Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89241

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89241
Kód EAN: 5997001312360
Kód SÚKL: 10253
Co je Cavinton nebo Cavinton Forte a k čemu se používá Cavinton nebo Cavinton Forte je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

Příbalový leták

 

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

CAVINTON, tablety

CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

 

PYe

Ponechte si pYíbalovou informaci pro pYípad, ~

e

si ji budete potYebovat pYe

Máte-li jakékoli dalaí otázky, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

Tento pYípravek byl pYedepsán Vám. Nedávejte jej ~ádné dalaí osob. Mohl by jí ublí~it, a to i tehdy, má-li stejné pYíznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

 

 

V pYíbalové informaci nal

e

znete:

1. Co je CAVINTON nebo CAVINTON FORTE

a k 

u

s

e pou~ívá

2. emu mu

s

íte vn

o

vat pozornos

t

,

ne~ za

~

3. Jak se CAVINTON nebo CA

VINT

ON FORT

E u~ívá

4. Mo~né ne~ádoucí ú

5. Jak CAVINTON nebo CAVINTON FORTE uchovávat

6.

Dalaí i

nformace

 

1. CO JE CAVINTON nebo CAVINTON FORTE A K  EMU SE POU}ÍVÁ

CAVINTON nebo CAVINTON FORTE je ur

a neurologických projevo pYi poruchách prok

rvení mo

z

ku

.

 

2. EMU MUSÍTE V

N

OVAT POZ

O

RNOST, NE}

Z

A

PYípravek se nesmí u~ívat v t

hote

nství,

pYi kojení a známé pYecitlivlosti na lé

í slo~k

u pYípr

avku.

Dole~ité informac

e

o nkterých slo~kách pYípra

vko CAVINTON a CAVINTON FORTE

P

Y

ípravek

obsa

huje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-

l

Tablety se u~ívají v~dy po jídle.

 

 

4. MO}NÉ NE}ÁDOUCÍ Ú INKY

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i CAVINTON nebo CAVINTO FORTE ne~ádoucí ú

8

H

X

Œ

Ž

Ì

haJhÙZ

£

h'ªCJaJh

ÙZ£hz5CJaJh )w5CJaJhÙZ£hI}Ó5



CJaJhÙZ£hI}ÓCJaJhÙZ£h©

¥CJ

aJhJ

-CJaJh©¥CJaJhÙZ£hJ-CJH*aJhqçCJaJhÙZ£hJ-CJaJ"hÙZ£hJ-5CJaJmHnHu

h:/3h:/3 ^`†¶Ð

Ò

8

úúõíåååÝÔ{{X$

& F„þÿ

ý

a

$gdqç

]„þÿgdI}Ó$a$gdI}Ó$a$gd:/3$a$gdJ-gdü!ÿgd:/3 ZLªLýý8

È

Ò ¦MX$

&

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

j

í chránit ~ivotní prostYedí.

 

 

6. DAL`Í INF

ORMACE

 

C

o

CAVINTON nebo CAVINTON

FORTE ob

s

ahuje

 

v

o

u látkou je vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg v

1

tablet.

Pomocnými látkami jsou

ko

loidní

bezvodý oxid kYemi

s

y.

 

Jak

CAVINTON

nebo CAVINTON FORTE vypa

d

á a co obsahuje toto balení

CAV

INTON: bílé, ploché tablety se z

k

o

senými h

rana

mi, na jedné stran vyra~eno  CAVINTON .

CAVINTON FORTE: bílé nebo témY bílé

p

Dr~itel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi út 19-21, 1103 Budapeae, Maarsko

 

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci:

 

RICHTER GEDEON.

Zastoupení pr

o

eskou republiku

Na str~i 65

140 00 Praha 4

Tel: +4

2

261 141 200

e-mail:ric

h

tergedeo

n

@richtergede

o

n

.cz

 

Datum poslední revize textu :

11.2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

CAVINTON, tablety

CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

 

PYe

Ponechte si pYíbalovou informaci pro pYípad, ~

e

si ji budete potYebovat pYe

Máte-li jakékoli dalaí otázky, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

Tento pYípravek byl pYedepsán Vám. Nedávejte jej ~ádné dalaí osob. Mohl by jí ublí~it, a to i tehdy, má-li stejné pYíznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

 

 

V pYíbalové informaci nal

e

znete:

1. Co je CAVINTON nebo CAVINTON FORTE

a k 

u

s

e pou~ívá

2. emu mu

s

íte vn

o

vat pozornos

t

,

ne~ za

~

3. Jak se CAVINTON nebo CA

VINT

ON FORT

E u~ívá

4. Mo~né ne~ádoucí ú

5. Jak CAVINTON nebo CAVINTON FORTE uchovávat

6.

Dalaí i

nformace

 

1. CO JE CAVINTON nebo CAVINTON FORTE A K  EMU SE POU}ÍVÁ

CAVINTON nebo CAVINTON FORTE je ur

a neurologických projevo pYi poruchách prok

rvení mo

z

ku

.

 

2. EMU MUSÍTE V

N

OVAT POZ

O

RNOST, NE}

Z

A

PYípravek se nesmí u~ívat v t

hote

nství,

pYi kojení a známé pYecitlivlosti na lé

í slo~k

u pYípr

avku.

Dole~ité informac

e

o nkterých slo~kách pYípra

vko CAVINTON a CAVINTON FORTE

P

Y

ípravek

obsa

huje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-

l

Tablety se u~ívají v~dy po jídle.

 

 

4. MO}NÉ NE}ÁDOUCÍ Ú INKY

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i CAVINTON nebo CAVINTO FORTE ne~ádoucí ú

8

H

X

Œ

Ž

Ì

haJhÙZ

£

h'ªCJaJh

ÙZ£hz5CJaJh )w5CJaJhÙZ£hI}Ó5



CJaJhÙZ£hI}ÓCJaJhÙZ£h©

¥CJ

aJhJ

-CJaJh©¥CJaJhÙZ£hJ-CJH*aJhqçCJaJhÙZ£hJ-CJaJ"hÙZ£hJ-5CJaJmHnHu

h:/3h:/3 ^`†¶Ð

Ò

8

úúõíåååÝÔ{{X$

& F„þÿ

ý

a

$gdqç

]„þÿgdI}Ó$a$gdI}Ó$a$gd:/3$a$gdJ-gdü!ÿgd:/3 ZLªLýý8

È

Ò ¦MX$

&

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

j

í chránit ~ivotní prostYedí.

 

 

6. DAL`Í INF

ORMACE

 

C

o

CAVINTON nebo CAVINTON

FORTE ob

s

ahuje

 

v

o

u látkou je vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg v

1

tablet.

Pomocnými látkami jsou

ko

loidní

bezvodý oxid kYemi

s

y.

 

Jak

CAVINTON

nebo CAVINTON FORTE vypa

d

á a co obsahuje toto balení

CAV

INTON: bílé, ploché tablety se z

k

o

senými h

rana

mi, na jedné stran vyra~eno  CAVINTON .

CAVINTON FORTE: bílé nebo témY bílé

p

Dr~itel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi út 19-21, 1103 Budapeae, Maarsko

 

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci:

 

RICHTER GEDEON.

Zastoupení pr

o

eskou republiku

Na str~i 65

140 00 Praha 4

Tel: +4

2

261 141 200

e-mail:ric

h

tergedeo

n

@richtergede

o

n

.cz

 

Datum poslední revize textu :

11.2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

CAVINTON, tablety

CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

 

PYe

Ponechte si pYíbalovou informaci pro pYípad, ~

e

si ji budete potYebovat pYe

Máte-li jakékoli dalaí otázky, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

Tento pYípravek byl pYedepsán Vám. Nedávejte jej ~ádné dalaí osob. Mohl by jí ublí~it, a to i tehdy, má-li stejné pYíznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

 

 

V pYíbalové informaci nal

e

znete:

1. Co je CAVINTON nebo CAVINTON FORTE

a k 

u

s

e pou~ívá

2. emu mu

s

íte vn

o

vat pozornos

t

,

ne~ za

~

3. Jak se CAVINTON nebo CA

VINT

ON FORT

E u~ívá

4. Mo~né ne~ádoucí ú

5. Jak CAVINTON nebo CAVINTON FORTE uchovávat

6.

Dalaí i

nformace

 

1. CO JE CAVINTON nebo CAVINTON FORTE A K  EMU SE POU}ÍVÁ

CAVINTON nebo CAVINTON FORTE je ur

a neurologických projevo pYi poruchách prok

rvení mo

z

ku

.

 

2. EMU MUSÍTE V

N

OVAT POZ

O

RNOST, NE}

Z

A

PYípravek se nesmí u~ívat v t

hote

nství,

pYi kojení a známé pYecitlivlosti na lé

í slo~k

u pYípr

avku.

Dole~ité informac

e

o nkterých slo~kách pYípra

vko CAVINTON a CAVINTON FORTE

P

Y

ípravek

obsa

huje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-

l

Tablety se u~ívají v~dy po jídle.

 

 

4. MO}NÉ NE}ÁDOUCÍ Ú INKY

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i CAVINTON nebo CAVINTO FORTE ne~ádoucí ú

8

H

X

Œ

Ž

Ì

haJhÙZ

£

h'ªCJaJh

ÙZ£hz5CJaJh )w5CJaJhÙZ£hI}Ó5



CJaJhÙZ£hI}ÓCJaJhÙZ£h©

¥CJ

aJhJ

-CJaJh©¥CJaJhÙZ£hJ-CJH*aJhqçCJaJhÙZ£hJ-CJaJ"hÙZ£hJ-5CJaJmHnHu

h:/3h:/3 ^`†¶Ð

Ò

8

úúõíåååÝÔ{{X$

& F„þÿ

ý

a

$gdqç

]„þÿgdI}Ó$a$gdI}Ó$a$gd:/3$a$gdJ-gdü!ÿgd:/3 ZLªLýý8

È

Ò ¦MX$

&

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

j

í chránit ~ivotní prostYedí.

 

 

6. DAL`Í INF

ORMACE

 

C

o

CAVINTON nebo CAVINTON

FORTE ob

s

ahuje

 

v

o

u látkou je vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg v

1

tablet.

Pomocnými látkami jsou

ko

loidní

bezvodý oxid kYemi

s

y.

 

Jak

CAVINTON

nebo CAVINTON FORTE vypa

d

á a co obsahuje toto balení

CAV

INTON: bílé, ploché tablety se z

k

o

senými h

rana

mi, na jedné stran vyra~eno  CAVINTON .

CAVINTON FORTE: bílé nebo témY bílé

p

Dr~itel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi út 19-21, 1103 Budapeae, Maarsko

 

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci:

 

RICHTER GEDEON.

Zastoupení pr

o

eskou republiku

Na str~i 65

140 00 Praha 4

Tel: +4

2

261 141 200

e-mail:ric

h

tergedeo

n

@richtergede

o

n

.cz

 

Datum poslední revize textu :

11.2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám