Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CEFOBID 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25723

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 25723
Kód EAN: 8595060903313
Kód SÚKL: 17041
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Terapeutické indikace Monoterapie Cefoperazon je indikován pro léčbu následujících infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: - infekce dýchacích cest (horních a dolních); - infekce močových cest (horních a dolních); - peritonitis, cholecystitis, cholangoitis a jiné intraabdominální infekce; - septikemie; - meningitis; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - zánětlivá onemocnění malé pánve, endometritis, gonorrhea a jiné infekce pohlavního ústrojí. Profylaxe Cefoperazon může být indikován k profylaxi pooperačních infekcí u pacientů po břišních, gynekologických, kardiovaskulárních a ortopedických operacích. Kombinovaná terapie Vzhledem k širokému spektru účinku cefoperazonu může být většina infekcí adekvátně léčena tímto antibiotikem v monoterapii. Přesto je možné cefoperazon podávat současně s jinými antibiotiky, pokud je taková kombinace vhodná. Pokud jsou současně podávány aminoglykosidy, měly by být během terapie sledovány ledvinné funkce.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls44372/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cefobid 1g 

Prášek pro injekční roztok 

 

cefoperazonum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Cefobid a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefobid používat 

3. 

Jak se přípravek Cefobid užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cefobid uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cefobid a k čemu se používá 

 
Přípravek Cefobid obsahuje léčivou látku cefoperazon, patří mezi tzv. cefalosporinová antibiotika se 
širokospektrým účinkem. Přípravek Cefobid se podává u infekcí vyvolaných citlivými 
mikroorganizmy, nejčastěji se jedná o: 

 

infekce dýchacích cest (horních a dolních) 

 

infekce močových cest (horních a dolních) 

 

zánět pobřišnice, zánět žlučníku a žlučových cest a jiné břišní infekce 

 

otravu krve (septikemie/sepse) 

 

zánět mozkomíšních blan (meningitida) 

 

infekce kůže a měkkých tkání 

 

infekce kostí a kloubů 

 

zánětlivá  onemocnění  malé  pánve,  zánět  děložní  sliznice  (endometritida)  a  jiné  infekce 
pohlavního ústrojí včetně kapavky 

 
Cefoperazon  lze  rovněž  podávat  ke  snížení  rizika  infekce  u  pacientů  po  břišních,  gynekologických, 
kardiovaskulárních a ortopedických operacích. 
 
Přípravek Cefobid lze v případě potřeby podávat v kombinaci s jiným širokospektrým antibiotikem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefobid užívat 

 
Neužívejte přípravek Cefobid: 

jestliže jste alergický(á) na cefoperazon nebo jiné cefalosporiny 

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Cefobid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

 

 

  jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky 

  jestliže máte závažné onemocnění žlučníku, jater a/nebo ledvin 

  jestliže jste v minulosti měl(a) zánětlivé onemocnění střeva 

 
Cefoperazon – léčivá látka přípravku Cefobid – může bránit srážení krve. U přípravku Cefobid bylo 
hlášeno závažné krvácení včetně smrtelných případů. Pokud zaznamenáte jakékoli známky krvácení, 
ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  alergická  reakce  během  užívání  přípravku  Cefobid,  okamžitě  kontaktujte 
svého lékaře. 
Pokud se u Vás během léčby objeví zvýšený sklon ke krvácení, lékař bude sledovat srážlivost Vaší 
krve a v případě potřeby předepíše pravidelné užívání vitaminu K. Mezi rizikové faktory vzniku 
krvácení obecně patří rakovina, poruchy jater a ledvin, vyšší věk, snížená hladina krevních destiček 
(trombocytopenie), hemofilie, gastrointestinální (žaludeční a střevní) vředy a prodloužená antibiotická 
léčba. 
Pokud během léčby nebo do 2 měsíců po jejím ukončení zaznamenáte závažné přetrvávající průjmy, 
ihned kontaktujte svého lékaře. 
Při dlouhodobé léčbě přípravkem Cefobid Vám bude lékař provádět pravidelná vyšetření krve. 
Pokud u Vás během léčby dojde k rozmnožení necitlivých (rezistentních) mikroorganizmů, Váš lékař 
přijme vhodná opatření.  
 
Děti a dospívající 
Přípravek Cefobid mohou užívat děti i dospívající. Dávka přípravku u dětí je snížena. 
U nezralých novorozenců a kojenců nebyl přípravek testován, a proto se jeho podání u novorozenců a 
kojenců do 1 měsíce věku nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cefobid 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současném podávání vysokých dávek léků snižujících srážlivost krve (např. heparinu, perorálních 
antikoagulancií) a látek, které mohou způsobit poruchy funkce krevních destiček, bude lékař 
pravidelně kontrolovat srážlivost Vaší krve. 
 
Při současném podávání aminoglykosidů (jiná skupina antibiotik) a cefalosporinů bude lékař sledovat 
funkci Vašich ledvin. 
 
Může se objevit falešně pozitivní nález glukózy v moči, pokud je ke stanovení použito Benedictovo 
nebo Fehlingovo činidlo. 
 
Přípravek Cefobid s alkoholem 
Během léčby přípravkem Cefobid a 5 dní po jejím ukončení nesmíte užívat alkohol. Po podání 
alkoholu bylo pozorováno zrudnutí kůže, pocení, bolest hlavy a srdeční arytmie. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento přípravek by měl být během těhotenství používán pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. 
Cefoperazon je v malých množstvích vylučován do mateřského mléka. Použití během kojení se 
nedoporučuje.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Je nepravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

 

Přípravek Cefobid obsahuje sodík (34,4 mg v jedné lahvičce (1,5 mmol). Tato skutečnost se musí 
brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Cefobid užívá 

 
Přípravek Cefobid bude vždy připravován a podáván lékařem nebo profesionálním zdravotníkem. 
Doplňující informace pro lékaře a zdravotníky týkající se přípravy pro podání je uvedena na konci této 
příbalové informace. 
 
Přesné  dávkování  určí  vždy  lékař.  Cefoperazon  Vám  bude  podán  formou  krátké  infuze  (trvající 
15 minut až 1 hodinu) nebo kontinuální infuzí do žíly nebo jako injekce do svalu. 
 
Dospělí  
U dospělých je obvyklá dávka 2–4 g denně rozdělená do dvou stejných dávek po dvanácti hodinách. V 
případě  závažných  infekcí  je  možné  denní  dávku  zvýšit  až  na  8  g  podávanou  ve  dvou  stejných 
dávkách každých 12 hodin. Vyšší denní dávku (od 12 g do 16 g) je vhodné podávat rozdělenou do 3 
odpovídajících dílčích dávek po osmi hodinách. 
 
Doporučená dávka pro léčbu nekomplikované gonokokové uretritidy je 500 mg v jednorázové dávce. 
Při antibiotické profylaxi chirurgických výkonů se podávají 1–2 g intravenózně 30–90 minut před 
začátkem výkonu. Dávku lze opakovat každých 12 hodin. Profylaktické podávání se má omezit na 
maximálně 72 hodin. 
 
Dávkování u dětí 
U kojenců a dětí je doporučená denní dávka 50–200 mg/kg/den rozdělená do odpovídajících dávek a 
podávána po 8–12 hodinách. Maximální denní dávka nesmí překročit 12 g.  
 
Doba podávání  
Doba léčby závisí na průběhu onemocnění. Léčba má pokračovat ještě nejméně 3 dny poté, co odezní 
horečka. 
 
Jestliže jste užil(a) více  přípravku Cefobid, než jste měl(a) 
Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš 
lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud 
jste  znepokojen(a),  že  možná  dostáváte  příliš  vysokou  dávku  přípravku,  sdělte  to  okamžitě  svému 
lékaři nebo jinému zdravotníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cefobid 
Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je 
nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka, 
jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání přípravku, 
řekněte to ihned lékaři nebo zdravotní sestře, protože by se mohlo jednat o závažné nežádoucí účinky: 

zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu injekce 

alergická reakce, projevy zahrnují otok obličeje a obtíže s dýcháním, kožní vyrážku 

 
Další nežádoucí účinky přípravku Cefobid mohou zahrnovat: 

 

 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

  snížení počtu červených krvinek (hemoglobinu, hematokritu) 

 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů) 

  poruchy krve jako je neutropenie (snížení počtu bílých krvinek), pozitivní přímý Coombův 

test (test stanovení protilátek na červené krvinky), trombocytopenie (snížený počet krevních 
destiček), eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek) 

  zánět žilní stěny v místě vpichu 

  průjem 

  zvýšení hladiny jaterních enzymů (ALT, AST a alkalické fosfatázy) 

  žloutenka 

  svědění, kopřivka, vyrážka podobná spalničkám 

 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů)  

  zvracení 

  bolestivost v místě vpichu 

  léková horečka 

 
Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů)  

  hypoprotrombinemie (snížená hladina protrombinu v krvi) 

  krvácení 

 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  koagulopatieanafylaktický šok, anafylaktická reakce, přecitlivělost, alergická reakce 

(anafylaktoidní reakce), včetně šoku 

  pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva) 

  závažné kožní reakce známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická dermální nekrolýza a 

exfoliativní dermatitida 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Cefobid uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a  
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně  
by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  °C  -  8  °C,  pokud  rekonstituce/ředění  neproběhlo  za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 
(Po uplynutí časového limitu mají být nepoužité roztoky zlikvidovány). 
 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cefobid obsahuje 
 

Léčivou látkou je cefoperazonum. Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g (jako 
cefoperazonum natricum). 

 
Tento lék neobsahuje žádné pomocné látky. 
 
Jak přípravek Cefobid vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Cefobid se dodává v krabičce obsahující 1 injekční lahvičku  z čirého bezbarvého skla třídy 
III,  uzavřenou  zátkou  z  chlorobutylové  pryže  potažené  teflonem  nebo  ETFE  s  hliníkovým 
odtrhovacím víčkem.  
Prášek pro injekční roztok je bílé až nejvýše krémové barvy. 
 
Lahvička (typ penicilinka) se zapertlovanou pryžovou zátkou, krabička. 
Velikost balení: 1x1 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Haupt Pharma Latina S.r.l. 
Strada Statale 156 Km 47,600 
04100 Borgo San Michele 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 5. 2017 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

Intravenózní podávání u dětí a dospělých 
 
Pro intermitentní intravenózní podávání má být každá lahvička cefoperazonu 1 g naředěna do 20 až 
100 ml  některého  z  kompatibilních  sterilních  roztoků  a  aplikována  v  infuzi  během  15 minut  až 
1 hodiny.  Jestliže  přednostně  používáme  jako  rozpouštědlo  sterilní  vodu  na  injekci,  nemá  být  do 
lahvičky přidáno více než 20 ml. 
 
Pro přípravu kontinuální intravenózní infuze by měl být každý gram cefoperazonu rozpuštěn v 5 ml 
sterilní vody na injekci a tento roztok by  měl být přidán do požadovaného množství odpovídajícího 
intravenózního rozpouštědla. 
 
Maximální dávka pro přímé podání ve formě intravenózní injekce by měla být pro dospělého 2 gramy 
cefoperazonu  a  50 mg/kg  pro  děti.  Přípravek  by  měl  být  rozpuštěn  v  odpovídajícím  rozpouštědle  na 
výslednou koncentraci 100 mg/ml a měl by být podáván nejméně po dobu 3 - 5 minut. 
 
Při  antibiotické  profylaxi  chirurgických  výkonů  se  podávají  1-2  gramy  intravenózně  30  -  90  minut 
před začátkem výkonu. Dávku lze opakovat každých 12 hodin, ve většině případů obvykle ne déle než 
24  hodin.  V  případě  chirurgických  výkonů,  kde  je  známa  vyšší  incidence  infekcí  (například 
kolorektální chirurgie) nebo kde vznik infekce může mít zvláště devastující následky (např. operace na 
otevřeném  srdci  nebo  arthroplastiky  s  použitím  umělých  materiálů),  může  profylaktické  podávání 
Cefobidu pokračovat ještě 72 hodin po ukončení operačního výkonu. 
 
Intravenózní podání 
Sterilní  prášek  cefoperazonu  v  lahvičce  může  být  rozpuštěn  pomocí  minimálně  2,8 ml  jakéhokoli 
kompatibilního  ředicího  roztoku  uvedeného  níže  v  tabulce  1  na  1 g  cefoperazonu.  Pro  jednodušší 
přípravu je doporučeno použít 5 ml kompatibilního ředidla na 1 g cefoperazonu. 
 
Chemická a fyzikální stabilita roztoků cefoperazonu připravených v následujících rozpouštědlech pro  
parenterální použití byla prokázána při dodržení přibližných koncentrací a následujících podmínek: 
 (Po uplynutí časového limitu mají být nepoužité roztoky zlikvidovány). 
 

Tabulka 1. Roztoky pro počáteční ředění 
5% roztok glukózy na inj. 
5% glukóza v 0,9% roztoku chloridu sodného na inj. 
5% glukóza v 0,2% roztoku chloridu sodného na inj. 
10% roztok glukózy na inj. 
0,9% roztok chloridu sodného na inj. 
Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj. 
Normosol R 

Voda na injekci 
Celkové  množství  výsledného  roztoku  má  být  následně  před  podáním  ředěno  jakýmkoli  z 
následujících roztoků pro intravenózní infuze: 
 

Tabulka 2. Roztoky pro intravenózní infuze 
5% roztok glukózy na inj. 
5% roztok glukózy v roztoku Ringer-laktát 
5% glukózy v 0,9% roztoku chloridu sodného 
5% roztok glukózy v 0,2% roztoku chloridu sodného 
10% roztok glukózy na inj. 
roztok Ringer-laktát 

 

0,9% roztok chloridu sodného na inj. 
Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj. 
Normosol R 
 
Aminoglykosidy 
 
Nelze přímo míchat roztoky cefoperazonu a aminoglykosidových antibiotik, neboť mezi nimi existuje 
fyzikální inkompatibilita. Pokud je nutná kombinovaná terapie cefoperazonem a aminoglykosidy (viz 
bod  4.1  Terapeutické  indikace),  lze  ji  zajistit  další  intravenózní  infuzí  za  předpokladu  užití  druhé 
intravenózní  kanylace  a  adekvátního  proplachování  intravenózní  kanyly  v  době  mezi  podáváním 
jednotlivých  dávek.  Doporučuje  se  rovněž  aplikovat  nejdříve  dávky  cefoperazonu  před  podáním 
aminoglykosidů. 

 
Intramuskulární podání 
 
Pro přípravu cefoperazonu k intramuskulární aplikaci by měla být použita voda na injekci. V případě, 
že  podáváme  roztok  o  koncentraci  250 mg/ml  nebo  vyšší,  má  být  použit  k  ředění  roztok  lidokainu. 
Tento  roztok  připravíme  kombinací  vody  na  injekci  a  2%  roztoku  lidokain-hydrochloridu,  aby  byla 
výsledná koncentrace lidokainu přibližně 0,5%. 
 
Pro přípravu je doporučen následující dvoufázový postup přípravy. V první fázi k prášku cefoperazonu 
přidáme doporučené množství vody na injekci a protřepeme, dokud není prášek dokonale rozpuštěn. 
Ve  druhé  fázi  k  takto  připravenému  roztoku  přidáme  doporučené  množství  2%  lidokainu  a 
promícháme třepáním. 
 

Výsledná koncentrace 

cefoperazonu 

Fáze 1 
Objem vody na 

injekci 

Fáze 2 
Objem 2 % 

lidokainu 

Odebratelný 

objem* 

1,0 g lahvička    250 mg/ml 

2,6 ml 

0,9 ml 

4,0 ml 

                         333 mg/ml 

1,8 ml 

0,6 ml 

3,0 ml 

* Jsou uvedeny dostatečné nadbytky umožňující odebrání a podání uvedených množství. 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu CEFOBID 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFOBID 1 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám