EU/1/07/418/009 (90 tablet) 
EU/1/07/418/010 (2x 90 tablet – 

vícečetné balení) 

 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 

18. září 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 

20. července 2012 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu/. 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 20 mg/ml perorální roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje maravirocum  20 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Perorální roztok. 
 

Čirý bezbarvý perorální roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek CELSENTRI je v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky indikován 

léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 2 let a starších a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

infikovaných jen prokazatelným CCR5-tropním HIV-

1, kteří již byli léčeni (viz body 4.2 a 5.1). 

 
4.3 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba má být zahájena lékařem se zkušenostmi v léčbě infekce HIV. 
 
Dávkování 
 

Za použití dostatečně validované a citlivé detekční metody musí být ještě před podáním přípravku 

CELSENTRI potvrzeno na nově odebraném vzorku krve, že je detekován pouze CCR5-tropní HIV-1 

(tj. CXCR4 nebo dvojitě/smíšeně tropní virus není prokázán). V klinických studiích s přípravkem 
CELSENTRI byl použit Monogram Trofile assay (viz body 4.4 a 

5.1). Virový tropismus nemůže být 

spolehlivě potvrzen z léčebné anamnézy a hodnocení uchovávaných vzorků. 
 

současné době neexistují údaje o opakovaném použití přípravku CELSENTRI u pacientů, kteří mají 

nyní prokázaný pouze CCR5-tropní HIV-1, ale v 

anamnéze mají selhání přípravku CELSENTRI 

(nebo jiného CCR5 antagonisty) při infekci CXCR4 nebo dvojitě/smíšeně tropního viru. Neexistují 
žádné údaje týkající se 

přechodu z léčivého přípravku odlišné antiretrovirové třídy na přípravek 

CELSENTRI u 

pacientů s utlumenou virovou infekcí. Mají být zváženy alternativní možnosti léčby. 

29 

 

Dospělí 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je 150 mg (se silným inhibitorem CYP3A se silným 

induktorem CYP3A nebo bez něj), 300 mg (bez silného inhibitoru nebo induktoru CYP3A) nebo 
600 

mg dvakrát denně (se silným induktorem CYP3A bez silného inhibitoru CYP3A) v závislosti na 

interakci se současně podávanou antiretrovirovou léčbou a s ostatními léčivými přípravky (viz 
bod 4.5). 
 

Děti od věku 2 let a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je založena na tělesné hmotnosti (kg) a nemá překročit 

doporučenou dávku pro dospělé. Není-li dítě schopno spolknout tablety CELSENTRI, má se předepsat 
CELSENTRI perorální roztok (20 mg/ml). 
 
Doporu

čená dávka přípravku CELSENTRI se liší v závislosti na interakcích se současnou 

antiretrovirovou léčbou a dalšími léčivými přípravky. Dávkování u dospělých viz bod 4.5. 
 
Mnoho léčivých přípravků má významný vliv na expozici maraviroku vzhledem k lékovým 
in

terakcím. Před stanovením dávky přípravku CELSENTRI podle tělesné hmotnosti se řiďte 

tabulkou 2 v bodu 

4.5, abyste správně určili odpovídající dávku pro dospělé. Odpovídající 

pediatrickou dávku lze získat podle tabulky 

1 níže. Pokud si nejste jistý, poraďte se s lékárníkem. 

 
Tabulka 1: 

Doporučené dávkování u dětí ve věku 2 roky a starších a s tělesnou hmotností 

alespoň 10 kg 
 

Dávka pro 

dospělé* 

Sou

běžná léčba 

D

ávka přípravku CELSENTRI u dětí na základě tělesné 

hmotnosti 

10 až 

méně než 20 kg 

20 až 

méně než 

30 kg 

30 až 

méně než 

40 kg 

alespoň 

40 kg 

150 mg 

dvakrát denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

jsou silnými 
inhibitory CYP3A 
(s induktorem 
CYP3A nebo bez 

něj) 

50 mg 

dvakrát denně 

75 mg 

dvakrát denně 

100 mg 

dvakrát denně 

150 mg 

dvakrát denně 

300 mg 
dvakrát 

denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

nejsou silnými 
inhibitory CYP3A 
nebo silnými 
induktory CYP3A 

Podpůrné údaje pro tyto dávky 

nejsou k dispozici. 

300 mg 

dvakrát denně 

300 mg 

dvakrát denně 

600 mg 

dvakrát denně 

CELSENTRI 

přípravky, které 

jsou induktory 
CYP3A (bez 
silného inhibitoru 
CYP3A) 

Podpůrné údaje pro tyto dávky nejsou k dispozici a CELSENTRI 

se nedoporučuje u dětí užívajících současně léčivé přípravky, které 
by u 

dospělých vyžadovaly dávku 600 mg dvakrát denně. 

 

* Založeno na lékových interakcích (viz bod 4.5) 

 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti 
Zkušenosti s podáváním u 

pacientů nad 65 let jsou omezené (viz bod 5.2), přípravek CELSENTRI má 

být podáván u 

této skupiny pacientů s opatrností. 

30 

 
Porucha funkce ledvin 

dospělých pacientů s clearance kreatininu ˂ 80 ml/min, kteří také dostávají silné inhibitory 

CYP3A4, je nutno upravit dávkovací interval maraviroku na 150 mg jednou 

denně (viz body 4.4 

a 4.5). 
 

Příklady látek/režimů s takto silnou inhibiční aktivitou CYP3A4 jsou: 
 

•  inhibitory proteázy potencované ritonavirem (s výjimkou tipranaviru/ritonaviru); 

•  kobicistat; 

•  itrakonazol, vorikonazol, klarithromycin a telithromycin; 

•  telaprevir a boceprevir. 

 

dospělých pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr ˂ 30 ml/min), kteří dostávají silné 

inhibitory 

CYP3A4, je nutno přípravek CELSENTRI používat s opatrností (viz body 4.4 a 5.2). 

 

Nejsou dostupné žádné údaje pro doporučení specifické dávky pro pediatrické pacienty s poruchou 

funkce ledvin. Proto je nutno užívat přípravek CELSENTRI u této populace s opatrností. 
 
Porucha funkce jater 
Dostupné údaje u 

dospělých pacientů s poruchou funkce jater jsou omezené a pro doporučení 

specifické dávky pro pediatrické pacienty nejsou dostupné žádné údaje. P

řípravek CELSENTRI má 

být proto u 

pacientů s poruchou funkce jater užíván s opatrností (viz body 4.4 a 5.2). 

 
Pediatri

čtí pacienti (děti mladší než 2 roky nebo s tělesnou hmotností nižší než 10 kg) 

Bezpečnost a účinnost přípravku CELSENTRI nebyly u dětí mladších než 2 roky nebo s tělesnou 
hmotností nižší než 10 kg stanoveny (viz bod 5.2). K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

Způsob podání 
 
Perorální podání. 

Přípravek CELSENTRI může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Obecné 
 

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s 

národními doporučeními. 

 

Porucha funkce jater 
 

Bezpečnost a účinnost maraviroku u pacientů se signifikantním průvodním postižením jater nebyly 

stanoveny. 
 
V souvislosti s 

užíváním maraviroku byly hlášeny případy hepatotoxicity a selhání jater se známkami 

alergie. Navíc bylo v 

průběhu studií s maravirokem u již dříve léčených subjektů s infekcí HIV 

pozorováno zvýšení jaterních nežádoucích účinků, ačkoliv nedošlo k celkovému zvýšení 

abnormálních nálezů jaterní funkce stupně 3-4 (ACTG) (viz bod 4.8). Hepatobiliární poruchy hlášené 

při léčbě dříve neléčených pacientů byly méně časté a v rámci léčebných skupin rovnoměrně 
zastoupené (viz bod 4.8). Pacienti s 

již přítomnou jaterní dysfunkcí, včetně chronické aktivní 

31 

hepatitidy, mohou mít zvýšený 

výskyt abnormálních nálezů jaterních funkcí během antiretrovirové 

léčby a mají být monitorováni v souladu se standardní praxí. 
 

Ukončení podávání maraviroku musí být vždy zvažováno u kteréhokoliv pacienta se známkami nebo 

příznaky akutní hepatitidy, zejména jestliže je podezření na hypersenzitivitu na lék nebo u pacientů se 
zvýšenými jaterními aminotransferázami v kombinaci s 

vyrážkou nebo jinými systémovými příznaky 

potenciální hypersenzitivity 

(např. svědivá vyrážka, eosinofilie nebo zvýšené IgE). 

 
Údaje o 

pacientech současně infikovaných virem hepatitidy typu B a/nebo C jsou omezené (viz 

bod 5.1). P

ři léčbě těchto pacientů je nezbytná opatrnost. V případě současné antivirové léčby 

hepatitidy typu B a/nebo C 

si, prosím, prostudujte příslušné dokumenty souhrn údajů o přípravku 

těchto léčivých přípravků. 

 
Vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním maraviroku u 

pacientů s poruchou funkce jater má 

být tento přípravek u těchto pacientů užíván s opatrností (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Závažné kožní a hypersenzitivní reakce 
 

pacientů užívajících maravirok byly hlášeny hypersenzitivní reakce včetně závažných a potenciálně 

život ohrožujících případů, ve většině případů při užívání v kombinaci s dalšími léčivými přípravky, 
které jsou spojovány s 

těmito reakcemi. Tyto reakce zahrnovaly vyrážku, horečku a někdy orgánovou 

dysfunkci a selhání jater. Pokud dojde k 

rozvoji známek nebo příznaků závažných kožních nebo 

hypersenzitivních reakcí, je nutné ihned ukončit podávání maraviroku a dalších suspektních léčiv. Je 

zapotřebí monitorovat klinický stav a odpovídající krevní testy a zahájit příslušnou symptomatickou 

léčbu. 
 

Kardiovaskulární bezpečnost 
 

pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním jsou o podávání maraviroku k dispozici 

pouze omezené údaje. Proto je třeba zvláštní opatrnosti, pokud jsou tito pacienti léčeni maravirokem. 
V pivotních studiích s 

dříve léčenými pacienty byly případy koronárního onemocnění hlášeny častěji 

po podání maraviroku než po podání placeba 

(11 během 609 pacientoroků vs. 0 během 

111 pacien

toroků následné léčby). Při léčbě dříve neléčených pacientů se tyto příhody vyskytovaly 

podobně nízkou četností u maraviroku i u kontrolní léčby (efavirenz). 

 
Posturální hypotenze 
 
Když byl maravirok podáván ve studii se zdravými dobrovolníky v dávkách vyšších, než je 

doporučeno, byly pozorovány případy symptomatické posturální hypotenze s vyšší frekvencí než 
u placeba. Je-li maravirok podáván u 

pacientů spolu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že snižují 

krevní tlak, je nutná opatrnost. Rovněž u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, pacientů, 
u nichž jsou rizikové faktory pro posturální hypotenzi nebo s posturální hypotenzí v anamnéze, je 
nutná opatrnost. U 

pacientů s kardiovaskulárními onemocněními může být zvýšené riziko 

kardiovaskulárních n

ežádoucích účinků vyvolaných posturální hypotenzí. 

 
Porucha funkce ledvin 
 

pacientů se závažnou renální nedostatečností, kteří jsou léčeni účinnými inhibitory CYP3A nebo 

potencovanými inhibitory proteáz a 

maravirokem, se může projevit zvýšené riziko posturální 

hypotenze. Toto riziko je následkem případných nárůstů maximálních koncentrací maraviroku, je-li 

maravirok podáván současně se silnými inhibitory CYP3A nebo potencovanými inhibitory proteáz. 
 
Syndrom imunitní rekonstituce 
 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí v době zahájení kombinované antiretrovirové 

terapie (CART) se může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
patogeny a 

může způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků. Takové reakce byly 

32 

nejčastěji pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například 
o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii 

způsobenou patogenem Pneumocystis jiroveci (dříve známou jako Pneumocystis carinii). Jakékoli 

příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba. Při 

imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), 
avšak hlášená doba do jejich 

nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 

zahájení léčby. 
 
Tropismus 
 
Maravirok má 

být užíván jako součást kombinované antiretrovirové terapie. Maravirok má být co 

nejvhodněji kombinován s ostatními antiretrovirotiky, na které je pacientův virus citlivý (viz bod 5.1). 
 
Maravirok má být užíván, je-li prokazatelný pouze CCR5-tropní HIV-1 (tj. CXCR4 nebo 

dvojitě/smíšeně tropní virus není prokázán), potvrzený přiměřeně validovanou a citlivou detekční 
metodou (viz body 4.1, 4.2 a 5.1). V klinických studiích s maravirokem byl použit Monogram Trofile 

assay. Virový tropismus nemůže být spolehlivě potvrzen z léčebné anamnézy nebo hodnocení 

uchovávaných vzorků. 
 

pacientů infikovaných HIV-1 se po čase objevují změny virového tropismu. Je proto třeba zahájit 

léčbu krátce po testu tropismu. 
 

předchozího  neprokazatelného  CXCR4-tropního viru menší virové populace se profil rezistence 

jiným třídám antiretrovirových přípravků ukázal být podobný profilu nalezenému u CCR5-tropního 

viru. 
 
Na zák

ladě výsledků klinické studie se nedoporučuje užívat maravirok k léčbě dosud neléčených 

pacientů (viz bod 5.1). 
 
Úprava dávkování 
 

Lékaři mají zajistit, že je provedena odpovídající úprava dávkování maraviroku, pokud je podáván 

současně se silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo jeho induktory, protože může být ovlivněna 
koncentrace maraviroku a jeh

o terapeutický účinek (viz body 4.2 a 4.5). Prostudujte si, prosím, 

příslušné souhrny údajů o přípravku ostatních antiretrovirových léčivých přípravků používaných 
v kombinaci. 
 
Osteonekróza 
 

Ačkoliv se předpokládá, že příčina je multifaktoriální (včetně podávání kortikosteroidů, konzumace 
alkoholu, závažné imunosuprese, vysokého 

body mass indexu), případy osteonekrózy byly hlášeny 

zejména u 

pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo s dlouhotrvající expozicí kombinované 

antiretrovirové 

léčbě (CART). Pacientům musí být doporučeno, aby vyhledali lékařskou pomoc, 

pokud mají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo problémy při pohybu. 
 

Potenciální účinek na imunitu 
 
Antagonisté CCR5 

mohou potenciálně zhoršit imunitní odpověď na některé infekce. To je nutno brát 

úvahu při léčbě takových infekcí, jako jsou aktivní tuberkulóza a invazivní mykotické infekce. 

V pivotních studiích byl výskyt infekcí charakteristicky se vyskytujícíc

h při AIDS podobný mezi 

ramenem s maravirokem a ramenem s placebem. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Maravirok je substrátem cytochromu P450 CYP3A4. Současné podávání maraviroku s léčivými 

přípravky, které indukují CYP3A4, může snížit koncentraci maraviroku a snížit tak jeho terapeutický 

účinek. Současné podávání maraviroku s léčivými přípravky, které inhibují CYP3A4, může zvýšit 

33 

plazmatickou koncentraci maraviroku. Pokud je maravirok současně podáván se silnými inhibitory 

a/nebo induktory CYP3A4, doporučuje se úprava dávkování maraviroku. Podrobnější informace 

současně podávaných léčivých přípravcích jsou poskytnuty níže (viz tabulka 2). 

 

Studie lidských jaterních mikrosomů a rekombinantních enzymatických systémů prokázaly, že 
v klinicky významných koncentracích maravirok neinhibuje žádný z 

hlavních enzymů P450 

(CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A4). Maravirok nevykazoval 

klinicky významný účinek na farmakokinetiku midazolamu, perorálních kontraceptiv ethinylestradiolu 

levonorgestrelu ani na poměr 6β-hydroxykortisol/kortisol v moči, což nenaznačuje žádnou inhibici 

nebo indukci CYP3A4 in vivo

. Při vyšší expozici maraviroku nelze vyloučit možnou inhibici 

CYP2D6. Podle klinických údajů a údajů in vitro je potenciál maraviroku ovlivnit farmakokinetiku 

současně podávaných léčivých přípravků nízký. 
 

Renální clearance představuje přibližně 23 % celkové clearance maraviroku, pokud je maravirok 

podáván bez inhibitorů CYP3A4. Vzhledem k tomu, že se na ní podílejí jak pasivní, tak aktivní 
procesy, existuje zde možnost kompetice o tuto cestu eliminace s ostatními 

léčivými látkami 

vylučovanými ledvinami. Nicméně současné podávání maraviroku s tenofovirem (substrát pro renální 
eliminaci) a kotrimoxazolem (obsahujícím trimeth

oprim, inhibitor transportu kationtů v ledvinách) 

neprokázalo účinek na farmakokinetiku maraviroku. Navíc současné podávání maraviroku 

lamivudinem/zidovudinem neprokázalo žádný účinek maraviroku na farmakokinetiku lamivudinu 

(který je primárně vylučován ledvinami) nebo zidovudinu (který není metabolizován cytochromem 
P450 a 

je vylučován ledvinami). Maravirok in vitro inhibuje P-glykoprotein (IC

50

 je 183 

μmol). 

Farmakokinetiku digoxinu in vitro 

však maravirok významně neovlivňuje. Nelze vyloučit, že 

maravirok může zvyšovat expozici dabigatran-etexilátu, substrátu P-glykoproteinu. 
 
Tabulka 2: Interakce s 

ostatními léčivými přípravky a doporučené dávky pro dospělé

a

 

 
 

Léčivý přípravek podle 
terapeutických oblastí 

(dávka přípravku 
CELSENTRI použitá ve 
studii) 

Účinky na hladiny léčivé látky 

Změna geometrického průměru, 
pokud není uvedeno jinak 

Doporučení týkající se 

současného podávání 

dospělých 

ANTIINFEKTIVA 

 

 

Antiretrovirotika 

 

 

Látky ovlivňující farmakokinetiku 
Kobicistat 

Interakce nebyly studovány. 
 

Kobicistat je účinný inhibitor 
CYP3A. 

Dávka přípravku CELSENTRI 

má být snížena na 150 mg 

dvakrát denně, je-li přípravek 
podáván s režimem obsahujícím 
kobicistat. 

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) 
Lamivudin 150 mg 2x 

denně (BID) 
(maravirok 300 mg BID) 

Lamivudin AUC

12

: ↔ 1,13 

Lamivudin C

max

: ↔ 1,16 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Žádná významná interakce 

nepozorována/neočekávána. 
CELSENTRI 300 

mg 2x denně 

a NRTI mohou být podávány 

současně bez úpravy dávky. 

Tenofovir 300 mg každý 
den (QD) 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↔ 1,03 

Maravirok C

max

: ↔ 1,03 

Koncentrace tenofoviru neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Zidovudin 300 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Zidovudin AUC

12

: ↔ 0,98 

Zidovudin C

max

: ↔ 0,92 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Inhibitory integrázy 

 

 

34 

Elvitegravir/ritonavir 
150/100 mg každý den 
(QD) 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 2,86 (2,33-3,51) 

Maravirok C

max

: ↑ 2,15 (1,71-2,69) 

Maravirok C

12

: ↑ 4,23 (3,47-5,16) 

 
Elvitegravir AUC

24

: ↔ 1,07 

(0,96-1,18) 
Elvitegravir C

max

: ↔ 1,01 (0,89-1,15) 

Elvitegravir C

24

: ↔ 1,09 (0,95-1,26) 

Elvitegravir jako jediná látka je 
indikován pouze v kombinaci 

některými potencovanými PI. 

 

Neočekává se, že by elvitegravir 
sám o 

sobě ovlivňoval expozici 

maraviroku klinicky 

významným způsobem 

pozorovaný účinek je 

vlastností ritonaviru. 
 

Proto má být dávka přípravku 
CELSENTRI modifikována 

podle doporučení pro současné 
podávání s 

příslušnou kombinací 

PI/ritonaviru (viz „Inhibitory 
HIV proteázy HIV“). 

Raltegravir 400 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,86 

Maravirok C

max

: ↓ 0,79 

 
Raltegravir AUC

12

: ↓ 0,63 

Raltegravir C

max

: ↓ 0,67 

Raltegravir C

12

: ↓ 0,72 

Žádná klinicky významná 
interakce nebyla pozorována. 
CELSENTRI 300 

mg 2x denně 

a raltegravir mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI) 
Efavirenz 600 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,55 

Maravirok C

max

: ↓ 0,49 

Koncentrace efavirenz

u  neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být zvýšena na 600 mg 2x 

denně, pokud je současně 
podáván s 

efavirenzem při 

absenci PI nebo jiného silného 
inhibitoru CYP3A4. Kombinace 
s efavirenzem + PI, viz 

doporučení níže. 

Etravirin 200 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↓ 0,47 

Maravirok C

max

: ↓ 0,40 

 
Etravirin AUC

12

: ↔ 1,06 

Etravirin C

max

: ↔ 1,05 

Etravirin C

12

: ↔ 1,08 

Etravirin je schválen pouze pro 
použití s potencovanými 
inhibitory proteázy. Kombinace 
s etravirinem + PI, viz níže. 

Nevirapin 200 mg BID 
(maravirok 300 mg jedna 
dávka) 

Maravirok AUC

12

: ↔ porovnáno ke 

kontrolám v minulosti 
Maravirok C

max

: ↑ porovnáno ke 

kontrolám v minulosti 

Koncentrace nevirapinu neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Srovnání k 

expozicím při 

kontrolách v minulosti 

naznačuje, že CELSENTRI 
300 

mg 2x denně a nevirapin 

mohou být podávány současně 
bez úpravy dávky. 

Inhibitory proteázy HCV 
Boceprevir 800 mg TID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,02 (2,53; 3,59) 

Maravirok C

max

: ↑ 3,33 (2,54; 4,36) 

Maravirok C

12

: ↑ 2,78 (2,40-3,23) 

Koncentrace bocepreviru 

pravděpodobně nejsou ovlivněny 

současným podáváním maraviroku 

(na základě historických údajů 

způsobu vylučování bocepreviru). 

Při současném podávání 
s boceprevirem se podává 
maravirok 150 mg dvakrát 

denně. 

35 

Telaprevir 750 mg TID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 9,49 (7,94; 

11,34) 
Maravirok C

max

: ↑ 7,81 (5,92; 10,32) 

Maravirok C

12

: ↑ 10,17 (8,73-11,85) 

Koncentrace telapreviru 

pravděpodobně nejsou ovlivněny 

současným podáváním maraviroku 

(na základě historických údajů 

způsobu vylučování telapreviru). 

Při současném podávání 
s telaprevirem se podává 
maravirok 150 mg dvakrát 

denně. 

Inhibitory proteázy HIV (PI) 
Atazanavir 400 mg QD 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,57 

Maravirok C

max

: ↑ 2,09 

Koncentrace atazanaviru neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván s PI; 

kromě kombinace 
s tipranavirem/ritonavirem, kde 

dávka přípravku CELSENTRI 
má být 300 mg 2x denn

ě. 

Atazanavir/ritonavir 
300 mg/100 mg QD 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 4,88 

Maravirok C

max

: ↑ 2,67 

Koncentrace atazanaviru/ritonaviru 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Lopinavir/ritonavir 
400 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 3,95 

Maravirok C

max

: ↑ 1,97 

Koncentrace lopinaviru/ritonaviru 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Sachinavir/ritonavir 
1000 mg/100 mg BID 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 9,77 

Maravirok C

max

: ↑ 4,78 

Koncentrace sachinaviru/ritonaviru 
nem

ěřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Darunavir/ritonavir 
600 mg/100 mg BID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↑ 4,05 

Maravirok C

max

: ↑ 2,29 

Koncentrace darunaviru/ritonaviru 
byly konzistentní s údaji v minulosti. 

Nelfinavir 

Údaje pro současné podání 
s nelfinavirem jsou omezené. 
Nelfinavir je silný inhibitor CYP3A4 

předpokládá se, že by mohl zvýšit 

koncentrace maraviroku. 

Indinavir 

Údaje pro současné podání 
s indinavirem jsou omezené. Indinavir 
je silný inhibitor CYP3A4. Analýzy 

populační farmakokinetiky ve 
studiích 3. 

fáze naznačují, že snížení 

dávky maraviroku, pokud je podáván 

současně s indinavirem, poskytuje 

dostatečnou expozici maraviroku. 

Tipranavir/ritonavir 
500 mg/200 mg BID 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12

 

↔ 1,02 

Maravirok C

max

: ↔ 0,86 

Koncentrace tipranaviru/ritonaviru 
byly konzistentní s údaji v minulosti. 

36 

Fosamprenavir/ritonavir 
700 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID)  

Maravirok AUC 

12

: ↑ 2,49 

Maravirok C

max

: ↑ 1,52 

Maravirok C

12

: ↑ 4,74 

 
Amprenavir AUC

12

: ↓ 0,65 

Amprenavir C

max

: ↓ 0,66 

Amprenavir C

12

: ↓ 0,64 

 
Ritonavir AUC

12

: ↓ 0,66 

Ritonavir C

max

: ↓ 0,61 

Ritonavir C

12

: ↔ 0,86 

Současné podávání se 

nedoporučuje. Pozorované 
významné snížení C

min

 

amprenaviru může u pacientů 
vést k virologickému selhání. 

NNRTI + PI 

 

 

Efavirenz 600 mg QD + 
lopinavir/ritonavir 
400 mg/100 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 2,53 

Maravirok C

max

: ↑ 1,25 

Koncentrace efavirenzu, 

lopinaviru/ritonaviru neměřeny, žádný 

účinek se neočekává. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 
d

enně, pokud je podáván 

současně s efavirenzem a PI 

(kromě tipranaviru/ritonaviru, 
kde dávka má být 600 mg 2x 

denně). 
 

Současné podávání 

CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

Efavirenz 600 mg QD + 
sachinavir/ritonavir 
1000 mg/100 mg BID 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 5,00 

Maravirok C

max

: ↑ 2,26 

Koncentrace efavirenzu, 

sachinaviru/ritonaviru neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Efavirenz 
a atazanavir/ritonavir nebo 
darunavir/ritonavir 

Nebylo hodnoceno. Na základě 
rozsahu inhibice 
atazanavirem/ritonavirem nebo 
darunavirem/ritonavirem za 

nepřítomnosti efavirenzu, se 

očekávají zvýšené expozice. 

Etravirin 
a darunavir/ritonavir 
(maravirok 150 mg BID) 

Maravirok AUC

12:

 

↑ 3,10 

Maravirok C

max

: ↑ 1,77 

 
Etravirin AUC

12

: ↔ 1,00 

Etravirin C

max

: ↔ 1,08 

Etravirin C

12

: ↓ 0,81 

 
Darunavir AUC

12

: ↓ 0,86 

Darunavir C

max

: ↔ 0,96 

Darunavir C

12

: ↓ 0,77 

 
Ritonavir AUC

12

: ↔ 0,93 

Ritonavir C

max

: ↔ 1,02 

Ritonavir C

12

: ↓ 0,74 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 
s etravirinem a PI. 
 

Současné podávání 
CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

37 

Etravirin 
a lopinavir/ritonavir, 
sachinavir/ritonavir nebo 
atazanavir/ritonavir 

Nebylo studováno. Na základě 
rozsahu inhibice 
lopinavirem/ritonavirem, 
sachinavirem/ritonavirem nebo 

atazanavirem/ritonavirem při absenci 

etravirinu, se očekává zvýšená 
expozice. 

ANTIBIOTIKA 

 

 

Sulfamethoxazol/ 
trimethoprim 
800 mg/160 mg BID 
(maravirok 300 mg BID) 

Maravirok AUC

12

: ↔ 1,11 

Maravirok C

max

: ↔ 1,19 

Koncentrace 
sulfamethoxazolu/trimethoprimu 

neměřeny, žádný účinek se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně 
a sulfamethoxazol/trimethoprim 

mohou být podávány současně 
bez úpravy dávkování. 

Rifampicin 600 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

:

 

↓ 0,37 

Maravirok C

max

: ↓ 0,34 

K

oncentrace rifampicinu neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI má být 
zvýšena na 600 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 

rifampicinem při absenci 

silného inhibitoru CYP3A4. 
Tato úprava dávky nebyla 
sledována u 

HIV pacientů. Viz 

také bod 4.4. 

Rifampicin + efavirenz 

Kombinace se dvěma induktory 

nebyly studovány. Může existovat 
riziko suboptimálních hladin 

rizikem ztráty virologické odpovědi 

a rozvoje rezistence. 

Současné podávání 
CELSENTRI a rifampicinu + 

efavirenzu se nedoporučuje. 

Rifabutin + PI 

Nehodnoceno. Rifabutin je 
považován za slabší induktor než 

rifampicin. Při kombinaci rifabutinu 
s inhibitory proteázy, které jsou 
silnými inhibitory CYP3A4, se 

očekává výsledný inhibiční účinek na 
maravirok. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván 

současně s rifabutinem a PI 

(kromě tipranaviru/ritonaviru, 
kde dávka má být 300 mg 2x 

denně). Viz také bod 4.4. 
 

Současné podávání 
CELSENTRI 
a fosamprenaviru/ritonaviru se 

nedoporučuje. 

Klarithromycin, 
telithromycin 

Nehodnoceno, ale oba jsou silné 
inhibitory CYP3A4 a 

očekává se 

zvýšení koncentrací maraviroku. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být snížena na 150 mg 2x 

denně, pokud je podáván 

současně s klarithromycinem 
a telithromycinem. 

ANTIEPILEPTIKA 
Karbamazepin, 
fenobarbital, 
fenytoin 

Nehodnoceno, ale oba jsou silné 
induktory CYP3A4 a 

očekává se 

snížení koncentrací maraviroku. 

Dávka přípravku CELSENTRI 
má být zvýšena na 600 mg 

dvakrát denně, pokud je 

podáván současně 
s karbamazepinem, 
fenobarbitalem nebo fenytoinem 
b

ez přítomnosti silného 

inhibitoru CYP3A4. 

ANTIMYKOTIKA 

 

 

38 

Ketokonazol 400 mg QD 
(maravirok 100 mg BID) 

Maravirok AUC

tau

: ↑ 5,00 

Maravirok C

max

: ↑ 3,38 

Koncentrace ketokonazolu neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 mg 2

x denně, 

pokud je podáván současně 
s ketokonazolem. 

Itrakonazol  

Nehodnoceno. Itrakonazol je silný 
inhibitor CYP3A4 a 

očekává se 

zvýšená expozice maraviroku. 

Dávka CELSENTRI má být 
snížena na 150 

mg 2x denně, 

pokud je podáván současně 
s itrakonazolem. 

Flukonazol 

Flukonazol je považován za středně 

silný inhibitor CYP3A4. Studie 

populační farmakokinetiky navrhují, 
že dávka maraviroku nevyžaduje 
úpravu. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně má být podávána 
s opatrností, pokud je podáván 

současně s flukonazolem. 

ANTIVIROTIKA 

 

 

Léky proti HCV  

Pegylovaný interferon a ribavirin 
nebyly hodnoceny, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a pegylovaný interferon 
nebo ribavirin mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

NÁVYKOVÉ LÉKY 

 

 

Methadon 

Nebyl hodnocen, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a methadon mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

Buprenorfin 

Nebyl hodnocen, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a buprenorfin mohou být 
podáv

ány současně bez úpravy 

dávky. 

HYPOLIPIDEMIKA 
Statiny 

Nebyly hodnoceny, žádná interakce se 

neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a statiny mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

ANTIARYTMIKA 
Digoxin 0,25 mg 
Jednotlivá dávka 
(maravirok 300 mg BID) 

Digoxin. AUC

t:

 

↔ 1,00 

Digoxin. C

max

: ↔ 1,04  

Koncentrace maraviroku nebyly 

měřeny, žádná interakce se 

neočekává. 

CELSENTRI 300 mg dvakrát 

denně a digoxin mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 
 

Účinek maraviroku na digoxin 
v dávce 600 mg BID nebyl 
studován. 

PERORÁLNÍ KONTRACEPTIVA 
Ethinylestradiol 30 

μg QD 

(maravirok 100 mg BID) 

Ethinylestradiol AUC

t:

 

↔ 1,00 

Ethinylestradiol C

max

: ↔ 0,99 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a ethinylestradiol mohou 

být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

Levonorgestrel 150 

μg QD 

(maravirok 100 mg BID) 

Levonorgestrel AUC

12:

 

↔ 0,98 

Levonorgestrel C

max

: ↔ 1,01 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a levonorgestrel mohou 

být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

SEDATIVA 
Benzodiazepiny 

 

 

39 

Midazolam 7,5 mg jedna 
dávka 
(maravirok 300 mg BID) 

Midazolam AUC: ↔ 1,18 
Midazolam C

max

: ↔ 1,21 

Koncentrace maraviroku neměřeny, 

žádný účinek se neočekává. 

Dávka CELSENTRI 300 mg 2x 

denně a midazolam mohou být 

podávány současně bez úpravy 
dávky. 

ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY 

Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum

Při současném podávání maraviroku 

třezalkou tečkovanou se očekává 

podstatné snížení koncentrací 

maraviroku, což může mít za 
následek suboptimální hladiny a vést 

ke ztrátě virologické odpovědi 
a možné rezistenci k maraviroku. 

Současné podávání maraviroku 

třezalky tečkované nebo 

přípravků obsahujících třezalku 

tečkovanou se nedoporučuje. 

a

 D

oporučené dávkování maraviroku při současném podání antiretrovirové léčby a jiných léčivých přípravků viz tabulka 1. 

 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 
O užívání maraviroku u 

těhotných žen jsou dostupné jen omezené údaje. Vliv maraviroku na 

těhotenství u člověka není znám. Studie provedené na zvířatech ukazují reprodukční toxicitu při 
vysoké expozici. Primární farmakologická aktivita (afinita k receptoru CCR5) byla u studovaných 

druhů omezená (viz bod 5.3). Maravirok má být užíván v době těhotenství pouze v případě, kdy 

očekávaný přínos léčby zcela jasně převáží možná rizika pro plod. 
 
Kojení 
 
Není známo, zda je maravirok 

vylučován do lidského mléka. Dostupné toxikologické údaje u zvířat 

prokázaly vysokou exkreci maraviroku do mléka. Primární farmakologická aktivita (afinita 
k receptoru CCR5) byla u studovaných 

druhů omezená (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence/kojence 

nelze vyloučit. 
 

Doporučuje se, aby ženy infikované HIV své děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu HIV. 
 
Fertilita 
 

účincích maraviroku na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje. U laboratorních potkanů 

neměl maravirok žádné nežádoucí účinky na samčí nebo samičí fertilitu (viz bod 5.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Maravirok může mít slabý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je nutno 
informovat, 

že při léčbě maravirokem byly hlášeny závratě. Při posuzování pacientovy schopnosti řídit 

motorová vozidla, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje je nutno vzít v úvahu klinický stav pacienta 

profil nežádoucích účinků maraviroku. 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Dospělí 

Hodnocení nežádoucích účinků týkajících se léčby je založeno na souhrnných údajích pocházejících 
ze dvou klinických hodnocení fáze 2b/3 u 

dříve léčených dospělých pacientů (MOTIVATE 1 

a MOTIVATE 2) a 1 studie s 

dříve neléčenými pacienty (MERIT) infikovanými CCR5-tropním virem 

HIV-1 (viz body 4.4 a 5.1). 
 

Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky během klinických hodnocení fáze 2b/3 byly nauzea, 

průjem, únava a bolest hlavy. Tyto nežádoucí účinky byly časté (≥ 1/100 až < 1/10). 

40 

 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
 

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000), není známo (z 

dostupných údajů nelze určit). Nežádoucí účinky a abnormální laboratorní 

nálezy uvedené 

níže nezohledňují expozici. 

 

Tabulka 

3: Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích nebo po uvedení na trh 

 

Třída orgánového systému 

Nežádoucí účinky 

Četnost 

Infekce a infestace 

Pneumonie, ezofageální kandidóza 

méně časté 

Novotvary benigní, maligní 

blíže neurčené (zahrnující cysty 

a polypy) 

Karcinom 

žlučovodu, difuzní 

velkobuněčný B-lymfom, Hodgkinova 
choroba, metastázy do kostí, metastázy 
do jater, metastázy do peritonea, 
nazofaryngeální karcinom, ezofageální 
karcinom 

vzácné 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Anémie 

časté 

Pancytopenie, granulocytopenie 

vzácné 

Poruchy metabolismu a výživy 

Anorexie 

časté 

Psychiatrické poruchy 

Deprese, insomnie 

časté 

Poruchy nervového systému 

Záchvaty 

křečí a záchvatové stavy 

méně časté 

Srdeční poruchy 

Angina pectoris 

vzácné 

Cévní poruchy 

Posturální hypotenze (viz bod 4.4) 

méně časté 

Gastrointestinální poruchy 

Bolesti břicha, flatulence, nauzea 

časté 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Zvýšení alaninaminotransferázy, 
zvýšení aspartátaminotransferázy 

časté 

Hyperbilirubinemie, zvýšení 
gamaglutamyltransferázy 

méně časté 

Toxická hepatitida, selhání jater, jaterní 
cirhóza, zvýšení krevní alkalické 
fosfatázy 

vzácné 

Selhání jater se známkami alergie 

velmi vzácné 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Vyrážka 

časté 

Stevens-

Johnsonův syndrom/toxická 

epidermální nekrolýza 

vzácné/není 
známo 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a 

pojivové tkáně 

Myozitida, zvýšení hladiny 
kreatinfosfokinázy v krvi 

méně časté 

Svalová atrofie 

vzácné 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Selhání ledvin, proteinurie 

méně časté 

Celkové poruchy a reakce v 

místě 

aplikace 

Astenie 

časté 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Byly hlášeny hypersenzitivní reakce s pozdním nástupem vyskytující se typicky 2-6 

týdnů po zahájení 

léčby a zahrnující vyrážku, horečku, eosinofilii a poruchy jater (viz také bod 4.4). Poruchy kůže a jater 

se mohou vyskytnout buď jednotlivě nebo v kombinaci. 
 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí v době zahájení kombinované antiretrovirové 

terapie (CART) se může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. 

Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 

hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zaháje

ní léčby (viz bod 4.4). 

41 

 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, zejména u pacientů se všeobecně známými rizikovými faktory, 

pokročilým onemocněním HIV nebo dlouhodobou expozicí kombinované antiretrovirové léčbě 

(CART). Její četnost není známa (viz bod 4.4). 
 
B

yly hlášeny případy synkopy způsobené posturální hypotenzí. 

 
Abnormální laboratorní nálezy 
 
Tabulka 4 ukazuje incidenci 

≥ 1 % abnormálních nálezů stupně 3-4 (dle kritérií ACTG) založenou na 

maximální změně hodnot laboratorních vyšetření bez ohledu na výchozí hodnoty. 
 

Tabulka 4: Incidence 

≥ 1 % abnormálních nálezů stupně 3-4 (dle kritérií ACTG) 

založená 

na maximální změně hodnot laboratorních vyšetření (bez ohledu na výchozí 

hodnoty) ve studiích MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2 (Souhrnná analýza, až do 
48 

týdnů) 

 
 

Laboratorní ukazatel 

Limit 

Maravirok 300 mg 

2x 

denně + OBT 

N = 421* 

(%) 

Placebo + OBT 

 

N = 207* 

(%) 

Poruchy jater a 

žlučových 

cest 

 

 

 

Aspartátaminotransferáza 

> 5,0x ULN 

4,8 

2,9 

Alaninaminotransferáza 

> 5,0x ULN 

2,6 

3,4 

Celkový bilirubin 

> 5,0x ULN 

5,5 

5,3 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

 

Amyláza 

> 2,0x ULN 

5,7 

5,8 

Lipáza 

> 2,0x ULN 

4,9 

6,3 

Poruchy krve a lymfatických 
cest 

 

 

 

Celkový počet neutrofilů 

< 750/mm

3

 

4,3 

1,9 

ULN: Horní mez normálu (Upper Limit of Normal) 
OBT: Optimised Background Therapy (optimalizovaná základní terapie) 

* Procenta založená na celkovém počtu pacientů, u kterých byl daný laboratorní ukazatel 
hodnocen 

 

posouzení dlouhodobé bezpečnosti maraviroku byly studie MOTIVATE prodlouženy na více než 

96 

týdnů s observační fází prodlouženou na 5 let. Dlouhodobá bezpečnost/vybrané cílové parametry 

(LTS/SE) zahrnovaly úmrtí, příhody definované jako AIDS, selhání jater, infarkt myokardu/srdeční 
ischemii, malignity, rhabdomyolýzu a 

další závažné infekční stavy při léčbě maravirokem. Výskyt 

těchto vybraných cílových parametrů u pacientů na maraviroku v této observační fázi byl konzistentní 
s výskytem pozorovaným v 

dřívějších obdobích studií. 

 

dosud neléčených pacientů byl výskyt abnormálních nálezů stupně 3 a 4 (dle kritérií ACTG) 

u skupiny 

léčené maravirokem a efavirenzem podobný. 

 
Pediatrická populace 
 

Profil nežádoucích účinků u pediatrických pacientů je založen na 48týdenních údajích o bezpečnosti 
ze studie A4001031, v níž 103 

pacientů infikovaných HIV-1 již dříve léčených ve věku 2 až 18 let 

dostávalo maravirok dvakrát denně s optimalizovanou základní léčbou (OBT). Obecně byl 

bezpečnostní profil u pediatrických pacientů podobný profilu pozorovanému v klinických studiích 

dospělých. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

42 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Symptomy 
 

Nejvyšší dávka podaná během klinických hodnocení byla 1 200 mg. Nežádoucí účinek limitující 
velikost dávky byla posturální hypotenze. 
 
Prodloužení intervalu QT bylo pozorováno u 

psů a opic při plazmatických hladinách 6, resp. 

12násobně vyšších ve srovnání s očekávanou hladinou u člověka při maximální doporučené dávce 
300 mg 

dvakrát denně. Nicméně během klinických hodnocení 3. fáze při užívání doporučené dávky 

maraviroku a ani ve specifické studii farmakokinetiky s cílem zhodnotit potenciál maraviroku 
k prodloužení intervalu QT nebylo pozorováno žádné klinicky významné prodloužení intervalu QT ve 
srovnání s placebem + OBT. 
 

Léčba 
 

případě předávkování maravirokem neexistuje specifické antidotum. Léčba předávkování má 

sestávat z 

obecných podpůrných opatření, včetně udržování pacienta v poloze naznak, důkladného 

stanovení vitálních funkcí pacienta, krevního tlaku a EKG. 
 
Pokud je indikováno, eliminace neabsorbovaného aktivního maraviroku se má dosáhnout zvracením 

nebo výplachem žaludku. Podávání aktivního uhlí může být použito jako pomoc při odstraňování 
neabsorbované aktivní látky. Vzhledem k 

tomu, že vazba maraviroku na bílkoviny je středně silná, 

může být při odstraňování tohoto léku prospěšná také dialýza. Další léčba má být podle doporučení 
národního toxikologického centra, pokud je k dispozici. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci, jiná antivirotika, ATC kód: 
J05AX09 
 

Mechanismus účinku 
 
Maravirok je zástupcem terapeutické skupiny pojmenované antagonisté CCR5. Maravirok se 
selektivn

ě váže na lidský chemokinový receptor CCR5 a zabraňuje tak CCR5-tropnímu HIV-1 ve 

vstupu do buněk. 
 
Antivirová aktivita in vitro 
 
Maravirok nevykazuje žádnou aktivitu in vitro 

proti virům používajícím CXCR4 jako svůj vstupní 

koreceptor (dvojitě-tropní nebo CXCR4-tropní viry, níže souhrnně nazývané „CXCR4-používající“ 

viry). Sérově nastavená hodnota EC90 u 43 primárních HIV-1 klinických izolátů byla 0,57 
(0,06-10,7) 

ng/ml bez významných změn mezi odlišnými testovanými podtypy. Antivirová aktivita 

maraviroku proti HIV-2 nebyla hodnocena. Další podrobnosti naleznete v bodu farmakologie 

Evropské veřejné hodnotící zprávy (EPAR) pro přípravek CELSENTRI na webových stránkách 

Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). 
 

43 

Pokud byl používán s ostatními antiretroviro

vými léčivými přípravky v buněčné kultuře, kombinace 

maraviroku nebyla antagonistická s 

řadou NRTI, NNRTI, PI nebo s inhibitorem fúze HIV 

enfuvirtidem. 
 
Rezistence 
 

úniku viru před maravirokem může dojít dvěma způsoby: selekcí viru, který může použít CXCR4 

jako svůj vstupní koreceptor (CXCR4-používající virus), nebo selekcí viru, který nadále používá 

výhradně CCR5 (CCR5-tropní virus). 
 
In vitro 
Varianty HIV-1 se sníženou vnímavostí k maraviroku byly selektovány in vitro po 

několikerém 

pasážování dvou CCR5-

tropních virů (0 laboratorních kmenů, 2 klinické izoláty). Viry rezistentní 

maraviroku zůstaly CCR5-tropní a neobjevila se žádná přeměna CCR5-tropního viru na 

CXCR4-používající virus. 
 
Fenotypová rezistence 

Křivky odpovědi na koncentraci u virů rezistentních na maravirok byly fenotypicky charakterizovány 

křivkami, které nedosahovaly 100% inhibice v testech užívajících sériové ředění maraviroku. Tradiční 

sledování změn IC

50

/IC

90

 nebyl parametr použitelný k 

měření fenotypové rezistence, neboť tyto 

hodnoty 

byly někdy nezměněny navzdory významně snížené citlivosti. 

 
Genotypová rezistence 

Mutace byly nalezeny nahromaděné v obalovém glykoproteinu gp120 (virový protein, který se váže na 

koreceptor CCR5). Pozice těchto mutací nebyla konsistentní mezi různými izoláty. Proto význam 

těchto mutací pro vnímavost na maravirok u jiných virů není znám. 
 

Zkřížená rezistence in vitro 
Klinické izoláty HIV-1 rezistentní k 

nukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy (NRTI), 

nenukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy (NNRTI), inhibitorům proteázy (PI) a enfuvirtidu 
byly všechny citlivé k maraviroku v 

buněčné kultuře. Viry rezistentní na maravirok, které se objevily 

in vitro

, zůstaly citlivé na inhibitor fúze enfuvirtid a inhibitor proteázy sachinavir. 

 
In vivo 

Léčba pacientů s předchozí léčbou 
V pivotních studiích (MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) byly u 7,6 

% pacientů v období 4-6 týdnů 

zaznamenány změny mezi screenovaným a výchozím výsledkem tropismu z CCR5 na CXCR4 nebo 

dvojitě/smíšeně tropní. 
 

Selhání léčby u pacientů s CXCR4-používajícím virem 
 
CXCR4-

používající virus byl prokázán při selhání léčby u přibližně 60 % subjektů, u kterých selhala 

léčba maravirokem, oproti 6 % subjektů, u kterých došlo k selhání léčby v rameni s placebem + OBT. 

Aby se zjistil pravděpodobný původ CXCR4-používajícího viru během léčby, byla provedena 

podrobná klonální analýza virů od reprezentativní skupiny 20 subjektů (16 subjektů z ramene 
s maravirokem a 4 subjekty z ramene s placebem + OBT), u kterých byl v 

době selhání léčby prokázán 

CXCR4-používající virus. Tato analýza odhalila, že spíš než z mutace CCR5-

tropního viru přítomného 

na začátku se CXCR4-tropní virus objevil z již dříve existujícího rezervoáru CXCR4-používajících 

virů neprokázaného v počátku léčby. Analýza tropismu následující po selhání léčby maravirokem 

pacientů s CXCR4-používajícím virem, kteří však měli CCR5 virus prokázaný na začátku léčby, 

ukázala, že populace virů se vrátila zpět k CCR5 tropismu u 33 z 36 pacientů po alespoň 35denním 
následném sledování 

po ukončení léčby. 

 

době selhání léčby u pacientů s CXCR4-používajícím virem se na základě dostupných údajů 

ukázalo, že profil rezistence k 

ostatním antiretrovirotikům je podobný profilu rezistence 

u CCR5-

tropní populace na začátku léčby. A proto se při výběru léčebného režimu musí předpokládat, 

44 

že viry tvořící část dříve neprokázané CXCR4–používající populace (tj. menšinová populace virů) 
mají stejný profil rezistence jako CCR5-tropní populace. 
 

Selhání léčby u pacientů s CCR5-tropním virem 
 
Fenotypová rezistence: U pacien

tů s CCR5-tropním virem během selhání léčby maravirokem mělo 22 

z 58 

pacientů virus se sníženou senzitivitou k maraviroku. Výzkumnými virologickými analýzami na 

reprezentativní skupině pacientů bylo identifikováno, že u zbývajících 36 pacientů nebyl prokázán 
virus se sníženou senzitivitou. U 

těchto pacientů byly nalezeny ukazatele naznačující nízkou 

compliance [nízké a kolísající hladiny a 

často také vypočítané vysoké skóre zbytkové senzitivity OBT 

(optimised background therapy)]. U 

pacientů, u kterých selhává léčba a kteří mají pouze virus R5, 

může být léčba maravirokem považována stále za účinnou, jsou-li hodnoty maximální procentuální 

inhibice (MPI) ≥ 95 % (Phenosense Entry assay). Zbytková aktivita in vivo nebyla u virů s hodnotami 
MPI < 95 % stanovena. 
 
Genotypová rezistence 
 

Klíčové mutace (V3-loop) nemohou být v současnosti kvůli vysoké variabilitě sekvence V3 a nízkému 

počtu analyzovaných vzorků navrženy. 
 
Pediatrická populace 
 
Podle analýzy ve 48. týdnu (N = 103) byl u 5/23 (22 

%) jedinců ve virologickém selhání detekován 

non-CCR5-

tropní virus. Jeden další jedinec měl při virologickém selhání CCR5-tropní virus se 

sníženou citlivostí na maravirok, i 

když ten nebyl uchován do konce léčby. U jedinců s virologickým 

selháním se obvykle objevovala nízká compliance jak k maraviroku tak i základním antiretrovirovým 

součástem jejich režimu. Celkově byly mechanismy rezistence na maravirok pozorované u této již 

dříve léčené pediatrické populace podobné mechanismům pozorovaným u dospělé populace. 
 
Klinické výsledky 
 
Studie u 

pacientů s CCR5-tropními viry, kteří již podstoupili léčbu 

Klinická účinnost maraviroku (v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léčivými přípravky) na 
plazmatickou hladinu HIV RNA a 

počet CD4+ buněk byla zkoumána ve dvou pivotních 

randomizovaných 

dvojitě zaslepených multicentrických hodnoceních (MOTIVATE 1 

a MOTIVATE 2, n = 1076) u 

pacientů infikovaných CCR5-tropním virem HIV-1, jak bylo stanoveno 

Monogram Trofile Assay. 
 

Pacienti, kteří byli vhodní pro tyto studie, měli předchozí expozici léčivým přípravkům alespoň ze 

skupin antiretrovirotik [≥ 1 nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI), 

≥ 1 nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI), ≥ 2 inhibitory proteázy (PI), a/nebo 

enfurvirtid] nebo měli prokázanou rezistenci k nejméně jednomu členu každé skupiny. Pacienti byli 
randomizováni v 

poměru 2:2:1 - maravirok 300 mg (ekvivalent dávky) jednou denně, dvakrát denně 

nebo placebo - v kombinaci s 

nejvhodnější léčbou sestávající se z 3 až 6 antiretrovirových léčivých 

přípravků (kromě nízkodávkovaného ritonaviru). OBT byla vybrána na základě předchozí léčby 
pacienta a výchozího stanovení genotypu a fenotypu virové rezistence. 
 

Tabulka 5: Demografické a 

výchozí parametry pacientů (souhrnná analýza studií 

MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) 
 
 

Demografické a výchozí parametry 

Maravirok 

300 

mg 2x denně 

+ OBT 

 

N = 426 

Placebo + OBT 

 
 

N = 209 

Věk (roky) 

46,3 

45,7 

45 

(Rozmezí, roky) 

21-73 

29-72 

Mužské pohlaví  

89,7 % 

88,5 % 

Rasa (bílá/černá/ostatní) 

85,2 %/12 %/2,8 % 

85,2 %/12,4 %/2,4 % 

Průměrná výchozí plazmatická HIV-1 RNA 
(log

10

 kopií/ml) 

4,85 

4,86 

Medián výchozího počtu CD4+ buněk 

(buňky/mm

3

(rozmezí, buňky/mm

3

 

166,8 

(2,0-820,0) 

 

171,3 

(1,0-675,0) 

Pacienti s 

virovou náloží při screeningu 

> 100 000 kopií/ml 

179 (42,0 %) 

84 (40,2 %) 

Pacienti s 

výchozím počtem CD4+ buněk 

≤ 200 buněk/mm

3

 

250 (58,7 %) 

118 (56,5 %) 

Počet pacientů (v procentech) se skóre GSS: 
 

 

 

 

≥ 3 

 

102 (23,9 %) 
138 (32,4 %) 

80 (18,8 %) 

104 (24,4 %) 

 

51 (24,4 %) 
53 (25,4 %) 
41 (19,6 %) 
59 (28,2 %) 

Test rezistence technikou GenSeq 
 

Do pivotních klinických studií byly zahrnuty omezené počty pacientů jiných ras než bělochů, a proto 
jsou dostupné údaje u 

těchto pacientů velmi omezené. 

 

Průměrný nárůst počtu CD4+ buněk oproti výchozí hodnotě u pacientů, u kterých došlo k selhání 

léčby se změnou tropismu na dvojitý/smíšený nebo CXCR4 tropismus, ve skupině s režimem 
maravirok 300 

mg dvakrát denně + OBT (+56 buněk/mm

3

), 

byl větší než nárůst pozorovaný ve 

skupině pacientů, u kterých selhala léčba placebem + OBT (+13,8 buněk/mm

3

) bez ohledu na 

tropismus. 
 

Tabulka 6: Výsledky 

účinnosti v týdnu 48 (souhrnně pro studie MOTIVATE 1 

a MOTIVATE 2) 
 
 

Výsledky 

Maravirok 

300 

mg 2x denně 

+ OBT 

 

N = 426 

Placebo + 

OBT 

 

N = 209 

Rozdíl

1

 

(Interval 

spolehlivosti

2

Průměrná změna výchozí 
HIV-1 RNA 
(log kopií/ml) 

-1,837 

-0,785 

-1,055 

(-1,327, -0,783) 

Procento pacientů s HIV-1 
RNA < 400 kopiemi/ml 

56,1 % 

22,5 % 

Pravděpodobnost: 4,76 

(3,24, 7,00) 

Procento pacientů s HIV-1 
RNA < 50 kopiemi/ml 

45,5 % 

16,7 % 

Pravděpodobnost: 4,49 

(2,96, 6,83) 

Průměrná změna výchozího 

počtu CD4+ buněk 

(buňky/µl) 

122,78 

59,17 

63,13 

(44,28, 81,99)

2

 

p hodnoty < 0,0001 

2

 

Pro všechny konečné výsledky byly intervaly spolehlivosti 95 %, kromě změny výchozí HIV-1 

RNA, který byl 97,5 %. 

 
V retrospektivní analýze studií MOTIVATE s 

citlivějším stanovením screeningu tropismu (metodou 

Trofile-

ES) byly podíly odpovědí (˂ 50 kopií/ml ve 48. týdnu) u pacientů s pouze CCR5tropním virem 

detekovaným na počátku 48,2 % u jedinců léčených maravirokem + OBT (n = 328) a 16,3 % u jedinců 
l

éčených placebem + OBT (n = 178). 

 

46 

Režim maravirok 300 

mg dvakrát denně + OBT měl superioritu oproti placebu + OBT napříč všemi 

analyzovanými podskupinami pacientů (viz tabulka 7).

 

Pacienti s 

velmi nízkým výchozím počtem 

CD4+ buněk (tj. < 50 buněk/µl) měli méně příznivý výsledek. Tato podskupina měla vysoký stupeň 

nepříznivých prognostických markerů, tj. rozsáhlou rezistenci a vysoké výchozí virové zátěže. Avšak 

významný léčebný přínos maraviroku oproti placebu + OBT byl i tak prokázán (viz tabulka 7). 
 

Tabulka 7

: Podíl pacientů, u kterých bylo dosaženo < 50 kopií/ml ve 48. týdnu podle 

podskupin (souhrnně pro studie MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2) 
 
 

Podskupiny 

HIV-1 RNA < 50 kopií/ml 

Maravirok 300 mg 

2x denně + OBT 

N = 426 

Placebo + OBT 

 

N = 209 

Screening HIV-1 RNA (kopie/ml): 
 

< 100 000 

 

≥ 100 000 

 

58,4 % 
34,7 % 

 

26,0 % 

9,5 % 

Výchozí počet CD4+ (buňky/µl): 
 

< 50 

 

50-100 

 

101-200 

 

201-350 

 

≥ 350 

 

16,5 % 
36,4 % 
56,7 % 
57,8 % 
72,9 % 

 

2,6 % 

12,0 % 
21,8 % 
21,0 % 
38,5 % 

Počet aktivních antiretrovirotik u OBT

1

 

0 

 

 

2 

 

≥ 3 

 

32,7 % 
44,5 % 
58,2 % 

62 % 

 

2,0 % 
7,4 % 

31,7 % 
38,6 % 

1

Podle GSS skóre. 

 
Studie u non-CCR5-

tropních pacientů, kteří již byli léčeni 

Studie A4001029 bylo průzkumné hodnocení u pacientů infikovaných dvojitě/smíšeně nebo CXCR4 
tropním HIV-1 s podobným designem jako studie MOTIVATE 1 a MOTIVATE 2. V této studii 
nebyly prokázány ani superiorita, ani non-inferiorita oproti placebu + 

OBT, ačkoliv nebyl zaznamenán 

žádný nežádoucí dopad na virovou zátěž nebo počet CD4+ buněk. 
 
Studie u 

dosud neléčených pacientů 

R

andomizovaná dvojitě slepá studie (MERIT) sledovala účinnost maraviroku oproti efavirenzu, oba 

v kombinaci se zidovudinem/lamivudinem (n = 721, 1:1). Po 48 

týdnech léčby nedosáhl maravirok 

noninferiority oproti efavirenzu pro cílovou hodnotu HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (65,3 % vs. 69,3 %, 
dolní mez intervalu spolehlivosti -11,9 

%). Více pacientů léčených maravirokem ukončilo léčbu pro 

nedostatečnou účinnost (45 vs. 15) a mezi těmito pacienty s nedostatečnou účinností byl podíl získané 
rezistence na NRT

I (hlavně na lamivudin) vyšší v rameni užívajícím maravirok. Méně pacientů 

ukončilo léčbu maravirokem kvůli nežádoucím účinkům (15 vs. 49). 
 
Studie u 

pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a/nebo hepatitidy C 

Hepatální bezpečnost maraviroku v kombinaci s jinými antiretrovirotiky u pacientů infikovaných 
HIV-1 s HIV RNA < 50 kopií/ml a 

současně infikovaných virem hepatitidy C a/nebo hepatitidy B byla 

hodnocena v 

multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. 

70 

jedinců (Child-Pugh Class A, n = 64; Child-Pugh Class B, n = 6) bylo randomizováno do skupiny 

s maravirokem a 67 

jedinců (Child-Pugh Class A, n = 59; Child-Pugh Class B, n = 8) bylo 

randomizováno do skupiny s placebem. 
 
Primárním cílem bylo hodnotit výskyt abnorm

alit ALT stupně 3 a 4 ve 48. týdnu [> 5x nad hladinou 

normálu (ULN), pokud výchozí ALT ≤ ULN; nebo > 3,5x nad hladinou normálu, pokud výchozí ALT 
> ULN]. Jeden jedinec v 

každém rameni léčby dosáhl primárního cíle do 48. týdne (v 8. týdnu 

u placeba a v 36. 

týdnu ve skupině s maravirokem). 

47 

 
Studie u 

již dříve léčených pediatrických pacientů infikovaných CCR5-tropním HIV-1 

Studie A4001031 je otevřená multicentrická studie u pediatrických pacientů (ve věku 2 roky až méně 
než 18 let) infikovaných CCR5-tropním HIV-1 stanoveným pomocí Trofile assay s 

rozšířenou 

citlivostí. 

Bylo požadováno, aby jedinci měli ve screeningu HIV-1 RNA vyšší než 1 000 kopií na ml. 
 
Všichni jedinci (n = 103) dost

ávali maravirok dvakrát denně a OBT. Dávkování maraviroku bylo 

založeno na ve

likosti tělesného povrchu a dávky byly upraveny podle toho, zda jedinec dostával silné 

inhibitory a/nebo induktory CYP3A. 
 

pediatrických pacientů s úspěšným testem tropismu byl detekován smíšený/CXCR4-tropní virus 

přibližně 40 % vzorků screeningu (přibližně 30 % u 2-6letých a 45 % u 12-18letých), což zdůrazňuje 

význam testování tropismu také u pediatrické populace. 
 

Populace byla tvořena 52 % žen a 69 % černochů s průměrným věkem 10 let (rozmezí 2 roky až 
17 

let). Na počátku byla průměrná hodnota plazmatické HIV-1 RNA 4,3 log

10

 kopií/ml (rozmezí 2,4 

až 6,2 log

10

 

kopií/ml), průměrný počet CD4+ buněk byl 551 buněk/mm

3

 (rozmezí 1 až 

1 654 

buněk/mm

3

) a 

průměr CD4+ v % byl 21 % (rozmezí 0 % až 42 %). 

 
Ve 48. týdnu dosáhlo 48 

% jedinců léčených maravirokem a OBT plazmatické HIV-1 RNA nižší než 

48 kopií/ml a 65 

% jedinců dosáhlo plazmatické HIV-1 RNA nižší než 400 kopií/ml; použita byla 

analýza selhání ekvivalentů chybění, převodu nebo ukončení. Průměrný nárůst počtu CD4+ buněk od 

počátku do 48. týdne byl 247 buněk/mm

3

 (5 %). 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
 
A

bsorpce maraviroku je proměnlivá s četnými vrcholy. Mediánu nejvyšší plazmatické koncentrace 

maraviroku po podání jednorázové 

dávky 300mg komerčních tablet zdravým dobrovolníkům je 

dosaženo po 2 hodinách (rozmezí 0,5 až 4 hodiny

). Farmakokinetika perorálně podaného maraviroku 

není v 

rozmezí dávkování úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost 100mg dávky je 23 % 

předpokládá se, že při 300 mg bude 33 %. Maravirok je substrátem pro efluxní transportér 

P-glykoprotein. 
 

Současné podávání 300mg tablety a vysoce tučné snídaně snížilo u zdravých dospělých dobrovolníků 
C

max

 a AUC maraviroku o 33 % a 

současné podávání 75 mg perorálního roztoku a vysoce tučné 

snídaně snížilo u zdravých dospělých dobrovolníků AUC maraviroku o 73 %. Studie s tabletami 

prokázaly snížení vlivu potravy při vyšších dávkách. 
 
Ve studiích u 

dospělých (s užitím tabletové lékové formy) nebo v pediatrické studii (s užitím jak 

tablet, tak i perorálního roztoku) neexistovala žádná stravovací omezení. Výsledky neukázaly na žádné 
problémy s 

příslušnou účinností nebo bezpečností spojené s podáváním s jídlem nebo nalačno. Proto 

může být maravirok v tabletách i perorálním roztoku při doporučeném dávkování užíván s jídlem nebo 

bez něj u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg (viz 
bod 4.2). 
 
Distribuce 
 
M

aravirok se váže (přibližně 76 %) na lidské plazmatické proteiny a vykazuje středně vysokou afinitu 

k albuminu a kyselému alfa-1 glykoproteinu. D

istribuční objem maraviroku je přibližně 194 l. 

 
Biotransformace 
 
Studie u 

člověka a in vitro studie s použitím lidských jaterních mikrosomů a exprimovaných enzymů 

ukázaly, že maravirok je metabolizován hlavně systémem cytochromu P-450 na metabolity, které jsou 

48 

proti HIV-1 v 

podstatě neaktivní. In vitro studie naznačují, že CYP3A4 je hlavním enzymem 

zodpovědným za metabolismus maraviroku. In vitro studie také naznačují, že polymorfní enzymy 
CYP2C9, CYP2D6 a 

CYP2C19 se významně nepodílejí na metabolismu maraviroku. 

 

Maravirok je hlavní cirkulující složkou (přibližně 42 % radioaktivity) po perorálním podání jednotlivé 
dávky 300 

mg. Nejvýznamnějším cirkulujícím metabolitem u člověka je sekundární amin (přibližně 

22 % radioaktivity) vzniklý N-dealkylací. Tento p

olární metabolit nevykazuje žádnou význačnou 

farmakologickou aktivitu. Ostatní metabolity jsou produkty monooxidace a jsou pouze menšími 
složkami plazmatické radioaktivity. 
 
Eliminace 
 
Byla provedena studie látkové bilance/exkrece s použitím jednotlivé dávky 300 mg maraviroku 

značeného 

14

C. Během 168 hodin bylo nalezeno přibližně 20 % radionuklidu v moči a 76 % ve stolici. 

Maravirok byl hlavní složkou přítomnou v moči (průměrně 8 % dávky) a ve stolici (průměrně 25 % 

dávky). Zbylá část byla vyloučena jako metabolity. Po intravenózním podání (30 mg) byl poločas 
maraviroku 13,2 hod, 22 

% dávky bylo vyloučeno nezměněno v moči a hodnoty celkové clearance 

a renální clearance byly 44,0 l/hod, resp. 10,17 l/hod. 
 

Zvláštní populace pacientů: 
 
Pediatrická populace 
Intenzivní farmakokinetika maraviroku byla hodnocena u 50 

již dříve léčených pediatrických pacientů 

ve věku 2 až 18 let infikovaných CCR5-tropním HIV-1 (tělesná hmotnost 10,0 až 57,6 kg) ve fázi 

studie A4001031, která se zaměřila na stanovení dávky. Dávky byly ve dnech s intenzivním 
hodnocením farmakokinetiky podávány s potravou a 

optimalizovány tak, aby během dávkovacího 

intervalu bylo dosaženo průměrných koncentrací (C

avg

) vyšších než 100 ng/ml; jinak byl maravirok 

podáván s 

jídlem nebo bez jídla. Počáteční dávka maraviroku byla odvozena od dávek pro dospělé za 

použití velikosti tělesného povrchu (BSA) 1,73 m

2

 

pro děti a rozmezí BSA (m

2

) pro dospívající. Dále 

bylo dávkování založeno na tom, zda jedinci dostávali jako součást OBT silné inhibitory CYP3A 
(38/50), silné induktory CYP3A (2/50) nebo jiné sou

časně podávané léčivé přípravky, které nejsou 

silnými inhibitory CYP3A nebo silnými induktory CYP3A (10/50). Vzácná farmakokinetika byla 
hodnocena u 

všech jedinců včetně dalších 47 jedinců dostávajících silné inhibitory CYP3A, kteří se 

neúčastnili fáze pro stanovení dávky. Vliv silných inhibitorů a/nebo induktorů CYP3A na 
farmakokinetické parametry maraviroku u 

pediatrických pacientů byl podobný vlivu pozorovanému 

dospělých. 

 
Rozmezí BSA (m

2

) byla modifikována p

odle rozmezí tělesné hmotnosti (kg), aby se zjednodušilo 

dávkování a 

snížily omyly při dávkování (viz bod 4.2). Použití dávek pro rozmezí tělesné hmotnosti 

(kg) při léčbě dětí a dospívajících již dříve léčených nakažených HIV-1 vede k expozicím maraviroku 
podobným expozicím pozorovaným u 

již dříve léčených dospělých dostávajících doporučené dávky 

spolu s 

průvodní medikací. Farmakokinetika maraviroku u pediatrických pacientů mladších než 2 roky 

nebyla stanovena (viz bod 4.2). 
 
Starší osoby 
Byla provedena pop

ulační analýza studií fáze 1/2a a 3 (16-65 let věku) a žádný vliv věku nebyl 

pozorován (viz bod 4.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
Ve studii byla srovnávána farmakokinetika jednorázové dávky 300 mg maraviroku u 

subjektů se 

závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min, n = 6), v terminálním stadiu renálního 

onemocnění a u zdravých dobrovolníků (n = 6). Geometrický průměr AUC

inf 

(CV%) maraviroku byl 

následující: zdraví dobrovolníci (normální funkce ledvin) 1 348,4 ng·hod/ml (61 %); závažná porucha 
funkce ledvin 4 367,7 ng·hod/ml (52 %); 

terminální stadium renálního onemocnění (podání po 

dialýze) 2 677,4 ng·hod/ml (40 %) a 

terminální stadium renálního onemocnění (podání před dialýzou) 

2 805,5 ng·hod/ml (45 %). C

max

 (CV%) byla 335,6 ng/ml (87 %) u zdravých dobrov

olníků (normální 

funkce ledvin), 801,2 ng/ml (56 %) u závažné poruchy funkce ledvin, 576,7 ng/ml (51 %) 

49 

terminálního stadia renálního onemocnění (podání po dialýze) a 478,5 ng/ml (38 %) u terminálního 

stadia renálního onemocnění (podání před dialýzou). Dialýza měla minimální efekt na expozici 

subjektů v terminálním stadiu renálního onemocnění. Expozice pozorované u subjektů se závažnou 

poruchou funkce ledvin a v 

terminálním stadiu renálního onemocnění se pohybovaly v rozmezí 

pozorovaném během studií s jednorázovou dávkou 300 mg maraviroku u zdravých dobrovolníků 
s normální funkcí ledvin. Proto nejsou nutné úpravy dávek u 

pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří 

užívají maravirok bez silného inhibitoru CYP3A4 (viz body 4.2, 4.4 a 4.5).

 

 
Tato studie navíc porovnávala farmakokinetiky opakovaného podání dávek maraviroku v kombinaci 
se sachinavirem/ritonavirem 1 000/100 

mg 2x denně (silný inhibitor CYP3A4) po dobu 7 dnů 

subjektů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 50 a ≤ 80 ml/min, n = 6) a středně závažnou 

poruchou funkce ledvin (CLcr 

≥ 30 a ≤ 50 ml/min, n = 6) se zdravými dobrovolníky (n = 6). Subjekty 

užívaly 150 mg maraviroku v 

různých intervalech (zdraví dobrovolníci - každých 12 hodin, mírná 

porucha funkce ledvin - každých 24 

hodin, středně závažná porucha funkce ledvin - každých 

48 

hodin). Průměrná koncentrace (Cavg) maraviroku během 24 hodin byla 445,1 ng/ml u subjektů 

s normální funkcí ledvin, 338,3 ng/ml u 

subjektů s mírnou poruchou funkce ledvin a 223,7 u subjektů 

se středně závažnou poruchou funkce ledvin. Průměrná koncentrace maraviroku během 24-48 hodin 
byla u 

subjektů se středně závažnou poruchou funkce ledvin nízká (Cavg: 32,8 ng/ml). Proto může 

subjektů s poruchou funkce ledvin volba intervalu dávkování delšího než 24 hodin způsobit 

inade

kvátní expozice během 24-48 hodin. 

 

pacientů s poruchou funkce ledvin užívajících maravirok současně se silnými inhibitory CYP3A4 je 

nutná úprava dávky (viz body 4.2, 4.4 a 4.5). 
 
Porucha funkce jater 
M

aravirok je primárně metabolizován a eliminován játry. Studie porovnávala farmakokinetiku 

jednorázové dávky 300 mg maraviroku u 

pacientů s mírnou (Child-Pugh Class A, n = 8), a středně 

závažnou (Child-Pugh Class B, n = 8) poruchou funkce jater ve srovnání se zdravými subjekty (n = 8). 
Koeficienty geometrick

ého průměru pro C

max 

a AUC

last

 byly o 11 %, resp. 25 %, vyšší u 

subjektů 

s mírnou poruchou funkce jater a o 32 %, resp. 46 %, vyšší u 

subjektů se středně závažnou poruchou 

funkce jater 

oproti subjektům s normální funkcí jater. Vlivy středně závažné poruchy funkce jater 

mohou být podceněny vzhledem k omezeným údajům u pacientů se sníženou metabolickou kapacitou 
a se zvýšenou renální clearance u 

těchto subjektů. Výsledky by proto měly být interpretovány 

s opatrností. Farmakokinetika maraviroku nebyla zkoumána u 

subjektů se závažnou poruchou funkce 

jater (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Rasa 
 

Žádný významný rozdíl mezi bělošskými, asijskými a černošskými subjekty nebyl pozorován. 
Farmakokinetika u ostatních ras nebyla hodnocena. 
 
Pohlaví 
 
Žádné významné rozdíly ve farmakokinetice nebyly pozorovány. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Primární farmakologická aktivita (afinita k 

receptoru CCR5) byla přítomná u opic (100 % receptorů 

obsazených) a omezená u 

myší, potkanů, králíků a psů. U myší a lidských jedinců, kteří postrádají 

CCR5 receptor následkem genetické delece, nebyly hlášeny žádné významné nepříznivé následky. 
 
Studie in vitro a in vivo ukázaly, že maravirok má potenciál zvýšit QTc interval v supraterapeutických 
dávkách bez známek arytmie. 
 
Studie toxicity s opakovanými dávkami na potkanech identifikovaly játra jako primární cílový orgán 

toxického působení (zvýšení aminotransferáz, hyperplazie žlučovodu a nekróza). 
 

50 

6měsíční studii na transgenních myších a 24měsíční studii na potkanech byl hodnocen kancerogenní 

potenciál maraviroku. U 

myší nebylo hlášeno žádné statisticky významné zvýšení výskytu nádorů po 

systémových expozicích v rozmezí od 7 do 39násobku lidské expozice (založeno na AUC 

nenavázaného maraviroku měření 0-24 hod) při dávce 300 mg dvakrát denně. U potkanů při 
systémové

 

expozici 21násobku očekávané lidské expozice způsobovalo podávání maraviroku 

adenomy štítné žlázy spojené s 

adaptivními změnami jater. Tyto nálezy jsou považovány za málo 

významné u 

lidí. Kromě toho byly ve studiích na potkanech hlášeny cholangiokarcinom (u 2 

z 60 

samců při 900 mg/kg) a cholangiom (u 1 z 60 samic při 500 mg/kg) při systémové expozici 

nejméně 15násobku očekávané expozice volnému maraviroku u lidí. 
 
Maravirok nebyl mutagenní ani genotoxický v 

řadě testů in vitro a in vivo zahrnujících test reverzních 

mutací u 

bakterií, chromozomových aberací lidských lymfocytů a mikrojader kostní dřeně potkanů. 

 

Maravirok nenarušoval páření nebo plodnost samců ani samic potkanů a neovlivňoval sperma 

ošetřovaných samců potkanů až do 1 000 mg/kg. Expozice dávce této hladiny odpovídala 39násobku 
odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 

mg dvakrát denně. 

 
Studie embryofetálního vývoje byly provedeny u 

potkanů a králíků při dávkách až 39 a 34násobku 

odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 

mg dvakrát denně. Ve studii s králíky 

mělo 7 plodů vnější anomálie při dávkách toxických pro matky a jeden plod při střední dávce 
75 mg/kg. 
 
Studie pre- a 

postnatálního vývoje byly provedeny na potkanech při dávkách až 27násobku 

odhadované klinické AUC volného maraviroku pro dávku 300 

mg dvakrát denně. Byl zaznamenán 

mírný nárůst pohybové aktivity u potkaních samců, kterým byly podávány vysoké dávky, a to jak 

odstavených mláďat, tak u dospělých, zatímco u samic nebyly pozorovány žádné účinky. Ostatní 

charakteristiky vývoje

 

těchto potomků, včetně plodnosti a reprodukční výkonnosti, nebyly podáváním 

maraviroku matkám ovlivněny. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Bezvodá kyselina citronová 
Dihydrát natrium-citrátu 
Sukralosa 
Natrium-benzoát 
Tekuté jahodové aroma 

Čištěná voda 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky. 
 

Po prvním otevření: 60 dní 
 
6.5 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Zlikvidujte 60 dní po prvním otevření. Na určené místo na krabičce 

zaznamenejte datum, kdy má být přípravek zlikvidován. Datum je nutno zapsat, jakmile je lahvička 

poprvé otevřena. 
 

51 

6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 
230 ml roztoku maraviroku o koncentraci 20 mg/ml. Balení obsahuje také termoplastický elastomerní 
adaptér a 10ml perorální aplikátor skládající se z 

polypropylenového těla (kalibrovaného po 1 ml) 

a polyethylenového pístu. 
 
Perorální 

aplikátor je přiložen pro přesné odměření předepsané dávky perorálního roztoku. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/418/013 
 
 
10. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 18. září 2007 
Datum poslední

ho prodloužení registrace: 20. července 2012 

 
 
11. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu/.

 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

53 

A. 

VÝR

OBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa 

výrobce odpovědného / výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 
Tablety 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 

Betriebsstātte Freiburg 
Mooswaldallee 1 
79090 Freiburg 

Německo 
 
Perorální roztok 
Pfizer Service Company 
Hoge Wei 10 
B 1930 Zaventem 
Belgie 
 

příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 

přípravku, bod 4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v 

seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 

uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP 

je třeba předložit: 

•  na žádost 

Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

56 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro lahvičku obsahující potahované tablety s 25 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 25 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sój

ový lecithin: další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

57 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/011 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 25 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

58 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 

Štítek na lahvičku – 25mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 25 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: 

další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

59 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/011 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

60 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro lahvičku obsahující  potahované tablety se 75 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 75 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin

: další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

61 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/012 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 75 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

62 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 

Štítek na lahvičku – 75mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 75 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: další podrobnosti vi

z příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
120 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

63 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/012 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILL

OVĚ PÍSMU 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

64 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro lahvičku obsahující  potahované tablety se 150 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje sójový lecithin: další podrobnosti viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
180 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZ

ORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

65 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 150 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

66 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 

Štítek na lahvičku – 150mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: 

další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
180 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

67 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 150 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

68 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro lahvičku obsahující  potahované tablety se 300 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje sójový lecithin: další podrobnosti viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
180 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

69 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/006 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 300 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

70 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 

Štítek na lahvičku – 300mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: 

další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
180 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

71 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/006 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 300 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

72 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
 
 

Krabička pro balení v blistru obsahující potahované tablety se 150 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin

: další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
90 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

73 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/002 
EU/1/07/418/003 
EU/1/07/418/004 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILL

OVĚ PÍSMU 

 
celsentri 150 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

74 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro balení v blistru obsahující potahované tablety se 300 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: dalš

í podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet 
60 potahovaných tablet 
90 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

75 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/007 
EU/1/07/418/008 
EU/1/07/418/009 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 300 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

76 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Štítek na vnější přebal vícečetného balení obsahujícího 180 (2 balení po 90 potahovaných tabletách) 

přebaleno průhlednou folií – včetně blue boxu – 150mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje sójový lecithin: další podrobnosti viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
V

ícečetné balení: 180 (2 balení po 90) potahovaných tablet 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

77 

 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/005 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 150 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

78 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Štítek na vnější přebal vícečetné balení obsahujícího 180 (2 balení po 90 potahovaných tabletách) 

přebaleno průhlednou folií – včetně blue boxu – 300mg potahované tablety 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje sójový lecithin: další podrobnosti viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Vícečetné balení: 180 (2 balení po 90) potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZP

ŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

79 

 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/010 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 300 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

80 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

2x krabička pro balení v blistru obsahující potahované tablety se 150 mg maraviroku – bez blue boxu 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 150 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecithin: další podrobno

sti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
90 potahovaných tablet. 

Součást vícečetného balení, nelze prodávat samostatně. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

81 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/005 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 150 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

82 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
 
 

2x krabička pro balení v blistru obsahující potahované tablety se 300 mg maraviroku – bez blue boxu 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje maravirocum 300 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sójový lecith

in: další podrobnosti viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
90 potahovaných tablet. 

Součást vícečetného balení, nelze prodávat samostatně. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
P

řed použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

83 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/010 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 300 mg 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

84 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
 
 
Blistr s 10 potahovanými tabletami po 150 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare (logo) 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

85 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
Blistr s 10 potahovanými tabletami po 300 mg maraviroku 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 
maravirocum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare (logo) 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

86 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

Krabička pro lahvičku obsahující perorální roztok maraviroku 20 mg/ml 
 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 20 mg/ml perorální roztok 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje maravirocum 20 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Obsah lahvičky: 
230 ml perorálního roztoku 
Balení obsahuje perorální aplikátor a 

adaptér na lahvičku 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte do 30 °C. 
Zlikvidujte 60 

dní po prvním otevření. 

Zlikvidujte do: 
 
 

87 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/013 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
celsentri 20 mg/ml 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

88 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 

Štítek na lahvičku – perorální roztok maraviroku 20 mg/ml 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CELSENTRI 20 mg/ml perorální roztok 
maravirocum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje maravirocum 20 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Obsah lahvičky: 
230 ml perorálního roztoku 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZO

RNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte do 30 °C. 
Zlikvidujte 60 

dní po prvním otevření. 

Zlikvidujte do: 
 
 

89 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Ltd 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/418/013 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

91 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CELSENTRI 25 mg potahované tablety 
CELSENTRI 75 mg potahované tablety 

CELSENTRI 150 mg potahované tablety 
CELSENTRI 300 mg potahované tablety 

maravirocum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci – viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat 

3. 

Jak se přípravek CELSENTRI užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek CELSENTRI uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá 

 

Přípravek CELSENTRI obsahuje léčivou látku maravirok. Maravirok patří do skupiny léčiv 
nazývaných antagonisté CCR5

. Přípravek CELSENTRI blokuje receptor zvaný CCR5, který HIV 

(virus lidské 

nedostatečnosti) používá k proniknutí do krevních buněk a jejich infikování (nákaze). 

 

Přípravek CELSENTRI se užívá k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu-1 (HIV-1) 

dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg. 

 

Přípravek CELSENTRI musí být užíván v kombinaci s jinými přípravky užívanými k léčbě infekce 
HIV. 

Tyto léčivé přípravky se nazývají léky proti HIV nebo antiretrovirotika. 

 

Přípravek CELSENTRI, jako součást kombinované léčby, snižuje množství viru ve Vašem těle 

udržuje ho na nízké úrovni. To pomáhá tělu zvýšit počet CD4 buněk v krvi. CD4 buňky jsou typem 

bílých krvinek, který je důležitý pro pomoc Vašemu tělu v boji s infekcí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat 

 

Neužívejte přípravek CELSENTRI, 

• 

jestliže jste alergický(á) 

(nebo je Vaše dítě alergické, je-li pacientem) na maravirok nebo na 

arašídy nebo sóju nebo na kterouk

oli další složku přípravku CELSENTRI (uvedenou v bodu 6). 

 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se domníváte, že se to Vás nebo Vašeho dítěte týká. 

 

Upozornění a opatření 

Váš lékař Vám musí odebrat vzorky krve k testu, zda je přípravek CELSENTRI pro Vás (nebo Vaše 

dítě, je-li pacientem) vhodnou léčbou. 
 

92 

některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné alergické reakce nebo kožní reakce 

(viz také „Závažné nežádoucí účinky“ v bodu 4)
 

Před zahájením léčby přípravkem se ujistěte, že je Váš lékař informován o tom, že máte (nebo Vaše 

dítě má) nebo jste v minulosti měl(a) cokoli z dále uvedeného: 
 

•  jaterní 

problémy včetně chronické hepatitidy (zánětu jater) B nebo C. Přípravek CELSENTRI 

užívalo pouze omezené množství osob s jaterními problémy. Vaše jaterní funkce budou asi muset 

být pečlivě sledovány (viz také „Jaterní problémy“ v bodu 4). 

• nízký krevní tlak

včetně závratí po rychlém postavení nebo posazení se nebo užíváte-li léky na 

snížení krevního tlaku. 

To je způsobeno náhlým poklesem krevního tlaku. Dojde-li k tomu, 

položte se, dokud se nebudete (Vaše dítě se nebude) cítit lépe. 

•  tuberkulóza (TBC) nebo závažné 

plísňové (mykotické) infekce. Přípravek CELSENTRI by 

potenciálně mohl zvýšit riziko rozvoje infekcí. 

•  problémy s ledvinami. To je 

důležité zejména, pokud také užíváte některé jiné léčivé přípravky 

(

viz „Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI“ dále v bodu 2). 

• 

problémy se srdcem nebo oběhovým systémem. Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené 
množství osob 

se závažnými srdečními nebo oběhovými potížemi. 

 
 

Oznamte svému l

ékaři před zahájením léčby, pokud se domníváte, že se Vás (Vašeho dítěte) 

cokoli z toho týká. 

 
Stavy, na které je nutno dávat pozor 

některých osob užívajících přípravky k léčbě infekce HIV se vyvinou jiné stavy, které mohou být 

závažné. Ty zahrnují: 

• 

příznaky infekce a zánětu; 

• 

bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi. 

 

Musíte vědět o důležitých známkách a příznacích, na které si musíte během užívání přípravku 
CELSENTRI dát pozor. 
 
 

Přečtěte si informaci „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem 
HIV“ v bodu 

4 této příbalové informace. 

 

Chraňte ostatní osoby 

Infekce HIV se šíří pohlavním stykem s nakaženou osobou nebo přenosem nakaženou krví (například 

sdílením injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete (Vaše dítě může) šířit 

HIV, ačkoli riziko je účinnou léčbou sníženo. 
 
 

Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. 

 
Starší osoby 

Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené množství osob ve věku 65 let nebo starších. Patříte-li 

do této věkové skupiny, poraďte se o užívání přípravku CELSENTRI se svým lékařem. 
 

Děti 

Užívání přípravku CELSENTRI nebylo studováno u dětí mladších než 2 roky nebo s tělesnou 
hmotností nižší než 10 kg. Proto 

se přípravek CELSENTRI nedoporučuje dětem mladším než 2 roky 

nebo s 

tělesnou hmotností nižší než 10 kg. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI 
 
I

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte (užívá Vaše dítě), které jste 

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 
Oznamte 

svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud během užívání přípravku CELSENTRI začnete (Vaše 

dítě začne) užívat nový léčivý přípravek. 

93 

 

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) pravděpodobně zabrání přípravku 

CELSENTRI účinkovat správně. Během užívání přípravku CELSENTRI je nemáte užívat. 
 

Některé léčivé přípravky mohou změnit množství přípravku CELSENTRI v těle, jsou-li užity v tutéž 
dobu jako CELSENTRI. Ty zahrnují: 
 

• 

jiné léčivé přípravky k léčbě infekce HIV nebo hepatitidou C (jako atazanavir, kobicistat, 
darunavir, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 
sachinavir, boceprevir, telaprevir); 

• 

antibiotika (klarithromycin, telithromycin, rifampicin, rifabutin); 

• 

antimykotika (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol); 

• 

antiepileptika (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital). 

 
 

Oznamte svému lékaři, že užíváte (Vaše dítě užívá) některý z těchto léčivých přípravků. To 

lékaři umožní, aby předepsal správnou dávku přípravku CELSENTRI. 

 

Těhotenství 
P

okud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět: 

 

poraďte se s lékařem o rizicích a prospěchu užívání přípravku Celsentri. 

 
Kojení 
Ženy infikované virem 

HIV nesmějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským 

mlékem na dítě. 
 
Není známo, zda složky 

přípravku CELSENTRI mohou přecházet do mateřského mléka. Pokud již 

kojíte nebo uvažujete o 

tom, že začnete kojit: 

 

p

oraďte se neprodleně se svým lékařem

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek CELSENTRI může vyvolat závrať. 

 

N

eřiďte dopravní prostředek, nejezděte na kole nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo 

stroje

, pokud si nejste jistý(á), že nejste ovlivněn(a). 

 

Přípravek CELSENTRI obsahuje sójový lecithin 

Neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju. 
 
 
3. 

Jak se přípravek CELSENTRI užívá 

 
Vždy užívejte nebo podávejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý(á)

, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
L

ékař Vám poradí, zda není lepší užívat CELSENTRI perorální roztok, pokud nejste 

schopen(schopna/Vaše dítě není schopno) polykat tablety. 
 

Jaká dávka přípravku se užívá 
 

Dospělí 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je 150 mg, 300 mg nebo 600 mg dvakrát denně 

závislosti na ostatních léčivých přípravcích, které užíváte ve stejnou dobu. Vždy užívejte dávku 

doporučenou Vaším lékařem. 
 
Osoby s problémy s ledvinami 
Máte-li problém s 

ledvinami, lékař může Vaši dávku upravit. 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se Vás to týká. 

 

94 

Dospívající a 

děti od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

správné dávce přípravku CELSENTRI rozhodne Váš lékař podle tělesné hmotnosti a jiných 

léčivých přípravků užívaných současně. 
 

Přípravek CELSENTRI se může užívat s jídlem nebo bez jídla. Přípravek CELSENTRI se vždy 
užívá ústy. 
 

Přípravek CELSENTRI se musí užívat v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě HIV. Pročtěte 
si v 

příbalové informaci těchto léčivých přípravků, jak tyto léky užívat. 

 
Jestliže jste užil(a) nebo podal(a) 

více přípravku CELSENTRI, než jste měl(a) 

 

Pokud jste náhodně užil(a) nebo podal(a) více přípravku CELSENTRI: 

 

obraťte se ihned na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít nebo podat přípravek CELSENTRI 
 
Jestliže jste vynechal(a) 

(Vaše dítě vynechalo) dávku přípravku CELSENTRI, vezměte si (podejte) 

vynechanou dávku co možná 

nejdříve a pokračujte s další dávkou v pravidelnou dobu. 

 
Pokud je již tém

ěř čas pro následující dávku, vynechanou dávku si neberte (nepodávejte). Počkejte na 

následující dávku v pravidelnou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a/Vaše dítě přestalo) užívat přípravek CELSENTRI 
 

Užívejte přípravek CELSENTRI, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat. 

Užívání léčivého přípravku ve správnou dobu každý den je důležité, protože to zaručuje, že se infekce 

HIV ve Vašem těle nerozšiřuje. Proto je důležité, abyste přípravek CELSENTRI užíval(a/Vaše dítě 
užívalo

) správně tak, jak je uvedeno výše, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit. 

 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Sdělte svému lékaři, pokud si všimnete jakýchkoliv zvláštností v souvislosti 

s Vaším zdravotním stavem 

nebo zdravotním stavem Vašeho dítěte. 

 

Závažné nežádoucí účinky – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
 
Závažné alergické nebo kožní reakce 
 

některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné a život ohrožující kožní reakce 

a alergické reakce. Ty jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 

osob užívajících přípravek 

CELSENTRI. 
Objeví-li se u 

Vás během užívání přípravku CELSENTRI jakýkoli z následujících příznaků: 

• 

otok obličeje, rtů nebo jazyka; 

• 

obtíže s dýcháním; 

• 

rozsáhlá kožní vyrážka; 

• 

horečka (zvýšená tělesná teplota); 

• 

puchýřky a olupující se kůže, zejména kolem úst, nosu, očí a genitálií (zevních pohlavních 

orgánů), 

 

v

yhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte okamžitě přípravek CELSENTRI užívat. 

 

95 

Problémy s játry 
Tyto stavy jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob 

užívajících přípravek CELSENTRI. 

Příznaky zahrnují: 

• 

ztrátu chuti k jídlu; 

• 

pocit na zvracení nebo zvracení; 

• 

žluté zbarvení kůže nebo očí; 

• 

kožní vyrážku nebo svědění; 

• 

pocit velké únavy; 

• 

bolest nebo citlivost 

břicha; 

• 

tmavé zbarvení moči; 

• 

ospalost a zmatenost; 

• 

horečku (zvýšenou teplotu). 

 

 

Pokud se u 

Vás vyskytnou tyto příznaky, vyhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte užívat 

přípravek CELSENTRI. 

 

Další nežádoucí účinky 
 

Časté nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 až 10 ze 100 osob: 
 

• 

průjem, pocit nevolnosti, bolest žaludku, plynatost; 

• 

ztráta chuti k jídlu; 

• 

bolest hlavy, problémy se spánkem, deprese; 

• 

vyrážka (viz také „Závažné alergické nebo kožní reakce“ výše v bodu 4); 

• 

pocit slabosti nebo ztráta energie, chudokrevnost (pozorovaná 

ve výsledcích krevních testů); 

• 

zvýšení hladin 

jaterních enzymů (pozorované ve výsledcích krevních testů), což může být 

známkou 

problémů s játry (viz také „Problémy s játry“ výše v bodu 4). 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 ze 100 osob: 
 

• 

plicní infekce; 

• 

mykotické infekce jícnu; 

• 

záchvaty 

(křeče); 

• 

pocit závrati, pocit na omdlení nebo točení hlavy po postavení se; 

• 

selhání ledvin, 

přítomnost bílkoviny v moči; 

• 

zvýšení hladiny látky zvané CPK (pozorované 

ve výsledcích krevních testů), což je známkou 

zanícení nebo poškození svalů. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 z 1 000 osob: 
 

• 

bolest na hrudi (z

působená sníženým průtokem krve do srdce); 

• 

úbytek svalové hmoty; 

• 

některé typy zhoubného nádorového onemocnění, jako je onemocnění jícnu a žlučovodu; 

• 

snížení počtu krevních buněk (pozorované ve výsledcích krevních testů). 

 
Další možné 

nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem HIV 

 

osob užívajících kombinovanou léčbu infekce HIV se mohou objevit i další nežádoucí účinky. 

 

Příznaky infekce a zánětu 
Osoby s 

pokročilou infekcí HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a jsou náchylnější k vývoji 

závažných infekcí (oportunní infekce

). Po zahájení léčby imunitní systém posílí a může s infekcemi 

bojovat. 

96 

 

Příznaky infekce a zánětu se mohou vyvinout, protože: 

• 

staré skryté infekce znovu vzplanou, jak proti nim tělo bojuje 

• 

nebo imunitní systém 

napadne zdravou tělní tkáň (autoimunitní poruchy). 

 

Tyto příznaky autoimunitních poruch se mohou vyvinout mnoho měsíců po zahájení užívání 

léčivého přípravku k léčbě infekce HIV. Příznaky obvykle zahrnují: 

• 

svalovou slabost; 

• 

slabost začínající v rukách a nohách a postupující směrem k trupu. 

• 

palpitace (bušení 

srdce) nebo třes; 

• 

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost). 

 
Objeví-li se u 

Vás jakýkoli příznak infekce nebo zaznamenáte-li jakýkoli z příznaků uvedených výše: 

 

oznamte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte žádné léčivé přípravky proti infekci bez porady 

lékařem. 

 

Bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi 

některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění 

nazývané osteonekróza

. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatečného 

cévního zásobení kostí. 
Není znám

o, jak často se tyto stavy vyskytují. S větší pravděpodobností se u Vás objeví, pokud: 

•  užíváte 

kombinovanou léčbu delší dobu; 

• 

rovněž užíváte protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy; 

•  konzumujete alkohol; 

•  je Váš imunitní systém velmi slabý; 

•  trpíte nadváhou. 
 

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, zahrnují: 

• 

ztuhlost kloubů; 

•  bolesti 

(zvláště kyčlí, kolen a ramen); 

•  obtíže s pohybem. 
Pokud zaznamenáte kterýkoli z 

těchto příznaků: 

 

oznamte to 

svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádouc

í účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek CELSENTRI uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 

Přípravek CELSENTRI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo 

lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 

97 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CELSENTRI obsahuje 
 

• 

Léčivou látkou přípravku CELSENTRI je maravirocum. Jedna potahovaná tableta obsahuje buď 
maravirocum 25 mg, 75 mg, 150 mg nebo 300 mg. 

 

•  Pomocnými látkami jsou: 
 

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa

, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 

karboxymethylškrobu, magnesium-stearát. 

 

Potahová vrstva: 

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, sójový 

lecithin, hlinitý lak indigokarmínu (E132). 

 
Jak 

přípravek CELSENTRI vypadá a co obsahuje toto balení 

 
CELSENTRI potahované tablety jsou 

modře zbarvené s potiskem „MVC 25“, „MVC 75“, 

„MVC 150“ nebo „MVC 300“. 
 
CELSENTRI 25 mg a CELSENTRI 75 mg potahované tablety se dodávají v 

lahvičkách se 

120 tabletami. 
CELSENTRI 150 mg a 300 mg potahované tablety se dodávají v 

lahvičkách se 180 tabletami nebo 

v blistrech v balení po 30, 60, 90 potahovaných tabletách a v

e vícečetném balení obsahujícím 180 (2x 

90) potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobce 
 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betrie

bsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, 

Německo. 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

България  

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Teл.: + 359 2 953 10 34 
 

Luxembourg/Luxemburg 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com

 

 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 
 

98 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
 dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 

Deutschland 
ViiV Healthcare GmbH 
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 
viiv.med.info@viivhealthcare.com 
 

Nederland 
ViiV Healthcare BV 
Tel: + 31 (0)30 6986060 
contact-nl@viivhealthcare.com 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España 
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 
Tel: + 34 902 051 260 
es-ci@viivhealthcare.com 
 

Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 
 

France 
ViiV Healthcare SAS 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 
Infomed@viivhealthcare.com 
 

Portugal 
VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. 
Tel: + 351 21 094 08 01 
viiv.fi.pt@viivhealthcare.com 
 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 
Tel: + 4021 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
ViiV Healthcare S.r.l. 
Tel: + 39 (0)45 9212611 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 

gskcyprus@gsk.com

 

 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

99 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
ViiV Healthcare UK Ltd 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu/

. 

100 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CELSENTRI 20 mg/ml perorální roztok 

maravirocum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lék

aře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

l

ékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci – viz bod 4. 

 
Co naleznete v 

této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat 

3. 

Jak se přípravek CELSENTRI užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek CELSENTRI uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CELSENTRI a k čemu se používá 

 

Přípravek CELSENTRI obsahuje léčivou látku maravirok. Maravirok patří do skupiny léčiv 
nazývaných antagonisté CCR5

. Přípravek CELSENTRI blokuje receptor zvaný CCR5, který HIV 

(virus lidské 

nedostatečnosti) používá k proniknutí do krevních buněk a jejich infikování (nákaze). 

 

Přípravek CELSENTRI se užívá k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu-1 (HIV-1) 

dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg. 

 

Přípravek CELSENTRI musí být užíván v kombinaci s jinými přípravky užívanými k léčbě infekce 
HIV. 

Tyto léčivé přípravky se nazývají léky proti HIV nebo antiretrovirotika. 

 

Přípravek CELSENTRI, jako součást kombinované léčby, snižuje množství viru ve Vašem těle 

udržuje ho na nízké úrovni. To pomáhá tělu zvýšit počet CD4 buněk v krvi. CD4 buňky jsou typem 

bílých krvinek, který je důležitý pro pomoc Vašemu tělu v boji s infekcí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CELSENTRI užívat 

 

Neužívejte přípravek CELSENTRI, 

• 

jestliže jste alergický(á) 

(nebo je Vaše dítě alergické, je-li pacientem) na maravirok nebo na 

kteroukoli další složku přípravku CELSENTRI (uvedenou v bodu 6). 
 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se domníváte, že se to Vás nebo Vašeho dítěte týká. 

 

Upozornění a opatření 

Váš lékař Vám musí odebrat vzorky krve k testu, zda je přípravek CELSENTRI pro Vás (nebo Vaše 

dítě, je-li pacientem) vhodnou léčbou. 
 

některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné alergické reakce nebo kožní reakce 

(viz také „Závažné nežádoucí účinky“ v bodu 4)
 

101 

Před zahájením léčby přípravkem se ujistěte, že je Váš lékař informován o tom, že máte (nebo Vaše 

dítě má) nebo jste v minulosti měl(a) cokoli z dále uvedeného: 
 

•  jaterní 

problémy včetně chronické hepatitidy (zánětu jater) B nebo C. Přípravek CELSENTRI 

užívalo pouze omezené množství osob s jaterními problémy. Vaše jaterní funkce budou asi muset 

být pečlivě sledovány (viz také „Jaterní problémy“ v bodu 4). 

•  nízký krevní tlak

, včetně závratí po rychlém postavení nebo posazení se nebo užíváte-li léky na 

snížení krevního tlaku. To je způsobeno náhlým poklesem krevního tlaku. Dojde-li k tomu, 

položte se, dokud se nebudete (Vaše dítě se nebude) cítit lépe. 

•  tuberkulóza (TBC) nebo závažné 

plísňové (mykotické) infekce. Přípravek CELSENTRI by 

potenciálně mohl zvýšit riziko rozvoje infekcí. 

•  problémy s ledvinami. To je 

důležité zejména, pokud také užíváte některé jiné léčivé přípravky 

(

viz „Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI“ dále v bodu 2). 

•  problémy se srdcem nebo 

oběhovým systémem. Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené 

množství osob se závaž

nými srdečními nebo oběhovými potížemi. 

 
 

Oznamte svému l

ékaři před zahájením léčby, pokud se domníváte, že se Vás (Vašeho dítěte) 

cokoli z toho týká. 

 
Stavy, na které je nutno dávat pozor 

některých osob užívajících přípravky k léčbě infekce HIV se vyvinou jiné stavy, které mohou být 

závažné. Ty zahrnují: 

• 

příznaky infekce a zánětu; 

• 

bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi. 

 

Musíte vědět o důležitých známkách a příznacích, na které si musíte během užívání přípravku 
CELSENTRI dát pozor. 
 
 

Přečtěte si informaci „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem 
HIV“ v bodu 

4 této příbalové informace. 

 

Chraňte ostatní osoby 

Infekce HIV se šíří pohlavním stykem s nakaženou osobou nebo přenosem nakaženou krví (například 

sdílením injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete (Vaše dítě může) šířit 

HIV, ačkoli riziko je účinnou léčbou sníženo. 
 
 

Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. 

 
Starší osoby 

Přípravek CELSENTRI užívalo pouze omezené množství osob ve věku 65 let nebo starších. Patříte-li 

do této věkové skupiny, poraďte se o užívání přípravku CELSENTRI se svým lékařem. 
 

Děti 

Užívání přípravku CELSENTRI nebylo studováno u dětí mladších než 2 roky nebo s tělesnou 
hmotností nižší než 10 kg

. Proto se přípravek CELSENTRI nedoporučuje dětem mladším než 2 roky 

nebo s 

tělesnou hmotností nižší než 10 kg. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CELSENTRI 
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte (užívá Vaše dítě), které jste 

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud během užívání přípravku CELSENTRI začnete (Vaše 

dítě začne) užívat nový léčivý přípravek. 
 

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) pravděpodobně zabrání přípravku 

CELSENTRI účinkovat správně. Během užívání přípravku CELSENTRI je nemáte užívat. 

102 

 

Některé léčivé přípravky mohou změnit množství přípravku CELSENTRI v těle, jsou-li užity v tutéž 
dobu jako CELSENTRI. Ty zahrnují: 

• 

jiné léčivé přípravky k léčbě infekce HIV nebo hepatitidou C (jako atazanavir, kobicistat, 
darunavir, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 
sachinavir, boceprevir, telaprevir); 

• 

antibiotika (klarithromycin, telithromycin, rifampicin, rifabutin); 

• 

antimykotika (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol); 

• 

antiepileptika (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital). 

 
 

Oznamte svému lékaři, že užíváte (Vaše dítě užívá) některý z těchto léčivých přípravků. To 

lékaři umožní, aby předepsal správnou dávku přípravku CELSENTRI. 

 

Těhotenství 
P

okud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět: 

 

poraďte se s lékařem o rizicích a prospěchu užívání přípravku Celsentri. 

 
Kojení 
Ženy infikované virem 

HIV nesmějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským 

mlékem na dítě. 
 
Není známo, zda složky 

přípravku CELSENTRI mohou přecházet do mateřského mléka. Pokud již 

kojíte nebo uvažujete o 

tom, že začnete kojit: 

 

p

oraďte se neprodleně se svým lékařem

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek CELSENTRI může vyvolat závrať. 

 

Neřiďte dopravní prostředek, nejezděte na kole nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo 
stroje

, pokud si nejste jistý(á), že nejste ovlivněn(a). 

 
 
3. 

Jak se přípravek CELSENTRI užívá 

 
Vždy užívejte nebo podávejte 

tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Lékař Vám poradí, zda není lepší užívat CELSENTRI perorální roztok, pokud nejste 
schopen(schopna/Vaš

e dítě není schopno) polykat tablety. 

 

Jaká dávka přípravku se užívá 
 

Dospělí 

Doporučená dávka přípravku CELSENTRI je buď 150 mg (7,5 ml), 300 mg (15 ml) nebo 600 mg 
(30 ml) 

dvakrát denně v závislosti na ostatních léčivých přípravcích, které užíváte ve stejnou dobu. 

Vždy užívejte dávku doporučenou Vaším lékařem. 
 
Osoby s problémy s ledvinami 
Máte-li problém s 

ledvinami, lékař může Vaši dávku upravit. 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se Vás to týká. 

 
Dospívající a 

děti od 2 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 10 kg 

správné dávce přípravku CELSENTRI rozhodne Váš lékař podle tělesné hmotnosti a jiných 

léčivých přípravků užívaných současně. 
 

Návod, jak odměřit a užít (nebo podat) dávku léčivého přípravku, je uveden v diagramu 
a pokynech na konci tohoto bodu. 
 

103 

P

řípravek CELSENTRI se může užívat s jídlem nebo bez jídla. Přípravek CELSENTRI se vždy 

užívá ústy. 
 

Přípravek CELSENTRI se musí užívat v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě HIV. Pročtěte 
si v 

příbalové informaci těchto léčivých přípravků, jak tyto léky užívat. 

 
Jestliže jste užil(a) nebo podal(a) 

více přípravku CELSENTRI, než jste měl(a) 

 

Pokud jste náhodně užil(a) nebo podal(a) více přípravku CELSENTRI: 

 

obraťte se ihned na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít nebo podat přípravek CELSENTRI 
 
Jestliže jste vynechal(a) 

(Vaše dítě vynechalo) dávku přípravku CELSENTRI, vezměte si (podejte) 

vynechanou dávku co možná nejdříve a pokračujte s další dávkou v pravidelnou dobu. 
 

Pokud je již téměř čas pro následující dávku, vynechanou dávku si neberte (nepodávejte). Počkejte na 
následující dávku v pravidelnou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a/Vaše dítě přestalo) užívat přípravek CELSENTRI 
 

Užívejte přípravek CELSENTRI, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat. 

Užívání léčivého přípravku ve správnou dobu každý den je důležité, protože to zaručuje, že se infekce 

HIV ve Vašem těle nerozšiřuje. Proto je důležité, abyste přípravek CELSENTRI užíval(a/Vaše dítě 
u

žívalo) správně tak, jak je uvedeno výše, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit. 

 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 

Jak odměřit dávku a užít léčivý přípravek 

104 

 

přesnému odměření své dávky používejte aplikátor, který je součástí dodávaného balení. 

 
1. 

Sejměte z lahvičky uzávěr (A). Víčko odložte tak, abyste jej neztratil(a). 

2. 

Držte lahvičku pevně. Do jejího hrdla zasuňte umělohmotný adaptér (B), jak nejvíce to jde. 

3. 

Do adaptéru upevn

ěte aplikátor (C)

4. 

Obraťte lahvičku dnem vzhůru. 

5. 

Vytažením pístu aplikátoru (D) 

natáhněte do aplikátoru první část předepsané dávky. 

6. 

Obraťte lahvičku zpět do polohy hrdlem vzhůru. Vyjměte aplikátor z adaptéru. 

7. 

Vložte aplikátor do ús(Vašich nebo Vašeho dí

těte) a nasměrujte hrot aplikátoru proti vnitřní 

straně tváře. Vyprázdněte aplikátor stlačením pístu, které má být pomalé, abyste měl(a) dost 

času na spolknutí roztoku. Rychlé vystříknutí roztoku dozadu do hrdla by mohlo vyvolat dávení 
nebo dušení. 

8. 

Opakujte výše uvedené kroky v bodech 3 až 7, 

dokud neužijete celou dávku přípravku. Např., 

pokud Vaše dávka roztoku je 15 ml, 

je třeba jeden a půl aplikátoru. 

9. 

Aplikátor 

důkladně umyjte v čisté vodě. Před opětovným použitím ho nechte vyschnout. 

10. 

Pevně uzavřete lahvičku uzávěrem, aniž byste vyndal(a) adaptér. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Sdělte svému lékaři, pokud si všimnete jakýchkoliv zvláštností v souvislosti 

s Vaším zdravotním stavem 

nebo zdravotním stavem Vašeho dítěte. 

 

Závažné nežádoucí účinky – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
 
Závažné alergické nebo kožní reakce 
 

105 

některých osob užívajících CELSENTRI se vyvinuly závažné a život ohrožující kožní reakce 

a alergické reakce. Ty jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 

osob užívajících přípravek 

CELSENTRI. 
Objeví-li se u 

Vás během užívání přípravku CELSENTRI jakýkoli z následujících příznaků: 

• 

otok obličeje, rtů nebo jazyka; 

• 

obtíže s dýcháním; 

• 

rozsáhlá kožní vyrážka; 

• 

horečka (zvýšená tělesná teplota); 

• 

puchýřky a olupující se kůže, zejména kolem úst, nosu, očí a genitálií (zevních pohlavních 

orgánů), 

 

v

yhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte okamžitě přípravek CELSENTRI užívat. 

 
Problémy s játry 
Tyto stavy jsou vzácné a mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob 

užívajících přípravek CELSENTRI. 

Příznaky zahrnují: 

• 

ztrátu chuti k jídlu; 

• 

pocit na zvracení nebo zvracení; 

• 

žluté zbarvení kůže nebo očí; 

• 

kožní vyrážku nebo svědění; 

• 

pocit velké únavy; 

• 

bolest nebo citlivost 

břicha; 

• 

tmavé zbarvení moči; 

• 

ospalost a zmatenost; 

• 

horečku (zvýšenou teplotu). 

 

 

Pokud se u 

Vás vyskytnou tyto příznaky, vyhledejte neprodleně lékaře. Přestaňte užívat 

přípravek CELSENTRI. 

 

Další nežádoucí účinky 
 

Časté nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 až 10 ze 100 osob: 
 

• 

průjem, pocit nevolnosti, bolest žaludku, plynatost; 

• 

ztráta chuti k jídlu; 

• 

bolest hlavy, problémy se spánkem, deprese; 

• 

vyrážka (viz také „Závažné alergické nebo kožní reakce“ výše v bodu 4); 

• 

pocit slabosti nebo ztráta energie, chudokrevnost (pozorovaná 

ve výsledcích krevních testů); 

• 

zvýšení 

hladin jaterních enzymů (pozorované ve výsledcích krevních testů), což může být 

známkou 

problémů s játry (viz také „Problémy s játry“ výše v bodu 4). 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 ze 100 osob: 
 

• 

plicní infekce; 

• 

mykotické infekce jícnu; 

• 

záchvaty 

(křeče); 

• 

pocit závrati, pocit na omdlení nebo točení hlavy po postavení se; 

• 

selhání ledvin, přítomnost bílkoviny v moči; 

• 

zvýšení hladiny látky zvané CPK (pozorované ve vý

sledcích krevních testů), což je známkou 

zanícení nebo poškození svalů. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Ty se mohou objevit až u 1 z 1 000 osob: 
 

106 

• 

bolest na hrudi (

způsobená sníženým průtokem krve do srdce); 

• 

úbytek svalové hmoty; 

• 

některé typy zhoubného nádorového onemocnění, jako je onemocnění jícnu a žlučovodu; 

• 

snížení počtu krevních buněk (pozorované ve výsledcích krevních testů). 

 

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce virem HIV 
 

osob užívajících kombinovanou léčbu infekce HIV se mohou objevit i další nežádoucí účinky. 

 

Příznaky infekce a zánětu 
Osoby s 

pokročilou infekcí HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a jsou náchylnější k vývoji 

závažných infekcí (oportunní infekce

). Po zahájení léčby imunitní systém posílí a může s infekcemi 

bojovat. 
 
P

říznaky infekce a zánětu se mohou vyvinout, protože: 

• 

staré skryté infekce znovu vzplanou, jak proti nim tělo bojuje 

• 

nebo imunitní systém napadne zdravou tělní tkáň (autoimunitní poruchy). 

 

Tyto příznaky autoimunitních poruch se mohou vyvinout mnoho měsíců po zahájení užívání 

léčivého přípravku k léčbě infekce HIV. Příznaky obvykle zahrnují: 

• 

svalovou slabost; 

• 

slabost začínající v rukách a nohách a postupující směrem k trupu. 

• 

palpitace (bušení 

srdce) nebo třes; 

• 

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost). 

 
Objeví-li se u 

Vás jakýkoli příznak infekce nebo zaznamenáte-li jakýkoli z příznaků uvedených výše: 

 

oznamte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte žádné léčivé přípravky proti infekci bez porady 

lékařem. 

 

Bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi 

některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění 

nazývané osteonekróza

. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatečného 

cévního zásobení kostí. 
Není znám

o, jak často se tyto stavy vyskytují. S větší pravděpodobností se u Vás objeví, pokud: 

• 

užíváte kombinovanou léčbu delší dobu; 

• 

rovněž užíváte protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy; 

•  konzumujete alkohol; 

•  je Váš imunitní systém velmi slabý; 

•  trpíte nadváhou. 
 

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, zahrnují: 

• 

ztuhlost kloubů; 

•  bolesti 

(zvláště kyčlí, kolen a ramen); 

•  obtíže s pohybem. 
Pokud zaznamenáte kterýkoli z 

těchto příznaků: 

 

oznamte to svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek CELSENTRI uchovávat 

107 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 

Přípravek CELSENTRI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo 

lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte perorální rozto

k při teplotě do 30 °C. 

Znehodnoťte 60 dní po prvním otevření. Na vyznačené místo na krabičce napište datum, kdy má být 
perorální roztok zlikvidován. Datum zapište, jakmile la

hvičku poprvé otevřete. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CELSENTRI obsahuje 
 

• 

Léčivou látkou perorálního roztoku CELSENTRI je maravirocum. Jeden ml perorálního roztoku 
obsahuje maravirocum 20 mg. 

 
Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová , dihydrát natrium-citrátu, sukralosa, 
natrium-benzoát, tekuté jahodové aroma

, čištěná voda 

 

Jak přípravek CELSENTRI vypadá a co obsahuje toto balení 
 
CELSENTRI perorální roztok se dodává v 

krabičce obsahující lahvičku z polyethylenu o vysoké 

hustotě s dětským bezpečnostním uzávěrem. Roztok je bezbarvý s jahodovou příchutí. Lahvička 
obsahuje 230 ml roztoku maraviroku (20 mg/ml). Balení obsahuje také aplikátor a adaptér 

na lahvičku, 

který se před použitím zasune do hrdla lahvičky. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobce 
 
Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B 1930 Zaventem, Belgie. 
 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

България  

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Teл.: + 359 2 953 10 34 
 

Luxembourg/Luxemburg 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 

108 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com

 

 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 
 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
 dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 

Deutschland 
ViiV Healthcare GmbH 
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 
viiv.med.info@viivhealthcare.com 
 

Nederland 
ViiV Healthcare BV 
Tel: + 31 (0)30 6986060 
contact-nl@viivhealthcare.com 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España 
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 
Tel: + 34 902 051 260 
es-ci@viivhealthcare.com 
 

Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 
 

France 
ViiV Healthcare SAS 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 
Infomed@viivhealthcare.com 
 

Portugal 
VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. 
Tel: + 351 21 094 08 01 
viiv.fi.pt@viivhealthcare.com 
 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 
Tel: + 4021 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
ViiV Healthcare S.r.l. 
Tel: + 39 (0)45 9212611 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

109 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 

gskcyprus@gsk.com

 

 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
ViiV Healthcare UK Ltd 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 
 

Recenze

Recenze produktu CELSENTRI 300 MG 60X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CELSENTRI 300 MG 60X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám