Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CARVESAN 25 30X25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88976

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 88976
Kód EAN: 5290931003507
Kód SÚKL: 102608
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Carvesan je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze). Dále se užívá při léčbě angíny pectoris (onemocnění srdce, projevující se bolestí na hrudi) a při léčbě městnavého srdečního selhání - snižuje úmrtnost a nutnost hospitalizace, zpomaluje postup onemocnění a zlepšuje povšechně stav pacienta. Carvesan je určen k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták

 

 

1/6 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. 

sukls249285/2011, sukls249280/2011

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CARVESAN 6,25 

CARVESAN 25 

tablety 

carvedilolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je CARVESAN a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARVESAN užívat 

3.  Jak se CARVESAN užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak CARVESAN uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  CO JE CARVESAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

CARVESAN obsahující léčivou látku karvedilol je přípravek, který způsobuje rozšiřování cév a tím 
snižuje odpor v cévách a hromadění tekutin, čímž působí proti otokům. 

Lehce  snižuje  tepovou  frekvenci.  Při  léčbě  CARVESANEM  je  průtok  krve  ledvinami  zachován, 
nedochází  ke  snížení  funkce  ledvin.  Periferní  oběh  krve  je  zachován,  proto  jen  vzácně  pozorujeme 
chladné končetiny. U pacientů s poruchou funkce levé srdeční komory nebo se srdeční nedostatečností 
má karvedilol příznivý účinek na činnost srdce. 

Maximální hladina v krvi je dosažena 1 hodinu po podání. Průměrný poločas vylučování karvedilolu 
je 6–10 hodin. 

CARVESAN je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze). 

Dále  se  užívá  při  léčbě  některých  srdečních  onemocnění  charakterizovaných  nedostatečným 
prokrvením (ischemií) např. anginy pectoris (onemocnění srdce, projevující se bolestí na hrudi) a při 
léčbě  městnavého  srdečního  selhání.  Snižuje  úmrtnost  a  nutnost  hospitalizace,  zpomaluje  postup 
onemocnění. 

CARVESAN je určen k léčbě dospělých osob. 

 

2/6 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARVESAN UŽÍVAT 

Neužívejte CARVESAN 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  karvedilol  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže trpíte těžkým srdečním selháním s klidovou dušností a potřebujete nitrožilní podávání 

léků podporujících činnost srdce 

  jestliže trpíte výraznou poruchou jater 

  jestliže máte průduškové astma 

  jestliže  máte poruchu srdečního  rytmu  (atrio-ventrikulární  blokáda  2.  a  3.  stupně,  sick-sinus 

syndrom) 

  jestliže máte výrazně zpomalenou srdeční akci (tep pod 50/min) 

  jestliže trpíte výrazně nízkým krevním tlakem 

  ve stavu šoku při selhání srdce 

Upozornění a opatření 

Před zahájením léčby přípravkem CARVESAN se poraďte se svým lékařem: 

  jestliže jste léčeni pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory 

(digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení) 

  jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem  CARVESAN  může  maskovat příznaky 

nízkého krevního cukru. Hladina  krevního cukru musí proto být zvlášť pečlivě sledována. 

  jestliže máte chronickou obstrukční bronchopulmonální nemoc (CHOPN) s bronchospastickou 

složkou (bronchospasmus= zúžení průdušek) a neužíváte perorální či inhalační léky 

  jestliže máte srdeční selhání doprovázené nízkým krevním tlakem (systolický TK < 100 mm 

Hg), sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním 
tepen (ateroskleróza) a/nebo potížemi s ledvinami, je třeba sledovat funkce ledvin. Může být 
nutné snížit dávku přípravku CARVESAN. 

  jestliže nosíte kontaktní čočky. CARVESAN může snižovat tvorbu slz. 

  jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních 

končetin)  či  trpíte  poruchami  periferní  cirkulace  krve  (např.  Raynaudův  fenomén). 
CARVESAN může zhoršovat tyto příznaky. 

  jestliže  máte  zvýšenou  činnost  štítné  žlázy  se  zvýšenou  produkcí  hormonů  štítné  žlázy. 

CARVESAN může maskovat tyto příznaky. 

  jestliže  užíváte  CARVESAN  a  máte  podstoupit  operaci  v  anestezii.  Měli  byste  se  předem 

poradit s lékařem odpovědným za anestezii. 

  jestliže  jste  měli  těžkou  alergickou  reakci  (např.  na  štípnutí  hmyzem  nebo  na  jídlo)  nebo 

jestliže  právě  absolvujete  nebo  máte  podstoupit  alergickou  desenzibilizační  terapii,  protože 
CARVESAN může zeslabit účinek léků používaných k léčbě takových alergických reakcí 

  jestliže máte lupenku 

  jestliže máte velmi nízký puls (méně než 55 tepů za minutu) 

  jestliže  užíváte  současně  blokátory  kalciového  kanálu  nebo  jiná  antiarytmika  (přípravky 

k léčbě poruch srdečního rytmu), je nutno pečlivě sledovat EKG a krevní tlak 

  jestliže máte nádor dřeně nadledvin 

  jestliže  trpíte  Prinzmetalovou  anginou  pectoris  nebo  u  pacientů  s  podezřením  na  toto 

onemocnění 

 

3/6 

  jestliže  trpíte  depresí  či  myasthenia  gravis  (svalové  onemocnění  charakterizované  svalovou 

slabostí) 

Přípravkem CARVESAN by neměly být léčeny děti a mladiství do 18 let. 

Přípravek CARVESAN se nesmí vysadit náhle. 

Další léčivé přípravky a CARVESAN 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Účinky  přípravku  CARVESAN  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo 
které  začnete  užívat,  a  to  na  lékařský  předpis  i  bez  něj.  Než  začnete  současně  s užíváním 
CARVESANU užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 

CARVESAN zvyšuje účinek současně užívaných léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku 
nebo takových léků, u nichž lze očekávat snížení krevního tlaku jako nežádoucí účinek. 

Při současném ústním užívání CARVESANU a léku obsahujícího léčivou látku diltiazem, amidaron 
nebo verapamil může ojediněle dojít k poruchám srdečního vedení, což se projeví poruchou srdečního 
rytmu. 

Pokud užíváte CARVESAN současně s některým z výše zmíněných léků, je nutné, abyste se podrobili 
pravidelnému pečlivému sledování srdeční činnosti (EKG) a krevního tlaku. Váš lékař Vám tyto léky 
nebude podávat současně nitrožilně. 

U pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají současně CARVESAN a lék obsahující digoxin, 
může  dojít  ke  zvýšení  hladiny  digoxinu  v krvi,  proto  je  třeba  hladiny  digoxinu  v krvi  na  začátku, 
v průběhu i při přerušení léčby CARVESANEM sledovat. 

CARVESAN zvyšuje účinek inzulínu a dalších léků k léčbě cukrovky, přičemž příznaky nízké hladiny 
cukru  v krvi  (především  zvýšená  srdeční  frekvence)  jsou  zkreslené  nebo  oslabené.  Doporučuje  se 
proto pravidelné sledování hladiny cukru u pacientů s cukrovkou. 

Při  současném  užívaní  CARVESANU  a  léků  obsahujících  léčivou  látku  klonidin  (působí  proti 
vysokému krevnímu tlaku) je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit CARVESAN a to několik dnů 
před postupným snižováním dávek léku obsahujícího klonidin. 

U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu 
v krvi snížené a tím snížen i jeho účinek. Naopak při současném užívání léku obsahujícího cimetidin 
(léčba žaludečních vředů) mohou být hladiny karvedilolu v krvi zvýšené a tím se může dostavit vyšší 
účinek CARVESANU . 

Opatrnosti  je  třeba  během  celkové  anestezie  (celkové  znecitlivění)  vzhledem  ke  společnému 
tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak. 

CARVESAN s jídlem, pitím a alkoholem 

CARVESAN je vhodné užívat současně s jídlem. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste užívat CARVESAN. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U  některých  pacientů  může  dojít  ke  zhoršení  pozornosti  (tj.  schopnosti  řízení  a  ovládání  vozidel 
a strojů),  a  to  zejména  na  začátku  nebo  při  změně  léčby  a  ve  spojení  s alkoholem.  Proto  činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 

Pokud používáte kontaktní čočky, musíte mít na paměti možné snížení tvorby slz. 

 

4/6 

CARVESAN obsahuje sacharózu a laktózu 

CARVESAN  obsahuje  sacharózu  a  monohydrát  laktózy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3.  JAK SE CARVESAN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Polykejte  s dostatečným  množstvím  tekutiny.  Tablety  lze  rozdělit  na  dvě  stejné  dávky.  V případě 
potřeby rozpulte obvyklým způsobem, tj. rozlomte tabletu oběma rukama podél půlicí rýhy. 

Doporučená dávka přípravku je: 

Léčba vysokého krevního tlaku 

Doporučuje se podávat lék v jedné denní dávce. 

Dospělí pacienti 

Doporučená dávka přípravku CARVESAN v prvních 2 dnech na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně. 
Pak  se  pokračuje  dávkou  25  mg  1  x  denně.  Podle  potřeby  lze  dávku  zvyšovat  postupně  ve 
dvoutýdenních intervalech až na doporučenou maximální dávku 50 mg 1 x denně nebo rozděleně ve 
dvou denních dávkách. 

Starší pacienti 

Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně, která bývá u některých pacientů dostačující. 
Není-li odpovídající reakce na léčbu, lze dávku ve dvoutýdenních intervalech postupně zvyšovat až na 
doporučenou maximální denní dávku 50 mg. 

Léčba ischemické choroby srdeční-anginy pectoris 

Dospělí pacienti 

Doporučená dávka je na začátku léčby 12,5 mg dvakrát denně v prvních 2 dnech. Následně se dávka 
zvýší  na  25  mg  dvakrát  denně.  Je-li  to  potřebné,  lze  dávky  postupně  ve  dvoutýdenních  intervalech 
zvyšovat až na maximální denní dávku 100 mg denně rozděleně ve dvou dávkách. 

Pro starší pacienty se doporučuje dávka 50 mg denně rozdělená do dvou dávek. 

Léčba srdečního selhání 

Dospělí pacienti 

Doporučená  dávka  přípravku  CARVESAN  na  začátku  léčby  je  3,125  mg  dvakrát  denně  po  dobu 
2 týdnů. Je-li tato  dávka  dobře snášena, lze ji  postupně  zvyšovat  v intervalech, které  by  neměly  být 
kratší než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně na 12,5 mg dvakrát denně a konečně na 
25 mg dvakrát denně. Dávku lze zvyšovat na nejvyšší pacientem tolerovanou dávku. Maximální denní 
doporučovaná  dávka  pro  pacienty  s hmotností  pod  85  kg  je  25  mg  dvakrát  denně.  Pro  pacienty 
s hmotností nad 85 kg je tato dávka 50 mg dvakrát denně. 

Před  každým  zvýšením  dávky  je  nutné  se  podrobit  kontrole  u  Vašeho  ošetřujícího  lékaře.  Při 
přechodném  zhoršení  srdeční  nedostatečnosti  nebo  při  zadržování  tekutin  v těle  (otoky)  je  třeba  na 
základě  rozhodnutí  ošetřujícího  lékaře  zvýšit  dávky  diuretik  (léky  podporující  tvorbu  a  vylučování 
moči) nebo podávání CARVESANU dokonce přechodně přerušit. 

Je-li léčba CARVESANEM přerušena na déle než 2 týdny, doporučuje se zahájit léčbu opět dávkami 
3,125 mg dvakrát denně a pak dávky postupně zvyšovat dle výše uvedeného schématu. Váš ošetřující 
lékař Vám podá přesné instrukce. 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících. 

 

5/6 

Jestliže jste užil(a) více CARVESANU, než jste měl(a) 

Neužívejte  více  tablet,  než  máte  užívat.  Pokud  jste  užil(a)  více  tablet,  než  jste  měl(a),  poraďte  se 
s lékařem. 

Při  předávkování  CARVESANEM  vzniká  výrazné  snížení  krevního  tlaku,  výrazný  pokles  srdeční 
frekvence,  srdeční  selhání  až  šok  a  srdeční  zástava.  Může  dojít  též  k  dechovým  obtížím  (dušnost), 
zvracení, poruše vědomí a křečím. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít CARVESAN 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v doporučeném 
dávkování podle obvyklého plánu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat CARVESAN 

Neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Pacienti s chronickým srdečním selháním 
Velmi časté (vyskytují se u více než 10 % pacientů) 

  Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček) 

  Závratě 

Časté (vyskytují se u více než 1

‒ 10 % pacientů) 

  Hyperglykemie (zvýšené množství glukózy v krvi), hypercholesterolemie (zvýšené množství 

cholesterolu v krvi), přírůstky hmotnosti 

  Zhoršené vidění 

  Bradykardie (pomalý puls), hypervolemie (zvětšení objemu obíhající krve) 

  Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje), nízký krevní tlak 

  Nevolnost, průjem, zvracení 

  Otoky na různých místech těla 

Pacienti s anginou pectoris a vysokým krevním tlakem 

Časté (vyskytují se u více než 1

‒ 10 % pacientů) 

  Závratě, bolesti hlavy - obvykle mírné, vyskytující se na počátku léčby 

  Snížená tvorba slz  

  Bradykardie (pomalý puls) 

  Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje) 

  Ucpaný nos 

  Nevolnost, bolest břicha, průjem 

  Bolest končetin 

 

6/6 

  Únava - obvykle mírná, objevující se na počátku léčby 

Vzhledem  k možnosti  ovlivnění  složení  krve  CARVESANEM  budete  muset  podstoupit  pravidelná 
vyšetření krve v intervalech dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. 

5.  JAK CARVESAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co CARVESAN obsahuje 

  Léčivou látkou je karvedilol (carvedilolum). 

CARVESAN 6,25: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 6,25 mg. 

CARVESAN 25: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 25 mg. 

  Pomocnými látkami jsou: 

Sacharóza, monohydrát laktózy, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, magnesium-
stearát. CARVESAN 6,25 obsahuje také žlutý oxid železitý (E 172). 

Jak CARVESAN vypadá a co obsahuje toto balení 

CARVESAN 6,25 

Žluté kulaté ploché tablety o průměru 7 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

CARVESAN 25 

Bílé kulaté ploché tablety o průměru 6 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení 

PVC/Al blistr, krabička 

Velikost balení: 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha, Česká republika 

Výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.10.2012. 

Recenze

Recenze produktu CARVESAN 25 30X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARVESAN 25 30X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám