Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21177
Kód EAN: 8595106401322
Kód SÚKL: 30830
Casodex 150 je používán k léčbě rakoviny prostaty (předstojné žlázy) bez metastáz, pro které kastrace nebo jiná léčba není vhodná nebo je nepřijatelná. Dále se Casodex používá jako podpůrná léčba k jinému druhu léčby (ozařování, chirurgické odstranění prostaty) u rakoviny prostaty bez metastáz v rámci programu časné léčby. Přípravek je určen pouze pro dospělé muže.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls12509/2010
a příloha k sp.zn.:suk1s146393/2009, sukls230746/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CASODEX 150
potahované tablety
(bicalutamidum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CASODEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CASODEX užívat
3. Jak se přípravek CASODEX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek CASODEX uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK CASODEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Casodex obsahuje léčivou látku bikalutamid. Bikalutamid patří do skupiny léků, které se
nazývají antiandrogeny.

CASODEX se používá k léčbě rakoviny předstojné žlázy (prostaty).
CASODEX vyvolává blokádu působení mužských pohlavních hormonů, např.
testosteronu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CASODEX
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CASODEX
jestliže jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku bikalutamid nebo na kteroukoli další složku
přípravku (viz bod 6: Další informace).
jestliže užíváte léky s obsahem cisapridu nebo některá antihistaminika (terfenadin a astemizol).
CASODEX nesmí užívat ženy a nesmí se podávat dětem.

Neužívejte CASODEX, pokud se některé omezení uvedené výše vztahuje též na Vás. V případě
nejistoty se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem ještě před zahájením léčby.2/5


Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku CASODEX je zapotřebí
jestliže máte problémy s játry nebo jaterní onemocnění.


Pokud budete nastupovat do nemocnice, informujte zdravotnický personál, že užíváte přípravek
CASODEX.

Ukončete užívání tablet pouze tehdy, jestliže Vám to poradí Váš lékař.

Těhotenství a kojení
CASODEX nesmí užívat ženy včetně těhotných žen nebo kojících matek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv.

Neužívejte přípravek CASODEX, pokud již užíváte některý z následujících léků:
cisaprid (lék k léčbě některých typů nechutenství).
některá antihistaminika (terfenadin nebo astemizol).

Informujte svého lékaře pokud užíváte některý z následujících léků:
léky určené k předcházení tvorby krevních sraženin (léky na ředění krve). Lékař může provádět
kontrolu krevní srážlivosti před léčbou i v průběhu léčby přípravkem CASODEX.
cyklosporin (k potlačení Vašeho imunitního systému, např. po transplantaci).
blokátory kalciových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce).
cimetidin (k léčbě žaludečních obtíží).
ketokonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
CASODEX pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat
stroje.
Někteří pacienti se však občas mohou při užívání přípravku CASODEX cítit ospalí. Pokud je to
Váš případ, poraďte se nejdříve s lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku CASODEX
CASODEX obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem
ještě před zahájením léčby.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CASODEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek CASODEX přesně podle pokynů svého lékaře. V případě nejistoty se
poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělého je jedna tableta denně.
Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.
Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.
Nepřestávejte užívat tento lék ani v případě, že se již cítíte dobře, ale vždy vyčkejte až na pokyn
lékaře.

Jestliže jste užil větší dávku přípravku CASODEX, než jste měl
Pokud jste užil větší než předepsanou dávku, poraďte se s lékařem nebo navštivte přímo nemocnici


3/5

Jestliže jste zapomněl užít přípravek CASODEX
Pokud jste zapomněl užít tabletu v obvyklou dobu, vynechejte tuto dávku a užijte další dávku
v pravidelnou denní dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CASODEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pomoc ihned, pokud se vyskytnou následující problémy:
Alergické reakce (méně časté, vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100)
Příznaky mohou zahrnovat rychlý rozvoj:
vyrážky, svědění nebo puchýřků na kůži.
otok tváře, rtů, jazyka, krku a dalších částí těla.
dušnost, pískoty nebo obtížné dýchání.

Pokud se Vám to přihodí, volejte ihned lékaře.

Pokud zpozorujete následující změny/příznaky, poraďte se bez odkladu se svým lékařem:
Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10):
zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o projevy postižení jater nebo ve
vzácných případech (vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 1000) o selhání jater.
Bolest břicha.
Krev v moči.
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
Závažná dušnost nebo dušnost, která se náhle zhorší. Může být doprovázena kašlem nebo
vysokou teplotou (horečkou). Může jít o projevy zánětu plic označovaného intersticiální plicní
nemoc.

Další možné nežádoucí účinky
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
kožní vyrážka.
zvětšení prsou a citlivost prsou na pohmat.
pocit slabosti.

Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10)
návaly horka.
pocit nucení na zvracení (nauzea).
svědění kůže.
suchá kůže.
problémy s erekcí (erektilní dysfunkce).
přibývání na váze.
snížená sexuální touha a snížená plodnost.
vypadávání vlasů.
obnovení růstu vlasů a růst dalších vlasů.
nízká hladina červených krvinek (anémie).
ztráta chuti k jídlu.
deprese.
pocit ospalosti.
trávicí obtíže.
závratě.
4/5
zácpa.
plynatost.
bolest na hrudníku.
otoky.

Lékař může provádět kontroly Vaší krve, aby zjistil případné změny.

Nebuďte zaskočeni výčtem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí projevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK CASODEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru (EXP.).
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek v původním obalu/krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CASODEX obsahuje
Léčivou látkou je bicalutamidum (bikalutamid). Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg
bikalutamidu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon,
magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 300, oxid titaničitý.

Jak přípravek CASODEX vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté potahované tablety s vyraženým CASODEX 150 na jedné straně a logem na druhé straně.

Přípravek CASODEX 150 je dodáván na trh v blistrech, v balení po 28 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobci přípravku
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie
Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5 Smíchov
Tel: +420 222 807 111
info@astrazeneca.com
5/5

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.3.2013


Překlad zkratek uvedených na vnitřním obalu/blistru: MON= pondělí, TUE= úterý, WED= středa,
THU= čtvrtek, FRI= pátek, SAT= sobota, SUN= neděle
LOT: číslo šarže, MADE: datum výroby, EXP: použitelné do


AstraZeneca 2013
Registrovaná ochranná známka CASODEX je majetkem AstraZeneca plc.

Recenze

Recenze produktu CASODEX 150 28X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CASODEX 150 28X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze