Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na posílení imunity

CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 201248
K prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

Doporučené alternativní produkty

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet

K prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu.

 

 

1/4 

sp.zn. sukls119949/2014 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

Celaskon 100 mg ochucené tablety 

acidum ascorbicum 

 

Vitamin C 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Celaskon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon užívat 

3. 

Jak se přípravek Celaskon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Celaskon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Celaskon a k čemu se používá 

 
Přípravek Celaskon obsahuje 100 mg vitaminu C (vitamin C je kyselina askorbová) v jedné tabletě. 
Celaskon se podává u dospělých a u dětí k prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem 
vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu (v dětství při růstu, v 
těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, u infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, při 
jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). 
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je potřeba jej do organismu dodávat. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon užívat 

 
Neužívejte přípravek Celaskon: 

jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Celaskon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, a to zejména pokud 

 

trpíte poruchou látkové přeměny železa (hemosideróza, hemochromatóza), 

 

máte oxalátové ledvinové kameny. 

 
Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, 
zejména stanovení cukru v moči a test na krvácení ve stolici – několik dní před těmito testy je potřeba 
Celaskon vysadit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon: 

 

 

2/4 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném podávání zvyšuje vitamin C vstřebávání železa a penicilinu. Jestliže užíváte 
deferoxamin (lék k odstraňování železa z organismu), penicilin, perorální antikoncepci, kyselinu 
acetylsalicylovou nebo léky ovlivňující srážlivost krve, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku 
Celaskon s lékařem. 
 
Přípravek Celaskon s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
Celaskon přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Při podávání 
vysokých dávek kyseliny askorbové během těhotenství byly paradoxně pozorovány příznaky 
avitaminózy u některých novorozenců. Nepřekračujte proto doporučené dávkování. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
Přípravek Celaskon obsahuje aspartam a azobarvivo (oranžová žluť) 
Tento přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty 
s fenylketonurií. 
Tento přípravek obsahuje barvivo E110 (oranžová žluť), které může způsobit alergickou reakci. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Celaskon užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku Celaskon: 

 

Dospělí a děti starší než 6 let užívají pro krytí zvýšené spotřeby vitaminu C 2 - 5 tablet 

přípravku Celaskon denně, při nedostatku vitamínu C 5 - 10 tablet přípravku Celaskon denně. 

 

Dětem ve věku 3-6 let se podávají v období zvýšené spotřeby vitaminu C 1 – 2 tablety 

přípravku Celaskon denně. 

 

Dětem do 3 let smí být vitamin C podán jen na doporučení lékaře a v dávkách jím 

stanovených. 

 
Tablety mohou být rozkousány, volně rozpuštěny v ústech anebo přímo spolknuty. 
O pravidelném podávání, zvláště pokud přesahuje 1 týden, se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon než jste měl(a) 
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků 
(viz bod 4). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

 

3/4 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
Méně časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, 
zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka. 
Vzácné (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové 
močové kameny. 
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická 
anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, 
astmatický záchvat***. 
* při vyšších dávkách (několik gramů denně) 
** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně)
 
*** u alergických jedinců 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Celaskon uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v dobře uzavřené

 

lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Celaskon obsahuje 
 
Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 100 mg. 
Pomocnými látkami jsou mannitol, xylitol, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, pomerančové 
aroma, xanthanová klovatina, aspartam (E 951), koloidní bezvodý oxid křemičitý, draselná sůl 
acesulfamu, hlinitý lak oranžové žluti (E 110). 
 
Jak přípravek Celaskon vypadá a co obsahuje toto balení 
 

 

 

4/4 

Tablety přípravku Celaskon jsou mramorované oranžovo/téměř bílé čočkovité tablety o průměru 9 
mm. 
Druh obalu: Lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem garantujícím 
neporušenost obalu a desikantem. 
 
Velikost balení: 30, 60 a 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.7.2015. 
 
 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: CELASKON
Kód výrobku: 201248
Kód EAN: 8594739209077
Kód SÚKL: 169209
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet.pdf

Recenze

Recenze produktu CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet

Diskuze

Diskuze k produktu CELASKON ochucený 100 mg 30 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám