Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19835

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19835
Kód EAN: 3838957496563
Kód SÚKL: 94176
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Cefotaxime Lek Cefotaxim Lek se používá k léčbě závažných infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: - infekce dýchacího ústrojí; - infekce močových cest; - infekce ušní, nosní a krční; - septikémie; - endokarditida; - meningitida; - infekce kostí a kloubů; - infekce kůže a měkkých tkání; - abdominální infekce; - gynekologické infekce; - Lymeská borrelióza (zejména postižení CNS). Aplikace cefotaximu může omezit výskyt určitých infekcí u pacientů podstupujících chirurgické výkony.

Příbalový leták

1 / 5
sp.zn.: sukls104229/2011
a sp.zn.:sukls162396/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok
cefotaximum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci

1. CO JE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Cefotaxime Lek je širokospektré antibiotikum ze třetí generace cefalosporinů, které je účinné proti
celé řadě mikroorganizmů.
Váš lékař Vám bude podávat Cefotaxime Lek ve formě nitrosvalové nebo nitrožilní injekce či infuze k
léčbě infekčních onemocnění, a to především dýchacích cest, ORL infekcí, infekcí kůže a měkkých
tkání, infekcí močových cest nebo pohlavního ústrojí, nekomplikované kapavky, infekcí kostí a
kloubů, infekcí centrálního nervového systému, jako je např. meningitida, a dalších infekčních
onemocnění způsobených organizmy citlivými na cefotaxim.
Lékař může rovněž použít Cefotaxime Lek i před operací k předcházení možných infekcí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME
LEK POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Cefotaxime Lek
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na antibiotika ze skupiny cefalosporinů.
Může se vyskytnout zkřížená alergická reakce mezi peniciliny a cefalosporiny.
1. Co je přípravek Cefotaxime Lek a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefotaxime Lek používat
3. Jak se přípravek Cefotaxime Lek používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cefotaxime Lek uchovávat
6. Obsah balení a další informace
2 / 5


Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Cefotaxime Lek se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže:
jste někdy měl/a alergickou reakci na penicilin nebo jiné léčivé přípravky ze skupiny penicilinů
(beta-laktamová antibiotika)
máte těžkou alergii nebo astma
se u Vás objeví těžký přetrvávající průjem (může obsahovat krev). Může se jednat o zánět
tlustého střeva způsobený podáváním cefotaximu. V takovém případě musí být podávání
přípravku Cefotaxime Lek okamžitě ukončeno. Neužívejte léky na zpomalení pohybu střev
(peristaltiky).
máte problémy s ledvinami
jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.
V případě, že se Vás týká některý z těchto stavů, poraďte se s lékařem, který může změnit Vaši léčbu.

Pokud je Vám podáván přípravek Cefotaxime Lek déle než 7 dní, Váš lékař se může rozhodnout
provést krevní testy.

Další léčivé přípravky a přípravek Cefotaxime Lek
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.
Přípravek Cefotaxime Lek Vám nesmí být podán, pokud užíváte některý z následujících léčivých
přípravků:
určitá antibiotika tetracykliny (např. doxycyklin nebo minocyklin), erythromycin,
chloramfenikol.

Užívání následujících léčivých přípravků se nedoporučuje:
perorální antikoncepce (užívaná ústy). Jejich účinek může být současným podáváním
přípravku Cefotaxime Lek snížen. Pokud je Vám tento přípravek podáván, musíte používat
jiný způsob zabránění početí.
probenecid (na dnu). Může být prodloužen čas, za který se cefotaxim vyloučí z Vašeho těla.
léčivé přípravky, které mohou ovlivnit činnost Vašich ledvin, jako jsou aminoglykosidová
antibiotika nebo diuretika (tablety na odvodnění, např. furosemid).

Interakce s laboratorními nálezy
Podobně jako ostatní cefalosporiny, může i cefotaxim způsobit pozitivní výsledek přímého
Coombsova testu.
Mohou se vyskytnout falešně pozitivní výsledky při stanovení glukózy v moči redukční metodou. Aby
se tomu zabránilo, má se používat stanovení enzymovou metodou.

Při stanovení koncentrace theofylinu kapalinovou chromatografií (HPLC) může cefotaxim způsobit
falešný vzestup sérových hladin theofylinu.
3 / 5

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Cefotaxime Lek prochází přes placentu a v malých koncentracích se vylučuje do mateřského mléka.
Váš lékař rozhodne, jestli Vám může být přípravek Cefotaxime Lek podán.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by cefotaxim ovlivňoval způsobilost k řízení vozidel nebo k obsluze strojů. Mohou se
však vyskytnout některé nežádoucí účinky, které mohou Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje
ovlivnit. Pokud máte závratě, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.
Přípravek Cefotaxime Lek obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje sodík (48,2 mg). Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem
sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování, způsob podání a interval mezi jednotlivými dávkami závisejí na závažnosti infekce,
citlivosti infekčního agens a na stavu pacienta.
Cefotaxim lze podávat intravenózně nebo intramuskulárně.
Nitrožilní podání: Injekční roztok se připraví rekonstitucí k 1 g cefotaximu přidáním 4 ml sterilní
vody na injekci nebo ke 2 g cefotaximu přidáním 10 ml sterilní vody na injekci. Podává se pomalou, 3
až 5 minut trvající nitrožilní injekcí.
Vyšší dávky cefotaximu se podávají nitrožilní infuzí: 2 g cefotaximu se rozpustí v 40 ml nebo 100 ml
vody na injekci, nebo 0,9% roztoku chloridu sodného, nebo 5% glukózy nebo jiného vhodného
infuzního roztoku (s výjimkou roztoků hydrogenuhličitanu sodného).
Aplikace krátké infuze (2 g ve 40 ml) trvá 20 minut. Aplikace delší infuze (2 g v 100 ml)
v izotonickém roztoku chloridu sodného nebo glukózy trvá 50-60 minut.
Nitrosvalové podání: Injekční roztok se připraví rekonstitucí k 1 g cefotaximu přidáním 3 ml sterilní
vody na injekci nebo ke 2 g cefotaximu přidáním 5 ml sterilní vody na injekci. Podává se hlubokou
nitrosvalovou injekcí do hýžďového svalu.
Rekonstituovaný roztok je určen k okamžitému použití.
Dospělí
nekomplikované infekce: 1 až 2 g každých 12 hodin
středně těžké infekce: 1 až 2 g každých 8 hodin
těžké infekce: 2 g každých 8 nebo 6 hodin nebo každé 4 hodiny.

Použití u dětí a dospívajících
Děti (od 1 měsíce do 12 roků) s tělesnou hmotností nižší než 50 kg:
v závislosti na závažnosti infekce 100 až 200 mg/kg/den, rozděleně ve 3 až 6 dílčích dávkách.
Novorozenci
(1 až 4 týdny): 50 mg/kg každých 8 hodin
4 / 5
(od 1. do 7. dne života): 50 mg/kg každých 12 hodin.
Maximální denní dávka, která se nemá překročit, je 12 g, u dětí 200 mg/kg/den.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin
Při poruše funkce ledvin má být dávka upravena podle stupně poruchy.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
Bolest v místě aplikace nitrosvalové injekce

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 pacienta z 1000):
Přechodné snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek
eozinofilů, nedostatek krevních destiček (trombocytopenie); křeče; Jarisch-Herxheimerova reakce
(může se objevit při léčbě boreliózy a projevuje se vyrážkou, svěděním, horečkou, snížením počtu
určitých bílých krvinek, zvýšením jaterních enzymů, potížemi s dýcháním a kloubními potížemi);
průjem; abnormální výsledky jaterních testů; vyrážka, svědění, kopřivka; snížená funkce ledvin;
horečka; zánětlivé reakce v místě aplikace nitrosvalové injekce.

Po uvedení přípravku na trh byly dále hlášeny tyto nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze z
dostupných údajů určit:
Infekční onemocnění, které se vyvinulo v průběhu již probíhající infekce; snížení počtu neutrofilních
bílých krvinek (neutropenie), pokles granulocytů, chudokrevnost; anafylaktická reakce, angioedém,
dušnost, anafylaktický šok; bolest hlavy, závratě, encefalopatie (např. porucha vědomí, abnormální
pohyby); arytmie následující po rychlém podání léku centrálním žilním katétrem; pocit na zvracení,
zvracení, bolesti břicha; zánět jater; závažná kožní onemocnění projevující se puchýřky na kůži,
olupováním (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza);
zánět tlustého střeva; zánět ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova
48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CEFOTAXIME LEK UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce
za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


5 / 5
Doba použitelnosti
2 roky.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Cefotaxime Lek obsahuje
Léčivou látkou je cefotaximum ve formě cefotaximum natricum. Jedna injekční lahvička obsahuje
1,05 g sodné soli cefotaximu (cefotaximum natricum), což odpovídá cefotaximum 1 g .


Jak přípravek Cefotaxime Lek vypadá a co obsahuje toto balení
Cefotaxime Lek je prášek pro injekční roztok. Prášek je bílý až slabě nažloutlý.
Velikost balení:
1g lahvička v krabičce po 1 lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Výrobce:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
30.10.2013

Recenze

Recenze produktu CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám