Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 25724
Kód EAN: 8594062600053
Kód SÚKL: 15669
Ceftax je účinný proti řadě gramnegativních a grampozitivních mikroorganismů včetně: Staphylococcus aureus (včetně druhů produkujících penicilinázu), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Citrobacter species, Enterobacter species, Escherichia coli, Hemophilus influenzae, Hemophilus parainfluenzae, Klebsiella species, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus species (indol-pozitivní i indol-negativní), Morganella morganii, Providencia, Serratia species. Ceftax je účinný proti některým druhům Clostridium species, Peptococcus, Peptostreptococcus a Fusobacterium species. Ceftax je málo účinný proti některým druhům Pseudomonas aeruginosa a některým druhům Bacteroides (včetně Bacteroides fragilis). Ceftax je indikován v léčbě infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy zejména k léčbě infekcí respiračního traktu, infekcí urogenitálního traktu, infekcí gynekologických, bakteriémie a septikémie, infekcí kůže a měkkých tkání, intraabdominálních infekcí, infekcí kostí a kloubů, meningitid vyvolaných citlivými mikroorganismy a k předoperační profylaxi infekcí.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CEFTAX 1000
Prášek pro přípravu injekčního roztoku
Cefotaximum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat .
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ceftax 1000 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ceftax 1000 užívat
3. Jak se Ceftax 1000 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ceftax 1000 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CEFTAX 1000 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ceftax je semisyntetické širokospektré antibiotikum ze třetí generace cefalosporinů, které je účinné proti celé řadě mikroorganismů.
Váš lékař Vám bude podávat Ceftax 1000 ve formě nitrosvalové nebo nitrožilní injekce či infuze k léčbě infekčních onemocnění, a to především dýchacích cest, ORL infekcí, infekcí kůže a měkkých tkání, infekcí močových cest nebo pohlavního ústrojí, nekomplikované kapavky, infekcí kostí a kloubů, infekcí centrálního nervového systému, jako je např. meningitida, a dalších infekčních onemocnění způsobených organismy citlivými na cefotaxim.
Lékař může rovněž použít Ceftax 1000 i před operací k předcházení možných infekcí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CEFTAX 1000 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ceftax 1000
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cefotaxim nebo na kterékoli jiné antibiotikum ze skupiny cefalosporinů.
Prášek pro přípravu injekce se v některých případech rozpouští v roztoku s lokálním anestetikem. Sdělte svému lékaři, že jste alergický/á na lokální anestetika nebo že trpíte onemocněním srdce.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ceftax 1000 je zapotřebí
- jestliže jste někdy měl/a alergickou reakci na penicilinová antibiotika,
- jestliže máte poruchu funkce ledvin. U těžších onemocnění ledvin Vám může lékař snížit dávku. - jestliže jste někdy měl/a onemocnění trávicího traktu, především zánět tračníku (kolitidu).
Pokud se Vás týká některý z předchozích bodů, oznamte to svému lékaři ještě před zahájením léčby přípravkem Ceftax 1000.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé druhy antibiotik  mohou v kombinaci s cefalosporiny zvýšit toxické působení na játra.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, Váš lékař pečlivě zváží, zda výhody podávání předčí riziko pro Vaše dítě.
Pokud kojíte, je třeba kojení v průběhu podávání přípravku přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Podávání přípravku Ceftax 1000 neovlivní Vaši pozornost při řízení a obsluze strojů.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTAX 1000 UŽÍVÁ
Injekce nebo infuze přípravku Ceftax 1g Vám bude připravovat a podávat školený zdravotnický personál. Dávkování, způsob podávání a intervaly mezi jednotlivými dávkami určí lékař podle Vašeho onemocnění, druhu infekce a Vašeho stavu.
Obvyklé dávkování u dospělých:
Ceftax je podáván intramuskulární injekcí, intravenózní injekcí nebo intravenózní infuzí.
Maximální denní dávka by neměla překročit hranici 12 g.
Obvyklé dávkování pro dospělé:
Gonorea: 1 dávka 1 g podaná i.m.
Nekomplikované infekce: 1 g každých 12 hodin
Středně těžké až těžké infekce: 1-2 g každých 6-8 hodin
Infekce obecně vyžadující vysoké dávkování
(např. septikemie): 2 g každých 6-8 hodin
Život ohrožující infekce: 2 g každých 4 hodiny
Obvyklé dávkování pro děti:
Obvyklé dávkování: 50-100 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Rozdělené ve 2-4 dílčích dávkách.
Velice vážné infekce: 150-200 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Rozdělené v dílčích dávkách.
Předoperační profylaxe infekcí:
Doporučená dávka je 1 g podaný intramuskulárně nebo intravenózně 30-90 minut před chirurgickým zákrokem.
Císařský řez
Doporučený postup: první dávka 1 g podaná intravenózně v momentě zasvorkování pupeční šňůry, druhá dávka 1 g podaná intramuskulárně nebo intravenózně po 6 hodinách po první dávce, třetí dávka 1 g podaná intramuskulárně nebo intravenózně po 12 hodinách po první dávce.
Dávkování u pacientů s poškozenou renální funkcí:
Při clearence kreatininu 0,33 ml/s (20 ml/min.) a nižší se podává poloviční dávka (než dávka obvyklá) beze změny běžné frekvence podávání.
Způsob podávání
Intramuskulární nebo intravenózní injekcí:
Cefotaxim se rozpustí v následujícím objemu ředícího roztoku:
Množství cefotaximu Objem ředícího roztoku
1,0 g (i.v. nebo i.m.) 4 ml vody na injekci
1,0 g (i.m.) 4 ml 1% lidokainu
Intravenózní infuze:
Cefotaxim se rozpustí ve 40-100 ml vody na injekci nebo v některém z následujících roztoků:
- Izotonický infuzní roztok chloridu sodného.
- 5% roztok glukózy k parenterálnímu použití.
- Izotonický infuzní roztok chloridu sodného a 5% roztok glukózy k parenterálnímu použití.
Přípravek by měl být podán 20-60minutovou intravenózní infuzí.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ceftax 1000 než mělo
Váš lékař zajistí, aby Vám byla podána správná dávka podle Vaší individuální potřeby. Pokud by došlo k předávkování, zajistí lékař patřičnou léčbu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ceftax 1000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky (vyskytují se u více než 1% pacientů) jsou:
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání:
Zánětlivá reakce v místě aplikace nitrožilní injekce, bolestivost, ztvrdnutí tkáně a citlivost po nitrosvalové injekci.
Alergické reakce, jako je vyrážka, svědění, horečka; méně často i kopřivka a anafylaktická reakce.
Gastrointestinální poruchy:
Průjem, nauzea, zvracení, zánět tračníku (kolitida).
U mírných forem kolitidy obvykle lékař přeruší léčbu. Pokud ani potom potíže neustoupí, může začít podávat antibiotikum účinné proti Clostridium difficile.
Méně často (méně než u 1% pacientů) se vyskytují následující nežádoucí účinky:
Infekční a parazitární onemocnění:
Moniliáza
Srdeční poruchy:
Po rychlém podání bolusu léku centrálním žilním katetrem (za dobu kratší než 60 s) byl pozorován vznik vážných arytmií.
Poruchy krve a lymfatického systému:
Abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi (neutropenie), přechodné snížení obsahu bílých krvinek (leukopenie), zvýšení obsahu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilů) v krvi, nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) a pokles počtu granulocytů v krvi. U některých pacientů byl během léčby cefalosporiny zaznamenán pozitivní přímý Coombsův test.
Byly hlášeny i vzácné případy chudokrevnosti.
Poruchy nervového systému:
Bolesti hlavy.
Poruchy ledvin a močových cest:
Stejně jako u ostatních cefalosporinů bylo během podávání cefotaximu ojediněle hlášen rozvoj intersticiální nefritidy (zánět ledvin).
Poruchy reprodukčního systému a poruchy prsů:
Zánět poševní sliznice (vaginitida).
Laboratorní nálezy:
Přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů (AST, ALT, LDH) a alkalické fosfatázy v séru; přechodné zvýšení hladin N-urey a kreatininu v séru.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK CEFTAX 1000 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25oC, injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Ceftax 1000 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Rekonstituované roztoky jsou určeny k okamžitému použití.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ceftax 1000 obsahuje
Léčivou látkou je cefotaximum natricum 1,048 g, což odpovídá cefotaximum 1g
Jak přípravek Cefrax 1000 vypadá a co obsahuje toto balení
Ceftax 1000 je sterilní, bílý až téměř bílý krystalický prášek.
Velikost balení: 1 injekční lahvička, 10 injekčních lahviček.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A., Terrugem, Portugalsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.2. 2010
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Způsob podání
Intramuskulární a intravenózní injekce:
Cefotaxim se rekonstituuje v následujícím objemu ředícího roztoku:
Množství cefotaximu Objem ředícího roztoku
1,0 g (i.v. nebo i.m.) 4 ml vody na injekci
1,0 g (i.m.) 4 ml 1% lidokainu

Intravenózní infuze:
Cefotaxim se rekonstituuje ve 40-100 ml vody na injekci nebo v některém z následujících roztoků:
- Izotonický infuzní roztok chloridu sodného
- 5% roztok glukózy k parenterálnímu použití
- Izotonický infuzní roztok chloridu sodného a 5% roztok glukózy k parenterálnímu použití
Přípravek by měl být podán 20-60minutovou intravenózní infuzí.

Doba použitelnosti připravených roztoků:
Jestliže jsou připravené roztoky uchovávány v chladu jsou dostatečně účinné po dobu 24 hodin od přípravy. Připravené roztoky mohou během uchovávání ztmavnout - tento fakt neznamená změnu účinnosti ani bezpečnosti roztoku.
Roztok pro intramuskulární injekci připravený s lidokainem má být aplikován ihned po naředění.

Recenze

Recenze produktu CEFTAX 1000 1X1000MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFTAX 1000 1X1000MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze