Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 34589
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18797
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Carvedilol - Teva 12,5 mg je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze). Dále se užívá při léčbě angíny pectoris a jako pomocná léčba u pacientů s chronickým srdečním selháním. Carvedilol - Teva 12,5 mg je určen k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133720/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Carvedilol Teva 6,25 mg
Carvedilol Teva 12,5 mg
Carvedilol Teva 25 m,g
tablety
Carvedilolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Carvedilol Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carvedilol Teva užívat
3. Jak se Carvedilol Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Carvedilol Teva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CARVEDILOL TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Carvedilol Teva patří mezi léky nazývané beta-blokátory. Beta-blokátory uvolňují a rozšiřují krevní
cévy a zpomalují Vaši srdeční frekvenci, tím způsobují, že srdce bije klidněji a snižují krevní tlak.
Carvedilol Teva je určen:
k léčbě anginy pectoris
ke kontrole vysokého krevního tlaku
V kombinaci s jinými léky může být Carvedilol Teva použit rovněž při léčbě srdečního
selhání.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARVEDILOL TEVA
POUŽÍVAT
Neužívejte Carvedilol Teva, jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Carvedilol Teva
máte v anamnéze astma nebo jiné plicní onemocnění, neužívejte Carvedilol Teva bez
předchozí konzultace s Vaším lékařem nebo lékárníkem
máte problémy se srdcem (např. srdeční blokáda nebo nestabilní srdeční selhání), protože
Carvedilol Teva není vhodný k léčbě některých pacientů s jistými typy srdečních problémů
trpíte jistým typem bolesti na prsou, tzv. Prinzmetalovou anginou pectoris
2/7
máte neobvykle pomalou srdeční frekvenci nebo velmi nízký krevní tlak, což někdy způsobuje
závratě, mdloby nebo malátnost při vstávání
jste léčen/a verapamilem nebo diltiazemem podávaným injekčně nebo v infuzi (kapačkou)
máte problém s hladinou kyselin v krvi (metabolická acidóza)
trpíte poruchou funkce jater
trpíte feochromocytomem (nádor na jedné z nadledvin), aniž byste podstupoval/a vhodnou
léčbu
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carvedilol Teva je zapotřebí
Než začnete užívat přípravek Carvedilol Teva, sdělte svému lékaři, jestliže:
trpíte cukrovkou, protože nízká hladina Vašeho krevního cukru, která je varovným signálem,
může být méně zřejmá než obvykle
trpíte poruchou funkce ledvin
trpíte Raynaudovým syndromem nebo periferním cévním onemocněním, které způsobuje
studené ruce a nohy nebo mravenčení
máte problémy se štítnou žlázou
prodělal/a jste v minulosti závažnou alergickou reakci nebo jste podstoupil/a desenzibilační
léčbu v prevenci alergie, např. na vosí a včelí bodnutí
trpíte lupénkou (místa zesílené a zanícené kůže)
nosíte kontaktní čočky, protože Carvedilol Teva může snižovat tvorbu slz
měl/a jste problémy s užíváním debrisochinu (užívaný při léčbě vysokého krevního tlaku)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Carvedilol Teva může
ovlivnit účinky jiných léků. Zároveň jiné léky mohou ovlivnit účinky přípravku Carvedilol Teva.
Informujte svého lékaře o tom, jestliže užíváte některý z následujících léků:
především jiné léky podávané při léčbě srdečních problémů a vysokého krevního tlaku
o antiarytmetika, např. amiodaron
o blokátory kalciových kanálů, např. amlodipin, diltiazem, verapamil, nifedipin
o léky skupiny digitalisu, např. digoxin
o nitráty, např. glycerol-trinitrát
o guanethidin, reserpin, methyldopa
o klonidin
inhibitory monoaminoxidázy (užívané při léčbě deprese), např. moklobemid
barbituráty, např. amobarbital (uspávací lék)
fenothiaziny, např. prochlorperazin (pomáhá při zvracení a nevolnosti)
antidepresiva, např. amitriptylin, fluoxetin (užívaný při léčbě deprese)
cyklosporin (podávaný po transplantaci orgánu)
insulin nebo tablety užívané při léčbě cukrovky
nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), např. ibuprofen (užívaný proti bolesti, ztuhlosti a
zánětu bolavých kostí, kloubů a svalů)
kortikosteroidy (podávané ke zmírnění zánětu), např. beklometason
léky obsahující estrogeny (užívané jako kontraceptiva nebo v rámci hormonální substituční
terapie)
rifampicin (užívaný při léčbě tuberkulosy)
cimetidin (užívaný při léčbě vředů)
ketokonazol (užívaný při léčbě plísňových infekcí)
haloperidol (užívaný při léčbě mentálního onemocnění)
erythromycin (antibiotikum podávané při bakteriálních infekcích)
sympatomimetika (užívané při léčbě nervového systému), např. efedrin
ergotamin (užívaný při léčbě migrény)
3/7
neuromuskulární blokátory (svalové relaxanty užívané při anestezii), např. atrakurium-besylát.
Pokud máte podstoupit operaci, při které je potřeba podat anestetikum, sdělte svému lékaři nebo
zubaři, že užíváte Carvedilol Teva.
Užívání přípravku Carvedilol Teva s jídlem a pitím
Užíváte-li Carvedilol Teva, nepijte alkohol.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojit, nesmíte užívat tento léčivý přípravek, aniž by Vám
to řekl Váš lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Carvedilol Teva může snižovat Vaši pozornost a můžete pociťovat závratě, zatímco užíváte
Carvedilol Teva. To platí zejména na začátku léčby, při změně léčby a v kombinaci s alkoholem.
Pokud k tomu dojde, neřiďte ani neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Carvedilol Teva
Pacienti s nesnášenlivostí laktosy, by měli pamatovat, že Carvedilol Teva obsahuje malé množství
laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete Carvedilol Teva užívat.
3. JAK SE CARVEDILOL TEVA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Tablety zapíjejte nejlépe sklenicí vody.
Na začátku léčby, nebo když je Vaše dávka zvyšována, Vás může lékař sledovat, protože léčba
může ovlivnit výsledky testů krve a moči.
Obvyklá dávka je:
Vysoký krevní tlak
Dospělí: Obvyklá počáteční dávka je 12,5 mg jednou denně po dobu prvních dvou dnů, po
kterých je doporučená dávka 25 mg jednou denně. Je-li potřeba, Váš lékař může Vaši dávku
postupně zvyšovat. V jedné dávce lze maximálně užít 25 mg, maximální denní dávka je
50 mg.
Starší pacienti: Obvyklá počáteční dávka je 12,5 mg jednou denně. Je-li potřeba, Váš lékař
může Vaši dávku postupně zvyšovat.
Angina pectoris
Dospělí: Obvyklá počáteční dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu prvních dvou dnů, po
kterých je doporučená dávka 25 mg dvakrát denně. Je-li potřeba, Váš lékař může Vaši dávku
postupně zvyšovat. Maximální denní dávka je 50 mg dvakrát denně.
Starší pacienti: Obvyklá počáteční dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu prvních dvou
dnů, po kterých je doporučená dávka 25 mg dvakrát denně, což je i maximální denní dávka.
Srdeční selhání
Tablety byste měl/a užívat spolu s jídlem, abyste snížil/a riziko nízkého krevního tlaku při vstávání,
který může způsobovat závratě, malátnost a mdloby.
Dospělí: Obvyklá počáteční dávka je 3,125 mg dvakrát denně po dobu prvních dvou týdnů.
Váš lékař může Vaši dávku postupně zvyšovat až na 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty
4/7
s tělesnou hmotností nižší než 85 kg je maximální dávka 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty
s tělesnou hmotností vyšší než 85 kg je maximální dávka 50 mg dvakrát denně.
Porucha funkce jater nebo ledvin
Jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.
Starší pacienti
Patříte-li mezi starší pacienty, Váš lékař Vás může pečlivěji sledovat.
Děti a dospívající (mladší 18 let věku)
Carvedilol Teva není určen k léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let.
Jestliže jste užil/a více přípravku Carvedilol Teva, než jste měl/a
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) spolkl/a více tablet najednou, nebo jestliže se domníváte, že dítě
spolklo nějaké tablety, okamžitě kontaktujte nejbližší nemocniční zařízení nebo svého lékaře.
Předávkování může zapříčinit nízký krevní tlak (který vede k tomu, že pociťujete mdloby, třes,
slabost), dušnost, zvracení, křeče, velmi pomalený srdeční tep, srdeční selhání/infarkt, problémy
s dýcháním a ztrátu vědomí.
Jestliže jste zapomněl/a užít Carvedilol Teva
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku a ještě se příliš nepřiblížil čas následující dávky, užijte vynechanou
dávku, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat Carvedilol Teva
Nepřestávejte užívat Carvedilol Teva naráz, protože to může způsobit nežádoucí účinky. Jestliže má
být léčba ukončena, Váš lékař bude dávku postupně snižovat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Carvedilol Teva nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se vyskytují v menší míře, jste-li léčen/a z důvodu anginy pectoris nebo hypertenze,
než když podstupujete léčbu srdečního selhání.
Možné nežádoucí účinky u pacientů, kteří jsou léčeni z důvodu srdečního selhání:
Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10):
závrať
bolest hlavy
srdeční problémy
pocit slabosti a únavy
nízký krevní tlak (pocit závratě a točení hlavy)
pomalý srdeční tep, závratě nebo mdloby při vstávání (v důsledku nízkého krevního tlaku)
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10, ale více než 1 osobu ze 100):
infekce dýchacích cest (bronchtida), plic (pneumonie), nosu a krku
infekce močových cest
anémie
zvýšení hmotnosti
zvýšení hladiny cholesterolu (tuku) v krvi
5/7
ztráta kontroly hladiny cukru v krvi u diabetiků
deprese
poruchy zraku, citlivé a suché oči, podráždění očí
pomalý srdeční tep
otékání rukou, kotníků a nohou
poruchy krevního oběhu, zadržování tekutin
mdloby nebo závratě při vstávání (v důsledku nízkého krevního tlaku)
zhoršení studených končetin u pacientů, kteří trpí Raynaudovým onemocněním nebo poruchou
krevního oběhu
dechové problémy
pocit nevolnosti, zkažený žaludek, zvracení
průjem
bolest rukou, nohou
problémy s ledvinami, včetně změn močení
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 1 osobu z 1000):
poruchy spánku
pocit na omdlení, omlévání
brnění nebo snížená citlivost
srdeční problémy, bolest na prsou
problémy s pokožkou (kožní vyrážky, svědění, suchá místa na pokožce)
vypadávání vlasů
impotence (potíže s dosažením a udržením erekce)
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000, ale více než 1 osobu z 10 000):
snížené množství krevních destiček (způsobuje neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné
podlitiny)
ucpaný nos
Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)
malé množství bílých krvinek
alergické reakce
změny funkce jater (odhalitelné testy)
problémy s udržením moče (inkontinence u žen)
U pacientů s cukrovkou se mohou objevit změny v hladině krevního cukru a zhoršení kontroly
krevního cukru.
Jestliže se Vaše příznaky nebo Váš stav zhorší, musíte to sdělit svému lékaři, protože dávka Vašich
jiných léků nebo přípravku Carvedilol Teva musí být upravena.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK CARVEDILOL TEVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Carvedilol Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Zkratka pro dobu použitelnosti (EXP)
je uvedena na krabičce a blistru.
6/7
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Carvedilol Teva obsahuje
Léčivou látkou je carvedilolum.
Jedna 6,25mg tableta obsahuje 6,25 mg léčivé látky carvedilolum.
Jedna 12,5mg tableta obsahuje 12,5 mg léčivé látky carvedilolum.
Jedna 25mg tableta obsahuje 25 mg léčivé látky carvedilolum.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid
křemičitý a magnesium-stearát. Tablety obsahují následující barviva:
o 6,25 mg: žlutý oxid železitý (E172)
o 12,5 mg: červený oxid železitý (E172)
Jak Carvedilol Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Carvedilol Teva jsou ploché kulaté tablety, s půlící rýhou na jedné straně a
vyraženým CVL nahoře na druhé straně. Dále:
Tablety o síle 6,25 mg jsou světle žluté až žluté a vyraženým T2 dole na druhé straně.
Tablety o síle 12,5 mg jsou mramorované světle cihlově červené a vyraženým T3 dole na
druhé straně.
Tablety o síle 25 mg jsou bílé až téměř bílé a vyraženým T4 dole na druhé straně.
Tablety o síle 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg jsou dostupné ve velikostech balení* po 14, 28, 30,
50, 56 a 100 tabletách. Klinické balení obsahuje 50 a 100 tablet.
*Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Teva UK Ltd., Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod těmito názvy:
BE Carvedilol Teva 6.25mg, 12.5mg Tabletten
CZ Carvedilol Teva 6,25 mg, 12,5 mg & 25 mg
DK Carvedilol Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tabletter
DE Carvedilol-Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tabletten
ES Carvedilol Teva 6.25mg& 25mg Comprimidos EFG
HU Carvol 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg tabletta
IT Carvedilolo ratiopharm 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Compresse
PL Carvedilolum 123ratio, 6.25mg, 12.5mg & 25mg tabletki
PT Carvedilol Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Comprimidos
SE Carvedilol Teva 25mg Tablett
SK Carvedilol-Teva 6.25mg, 12.5mg & 25mg
UK Teva Carvedilol 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tablets
7/7
Datum poslední revize textu: 1.11.2012

Recenze

Recenze produktu CARVEDILOL-TEVA 12,5 MG 50X12.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARVEDILOL-TEVA 12,5 MG 50X12.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze