Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CEFAZOLIN SANDOZ 1 G 10X1GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20052

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 20052
Kód EAN: 9002260002917
Kód SÚKL: 58092
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Cefazolin se používá u infekčních onemocnění způsobených mikroorganizmy citlivými na Cefazolin. Jsou to infekce: - respiračního traktu (brochitis, pneumonie); - urogenitálního traktu (pyelonefritis, cystitis, uretritis, prostatis); - kůže a měkkých tkání; - žlučových cest; - osteomyelitis; - endokarditis; - systémová septická onemocnění; - jako ochrana v perioperativním období (operace dělohy, žlučníku, srdce, kostí a kloubů).

Příbalový leták

 

1/7 

Příloha  č. 1  k rozhodnutí  o  prodloužení  registrace  sp.zn. sukls11201/2009  

 
 

Příbalová informace- Informace pro pacienta 

 

CEFAZOLIN SANDOZ 1 g 
prášek pro injekční roztok 

cefazolinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  CO JE PŘÍPRAVEK CEFAZOLIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Co je přípravek  Cefazolin  
Cefazolin  je  polosyntetický  cefalosporin  pro  parenterální  použití.    Jako  ostatní  beta-laktamová 
antibiotika  má  baktericidní  účinek  tím,  že  blokuje  syntézu  buněčné  stěny  citlivých  bakterií.  Dobře 
citlivé jsou Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Heamophilus influenzae, 
Klebsiella sp., Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Fusobacterium, Peptostreptococcus. 
Rezistentní  jsou  Enteroccocus,  Listeria  monocytogenes,  Acinetobacter,  Bordetella  sp.,  Enterobacter, 
Pseudomonas, Serratia, Vibrio, Clostridium difficile, Bacteroides. Kmeny Streptococcus pneumoniae 
rezistentní k penicilinu jsou zkříženě rezistentní k cefalosporinům resp. cefazolinu. 
 

K čemu se používá 
Cefazolin  se  používá  k  léčbě  infekčních  onemocnění  způsobených  mikroorganizmy  citlivými  na 
cefazolin. 
Jsou to: 
-  infekce dolních cest dýchacích (bronchitida, pneumonie);   
-  infekce močových cest (pyelonefritida, cystitida, uretritida, prostatitida);   
-  infekce kůže a měkkých tkání;   
-  endokarditida; 
-  systémová septická onemocnění;  
-  předoperační  profylaxe, kdy  může snížit výskyt  pooperačních  infekcí při kontaminovaném nebo 

potencionálně kontaminovaném chirurgickém výkonu. 

 
Podávání cefazolinu má být omezeno na případy, kdy je nezbytné parenterální podávání. Je třeba vzít 
v  úvahu  místní  mikrobiologická  doporučení  pro  racionální  antimikrobiální  terapii.  Citlivost 

1.  Co je přípravek Cefazolin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefazolin používat  
3.  Jak se přípravek Cefazolin používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Cefazolin uchovávat  
6.  Další informace 

 

2/7 

mikroorganismů má být ověřena (pokud je to možné), ačkoli s léčbou se může začít již před výsledky 
zkoušek citlivosti. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFAZOLIN 

POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Cefazolin 
Přípravek se nesmí používat u pacientů s přecitlivělostí na cefazolin a jiné cefalosporiny.   
Přípravek se nemá rozpouštět v roztoku lidokainu, pokud se podává dětem do 1 roku věku. 
 

Upozornění a opatření 
-  Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů se sklonem k alergiím, bronchiálním astmatem nebo sennou 

rýmou. Před podáním je třeba u pacienta zjistit možný výskyt alergických reakcí na cefazolin nebo 
jiná  beta-laktamová  antibiotika  (peniciliny  nebo  cefalosporiny).  U  pacientů,  u nichž  se  vyskytly 
alergické  reakce,  se  musí  léčba  přerušit  a  použít  symptomatické  léky.  Je  třeba  vzít  v  úvahu 
možnost zkřížené alergie s ostatními cefalosporiny a zkřížené alergie s peniciliny.  

-  Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin má být upraveno podle závažnosti poruchy.  
-  Výjimečně může dojít k poruše krevní srážlivosti během léčby cefazolinem. Rizikovou skupinou 

jsou  pacienti  s nedostatkem  vitamínu  K  nebo  jinými  rizikovými  faktory  (parenterální  výživa, 
malnutrice,  porucha  jaterních  a  renálních  funkcí,  trombocytopenie).  Srážlivost  může  být  také 
porušena u pacientů, kteří mají přidružená onemocnění způsobující nebo zhoršující krvácení (např. 
hemofilie, gastroduodenální vředová choroba). U této skupiny pacientů se doporučuje kontrolovat 
Quickův test. Pokud by jeho hodnoty byly pod normou, má být podán vitamín K (10 mg/ týden). 

-  Těžké trvalé průjmy vedou k podezření na antibiotiky podmíněnou pseudomembranózní kolitidu. 

Vzhledem  k  tomu,  že  toto  onemocnění  může  být  život  ohrožující,  musí  se  léčba  cefazolinem 
přerušit a podat příslušné léky. Antiperistaltika jsou kontraindikována. 

-  Dlouhodobá  léčba  cefazolinem  může  vést  k  přerůstání  rezistentních  mikroorganismů.  Pacienti 

mají být  proto pečlivě sledováni pro možné superinfekce a případně  racionálně léčeni. 

-  U  pacientů  s  hypertenzí  a srdečním  selháním  je třeba  vzít  v  úvahu,  že  injekční roztok  obsahuje 

sodík (48 mg na 1 g cefazolinu). 

-  Cefazolin  se  nemá  podávat  nedonošeným  a  novorozencům  do  1  měsíce  věku,  neboť  není  zatím 

dostatek dat pro bezpečné použití.  

-  Pokud  je  cefazolin  rozpuštěn  v  roztoku  lidokainu,  může  být  výsledek  antidopingového  testu 

pozitivní. 

-  Další léčivé přípravky a Cefazolin  
-  Cefazolin  se  nemá  podávat  současně  s  bakteriostatickými  antibiotiky  (jako  tetracykliny, 

sulfonamidy, erythromycin, chloramfenikol) pro antagonistický efekt. 

-  Současné podávání probenecidu snižuje renální clearance cefazolinu. 
-  Cefalosporiny mohou ve vzácných případech vést k poruchám krevní srážlivosti (viz bod 4 Možné 

nežádoucí  účinky).  Pokud  jsou  současně  podávána  perorální  antikoagulancia  nebo  heparin  ve 
vysokých dávkách, je třeba kontrolovat parametry krevní srážlivosti. 

-  Nelze vyloučit zvýšení nefrotoxického potenciálu některých antibiotik (aminoglykosidy, kolistin, 

polymyxin B) a diuretik (např. furosemidu). Při současném užívání s cefazolinem je třeba sledovat 
hodnoty renálních funkcí. 

-  Laboratorní testy na glukózu v moči mohou být při podání cefazolinu falešně pozitivní při použití 

zkoušek  podle  Fehlinga,  Benedikta  nebo  tablet  Clinitestu.    Naopak  cefazolin  neovlivňuje 
enzymatické zkoušky na glukózu v moči.   
Během  léčby  se  může  objevit  falešná  pozitivita  přímého  i nepřímého  Coombsova  testu  (např. u 
dětí matek, které dostávaly cefalosporiny během těhotenství). 

 
Těhotenství a kojení 
Není  dostatek  zkušeností  s  používáním  přípravku  během  těhotenství,  proto  při  použití  během 
těhotenství je  nutno  zvážit  prospěch  léčby  proti  možnému  riziku.  Cefazolin  prochází  placentou  a je 
vylučován do mateřského mléka v nízkých koncentracích. U kojených dětí může dojít k senzibilizaci, 
podráždění střevní flóry a kandidové infekci. V těchto případech se má kojení během léčby přerušit. 

 

3/7 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů   
Cefazolin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFAZOLIN POUŽÍVÁ 
 
Dávkování záleží na citlivosti patogenu a závažnosti infekce. 
Dospělí: 
Obvyklá  dávka  je  0,5  g  po  8  hodinách  nebo  1  g  po  12  hodinách.  U  středně  těžkých  nebo  těžkých 
infekcí se užívá dávka 1 g každých 6-8 hodin. U život ohrožujících infekcí se užívá 1-1,5 g každých 6 
hodin. 
Ve velmi vzácných případech lze podat dávky až do 12 g denně. 
 
Dospělí s poruchou renálních funkcí: 
 

clearance kreatininu 
(ml/min/1,73 m

2

sérový kreatinin  
(mg/ 100 ml) 

celková denní dávka 

interval 

dávkování 

(hod) 

>  55 

< 1,5 

obvyklá dávka 

nezměněn 

35-54 

1,6 - 3,0 

obvyklá dávka 

po 12 hodinách 

11-34 

3,1 - 4,5 

polovina obvyklé dávky 

po 12 hodinách 

< 10 

> 4,6 

čtvrtina obvyklé dávky 

po 24 hodinách 

 
U hemodialyzovaných pacientů závisí dávkování na prováděné dialýze. 
 
Podávání  před  operací  pro  prevenci  infekcí  závisí  na  typu  a  délce  operace.  Je  doporučeno  toto 
dávkování: 30 - 60 min před operací zahajovací dávka 1-2 g i.v. nebo i.m. U déle trvajících operací (2 
a více hodin) se podává další dávka 500 mg – 1g i.v. nebo i.m. během operace. Po operaci se podává 
500 mg - 1 g i.v. nebo i.m. po 6 - 8 hodinách po dobu 24 hodin. 
Pokud by potenciální infekce byla pro pacienta velmi nebezpečnou (např. po operaci srdce nebo velké 
ortopedické výkony jako totální náhrada kloubu), je doporučeno pokračovat v pooperačním dávkování 
24-48 hodin.  
 
Starší pacienti: 
Není potřeba úprava dávkování, pokud jsou normální renální funkce. 
 
Novorozenci starší 1 měsíce a děti: 
Celková  denní  dávka  25-50  mg/kg  těl.  hm.  rozdělená  do  3  -  4  dílčích  dávek  je  účinná  u  většiny 
mírných až středních infekcí. 
U těžkých infekcí může být celková denní dávka zvýšena až do maximální doporučené dávky 100 mg/ 
kg těl. hm. 
 

Tělesná 
hmotnost 

25 mg/ kg denně ve  
3 dávkách 

25 mg/ kg denně ve 
 4 dávkách 

50 mg/ kg denně ve 3 
dávkách 

50  mg/  kg  denně  ve  4 
dávkách 

interval                
8 hod. 

objem 
injekce při 
koncentraci 
125 mg/ ml 

interval 
6 hod. 

objem 
injekce při 
koncentraci 
125 mg/ml 

interval 
8 hod. 

objem 
injekce při 
koncentraci 
225 mg/ ml 

interval 
6 hod. 

objem 
injekce při 
koncentraci 
225 mg/ ml 

4,5 kg 

 40 mg  0,3 ml 

 30 mg  0,25 ml 

 70 mg  0,35 ml 

 55 mg 

0,25 ml 

9,0 kg 

 75 mg  0,6 ml 

 55 mg  0,45 ml 

150 mg  0,7 ml 

110 mg 

0,5 ml 

13,5 kg 

115 mg  0,9 ml 

 85 mg  0,7 ml 

225 mg  1,0 ml 

170 mg 

0,75 ml 

18,0 kg 

150 mg  1,2 ml 

115 mg  0,9 ml   

300 mg  1,35 ml 

225 mg 

1,0 ml 

22,5 kg 

190 mg  1,5 ml 

140 mg  1,1 ml 

375 mg  1,7 ml 

280 mg 

1,25 ml 

 
 

 

4/7 

 
Novorozenci do 1 měsíce věku: 
Bezpečnost používání přípravku u novorozenců do 1  měsíce věku nebyla zatím doložena (viz bod  2 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefazolin užívat). 
 
 
Děti s poruchou renálních funkcí: 

clearance kreatininu 

(ml/min/1,73 m

2

dávka cefazolinu (mg/ kg) 

interval dávkování (hod) 

>  50 

7 (do 500 mg/ dávku) 

6 – 8 

25-50 

12 

10-25 

24 – 36 

< 10 

48 – 72 

 
Dětem, u kterých je prováděna hemodialýza se podává 7 mg/ kg těl. hm. na začátku léčby. Vzhledem k 
tomu, že sérové hladiny cefazolinu klesají o 35  - 65% během dialýzy, dávka 3-4 mg/ kg těl. hm. je 
podávána mezi jednotlivými dialýzami (interval mezi dialýzami = 72 hod). 
 
 
Připravený injekční roztok se podává přísně intramuskulárně nebo intravenózně. 
Aplikovat se smí pouze čiré, bezbarvé, čerstvě připravené injekční roztoky.  
 
Intramuskulární podání: 
Injekční  roztok  se  připraví  rozpuštěním  prášku  v  0,5%  roztoku  lidokainu.  Intramuskulární  injekce 
(max.  1  g)  se  aplikuje  do  velké  svalové  hmoty.  I.m.  podání  je  určeno  k  léčbě  nekomplikovaných 
infekcí. Rozpusťte 0,5 g prášku ve 2 ml rozpouštědla; 1 g prášku ve 4 ml rozpouštědla. 
Při podávání dětem do 1 roku věku se přípravek nemá rozpouštět v roztoku lidokainu. 
 
Intravenózní podání: 
Roztok nebo infuze se připraví rozpuštěním prášku ve vodě pro injekce nebo 0.9% roztoku chloridu 
sodného. Použijte alespoň 4 ml rozpouštědla na gram prášku. Pomalu aplikujte nitrožilně. Pro přípravu 
i.v. infuzí naplňte infuzní láhev 50-100 ml 0,9% chloridu sodného, nechejte suchou substanci rozpustit 
a aplikujte pomalou infuzí.  
 
Cefazolin je inkompatibilní s disulfátem amikacinu, sodnou solí amobarbitalu, kyselinou askorbovou, 
bleomycinem,  glukoheptonátem  vápenatým,  glukonátem  vápenatým,  cimetidin-hydrochloridem, 
kolistinem, 

erythromycinem, 

kanamycinem, 

oxytetracyklin-hydrochloridem, 

sodnou 

solí 

pentobarbitalu, polymyxinem B, tetracykliny.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Cefazolin, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování
Předávkování může způsobit bolest, zánětlivé reakce a flebitidu v místě vpichu. Při velmi vysokých 
parenterálních  dávkách  mohou  cefalosporiny  způsobit  vertigo,  parestézii,  bolest  hlavy.  Zvláště  u 
pacientů  s  poruchou  funkce  ledvin  může  předávkování  cefalosporiny  vyvolat  křeče.  Předávkování 
může být spojeno s abnormalitami laboratorních testů: zvýšení hodnot kreatininu, močoviny, jaterních 
enzymů  a  bilirubinu,  pozitivní  Coombsův  test,  trombocytóza,  trombocytopenie,  eosinofilie, 
leukopenie, prodloužený protrombinový čas. 
Léčba předávkování: 
Vyskytnou-li  se  křeče  je  třeba  léčbu  okamžitě  ukončit,  podat  antikonvulziva  a  monitorovat  životní 
funkce a příslušné laboratorní parametry. U závažných případů předávkování, nereagujících na léčbu, 
se doporučuje hemodialýza spolu s hemoperfuzí. Peritoneální dialýza není účinná.  
  
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cefazolin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

 

5/7 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Cefazolin  
Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Podle obecných zásad antibiotické terapie  má podávání 
cefazolinu pokračovat ještě 2-3 dny po ustoupení horečky nebo po té,  kdy byla potvrzena eradikace 
vyvolávajícího agens. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého

.

 

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následovně:  
Frekvence výskytu: 
Velmi časté ( ≥1/10) 
Časté ( ≥1/100 až  <1/10) 
Méně časté ( ≥1/1000 až  <1/100) 
Vzácné ( ≥1/10 000  až  <1/1000) 
Velmi vzácné (<1/10 000), neznámá frekvence (na základě dostupných údajů nelze frekvenci určit) 
 
 

Třídy 

orgánových 

systémů 

Časté  

Méně časté  

Vzácné  

Velmi 

vzácné  

Není známo  

Infekce a 
infestace 

 

 

 

 

Dlouhodobé 
nebo 
opakované 
podávání 
může vést k 
superinfekci 
nebo 
kolonizací 
rezistentními 
bakteriemi 
nebo 
kvasinkami 
(moučnivka, 
vaginální 
monoliáza) 

Poruchy 
krve a 
lymfatického 
systému 

 

Trombocyto
penie, 
neutropenie, 
leukopenie, 
eosinofilie, 
agranulocy-
tóza, 
hemolytická 
anémie 

Poruchy 
srážení krve, 
krvácení * 

 

 

Poruchy 
imunitního 
systému 

Alergické 
kožní reakce, 
jako je 

Závažné 
hypersenziti
vní reakce, 

 

Život 
ohrožující 
anafylatický 

 

 

6/7 

zarudnutí, 
kopřivka a 
svědění 

jako je 
angioneuroti
cký edém a 
léková 
horečka 

šok** 

Poruchy 
nervového 
systému 

 

 

 

 

Bolesti hlavy, 
točení hlavy, 
paraestézie, 
agitovanost, 
myoklonie, 
křeče

§

 

Gastrointesti
nální 
poruchy 

Průjem, 
nevolnost, 
zvracení, 
ztráta chuti k 
jídlu, 
plynatost, 
bolesti 
břicha

#

 

 

 

 

Pseudomem-
branózní 
kolitida 

+

 

Poruchy 
jater a 
žlučových 
cest 

 

Lehká, 
přechodná 
zvýšení 
AST, ALT a 
alkalické 
fosfatázy 

 

Reverzibilní 
hepatitida a 
cholestati-
cká 
žloutenka 

 

Poruchy 
ledvin a 
močových 
cest 

 

 

Intersticiální 
nefritida a 
další 

$

 

 

 

Celkové 
poruchy a 
reakce v 
místě 
aplikace 

 

Flebitida 
(zánět žil), 
tromboflebi-
tida 

 

 

 

*  Pacienti  ohrožení  těmito  účinky  jsou  ti,  kteří  trpí  nedostatkem  vitaminu  K nebo  jiných  faktorů 
s následkem poruch srážení krve, a pacienti s chorobami, které způsobují nebo zesilují krvácení. 
** což si může vyžádat okamžitou intenzivní péči. 
§ zvláště v případě předávkování nebo pokud nebyla upravena dávka při selhání ledvin. 
# Ve většině případů jsou příznaky pouze lehké a často během léčby nebo po ní vymizí. 
+ V případech závažného a přetrvávajícího průjmu během léčby  cefazolinem nebo po ní je nutno se 
poradit s lékařem, protože může jít o příznak závažné nemoci (pseudomembranózní kolitida), jež musí 
být  ihned  léčena  (např.  perorálním  vankomycinem  250 mg  čtyřikrát  denně).  Tito  pacienti  se  musí 
zdržet veškeré samoléčby léčivy inhibujícími peristaltiku. 
$ Převážně u kriticky nemocných pacientů léčených dalšími léky. 

 

 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 
 
 
 

 

7/7 

5. JAK PŘÍPRAVEK CEFAZOLIN UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C,  injekční  lahvičku  v  krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Rekonstituovaný roztok:  
Chemická  a  fyzikální  stabilita  po  otevření  před  použitím  byla  prokázána  na  dobu  24  hodin  při 
uchovávání v chladničce (2 – 8 °C), je-li lahvička uchovávána v krabičce.  

Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by 
doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  –  8 

o

C,  pokud  rekonstituce  neproběhla  za  kontrolovaných  a 

validovaných aseptických podmínek. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce/lahvičce  za 
Použitelné do:/ EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Cefazolin obsahuje 
Jedna injekční lahvička obsahuje 1,048 g cefazolinum natricum, což odpovídá 1 g cefazolinum.  

Jak přípravek Cefazolin vypadá a co obsahuje toto balení 
Zapertlovaná lahvička (typ flip-off) z bezbarvého skla, pryžová zátka, krabička. 
 
Velikost balení: 1 x 1 g, 10 x 1 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  a výrobce 
 Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, 

office.cz@sandoz.com

. 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
29.8.2012 

Recenze

Recenze produktu CEFAZOLIN SANDOZ 1 G 10X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFAZOLIN SANDOZ 1 G 10X1GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám