Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

CELLCEPT 250 MG 300X250MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26400

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH-WYHLEN
Kód výrobku: 26400
Kód EAN: 8594040192242
Kód SÚKL: 27438
Držitel rozhodnutí: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH-WYHLEN
Co je CellCept a k čemu se používá CellCept se užívá k zábraně odloučení transplantovaných ledvin, transplantovaného srdce nebo transplantovaných jater. CellCept se užívá společně s léčivými přípravky, jako cyklosporin nebo kortikosteroidy.

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 
 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 250 mg tobolky. 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje mycophenolatum mofetilii 250 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka. 
CellCept tobolky: podlouhlé, modro-

hnědé tobolky s černou značkou "CellCept 250" na čepičce 

tobolky a názvem “Roche” 

na těle tobolky. 

 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
CellCept je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce 

transplantátu u pacientů, kteří dostali allogení ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčba přípravkem CellCept by měla být zahájena a dále vedena specialistou náležitě kvalifikovaným 
v transplantologii. 
 
Dávkování 
 

Použití u ledvinového transplantátu 
 

Dospělí  
L

éčbu perorálním přípravkem CellCept je třeba zahájit během 72 hodin po transplantaci. Doporučená 

dávka u pacientů po transplantaci ledviny je 1 g podávaný dvakrát denně (denní dávka 2 g). 
 

Pediatrická populace ve věku od 2 do 18 let  
D

oporučená dávka mykofenolát mofetilu je 600 mg/m

2

, podávaná perorálně dvakrát denně (až do 

maximální dávky 2 

g denně). Přípravek CellCept tobolky by měl být předepisován pouze pacientům, 

jejichž povrch těla je minimálně 1,25 m

2

. Pacientům s povrchem těla od 1,25 do 1,5 m

2

 

může být 

přípravek CellCept tobolky předepsán v dávce 750 mg dvakrát denně (denní dávka 1,5 g). Pacienti 

povrchem těla větším než 1,5 m

mohou mít předepsány tobolky CellCept v dávce 1 g dvakrát denně 

(denní dávka 2 g).

 

Vzhledem k tomu, že v této věkové skupině (viz bod 4.8) dochází k častějšímu výskytu některých 

nežádoucích účinků ve srovnání s dospělými, je v některých případech nezbytné přistoupit k 

dočasnému snížení dávky nebo k přerušení léčby. Proto je třeba brát v úvahu příslušné klinické 

projevy včetně závažnosti účinků. 
 
Pediatrická populace 

< 2 roky  

J

sou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí mladších 2 let. Tyto 

údaje jsou nedostatečné pro stanovení výše dávek přípravku a z tohoto důvodu není podávání 

přípravku u této věkové skupiny doporučeno. 
 

 

Použití u srdečních transplantátů 
 

Dospělí  
P

odávání perorálního přípravku CellCept je třeba začít 5 dnů po transplantaci srdce. Doporučená 

dávka u pacientů po transplantaci srdce je 1,5 g podávaná dvakrát denně (denní dávka 3 g). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci srdce. 

 

Použití u jaterních transplantátů 
 

Dospělí  
P

rvní 4 dny po transplantaci jater se podává  CellCept intravenózně, perorální léčba přípravkem 

CellCept by měla být zahájena co nejdříve, jakmile ji pacient začne tolerovat. Doporučená perorální 

dávka je u pacientů po transplantaci jater 1,5 g podávaných dvakrát denně (tj. 3 g denně). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater. 

 

Použití u zvláštní populace 
 

Starší pacienti  
D

oporučená dávka 1 g podávaný dvakrát denně po transplantaci ledvin a 1,5 g dvakrát denně po 

transplantaci srdce nebo jater je vhodná pro starší pacienty. 
 
Porucha funkce ledvin  
P

acienti po transplantaci ledvin s těžkým chronickým postižením ledvin (glomerulární filtrace 

< 25 

ml/min/1,73 m

2

) po uplynutí akutního post-

transplantačního období, by neměli překročit dávku 

g podávanou dvakrát denně. Tyto pacienty je třeba také pečlivě sledovat. Při opoždění nástupu 

funkce transplantovaného orgánu není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici 

nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce nebo jater s těžkým chronickým 

postižením ledvin.  
 

Závažná porucha jaterních funkcí  

pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit 

dávku. 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce s těžkým onemocněním 

jaterního parenchymu. 
 

Léčba v průběhu rejekce transplantátu  
Kyselina mykofenolová MPA je aktivním metabolitem mykofenolát mofetilu. Rejekce renálního 

transplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA; redukce dávky nebo přerušení podávání 

přípravku CellCept není nutné. 

Podobně není také třeba úprava dávkování po rejekci transplantovaného srdce. 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů s rejekcí transplantovaných jater. 

 

Způsob podání 
 
Perorální podání 
 

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku 

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, neměly by se 
tobol

ky přípravku CellCept otvírat nebo drtit, aby se zabránilo vdechování a přímému kontaktu prášku 

v tobolkách přípravku CellCept s kůží a sliznicemi. Pokud k takovému kontaktu dojde, důkladně 
omyjt

e zasažená místa mýdlem a vodou a vypláchněte oči čistou vodou. 

 

 

4.3 

Kontraindikace 

 

•  Přípravek CellCept se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát mofetil, 

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bod

ě 6.1. Byly 

zaznamenány hypersensitivní reakce na CellCept (viz bod 4.8).  

•  Přípravek CellCept nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 

antikon

cepční metody (viz bod 4.6). 

•  Léčba přípravkem CellCept nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení negativního 

výsledku 

těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6). 

CellCept  používat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici jiná alternativní léčba 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

 
Novotvary 
 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.8). 

Míra tohoto rizika je zřejmě spíše ve vztahu k intenzitě a trvání imunosuprese, než k typu použitého 

přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny kůže, 

doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a používáním 

opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 
 
Infekce 
 

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku CellCept, mají vyšší riziko vzniku oportunních 

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8). 
Tyto infekce zahrnují reaktivaci latentních vir

ů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C 

a infekce způsobené polyomaviry (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná 
progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). 

Případy hepatitidy v důsledku reaktivace 

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hl

ášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou 

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním 

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů 
s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy. 
 

U pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla hlášena 

hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V některých z těchto případů, vedla 

změna léčby z přípravku CellCept na alternativní imunosupresivum k návratu hladin IgG v séru do 

normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek CellCept, u kterých dochází ke 

vzniku opakujících se infekcí, je třeba stanovovat hladiny imunoglobulinů v séru. V případě 

přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie má být zvážen vhodný klinický postup s 

ohledem na silné cytostatické účinky, které má kyselina mykofenolová na T- a B-lymfocyty. 
 

dospělých a dětí, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla 

publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna léčby z přípravku 
CellCept na jiné imunosupresivum 

ke zlepšení respiračních příznaků. Riziko bronchiektázie může 

souviset s hypogamaglobuliné

mií nebo s přímým účinkem na plíce. Byly také hlášeny izolované 

případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící úmrtím (viz bod 4.8). Je 

doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních příznaků, jako je 
n

apříklad kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni. 

 

 

Krevní a imunitní systém 
 

U pacientů léčených přípravkem CellCept je třeba monitorovat počet neutrofilů. Rozvoj neutropenie 

může být důsledkem podávání přípravku CellCept samotného, další současné medikace, virových 

infekcí nebo kombinací těchto vlivů. Pacientům užívajícím CellCept je třeba vyšetřit kompletní krevní 

obraz jednou týdně v průběhu prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci léčby a 

dále jednou za měsíc do konce prvního roku. Pokud dojde k rozvoji neutropenie (absolutní počet 

neutrofilů < 1,3 x 10

3

/

µ

l), může být vhodné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem CellCept. 

 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami  

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady (PRCA). Mechanismus, jakým  
mykofenolát mofetil indukuje PRCA, není známý. 

PRCA může být zvrácena snížením dávek nebo 

přerušením terapie přípravkem CellCept. Změny v léčbě přípravkem CellCept by u pacientů po 
transplantaci m

ěly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou 

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8). 
 

Pacienti užívající přípravek CellCept musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud se 

objeví známky infekce, nečekané hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní 

dřeně. 
 

Pacienti by měli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem CellCept může být vakcinace méně 

účinná a že by nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). Očkování 

proti chřipce se může provádět. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi vakcinace proti chřipce. 
 

Gastrointestinální trakt 
 
P

odávání přípravku CellCept je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích účinků v 

gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace. Přípravek 
CellCept 

je nutno podávat velmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním 

gastrointestinálního traktu. 
 
CellCept je inhibitor inosin monofosfátdehydr

ogenázy (IMPDH). Proto by neměl být podáván 

pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferázy (HGPRT), jako 
je Lesh-

Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom. 

 
Interakce 
 
J

e třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva, 

která 

ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která 

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice 
MPA. Léky, které 

ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, (např. kolestyramin, antibiotika) vzhledem k 

jeho potenciálnímu vlivu na 

snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku CellCept (viz též bod 

4.5), má být použit s opatrností. 
 

Je doporučeno, aby CellCept nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud 
nebyla studována. 
 

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát mofetilu s takrolimem  nebo sirolimem 

nebyl stanoven (viz též bod 4.5). 
 

Zvláštní populace 
 
U sta

rších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků, 

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a 
gastrointestinální krvácení a plicní edém 

(viz bod 4.8). 

 

 

Teratogenní účinky 

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace 

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství. 

tohoto důvodu je přípravek CellCept kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy 

není k 

dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky a 

pacienti v 

reprodukčním věku musí být upozorněni na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby 

přípravkem CellCept a musí být poučeni o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody 

antikoncepce, těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy i muži užívající mykofenolát 
mofetil 

rozumí rizikům poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě 

lékaře, pokud je zde riziko otěhotnění. 
 

Antikoncepce (viz bod 4.6) 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 
 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Edukační materiály 

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších 

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály 

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity 
mykofenolát 

mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a 

nutnosti t

ěhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k 

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům – 

mužům. 
 

Dodatečná opatření 

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby 

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby 
mykofenolátem. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Acyklovir  
P

ři podání mykofenolát mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace 

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG (fenolový glukuronid 

MPA) byly minimální (zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky 
význa

mné. Protože plazmatické koncentrace MPAG stoupají při renálním postižení stejně tak jako 

koncentrace acykloviru, mohou obě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat 

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace. 
 
A

ntacida a inhibitory protonové pumpy (PPIs)  

P

okud byly antacida, jako hydroxidy hliníku a hořčíku, a inhibitory protonové pumpy, včetně 

lansoprazolu a pantoprazolu, podávány současně s přípravkem CellCept, byla pozorovaná snížená 
expozice MPA. Pokud byl srovnáván výskyt rejekce transplantátu nebo ztráty 

štěpu u pacientů 

užívajících přípravek CellCept s inhibitory protonové pumpy s pacienty užívajícími pouze přípravek 

CellCept, nebyly zaznamenány významné rozdíly. Tyto údaje podporují extrapolaci tohoto nálezu na 

všechna antacida, neboť snížení expozice v případech, kdy byl přípravek CellCept podáván společně s 

hydroxidy hliníku a hořčíku, je významně nižší v porovnání s podáváním přípravku CellCept společně 
s inhibitory protonové pumpy. 

 

 

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací (např. cholestyramin, cyklosporin A, 
antibiotika) 
P

ři současném podávání mykofenolát mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální 

cirkulací je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku CellCept. 
 
Cholestyramin  

Při jednorázovém podání mykofenolát mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným 

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo ke 40% redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a 

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení 

účinnosti přípravku CellCept. 
 
Cyklosporin A  

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát mofetilu. Naopak, je-li 

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %. 

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné 
podávání 

přípravku CellCept a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání s pacienty, kteří 

dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek 

přípravku CellCept (viz též bod 4.4). Naopak změny 

expozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z imunosupresiv, které 

neovlivňují enterohepatální cyklus MPA. 
 
Antibiotika eliminující bakterie produkující 

β-

glukuronidázu ve střevě (například skupiny 

aminoglykosidů, cefalosporinů, fluorochinolonů a antibiotik penicilinového typu) mohou reagovat s 
enterohepatální recirkula

cí MPAG / MPA, což vede ke snížení systémové expozice MPA.  Kdispozici 

jsou informace týkající se následujících antibiotik: 
 

Ciprofloxacin nebo amoxicilin s kyselinou klavulanovou  

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální 
terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s kyselinou 

klavulanovou zaznamenáno snížení 

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání 

koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají 

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin 

nemusí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku 

CellCept neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně 

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé 
klinické sledování. 
 

Norfloxacin a metronidazol  

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku 

CellCept souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace norfloxacinu a 

metronidazolu byla po jedné dávce přípravku CellCept snížena expozice MPA  přibližně o 30 %.  
 

Trimethoprim/sulfamethoxazol  

Nebyl pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA. 
 

Léčivé přípravky, které ovlivňují glukuronidaci (např. isavukonazol, telmisartan) 

Současné podávání léků inhibujících glukuronidaci MPA může zvýšit expozici MPA. Při současném 
podáván

í těchto léků s přípravkem CellCept je doporučeno postupovat s opatrností. 

 

Isavukonazol 

Při současném podávání isavukonazolu byl pozorován nárůst AUC

0-

 

MPA o 35 % 

 

Telmisartan 

Souběžné podávání telmisartanu s přípravkem CellCept vede ke snížení koncentrace MPA přibližně o 

30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry 

 

odmítnutí trans

plantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými 

přípravkem CellCept s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány žádné 
klinické následky na farmakokinetiku lékové interakce. 
 

Ganciklovir  
N

a základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a 

i.v. ganci

kloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku 

CellCept (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek (které 
kompetují o mechanismus renální 

tubulární sekrece) povede ke zvýšení koncentrace MPAG a 

ganci

kloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná 

úprava dávek přípravku CellCept. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána 
kombinace 

přípravku CellCept a gancikloviru nebo jejich prekursorů např. valgancikloviru, by mělo 

být doporučené dávkování gancikloviru sledováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

 

 
Perorální kontraceptiva  
P

ři současném podávání s přípravkem CellCept nebyla farmakokinetika a farmakodynamika 

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2). 
 
Rifampicin  

pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání přípravku CellCept a rifampicinu 

vedlo k 

poklesu expozice MPA (AUC0-12h o 18 % až 70 %. Proto se doporučuje monitorovat hladiny 

MPA a upravit dávkování přípravku CellCept tak, aby při souběžném podávání obou léčivých látek 

byla zachována klinická účinnost.  
 
Sevelamer  
P

ři podávání přípravku CellCept souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles C

max

 a  AUC 

(0-12 

h)

 

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje se však 

podávat CellCept aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl minimalizován vliv 
na absorpci MPA. Nejsou k 

dispozici žádné údaje o podávání přípravku CellCept s jinými látkami 

vázajícími fosfát než je sevelamer. 
 
Takrolimus

  

pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravkem CellCept a takrolimem, 

nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného metabolitu přípravku 
CellCept. Naproti tom

u při podání opakované dávky přípravku CellCept (1,5 g 2x denně) pacientům 

po transplantaci jater 

užívajícím takrolimus došlo ke zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20%. U 

pacientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace takrolimu přípravkem CellCept ovlivněny (viz 

též bod 4.4).  
 

Živé vakcíny  
P

acientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková 

odpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Potenciální interakce  
Podání probenecidu spolu s mykofenolát mofetilem u opic 

zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG 

na trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím 

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí. 
 

 

4.6 

Těhotenství a kojení 

 

Antikoncepce u mužů a žen 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 
metody antikoncepce. 
 
Vzhledem k 

možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 
 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Těhotenství 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být zahájena dříve, 

než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství. 
 

Ženy a muži v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomi zvýšeného rizika potratu a 

vrozených malformací a musí být poučeni o prevenci těhotenství a jeho plánování.  
 

Před zahájením léčby přípravkem CellCept musí být u žen ve fertilním věku proveden těhotenský test 

vyloučení expozice embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést dva těhotenské testy se sérem 

nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml; druhý test je třeba provést 8 - 10 dní po prvním testování a 

bezprostředně před zahájením léčby mykofenolát mofetilem. Těhotenské testy mají být opakovaně 

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech 

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě 

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem. 
 

Mykofenolát je silný lidský teratogen se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a 
vrozených malformací v 

případě expozice během těhotenství: 

•  Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mykofenolát 

mofetilu ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu 

léčených jinými imunosupresivy než je mykofenolát mofetil. 

•  Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po 

expozici mykofenolát 

mofetilu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z 

celkové populace 

a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými 

im

unosupresivy než je mykofenolát mofetil). 

 

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku CellCept v kombinaci s dalšími 
imunosupresivy, byly v postmarketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace, 

včetně 

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace: 

• 

Abnormality ucha 

(např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější/střední ucho), atrézie 

zevního zvukovodu; 

• 

Vrozená s

rdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa; 

• 

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity; 

• 

Abnormality očí (např. kolobom); 

• 

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie); 

• 

Tracheoezofageální malformace 

(např. atrézie jícnu);  

• 

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida

 

10 

• 

Renální abnormality. 

 

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací: 

• 

Mikroftalmie; 

• 

Vrozená cysta plexus chorioideus 

• 

Ageneze septum pellucidum 

• 

Ageneze čichového nervu 

 
St

udie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  

 
Kojení 

Bylo prokázáno, že mykofenolát mofetil je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo, 

zda je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných 

nežádoucích účinků způsobených mykofenolát mofetilem u kojených dětí je CellCept kontraindikován 

u kojících matek (viz bod 4.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje  

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický 

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích s přípravkem CellCept 

Hlavními nežádoucí účinky hlášenými v souvislosti s podáním přípravku CellCept v kombinaci 

cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení. Při léčbě přípravkem 

CellCept je také průkazně zvýšena frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz bod 4.4). 
 

Malignity 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept, jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.4). 

rozvoji lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů užívajících 

CellCept (2 g nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných klinických 

studiích u pacientů po transplantaci ledvin (dávkování 2 g denně), transplantaci srdce nebo jater při 

sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu) se objevil u 3,6 % pacientů; jiné typy 
malignit se objevily u 1,1 

% pacientů. Údaje o bezpečnosti ze tříletého sledování u pacientů po 

transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané změny incidence malignit ve srovnání 

údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli sledováni déle než rok, ale méně než 3 

roky. 
 

Oportunní infekce 

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se 

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u 

pacientů užívajících CellCept (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci 

srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a sliznic, CMV 

virémie/syndrom a herplex simplex. CMV virémie/syndrom byly zaznamenány u 13,5 % pacientů. 
 

Pediatrická populace  

Druh a četnost výskytu nežádoucích účinků v klinické studii s 92 pacienty ve věkovém rozmezí od 2 

do 18 let, kterým bylo perorálně podáváno 600 mg/m

2

 mykofenolát 

mofetilu dvakrát denně, byly 

obecně podobné nežádoucím účinkům, které byly zaznamenány u dospělých pacientů, kterým byl 
podáván CellCept v dávce 1 

g dvakrát denně. Výjimku tvoří dětští pacienti, především děti mladší 6 

let, u kterých byl častější výskyt průjmu, sepse, leukopenie, anémie a infekce, ve srovnání s dospělými 
pacienty.  
 

 

11 

Starší pacienti 

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku 

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají CellCept jako součást imunosupresivní 

léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku některých infekcí 

(včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku krvácení do 

zažívacího traktu a plicního edému. 
 

Další nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky vznikající v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept 
zaznamenané u 

≥ 1/10 a u ≥1/100 

až <1/10 pacientů léčených přípravkem CellCept v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), srdce nebo jater 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Nežádoucí účinky v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept v 

klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater při léčbě 

přípravkem CellCept v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy 
 

rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití 

následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); 

vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), neznámé (není možno odhadnout na základě 

dostupných dat).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Infekce a infestace 

Velmi časté  Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest, 

herpes simplex, herpes zoster 

Časté 

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza, 

gastrointestinální infekce, kandidóza, gastroenteritida, infekce, 

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže, 

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida  

Novotvary 
benigní, maligní a 

blíže neurčené 

(zahrnující cysty a 
polypy)  

 

Velmi časté  - 

Časté 

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

Velmi časté  Leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Časté 

Pancytopenie, leukocytóza 

Poruchy 
metabolismu a 

výživy 

Velmi časté  - 

Časté 

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie, 
hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie, 
hyperlipidémie, hypofosfatémie, hyperurikémie, dna, anorexie  

Psychiatrické 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Agitovanost, zmatenost, deprese, úzkost, poruchy myšlení, 
nespavost 

Poruchy 
nervového 
systému 

Velmi časté  - 

Časté 

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, myastenický syndrom, 

závratě, bolest hlavy, parestézie, dysgeuzie 

Srdeční poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Tachykardie 

Cévní poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Hypotenze, hypertenze, vazodilatace 

 

12 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Pleurální výpotek, dyspnoe, kašel 

Gastrointestinální 
poruchy 
 

Velmi časté  Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea 

Časté 

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida,  ileus, kolitida, 

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida, 
stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence, eruktace  

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Hepatitida, žloutenka, hyperbilirubinémie  

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Velmi časté  - 

Časté 

Hypertrofie kůže, vyrážka, akné, alopecie 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 

pojivové tkáně  

 

Velmi časté  - 

Časté 

Artralgie 

Poruchy ledvin 

močových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Zhoršení funkce ledvin  

Celkové poruchy a 

reakce v místě 
aplikace  

 

Velmi časté  - 

Časté 

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie 

Vyšetření 

Velmi časté  - 

Časté 

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení 
laktát-

dehydrogenázy v krvi, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení 

alkalické fosfatázy v krvi, úbytek váhy 

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, srdečního nebo jaterního transplantátu se účastnilo 501 
pacientů (CellCept 2,0 g denně), 289 pacientů (CellCept 3,0 g denně), resp. 277 pacientů (CellCept 2,0 g i.v./3,0 g p.o. 
denně). 

 

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketinkového sledování 

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketinkového sledování jsou podobné nežádoucím účinkům 
zaznamenaným v 

kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater. Další 

nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže s četnostmi, pokud jsou 
známy, uvedenými v závorkách.  
 

Gastrointestinální systém  

Gingivální hyperplazie (≥1/100 až <1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem (≥1/100 

až <1/10), pankreatitida (≥1/100 až <1/10) a případy intestinální vilózní atrofie. 
 

Infekce  
Z

ávažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická 

mykobakteriální infekce. U pacientů léčených imunosupresivy, včetně přípravku CellCept byly 

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované 

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥1/1000 až <1/100) a neutropénie, proto je doporučována 

pravidelná kontrola pacientů užívajících přípravek CellCept (viz bod 4.4). U pacientů léčených 

přípravkem CellCept byly hlášeny případy výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé 
z nich byly fatální. 
 

 

13 

Poruchy krve a lymfatického systému 

U pacientů léčených přípravkem CellCept byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady 

(PRCA) (viz bod 4.4). 

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly 

pozorovány u pacientů léčených přípravkem CellCept. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou 

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při 

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u 
imunosuprimovan

ých pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající CellCept.  

 

Hypersensitivita  

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a anafylaktické reakce. 
 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát mofetilu, především 
v prvním trimestru

, viz bod 4.6.  

 

Kongenitální poruchy  

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku 
CellCept v kombinaci s 

dalšími imunosupresivy, viz bod 4.6. 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle 

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U 

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností). 
 

Poruchy imunitního systému 

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými 
imunosupresivy 

(s neznámou četností). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování mykofenolát mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na 

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při 

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého 

přípravku.  
 

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí 

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a supresí kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li k 

výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku CellCept přerušeno nebo by měla být snížena 

dávka (viz bod 4.4).  
 

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG  bylo možno odstranit 

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění 

MPA snížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).  
 
 

 

14 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, ATC kód: L04AA06 
 

Mechanismus účinku 
Mykofenolát mofetil je 2-

morpholinoethyl ester mykofenolové kyseliny (MPA). MPA je silný, 

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který proto 
inhibuje 

de novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře 

inkorporovány do molekuly DNA. Zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu 

purinových nukleosidů, proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. 

Proto má MPA silnější cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Po perorálním podání dochází k rychlé a intenzívní absorpci mykofenolát mofeti

lu a úplné 

presystémové metabolizaci na aktivní metabolit, MPA. Jak prokazuje potlačení rejekce transplantátu 

po transplantaci ledvin, imunosupresivní aktivita přípravku CellCept odpovídá koncentraci MPA. 

Průměrná biologická dostupnost perorálně podaného mykofenolát mofetilu počítaná z AUC MPA byla 

94 % v porovnání s i.v. podaným mykofenolát mofetilem. Potrava neměla žádný vliv na míru absorpce 

(MPA AUC) mykofenolát mofetilu, když byl podán v dávce 1,5 g dvakrát denně pacientům s 
ledvinným transplantátem

. Hodnota C

max

 

MPA však poklesla v přítomnosti potravy o 40 %.  

Mykofenolát 

mofetil není po perorálním podání měřitelný v systémovém oběhu.  

 
Distribuce 

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6 - 12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy 

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g 3krát denně) je spojeno s přibližně 40% 

snížením hodnoty AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci. 
MPA je v klinicky odpovídajících koncentracích vázána 

z 97 % na plazmatický albumin. 

 
Biotransformace 

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktivní 

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG je in vivo konvertována zpět na volnou MPA 
enterohepatální recirkulací

. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je 

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát 
mofetilu 

(průjem, leukopenie). 

 
Eliminace 

Zanedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním 
podán

í radioaktivně značeného mykofenolát mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky, 

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % stolicí. Většina (kolem 87 %) z 

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.  
 
V klinických konce

ntracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých 

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou 
odstranit. 

Sekvestranty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9) 

o

vlivněním enterohepatální recirkulace léku. 

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a 

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy, 
MRP2 a protein rezistence karcinomu 

prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním 

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale 

jeho podíl se zdá být omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují 
s renálními organickými transportními anionty. 
 

 

15 

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater 

průměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

max

 

o 40 % nižší ve srovnání 

s obdobím 

delší dobu po transplantaci (3 - 6 měsíců po transplantaci). 

 

Zvláštní populace 
 

Porucha funkce ledvin 

Ve studii s jednorázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické 

AUC MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace < 25 ml/min

 

/1,73 m

2

) vyšší o 28 - 75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně poruchy funkce ledvin. 

AUC MPAG po jedné dávce byla 3 - 6krát vyšší u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin, než u 

lehčích forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným mechanismem 

vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce 
ledvin nebylo testováno. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce 

nebo jater s 

těžkou chronickou poruchou funkce ledvin. 

 

Opožděný nástup funkce transplantátu 

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná AUC (0-12 h) MPA 

srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota 
AUC

 

(0-12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce 

transplantátu.U pacient

ů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít k přechodnému 

zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla úprava dávkování 

přípravku CellCept nutná. 
 

Porucha funkce jater  

U dobrovolníků s cirhózou jater byla jaterní glukuronidace MPA relativně neovlivněna nemocí 

jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí pravděpodobně na typu 

onemocnění. Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako je např. primární biliární 

cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv. 
 

Pediatrická populace 

Farmakokinetické parametry byly vyhodnocovány u 49 dětských pacientů po transplantaci ledviny (ve 

věku od 2 do 18 let), kterým byl perorálně podáván mykofenolát mofetil v dávce 600 mg/m

2

 dvakrát 

denně. Při této dávce bylo dosaženo hodnot AUC MPA podobných těm, které byly zaznamenány u 

dospělých pacientů po transplantaci ledviny, kteří dostávali přípravek CellCept v dávce 1,0 g dvakrát 

denně v časném a pozdějším období po transplantaci. Hodnoty AUC MPA vyhodnocované v rámci 

věkových skupin byly podobné v časném i pozdějším období po transplantaci. 
 

Starší pacienti 

Farmakokinetické vlastnosti přípravku CellCept u starších pacientů (≥ 65 let) nebyly vyhodnoceny. 
 
P

acientky užívající perorální kontraceptiva 

V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily transplantaci a neužívaly žádná 

další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících menstruačních cyklů, byl současně 

podáván přípravek CellCept (1,0 g 2krát denně) a kombinovaná perorální kontraceptiva obsahující 

ethinylestradiol (0,02 mg - 0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg - 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo 

gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly žádné klinicky významné ovlivnění funkce 

orálních kontraceptiv (suprese ovulace) přípravkem CellCept. Sérové koncentrace LH, FSH a 

progesteronu nebyly významně ovlivněny. Farmakokinetika perorálních kontraceptiv nebyla 

společným podáváním s přípravkem CellCept ovlivněna (viz bod 4.5). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát mofetilu prokázán tumorogenní potenciál. 

Nejvyšší studovaná dávka v testech karcinogenity na zvířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová 

expozice (AUC a C

max

) pozo

rovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně a 

 

16 

1,3-2krát vyšší než systémová expozice (AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci srdce 

doporučenou klinickou dávkou 3 g denně. 

 

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší 

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto 

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy 
nukleot

idů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly 

genotoxickou aktivitu. 
 
Mykofenolát 

mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v 

dávkách do 20 

mg/kg/den. Systémová expozice při této dávce představuje 2 - 3násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a 1,3 –2násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Ve studiích zkoumajících 
vliv na sam

ičí fertilitu a reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka 4,5 mg/kg/den 

malformaci plodu (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) v první generaci potomků při 

nepřítomnosti mateřské toxicity. Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu 

klinické expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu 

klinické expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Nebyl pozorován 

žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo následujících generací zvířat. 
 
V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u 

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách 

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému, jako jsou ektopie srdce, 

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová 

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při 

doporučené denní dávce 2 g u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu klinické expozice při 

doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce (viz bod 4.6). 
 

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát mofetilem na 

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto 

systémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je 

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně u příjemců renálního transplantátu. Účinky 

na gastrointestinální systém byly u psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než 

je klinická expozice při doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém 

spojené s dehydratací byly pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémové 

expozice ekvivalentní nebo vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity 
mykofenolát 

mofetilu je ve shodě s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích u lidí, 

jejichž výsledky nyní představují relevantnější data o bezpečnosti pro lidskou populaci (viz bod 4.8). 
 
 

 

17 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
CellCept tobolky 

předželatinovaný kukuřičný škrob 
sodná 

sůl kroskarmelózy 

povidon K-

90 

magnesium-stearát 
 

Obal tobolky  

želatina  

indigokarmín (E 132) 

žlutý oxid železitý (E 172) 

červený oxid železitý (E 172) 

oxid titaničitý (E 171) 

černý oxid železitý(E 172) 
hydroxid draselný 

šelak. 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neupl

atňuje se 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
CellCept tobolky 250 mg: 

1 krabička obsahuje 100 tobolek (10 tobolek v jednom blistru) 

 

 

 

 

 

 

1 krabička obsahuje 300 tobolek (10 tobolek v jednom blistru) 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zklikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 

 

18 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/96/005/001 CellCept 

(100 tobolek) 

EU/1/96/005/003 CellCept 

(300 tobolek) 

 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 14. února 1996 

Datum posledního prodloužení registrace: 13. března 2006 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

19 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje ekvivalent odpovídající mycophenolatum mofetilii 500 mg (ve formě 
hydrochloridové soli). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok musí být před podáním pacientovi 

rekonstituován a dále rozpuštěn v i.v. infuzi 5 % glukózy (viz bod 6.6). 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je v kombinaci s cyklosporinem a 

kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po transplantaci alogenní 
ledviny nebo po transplantaci jater. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání  

 

Léčba přípravkem CellCept by měla být zahájena a dále vedena dostatečně kvalifikovaným 
specialistou v transplantologii. 
 

UPOZORNĚNÍ: CELLCEPT I.V. ROZTOK NESMÍ BÝT NIKDY PODÁVÁN FORMOU 

RYCHLÉ NEBO BOLUSOVÉ INTRAVENÓZNÍ INJEKCE. 
 
Dávkování 
 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je alternativní lékovou formou k perorálním 

formám přípravku CellCept (tobolky, tablety a prášek pro perorální suspenzi). Může být podáván až 

po dobu 14 dnů. Úvodní dávka přípravku CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 

by měla být podána během 24 hodin po transplantaci. 
 

Transplantace ledvin  
D

oporučená dávka u pacientů po transplantaci ledvin je 1 g dvakrát denně (denní dávka 2 g). 

 

Transplantace jater  

pacientů po transplantaci jater je doporučená dávka přípravku CellCept prášek pro koncentrát pro 

infuzní roztok 1 

g 2krát denně (tj. 2 g denně). Intravenózně se CellCept podává první 4 dny po 

transplantaci jater, poté by měla být co nejdříve zahájena perorální léčba přípravkem CellCept, hned 

jakmile ji pacient začne tolerovat. Doporučená perorální dávka přípravku CellCept u pacientů po 
transplantaci jater je 1,5 

g 2krát denně (tj. 3 g denně). 

 

 

20 

Použití u zvláštní populace 
 
Pediatrická populace  
B

ezpečnost a účinnost přípravku CellCept v infuzi u dětí nebyly stanoveny. K dispozici nejsou žádné 

údaje o použití přípravku po transplantaci ledvin u dětí. K dispozici nejsou žádné farmakokinetické 

údaje o použití přípravku po transplantaci jater u dětí. 
 

Starší pacienti  
D

oporučená dávka 1 g dvakrát denně je vhodná pro starší pacienty po transplantaci ledvin nebo jater. 

 
Porucha funkce ledvin  

pacientů s těžkým chronickým selháním ledvin (glomerulární filtrace < 25 ml/min/1,73 m

2

) by po 

uplynutí akutního post-

transplantačního období neměla být překročena dávka 1 g dvakrát denně. Tito 

pacienti by také měli být pečlivě sledováni. Při opoždění nástupu funkce transplantovaného orgánu 

není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici nejsou žádné údaje o použití 

přípravku u pacientů po transplantaci jater s těžkým chronickým renálním selháním. 
 

Závažná porucha jaterních funkcí  

pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit 

dávku. 
 

Léčba při rejekci transplantátu  
Kyselina 

mykofenolová (MPA) je aktivním metabolitem mykofenolát mofetilu. Rejekce renálního 

tra

nsplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA, které by vyžadovaly snížení dávkování nebo 

přerušení léčby přípravkem CellCept. K dispozici nejsou žádné farmakokinetické údaje týkající se 

pacientů s rejekcí transplantovaných jater. 
 

Způsob podání 
 
Po rekonstituci na koncentraci 6 mg/ml se CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 

musí podávat do periferní nebo centrální žíly formou pomalé intravenózní infuze po dobu 2 hodin (viz 
bod 6.6).  
 

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku 

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, je třeba zabránit 

přímému kontaktu suchého prášku nebo připraveného roztoku přípravku CellCept 500 mg prášek pro 
koncentrát pro infuzní roztok 

s kůží a sliznicemi. Pokud k takovému kontaktu dojde, důkladně omyjte 

zasažená místa mýdlem a vodou a vypláchněte oči čistou vodou. 
 

Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

•  Přípravek CellCept se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát mofetil, 

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli 

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Byly 

zaznamenány hypersensitivní reakce na CellCept (viz bod 4.8).  

•  Přípravek CellCept nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 

antikon

cepční metody (viz bod 4.6). 

•  Léčba přípravkem CellCept nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení negativního 

výsledku těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6). 
 

 

21 

4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

 
Novotvary 
 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.8). 

Míra tohoto rizika je zřejmě spíše ve vztahu k intenzitě a trvání imunosuprese, než k typu použitého 

přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny kůže, 

doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a používáním 

opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 
 
Infekce 
 

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku CellCept, mají vyšší riziko vzniku oportunních 

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8). 
Tyto infekce zahrnují 

reaktivaci latentních virů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C 

a infekce způsobené polyomaviry (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná 
progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). 

Případy hepatitidy v důsledku reaktivace 

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hlášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou 

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním 

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů 
s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy. 
 

U pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla hlášena 

hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V některých z těchto případů, vedla 

změna léčby z přípravku CellCept na alternativní imunosupresivum k návratu hladin IgG v séru do 

normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek CellCept, u kterých dochází ke 

vzniku opakujících se infekcí, je třeba stanovovat hladiny imunoglobulinů v séru. V případě 

přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie má být zvážen vhodný klinický postup s 
ohledem na silné cyto

statické účinky, které má kyselina mykofenolová na T- a B-lymfocyty. 

 

U dospělých a dětí, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla 

publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna léčby z přípravku 

CellCept na jiné imunosupresivum ke zlepšení respiračních příznaků. Riziko bronchiektázie může 

souviset s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na plíce. Byly také hlášeny izolované 

případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící úmrtím (viz bod 4.8). Je 

doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních příznaků, jako je 

například kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni. 
 
Krevní a imunitní systém 
 

U pacientů léčených přípravkem CellCept je třeba monitorovat počet neutrofilů. Rozvoj neutropenie 

může být důsledkem podávání přípravku CellCept samotného, další současné medikace, virových 

infekcí nebo kombinací těchto vlivů. Pacientům užívajícím CellCept je třeba vyšetřit kompletní krevní 
obraz jednou 

týdně v průběhu prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci léčby a 

dále jednou za měsíc do konce prvního roku. Pokud dojde k rozvoji neutropenie (absolutní počet 

neutrofilů < 1,3 x 10

3

/

µ

l) může být vhodné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem CellCept. 

 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami  

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady (PRCA). Mechanismus, jakým  
mykofenolát mofetil 

indukuje PRCA, není známý. PRCA může být zvrácena snížením dávek nebo 

přerušením terapie přípravkem CellCept. Změny v léčbě přípravkem CellCept by u pacientů po 

transplantaci měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou  

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8). 
 

 

22 

Pacienti užívající přípravek CellCept musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud se 

objeví známky infekce, nečekané hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní 

dřeně. 
 

Pacienti by měli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem CellCept může být vakcinace méně 

účinná a že by nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). Očkování 

proti chřipce se může provádět. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi vakcinace proti chřipce. 
 

Gastrointestinální trakt 
 
P

odávání přípravku CellCept je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích účinků v 

gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace. Přípravek 
CellCept je nutno podávat v

elmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním 

gastrointestinálního traktu. 
 

CellCept je inhibitor inosin monofosfátdehydrogenázy (IMPDH). Neměl by být proto podáván 

pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-fosforibozyltransferázy (HGPRT) jako 
je Lesh-

Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom. 

 
Interakce 
 
J

e třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva, 

která 

ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která 

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice 
MPA. Léky

, které ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, (např. kolestyramin, antibiotika) vzhledem k 

jeho potenciálnímu vlivu na 

snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku CellCept (viz též bod 

4.5), má být použit s opatrností. Určitý stupeň enterohepatální recirkulace se očekává po nitrožilním 

podání přípravku CellCept. 
 

Je doporučeno, aby CellCept nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud 
nebyla studována. 
 

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát mofetilu s takrolimem nebo sirolimem 

nebyl stanoven (viz též bod 4.5). 
 

Zvláštní populace 
 

U starších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků, 

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a 

gastrointestinální krvácení a plicní edém (viz bod 4.8). 
 

Teratogenní účinky 
Mykofenolát je silný lidský ter

atogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace 

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství. 

tohoto důvodu je přípravek CellCept kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy 

není k 

dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky a 

pacienti v 

reprodukčním věku musí být upozorněni na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby 

přípravkem CellCept a musí být poučeni o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody 

antikoncepce, těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy i muži užívající mykofenolát 

mofetil rozumí rizikům poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě 

lékaře, pokud je zde riziko otěhotnění. 
 

Antikoncepce (viz bod 4.6) 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

 

23 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 
 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Edukační materiály 

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších 

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály 

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity 
mykofenolát 

mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a 

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k 

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům – 

mužům. 
 

Dodatečná opatření 

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby 

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby 
mykofenolátem. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Acyklovir  
P

ři podání mykofenolát mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace 

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG (fenolový glukuronid 

MPA) byly minimální (zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky 

významné. Protože plazmatické koncentrace MPAG stoupají při renálním postižení stejně tak jako 

koncentrace acykloviru, mohou obě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat 

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace. 
 

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací (např. cholestyramin, cyklosporin A, 
antibiotika) 
P

ři současném podávání mykofenolát mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální 

cirkulac

í je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku CellCept. 

 

Cholestyramin  

Při jednorázovém podání mykofenolát mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným 

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo ke 40% redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a 

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení 

účinnosti přípravku CellCept. 
 

Cyklosporin A  

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát mofetilu. Naopak, je-li 

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %. 

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné 
podávání 

přípravku CellCept a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání s pacienty, kteří 

dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek 

přípravku CellCept (viz též bod 4.4). Naopak změny 

expozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z imunosupresiv, které 

neovlivňují enterohepatální cyklus MPA. 
 

 

24 

Antibiotika eliminující bakterie produkující 

β-

glukuronidázu ve střevě (například skupiny 

aminoglykosidů, cefalosporinů, fluorochinolonů a antibiotik penicilinového typu) mohou reagovat s 

enterohepatální recirkulací MPAG / MPA, což vede ke snížení systémové expozice MPA. K dispozici 
jsou informace týkající se následujících antibiotik: 
 

Ciprofloxacin nebo amoxicilin s kyselinou klavulanovou 

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální 
terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s 

kyselinou klavulanovou zaznamenáno snížení 

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání 

koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají 

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin 

nemusí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku 

CellCept neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně 

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé 
klinické sledování. 
 

Norfloxacin a metronidazol  

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku 

CellCept souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace norfloxacinu a 

metronidazolu byla po jedné dávce přípravku CellCept snížena expozice MPA přibližně o 30 %.  
 

Trimethoprim/sulfamethoxazol  
Nebyl 

pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA. 

 

Léčivé přípravky, které ovlivňují glukuronidaci (např. isavukonazol, telmisartan) 

Současné podávání léků inhibujících glukuronidaci MPA může zvýšit expozici MPA. Při současném 

podávání těchto léků s přípravkem CellCept je doporučeno postupovat s opatrností. 
  

Isavukonazol 

Při současném podávání isavukonazolu byl pozorován nárůst AUC0-∞ MPA o 35 % 
 
Telmisartan 

Souběžné podávání telmisartanu s přípravkem CellCept vede ke snížení koncentrace MPA přibližně o 

30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry 
odmítnutí trans

plantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými 

přípravkem CellCept s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány žádné klinické 
následky na farmakokinetiku lékové interakce. 
 

Ganciklovir  
N

a základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a 

i.v. ganci

kloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku 

CellCept (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek (které 
kompetují o mechanismus renální tubulární sekrece) 

povede ke zvýšení koncentrace MPAG a 

ganci

kloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná 

úprava dávek přípravku CellCept. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána 

kombinace přípravku CellCept a gancikloviru nebo jejich prekurzorů např. valgancikloviru, by mělo 

být doporučené dávkování gancikloviru sledováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

 

 
Perorální kontraceptiva  
P

ři současném podávání s přípravkem CellCept nebyla farmakokinetika a farmakodynamika 

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2). 
 

 

25 

Rifampicin  

pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání přípravku CellCept a rifampicinu 

vedlo k 

poklesu expozice MPA (AUC0-12h o 18 % až 70 %. Proto se doporučuje monitorovat hladiny 

MPA a upravit dávkování přípravku CellCept tak, aby při souběžném podávání obou léčivých látek 

byla zachována klinická účinnost.  
 
Sevelamer  
P

ři podávání přípravku CellCept souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles C

max

 a AUC 

(0-12 h)

 

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje se však 

podávat CellCept aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl minimalizován vliv 
na absorpci MPA. Nejsou k 

dispozici údaje o podávání přípravku CellCept s jinými látkami vázajícími 

fosfát než je sevelamer. 
 
Takrolimus

  

pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravkem CellCept a takrolimem, 

nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného metabolitu přípravku 

CellCept. Naproti tomu při podání opakované dávky přípravku CellCept (1,5 g 2x denně) pacientům 
po transplantaci jater 

užívajícím takrolimus došlo ke zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20%. U 

pacientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace takrolimu přípravkem CellCept ovlivněny (viz 

též bod 4.4).U  
 

Živé vakcíny  
P

acientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková 

odpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Studie interakcí byly pr

ovedeny pouze u dospělých. 

 
Potenciální interakce  
Podání probenecidu spolu s mykofenolát 

mofetilem opicím zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG 

na trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím 

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí. 
 
4.6 

Těhotenství a kojení 

 

Antikoncepce u mužů a žen 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 
metody antikoncepce. 
 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Těhotenství 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být zahájena dříve, 

než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství. 
 

 

26 

Ženy a muži v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomi zvýšeného rizika potratu a 

vrozených malformací a musí být poučeni o prevenci těhotenství a jeho plánování.  
 

Před zahájením léčby přípravkem CellCept musí být u žen ve fertilním věku proveden těhotenský test 

vyloučení expozice embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést dva těhotenské testy se sérem 

nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml; druhý test je třeba provést 8 - 10 dní po prvním testování a 

bezprostředně před zahájením léčby mykofenolát mofetilem. Těhotenské testy mají být opakovaně 

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech 

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě 

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem. 
 

Mykofenolát je silný lidský teratogen se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a 
vrozených malformací 

v případě expozice během těhotenství: 

•  Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mykofenolát 

mofetilu ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu 

léčených jinými imunosupresivy než je mykofenolát mofetil. 

•  Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po 

expozici mykofenolát mofetilu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z 

celkové populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými 

imunosupresivy než je mykofenolát mofetil). 
 

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku CellCept v kombinaci s dalšími 
imunosupresivy, byly v post-marketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace

, včetně 

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace: 

• 

Abnormality ucha 

(např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější/střední ucho), atrézie 

zevního zvukovodu; 

• 

Vrozená s

rdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa; 

• 

Malformace ob

ličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity; 

• 

Abnormality očí (např. kolobom); 

• 

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie); 

• 

Tracheoezofageální malformace 

(např. atrézie jícnu);  

• 

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida

• 

Renální abnormality. 

 

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací: 

• 

Mikroftalmie; 

• 

Vrozená cysta plexus chorioideus 

• 

Ageneze septum pellucidum 

• 

Ageneze čichového nervu 

 

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
 
Kojení 

Bylo prokázáno, že mykofenolát mofetil je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo, 

zda je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných 

nežádoucích účinků způsobených mykofenolát mofetilem u kojených dětí je CellCept kontraindikován 

u kojících matek (viz bod 4.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje  

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický 

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný. 
 

 

27 

4.8 

Nežádoucí účinky  

 

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích s přípravkem CellCept 

Hlavními nežádoucími účinky hlášenými v souvislosti s podáním přípravku CellCept v kombinaci 

cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení. Při léčbě přípravkem 

CellCept je také průkazně zvýšená frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz bod 4.4). 

Nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní 

roztok jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným při léčbě perorálním přípravkem. 
 

Malignity 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčiv zahrnující CellCept jsou vystaveni zvýšenému 

riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.4). K rozvoji 

lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů užívajících CellCept (2 g 

nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných klinických studiích u 

pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci srdce nebo jater při 

sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu) se objevil u 3,6 % pacientů; jiné typy 
malignit se objevily u 1,1 

% pacientů. Údaje o bezpečnosti ze tříletého sledování u pacientů po 

transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané změny incidence malignit ve srovnání 

údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli sledováni déle než rok, ale méně než 3 

roky. 
 

Oportunní infekce 

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se 

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u 

pacientů užívajících CellCept (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci 

srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a sliznic, CMV 

virémie/syndrom a herpes simplex. CMV virémie/syndrom byly zaznamenány u 13,5 % pacientů. 
 

Starší pacienti 

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku 

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají CellCept jako součást imunosupresivní 

léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku některých infekcí 

(včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku krvácení do 

zažívacího traktu a plicního edému. 
 

Další nežádoucí účinky 

Následující údaje se vztahují k bezpečnosti perorálně podávaného přípravku CellCept pacientům pro 
transplantaci ledvin. Údaje o pacientech po transplantaci jater se týkají 

přípravku CellCept 

podávaného infuzně po dobu 14 dnů s následným podáváním perorálních forem přípravku. Nežádoucí 

účinky vznikající v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept 
zaznamenané u 

≥1/10 a u ≥1/100 až <1/10 pacientů léčených přípravkem CellCept v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně) a jater jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 

Nežádoucí účinky v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept v 

klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, a jater při léčbě přípravkem 

CellCept v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy 
 

rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití 

následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); 

vzácné (≥1/10,000 až <1/1000); velmi vzácné(<1/10000), neznámé (není možno odhadnout na základě 

dostupných dat).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

 

28 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 
 

Infekce a infestace 

Velmi časté  Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest, 

herpes simplex, herpes zoster 

Časté 

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza, 

gastrointestinální infekce, kandidóza, gastroenteritida, infekce, 

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže, 

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida  

Novotvary 
benigní, maligní a 

blíže neurčené 

(zahrnující cysty a 
polypy) 

Velmi 

časté  - 

Časté 

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

Velmi časté  Leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Časté 

Pancytopenie, leukocytóza 

Poruchy 
metabolismu a 

výživy 

Velmi časté  - 

Časté 

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie, 
hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie, 
hyperlipidémie, hypofosfatémie, anorexie  

Psychiatrické 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Deprese, poruchy myšlení, nespavost 

Poruchy 
nervového 
systému 

Velmi časté  - 

Časté 

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, bolest hlavy, parestézie 

Srdeční poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Tachykardie 

Cévní poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Hypotenze, hypertenze 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Pleurální výpotek, dyspnoe, ka

šel 

Gastrointestinální 
poruchy 
 

Velmi časté  Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea 

Časté 

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida, ileus, kolitida, 

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida, 
stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence  

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Hepatitida  

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 
 

Velmi časté  - 

Časté 

Vyrážka, akné, alopecie 

Poruchy svalové  a 
kosterní soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté  - 

Časté 

Artralgie 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Zhoršení funkce ledvin  

Celkové poruchy a 

reakce v místě 
aplikace  

Velmi časté  - 

Časté 

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie 

Vyšetření 

Velmi časté  - 

Časté 

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení 
laktát-

dehydrogenázy v krvi, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, 

úbytek váhy 

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, a jaterního transplantátu se účastnilo 501 pacientů 
(CellCept 2,0 g denně), a 277 pacientů (CellCept 2,0 g i.v./3,0 g p.o. denně). 

 

29 

 

Nežádoucí účinky spojené se způsobem podání infuzí do periferní žíly – flebitidy a trombózy-oboje 

byly pozorovány u 4 % pacientů léčených přípravkem CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro 
infuzní roztok. 
 

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketinkového sledování 

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketinkového sledování jsou podobné nežádoucím účinkům 
zaznamenaným v 

kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci ledvin a jater. Další nežádoucí 

účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže s četnostmi, pokud jsou známy, 
uvedenými v závorkách.  
 

Gastrointestinální systém  

Gingivální hyperplazie (≥1/100 až <1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem (≥1/100 

až <1/10), pankreatitida (≥1/100 až <1/10) a případy intestinální vilózní atrofie. 
 

Infekce  
Z

ávažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická 

mykobakteriální infekce.  

U pacientů léčených imunosupresivy, včetně přípravku CellCept byly 

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované 

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥1/1000 až <1/100) a neutropénie, proto je doporučována 

pravidelná kontrola pacientů užívajících přípravek CellCept (viz bod 4.4). U pacientů léčených 

přípravkem CellCept byly hlášeny případy výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé 
z nich byly fatální. 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 
U pac

ientů léčených přípravkem CellCept byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady 

(PRCA) (viz bod 4.4). 

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly 

pozorovány u pacientů léčených přípravkem CellCept. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou 

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při 

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u 
imunosuprimovaných paci

entů, mezi něž patří i pacienti užívající CellCept.  

 

Hypersensitivita  

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a anafylaktické reakce. 
 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát mofetilu, především 

prvním trimestru, viz bod 4.6.  

 

Kongenitální poruchy  

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku 
CellCept v kombinaci s 

dalšími imunosupresivy, viz bod 4.6. 

 

 

30 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle 

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U 

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností). 
 

Poruchy imunitního systému 

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými 

imunosupresivy (s neznámou četností). 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování mykofenolát mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na 

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při 

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého 

přípravku. 
 

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí 

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a k supresi kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li 

k výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku CellCept přerušeno nebo by měla být snížena 

dávka (viz bod 4.4).  
 
 

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG  bylo možno odstranit 

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění 
MPA s

nížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).  

 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, ATC kód: L04AA06 
 

Mechanismus účinku 
Mykofenolát mofetil je 2-morpholinoethylester mykof

enolové kyseliny (MPA). MPA je silný, 

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který proto 
inhibuje 

de novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře 

inkorporovány do molekuly DNA. Z

atímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu 

purinových nukleosidů, proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. 

Proto má MPA silnější cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Distribuce 

Po intravenózním podání je mykofenolát mofetil rychle a úplně metabolizován na aktivní metabolit, 

MPA. Mateřská látka – mykofenolát mofetil – může být měřen v systémové cirkulaci během podání 

intravenózní infuze. MPA je v klinicky odpovídajících koncentracích vázána z 97 % na plazmatický 
albumin. 

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6 - 12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy 

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g 3krát denně) je spojeno s přibližně 40% 

snížením AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci. 

 

31 

 
Biotransformace 

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktivní 

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG je in vivo konvertována zpět na volnou MPA 
enterohepatální recirkulací

. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je 

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát 

mofetilu (průjem, leukopenie). 
 
Eliminace 

Zanedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním 

podání radioaktivně značeného mykofenolát mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky, 

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % stolicí. Většina (kolem 87 %) z 

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.  
 

klinických koncentracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých 

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou 
odstranit. 

Sekvestranty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9) 

ovlivněním enterohepatální recirkulace léku. 

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a 

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy, 
MRP2 a protein rezistence karcinomu 

prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním 

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale 
jeho podíl se zdá bý

t omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují 

s renálními organickými transportními anionty. 
 

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater 

průměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

max

 

o 40 % nižší ve srovnání 

obdobím delší dobu po transplantaci (3-6 měsíců po transplantaci).  

 
Ekvivalence u perorálních forem dávek 
 

Hodnota MPA AUC po podání přípravku CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
v dávce 1 

g 2krát denně infuzí pacientům v bezprostředním po transplantačním období byla 

srovnatelná s 

hodnotami AUC po perorálním podání. U pacientů po transplantaci jater byly hodnoty 

AUC MPA po intravenózním podávání přípravku CellCept v dávce 1 g 2krát denně s následným 

perorálním podáváním přípravku CellCept v dávce 1,5 g 2krát denně podobné hodnotám naměřeným u 

pacientů po transplantaci ledvin, kterým byly podávány dávky přípravku CellCept 1 g 2krát denně. 
 

Zvláštní populace 
 

Porucha funkce ledvin 
Ve studii s jedno

rázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické 

AUC 

MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace 

< 25 

ml/min/1,73 m

2

) vyšší o 28 - 75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně poruchy 

ledvin. AUC MPAG po jedné dávce byla 3 - 6krát vyšší u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin, 

než u lehčích forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným 

mechanismem vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou poruchou 
funkce ledvin nebylo testováno. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci 

jater s 

těžkou chronickou poruchou funkce ledvin. 

 

Opožděný nástup funkce transplantátu 

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná MPA AUC (0-12 h) 
srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce 

u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota 

AUC

 

(0-12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce 

transplantátu.

. Průměrná hodnota MPAG AUC (0-12 h) byla 2 - 3krát vyšší než u pacientů s 

normálním nástupem funkce. 

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít 

 

32 

přechodnému zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla 

úprava dávkování přípravku CellCept nutná. 
 

Porucha funkce jater 

U dobrovolníků s alkoholickou cirhózou jater byla funkce jaterní glukuronidace MPA relativně 

neovlivněna nemocí jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí 

pravděpodobně na typu onemocnění. Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako 

je primární biliární cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv. 
 

Starší pacienti 

Farmakokinetické vlastnosti přípravku CellCept u starších pacientů (≥ 65 let) nebyly vyhodnoceny. 
 
P

acientky užívající perorální kontraceptiva 

V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily transplantaci a neužívaly žádná 

další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících menstruačních cyklů, byl současně 

podáván přípravek CellCept (1 g 2krát denně) a kombinovaná orální kontraceptiva obsahující 

ethinylestradiol (0,02 mg - 0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg - 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo 

gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly žádné klinicky významné ovlivnění funkce 

orálních kontraceptiv přípravkem CellCept. Sérové koncentrace LH, FSH a progesteronu nebyly 

významně ovlivněny. Farmakokinetika orálních kontraceptiv nebyla společným podáváním s 

přípravkem CellCept ovlivněna (viz bod 4.5). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 
V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát mofetilu prokázán tumorogenní potenciál. 

Nejvyšší studovaná dávka v testech karcinogenity na zvířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová 

expozice (AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně. 

 

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší 

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto 

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy 

nukleotidů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly 
genotoxickou aktivitu. 
 
Mykofenolát 

mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v 

dávkách do 20 mg/kg/den. Systémová expoz

ice při této dávce představuje 2 až 3násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 2 g denně. Ve studiích zkoumajících vliv na samičí fertilitu a 

reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka 4,5 mg/kg/den malformaci plodu (včetně 
anoftalmie, agna

tie a hydrocefalu) v první generaci potomků při nepřítomnosti mateřské toxicity. 

Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu klinické expozice při doporučené 
dávce 2 

g denně. Nebyl pozorován žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo 

následujících generací zvířat. 
 
V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u 

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách 

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému jako jsou ektopie srdce, 

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová 

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při 

doporučené denní dávce 2 g na den (viz bod 4.6). 
 

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát mofetilem na 

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto 
sy

stémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je 

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně. Účinky na gastrointestinální systém byly u 

psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než je klinická expozice při 

doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém spojené s dehydratací byly 

 

33 

pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémové expozice ekvivalentní nebo 

vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity mykofenolát mofetilu je ve shodě s 

nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích u lidí, jejichž výsledky nyní představují 

relevantnější bezpečnostní data s ohledem na lidskou populaci (viz bod 4.8). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 

polysorbát 80 
kyselina citronová 
kyselina chlorovodíková  
chlorid sodný 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok by se neměl míchat s dalšími 

intravenozními přípravky nebo infuzními roztoky a neměl by s těmito léčivými přípravky být podáván 

současně stejným katetrem. 
 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou  
uvedeny v 

bodě 6.6. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: 3 roky. 
 
Rekonstituovaný roztok a infuzní roztok: P

okud není infuzní roztok připraven těsně před podáním, 

mělo by být započato s podáváním infuzního roztoku do 3 hodin od rekonstituce a zředění léčivého 

přípravku. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Rekonstituovaný roztok a infuzní roztok: 

Uchovávejte při teplotě 15 - 30 °C. 

 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
20 

ml injekční lahvička z bezbarvého skla typu I s šedivou gumovou zátkou z butylové pryže, 

hliníkovým uzávěrem a plastikovým krytem. CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní 

roztok se dodává v balení obsahujícím 4 injekční lahvičky. 
 

 

34 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Příprava infuzního roztoku (6 mg/ml): 
 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok neobsahuje antibakteriální látky, proto musí 

být rekonstituce a ředění léčivého přípravku prováděno za aseptických podmínek. 
 

Příprava infuzního roztoku přípravku CellCept je dvoufázová. První fáze zahrnuje rekonstituci 5% 

roztokem glukozy pro intravenózní infuzi a druhá fáze pak zředění 5% roztokem glukózy pro 

intravenózní infuzi. Podrobný popis přípravy je uveden níže: 
 
1. fáze: 
a. 

Pro přípravu 1,0 g dávky se použijí 2 lahvičky přípravku CellCept 500 mg prášek pro 

koncentrát pro infuzní roztok. Rekonstituce se provede aplikací 14 ml 5% roztoku glukózy do každé 

lahvičky. 
 
b. 

Lehkým protřepáním lahvičky rozpusťte léčivý přípravek, dojde tak ke vzniku nažloutlého 

roztoku. 
 
c. 

Před dalším zředěním je třeba vzniklý roztok pečlivě prohlédnout, zda je čirý a bez viditelných 

částic. V případě zpozorování částic nebo změny barvy roztok nepoužívejte. 
 
2. fáze: 
a. 

Reko

nstituovaný obsah obou lahviček (přibližně 2 x 15 ml) se zředí přidáním do 140 ml 5% 

roztoku glukózy. Konečná koncentrace roztoku je 6 mg mykofenolát mofetilu v 1 ml. 
 
b. 

Roztok je opět třeba prohlédnout, zda je bez viditelných částic a má odpovídající barvu. V 

případě zpozorování částic nebo změny barvy roztok nepoužívejte.  
 

Pokud není infuzní roztok připravován těsně před podáním, mělo by být započato s podáváním 

nejpozději do 3 hodin od rekonstituce a zředění léčivého přípravku. Roztoky uchovávejte při teplotě 
15-

30 °C.  

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zklikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/96/005/005 CellCept (4 injekční lahvičky) 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 14. února 1996 

Datum posledního prodloužení registrace: 13. března 2006 
 

 

35 

 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

36 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 1 g/5 

ml prášek pro perorální suspenzi 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna lahvička obsahuje mycophenolatum mofetilii 35 g v 110 g prášku pro perorální suspenzi. 5 ml 

připravené suspenze obsahuje 1 g mykofenolát mofetilu. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Prášek pro perorální suspenzi. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
CellCept 1 g/5 

ml prášek pro perorální suspenzi je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy 

indikován k profylaxi rejekce u pacientů po alogenní transplantaci ledviny, transplantaci srdce nebo 
transplantaci jater. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčba přípravkem CellCept by měla být zahájena a dále vedena specialistou náležitě kvalifikovaným 
v transplantologii. 
 
Dávkování 
 

Použití u ledvinového transplantátu 
 

Dospělí  
P

očáteční dávku přípravku CellCept 1 g/5 ml prášku pro perorální suspenzi je třeba podat perorálně do 

72 hodin po transplantaci. Doporučená dávka u pacientů po transplantaci alogenní ledviny je 1 g 

dvakrát denně (denní dávka 2 g), tj. 5 ml perorální suspenze dvakrát denně. 
 

Pediatrická populace ve věku od 2 do 18 let  
D

oporučená dávka přípravku CellCept 1 g/5 ml v prášku pro perorální suspenzi je 600 mg/m

2

podávaná perorálně dvakrát denně (až do maximální dávky 2 g/10 ml perorální suspenze denně). 

Vzhledem k tomu, že u této skupiny pacientů dochází k častějšímu výskytu některých nežádoucích 

účinků ve srovnání s dospělými (viz bod 4.8), je v některých případech nezbytné přistoupit k 

dočasnému snížení dávky nebo k přerušení léčby, a dále je třeba brát v úvahu příslušné klinické 

projevy včetně závažnosti účinků. 
 
Pediatrická populace < 2 roky  
J

sou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí mladších 2 let. Tyto 

údaje jsou nedostatečně pro stanovení výše dávek přípravku a z tohoto důvodu není podávání 

přípravku u této věkové skupiny doporučeno. 
 

 

37 

Použití u srdečních transplantátů 
 

Dospělí  
P

očáteční perorální dávku přípravku CellCept je třeba podat do 5 dnů po transplantaci srdce. 

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci srdce je 1,5 g dvakrát denně (denní dávka 3 g). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci srdce. 

 

Použití u jaterních transplantátů  
 

Dospělí  
P

rvní 4 dny po transplantaci jater se podává intravenózně CellCept infuzní roztok, perorální léčba 

přípravkem CellCept by měla být zahájena co nejdříve, hned jakmile ji pacient začne tolerovat. 

Doporučená perorální dávka je u pacientů po transplantaci jater 1,5 g dvakrát denně (tj. 3 g denně). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater. 

 

Použití u zvláštní populace  
 
S

tarší pacienti  

D

oporučená dávka 1 g dvakrát denně po transplantaci ledvin a 1,5 g dvakrát denně po transplantaci 

srdce 

nebo jater je vhodná i pro starší pacienty. 

 
Porucha funkce ledvin 
P

acienti po transplantaci ledvin s těžkým chronickým selháním ledvin (glomerulární filtrace 

< 25 

ml/min/1,73 m

2

) po uplynutí akutního po 

transplantačního období, by neměli překročit dávku 1 g 

dvakrát denně. Tyto pacienty je třeba pečlivě sledovat. Při opoždění nástupu funkce transplantovaného 

orgánu není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici nejsou žádné údaje týkající 

se pacientů po transplantaci srdce nebo jater s těžkým chronickým selhání ledvin. 
 

Závažná porucha jaterních funkcí  

pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit 

dávku. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce s těžkým jaterním 

postižením. 
 

Léčba v průběhu rejekce transplantátu  
Kyselina 

mykofenolová (MPA) je účinným metabolitem mykofenolát mofetilu. Rejekce renálního 

transplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA, které by vyžadovaly snížení dávky nebo 

přerušení léčby přípravkem CellCept. Podobně není také třeba úprava dávkování po rejekci 
transplantovaného srdce. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů s rejekcí 

transplantovaných jater. 
 

Způsob podání 
 
Perorální podání 
 

Poznámka: 

V případě potřeby lze podávat přípravek CellCept 1 g/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

nasogastrickou sondou o minimální velikosti 8 Frenchů (minimální vnitřní průměr 1,7 mm). 
 

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku 

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, je třeba zabránit 
vdechování nebo 

přímému kontaktu suchého prášku  s kůží nebo sliznicemi, stejně tak i přímému 

 

38 

kontaktu rekonstituované suspenze s 

kůží. Pokud k takovému kontaktu dojde, důkladně omyjte 

zasažená místa mýdlem a vodou a vypláchněte oči čistou vodou. 
 

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

•  Přípravek CellCept se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát mofetil, 

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli 

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Byly 

zaznamenány hypersensitivní reakce na CellCept (viz bod 4.8).  

•  Přípravek CellCept nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 

antikon

cepční metody (viz bod 4.6). 

•  Léčba přípravkem CellCept nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení negativního 

výsledku těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Novotvary 
 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.8). 

Míra tohoto rizika závisí zřejmě spíše na intenzitě a trvání imunosuprese, než na typu použitého 

přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny kůže, 

doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a používáním 

opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 
 
Infekce 
 

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku CellCept, mají vyšší riziko vzniku oportunních 

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8). 
Tyto infekce zahrnují 

reaktivaci latentních virů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C 

a infekce způsobené polyomarivy (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná 
progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). 

Případy hepatitidy v důsledku reaktivace 

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hlášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou 

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním 

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů 
s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy. 
 

U pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla hlášena 
hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V 

některých z těchto případů, vedla 

změna léčby z přípravku CellCept na alternativní imunosupresivum k návratu hladin IgG v séru do 

normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek CellCept, u kterých dochází ke 
vzniku opakujících se infekc

í, je třeba stanovovat hladiny imunoglobulinů v séru. V případě 

přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie má být zvážen vhodný klinický postup s 

ohledem na silné cytostatické účinky, které má kyselina mykofenolová na T- a B-lymfocyty. 
 

U dospělých a dětí, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla 

publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna léčby z přípravku 

CellCept na jiné imunosupresivum ke zlepšení respiračních příznaků. Riziko bronchiektázie může 

souviset s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na plíce. Byly také hlášeny izolované 

případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící úmrtím (viz bod 4.8). Je 

doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních příznaků, jako je 

například kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni. 

 

39 

 
Krevní a imunitní systém 
 

U pacientů léčených přípravkem CellCept je třeba monitorovat možný rozvoj neutropenie v důsledku 

podávání přípravku CellCept samotného, souběžné medikace, virových infekcí nebo kombinací těchto 

vlivů. Pacientům užívajícím CellCept je třeba vyšetřit kompletní krevní obraz jednou týdně v průběhu 

prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci léčby a dále jednou za měsíc do konce 
prvního roku. Pokud dojde k 

rozvoji neutropenie (absolutní počet neutrofilů < 1,3 x 10

3

/µl), může být 

nutné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem CellCept. 
 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami  

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené rady (PRCA). Mechanismus, jakým  
mykofenolát mofetil indukuje PRCA, není známý. 

PRCA může být zvrácena snížením dávek nebo  

přerušením terapie přípravkem CellCept. Změny v léčbě přípravkem CellCept by u pacientů po  

transplantaci měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou  

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8). 
 

Pacienti užívající CellCept musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud se objeví 

známky infekce, hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní dřeně. 
 

Pacienti by měli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem CellCept může být vakcinace méně 

účinná a že by u nich nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). 

Očkování proti chřipce se může provádět a bývá přínosné. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi 

pro vakcinaci proti chřipce. 
 

Gastrointestinální trakt 
 

Podávání přípravku CellCept je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích účinků v 

gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace. Přípravek 
CellCept 

je nutno podávat velmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním 

gastrointestinálního traktu. 
 
CellCept je 

inhibitor inosin monofosfátdehydrogenázy (IMPDH). Neměl by být proto podáván 

pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferázy (HGPRT), jako 
je Lesh-

Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom. 

 
Interakce 
 
J

e třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva, 

která 

ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která 

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice 
MPA. Léky

, které ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, (např. kolestyramin, antibiotika), vzhledem 

k jeho potenciálnímu vlivu na 

snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku CellCept (viz též 

bod 4.5), má být použit s opatrností. 
 

Je doporučeno, aby CellCept nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud 
nebyla studována. 
 
CellCept 1 g/5 

ml prášek pro perorální suspenzi obsahuje aspartam. Proto je třeba opatrnosti při 

podávání přípravku CellCept 1 g/5 ml prášku pro perorální suspenzi pacientům s fenylketonurií (viz 
bod 6.1). 
 

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát mofetilu s takrolimem nebo sirolimem 

nebyl stanoven (viz též bod 4.5). 
 

 

40 

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými hereditárními problémy s intolerancí 

fruktózy by tento přípravek neměli užívat. 
 

Zvláštní populace 

U starších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků, 

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a 

gastrointestinální krvácení a plicní edém (viz bod 4.8). 
 

Teratogenní účinky 

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace 

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství. 

tohoto důvodu je přípravek CellCept kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy 

není k 

dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky a 

pacienti v 

reprodukčním věku musí být upozorněni na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby 

přípravkem CellCept a musí být poučeni o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody 

antikoncepce, těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy i muži užívající mykofenolát 

mofetil rozumí rizikům poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě 

lékaře, pokud je zde riziko otěhotnění. 
 

Antikoncepce (viz bod 4.6) 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 
 
U s

exuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Edukační materiály 

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších 

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály 

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity 
mykofenolát 

mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a 

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k 

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům – 

mužům. 
 

Dodatečná opatření 

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby 

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby 
mykofenolátem. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Acyklovir  
P

ři podání mykofenolát mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace 

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG (fenolový glukuronid 

MPA) byly minimální (zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky 

významné. Protože plazmatické koncentrace MPAG stoupají při renálním postižení stejně tak jako 

koncentrace acykloviru, mohou obě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat o 

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace. 
 

 

41 

Antacida a inhibitory protonové pumpy (PPIs)  
P

okud byly antacida, jako hydroxidy hliníku a hořčíku, a inhibitory protonové pumpy, včetně 

lansoprazolu a pantoprazolu, podávány současně s přípravkem CellCept, byla pozorovaná snížená 
expozice MPA. Pokud byl srovnáván výskyt rejekce transplantátu nebo ztráty 

štěpu u pacientů 

užívajících přípravek CellCept s inhibitory protonové pumpy s pacienty užívajícími pouze přípravek 

CellCept, nebyly zaznamenány významné rozdíly. Tyto údaje podporují extrapolaci tohoto nálezu na 

všechna antacida, neboť snížení expozice v případech, kdy byl přípravek CellCept podáván společně s 

hydroxidy hliníku a hořčíku, je významně nižší v porovnání s podáváním přípravku CellCept společně 
s inhibitory protonové pumpy. 
 

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací (např. cholestyramin, cyklosporin A, 
antibiotika) 
P

ři současném podávání mykofenolát mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální 

cirkulací je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku CellCept. 
 

Cholestyramin  

Při jednorázovém podání mykofenolát mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným 

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo ke 40% redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a 

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení 

účinnosti přípravku CellCept. 
 

Cyklosporin A  

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát mofetilu. Naopak, je-li 

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %.  

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné 
podávání 

přípravku CellCept a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání s pacienty, kteří 

dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek 

přípravku CellCept (viz též bod 4.4). Naopak změny 

expozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z imunosupresiv, které 

neovlivňují enterohepatální cyklus MPA. 
 
Antibiotika eliminující bakterie produkující 

β-

glukuronidázu ve střevě (například skupiny 

aminoglykosidů, cefalosporinů, fluorochinolonů a antibiotik penicilinového typu) mohou reagovat s 

enterohepatální recirkulací MPAG / MPA, což vede ke snížení systémové expozice MPA. K 
k dispozici jsou informace týkající se následujících antibiotik: 
 

Ciprofloxacin nebo amoxicilin s kyselinou klavulanovou 

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální 
terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s 

kyselinou klavulanovou zaznamenáno snížení 

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání 

koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají 

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin 

nemusí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku 

CellCept neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně 

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé 
klinické sledování. 
 

Norfloxacin a metronidazol  

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku 

CellCept souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace norfloxacinu a 

metronidazolu byla po jedné dávce přípravku CellCept snížena expozice MPA přibližně o 30 %.  
 

Trimethoprim/sulfamethoxazol  

Nebyl pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA. 
 

 

42 

Léčivé přípravky, které ovlivňují glukuronidaci (např. isavukonazol, telmisartan) 

Současné podávání léků inhibujících glukuronidaci MPA může zvýšit expozici MPA. Při současném 

podávání těchto léků s přípravkem CellCept je doporučeno postupovat s opatrností. 
 

Isavukonazol 

Při současném podávání isavukonazolu byl pozorován nárůst AUC

0-

 

MPA o 35 % 

 
Telmisartan 

Souběžné podávání telmisartanu s přípravkem CellCept vede ke snížení koncentrace MPA přibližně o 

30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-
activated receptor gam

ma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry 

odmítnutí trans

plantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými 

přípravkem CellCept s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány žádné klinické 
následky na farmakokinetiku lékové interakce. 
 

Ganciklovir  
N

a základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a 

i.v. ganci

kloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku 

CellCept (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek (které 

kompetují o mechanismus renální tubulární sekrece) povede ke zvýšení koncentrace MPAG a 
ganci

kloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná 

úprava dávek přípravku CellCept. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána 
kombinace 

přípravku CellCept a gancikloviru nebo jejich prekursorů např. valgancikloviru, by mělo 

být doporučené dávkování gancikloviru sledováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

 

 
Perorální kontraceptiva  
P

ři současném podávání s přípravkem CellCept nebyla farmakokinetika a farmakodynamika 

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2). 
 
Rifampicin  

pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání přípravku CellCept a rifampicinu 

vedlo k 

poklesu expozice MPA (AUC0-12h o 18 % až 70 %. Proto se doporučuje monitorovat hladiny 

MPA a upravit dávkování přípravku CellCept tak, aby při souběžném podávání obou léčivých látek 

byla zachována klinická účinnost.  
 
Sevelamer  
P

ři podávání přípravku CellCept souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles C

max

 a AUC 

(0-12 h)

 

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje se však 
podávat Cel

lCept aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl minimalizován vliv 

na absorpci MPA. Nejsou k 

dispozici žádné údaje o podávání přípravku CellCept s jinými látkami 

vázajícími fosfát než je sevelamer. 
 
Takrolimus

  

pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravkem CellCept a takrolimem, 

nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného metabolitu přípravku 

CellCept. Naproti tomu při podání opakované dávky přípravku CellCept (1,5 g 2x denně) pacientům 
po transplantaci jater 

užívajícím takrolimus došlo ke zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20%. U 

pacientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace takrolimu přípravkem CellCept ovlivněny. 

(viz též bod 4.4). 
 

Živé vakcíny  
P

acientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková 

odpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4). 
 

 

43 

Pediatrická populace 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Potenciální interakce  
Podání probenecidu spolu s mykofenolát mofetilem opicím 

zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG 

na trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím 

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí. 
 
4.6 

Těhotenství a kojení 

 
Antikoncep

ce u mužů a žen 

 

Přípravek CellCept je kontraindikován u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 
metody antikoncepce. 
 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Těhotenství 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být zahájena dříve, 

než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství. 
 

Ženy a muži v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomi zvýšeného rizika potratu a 
vrozených malformací 

a musí být poučeni o prevenci těhotenství a jeho plánování.  

 

Před zahájením léčby přípravkem CellCept musí být u žen ve fertilním věku proveden těhotenský test 

vyloučení expozice embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést dva těhotenské testy se sérem 

nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml; druhý test je třeba provést 8 - 10 dní po prvním testování a 

bezprostředně před zahájením léčby mykofenolát mofetilem. Těhotenské testy mají být opakovaně 

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech 

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě 

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem. 
 

Mykofenolát je silný lidský teratogen se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a 

vrozených malformací v případě expozice během těhotenství: 

•  Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mykofenolát 

mofetilu ve 

srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu 

léčených jinými imunosupresivy než je mykofenolát mofetil. 

•  Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po 

expozici mykofenolát mofeti

lu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z 

celkové populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými 

imunosupresivy než je mykofenolát mofetil). 
 

 

44 

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku CellCept v kombinaci s dalšími 
imunosupresivy, byly v post-marketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace

, včetně 

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace: 

• 

Abnormality ucha 

(např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější/střední ucho), atrézie 

zevního zvukovodu; 

• 

Vrozená s

rdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa; 

• 

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity; 

• 

Abnormality očí (např. kolobom); 

• 

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie); 

• 

Tracheoezofageální malformace 

(např. atrézie jícnu);  

• 

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida

• 

Renální abnormality. 

 

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací: 

• 

Mikroftalmie; 

• 

Vrozená cysta plexus chorioideus 

• 

Ageneze septum pellucidum 

• 

Ageneze čichového nervu 

 

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
 
Kojení 

Bylo prokázáno, že mykofenolát mofetil je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo, 

zda je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných 

nežádoucích účinků způsobených mykofenolát mofetilem u kojených dětí je CellCept kontraindikován 

u kojících matek (viz bod 4.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický 

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích s přípravkem CellCept 

Hlavními nežádoucí účinky hlášenými v souvislosti s podáním přípravku CellCept v kombinaci 

cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení. Při léčbě přípravkem 

CellCept je také průkazně zvýšená frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz 4.4). 
 

Malignity 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.4). 

rozvoji lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů užívajících 

CellCept (2 g nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných klinických 
stu

diích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci srdce nebo 

jater při sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu) se objevil u 3,6 % pacientů; jiné 
typy malignit se objevily u 1,1 

% pacientů. Údaje o bezpečnosti ze tříletého sledování u pacientů po 

transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané změny incidence malignit ve srovnání 

údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli sledováni déle než rok, ale méně než 3 

roky. 
 

Oportunní infekce 

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se 

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u 

pacientů užívajících CellCept (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci 

 

45 

srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a sliznic, CMV 
virémie/syndro

m a herplex simplex. CMV virémie/syndrom byly zaznamenány u 13,5 % pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Druh a četnost výskytu nežádoucích účinků v klinické studii s 92 pacienty ve věkovém rozmezí od 2 

do 18 let, kterým bylo perorálně podáváno 600 mg/m

2

 mykofenolát 

mofetilu dvakrát denně, byly 

obecně podobné nežádoucím účinkům, které byly zaznamenány u dospělých pacientů, kterým byl 
podáván CellCept v dávce 1 

g dvakrát denně. Výjimku tvoří dětští pacienti, především děti mladší 6 

let, u kterých byl častější výskyt průjmu, sepse, leukopenie, anémie a infekce, ve srovnání s dospělými 
pacienty. 
 

Starší pacienti 

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku 

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají CellCept jako součást imunosupresivní 

léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku některých infekcí 

(včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku krvácení do 

zažívacího traktu a plicního edému. 
 

Další nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept 
zaznamenané u 

≥1/10 a u ≥

1/100 až <1/10 pacientů léčených přípravkem CellCept v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), srdce nebo jater, 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Nežádoucí účinky v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept v 

klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater při léčbě 

přípravkem CellCept v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy 
 

rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití 

následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); 

vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné(<1/10000), neznámé (není možno odhadnout na základě 

dostupných dat).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Infekce a infestace 

Velmi časté  Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest, 

herpes simplex, herpes zoster 

Časté 

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza, 
gastrointestinální infekce, 

kandidóza, gastroenteritida, infekce, 

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže, 

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida  

Novotvary 
benigní, maligní a 

blíže neurčené 

(zahrnující cysty a 
polypy) 

Velmi časté   

Časté 

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

Velmi časté  Leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Časté 

Pancytopenie, leukocytóza 

 

46 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Poruchy 
metabolismu a 

výživy 

Velmi časté  - 

Časté 

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie, 
hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie, 
hyperlipidémie, hypofosfatémie, hyperurikémie, dna, anorexie  

Psychiatrické 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Agitovanost, zmatenost, deprese, úzkost, poruchy myšlení, 
nespavost 

Poruchy 
nervového 
systému 

Velmi časté  - 

Časté 

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, myastenický syndrom, 

závratě, bolest hlavy, parestézie, dysgeuzie 

Srdeční poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Tachykardie 

Cévní poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Hypotenze, hypertenze, vazodilatace 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Pleurální výpotek, dyspnoe, kašel 

Gastrointestinální 
poruchy 
 

Velmi časté  Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea 

Časté 

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida, ileus, kolitida, 

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida, 
stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence, eruktace  

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Hepatitida, žloutenka, hyperbilirubinémie  

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Velmi časté   

Časté 

Hypertrofie kůže, vyrážka, akné, alopecie 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté  - 

Časté 

Artralgie 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Zhoršení funkce ledvin  

Celkové poruchy a 

reakce v místě 
aplikace 

Velmi časté  - 

Časté 

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie 

Vyšetření 

Velmi časté  - 

Časté 

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení 
laktát-

dehydrogenázy v krvi, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení 

alkalické fosfatázy v krvi, úbytek váhy 

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, srdečního nebo jaterního transplantátu se účastnilo 501 
pacientů (CellCept 2,0 g denně), 289 pacientů (CellCept 3,0 g denně), resp. 277 pacientů (CellCept 2,0 g i.v./3,0 g p.o. 
denně). 

 
Dále jsou uvedeny 

nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketinkového sledování 

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketinkového sledování jsou podobné nežádoucím účinkům 
zaznamenaným v 

kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater. Další 

nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže s četnostmi, pokud jsou 
známy, uvedenými v závorkách.  
 

Gastrointestinální systém  

Gingivální hyperplazie (≥1/100 až <1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem (≥1/100 

až <1/10), pankreatitida (≥1/100 až <1/10) a případy intestinální vilózní atrofie. 
 

 

47 

Infekce  
Z

ávažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická 

mykobakteriální infekce. 

U pacientů léčených imunosupresivy, včetně přípravku CellCept byly 

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované 

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥1/1000 až <1/100) a neutropénie, proto je doporučována 

pravidelná kontrola pacientů užívajících přípravek CellCept (viz bod 4.4). U pacientů léčených 

přípravkem CellCept byly hlášeny případy výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé 
z nich byly fatální. 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 

U pacientů léčených přípravkem CellCept byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady 

(PRCA) (viz bod 4.4). 

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly 

pozorovány u pacientů léčených přípravkem CellCept. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou 

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při 

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u 
imunosuprimovan

ých pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající CellCept.  

 

Hypersensitivita  

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a anafylaktické reakce. 
 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát mofetilu, především 

prvním trimestru, viz bod 4.6.  

 

Kongenitální poruchy  

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku 
CellCept v kombinaci s 

dalšími imunosupresivy, viz bod 4.6. 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle 

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U 

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností). 
 

Poruchy imunitního systému 

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými 

imunosupresivy (s neznámou četností). 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili po

dezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování mykofenolát mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na 

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při 

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého 

přípravku. 
 

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí 

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a k supresi kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li 

k výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku CellCept přerušeno nebo by měla být snížena 

dávka (viz bod 4.4).  

 

48 

 

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG bylo možno odstranit 

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění 

MPA snížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).  
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, ATC kód: L04AA06. 
 

Mechanismus účinku 
Mykofenolát mofetil je 2-morpholinoethyl 

ester mykofenolové kyseliny (MPA). MPA je silný, 

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který inhibuje 

de 

novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře inkorporovány do 
molekuly 

DNA. Zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu purinových nukleosidů, 

proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. Proto má MPA silnější 

cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Po perorálním podání dochází k rychlé a intenzívní absorpci mykofenolát 

mofetilu a úplné 

presystémové metabolizaci na aktivní metabolit, MPA. Jak prokazuje potlačení rejekce transplantátu 
po transplantaci ledvin, imunosupresivní aktivit

a přípravku CellCept odpovídá koncentraci MPA. 

Průměrná biologická dostupnost perorálně podaného mykofenolát mofetilu počítaná z AUC MPA byla 

94 % v porovnání s i.v. podaným mykofenolát mofetilem. Potrava neměla žádný vliv na míru absorpce 

(MPA AUC) mykofenolát mofetilu, když byl podán v dávce 1,5 g dvakrát denně pacientům s 

ledvinným transplantátem. Hodnota C

max

 

MPA však poklesla o 40 % v přítomnosti potravy. 

Mykofenolát 

mofetil není po perorálním podání měřitelný v systémovém oběhu.  

Distribuce 

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6 - 12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy 

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g 3krát denně) je spojeno s přibližně 40 % 

snížením hodnoty AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci. MPA je v klinicky 
odpovídajících koncentracích vázána z 

97 % na plazmatický albumin. 

 
Biotransformace 

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktviní 

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG in vivo je konvertována zpět na volnou MPA 
enterohepatální recirkulací

. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je 

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát 

mofetilu (průjem, leukopenie). 
 
Eliminace 
Z

anedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním 

podání radioaktivně značeného mykofenolát mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky, 

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % stolicí. Většina (kolem 87 %) z 

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.  
 

klinických koncentracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých 

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou 
odstranit. 

Sekvestranty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9) 

ovlivněním enterohepatální recirkulace léku. 

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a 

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy, 

 

49 

MRP2 a protein rezistence karcinomu 

prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním 

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale 

jeho podíl se zdá být omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují 
s renálními organickými transportními anionty. 

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater 
pr

ůměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

max

 

o 40 % nižší ve srovnání 

obdobím delší dobu po transplantaci (3 - 6 měsíců po transplantaci). 

 

Zvláštní populace 
 

Porucha funkce ledvin 

Ve studii s jednorázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické 

AUC MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace 
< 25 ml/min

/1,73 m

2

) vyšší o 28 - 75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně poruchy 

ledvin. AUC MPAG po jedné dávce byla 3 - 6 krát vyšší u subjektů s těžkou renální poruchou, než u 

lehčích forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným mechanismem 

vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou chronickou renální poruchou 
nebylo testováno. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce nebo jater 

těžkou chronickou poruchou funkce ledvin. 

 

Opožděný nástup funkce transplantátu 
U pacient

ů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná AUC (0-12 h) MPA 

srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota 
AUC

 

(0-12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce 

transplantátu. U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít k přechodnému 

zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla úprava dávkování 

přípravku CellCept nutná. 
 

Porucha funkce jater 
U do

brovolníků s cirhózou jater byla funkce jaterní glukuronidace MPA relativně neovlivněna nemocí 

jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí pravděpodobně na typu 
onem

ocnění.  Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako je primární biliární 

cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv. 
 

Pediatrická populace 

Farmakokinetické parametry byly vyhodnocovány u 49 dětských pacientů (ve věku od 2 do 18 let) po 

transplantaci ledviny, kterým byl perorálně podáván mykofenolát mofetil v dávce 600 mg/m

2

 dvakrát 

denně. Při této dávce bylo dosaženo hodnot AUC MPA podobných těm, které byly zaznamenány u 

dospělých pacientů po transplantaci ledviny, kteří dostávali přípravek CellCept v dávce 1 g dvakrát 

denně v časném a pozdějším období po transplantaci. Hodnoty AUC MPA vyhodnocované v rámci 

věkových skupin byly podobné v časném i pozdějším období po transplantaci. 
 

Starší pacienti 

Farmakokinetické vlastnosti přípravku CellCept u starších pacientů (≥ 65 let) nebyly vyhodnoceny. 
 
P

acientky užívající perorální kontraceptiva 

V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily transplantaci a neužívaly žádná 

další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících menstruačních cyklů, byl současně 

podáván přípravek CellCept (1 g 2krát denně) a kombinovaná perorální kontraceptiva obsahující 

ethinylestradiol (0,02 mg - 0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg - 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo 

gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly žádné klinicky významné ovlivnění funkce 

orálních kontraceptiv (suprese ovulace) přípravkem CellCept. Sérové koncentrace LH, FSH a 

progesteronu nebyly významně ovlivněny. Farmakokinetika perorálních kontraceptiv nebyla 
s

polečným podáváním s přípravkem CellCept ovlivněna (viz bod 4.5). 

 

 

50 

5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 
V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát mofetilu prokázán tumorogenní potenciál. 

Nejvyšší studovaná dávka v testech karcinogenity na zvířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová 

expozice (AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně a 

1,3-2 krát vyšší než systémová expozice (AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci srdce 

s dopor

učenou klinickou dávkou 3 g denně. 

 

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší 

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto 

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy 

nukleotidů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly 
genotoxickou aktivitu. 
 
Mykofenolát 

mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v 

dávkách do 20 

mg/kg/den. Systémová expozice při této dávce představuje 2 až 3 násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a 1,3 –2 násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Ve studiích zkoumajících 

vliv na samičí fertilitu a reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka 4,5 mg/kg/den 

malformaci plodu (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) v první generaci potomků při 
n

epřítomnosti mateřské toxicity. Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu 

klinické expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu 

klinické expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Nebyl pozorován 

žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo následujících generací zvířat. 
 
V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u 

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách 

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému jako jsou ektopie srdce, 

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová 

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při 

doporučené denní dávce 2 g u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu klinické expozice při 

doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce (viz bod 4.6). 
 

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát mofetilem na 

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto 

systémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je 

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně u příjemců renálního transplantátu. Účinky 

na gastrointestinální systém byly u psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než 
je 

klinická expozice při doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém 

spojené s dehydratací byly pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémové 

expozice ekvivalentní nebo vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity 
mykofenolát 

mofetilu je ve shodě s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích u lidí, 

jejichž výsledky nyní představují relevantnější data o bezpečnosti pro lidskou populaci (viz bod 4.8). 
 
 

 

51 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
CellCept 1 g/5 

ml prášek pro perorální suspenzi 

sorbitol 

koloidní bezvodý oxid křemičitý 
dihydrát natrium-citrátu 
s

ójový lecithin 

ovocné aroma 
xanthanová klovatina 

aspartam* (E951) 

methylparaben (E218) 
bezvodá kyselina citronová 
 
*

obsahuje ekvivalent fenylalaninu v množství 2,78 mg/5 ml suspenze. 

 
6.2 

Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v 

bodě 6.6. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

Doba použitelnosti prášku pro perorální suspenzi jsou 2 roky. 

Doba použitelnosti rekonstituované suspenze jsou 2 měsíce. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Prášek pro perorální suspenzi a připravená suspenze: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
K

aždá lahvička obsahuje 35 g mykofenolát mofetilu ve 110 g prášku pro perorální suspenzi. Po 

přípravě je objem roztoku 175 ml, využitelný objem je 160-165 ml. 5 ml rekonstituované suspenze 
obsahuje 1 g mykofenolát mofetilu. 
V balení obsahuje také adaptér 

na láhev a dvě odměrky pro perorální dávkování. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Přípravu suspenze CellCept 1 g/5 ml z prášku by měl provádět lékárník před výdejem přípravku 
pacientovi.

 

V průběhu rekonstituce a při otírání vnějšího povrchu lahvičky/víčka, stejně jako po 

rekonstituci a následném 

otření povrchu stolu, je doporučeno používat jednorázové rukavice.

 

 

Příprava suspenze 
 
1. 

Poklepejte několikrát na uzavřenou lahvičku, abyste uvolnili usazený prášek. 

2. 

Odměřte 94 ml purifikované vody v odměrném válci. 

3. 

Přidejte přibližně polovinu celkového množství purifikované vody do lahvičky a uzavřenou 

 

lahvičku protřepejte po dobu asi 1 minuty. 

4. 

Přidejte zbytek purifikované vody do lahvičky a uzavřenou lahvičku opět protřepejte po dobu 

 

asi 1 minuty. 

5. 

Odstraňte víčko s dětskou pojistkou a nasaďte adaptér na hrdlo lahve. 

6. 

Uzavřete láhev pevně víčkem s dětskou pojistkou. To zajistí správné uložení adaptéru na lahvi a 

 

odolnost uzávěru proti manipulaci dětmi. 

 

52 

7. 

Napište datum použitelnosti připravené suspenze na štítek lahve. (Doba použitelnosti 

 

připravené perorální suspenze jsou 2 měsíce.) 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/96/005/006 CellCept (1 lahvička 110 g) 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 14. února 1996 
D

atum posledního prodloužení registrace: 13. března 2006 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU  

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

53 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 500 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tableta obsahuje mycophenolatum mofetilii 500 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 

CellCept tablety: oválné tablety levandulové barvy, s vyraženým „CellCept 500“ na jedné straně a 
názvem 

„Roche“ na druhé straně. 

 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
CellCept je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi 

rejekce u pacientů 

po alogenní transplantaci ledviny, transplantaci srdce nebo transplantaci jater. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčba přípravkem CellCept by měla být zahájena a dále vedena specialistou náležitě kvalifikovaným 
v transplantologii. 
 
Dávkování 
 

Použití u ledvinového transplantátu 
 

Dospělí  
P

očáteční dávku perorálního přípravku CellCept je třeba podat do 72 hodin po transplantaci. 

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci alogenní ledviny je 1 g dvakrát denně (denní dávka 
2 g). 
 
Pediatri

cká populace ve věku od 2 do 18 let  

D

oporučená dávka mykofenolát mofetilu je 600 mg/m

2

, podávaná perorálně dvakrát denně (až do 

maximální dávky 2 

g denně). Přípravek CellCept tablety by měl být předepisován pouze pacientům, 

jejichž povrch těla je větší než 1,5 m

2

 v dávce 1 

g 2krát denně (2 g denně). Vzhledem k tomu, že u této 

skupiny pacientů (viz bod 4.8) dochází k častějšímu výskytu některých nežádoucích účinků ve 

srovnání s dospělými, je v některých případech nezbytné přistoupit k dočasnému snížení dávky nebo k 

přerušení léčby. Proto je třeba brát v úvahu příslušné klinické projevy včetně závažnosti účinků. 
 
Pediatrická populace 

< 2 roky  

J

sou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí mladších 2 let. Tyto 

údaje jsou nedostatečné pro stanovení výše dávek přípravku a z tohoto důvodu není podávání 

přípravku u této věkové skupiny doporučeno. 
 

 

54 

Použití u srdečních transplantátů 
 

Dospělí  
P

očáteční dávku přípravku CellCept je třeba podat perorálně do 5 dnů po transplantaci srdce. 

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci srdce je 1,5 g dvakrát denně (denní dávka 3 g). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci srdce. 

 

Použití u jaterních transplantátů  
 

Dospělí  
P

rvní 4 dny po transplantaci jater se podává intravenózně CellCept infuzní roztok, perorální léčba 

přípravkem CellCept by měla být zahájena co nejdříve, hned jakmile ji pacient začne tolerovat. 

Doporučená perorální dávka je u pacientů po transplantaci jater 1,5 g dvakrát denně (tj. 3 g denně). 
 
Pediatrická populace  
N

ejsou k dispozici žádné údaje týkající se užití přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater. 

 

Použití u zvláštní populace 
  
S

tarší pacienti  

D

oporučená dávka 1,0 g dvakrát denně po transplantaci ledvin a 1,5 g dvakrát denně po transplantaci 

srdce nebo jater je vhodná pro starší pacienty. 
 
Porucha funkce ledvin  
P

acienti po transplantaci ledvin s těžkým chronickým selháním ledvin (glomerulární filtrace 

< 25 

ml/min/1,73 m

2

) po uplynutí akutního po 

transplantačního období, by neměli překročit dávku 1 g 

dvakrát denně. Tyto pacienty je třeba pečlivě sledovat. Při opoždění nástupu funkce transplantovaného 

orgánu není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici nejsou žádné údaje týkající 

se pacientů po transplantaci srdce nebo jater s těžkým chronickým selhání ledvin. 
 

Závažná porucha jaterních funkcí  

pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit 

dávku. K dispozici ne

jsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce s těžkým jaterním 

postižením. 
 

Léčba v průběhu rejekce transplantátu  
Kyselina 

mykofenolová (MPA) je účinným metabolitem mykofenolát mofetilu. Rejekce renálního 

transplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA, které by vyžadovaly snížení dávky nebo 

přerušení léčby přípravkem CellCept. Podobně není také třeba úprava dávkování po rejekci 
transplantovaného srdce. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů s rejekcí 

transplantovaných jater. 
 

Způsob podání 
 
Perorální podání 
 

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku 

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, neměly by se 
tablety 

přípravku CellCept drtit. 

 

 

55 

4.3 

Kontraindikace 

 

•  Přípravek CellCept se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát mofetil, 

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli 

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Byly 

zaznamenány hypersensitivní reakce na CellCept (viz bod 4.8).  

•  Přípravek CellCept nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 

antikon

cepční metody (viz bod 4.6). 

•  Léčba přípravkem CellCept nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení negativního 

výsledku těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6). 

•  Přípravek CellCept nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

 
Novotvary 
 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept, jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.8). 

Míra tohoto rizika je zřejmě spíše ve vztahu k intenzitě a trvání imunosuprese, než k typu použitého 

přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny kůže, 

doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a používáním 

opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 
 
Infekce 
 

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku CellCept, mají vyšší riziko vzniku oportunních 

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8). 
Tyto infekce zahrnují 

reaktivaci latentních virů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C 

a infekce způsobené polyomaviry (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná 
progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). 

Případy hepatitidy v důsledku reaktivace 

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hlášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou 

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním 

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů 
s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy. 

 

U pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla hlášena 

hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V některých z těchto případů, vedla 

změna léčby z přípravku CellCept na alternativní imunosupresivum k návratu hladin IgG v séru do 

normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek CellCept, u kterých dochází ke 

vzniku opakujících se infekcí, je třeba stanovovat hladiny imunoglobulinů v séru. V případě 

přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie má být zvážen vhodný klinický postup s 
ohl

edem na silné cytostatické účinky, které má kyselina mykofenolová na T- a B-lymfocyty. 

 

U dospělých a dětí, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými imunosupresivy, byla 

publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna léčby z přípravku 

CellCept na jiné imunosupresivum ke zlepšení respiračních příznaků. Riziko bronchiektázie může 

souviset s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na plíce. Byly také hlášeny izolované 

případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící úmrtím (viz bod 4.8). Je 

doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních příznaků, jako je 

například kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni. 

 

Krevní a imunitní systém 

 

U pacientů léčených přípravkem CellCept je třeba monitorovat počet neutrofilů. Rozvoj neutropenie 

může být důsledkem podávání přípravku CellCept samotného, další současné medikace, virových 

 

56 

infekcí nebo kombinací těchto vlivů. Pacientům užívajícím CellCept je třeba vyšetřit kompletní krevní 

obraz jednou týdně v průběhu prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci léčby a 

dále jednou za měsíc do konce prvního roku. Pokud dojde k rozvoji neutropenie (absolutní počet 

neutrofilů < 1,3 x 10

3

/

µ

l), může být vhodné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem CellCept. 

 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami  

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady (PRCA). Mechanismus, jakým mykofenolát 
mofetil indukuje PRCA, není známý. PRCA 

může být zvrácena snížením dávek nebo  

přerušením terapie přípravkem CellCept. Změny v léčbě přípravkem CellCept by u pacientů po  

transplantaci měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou  

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8). 
 

Pacienti užívající CellCept musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud se objeví 

známky infekce, nečekané hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní dřeně. 
 
Pacienti by m

ěli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem CellCept může být vakcinace méně 

účinná a že by nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). Očkování 

proti chřipce se může provádět. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi vakcinace proti chřipce. 
 

Gastrointestinální trakt 
 

Podávání přípravku CellCept je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích účinků v 

gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace. Přípravek 
CellCept je nutno 

podávat velmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním 

gastrointestinálního traktu. 
 

CellCept je inhibitor inosin monofosfátdehydrogenázy (IMPDH). Neměl by být proto podáván 

pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferázy (HGPRT) jako 
je Lesh-

Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom. 

 
Interakce 
 
J

e třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva, 

která 

ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která 

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice 
MPA. Léky

, které ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, (např. kolestyramin, antibiotika), vzhledem 

k jeho potenciálnímu vlivu na 

snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku CellCept (viz též 

bod 4.5), má být použit s opatrností. 
 

Je doporučeno, aby CellCept nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud 
nebyla studována. 
 

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát mofetilu s takrolimem nebo sirolimem 

nebyl stanoven (viz též bod 4.5). 
 

Zvláštní populace 

U starších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků, 

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a 

gastrointestinální krvácení a plicní edém (viz bod 4.8). 
 

Teratogenní účinky 

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace 

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství. 

tohoto důvodu je přípravek CellCept kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy 

není k 

dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky a 

pacienti v 

reprodukčním věku musí být upozorněni na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby 

 

57 

přípravkem CellCept a musí být poučeni o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody 

antikoncepce, těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy i muži užívající mykofenolát 

mofetil rozumí rizikům poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě 

lékaře, pokud je zde riziko otěhotnění. 
 

Antikoncepce (viz bod 4.6) 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 
 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 

dní po ukončení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Edukační materiály 

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších 

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály 

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity 
mykofenolát 

mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a 

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k 

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům – 

mužům. 
 

Dodatečná opatření 

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby 

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby 
mykofenolátem. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Acyklovir  
P

ři podání mykofenolát mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace 

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG byly minimální 

(zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky významné. Protože plazmatické 

koncentrace MPAG (fenolový glukuronid MPA) stoupají při renálním postižením stejně tak jako 
koncentrace acykloviru, mohou o

bě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat o 

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace. 
 

Antacida a inhibitory protonové pumpy (PPIs) 
P

okud byly antacida, jako hydroxidy hliníku a hořčíku, a inhibitory protonové pumpy, včetně 

lansoprazolu a pantoprazolu, podávány současně s přípravkem CellCept, byla pozorovaná snížená 
expozice MPA. Pokud byl srovnáván výskyt rejekce transplantátu nebo ztráty 

štěpu u pacientů 

užívajících přípravek CellCept s inhibitory protonové pumpy s pacienty užívajícími pouze přípravek 

CellCept, nebyly zaznamenány významné rozdíly. Tyto údaje podporují extrapolaci tohoto nálezu na 

všechna antacida, neboť snížení expozice v případech, kdy byl přípravek CellCept podáván společně s 
hydroxidy hliní

ku a hořčíku, je významně nižší v porovnání s podáváním přípravku CellCept společně 

s inhibitory protonové pumpy. 
 

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací  
P

ři současném podávání mykofenolát mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální 

cirkulací je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku CellCept. 
 

 

58 

Cholestyramin  

Při jednorázovém podání mykofenolát mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným 

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo ke 40% redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a 

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení 

účinnosti přípravku CellCept. 
 

Cyklosporin A  

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát mofetilu. Naopak, je-li 

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %. 

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné 
podávání 

přípravku CellCept a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání s pacienty, kteří 

dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek 

přípravku CellCept (viz též bod 4.4). Naopak změny 

e

xpozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z imunosupresiv, které 

neovlivňují enterohepatální cyklus MPA. 
 
Antibiotika eliminující bakterie produkující 

β-

glukuronidázu ve střevě (například skupiny 

aminoglykosidů, cefalosporinů, fluorochinolonů a antibiotik penicilinového typu) mohou reagovat s 

enterohepatální recirkulací MPAG / MPA, což vede ke snížení systémové expozice MPA. K dispozici 
jsou informace týkající se následujících antibiotik: 
 

Ciprofloxacin nebo amoxicilin s kyselinou klavulanovou 

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální 
terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s 

kyselinou klavulanovou zaznamenáno snížení 

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání 

koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají 

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin 

nemusí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku 

CellCept neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně 

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé 
klinické sledování. 
 

Norfloxacin a metronidazol  

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku 

CellCept souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace norfloxacinu a 
metronidazolu byla po jedné 

dávce přípravku CellCept snížena expozice MPA přibližně o 30 %.  

 

Trimethoprim/sulfamethoxazol  

Nebyl pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA. 
 

Léčivé přípravky, které ovlivňují glukuronidaci (např. isavukonazol, telmisartan) 

Současné podávání léků inhibujících glukuronidaci MPA může zvýšit expozici MPA. Při současném 

podávání těchto léků s přípravkem CellCept je doporučeno postupovat s opatrností. 
 

Isavukonazol 

Při současném podávání isavukonazolu byl pozorován nárůst AUC

0-

 

MPA o 35 % 

 
Telmisartan 

Souběžné podávání telmisartanu s přípravkem CellCept vede ke snížení koncentrace MPA přibližně o 

30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry 
odmítnutí trans

plantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými 

přípravkem CellCept s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány žádné klinické 
následky na farmakokinetiku lékové interakce. 
 

 

59 

Ganciklovir  
N

a základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a 

i.v. ganci

kloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku 

CellCept (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek (které 

kompetují o mechanismus renální tubulární sekrece) povede ke zvýšení koncentrace MPAG a 
ganci

kloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná 

úprava dávek přípravku CellCept. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána 
kombinace 

přípravku CellCept a gancikloviru nebo jejich prekursorů např. valgancikloviru, by mělo 

být doporučené dávkování gancikloviru zachováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

 

 
Perorální kontraceptiva  
P

ři současném podávání s přípravkem CellCept nebyla farmakokinetika a farmakodynamika 

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2). 
 
Rifampicin  

pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání přípravku CellCept a rifampicinu 

vedlo k 

poklesu expozice MPA (AUC0-12h o 18 % až 70 %. Proto se doporučuje monitorovat hladiny 

MPA a upravit dávkování přípravku CellCept tak, aby při souběžném podávání obou léčivých látek 

byla zachována klinická účinnost.  
 
Sevelamer  
P

ři podávání přípravku CellCept souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles C

max

 a AUC 

(0-12 h) 

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje se však 

podávat CellCept aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl minimalizován vliv 
na absorpci MPA. Nejsou k 

dispozici žádné údaje o podávání přípravku CellCept s jinými látkami 

vázajícími fosfát než je sevelamer. 
 
Takrolimus

  

pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravkem CellCept a takrolimem, 

nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného metabolitu přípravku 

CellCept. Naproti tomu při podávání opakované dávky přípravku CellCept (1,5 g 2x denně) pacientům 
po transplantaci jater 

užívajícím takrolimus došlo ke zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20%. U 

pac

ientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace takrolimu přípravkem CellCept ovlivněny. 

(viz též bod 4.4). 
 

Živé vakcíny  
P

acientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková 

o

dpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4). 

 
Pediatrická populace 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Potenciální interakce  
Podání probenecidu spolu s mykofenolát 

mofetilem opicím zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG 

na 

trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím 

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí. 
 
4.6 

Těhotenství a kojení 

 

Antikoncepce u mužů a žen 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné 
metody antikoncepce. 
 

Vzhledem k možné genotoxicitě a teratogenitě přípravku CellCept musí ženy ve fertilním věku před 

zahájením léčby přípravkem CellCept, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby 

 

60 

používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně; pokud abstinence není zvolena jako metoda 

antikoncepce (viz bod 4.5). 

U sexuálně aktivních mužů se doporučuje používat kondomy v průběhu léčby a po dobu nejméně 90 
dní po ukon

čení léčby. Použití kondomu platí jak pro muže schopné reprodukce, tak i pro muže s 

vazektomií, protože rizika spojená s přenosem semenné tekutiny se vztahují také na muže, kteří 

podstoupili vazektomii. Kromě toho u žen, partnerek pacientů mužů, se doporučuje používat vysoce 

účinnou antikoncepci v průběhu léčby a po dobu celkem 90 dní po poslední dávce přípravku CellCept. 
 

Těhotenství 
 

Přípravek CellCept je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici 

jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být zahájena dříve, 

než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství. 
 

Ženy a muži v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomi zvýšeného rizika potratu a 

vrozených malformací a musí být poučeni o prevenci těhotenství a jeho plánování.  
 

Před zahájením léčby přípravkem CellCept musí být u žen ve fertilním věku proveden těhotenský test 

vyloučení expozice embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést dva těhotenské testy se sérem 

nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml; druhý test je třeba provést 8 - 10 dní po prvním testování a 

bezprostředně před zahájením léčby mykofenolát mofetilem. Těhotenské testy mají být opakovaně 

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech 

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě 

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem. 
 
Mykofenolát je silný lidský teratogen 

se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a 

vrozených malformací v případě expozice během těhotenství: 

•  Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mykofenolát 

mofetilu ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu 

léčených jinými imunosupresivy než je mykofenolát mofetil. 

•  Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po 

expozici mykofenolát mofetilu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z 

celkové populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými 

imunosupresivy než je mykofenolát mofetil). 
 

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku CellCept v kombinaci s dalšími 
imunosupresivy, byly v post-marketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace

, včetně 

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace: 

• 

Abnormality ucha 

(např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější/střední ucho), atrézie 

zevního zvukovodu; 

• 

Vrozená s

rdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa; 

• 

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity; 

• 

Abnormality očí (např. kolobom); 

• 

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie); 

• 

Tracheoezofageální malformace 

(např. atrézie jícnu);  

• 

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida

• 

Renální abnormality. 

 

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací: 

• 

Mikroftalmie; 

• 

Vrozená cysta plexus chorioideus 

• 

Ageneze septum pellucidum 

• 

Ageneze čichového nervu 

 

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
 

 

61 

Kojení 

Bylo prokázáno, že mykofenolát mofetil je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo, 
zda 

je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných 

nežádoucích účinků způsobených mykofenolát mofetilem u kojených dětí je CellCept kontraindikován 

u kojících matek (viz bod 4.3). 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje  

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický 

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích s přípravkem CellCept 

Hlavními nežádoucí účinky hlášenými v souvislosti s podáním přípravku CellCept v kombinaci 

cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení. Při léčbě přípravkem 

Cell

Cept je také průkazně zvýšená frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz bod 4.4). 

 

Malignity 

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících CellCept jsou 

vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz bod 4.4). 

rozvoji lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů užívajících 

CellCept (2 g nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných klinických 

studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci srdce nebo 

jater při sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu) se objevil u 3,6 % pacientů; jiné 
typy malignit se objevily u 1,1 

% pacientů. Údaje o bezpečnosti ze tříletého sledování u pacientů po 

transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané změny incidence malignit ve srovnání 

údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli sledováni déle než rok, ale méně než 3 

roky. 
 

Oportunní infekce 

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se 

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u 

pacientů užívajících CellCept (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy v kontrolovaných 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), transplantaci 

srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a sliznic, CMV 
virémie/syndrom a herplex simplex. CMV virémie/sy

ndrom byly zaznamenány u 13,5 % pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Druh a četnost výskytu nežádoucích účinků v klinické studii s 92 pacienty ve věkovém rozmezí od 

do 18 let, kterým bylo perorálně podáváno 600 mg/m

2

 mykofenolát 

mofetilu dvakrát denně, byly 

obecně podobné nežádoucím účinkům, které byly zaznamenány u dospělých pacientů, kterým byl 
podáván CellCept v dávce 1 

g dvakrát denně. Výjimku tvoří dětští pacienti, především děti mladší 

let, u kterých byl častější výskyt průjmu, sepse, leukopenie, anémie a infekce, ve srovnání s 

dospělými pacienty.  
 

Starší pacienti 

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku 

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají CellCept jako součást imunosupresivní 

léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku některých infekcí 

(včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku krvácení do 

zažívacího traktu a plicního edému. 
 

Další nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky vznikající v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept 
zaznamenané u 

≥1/10 a u ≥

1/100 až <1/10 pacientů léčených přípravkem CellCept v kontrolovaných 

 

62 

klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g denně), srdce nebo jater, 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Nežádoucí účinky v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou přípravkem CellCept v 

klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater při léčbě 

přípravkem CellCept v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy 
 

rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití 

následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); 

vzácné (≥1/10000 až <1/1,000); velmi vzácné(<1/10000), neznámé (není možno odhadnout na základě 

dostupných dat).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Infekce a infestace 

Velmi časté  Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest, 

herpes simplex, herpes zoster 

Časté 

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza, 

gastrointestinální infekce, kandidóza, gastroenteritida, infekce, 

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže, 

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida  

Novotvary 
benigní, maligní a 

blíže neurčené 

(zahrnující cysty a 
polypy) 

Velmi časté   

Časté 

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

Velmi časté  Leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Časté 

Pancytopenie, leukocytóza 

Poruchy 
metabolismu a 

výživy 

Velmi časté  - 

Časté 

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie, 
hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie, 
hyperlipidémie, hypofosfatémie, hyperurikémie, dna, anorexie  

Psychiatrické 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Agitovanost, zmatenost, deprese, úzkost, poruchy myšlení, 
nespavost 

Poruchy 
nervového 
systému 

Velmi časté  - 

Časté 

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, myastenický syndrom, 

závratě, bolest hlavy, parestézie, dysgeuzie 

Srdeční poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Tachykardie 

Cévní poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Hypotenze, hypertenze, vazodilatace 

Respirační, hrudní 
a mediastinální 
poruchy 

Velmi časté  - 

Časté 

Pleurální výpotek, dyspnoe, kašel 

Gastrointestinální 
poruchy 
 

Velmi časté  Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea 

Časté 

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida,  ileus, kolitida, 

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida, 
stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence, eruktace  

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Hepatitida, žloutenka, hyperbilirubinémie  

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

Velmi časté   

Časté 

Hypertrofie kůže, vyrážka, akné, alopecie 

 

63 

Třída orgánových systémů 

Nežádoucí účinky léčivého přípravku 

 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy a 

pojivové tkáně 

Velmi časté  - 

Časté 

Artralgie 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

Velmi časté  - 

Časté 

Zhoršení funkce ledvin  

Celkové poruchy a 

reakce v místě 
aplikace 

Velmi časté  - 

Časté 

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie 

Vyšetření 

Velmi časté  - 

Časté 

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení 
laktát-

dehydrogenázy v krvi, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení 

alkalické fosfatázy v krvi, úbytek váhy 

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, srdečního nebo jaterního transplantátu se účastnilo 501 
pacientů (CellCept 2,0 g denně), 289 pacientů (CellCept 3,0 g denně), resp. 277 pacientů (CellCept 2,0 g i.v./3,0 g p.o. 
denně). 

 

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketinkového sledování 

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketinkového sledování jsou podobné nežádoucím účinkům 
zaznamenaným v 

kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater. Další 

nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže s četnostmi, pokud jsou 
známy, uvedenými v závorkách.  
 

Gastrointestinální systém  

Gingivální hyperplazie (≥1/100 až <1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem (≥1/100 

až <1/10), pankreatitida (≥1/100 až <1/10) a případy intestinální vilózní atrofie. 
 

Infekce  
Z

ávažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická 

mykobakteriální infekce. 

U pacientů léčených imunosupresivy, včetně přípravku CellCept byly 

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované 

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥1/1000 až <1/100) a neutropénie, proto je doporučována 
pravideln

á kontrola pacientů užívajících přípravek CellCept (viz bod 4.4). U pacientů léčených 

přípravkem CellCept byly hlášeny případy výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé 
z nich byly fatální. 
 

Poruchy krve a lymfatického systému 

U pacientů léčených přípravkem CellCept byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady 

(PRCA) (viz bod 4.4). 

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly 

pozorovány u pacientů léčených přípravkem CellCept. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou 

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při 

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u 
imunosuprimovan

ých pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající CellCept.  

 

Hypersensitivita  

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a anafylaktické reakce. 
 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát mofetilu, především 

prvním trimestru, viz bod 4.6.  

 

 

64 

Kongenitální poruchy  

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku 
CellCept v kombinaci s 

dalšími imunosupresivy, viz bod 4.6. 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

U pacientů léčených přípravkem CellCept v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle 

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U 

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností). 
 

Poruchy imunitního systému 

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali přípravek CellCept v kombinaci s jinými 

imunosupresivy (s neznámou četností). 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování mykofenolát mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na 

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při 

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého 

přípravku. 
 

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí 

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a k supresi kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li 

k výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku CellCept přerušeno nebo by měla být snížena 

dávka (viz bod 4.4).  
 

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG, bylo možno odstranit 

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění 

MPA snížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).  
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, ATC kód: L04AA06 
 

Mechanismus účinku 
Mykofenolát mofetil je 2-morpholinoethyl ester mykofenolové k

yseliny (MPA). MPA je silný, 

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který inhibuje 

de 

novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře inkorporovány do 

molekuly DNA. Zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu purinových nukleosidů, 

proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. Proto má MPA silnější 

cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Po perorálním podání dochází k rychlé a intenzívní absorpci mykofenolát 

mofetilu a úplné 

presystémové metabolizaci na aktivní metabolit, MPA. Jak prokazuje potlačení rejekce transplantátu 

po transplantaci ledvin, imunosupresivní aktivita přípravku CellCept odpovídá koncentraci MPA. 

 

65 

Průměrná biologická dostupnost perorálně podaného mykofenolát mofetilu počítaná z AUC MPA byla 

94 % v porovnání s i.v. podaným mykofenolát mofetilem. Potrava neměla žádný vliv na míru absorpce 

(MPA AUC) mykofenolát mofetilu, když byl podán v dávce 1,5 g dvakrát denně pacientům s 

ledvinným transplantátem. Hodnota C

max

 

MPA však poklesla o 40 % v přítomnosti potravy.  

Mykofenolát 

mofetil není po orálním podání měřitelný v systémovém oběhu.  

 
Distribuce 

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6 - 12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy 

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g 3krát denně) je spojeno s přibližně 40% 

snížením hodnoty AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci. MPA je v klinicky 

odpovídajících koncentracích vázána z 97 % na plazmatický albumin. 
 
Biotransformace 

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktivní 

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG je in vivo konvertována zpět na volnou MPA 
enterohepatální recirkulací

. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je 

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát 

mofetilu (průjem, leukopenie). 
 
Eliminace 

Zanedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním 

podání radioaktivně značeného mykofenolát mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky, 

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % stolicí. Většina (kolem 87 %) z 

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.  
 

klinických koncentracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých 

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou 
odstranit. Sekvestra

nty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9) 

ovlivněním enterohepatální recirkulace léku. 

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a 

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy, 
MRP2 a protein rezistence karcinomu 

prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním 

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale 
jeho podíl se 

zdá být omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují 

s renálními organickými transportními anionty. 
 

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater 

průměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

max

 

o 40 % nižší ve srovnání 

obdobím delší dobu po transplantaci (3 - 6 měsíců po transplantaci). 

 

Zvláštní populace 
 

Porucha funkce ledvin 

Ve studii s jednorázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické 
AUC 

MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace 

< 25 ml/min

/1,73 m

2

) vyšší o 28 - 75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně postižení 

ledvin. AUC MPAG po jedné dávce byla 3 - 6 krát vyšší u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin, 

než u lehčích forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným 

mechanismem vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou chronickou 
poruchou funkce ledvin nebylo testováno. K 

dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po 

transplantaci srdce nebo jater s 

těžkou chronickou poruchou funkce ledvin. 

 

Opožděný nástup funkce transplantátu 

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná AUC (0-12 h) MPA 

srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota 
AUC

 

(0-12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce 

 

66 

transplantátu. U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít k přechodnému 

zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla úprava dávkování 

přípravku CellCept nutná. 
 

Porucha funkce jater 

U dobrovolníků s cirhózou jater byla funkce jaterní glukuronidace MPA relativně neovlivněna nemocí 

jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí pravděpodobně na typu 

onemocnění. Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako je primární biliární 

cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv. 
 

Pediatrická populace 

Farmakokinetické parametry byly vyhodnocovány u 49 dětských pacientů (ve věku od 2 do 18 let) po 

transplantaci ledviny, kterým byl perorálně podáván mykofenolát mofetil v dávce 600 mg/m

2

 dvakrát 

denně. Při této dávce bylo dosaženo hodnot AUC MPA podobných těm, které byly zaznamenány u 

dospělých pacientů po transplantaci ledviny, kteří dostávali přípravek CellCept v dávce 1 g dvakrát 

denně v časném a pozdějším období po transplantaci. Hodnoty AUC MPA vyhodnocované v rámci 

věkových skupin byly podobné v časném i pozdějším období po transplantaci. 
 

Starší pacienti 

Farmakokinetické vlastnosti přípravku CellCept u starších pacientů (≥ 65 let) nebyly vyhodnoceny. 
 
P

acientky užívající perorální kontraceptiva 

V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily transplantaci a neužívaly žádná 

další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících menstruačních cyklů, byl současně 

podáván přípravek CellCept (1 g 2 krát denně) a kombinovaná perorální kontraceptiva obsahující 

ethinylestradiol (0,02 mg - 0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg - 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo 

gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly žádné klinicky významné ovlivnění funkce 

orálních kontraceptiv (suprese ovulace) přípravkem CellCept. Sérové koncentrace LH, FSH a 

progesteronu nebyly významně ovlivněny. Farmakokinetika perorálních kontraceptiv nebyla 

společným podáváním s přípravkem CellCept ovlivněna (viz bod 4.5). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 
V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát 

mofetilu prokázán tumorigenní potenciál. Nejvyšší 

studovaná dávka v testech karcinogenity na zv

ířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová expozice 

(AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně a 1,3-2 krát 

vyšší než systémová expozice (AUC a C

max

) pozorovaná u pacientů po transplantaci srdce 

doporučenou klinickou dávkou 3 g denně. 

 

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší 

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto 

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy 

nukleotidů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly 
genotoxickou aktivitu. 
 
Mykofenolát 

mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v 

dávkách do 20 

mg/kg/den. Systémová expozice při této dávce představuje 2 až 3násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a 1,3 –2 násobek klinické 

expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Ve studiích zkoumajících 

vliv na samičí fertilitu a reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka 4,5 mg/kg/den 

malformaci plodu (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) v první generaci potomků při 

nepřítomnosti mateřské toxicity. Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu 

klinické expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu 

klinické expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Nebyl pozorován 

žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo následujících generací zvířat. 
 

 

67 

V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u 

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách 

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému jako jsou ektopie srdce, 

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová 

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při 

doporučené denní dávce 2 g u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu klinické expozice při 

doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce (viz bod 4.6). 
 

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát mofetilem na 

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto 

systémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je 

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně u příjemců renálního transplantátu. Účinky 

na gastrointestinální systém byly u psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než 
je klinická 

expozice při doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém 

spojené s dehydratací byly pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémová 

expozice ekvivalentní nebo vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity 
mykofenolát 

mofetilu je ve shodě s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích, jejichž 

výsledky nyní představují relevantnější data o bezpečnosti pro lidskou populaci (viz bod 4.8). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
CellCept tablety 
mikrokrystalická celulosa 
povidon K-

90 

sodná sůl kroskarmelosy 
magnesium–stearát 
 
Potah tablety 
hypromelosa 
hyprolosa 

oxid titaničitý (E171) 

makrogol 400 

hlinitý lak indigokarmínu (E132) 

červený oxid železitý (E172) 
 
6.2 

Inkompatibility  

 

Neuplatňuje se 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
CellCept 500 mg potahované tablety:  

1 krabička obsahuje 50 tablet (10 tablet v jednom blistru) 

1 krabička obsahuje 150 tablet (10 tablet v jednom blistru) 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

68 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/96/005/002 CellCept 

(50 tablet) 

EU/1/96/005/004 CellCept 

(150 tablet) 

 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 14. února 1996 

Datum posledního prodloužení registrace: 13. března 2006 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU  

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 
 

 

70 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpov

ědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 
- 

CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok  

- 

CellCept 1 g/5 

ml prášek pro perorální suspenzi: 

 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Německo. 
 
Název a adresa výrobce 

odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

CellCept 250 mg tobolky 

CellCept 500 mg potahované tablety 

 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Německo. 
 
 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2) 
 
 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTARCE 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v sez

namu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Neuplatňuje se. 
 

• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 

Držitel rozhodnutí o registraci musí ve spolupráci s národní autoritou odsouhlasit obsah a formát 

edukačního programu a navazujícího dotazníku týkajícího se těhotenství, včetně způsobu zveřejnění, 

metod distribuce a dalších aspektů programu. 
 

Edukační program je zaveden s cílem zajistit, aby si lékaři a pacienti byli vědomi rizika teratogenity a 

mutagenity, nutnosti provedení těhotenských testů před zahájením léčby přípravkem CellCept, 

požadavků na antikoncepci jak u pacientů mužů, tak žen, a co je třeba učinit v případě, že dojde k 

otěhotnění v průběhu léčby přípravkem CellCept. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že v každém členském státě, kde je přípravek CellCept dostupný 

na trhu, všichni lékaři a pacienti, u kterých je předpoklad předepsání, vydání nebo užívání přípravku 

CellCept, obdrží následující balíček edukačních materiálů: 
· 

Edukační materiál pro lékaře 

· 

Informační balíček pro pacienta 

 

 

71 

Edukační materiál pro lékaře má obsahovat: 
· 

Souhrn údajů o přípravku 

· 

Příručku pro lékaře 

 

Informační balíček pro pacienta má obsahovat 
· 

P

říbalovou informaci 

· 

Příručku pro pacienta 

 

Edukační materiály musí být implementovány v průběhu 4 měsíců po skončení této procedury a musí 

obsahovat následující klíčové součásti: 
 
Musí být 

poskytnuty zvlášť materiály pro lékaře a zvlášť pro pacienty. Text určený pacientům musí 

být  odpovídajícím  způsobem  rozdělen  na  text  pro  muže  a  pro  ženy.  V  těchto  příručkách  musí být 
zahrnuty následující oblasti: 
 

• 

Úvodní  část  každé  příručky  bude  čtenáře  informovat,  že  účelem  příručky  je  informovat  o 

nutnosti zabránit expozici plodu a minimalizaci rizika vrozených vad  a potratu, která jsou spojena s 

mykofenolát mofetilem. Bude vysvětleno, že ačkoliv text této příručky je velmi důležitý, neposkytuje 

úplné informace o mykofenolát mofetilu a že SPC (lékaři) a příbalová informace (pacienti), které jsou 
poskytovány s lékem, musí být také 

velmi pečlivě přečteny. 

 

• 

Základní informace o teratoge

nitě  a  mutagenitě  mykofenolát  mofetilu  u  lidí.  Tento  bod 

poskytne  důležité  základní  informace  týkající  se  teratogenity  a  mutagenity  mykofenolát  mofetilu. 
Poskytne  detaily 

o podstatě a rozsahu rizika v souladu s informacemi uvedenými v SPC. Informace 

uvedené v tomto bod

ě  umožní  správné  porozumění  riziku  a  zdůvodní  nutnost  opatření  k  prevenci 

početí. V edukačním materiálu musí být také zmíněno, že pacienti nesmí poskytnout lék žádné další 

osobě. 
 

• 

Poradenství  pacientů:  Tento  bod  zdůrazní  význam  průběžného  dialogu mezi pacientem a 

lékařem  o  rizicích  těhotenství  spojených  s  mykofenolát  mofetilem  a  o  relevantní  strategii  k 

minimalizaci  rizika,  včetně  alternativních  výběrů  léčby,  pokud  to  bude  nutné.  Bude  zdůrazněna 

nezbytnost těhotenství plánovat. 
 

• 

Nezbytnost 

zabránit  expozici  plodu:  Požadavky  na  antikoncepci  u  pacientů  v  reprodukčním 

věku před, v průběhu a po ukončení léčby mykofenolát mofetilem. Budou vysvětleny požadavky na 

antikoncepci  u  sexuálně  aktivních  pacientů  –  mužů  (včetně  mužů  po  vazektomii)  a  pacientek  ve 

fertilním  věku.  Bude  zřetelně  uvedena  nutnost  antikoncepce  před,  v  průběhu  a  po  ukončení  léčby 

mykofenolát mofetilem, včetně podrobností o době, po kterou je třeba antikoncepci užívat po skončení 

léčby. 
 

Kromě toho text vztahující se k ženám musí vysvětlit požadavky týkající se těhotenských testů před a 

v průběhu léčby mykofenolát mofetilem; včetně doporučení  na provedení dvou těhotenských testů s 
negativním výsledkem 

před zahájením léčby a významu včasného provedení těchto testů. Bude také 

vysvětlena následná potřeba dalších těhotenských testů. 
 

• 

Doporučení, že pacienti nesmí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6ti týdnů po 

ukončení léčby mykofenolátem. Navíc, muži nesmí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů 

po ukončení léčby mykofenolátem. 
 

• 

Doporučení týkající se opatření v případě otěhotnění nebo podezření na otěhotnění v průběhu 

léčby mykofenolát mofetilem nebo krátce po jejím ukončení. Pacienti budou informováni, že nemají 
sami 

ukončit  užívání  mykofenolát  mofetilu,  ale  musí  ihned  kontaktovat  svého  lékaře.  Bude 

vysvětleno,  že  na  základě  individuálního  rozhovoru  mezi  ošetřujícím  lékařem  a  pacientem  a 

posouzením poměru rizik a přínosu léčby případ od případu, budou přijata odpovídající opatření. 
 

 

72 

Kromě  toho  bude  s  národní  autoritou  odsouhlasen  text  těhotenského  dotazníku,  včetně  detailů  o 

expozici  v  průběhu  těhotenství,  zahrnujících  údaje  o  času  a  dávce;  délce  léčby,  před  a  v  průběhu 

těhotenství; současně podávaných lécích; známých rizicích teratogenity a podrobné údaje o vrozených 

malformacích. Tento dotazník bude implementován v průběhu 4 měsíců po skončení této procedury. 

 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU  

 

75 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 250 mg tobolky 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje 250 mg mykofenolát-mofetilu. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Pro perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

S tobolkami CellCept zacházejte opatrně 

Tobolky neotvírejte a nedrťte  

Prášek, který je uvnitř nesmí být vdechnut a nesmí přijít do kontaktu s Vaší pokožkou 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 

 
 

 

76 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/96/005/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
cellcept 250 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

77 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 250 mg tobolky 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje 250 mg mykofenolát-mofetilu. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

300 tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Pro perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

S tobolkami CellCept zacházejte opatrně 

Tobolky neotvírejte a nedrťte 

Prášek, který je uvnitř nesmí být vdechnut a nesmí přijít do kontaktu s Vaší pokožkou 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 

 

 

78 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/96/005/003 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
cellcept 250 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

79 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 

BLISTR 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 250 mg tobolky 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Ltd. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

 

80 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje 500 mg mykofenolát-mofetilu ve formě hydrochloridové soli. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Přípravek dále obsahuje polysorbát 80, kyselinu citronovou, kyselinu chlorovodíkovou a chlorid 
sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

4 injekční lahvičky  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Pouze pro intravenózní infuzi 

Před použitím je nutno přípravek rozpustit a naředit 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Připravený infuzní roztok nesmí být v kontaktu s pokožkou 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C 
 

 

81 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  
AL

7 1TW 

Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 

EU/1/96/005/005 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

 

82 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 

NÁLEPKA INJEKČNÍ LAHVIČKY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Pouze pro intravenózní infuzi 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
3. 

POUŽITELNOST  

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 
6. 

JINÉ 

 

 

83 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 1 g/5 ml prášek pro perorální suspenzi  
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

ml připravené suspenze obsahuje 1 g mykofenolát-mofetilu. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Přípravek také obsahuje aspartam (E951) a metylparaben (E218). 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 lahev obsahuje 

35 mg mykofenolát-mofetilu ve 110 g prášku pro perorální suspenzi. 5 ml 

rekonstituované suspenze obsahuje 1 g mykofenolát-mofetilu. 

Po přípravě je využitelný objem suspenze 160-165 ml 

1 adaptér na lahev a dvě odměrky pro perorální dávkování 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Pro perorální podání po rozpuštění 
 

Před použitím dobře protřepte 
 

Doporučuje se, aby suspenze byla připravena lékárníkem před výdejem přípravku pacientovi 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Prášek pro přípravu suspenze nesmí být vdechnut a nesmí přijít do kontaktu s Vaší pokožkou 

Zabraňte kontaktu pokožky s připravenou suspenzí 
 
 

 

84 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C 

Doba použitelnosti připravené suspenze jsou 2 měsíce 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 

EU/1/96/005/006 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
cellcept  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

 

85 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

86 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU 
 

NÁLEPKA LAHVE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 1 g/5 ml prášek pro perorální suspenzi  
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

ml připravené suspenze obsahuje 1 g mykofenolát-mofetilu. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje E951 a E218. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

35 mg mykofenolát-mofetilu ve 110 g prášku pro perorální suspenzi 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání  
 

Před použitím dobře protřepte 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Prášek pro přípravu suspenze nesmí být vdechnut  

Zabraňte kontaktu s pokožkou  
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 

 

87 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C 

Doba použitelnosti po rozpuštění: 2 měsíce 

Spotřebujte do: 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 

EU/1/96/005/006 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 

 

88 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

CellCept 500 mg potahované tablety 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje 500 mg mykofenolát-mofetilu. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
50 tablet  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Pro perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
S potahovanými 

tabletami CellCept zacházejte opatrně 

Tablety nedrťte 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejt

e při teplotě do 30 ºC 

Uchovávejte blistr v 

krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem  

 
 

 

89 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 

EU/1/96/005/002 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
cellcept 500 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

90 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 500 mg potahované tablety 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje 500 mg mykofenolát-mofetilu. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
150 tablet  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Pro perorální podání  

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
S potahovanými 

tabletami CellCept zacházejte opatrně 

Tablety nedrťte 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC 
Uchovávejte blistr v 

krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem  

 
 

 

91 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Limited  

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City  

AL7 1TW 
Velká Británie  
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  

 

EU/1/96/005/004 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
cellcept 500 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2

D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

92 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 

BLISTR 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
CellCept 500 mg tablety 
Mycophenolatum mofetilii 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Roche Registration Ltd. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

 

94 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

CellCept 250 mg tobolky 

(mycophenolatum mofetilii) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

• 

Máte-li jakékoli dal

ší otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je 

přípravek CellCept a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

3. 

Jak se 

přípravek CellCept užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek CellCept uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CellCept a k čemu se používá 

 
Úp

lný název Vašeho léku je CellCept 250 mg tobolky. 

• 

V této příbalové informaci se používá zkrácený název CellCept. 

 

Přípravek CellCept obsahuje mykofenolát mofetil. 

• 

Ten patří do skupiny léků nazývaných “imunosupresiva”. 

 

Přípravek CellCept se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu. 

• 

Ledviny, srdce nebo játra. 

 

Přípravek CellCept se má používat společně s dalšími léky: 

• 

cyklosporin a kortikosteroidy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

 

UPOZORNĚNÍ 

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, 

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení 

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. 
 

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků 
mykofenolát 

mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud 

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než 

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy 

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“. 
 

Neužívejte přípravek CellCept: 

 

pokud jste alergický

(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo 

na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

95 

• 

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před 

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat. 

• 

pokud 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná.  

• 

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení). 

• 

pokud kojíte. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Upozornění a opatření 
Promluvte si 

přímo se svým lékařem před užíváním přípravku CellCept: 

• 

pokud se u Vá

s objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

pokud 

se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte 

• 

pokud 

jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed 

• 

pokud 

plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku CellCept. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se 

svým lékařem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Účinky slunečního záření 

Přípravek CellCept snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku 

rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to 

následujícím způsobem: 

• 

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy 

• 

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CellCept 
Prosím, 

řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) 

jakékoli další léky. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných 

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek CellCept může ovlivňovat způsob, jakým ostatní léky 

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje přípravek CellCept. 
 

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek CellCept: 

• 

azathio

prin nebo další léky, které potlačují imunitní systém – podávané po transplantaci 

orgánů 

• 

cholestyramin – 

užívá se k léčbě vysokého cholesterolu 

• 

rifampicin – 

antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza (TBC) 

• 

antacida nebo inhibitory protonové pumpy – 

užívané při překyselení žaludku, jako je 

porucha trávení 

• 

léky vázající fosfáty – 

užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin, ke snížení 

množství fosfátů, které se vstřebává do krve 

• 

antibiotika – 

užívaná k léčbě bakteriálních infekcí 

• 

isavukonazol – 

užívaný k léčbě mykotických infekcí 

• 

telmisartan – 

užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku. 

 

Očkování 

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během užívání přípravku CellCept, 
promluvte si nejprve se svým 

lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou 

můžete být očkován(a). 
 

průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte darovat 

krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 90 dnů 

po ukončení léčby. 
 
P

řípravek CellCept s jídlem a pitím 

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem CellCept. 
 

 

96 

Těhotenství, antikoncepce a kojení 
 

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek CellCept 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte vždy při užívání přípravku CellCept používat dvě 

účinné metody antikoncepce. To znamená: 

• 

před zahájením léčby přípravkem CellCept 

• 

během celé léčby přípravkem CellCept 

• 

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem CellCept. 

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. 

Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání 

antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku. 
 
J

ste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností: 

• 

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než 
jedním 

rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového 

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět) 

• 

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a 

vaječníků) 

• 

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie) 

• 

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem) 

• 

narodila jste se s jedním z následujících vzácn

ých stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp 

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy  

• 

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci. 

 

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek CellCept 

Během léčby a 90 dní po ukončení léčby přípravkem CellCept musíte vždy používat kondomy. Pokud 

plánujete mít dítě, Váš lékař si s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat 

prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete 

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud: 

• 

Plánujete otěhotnět. 

• 

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že 

jste těhotná. 

• 

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce. 

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře. 

Nicméně nadále užívejte přípravek CellCept až do doby návštěvy lékaře. 
 

Těhotenství 

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného 

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra), 

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina 
bifid

a (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více 

těchto poškození. 

 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a 

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více 

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná. 
 

Kojení 

Pokud kojíte, neužívejte přípravek CellCept. To je proto, že malé množství léku může procházet do 

mateřského mléka. 
 

 

97 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek CellCept ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje 
nebo stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek CellCept užívá 

 

Vždy užívejte CellCept přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem.  
 

Kolik se užívá 

Množství, které budete užívat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky 

jsou shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení 
transplantovaného orgánu. 
 

Transplantace ledvin 
 

Dospělí 

• 

První dávka se podává do 

3 dnů po transplantaci. 

• 

D

enní dávka je 8 tobolek (2 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 4 tobolky ráno a poté 4 tobolky večer. 

 

Děti (od 2 do 18 let) 

• 

Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte.  

• 

Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte 

(velikosti povrchu těla měřené v metrech čtverečních nebo “m

2

). Doporučená dávka je 

600 mg/m

2

 

užívaná dvakrát denně. 

 

Transplantace srdce 

Dospělí 

• 

První dávka se podává 

do pěti dnů po transplantaci srdce.  

• 

Denní dávka je 12 tobolek (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 6 tobolek ráno a poté 6 tobolek večer. 

 

Děti 

• 

Nejso

u k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci srdce. 

 

Transplantace jater 

Dospělí 

• 

První dávka perorálního 

přípravku CellCept Vám bude podána nejdříve 4 dny po 

transplantaci a to teprve tehdy, až budete schopen(a) léky užívané ústy spolknout.  

• 

Denní dávka je 12 tobolek (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 6 tobolek ráno a poté 6 tobolek večer. 

 

Děti 

• 

Nejsou k 

dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci jater. 

 

Užívání léku 
Tobolky polykejte vcelku a zapijte sklenicí vody.  

• 

Tobolky nerozlamujte 

ani nedrťte.  

• 

Neužívejte tobolky, které jsou rozbité nebo prasklé.  

 
Dávejte pozor, aby 

se Vám žádný prášek z poškozené tobolky nedostal do očí nebo úst.  

• 

Pokud k tomu p

řesto dojde, vypláchněte je velkým množstvím čisté vody. 

 

 

98 

Dávejte pozor, aby žádný prášek z poškozené tobolky nepřišel do kontaktu s kůží. 

• 

Pokud k tomu přesto dojde, důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou. 
 

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku CellCept, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku CellCept, než jste měl(a), poraďte se okamžitě se svým 

lékařem nebo jděte do nejbližší nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék. 

Vezměte s sebou balení léku. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CellCept 
Zapomenete-

li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v 

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CellCept 

Bez doporučení lékaře nepřerušujte léčbu přípravkem CellCept. Pokud léčbu ukončíte, může se zvýšit 

riziko odloučení transplantovaného orgánu.  
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CellCept nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  
 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to 

neprodleně svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 

• 

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení 

• 

máte 

vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že 

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). 

 

Obvyklé problémy 

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. 
L

ékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn: 

• 

počtu krevních buněk 

• 

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.  

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují 

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek. 
 

Boj s infekcí 

Přípravek CellCept snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení 
transplantovaného orgánu. Výsledkem 

však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování 

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují 

infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, infekce močového systému.  
 

Rakovina lymfatických uzlin a kůže 

Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny 

(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže.  
 

Celkové nežádoucí účinky 
Mohou se u Vás objevit celkové 

nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují 

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy 

spánku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy, 
c

hřipkovité příznaky a otoky. 

 

 

99 

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 

Poruchy kůže, jako jsou:   

• 

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže. 

 

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:  

• 

potíže s ledvinami, nucení na močení. 

 

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:  

• 

otoky dásní a vředy v ústech, 

• 

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku, 

• 

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry, 

• 

zácpa, pocit na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání. 

 

Poruchy nervového systému, jako jsou:  

• 

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost, 

• 

třes, svalové křeče, křeče, 

• 

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení. 

 

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:  

• 

změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév. 

 

Poruchy plic, jako jsou:  

• 

záněty plic, průdušek, 

• 

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo 

plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel 

nebo dušnost, 

• 

výpotek na plicích nebo v hrudníku, 

• 

onemocnění vedlejších nosních dutin. 

 

Další poruchy, jako jsou: 

• 

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

 
 
5. 

Jak přípravek CellCept uchovávat 

 

• 

Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí. 

• 

N

epoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (Použitelné do:). 

• 

Uchová

vejte při teplotě do 30 °C. 

• 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

• 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí. 

 
 

 

100 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CellCept obsahuje 

• 

Léčivou látkou je mykofenolát mofetil. 

• 

Pomocnými látkami jsou: 

• 

CellCept tobolky: 

předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, 

povidon (K-90), magnesium-stearát 

• 

Obal tobolky: želatina, indigokarmín (E 132), žlutý oxid železitý (E 172), červený 
oxid 

železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), 

hydroxid draselný, 

šelak. 

 

Jak přípravek CellCept vypadá a co obsahuje toto balení 

• 

CellCept tobolky jsou podlouhlé 

s jedním koncem modrým a druhým hnědým. Mají černý nápis 

"CellCept 250" vytištěný na víčku tobolky a “Roche” černě vytištěné na těle tobolky. 

• 

Jsou k dispozici v krabičce po 100 nebo 300 tobolkách (obojí v blistrech po 10 tobolkách). 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str.1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 
 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 

(See United Kingdom)  

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche Eesti 

OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

 

101 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E.  

Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22  345 18 88 
 

France 
Roche 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 

Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

România 
Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 

Roche Products (Ireland) Ltd. 

Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o. 

Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
Sími

: +354 540 8000 

 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 
Tel: +

421 - 2 52638201 

 

Italia 
Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy  

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 

Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

102 

 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 

(mycophenolatum mofetilii) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

• 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

• 

Ten

to přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je 

přípravek CellCept a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

3. 

Jak se 

přípravek CellCept užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek CellCept uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

7. 

Příprava léku 

 
 
1. 

Co je přípravek CellCept a k čemu se používá 

 

Úplný název Vašeho léku je CellCept 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 

• 

V této příbalové informaci se používá zkrácený název CellCept. 

 

Přípravek CellCept obsahuje mykofenolát mofetil. 

• 

Ten patří do skupiny léků nazývaných “imunosupresiva”. 

 

Přípravek CellCept se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu. 

• 

Ledviny nebo játra. 

 

Přípravek CellCept se má používat společně s dalšími léky: 

• 

cyklosporin a kortikosteroidy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

 

UPOZORNĚNÍ 
M

ykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, 

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení 

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. 
 

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků 
mykofenolát 

mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud 

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než 

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy 

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“. 
 

 

103 

Nepoužívejte přípravek CellCept: 

 

pokud jste alergický

(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu, 

polysorbát 80 

nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6) 

• 

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před 

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat. 

• 

pokud 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná  

• 

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení). 

• 

pokud kojíte. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nepoužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte 

si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek CellCept používat. 
 

Upozornění a opatření 
Promluvte si 

přímo se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před používáním přípravku CellCept: 

• 

pokud 

se u Vás objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

pokud 

se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte 

• 

pokud 

jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed 

• 

pokud plánujete 

těhotenství nebo pokud otěhotníte během používání přípravku CellCept. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se 

svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek CellCept používat. 
 

Účinky slunečního záření 

Přípravek CellCept snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku 

rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to 

následujícím způsobem: 

• 

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy 

• 

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CellCept 
Prosím, 

řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) 

jakéko

li další léky. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných 

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek CellCept může ovlivňovat způsob, jakým ostatní léky 

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje přípravek CellCept. 
 

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo 

zdravotní sestře dříve, než začnete používat přípravek CellCept: 

• 

azathioprin nebo další léky, které potlačují imunitní systém – podávané po transplantaci 

orgánů 

• 

cholestyramin – 

užívá se k léčbě vysokého cholesterolu 

• 

rifampicin – 

antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza (TBC) 

• 

léky vázající fosfáty – 

užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin, ke snížení 

množství fosfátů, které se vstřebává do krve 

• 

antibiotika – 

užívaná k léčbě bakteriálních infekcí 

• 

isavukonazol – 

užívaný k léčbě mykotických infekcí 

• 

telmisartan – 

užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku. 

 

Očkování 

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během používání přípravku CellCept, 
promluvte si nej

prve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou 

můžete být očkován(a). 
 

průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte darovat 

krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 90 dnů 

po ukončení léčby. 
 

 

104 

Těhotenství, antikoncepce a kojení 
 

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek CellCept 
Pokud jste 

žena, která může otěhotnět, musíte vždy při užívání přípravku CellCept používat dvě 

účinné metody antikoncepce. To znamená: 

• 

před zahájením léčby přípravkem CellCept 

• 

během celé léčby přípravkem CellCept 

• 

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem CellCept. 

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. 

Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání 

antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku. 
 
J

ste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností: 

• 

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než 

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového 

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět) 

• 

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a 

vaječníků) 

• 

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie) 

• 

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem) 

• 

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp 

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy  

• 

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci. 

 

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek CellCept 

Během léčby a 90 dní po ukončení léčby přípravkem CellCept musíte vždy používat kondomy. Pokud 

plánujete mít dítě, Váš lékař si s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat 

prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete 

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud: 

• 

Plánujete otěhotnět. 

• 

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že 

jste těhotná. 

• 

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce. 

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře. 

Nicméně nadále užívejte přípravek CellCept až do doby návštěvy lékaře. 
 

Těhotenství 

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného 

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra), 

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina 

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více 

těchto poškození. 

 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a 

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více 

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná. 
 

Kojení 
Pokud kojíte, nepo

užívejte přípravek CellCept. To je proto, že malé množství léku může procházet do 

mateřského mléka. 
 

 

105 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek CellCept ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje 
nebo stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek CellCept užívá 

 

Přípravek CellCept je obvykle podáván lékařem nebo zdravotní sestrou v nemocnici. Podává se 

pomalou infuzí (kapačkou) do žíly. 
 

Kolik se podává 

Množství, které budete dostávat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky 

jsou shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení 
transplantovaného orgánu. 
 

Transplantace ledvin 

 

Dospělí 

•  První dávka se podává během 24 hodin po transplantaci. 

•  Denní dávka je 2 g léku podané ve 2 oddělených dávkách.  

•  Ta Vám bude podána jako 1 g ráno a poté 1 g večer. 

 

Transplantace jater 

Dospělí 

•  První dávka se podává po transplantaci jak nejdříve je to možné.  

•  Tento lék budete dostávat po dobu alespoň 4 dnů. 

•  Denní dávka je 2 g léku podané ve 2 oddělených dávkách.  

•  Ta Vám bude podána jako 1 g ráno a poté 1 g večer. 

•  Jakmile budete schopen(a) polykat, budete dostávat léky ústy. 

 

Příprava léku 
Tento lék se dodává 

ve formě prášku. To vyžaduje smísení s glukózou před použitím. Váš lékař nebo 

zdravotní sestra Vám lék připraví a podají. Budou postupovat podle instrukcí v bodě 7 „Příprava 
léku“. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CellCept, než jste měl(a) 

Pokud si myslíte, že jste dostal(a) příliš mnoho léku, sdělte to ihned svému lékaři nebo zdravotní 

sestře. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CellCept 

Pokud bude dávka přípravku CellCept vynechána, dostanete ji, jak nejdříve to bude možné. Vaše léčba 

pak bude pokračovat v obvyklém čase. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek CellCept 

Nepřestávejte používat přípravek CellCept, pokud Vám tak neřekne lékař. Pokud ukončíte svou léčbu, 

může dojít ke zvýšení rizika odloučení transplantovaného orgánu. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CellCept nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  
 

 

106 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to 

neprodleně svému lékaři nebo zdravotní sestře – je možné, že budete potřebovat neodkladnou 

lékařskou péči: 

• 

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení 

• 

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že 

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). 

 

Obvyklé problémy 

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. 
L

ékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn: 

• 

počtu krevních buněk 

• 

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.  

 

Boj s infekcí 

Přípravek CellCept snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení 

transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování 

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují 
infekce mozk

u, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, infekce močového systému.  

 

Rakovina lymfatických uzlin a kůže 

Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny 

(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže.  
 

Celkové nežádoucí účinky 
Mohou se u Vás objevit celkové 

nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují 

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy 
spá

nku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy, 

chřipkovité příznaky a otoky. 
 

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 

Poruchy kůže, jako jsou:   

• 

akné, opary na rtech, pásový opar, z

tráta vlasů, vyrážky a svědění kůže. 

 

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:  

• 

potíže s ledvinami, nucení na močení. 

 

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:  

• 

otoky dásní a vředy v ústech, 

• 

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku, 

• 

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry, 

• 

zácpa, pocit na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání. 

 

Poruchy nervového systému, jako jsou:  

• 

pocit ospalosti nebo necitlivost, 

• 

třes, svalové křeče, křeče, 

• 

poc

it deprese, změny nálady nebo myšlení. 

 

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:  

• 

změny krevního tlaku, krevní sraženiny, nepravidelnosti srdečního rytmu  

• 

bolest, zarudnutí a 

rozšíření krevních cév v místě infuze. 

 

 

107 

Poruchy plic, jako jsou:  

• 

záněty plic, průdušek, 

• 

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo 

plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel 

nebo dušnost, 

• 

výpotek na plicích nebo v hrudníku, 

• 

onemocnění vedlejších nosních dutin. 

 

Další poruchy, jako jsou: 

• 

pokles tělesné hmotnosti, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

 
 
5. 

Jak přípravek CellCept uchovávat 

 

• 

Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí. 

• 

N

epoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (Použitelné do:) a nálepce 

injekční lahvičky (EXP). 

• 

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok: uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

• 

Roztok po rozpuštění a zředění: uchovávejte při 15 °C - 30 ºC. 

• 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CellCept obsahuje 

 

Léčivou látkou je mykofenolát mofetil. 

• 

Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, kyselina citronová, kyselina chlorovodíková, chlorid 
sodný. 

 

Jak přípravek CellCept vypadá a co obsahuje toto balení 

• 

Přípravek Cellcept se dodává v 20 ml injekční lahvičce z bezbarvého skla typu I s šedivou 
gumovou zátkou z butylové pr

yže, hliníkovým uzávěrem a plastikovým krytem.  

• 

Dodává se 

v balení obsahujícím 4 injekční lahvičky. 

 
 
7. 

Příprava léku 

 

Způsob a cesta podání 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok neobsahuje antibakteriální ochrannou látku. 

tohoto důvodu musí být rozpuštění a ředění přípravku prováděno za aseptických podmínek. 

 

Obsah jedné lahvičky přípravku CellCept 500 mg prášku pro koncentrát pro infuzní roztok se rozpustí 

ve 14 ml 5% roztoku glukózy určené k intravenózní infuzi. K získání konečné koncentrace 6 mg/ml je 

třeba dalšího zředění 5% roztokem glukózy k intravenózní infuzi. K přípravě 1 g mykofenolát 

mofetilu je tedy třeba obsah dvou lahviček s rozpuštěným naředěným obsahem (přibližně 2 x 15 ml) 

dále zředit, a to přidáním do 140 ml 5% roztoku glukózy k intravenózní infuzi. Pokud není infuzní 

roztok připraven těsně před podáním, je třeba zahájit jeho podávání nejpozději do 3 hodin od 

rozpuštění a zředění léčivého přípravku. 

 

108 

 

Dbejte na to, aby se připravený lék nedostal do Vašich očí. 

•  Pokud k tomu dojde, vypláchněte oči čistou vodou. 
 

Dbejte na to, aby se připravený lék nedostal do kontaktu s kůží. 

•  Pokud k takovému kontaktu dojde, důkladně omyjte zasaženou oblast mýdlem a vodou. 
 
CellCept 500 

mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok se musí podávat formou intravenózní 

infuze. Rychlost infuze by měla být kontrolována tak, aby podávání trvalo 2 hodiny. 
 
CellCept 

intravenózní roztok nesmí být nikdy podán formou rychlé nebo nárazové (bolusové) 

intravenózní injekce. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str.1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 
 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 
 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 

(See United Kingdom)  

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 

Roche Eesti OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E.  

Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 
 

 

109 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22  345 18 88 
 

France 
Roche 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 

Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

România 
Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 

Roche Products (Ireland) Ltd. 

Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o. 

Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
 Sími

: +354 540 8000 

 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 
 

Tel: +421 - 2 52638201 

 

Italia 
Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy  

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 

Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

110 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

CellCept 1 g/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

(mycophenolatum mofetilii) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

• 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je 

přípravek CellCept a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

3. 

Jak se 

přípravek CellCept užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek CellCept uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

7. 

Příprava léku 

 
 
1. 

Co je přípravek CellCept a k čemu se používá 

 

Úplný název Vašeho léku je CellCept 1 g/5 ml prášek pro perorální suspenzi. 

• 

V této příbalové informaci se používá zkrácený název CellCept. 

 

Přípravek CellCept obsahuje mykofenolát mofetil. 

• 

Ten patří do skupiny léků nazývaných “imunosupresiva”. 

 

Přípravek CellCept se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu. 

• 

Ledviny, srdce nebo játra. 

 

Přípravek CellCept se má používat společně s dalšími léky: 

• 

cyklosporin a kortikosteroidy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

 

UPOZORNĚNÍ 

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, 

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení 

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. 
 

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků 
mykofenolát 

mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud 

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než 

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy 

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“. 
 

 

111 

Neužívejte přípravek CellCept: 

• 

pokud jste alergický

(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo 

na 

kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6) 

• 

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před 

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat. 

• 

pokud 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná  

• 

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení). 

• 

pokud kojíte. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Upozornění a opatření 
Promluvte si 

přímo se svým lékařem před užíváním přípravku CellCept: 

• 

pokud se 

u Vás objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

pokud 

se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte 

• 

pokud 

jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed 

• 

pokud mát

e vzácnou poruchu metabolismu zvanou „fenylketonurie,“ která se dědí v rodinách 

• 

pokud 

plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku CellCept. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se 

svým lékařem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Účinky slunečního záření 

Přípravek CellCept snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku 

rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to 

následujícím způsobem: 

• 

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy 

• 

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CellCept 
Prosím, 

řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) 

jakékoli další léky. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných 

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek CellCept může ovlivňovat způsob, jakým ostatní léky 

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje přípravek CellCept. 
 

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek CellCept: 

• 

azathioprin nebo další léky, které potlačují imunitní systém – podávané po transplantaci 

orgánů 

• 

cholestyramin – 

užívá se k léčbě vysokého cholesterolu 

• 

rifampicin – antibiotiku

m užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza (TBC) 

• 

antacida nebo inhibitory protonové pumpy – 

užívané při překyselení žaludku, jako je porucha 

trávení 

• 

léky vázající fosfáty – 

užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin, ke snížení 

množství fosfátů, které se vstřebává do krve 

• 

antibiotika – 

užívaná k léčbě bakteriálních infekcí 

• 

isavukonazol – u

žívaný k léčbě mykotických infekcí 

• 

telmisartan – 

užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku. 

 

 

Očkování 

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během užívání přípravku CellCept, 
promluvte si nej

prve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou 

můžete být očkován(a). 
 

 

112 

průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte darovat 

krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 90 dnů 
po uk

ončení léčby. 

 
P

řípravek CellCept s jídlem a pitím 

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem CellCept. 
 

Těhotenství, antikoncepce a kojení 
 

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek CellCept 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte vždy při užívání přípravku CellCept používat dvě 

účinné metody antikoncepce. To znamená: 

• 

před zahájením léčby přípravkem CellCept 

• 

během celé léčby přípravkem CellCept 

• 

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem CellCept. 

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. 

Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání 

antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku. 
 
J

ste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností: 

• 

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než 

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového 

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět) 

• 

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a 

vaječníků) 

• 

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie) 

• 

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem) 

• 

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp 

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy  

• 

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci. 

 

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek CellCept 

Během léčby a 90 dní po ukončení léčby přípravkem CellCept musíte vždy používat kondomy. Pokud 

plánujete mít dítě, Váš lékař si s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat 

prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete 

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud: 

• 

Plánujete otěhotnět. 

• 

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že 

jste těhotná. 

• 

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce. 

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře. 

Nicméně nadále užívejte přípravek CellCept až do doby návštěvy lékaře. 
 

Těhotenství 

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného 

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra), 

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina 

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více 

těchto poškození. 

 

 

113 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a 

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více 

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná. 
 

Kojení 

Pokud kojíte, neužívejte přípravek CellCept. To je proto, že malé množství léku může procházet do 

mateřského mléka. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek CellCept ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje 
nebo stroje. 
 

Důležité informace o některých složkách přípravku CellCept  

• 

CellCept obsahuje aspartam. Pokud trpíte vzácnou poruchou metabolismu nazývanou 
“fenylketonurie”

, sdělte to svému lékaři předtím, než začnete tento lék užívat. 

• 

CellCept obsahuje sorbitol 

(určitý typ cukru). Pokud Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte nebo 

nedokážete strávit některé cukry, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete tento lék užívat. 

 
 
3. 

Jak se přípravek CellCept užívá 

 

Vždy užívejte CellCept přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem.  
 

Kolik se užívá 

Množství, které budete užívat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky 

jsou shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení 
transplantovaného orgánu. 
 

Transplantace ledvin 
 

Dospělí 

•  První dávka se podává do 3 dnů po transplantaci. 

•  Denní dávka je 10 ml suspenze (2 g léku) a podává se ve 2 oddělených dávkách.  

•  Vezměte si 5 ml suspenze ráno a poté 5 ml suspenze večer. 

 

Děti (od 2 do 18 let) 

•  Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte.  

•  Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte 

(velikosti povrchu těla měřené v metrech čtverečních nebo “m

2

”). Doporučená dávka je 

600 mg/m

2

 

užívaná dvakrát denně. 

 

Transplantace srdce 

Dospělí 

•  První dávka se podává do pěti dnů po transplantaci srdce.  

•  Denní dávka je 15 ml suspenze (3 g léku) a podává se ve 2 oddělených dávkách.  

•  Vezměte si 7,5 ml suspenze ráno a poté 7,5 ml suspenze večer. 

 

Děti 

• 

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci srdce. 

 

Transplantace jater 

Dospělí 

•  První dávka perorálního přípravku CellCept Vám bude podána nejdříve 4 dny po 

t

ransplantaci a to teprve tehdy, až budete schopen(a) lék podaný ústy spolknout.  

•  Denní dávka je 15 ml suspenze (3 g léku) a podává se ve 2 oddělených dávkách.  

 

114 

•  Vezměte si 7,5 ml suspenze ráno a poté 7,5 ml suspenze večer. 

 

Děti 

•  Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci jater. 

 

Příprava léku 

Tento lék se dodává ve formě prášku. Ten je nutné před použitím promíchat s purifikovanou (čištěnou) 
vodou. Lékárník Vám obvykle lék 

připraví. Pokud si jej potřebujete připravit sám(sama), přečtěte si 

bod 

7 “Příprava léku”. 

 

Podávání léku 
 

K odměření dávky potřebujete odměrku a adaptér na lahev, které se dodávají spolu s lékem. 
 
Zabra

ňte vdechnutí prášku. Rovněž zabraňte, aby se Vám dostal na kůži, nebo do úst či nosu. 

 

Dbejte na to, aby se Vám připravený lék nedostal do očí. 

• 

Pokud k tomu dojde, vypláchněte si oči čistou vodou. 

 

Dbejte na to, aby připravený lék nepřišel do kontaktu s kůží. 

• 

Pokud k tomu dojde, 

důkladně omyjte zasaženou plochu mýdlem a vodou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Odměrka 

 

 

Víčko s 

dětskou 

pojistkou 

 

  

 
 

Adaptér na 

lahev 

 

 

 

Píst  

 
 
 
 
 
 

 

Koncovka

 

 

 

 

 
1. 

Před každým použitím protřepejte uzavřenou lahev po dobu 5 vteřin. 

2. 

Odstraňte víčko s dětskou pojistkou. 

3. 

Vezměte odměrku a zatlačte píst zcela dolů ke koncovce odměrky.  

4. 

Poté v

suňte koncovku odměrky pevně do otvoru v adaptéru na lahev. 

5. 

Obraťte vše (lahev i odměrku – viz obrázek níže) dnem vzhůru. 

 

 

 

6. 

Pomalu vytahujte píst. 

•  Pokračujte ve vytahování, dokud není v odměrce požadované množství léku. 

 

115 

 
 

7. 

Obraťte vše opět zpět do původní pozice (dnem dolů). 

•   Odměrku držte za její tělo a opatrně ji vytáhněte z adaptéru na lahev. Adaptér na lahev by 

měl na lahvi zůstat.  

 

Konec odměrky vložte do úst a lék spolkněte.  

•  Při spolknutí nemíchejte lék s žádnou další tekutinou. Po každém použití uzavřete lahev 

pevně víčkem s dětskou pojistkou. 

•  Bezprostředně po použití rozeberte odměrku a opláchněte ji pod tekoucí vodou. Nechte ji 

před dalším použitím oschnout na vzduchu. Nepoužívejte na čištění ubrousky obsahující 

rozpouštědlo. Nepoužívejte na vysoušení látku nebo ubrousky.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CellCept, než jste měl(a) 

Pokud užijete více přípravku CellCept, než jste měl(a), poraďte se okamžitě se svým lékařem nebo 

jděte do nejbližší nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodou užije Váš lék. Vezměte s 
sebou balení léku. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CellCept 
Zapomenete-

li užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších 

dávek v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CellCept 

Bez doporučení lékaře léčbu přípravkem CellCept nepřerušujte. Pokud Vaši léčbu ukončíte, může 

dojít ke zvýšení rizika odloučení Vašeho transplantovaného orgánu. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CellCept nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 
 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to 

neprodleně svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 

• 

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení 

• 

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že 

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). 

 

Obvyklé problémy 

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. 
L

ékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn: 

• 

počtu krevních buněk 

• 

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.  

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují 

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek. 
 

Boj s infekcí 

Přípravek CellCept snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení 

transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování 

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují 

infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, infekce močového systému.  
 

 

116 

Rakovina lymfatických uzlin a kůže 

Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny 

(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže.  
 

Celkové nežádoucí účinky 
Mohou se u Vás objevit celkové 

nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují 

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy 

spánku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy, 

chřipkovité příznaky a otoky. 
 

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 

Poruchy kůže, jako jsou:   

• 

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže. 

 

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:  

• 

potíže s ledvinami, nucení na močení. 

 

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:  

• 

otoky dásní a vředy v ústech, 

• 

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku, 

• 

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry, 

• 

zácpa, pocit 

na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání. 

 

Poruchy nervového systému, jako jsou:  

• 

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost, 

• 

třes, svalové křeče, křeče, 

• 

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení. 

 

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:  

• 

změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév. 

 

Poruchy plic, jako jsou:  

• 

záněty plic, průdušek, 

• 

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo 

plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel 

nebo dušnost, 

• 

výpotek na plicích nebo v hrudníku, 

• 

onemocnění vedlejších nosních dutin. 

 

Další poruchy, jako jsou: 

• 

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

 
 
5. 

Jak přípravek CellCept uchovávat 

 

• 

Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí. 

• 

N

epoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nálepce lahve (Použitelné 

do:). 

 

117 

• 

Doba použitelnosti připravené perorální suspenze jsou dva měsíce. Lékárník napíše datum 

konce doby použitelnosti na nálepku lahve do černého obdélníku vedle slov "Spotřebujte do:". 

Přípravek nesmí být používán po uplynutí této doby. 

• 

Prášek pro perorální suspenzi: uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

• 

Připravená suspenze: uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

• 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CellCept obsahuje 

• 

Léčivou látkou je mykofenolát mofetil. 

•  

Pomocnými látkami jsou sorbitol, 

bezvodý koloidní oxid křemičitý, dihydrát citronanu sodného,  

          sojový lecitin, ovocné aroma, xanthanová klovatina, 

aspartam*(E591), methylparaben (E218),    

          bezvodá kyselina citronová 
 

*obsahuje ekvivalent fenylalaninu v množství 2,78 mg/5 ml suspenze. 

 

Jak přípravek CellCept vypadá a co obsahuje toto balení 

• 

Každá lahev obsahuje 35 g mykofenolát mofetilu ve 110 g prášku pro perorální suspenzi. 
Rekons

tituujte s 94 ml purifikované vody. Po rekonstituci je objem suspenze 175 ml, využitelný 

objem je 160-165 ml. 5 ml rekonstituované suspenze obsahuje 1 g mykofenolát mofetilu. 

• 

V balení je také adaptér na la

hev a dvě odměrky pro perorální dávkování.  

 
 
7. 

Příprava léku 

 
Lék Vám 

obvykle připraví Váš lékárník. Pokud si jej potřebujete připravit sám (sama), postupujte 

podle následujících instrukcí: 
 
Zabra

ňte vdechnutí prášku. Rovněž zabraňte, aby se Vám nedostal na kůži, nebo do úst či nosu. 

 
Dbejte na to, ab

y se Vám připravený lék nedostal do očí. 

•  Pokud k tomu dojde, vypláchněte si oči čistou vodou. 

 

Dbejte na to, aby připravený lék nepřišel do kontaktu s kůží. 

•  Pokud k tomu dojde, důkladně omyjte zasaženou plochu mýdlem a vodou. 

 
1. 

Poklepejte několikrát na spodní stranu uzavřené lahve, abyste uvolnil(a) usazený prášek. 

2. 

Odměřte 94 ml purifikované vody v odměrném válci. 

3. 

Přidejte přibližně polovinu celkového množství purifikované vody do lahve. 

• 

Poté u

zavřenou lahev dobře protřepejte po dobu asi 1 minuty. 

4. 

Přidejte zbytek vody.  

• 

Poté u

zavřenou lahev opět dobře protřepejte po dobu další minuty. 

5. 

Odstraňte víčko s dětskou pojistkou a nasaďte adaptér na hrdlo lahve. 

6. 

Poté u

zavřete lahev pevně víčkem s dětskou pojistkou.  

• 

To zajistí správnou pozici adaptéru a 

víčka s dětskou pojistkou na lahvi. 

7. 

Napište datum použitelnosti připraveného léku na nálepku lahve.  

• 

Připravený lék lze použít do 2 měsíců. 

 

 

118 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str.1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 
 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 
 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 

(See United Kingdom)  

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche E

esti OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E.  

Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22  345 18 88 
 

France 
Roche 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 

Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

România 
Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 
 

 

119 

Ireland 
Roche Pr

oducts (Ireland) Ltd. 

Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o. 

Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
Sími

: +354 540 8000 

 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 

Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy  

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 

Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

120 

P

říbalová informace: informace pro uživatele 

 

CellCept 500 mg potahované tablety 

(mycophenolatum mofetilii) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je 

přípravek CellCept a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

3. 

Jak se 

přípravek CellCept užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek CellCept uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CellCept a k čemu se používá 

 

Úplný název Vašeho léku je CellCept 500 mg potahované tablety. 

• 

V této příbalové informaci se používá zkrácený název CellCept. 

 

Přípravek CellCept obsahuje mykofenolát mofetil. 

• 

Ten patří do skupiny léků nazývaných “imunosupresiva”. 

 

Přípravek CellCept se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu. 

• 

Ledviny, srdce nebo játra. 

 

Přípravek CellCept se má používat společně s dalšími léky: 

• 

cyklosporin a kortikosteroidy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CellCept užívat 

 

UPOZORNĚNÍ 

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, 
musíte 

mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení 

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. 
 

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků 
mykofenolát mofetilu na nenaroz

ené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud 

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než 

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy 

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“. 
 

Neužívejte přípravek CellCept: 

 

pokud jste alergický

(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo 

na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

121 

• 

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před 

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat. 

• 

pokud 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná  

• 

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení). 

• 

pokud kojíte. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Upozornění a opatření 
Promluvte si 

přímo se svým lékařem před užíváním přípravku CellCept: 

• 

pokud 

se u Vás objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

pokud 

se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte 

• 

pokud 

jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed 

• 

pokud 

plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku CellCept. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se 

svým lékařem dříve, než začnete přípravek CellCept užívat. 
 

Účinky slunečního záření 

Přípravek CellCept snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku 

rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to 

následujícím způsobem: 

• 

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy 

• 

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek CellCept 
Prosím, 

řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) 

jakékoli další léky. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných 

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek CellCept může ovlivňovat způsob, jakým ostatní léky 

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje přípravek CellCept. 
 

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek CellCept: 

• 

azathioprin nebo další léky, které potlačují imunitní systém – podávané po transplantaci 

orgánů 

• 

cholestyramin – 

užívá se k léčbě vysokého cholesterolu 

• 

rifampicin – 

antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza (TBC) 

•  antacida nebo inhibitory protonové pumpy – užívané při překyselení žaludku, jako je 

porucha trávení 

• 

léky vázající fosfáty – 

užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin, ke snížení 

množství fosfátů, které se vstřebává do krve 

• 

antibiotika – 

užívaná k léčbě bakteriálních infekcí 

• 

isavukonazol – 

užívaný k léčbě mykotických infekcí 

• 

telmisartan – 

užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku. 

 

Očkování 

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během užívání přípravku CellCept, 
promluvte si nej

prve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou 

můžete být očkován(a). 
 

průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte darovat 

krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem CellCept a po dobu nejméně 90 dnů 

po ukončení léčby. 
 
P

řípravek CellCept s jídlem a pitím 

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem CellCept. 
 

 

122 

Těhotenství, antikoncepce a kojení 
 

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek CellCept 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte vždy při užívání přípravku CellCept používat dvě 

účinné metody antikoncepce. To znamená: 

• 

před zahájením léčby přípravkem CellCept 

• 

během celé léčby přípravkem CellCept 

• 

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem CellCept. 

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. 

Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání 

antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku. 
 
J

ste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností: 

• 

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než 
jed

ním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového 

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět) 

• 

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a 

vaječníků) 

• 

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie) 

• 

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem) 

• 

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp 

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy  

• 

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci. 

 

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek CellCept 

Během léčby a 90 dní po ukončení léčby přípravkem CellCept musíte vždy používat kondomy. Pokud 

plánujete mít dítě, Váš lékař si s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat 

prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete 

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud: 

• 

Plánujete otěhotnět. 

• 

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že 

jste těhotná. 

• 

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce. 

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře. 

Nicméně nadále užívejte přípravek CellCept až do doby návštěvy lékaře. 
 

Těhotenství 

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného 

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra), 

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina 

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více 

těchto poškození. 

 

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a 

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více 

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná. 
 

Kojení 

Pokud kojíte, neužívejte přípravek CellCept. To je proto, že malé množství léku může procházet do 

mateřského mléka. 
 

 

123 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek CellCept ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje 
nebo stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek CellCept užívá 

 

Vždy užívejte CellCept přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem.  
 

Kolik se užívá 

Množství, které budete užívat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky 

jsou shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení 
transplantovaného orgánu. 
 

Transplantace ledvin 
 

Dospělí 

• 

První dávka se podává do 3 dnů po transplantaci. 

• 

Denní dávka je 4 tablety (2 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 2 tablety ráno a poté 2 tablety večer. 

 

Děti (od 2 do 18 let) 

• 

Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte.  

• 

Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte 

(velikosti povrchu těla měřené v metrech čtverečních nebo “m

2

”). Doporučená dávka je 

600 mg/m

2

 

užívaná dvakrát denně. 

 

Transplantace srdce 

Dospělí 

• 

První dávka se podává do 5 dnů po transplantaci.  

• 

D

enní dávka je 6 tablet (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 3 tablety ráno a poté 3 tablety večer. 

 

Děti 

• 

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci srdce. 

 

Transplantace jater 

Dospělí 

• 

První dávka perorálního 

přípravku CellCept Vám bude podána nejdříve 4 dny po 

transplantaci a to teprve tehdy, až budete schopen(a) spolknout léky podané ústy.  

• 

Denní dávka je 6 tablet (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.  

• 

Užijte 3 tablety ráno a poté 3 tablety večer. 

 

Děti 

•  Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku CellCept u dětských pacientů 

po transplantaci jater. 

 

Užívání léku 

• 

Tablety polykejte vcelku a zapijte sklenicí vody.  

• 

Tablety nerozlamujt

e ani nedrťte.  

 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku CellCept, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku CellCept, než jste měl(a), poraďte se okamžitě se svým 

lékařem nebo jděte do nejbližší nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék. 
V

ezměte s sebou balení léku. 

 

124 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CellCept 
Zapomenete-

li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v 

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CellCept 

Bez doporučení lékaře nepřerušujte léčbu přípravkem CellCept. Pokud léčbu ukončíte, může se zvýšit 

riziko odloučení transplantovaného orgánu.  
 
Máte-li jakékoli d

alší otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CellCept nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  
 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to 

neprodleně svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 

• 

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 

• 

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení 

• 

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že 

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). 

 

Obvyklé problémy 

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. 
L

ékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn: 

• 

počtu krevních buněk 

• 

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.  

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují 

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek. 
 

Boj s infekcí 

Přípravek CellCept snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení 
transplantovaného orgánu. Výsledk

em však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování 

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují 

infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, infekce močového systému.  
 

Rakovina lymfatických uzlin a kůže 

Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny 

(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže.  
 

Celkové nežádoucí účinky 
Mohou se u Vás objevit obvy

klé nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují 

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy 

spánku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy, 

chřipkovité příznaky a otoky. 
 

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 

Poruchy kůže, jako jsou:   

• 

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže. 

 

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:  

• 

potíže s ledvinami, nucení na močení. 

 

125 

 

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:  

• 

otoky dásní a vředy v ústech, 

• 

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku, 

• 

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry, 

• 

zácpa, pocit na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání. 

 

Poruchy nervového systému, jako jsou:  

• 

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost, 

• 

třes, svalové křeče, křeče, 

• 

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení. 

 

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:  

• 

zm

ěny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév. 

 

Poruchy plic, jako jsou:  

• 

záněty plic, průdušek, 

• 

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo 

plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel 

nebo dušnost, 

• 

výpotek na plicích nebo v hrudníku, 

• 

onemocnění vedlejších nosních dutin. 

 

Další poruchy, jako jsou: 

• 

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

 
 
5. 

Jak přípravek CellCept uchovávat 

 

• 

Uchovávejte mimo dohled a dosa

h dětí. 

• 

N

epoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (Použitelné do:). 

• 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  

• 

Uchovávejte v 

krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

• 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek CellCept potahované tablety obsahuje 

 

Léčivou látkou je mykofenolát mofetil. 

 

Pomocnými látkami jsou: 

• 

CellCept tablety: 

mikrokrystalická celulóza, povidon (K-90), sodná sůl 

kroskarmelózy, magnesium-stearát 

• 

Potah tablety: hypromelosa, hyprolosa, oxid t

itaničitý (E171), makrogol 400, 

hlinitý lak indigokarmínu 

(E132), oxid železitý červený (E172). 

 

 

126 

Jak přípravek CellCept vypadá a co obsahuje toto balení 

• 

CellCept tablety jsou levandulové barvy a oválného tvaru. 

Je na nich vyraženo “CellCept 500“ 

na jedné 

straně a “ROCHE” na druhé straně.  

• 

Jsou dostupné v balení po 50 nebo 150 tabletách (obojí v blistrech po 10 tabletách). 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Roche Registration Limited 

6 Falcon Way 
Shire Park 

Welwyn Garden City 

AL7 1TW 
Velká Británie 
 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str.1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 

Tel: +370 5 2546799 
 

България 

Рош България ЕООД 

Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 

(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 

Tel: +420 - 2 20382111 

Magyarország 

Roche (Magyarország) Kft. 

Tel: +36 - 23 446 800 
 

Danmark 
Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 

(See United Kingdom)  

Deutschland 

Roche Pharma AG 

Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 

Roche Eesti OÜ 

Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 

Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 

Roche (Hellas) A.E.  

Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 

Roche Austria GmbH 

Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 

Roche Farma S.A. 

Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 

Tel: +48 - 22  345 18 88 
 

 

127 

France 
Roche 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 

Tel: + 385 1 47 22 333 
 

Portugal 

Roche Farmacêutica Química, Lda 

Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

România 
Roche România S.R.L. 

Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 

Roche Products (Ireland) Ltd. 

Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 

Roche farmacevtska družba d.o.o. 

Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche a/s 
c/o Icepharma hf 
Sími

: +354 540 8000 

 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 

Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 

Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 

Roche Oy  

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος

  

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 

Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 

Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom 
Roche Products Ltd. 

Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

 

 

Recenze

Recenze produktu CELLCEPT 250 MG 300X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu CELLCEPT 250 MG 300X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám