Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG CPS 20X100MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20992

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 20992
Kód EAN: 8027950031184
Kód SÚKL: 64653
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Přípravek mohou užívat dospělí i mladiství a děti od tří let. CeeNU se užívá jako pomocný prostředek proti nádorovým onemocněním, a to buď jako doplňující léčení po chirurgickém výkonu nebo ozařování anebo v kombinaci s jinými protinádorovými léky. Užívá se při nádorech mozkové tkáně, při postižení mízních uzlin tzv. Hodgkinovou chorobou a mimoto i při jiných nádorech tam, kde jiné léčení nemělo dostatečný účinek.

Příbalový leták

1/4

 

sp.zn. sukls187820/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg 

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg 

tvrdé tobolky 

lomustinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek CeeNU Lomustine a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CeeNU Lomustine užívat 

3. 

Jak se přípravek CeeNU Lomustine užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek CeeNU Lomustine uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek CeeNU Lomustine a k čemu se užívá 

 
CeeNU Lomustine se užívá ke zmírnění příznaků nádorového onemocnění, a to buď jako  
doplňující  léčení  po  chirurgickém  výkonu  nebo  ozařování  anebo  v  kombinaci  s  jinými 
protinádorovými  léky.  Užívá  se  při  nádorech  mozkové  tkáně,  při  postižení  mízních  uzlin  tzv. 
Hodgkinovou  chorobou  a  mimoto  i  při  dalších  nádorech  tam,  kde  jiné  léčení  nemělo  dostatečný 
účinek. CeeNU Lomustine zasahuje rušivě do látkové přeměny nádorových buněk, brání jejich růstu a 
usmrcuje nenormální buňky; může však působit nepříznivě i na buňky zdravé. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající a děti obvykle od tří let (vzhledem k lékové formě 
přípravku). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CeeNU  Lomustine užívat 

 
Neužívejte přípravek CeeNU Lomustine 

jestliže  jste  alergický(á)  na  lomustin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 

v kombinaci s živými vakcínami. 

 
Upozornění a opatření 
 
Léčba přípravkem CeeNU Lomustine vyžaduje pravidelné lékařské kontroly! 
 
Před zahájením léčby přípravkem CeeNU Lomustine a dále v týdenních intervalech mezi jednotlivými 
dávkami  Vám  bude  lékař  kontrolovat  krevní  obraz.  V průběhu  léčby  Vám  bude  dále  často 

2/4

 

kontrolována  funkce  plic,  jater  a  ledvin.  Toxický  vliv  přípravku  na  kostní  dřeň  může  přispívat  ke 
vzniku krvácivých stavů a ke snížené odolnosti proti infekcím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CeeNU Lomustine 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Současné užívání jiných protinádorových látek může zvýšit nebezpečí krvácení a snížení odolnosti 
proti různým infekcím, takže o úpravě dávkování v takových případech musí vždy rozhodnout lékař. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Neužívejte přípravek CeeNU Lomustine, pokud jste těhotná. Přípravek může vážně poškozovat plod, a 
proto je nutné, aby oba partneři užívali účinnou antikoncepci v období léčby. U mužů je nutné užívat 
účinnou antikoncepci ještě 6 měsíců po ukončení léčby. 
Lomustin může přestupovat do mateřského mléka, proto během léčby tímto přípravkem nesmíte kojit.  
Muži  by  měli  vyhledat  odbornou  radu  ohledně  možnosti  zmrazení  spermatu  před  zahájením  léčby, 
jelikož přípravek CeeNU Lomustine může způsobit neplodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé  z  nežádoucích  účinků  přípravku  CeeNU  Lomustine  mohou  nepříznivě  ovlivnit  činnost 
vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových 
vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách ap.). 
 
 
3. 

Jak se přípravek CeeNU Lomustine užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Přesné  dávkování  určuje  vždycky  lékař,  odborník  v  léčbě  nádorových  onemocnění.  Obvyklá  první 
dávka bývá 130 mg na 1 m

2

 tělesného povrchu pacienta, u dospělého člověka tedy kolem 220 mg na 1 

dávku. Při poruchách krvetvorby je dávkování nižší (100 mg na 1  m

2

); také při kombinaci s jinými 

protinádorovými léky se užívají nižší dávky CeeNU Lomustine.  
Tobolky je třeba užívat nejlépe nalačno. Tobolky se polykají celé, nerozkousané. V závislosti na dávce 
můžete dostávat tobolky různých barev. 
Před podáním léku lze užít přípravek proti zvracení.  
Další dávka  se  nesmí  užít  dříve  než  za  6  týdnů  po  dávce  předchozí.  V této  době  podstoupíte  různá 
vyšetření (krevní obraz, funkce plic, jater a ledvin) a podle jejich výsledků pak lékař určí výši i dobu 
příští dávky léku. 
 
Použití u dětí 
Dětem se podává odpovídající dávka podle tělesného povrchu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku CeeNU Lomustine, než jste měl(a) 
Při  požití  vyšší  než  předepsané  dávky  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  se  poraďte 
s lékařem. 
Mezi  projevy  předávkování  patří útlum  kostní  dřeně,  bolest  břicha,  průjem,  zvracení,  nechutenství, 
otupělost, závratě, abnormální funkce jater, kašel a dušnost. Pokud se u Vás některý z příznaků objeví 
v souvislosti s předávkováním, kontaktujte znovu lékaře, aby mohla být zahájena vhodná léčba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CeeNU Lomustine  
Informujte o tom prosím svého odborného lékaře. 

3/4

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CeeNU Lomustine 
Informujte o tom prosím svého odborného lékaře. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10) 

 

leukopenie (snížený počet bílých krvinek, projevující se zvýšenou náchylností k infekcím), 

 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny (četnost výskytu není známá):  

 

akutní  leukemie  (zhoubné  krevní  onemocnění),  myelosuprese  (útlum  krvetvorby), 

myelodysplastický  syndrom  (porucha  krvetvorby),  trombocytopenie  (nedostatek  krevních 
destiček, projevující se zvýšenou krvácivostí), anémie (chudokrevnost, projevující se slabostí, 
únavou), 

 

poruchy  koordinace,  dezorientace,  letargie  (chorobná  spavost  nebo  netečnost),  dysartrie 

(porušená výslovnost z nervových příčin),  

 

plicní  fibróza  (zmnožení  vaziva  v  plicní  tkáni),  infiltrace  plic  (prostoupení  plicní  tkáně 

nádorovými buňkami),  

 

pocit na zvracení, zvracení, stomatitida (zánět sliznice ústní dutiny),  

 

zvýšené hladiny transamináz (tj. enzymy uvolňující se z poškozených buněk), zvýšené hladiny 

bilirubinu  (žlučového  barviva)  v  krvi,  zvýšené  hladiny  alkalické  fosfatázy  (tj.  enzym 
podporující činnost buněk), 

 

alopecie (vypadávání vlasů),  

 

selhání ledvin, azotemie (množství nebílkovinného dusíku v krvi), atrofie (zmenšení) ledvin, 

poškození ledvin. 

 
Váš lékař bude v průběhu léčby tyto nežádoucí účinky sledovat (viz bod Upozornění a opatření v bodu 
2). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100 41 Praha 1, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK CeeNU LOMUSTINE UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

4/4

 

CeeNU Lomustine  je účinný přípravek, se kterým se musí zacházet s opatrností a zabránit kontaktu 
prášku s kůží a se sliznicemi, včetně vdechnutí prášku při možném otevření tobolky. 
Osoby,  které  neužívají  přípravek  CeeNU  Lomustine,  nemají  být  jeho  účinkům  vystaveny.  Pokud  s 
přípravkem manipulují, mají na snížení rizika používat jednorázové rukavice. 
Před  a  po  kontaktu  s lahvičkou  nebo  tobolkami  přípravku  CeeNU  Lomustine  je  třeba  si  umýt  ruce. 
Pokud se prášek z tobolek vysype, musí se okamžitě utřít jednorázovou utěrkou a vložit do uzavřené 
nádoby nebo plastové tašky spolu s prázdnými tobolkami. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek CeeNU Lomustine obsahuje 
Léčivou látkou je lomustinum (lomustin), 40 mg nebo 100 mg v jedné tvrdé tobolce. 
Pomocnými  látkami  jsou  magnesium-stearát,  mannitol,  oxid  titaničitý  (E  171),  indigokarmín,  žlutý 
oxid železitý (E 172), želatina, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, amoniak).  
 
Jak přípravek CeeNU Lomustine vypadá a co obsahuje toto balení 
CeeNU Lomustine (CCNU) 40 mg – neprůhledné tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý až žlutobílý 
prášek. Vrchní část je bílá s potiskem „CPL“ nad „3031“, spodní část světle zelená s potiskem, „40 
MG“  
CeeNU  Lomustine  (CCNU)  100  mg  –  neprůhledné  tvrdé  želatinové  tobolky  obsahující  bílý  až 
žlutobílý prášek.  Vrchní i spodní část jsou světle zelené, vrchní část s potiskem „CPL“ nad „3032“, 
spodní část s potiskem „100 MG“. 
 
Lahvička  z hnědého  skla  s kovovým  šroubovacím  uzávěrem  obsahující  vatičku  a  vysoušedlo, 
s obsahem buď 20 tvrdých tobolek po 40 mg (tobolky bílo-světlezelené) nebo 20 tvrdých tobolek po 
100 mg (tobolky celé světlezelené), krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Corden Pharma Latina S.p.A., Sermoneta (Latina), Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Česká republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 
Tel.: +420221 016 111 
Fax: +420221 016 900 
e-mail: bms.czech@bms.com 

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.1.2016 
 

Recenze

Recenze produktu CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG CPS 20X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG CPS 20X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám