Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19835

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19835
Kód EAN: 3838957496563
Kód SÚKL: 94176
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Cefotaxime Lek Cefotaxim Lek se používá k léčbě závažných infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: - infekce dýchacího ústrojí; - infekce močových cest; - infekce ušní, nosní a krční; - septikémie; - endokarditida; - meningitida; - infekce kostí a kloubů; - infekce kůže a měkkých tkání; - abdominální infekce; - gynekologické infekce; - Lymeská borrelióza (zejména postižení CNS). Aplikace cefotaximu může omezit výskyt určitých infekcí u pacientů podstupujících chirurgické výkony.

Příbalový leták

 

 

  

1 / 6 

sp.zn.sukls149832/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok 

cefotaximum 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Cefotaxime  Lek  je  širokospektré  antibiotikum  ze  třetí  generace  cefalosporinů,  které  je 
účinné proti celé řadě mikroorganizmů. 

Váš lékař Vám bude podávat přípravek Cefotaxime Lek ve formě nitrosvalové nebo nitrožilní injekce 
či infuze k léčbě infekčních onemocnění, a to především dýchacích cest, ORL infekcí, infekcí kůže a 
měkkých  tkání,  infekcí  močových  cest  nebo  pohlavního  ústrojí,  nekomplikované  kapavky,  infekcí 
kostí a kloubů, infekcí centrálního nervového systému, jako je např. meningitida, a dalších infekčních 
onemocnění způsobených organizmy citlivými na cefotaxim. 

Lékař může rovněž použít přípravek Cefotaxime Lek i před operací k předcházení možných infekcí. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME 
LEK POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Cefotaxime Lek 

-  jestliže jste alergický(á) na cefotaxim; 
-  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci po podání antibiotika ze skupiny cefalosporinů. 

Jestliže jste alergický(á) na antibiotika ze skupiny penicilinů, bude Vás lékař při podávání přípravku 
Cefotaxime Lek pečlivě sledovat. 

1.  Co je přípravek Cefotaxime Lek a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefotaxime Lek používat 
3.  Jak se přípravek Cefotaxime Lek používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Cefotaxime Lek uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 

 

  

2 / 6 

 

Upozornění a opatření 

Před  použitím  přípravku  Cefotaxime  Lek  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní 
sestrou. 

Poraďte se se svým lékařem: 

  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na penicilin nebo jiné léčivé přípravky ze skupiny 

penicilinů  

  jestliže po podání přípravku Cefotaxime Lek zaznamenáte jakékoliv reakce na kůži nebo sliznici, 

jako jsou puchýřky, olupování 

 

jestliže se u Vás objeví těžký přetrvávající průjem (může obsahovat krev). Může se jednat o 
zánět tlustého střeva způsobený podáváním cefotaximu. V takovém případě musí být podávání 
přípravku Cefotaxime Lek okamžitě ukončeno. Neužívejte léky na zpomalení pohybu střev 
(peristaltiky)

  jestliže máte problémy s ledvinami. V takovém případě Vám může Váš lékař upravit dávku 

přípravku Cefotaxime Lek. 

  jestliže jste léčen(a) vysokými dávkami přípravku Cefotaxime Lek a zaznamenáte příznaky jako 

křeče, poruchy vědomí či abnormální pohyby  

  jestliže jste na dietě s nízkým obsahem sodíku

V případě, že se Vás týká některý z těchto stavů, poraďte se s lékařem, který může změnit Vaši léčbu. 

 

Pokud  je  Vám  podáván  přípravek  Cefotaxime  Lek  déle  než  7  dní,  Váš  lékař  se  může  rozhodnout 
provést krevní testy. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Cefotaxime Lek 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Zvláštní opatrností je třeba při užívání následujících léčivých přípravků: 

  probenecid (na dnu). Může být prodloužen čas, za který se cefotaxim vyloučí z Vašeho těla. 

Pokud máte poruchu funkce ledvin, může Vám Váš lékař upravit dávku přípravku Cefotaxime 
Lek. 

  léčivé přípravky, které mohou ovlivnit činnost Vašich ledvin, jako jsou aminoglykosidová 

antibiotika nebo diuretika (tablety na odvodnění, např. furosemid). Přípravek Cefotaxime 
Lek může zvyšovat škodlivé účinky na ledviny těchto léčivých látek. V takovém případě bude 
Váš lékař sledovat funkci Vašich ledvin.  

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 

 

Těhotenství 

Jste-li těhotná, Váš lékař pečlivě zváží, zda výhody podávání převažují nad možným rizikem pro Vaše 
dítě. 

Kojení 

Pokud kojíte, Váš lékař zváží, zda je třeba kojení v průběhu podávání tohoto přípravku přerušit či zda 
je třeba zvolit jinou léčbu Vašeho onemocnění.   

 

 

  

3 / 6 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není známo, že by cefotaxim ovlivňoval způsobilost k řízení vozidel nebo k obsluze strojů. Mohou se 
však  vyskytnout  některé  nežádoucí  účinky,  které  mohou  Vaši  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje 
ovlivnit. Pokud se u Vás projeví příznaky jako křeče, abnormální pohyby či porucha vědomí, neřiďte 
dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 

Přípravek Cefotaxime Lek obsahuje sodík 

Tento přípravek obsahuje 48,2 mg sodíku v jedné injekční lahvičce (2,09 mmol/g). Nutno vzít v úvahu 
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 

Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři nebo zdravotní sestře dříve, než Vám bude přípravek 
Cefotaxime Lek podán. 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK POUŽÍVÁ 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Injekce nebo infuze přípravku Cefotaxime Lek Vám bude připravovat a podávat školený zdravotnický 
personál.  Dávkování,  způsob  podání  a  interval  mezi  jednotlivými  dávkami  určí  lékař  podle  Vašeho 
onemocnění, druhu infekce a Vašeho stavu.  

Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí, děti a dospívající starší 12 let (s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg): 

 

  nekomplikované infekce: 1 až 2 g každých 12 hodin 

  středně těžké infekce: 1 až 2 g každých 8 hodin 

  těžké infekce: 2 g každých 8 nebo 6 hodin nebo každé 4 hodiny. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Děti (od 1 měsíce do 12 let) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg: 

  v závislosti na závažnosti infekce 100 až 200 mg/kg/den, rozděleně ve 3 až 6 dílčích dávkách.  

Novorozenci:  

  (věk 1 až 4 týdny): 50 mg/kg každých 8 hodin 

  (od 1. do 7. dne života): 50 mg/kg každých 12 hodin. 

 

Maximální denní dávka, která se nemá překročit, je 12 g, u dětí 200 mg/kg/den.  

 

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin 

Při poruše funkce ledvin má být dávka upravena podle stupně poruchy. 

 

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Cefotaxime Lek, než mělo 

Váš  lékař  zajistí,  aby  Vám  byla  podána  správná  dávka  podle  Vaší  individuální  potřeby.  Pokud  by 
došlo k předávkování, zajistí lékař patřičnou léčbu. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

 

 

  

4 / 6 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10) 
Bolest v místě aplikace nitrosvalové injekce. 
 

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 pacienta z 1000) 
Přechodné snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek – 
eozinofilů, nedostatek krevních destiček (trombocytopenie); křeče; Jarisch-Herxheimerova reakce 
(může se objevit při léčbě boreliózy a projevuje se vyrážkou, svěděním, horečkou, snížením počtu 
určitých bílých krvinek, zvýšením jaterních enzymů, potížemi s dýcháním a kloubními potížemi); 
průjem; abnormální výsledky jaterních testů; vyrážka, svědění, kopřivka; snížená funkce ledvin; 
horečka; zánětlivé reakce v místě aplikace nitrosvalové injekce, křeče, průjem.  
 
Po uvedení přípravku na trh byly dále hlášeny tyto nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze z 
dostupných údajů určit:  
Infekční onemocnění, které se vyvinulo v průběhu již probíhající infekce; snížení počtu neutrofilních 
bílých  krvinek  (neutropenie),  pokles  granulocytů,  chudokrevnost;  anafylaktická  reakce,  angioedém 
(otok  vznikající  na  různých  místech  organismu),  dušnost,  anafylaktický  šok;  bolest  hlavy,  závratě, 
encefalopatie (např. porucha vědomí, abnormální pohyby); arytmie následující po rychlém podání léku 
centrálním  žilním  katétrem;  pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolesti  břicha,  zánět  jater  (někdy  se 
žloutenkou);  závažná  kožní  onemocnění  projevující  se  puchýřky  na  kůži,  olupováním  (erythema 
multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza); zánět tlustého střeva; zánět 
ledvin. 

  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK UCHOVÁVAT  

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  injekční  lahvičku  v krabičce,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem.  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce 
za „Použitelné do:/EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Doba použitelnosti 

 

 

  

5 / 6 

2 roky. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Cefotaxime Lek obsahuje 

Léčivou  látkou  je  cefotaximum  ve  formě  cefotaximum  natricum.  Jedna  injekční  lahvička  obsahuje 
1,05 g sodné soli cefotaximu (cefotaximum natricum), což odpovídá cefotaximum 1 g. 

 
Jak přípravek Cefotaxime Lek vypadá a co obsahuje toto balení 

Cefotaxime Lek je prášek pro injekční roztok. Prášek je bílý až slabě nažloutlý.  

Velikost balení: 

1g lahvička v krabičce po 1 lahvičce nebo po 10 lahvičkách.  
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

 

Výrobce: 

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.12.2014 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky  

 

Přípravek Cefotaxime Lek lze podávat intravenózně nebo intramuskulárně. 

Intravenózní podání: Injekční roztok se připraví rekonstitucí – k 1 g cefotaximu přidáním 4 ml sterilní 
vody na injekci nebo ke 2 g cefotaximu přidáním 10 ml sterilní vody na injekci. Podává se pomalou, 3 
až 5 minut trvající intravenózní injekcí. 

Vyšší dávky cefotaximu se podávají intravenózní infuzí: 2 g cefotaximu se rozpustí ve 40 ml nebo 100 
ml  vody  na  injekci,  nebo  0,9%  roztoku  chloridu  sodného,  nebo  5%  glukózy  nebo  jiného  vhodného 
infuzního roztoku (s výjimkou roztoků hydrogenuhličitanu sodného). 

Aplikace  krátké  infuze  (2  g  ve  40  ml)  trvá  20  minut.  Aplikace  delší  infuze  (2  g  ve  100  ml) 
v izotonickém roztoku chloridu sodného nebo glukózy trvá 50-60 minut. 

Po uvedení na trh byly hlášeny potenciálně život ohrožující arytmie u velmi malého počtu pacientů, 
kteří dostávali cefotaxim rychlým intravenózním podáním centrálním žilním katétrem. 

Intramuskulární  podání:  Injekční  roztok  se  připraví  rekonstitucí  –  k  1  g  cefotaximu  přidáním  3  ml 
sterilní  vody  na  injekci  nebo  ke  2  g  cefotaximu  přidáním  5  ml  sterilní  vody  na  injekci.  Podává  se 
hlubokou nitrosvalovou injekcí do musculus glutaeus maximus. 

Roztok má být použit ihned po rekonstituci. 

 

 

  

6 / 6 

Cefotaxim se nemá podávat v jednom injekčním či perfuzním roztoku s aminoglykosidy. 

Recenze

Recenze produktu CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám