Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CEFTRIAXON KABI 1 G 5X1G Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110263

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110263
Kód EAN: 8595173620121
Kód SÚKL: 121237
Jako všechna antibiotika, Ceftriaxon Kabi 1 g působí proti bakteriím určitého typu. Tím se míní, že je vhodný k léčbě pouze některých druhů infekcí, jako: - ušní, nosní a krční; - plicní (dolní cesty dýchací); - močový měchýř a ledviny (močový trakt); - kůže a podkožní tkáně včetně ran; - reprodukční systém (včetně kapavky, což je přenosná pohlavní nemoc); - břišní infekce (zánět pobřišnice); - kosti a klouby; - otrava krve (sepse); - infekce mozku (zánět mozkových blan). Ceftriaxon Kabi 1 g je také podáván preventivně k zabránění infekcí během některých druhů rizikových operací. Ceftriaxon Kabi 1 g se podává při horečce neznámého původu u pacientů s poruchou imunitního systému. Ceftriaxon Kabi 1 g se také používá k léčbě lymské boreliózy, což je infekce způsobená klíšťaty.

Příbalový leták

 

sp.  zn.  sukls219214/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 

ceftriaxonum (jako ceftriaxonum dinatricum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ceftriaxon Kabi a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi používat  

3. 

Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ceftriaxon Kabi uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.
 

Co je přípravek Ceftriaxon Kabi a k čemu se používá 

 
Ceftriaxon Kabi je antibiotikum podávané dospělým a dětem (včetně novorozenců). Působí tak, že usmrcuje 
bakterie způsobující infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny. 
 
Ceftriaxon Kabi se používá k léčbě infekcí následujících orgánů 
• 

mozek (zánět mozkových blan)  

• 

plíce 

• 

střední ucho  

• 

břicho a břišní stěna (zánět pobřišnice)  

• 

močové cesty a ledviny  

• 

kosti a klouby  

• 

kůže nebo měkké tkáně  

• 

krev  

• 

srdce.  

 
Lze jej podávat: 
• 

k léčbě specifických sexuálně přenosných infekcí (kapavka a syfilis)  

• 

k léčbě  pacientů  s nízkým  počtem  bílých  krvinek  (neutropenie),  kteří  mají  horečku  způsobenou 
bakteriální infekcí  

• 

k léčbě infekcí hrudníku u dospělých s chronickým zánětem průdušek  

• 

k léčbě lymské boreliózy (způsobené kousnutím klíštěte) u dospělých a dětí včetně novorozenců od 
15 dní věku  

• 

při chirurgických zákrocích k prevenci infekcí. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi používat  

 
Přípravek Ceftriaxon Kabi Vám nesmí být podán: 

 

•  jestliže jste alergický(á) na ceftriaxon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6)  

•  jestliže jste měl(a) náhlou nebo vážnou alergickou reakci na penicilin nebo podobná antibiotika 

(jako jsou cefalosporiny, karbapenemy nebo monobaktamy). Příznaky zahrnují náhlý otok hrdla 
nebo  obličeje,  který  způsobuje  obtížné  dýchání  nebo  polykání,  náhlé  otoky  rukou,  chodidel  a 
kotníků a rychle vzniklou závažnou vyrážku.  

•  jestliže jste alergický(á) na lidokain a Ceftriaxon Kabi Vám má být podán injekcí do svalu..  

 
Přípravek Ceftriaxon Kabi nesmí být podán novorozencům:  

•  jestliže se novorozenec narodil předčasně  
•  jestliže mánovorozenec (do věku 28 dnů) určité problémy s krví nebo žloutenku (zežloutnutí kůže 

nebo očního bělma) nebo mu má být podán do žíly přípravek obsahující vápník. 

 
Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku Ceftriaxon Kabi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

•  jestliže jste nedávno dostal(a) nebo se chystáte užívat přípravky s obsahující vápník  
•  jestliže  jste  nedávno  měl(a)  průjem  po  užívání  antibiotika,  jestliže  jste  někdy  měl(a)  střevní 

problémy, zejména kolitidu (zánět tlustého střeva)  

•  jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami  
•  jestliže máte žlučníkové nebo ledvinové kameny  
•  jestliže  máte  jiná  onemocnění,  jako  například  hemolytickou  anémii  (snížení  počtu  červených 

krvinek, které může vést k zežloutnutí kůže a způsobit slabost a dušnost)  

•  jestliže jste na dietě s nízkým přísunem sodíku.  

 
Jestliže potřebujete vyšetření krve nebo moči  
Jestliže je Vám dlouhodobě podáván přípravek Ceftriaxon Kabi, můžete potřebovat pravidelná vyšetření 
krve. Přípravek Ceftriaxon Kabi může ovlivnit výsledky stanovení cukru v moči a vyšetření krve nazývané 
Coombsův test. Před vyšetřením:  

•  Informujte osobu, která odebírá vzorek, že používáte Ceftriaxon Kabi.  

 
Pokud  jste  diabetik  (máte  cukrovku)  a  užíváte-li  ceftriaxon,  nebo  potřebujete-li  mít  sledovanou  hladinu 
glukózy v krvi, nepoužívejte systémy pro monitorování hladiny glukózy v krvi, které by mohly měřit obsah 
glukózy v krvi nesprávně. Používáte-li tyto systémy, zkontrolujte návod k použití a zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. V případě potřeby mají být použity alternativní metody. 
 
Děti 
 
Před  podáním  přípravku  Ceftriaxon  Kabi  Vašemu  dítěti  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo 
zdravotní sestrou:  

•  jestliže  byl  Vašemu  dítěti  nedávno  podán  nebo  mu  má  být  podán  do  žíly  přípravek  obsahující 

vápník.  

 
Další léčivé přípravky a Ceftriaxon Kabi 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
zejména  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  užíváte  kterýkoli  z následujících  léčivých 
přípravků:  

•  antibiotikum ze skupiny nazývané aminoglykosidy  
•  antibiotikum nazývané chloramfenikol (používá se k léčbě infekcí, zejména infekcí očí). 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 

 

Lékař posoudí prospěšnost léčby přípravkem Ceftriaxon Kabi pro Vás a s riziko pro Vaše dítě  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ceftriaxon Kabi může způsobovat závratě. Jestliže máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani 
neobsluhujte přístroje či stroje. Pokud máte tyto příznaky, poraďte se se svým lékařem. 
 
Přípravek Ceftriaxon Kabi obsahuje sodík 
Ceftriaxon Kabi 1 g obsahuje 3,6 mmol (83 mg) sodíku v jedné dávce. To musí být zohledněno u pacientů 
s kontrolovanou sodíkovou dietou. 
 
 
3. 

Jak je přípravek Ceftriaxon Kabi podáván 

 
Přípravek Ceftriaxon Kabi obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Může být podáván jako intravenózní 
infuze („kapačka“) nebo jako injekce přímo do žíly nebo do svalu. Přípravek Ceftriaxon Kabi připravuje 
lékař, lékárník nebo zdravotní sestra a nesmí být mísen  s injekcemi obsahujícími vápník ani současně s 
takovými injekcemi podáván.  
 
Obvyklá dávka 
Váš lékař rozhodne o tom, jaká dávka přípravku Ceftriaxon Kabi je pro Vás správná. Dávka bude záviset 
na závažnosti a typu infekce; na tom, zda užíváte nějaká další antibiotika; na Vaší váze a věku; na tom, jak 
dobře fungují Vaše ledviny a játra. Počet dnů nebo týdnů, kdy Vám bude podáván Ceftriaxon Kabi, závisí 
na tom, jaký druh infekce máte.  
 
Dospělí, starší pacienti a děti ve věku od 12 let s tělesnou hmotností vyšší nebo rovnou 50 kilogramů 
(kg): 
 

•  1 až 2 g jednou denně v závislosti na závažnosti a typu infekce. Jestliže máte závažnou infekci, Váš 

lékař Vám podá vyšší dávku (až 4 g jednou denně). Pokud je Vaše denní dávka vyšší než 2 g, je 
možné ji podávat jako jednu dávku jednou denně nebo jako dvě oddělené dávky.  

 
Novorozenci, kojenci a děti ve věku od 15 dnů do 12 let s tělesnou hmotností do 50 kg:  

•  50 až 80 mg přípravku Ceftriaxon Kabi na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte jednou denně 

v závislosti na závažnosti a typu infekce. Jestliže máte závažnou infekci, Váš lékař Vám podá vyšší 
dávku až 100 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti do maximální dávky 4 g jednou denně. Pokud 
je Vaše denní dávka vyšší než 2 g, je možné ji podávat jako jednu dávku jednou denně nebo jako 
dvě oddělené dávky.  

•  Dětem s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší se podává obvyklá dávka pro dospělé.  

 
Novorozenci (0-14 dnů)  

•  20 až 50 mg přípravku Ceftriaxon Kabi na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte jednou denně 

v závislosti na závažnosti a typu infekce.  

•  Maximální denní dávka nemá být vyšší než 50 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte. 

 
Pacienti, kteří mají problémy s játry nebo ledvinami  
Může Vám být podána odlišná dávka než obvykle. Váš lékař rozhodne kolik přípravku Ceftriaxon Kabi 
potřebujete, a podle toho, jak závažné je Vaše onemocnění jater a ledvin, Vás bude pečlivě sledovat.  
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ceftriaxon Kabi, než měl(o) 
 
Jestliže jste omylem obdržel(a) vyšší množství než je předepsaná dávka, ihned kontaktujte svého lékaře 
nebo nejbližší nemocnici.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ceftriaxon Kabi 

 

Jestliže  vynecháte  injekci,  musíte  ji  dostat  co  nejdříve.  Jestliže  se  však  blíží  čas  následující  injekce, 
zapomenutou injekci vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku (nepoužívejte dvě injekce současně), 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ceftriaxon Kabi 
Nepřestávejte používat přípravek Ceftriaxon Kabi, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. Máte-li jakékoli 
další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.  
 
 
4.
 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
U tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Závažné alergické reakce (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit)  
Jestliže máte závažnou alergickou reakci, informujte ihned svého lékaře.  
Mezi její známky mohou patřit:  

•  náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. Ten může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním. 
•  náhlý otok rukou, chodidel a kotníků.  

 
Závažné kožní vyrážky (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit)  
Jestliže se u Vás vyskytne závažná kožní vyrážka, okamžitě o tom informujte lékaře.  
Jestliže se u Vás objeví závažná kožní vyrážka, informujte ihned svého lékaře.  

•  Mezi její známky mohou patřit rychlý vznik závažné vyrážky, s puchýři nebo olupováním kůže a 

případně puchýře v ústech. 

 
Další možné nežádoucí účinky:  
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) 

•  Abnormality bílých krvinek (například pokles leukocytů a vzestup eozinofilů) a krevních destiček 

(pokles trombocytů).  

•  Řídká stolice nebo průjem.  
•  Změny výsledků krevních testů jaterních funkcí.  
•  Vyrážka.  

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) 

•  Plísňové infekce (například moučnivka). 
•  Snížený počet bílých krvinek (granulocytopenie). 
•  Snížený počet červených krvinek (anémie). 
•  Problémy  se  srážením  krve.  Mezi  známky  mohou  patřit  snadná  tvorba  modřin  a  bolesti  a  otok 

kloubů. 

•  Bolesti hlavy. 
•  Závratě. 
•  Pocit nucení ke zvracení nebo zvracení. 
•  Pruritus (svědění). 
•  Bolest nebo pocit pálení podél žíly, kam byl podán Ceftriaxon Kabi. Bolest v místě podání injekce. 
•  Vysoká teplota (horečka). 
•  Abnormální test funkce ledvin (zvýšený kreatinin v krvi). 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob) 

 

•  Zánět tlustého střeva (tračníku). Mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hledem, bolesti žaludku 

a horečka.  

•  Dechové obtíže (bronchospasmus).  
•  Kopřivka (vyrážka s tvorbou pupenů), která může pokrývat velkou část Vašeho těla, svědění a otok.  
•  Krev nebo cukr v moči.  
•  Edém (hromadění tekutin).  
•  Třesavka.  

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  Druhotná infekce, která nemusí reagovat na dříve předepsaná antibiotika.  
•  Forma anémie, při které dochází k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).  
•  Závažný pokles počtu bílých krvinek (agranulocytóza).  
•  Křeče.  
•  Závrať (pocit točení hlavy).  
•  Zánět  slinivky  břišní  (pankreatitida).  Známky  zahrnují  silnou  bolest  v  oblasti  žaludku,  která 

vyzařuje do zad.  

•  Zánět slizniční výstelky v ústech (stomatitida).  
•  Zánět jazyka (glositida) Mezi známky patří otok, zarudnutí a bolestivost jazyka.  
•  Problémy se žlučníkem, které mohou způsobovat bolest, pocit nucení ke zvracení a zvracení.  
•  Neurologická  porucha,  která  se  může  vyskytnout  u  novorozenců  s  těžkou  žloutenkou  (jádrový 

ikterus).  

•  Problémy s ledvinami způsobené depozity vápenaté soli ceftriaxonu. Močení může být bolestivé 

nebo množství moči může být malé.  

•  Falešně pozitivní výsledek Coombsova testu (test na některé problémy s krví).  
•  Falešně pozitivní výsledek testu na galaktosemii (abnormální nahromadění cukru galaktózy).  
•  Ceftriaxon Kabi může interferovat s některými typy testů na krevní glukózu – prosím, poraďte se 

se svým lékařem. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu : 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ceftriaxon Kabi uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Jakmile  se  z ceftriaxonu,  prášku,  připraví  roztok,  má  být  tento  roztok  okamžitě  použit.  Nicméně  roztok 
může být uchováván až 12 hodin při teplotě do 25 °C nebo po dobu 2 dnů při teplotě od 2 °C do 8 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený. Roztok musí být naprosto čirý. 
Veškeré zbylé množství roztoku musí být zlikvidováno.  
 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6.
 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ceftriaxon Kabi obsahuje 
Léčivou látkou je ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní ceftriaxonum 1 g. Obsah sodíku je 83 mg/injekční 
lahvička. 
 
Jak přípravek Ceftriaxon Kabi vypadá a co obsahuje toto balení  
Roztoky mohou být bezbarvé nebo slabě nažloutlé barvy. 
 
Ceftriaxon  Kabi,  prášek  pro  injekční/infuzní  roztok,  je  dostupný  v balení  po  5  nebo  10  skleněných 
injekčních lahviček obsahujících prášek a uzavřených pryžovou zátkou s hliníkovým víčkem. Ne všechny 
velikosti balení jsou vždy na trhu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce: 
 
Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A., Lagedo, 3463-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Rakousko 

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 

Belgie 

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie/infusie 

Česká republika 

Ceftriaxon Kabi 1g, prášek pro injekční/infuzní roztok 

Dánsko 

Ceftriaxone Fresenius Kabi 

Estonsko 

Ceftriaxone Kabi 1 g 

Finsko 

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektio/infuusiokuiva kuiva-aine, liuosta varten 

Německo 

Ceftriaxon Kabi 1 g  

Řecko 

Ceftriaxone Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση 

Maďarsko 

Ceftriaxon Kabi 1 g por oldatos injekcióhoz / infúzióhoz 

Itálie 

Ceftriaxone FK Italia 

 

Lucembursko 

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 

Litva 

Ceftriaxone Kabi 1 g milteliai injekciniam / infuziniam tirpalui 

Lotyšsko 

Ceftriaxone Kabi 1 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai 

Nizozemsko 

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie/infusie 

Norsko 

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1 g pulver til injeksjon-/infusjonsvæske, oppløsning 

Polsko 

Ceftriaxon Kabi 1 g 

Portugalsko 

CEFTRIAXONA KABI 

Slovenská republika  Ceftriaxon Kabi 1 g 

Švédsko 

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 8. 2017 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 
 
Úplné informace pro předepisování naleznete v souhrnu údajů o přípravku. 
 
Způsob podání 
 
Ceftriaxon Kabi lze podávat intravenózní infuzí po dobu alespoň 30 minut (preferovaný způsob podání), 
pomalou  intravenózní  injekcí  po  dobu  5  minut,  nebo  hlubokou  intramuskulární  injekcí.  Intravenózní 
intermitentní injekce se podává po dobu 5 minut nejlépe do větší žíly. Intravenózní dávky 50 mg/kg nebo 
vyšší se u kojenců a dětí ve věku do 12 let podávají infuz. U novorozenců se intravenózní dávky podávají 
po dobu 60 minut, aby se snížilo případné riziko bilirubinové encefalopatie (viz bod 4.3 a 4.4 v SmPC). 
Intramuskulární injekce se podávají hluboko do bříška relativně velkého svalu; do jednoho místa se nemá 
podávat více než 1 g.  Pokud intravenózní způsob podání není možný, nebo je pro pacienta méně vhodný, 
je třeba zvážit intramuskulární podání. Intravenózní podání se má použít u dávek vyšších než 2 g. 
 
Jestliže  je  jako  rozpouštědlo  používán  lidokain,  výsledný  roztok  nesmí  být  v  žádném  případě  podán 
intravenózně (viz bod 4.3 v SmPC). Je třeba zvážit informace v souhrnu údajů o přípravku pro lidokain.  
 
Ceftriaxon  je  kontraindikován  u  novorozenců  ve  věku ≤ 28 dnů,  kteří  potřebují  (nebo  u  kterých  se 
předpokládá, že budou potřebovat) léčbu intravenózními roztoky obsahujícími vápník, včetně kontinuálních 
infuzí obsahujícími vápník, jako je tomu například při parenterální výživě, vzhledem k riziku precipitace 
vápenaté soli ceftriaxonu (viz bod 4.3 v SmPC). 
 
Roztoky  pro  ředění  obsahující  vápník  (např.  Ringerův  či  Hartmannův  roztok)  nesmí  být  používány 
k rekonstituci obsahu injekčních lahviček s ceftriaxonem ani k dalšímu ředění rekonstituovaného roztoku 

 

pro intravenózní podání, protože se může vytvořit precipitát. K precipitaci vápenaté soli ceftriaxonu může 
dojít i po smíchání ceftriaxonu s roztoky obsahujícími vápník ve stejné lince pro intravenózní podání. Proto 
nesmí být ceftriaxon mísen ani současně podáván s roztoky obsahujícími vápník (viz bod 4.3, 4.4 a 6.2 v 
SmPC). 
 
V  předoperační  profylaxi  infekcí  místa  chirurgického  zákroku  se  ceftriaxon  podává  30-90  minut  před 
chirurgickým zákrokem. 
 
Návod k použití 
 
Ceftriaxon  se  nesmí  mísit  ve  stejné  injekční  stříkačce  s jinými  léčivými  přípravky  kromě  1% roztoku 
hydrochloridu lidokainu (pouze pro intramuskulární injekci). 
 
Rekonstituovaný roztok se má protřepávat po dobu 60 vteřin, aby se ceftriaxon úplně rozpustil. 
 
Byla prokázána kompatibilita s následujícími roztoky: 
-  0,9% roztok NaCl (9 mg/ml) 
-  1% roztok hydrochloridu lidokainu 
-  5% glukóza (50 mg/ml) 
-  voda pro injekci 
 
Pouze diluenty uvedené v následující tabulce mohou být použity jako rozpouštědla pro příslušný způsob 
podání rozpuštění. 
 
Intramuskulární injekce  
 

Rozpouštědlo 

Ceftriaxon 
ve formě 
prášku 

Objem 
rozpouštědla 

Přibližná 
koncentrace 
ceftriaxonu 
v konečném roztoku 

1% roztok 
hydrochloridu 
lidokainu 

1 g 

3 ml 

285 mg/ml 

 
Roztok se aplikuje hlubokou intragluteární injekcí.  
Roztoky s lidokainem se nesmí podávat intravenózně. 
 
Intravenózní injekce: 
 

Rozpouštědlo 

Ceftriaxon 
ve formě 
prášku 

Objem 
rozpouštědla 

Přibližná 
koncentrace 
ceftriaxonu 
v konečném roztoku 

Injekční voda 

1 g 

10 ml 

100 mg/ml 

 
Injekce se podává po dobu 5 minut přímo do žíly nebo intravenózní infuzí.  
Rekonstituované roztoky jsou světle žluté, což neovlivňuje účinnost nebo snášenlivost přípravku Ceftriaxon 
Kabi. 
 
Intravenózní infuze: 
 

 

Rozpouštědlo 

Ceftriaxon 
ve formě 
prášku  

Objem 
rozpouštědla 

Přibližná 
koncentrace 
ceftriaxonu 
v konečném roztoku 

0,9% roztok 
NaCl 

1 g 

20 ml 

50 mg/ml 

5% roztok 
glukózy 

1g 

20 ml 

50 mg/ml 

 
Rekonstituce  infuzního  roztoku  připraveného  k použití  musí  proběhnout  ve  dvou  krocích,  aby  došlo 
k rekonstituci nezbytného objemu infuzního roztoku: 
 

1. Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok, se rozpustí přímo v injekční lahvičce 
v 10 ml  jednoho  z kompatibilních  intravenózních  roztoků.  Roztok  se  převede  do  vhodného 
infuzního vaku. Musí se zachovat řízené a validované aseptické podmínky. 
 
2. Roztok se naředí dalšími 9,5 ml rozpouštědla na konečný objem 20 ml a koncentraci 50 mg/ml. 

 
Infuze se podává po dobu nejméně 30 minut. 
 
Na konci infuze se doporučuje se propláchnout infuzní linku jedním z rozpouštědel, aby bylo zajištěno, že 
byl podán celkový objem přípravku Ceftriaxon Kabi. 
 
Rekonstituované  roztoky  mají  být  vizuálně  zkontrolovány.  Použít  se  může  jen  čirý  roztok  bez  částic. 
Rekonstituovaný roztok je určen pouze na jedno použití a veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
Inkompatibility 
Podle  údajů  z literatury  není  ceftriaxon  kompatibilní  s amsakrinem,  vankomycinem,  flukonazolem, 
aminoglykosidy a labetalolem. 
Roztoky s obsahem ceftriaxonu nesmí být míseny ani přidávány k jiným přípravkům kromě těch, které jsou 
uvedeny  v bodě 6.6.  Zejména  roztoky  pro  ředění  obsahující  vápník  (např.  Ringerův  roztok  nebo 
Hartmannův roztok) nesmí být používány k rekonstituci injekčních lahviček s ceftriaxonem ani k dalšímu 
ředění rekonstituovaného roztoku pro intravenózní podání, protože se může vytvořit precipitát. Ceftriaxon 
nesmí být mísen ani podáván současně s roztoky obsahujícími vápník včetně celkové parenterální výživy.  
 
Rekonstituovaný roztok 
Chemická a fyzikální stabilita byly stanoveny na 12 hodin při teplotě 25 °C a 2 dny při teplotě 2 °C až 8 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek  použit okamžitě.  Není-li použit okamžitě, zodpovídá za 
dobu a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím uživatel a normálně by doba neměla být 
delší  než  24  hodin  při  teplotě  2-8  °C,  pokud  ředění  neproběhlo  za  kontrolovaných  a  validovaných 
aseptických podmínek. 
 
Zvláštní opatření pro uchovávání 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání 
rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod  "Rekonstituovaný roztok".  
 

Recenze

Recenze produktu CEFTRIAXON KABI 1 G 5X1G Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFTRIAXON KABI 1 G 5X1G Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám