Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

CELEBREX 100 MG 50X100MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48293

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48293
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85021
Co je Celebrex a k čemu se používá Celebrex patří do skupiny léků, zvaných inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Přípravek Celebrex pomáhá mírnit bolest a zánět působený osteoartrózou, revmatoidní artritidou nebo ankylozující spondylitidou. V lidském těle jsou vytvářeny chemické látky nazývané prostaglandiny. Některé prostaglandiny působí bolest a záněty, zatímco jiné pomáhají chránit žaludeční sliznici. Přípravek Celebrex snižuje množství těch prostaglandinů v těle, které působí bolest a záněty, ale nesnižuje hladinu ochranných prostaglandinů v žaludku.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls131892/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro  pacienta  

 

Celebrex 100 mg, tvrdé tobolky 
Celebrex 200 mg, tvrdé tobolky 

(celecoxibum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

 
V příbalové informaci naleznete:  
1.  Co je Celebrex a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Celebrex užívat 
3.  Jak se Celebrex užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Celebrex uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Celebrex a k čemu se používá 

 
Přípravek  Celebrex  pomáhá  mírnit  bolest  a  zánět  působený  osteoartrózou,  revmatoidní  artritidou 
nebo ankylozující spondylitidou u dospělých pacientů
 
Celebrex  patří  do  skupiny  léků,  zvaných  nesteroidní  protizánětlivé  léky,  konkrétně  inhibitory 
cyklooxygenázy-2 (COX-2). V lidském těle jsou vytvářeny chemické látky nazývané prostaglandiny. 
Některé  prostaglandiny  mohou  působit  bolest  a  zánět.  Při  onemocnění  jako  je  revmatoidní  artritida 
nebo  osteoartróza  Vaše  tělo  vytváří  těchto  prostaglandinů  více.  Přípravek  Celebrex  snižuje  tvorbu 
prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Celebrex užívat 

 
Neužívejte Celebrex 

Jestliže jste alergický/á  na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou 
v bodě 6. 

Jestliže jste alergický/á na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika 
používaná k léčbě infekcí). 

Jestliže  trpíte  srdečním  selháním,  máte  prokázané  onemocnění  srdce  a/nebo  onemocnění 
mozkových  cév,  prodělal/a  jste  srdeční infarkt, cévní  mozkovou  příhodu,  malou  (přechodnou) 
cévní  mozkovou  příhodu,  nebo  máte  zúžené  cévy  vedoucí  k srdci  či  mozku,  nebo  jste 
podstoupil/a operaci ke zprůchodnění cév nebo bypass (chirurgický způsob léčby zúžené nebo 
uzavřené tepny);  máte nebo jste měl/a oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste 
podstoupil/a operaci cév nohou. 

Jestliže máte nebo jste měl/a potíže s dýcháním nebo dušnost, alergickou reakci, jako je svědivá 
kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, astma, nosní polypy či zduření nosní sliznice 
po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého přípravku. 

Jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev. 

 

Jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba. 

Jestliže máte těžké onemocnění jater či ledvin. 

Jestliže kojíte. 

Jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Během léčby přípravkem Celebrex používejte 
spolehlivou antikoncepci. V případě potřeby dalších informací se poraďte s lékařem. Otěhotníte-
li, přestaňte Celebrex užívat a oznamte to svému lékaři. 

 
Upozornění a opatření  
Před zahájením léčby přípravkem Celebrex se ujistěte, že Vašemu lékaři jsou známy tyto skutečnosti:  

trpěl/a jste vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (přípravek Celebrex neužívejte, pokud 
současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev), 

užíváte i jiné protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí současně 
s přípravkem Celebrex užívat. 

trpíte nosními polypy, 

máte  zvýšený  krevní  tlak,  cukrovku,  zvýšený  cholesterol  nebo  kouříte,  trpíte  onemocněním 
srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat. 

trpíte zadržováním tekutin (otoky např. kotníků a chodidel), 

mohl/a byste být dehydratován/a (nedostatek vody v organismu), např. při zvracení nebo průjmu 
nebo při užívání diuretik (přípravky zvyšující vylučování moči), 

měl/a jste někdy závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék, 

cítíte  se  nemocen/nemocna  nebo  jste  léčen/a  pro  infekci.  Celebrex  může  maskovat  horečku, 
která je příznakem infekce. 

užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin/warfarinu podobné přípravky nebo 
nové ústy podávané přípravky ke snížení srážlivosti krve, např. apixaban) 

užíváte přípravky zvané kortikoidy (např. prednison), 

užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce), 

jste starší 65 let. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat 

 
V kombinaci  s alkoholem  a  nesteroidními  protizánětlivými  léky  může  dojít  ke  zvýšenému  riziku 
zažívacích potíží. 
 
Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek 
způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření. 
 
Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu 
jater,  poškození  jater  a  selhání  jater  (z  nichž  některé  byly  smrtelné  nebo  vyžadovaly  transplantaci 
jater). Podle hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních 
nežádoucích účinků objevila během 1 měsíce od zahájení léčby. 
 
V průběhu  léčby  přípravkem  Celebrex  může  být  obtížnější  otěhotnět.  Informujte  lékaře  o  tom,  že 
plánujete otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod Těhotenství a kojení). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Celebrex 
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
 

warfarin  nebo  jiné  přípravky  ke  snížení  srážlivosti  krve  (používané  k  předcházení  tvorby 
krevních sraženin), včetně nových přípravků, jako je apixaban 

ACE inhibitory ,antagonisté receptorů pro angiotensin II, beta-blokátory a diuretika (používané 
k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání) 

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku) 

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese) 

cyklosporin  a  takrolimus  (používané  pro  potlačení  imunitního  systému,  např.  po 
transplantacích) 

dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli) 

diuretika (přípravky zvyšující vylučování moči)  

 

flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí) 

lithium (používané k léčbě deprese) 

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie) 

další  léčivé  přípravky  k léčbě  deprese,  poruch  spánku,  vysokého  krevního  tlaku  nebo 
nepravidelnosti srdečního rytmu  

neuroleptika (používaná k léčbě mentálních poruch) 

 
Přípravek  Celebrex  lze  užívat  s nízkou  dávkou  kyseliny  acetylsalicylové  (75  mg  denně  nebo  nižší). 
Před současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Plodnost 
Protizánětlivé  léčivé  přípravky  včetně  přípravku  Celebrex  mohou  mít  vliv  na  Vaši  schopnost 
otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže. 
 
Těhotenství 
Přípravek Celebrex Vám nesmí být podán, jste-li těhotná, nebo byste v průběhu léčby mohla otěhotnět 
(např. ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět a neužívají vhodnou kontracepci). Otěhotníte-li v průběhu 
léčby  přípravkem  Celebrex,  přípravek  dále  neužívejte  a  poraďte  se  se  svým  lékařem  o  jiných 
možnostech léčby.   
 
Kojení 
Během léčby přípravkem Celebrex nesmíte kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Pokud  při  užívání  přípravku  Celebrex  máte  pocit  závratí  nebo  se  cítíte  unaven/a,  neřiďte  dopravní 
prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje do doby, než se budete opět cítit dobře. 
 
Přípravek Celebrex obsahuje laktózu 
Tobolky  přípravku  Celebrex  obsahují  laktózu.  Pokud  Vám  lékař  někdy  sdělil,  že  nesnášíte  některé 
cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se Celebrex užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Celebrex je příliš silný nebo 
naopak nedostatečný, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se 
může s výší dávky a délkou užívání zvyšovat, je nezbytné, abyste užíval/a nejnižší dávku, která ještě 
tlumí Vaši bolest, a to po co nejkratší nutnou dobu. 
 
Tobolky se užívají perorálně (ústy). Tobolky je možné užít kdykoli během dne, s jídlem nebo bez 
jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Celebrex každý den ve stejnou dobu. 
 U pacientů, kteří mají obtíže spolknout tobolku, se může obsah tobolky smíchat s jablečnou šťávou, 
rýžovou  kaší,  jogurtem  či  rozmačkaným  banánem.  V tom  případě  musí  být  pečlivě  veškerý  obsah 
tobolky  vsypán  na  čajovou  lžičku  s jablečnou  šťávou,  rýžovou  kaší,  jogurtem  či  rozmačkaným 
banánem.  Po  podání  je  nutno  zapít  asi 240  ml  vody.  Obsah  tobolky  smíchaný  s  jablečnou  šťávou, 
rýžovou kaší či jogurtem je použitelný dalších 6 hodin při uchovávání v chladničce (2-8 °C) nebo při 
uchovávání  při  teplotě  do  25  °C.  Obsah  tobolky  smíchaný  s rozmačkaným  banánem  je  použitelný 
dalších 6 hodin pouze při uchovávání při teplotě do 25 °C, nelze jej uchovávat v chladničce. 
Vysypaný obsah tobolky nežvýkejte ani nedrťte. 

 

 
Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte 
svého lékaře. 
 
U  osteoartrózy  je  obvyklá  denní  dávka  200  mg.  U  pacientů  s potřebou  vyšší  dávky  pro  úlevu  od 
příznaků onemocnění je možné užít dávku 200 mg 2x denně. 

  jedna 200 mg tobolka 1x denně; nebo 

  jedna 100 mg nebo 200 mg tobolka 2x denně 
 
revmatoidní artritidy je obvyklá denní dávka 200 mg. Tuto dávku je později možné zvýšit na 200 
mg 2x denně. 

  jedna 100 mg tobolka 2x denně; nebo 

  jedna 200 mg tobolka 2x denně 
 
ankylozující spondylitidy je doporučená denní dávka 200 mg. U pacientů s potřebou vyšší dávky 
pro úlevu od příznaků onemocnění je možné užít dávku 400 mg. 

  jedna 200 mg nebo dvě 100 mg tobolky 1x denně 

  jedna 100 mg nebo 200 mg tobolka 2x denně 
 
Onemocnění ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin, 
protože Vám může snížit dávku přípravku Celebrex. 
 
Užívání u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-
li méně než 50 kg, může Vás lékař častěji a důkladněji sledovat. 
 
Použití u dětí: Celebrex není určen pro podání dětem. 
 
V žádném případě neužívejte více než 400 mg přípravku Celebrex denně.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku
 Celebrex, než jste měl/a 
Neužívejte více tobolek, než Vám bylo předepsáno. Pokud nedopatřením užijete více tobolek, oznamte 
to  co  nejdříve  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi  nebo jděte  na  nejbližší  pohotovost  a  vezměte  svůj  lék 
s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Celebrex 
Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Celebrex 
Náhlé  ukončení  léčby  přípravkem  Celebrex  může  vést  ke  zhoršení  příznaků  Vaší  nemoci. 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Celebrex,  dokud Vám  to  nedoporučí Váš  lékař. Váš lékař Vám  před 
ukončením léčby může doporučit postupné snižování dávky.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali přípravek 
Celebrex.  Nežádoucí  účinky  s vyšší  četností  označené  hvězdičkou  (*)  byly  zaznamenány  u 
pacientů, kteří užívali přípravek Celebrex k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích 
užívali přípravek Celebrex ve vysokých dávkách a dlouhodobě. 
 
Přestaňte přípravek Celebrex užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte: 

alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání  

 

potíže se srdcem jako je bolest na hrudi 

selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku - Vaše kůže nebo bělmo 
očí vypadá žlutě) 

kožní vyrážku, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže 

prudkou  bolest  břicha  nebo  jakékoliv  příznaky  krvácení  do  žaludku  nebo  střev,  jako  např. 
černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracení krve  

 
Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta z 10 

vysoký krevní tlak, včetně zhoršení stávajícího vysokého krevního tlaku* 

 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů 

zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost 

ztížené polykání* 

infarkt myokardu* 

závrať, problémy se spánkem 

dušnost*,  zánět  nosních  dutin  (zánět,  ucpání  nebo  bolestivost  dutin),  ucpaný  nos  nebo  rýma, 
bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce  

zadržování tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/rukou 

kožní vyrážka, svědění 

svalová ztuhlost 

zhoršení existující alergie 

infekce močového ústrojí 

bolest hlavy 

pocit na zvracení (nevolnost) 

bolestivost kloubů 

náhodné poranění 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů 

cévní mozková příhoda* 

změny ve výsledcích krevních testů funkce jater 

změny ve výsledcích krevních testů funkce ledvin 

úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity brnění či svrbění 

vysoké  hladiny  draslíku  ve  výsledcích  krevních  testů  (můžete  zaznamenat  nevolnost,  únavu, 
svalovou slabost nebo bušení srdce) 

neostré vidění, hučení v uších, boláky v dutině ústní, poruchy sluchu* 

chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost) 

říhání, zácpa, zánět žaludeční sliznice (poruchy trávení, bolest břicha nebo zvracení), zhoršení 
zánětu sliznice žaludku či střev 

kopřivka (svědivá vyrážka)  

křeče dolních končetin 

srdeční selhání, bušení srdce, zrychlená srdeční frekvence 

zánět oka 

sípot 

změna barvy kůže (tvorba modřin) 

bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem) 

otok tváře 

 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů 

zvýšená citlivost na světlo 

snížení  počtu  bílých  krvinek  (které  chrání  organizmus  před  infekcí),  snížení  počtu  krevních 
destiček (zvýšená náchylnost k tvorbě modřin) 

vředy/krvácení  v zažívacím  ústrojí  (žaludku,  jícnu,  střevech),  nebo  proděravění  střeva  (může 
způsobit  bolest  břicha,  horečku,  nevolnost,  zvracení,  neprůchodnost  střev),  tmavá  nebo  černá 
stolice, zánět slinivky (může vést k bolesti břicha), zánět jícnu (může způsobit obtížné polykání)  

nízká  hladina  sodíku  ve  výsledcích  krevních  testů  (může  způsobit  ztrátu  chuti  k jídlu,  bolest 
hlavy, nevolnost, slabost nebo křeče svalů) 

 

porucha koordinace svalů 

zmatenost, změny ve vnímání chuti 

vypadávání vlasů  

halucinace 

krvácení v oku 

zánět plic 

nepravidelný srdeční rytmus 

zrudnutí (návaly horka) 

krevní  sraženiny  v plicních  cévách.  Příznaky  mohou  zahrnovat  náhlou  dušnost,  bolest  při 
dýchání nebo kolaps 

krvácení ze zažívacího ústrojí (žaludku či střev) (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo 
zvracení), zánět tlustého střeva 

zánět jater. Příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení (nevolnost), průjem, žloutenku (žluté 
zabarvení kůže nebo očí), tmavou moč a světlou stolici, krvácení, svědění, zimnici.  

náhlé selhání ledvin 

menstruační poruchy 

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla nebo obtížné dýchání 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000 

závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok) 

závažné  kožní  reakce  jako  je  Stevens-Johnsonův  syndrom,  exfoliativní  dermatitida  a  toxická 
epidermální  nekrolýza  (může  vyvolat  vyrážku,  tvorbu  puchýřů  nebo  olupování kůže)  a  akutní 
generalizovaná exantematózní pustulóza (tečkovité krvácení na sliznicích) 

opožděná  alergická  reakce  s příznaky  jako  je  vyrážka,  otok  obličeje,  horečka,  otok  uzlin  a 
změny ve výsledcích krevních testů (např. jaterních funkcí nebo počtu krevních destiček) 

nitrolební krvácení, které může způsobit i smrt 

zánět mozkových blan (obal obklopující mozek a míchu) 

selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (fulminantní zánět jater) (někdy smrtelný nebo 
vyžadující transplantaci). Příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku, tmavou moč, 
světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici. 

onemocnění jater (jako je cholestáza a cholestatický zánět jater, které mohou být doprovázeny 
příznaky jako změna zbarvení stolice, nevolnost a zežloutnutí kůže nebo očí) 

zánět  ledvin  a  jiné  onemocnění  ledvin  (jako  je  nefrotický  syndrom  a  syndrom  minimálních 
změn, které mohou být doprovázeny příznaky jako je zadržování tekutin, napěněná moč, únava 
a ztráta chuti k jídlu) 

epileptický záchvat nebo zhoršení epilepsie (častější a/nebo těžší záchvaty) 

uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku 

zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži) 

snížení počtu  bílých  a  červených  krvinek  a  krevních  destiček  (může  vyvolat  únavu,  tvorbu 
modřin, časté krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)  

svalová bolest a slabost 

poruchy čichu 

ztráta chuti 

 
Nežádoucí účinky, u kterých nelze určit četnost 

snížení plodnosti u žen (obvykle se po ukončení léčby vrátí do původního stavu) 

 
V klinických studiích, kde byl přípravek Celebrex užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let 
v jiných  indikacích  než  je  artritida  nebo  jiná  revmatická  onemocnění,  byly  pozorovány  další, 
níže uvedené nežádoucí účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů 

onemocnění srdce (angina pectoris – bolesti na hrudi) 

trávicí  obtíže:  příznaky  podráždění  střev  (může  zahrnovat  bolest  žaludku,  průjem,  poruchu 
zažívání, plynatost) 

 

tvorba  ledvinových  kamenů  (může  vést  k bolesti  břicha  nebo  zad,  přítomnosti  krve  v moči), 
potíže s močením 

přírůstek tělesné hmotnosti 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů 

hluboká žilní trombóza (krevní sraženina nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok 
nebo zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním) 

žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku nebo střevech) 

zlomenina dolních končetin 

pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný 
kašel, horečka, potíže s dýcháním)) 

sklivcové  vločky  způsobující  zastřené  nebo  zhoršené  vidění,  závrať  způsobená  poruchou 
vnitřního ucha, bolestivé, zanícené nebo krvácející dásně, boláky v dutině ústní 

časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev 

tukové bulky v kůži nebo kdekoliv, cysta (nebolestivý otok na nebo u kloubů a šlach rukou nebo 
nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů 

zvýšené hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Uchovávání přípravku Celebrex 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 30 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.  
 
Doba  použitelnosti  po  smíchání  obsahu  tobolky  s jablečnou  šťávou,  rýžovou  kaší  či  jogurtem  byla 
prokázána na dobu 6 hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C nebo při uchovávání v chladničce (2 – 
8 °C). 
Doba použitelnosti po smíchání obsahu tobolky s rozmačkaným banánem byla prokázána na dobu 6 
hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C, nelze uchovávat v chladničce. 
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Celebrex obsahuje: 
 
Léčivou látkou je celecoxibum. 
Jedna tobolka přípravku Celebrex 100 mg obsahuje 100 mg celekoxibu.  

 

Jedna tobolka přípravku Celebrex 200 mg obsahuje 200 mg celekoxibu. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Tobolky  100  mg:  monohydrát  laktosy,  natrium-lauryl-sulfát,  povidon,  sodná  sůl  kroskarmelosy  a 
magnesium-stearát.  Plášť  tobolek  obsahuje  želatinu,  oxid  titaničitý  E171.  Potisk  tobolek  -  modrý 
inkoust - obsahuje: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, indigokarmín (E 132). 
 
Tobolky  200  mg:  monohydrát  laktosy,  natrium-lauryl-sulfát,  povidon,  sodná  sůl  kroskarmelosy  a 
magnesium-stearát.  Plášť  tobolek  obsahuje  želatinu,  oxid  titaničitý  E171.  Potisk  tobolek  -  zlatý 
inkoust - obsahuje: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, žlutý oxid železitý (E 172). 
 
Jak přípravek Celebrex vypadá a co obsahuje toto balení: 
Celebrex 100 mg jsou neprůhledné, bílé tvrdé tobolky se dvěma modrými proužky označenými čísly 
7767 a 100.  
 
Celebrex  200  mg  jsou  neprůhledné,  bílé  tvrdé  tobolky  se  dvěma  zlatými  proužky  označenými  čísly 
7767 a 200. 
 
Tobolky jsou balené v blistrech, jedno balení obsahuje 10, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být dostupná všechna balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce:  
R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
9.9.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu CELEBREX 100 MG 50X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu CELEBREX 100 MG 50X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám